Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1480 din 19 octombrie 2006

privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 874 din 25 octombrie 2006Având în vedere dispoziţiile art. 83 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor   emite următorul ordin:

Art. 1. - Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în condiţiile prezentului ordin.

Art. 2. - Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, fără susţinerea unui examen sau test, permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, denumită în continuare Convenţie, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere româneşti.

(2) Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaştere reciprocă a permiselor de conducere se face conform condiţiilor prevăzute în aceste tratate.

Art. 4. - Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România.

Art. 5. - Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost emise în statele prevăzute în anexele nr. 1  şi 2, următoarele categorii de documente:

a)  permisele de conducere internaţionale;

b)  permisele de conducere a căror valabilitate a expirat;

c)  permisele de conducere de elev conducător;

d)  permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din actul normativ menţionat.

Art. 6. - (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, următoarele documente:

a)  permisul de conducere străin în original şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;

b)  documentul de identitate al solicitantului în original şi în copie, respectiv:

b1) paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz, permanentă în România, în cazul cetăţenilor străini;

b2) paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români;

c)   fişa deţinătorului permisului de conducere, al cărei model se stabileşte de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3x4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă;

d)   fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCĂTOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat;

e)  certificatul de cazier judiciar;

f)    declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori străin sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document, precum şi faptul că nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;

g)  dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

(2)   Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

(3)   In cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere străin, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi valabilităţii permisului de conducere de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului aparţinător. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate.

Art. 7. - (1) După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere, se restituie solicitantului documentul de identitate şi i se eliberează o dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului şi data depunerii, numele şi prenumele solicitantului, seria şi numărul permisului de conducere, statul emitent şi categoria/ categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum şi menţiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare".

(2) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (1) se anulează la eliberarea permisului de conducere românesc.

Art. 8. - (1) Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.

(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune următoarele documente:

a)   permisul de conducere străin în original, însoţit de traducerea legalizată în limba română a acestuia;

b)   documentul de identitate în original şi în copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe;

c)  fişa deţinătorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3x4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă, precum şi semnătura;

d)   fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală   ambulatorie   de   specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;

e) dovada achitării taxelor prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

(3) După primirea şi verificarea actelor menţionate, se restituie solicitantului documentul de identitate.

Art. 9. - După preschimbare, instituţia prefectului va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent permisul de conducere străin, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.

Art. 10. - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autorităţile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetăţeni români, în vederea încheierii, în condiţiile legii, a unor tratate bilaterale între România şi statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.

Art. 11. - Permisele de conducere străine aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin urmează fie procedura legală anterioară, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.

Art. 12. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 570/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se abrogă.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

1.  Republica Africa de Sud

2.  Republica Albania

3.  Republica Armenia

4.  Republica Austria

5.  Republica Azerbaidjan

6.  Uniunea Bahamas

7.  Statul Bahrain

8.  Republica Belarus

9.  Regatul Belgiei

10.  Republica Bosnia şi Herţegovina

11.  Republica Federativă a Braziliei

12.  Republica Bulgaria

13.  Republica Cote d'Ivoire

14.  Republica Croaţia

15.  Republica Cuba

16.  Regatul Danemarcei

17.  Republica Estonia

18.  Republica Macedonia

19.  Federaţia Rusă

20.  Republica Finlanda

21.  Republica Franceză

22.  Georgia

23.  Republica Federală Germania

24.  Republica Elenă

25.  Republica Cooperatistă Guyana

26.  Republica Ungară

27.  Republica Islamică Iran

28.  Statul Israel

29.  Republica Italiană

30.  Republica Kazahstan

31.  Statul Kuwait

32.  Republica Letonia

33.  Republica Liberia

34.  Republica Lituania

35.  Marele Ducat de Luxemburg

36.  Regatul Maroc

37.  Principatul Monaco

38.  Statul Mongoliei

39.  Republica Federală Nigeria

40.  Regatul Norvegiei

41.  Republica Uzbekistan

42.  Republica Islamică Pakistan

43.  Republica Filipinelor

44.  Republica Polonă

45.  Republica Centrafricană

46.  Republica Moldova

47.  Republica Congo

48.  Republica Cehă

49.  Serenisima Republică San Marino

50.  Republica Senegal

51.  Serbia

52.  Republica Seychelles

53.  Republica Slovacă

54.  Republica Slovenia

55.  Regatul Suediei

56.  Confederaţia Elveţiană

57.  Republica Tadjikistan

58.  Republica Tunisiană

59.  Republica Turkmenistan

60.  Ucraina

61.  Republica Orientală a Uruguayului

62.  Republica Zimbabwe

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

1.  Canada

2.   Republica Cipru

3.   Republica Coreea

4.   Republica Arabă Egipt

5.   Regatul Haşemit al Iordaniei

6.   Republica Irlanda

7.   Republica Islanda

8.  Japonia

9.   Republica Libaneză

10.   Republica Malta

11.   Regatul Unit al Marii Britanii

12.   Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

13.   Republica Portugheză

14.   Muntenegru

15.   Republica Arabă Siriană

16.   Regatul Spaniei

17.   Statele Unite ale Americii

18.   Republica Turcia

19.   Republica Populară Chineză*)

*) Permisele emise de autorităţile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere româneşti valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1480/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1480 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu