Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1474 din 12 octombrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 31 octombrie 2006Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2005 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 21 iunie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA

REGULAMENT

de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă

CAPITOLUL I

Formele, domeniile şi scopurile activităţii de prevenire

Art. 1. - Activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, denumite în continuare activităţi de prevenire, desfăşurate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General, şi de structurile din subordine reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.

Art. 2. - (1) La nivel naţional, activitatea de prevenire este coordonată direct de Inspecţia de Prevenire, structură specializată din cadrul Inspectoratului General.

(2)   Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă de către ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice şi organizaţii neguvernamentale cu funcţii de sprijin, repartizate potrivit reglementărilor în vigoare.

(3)   Inspecţia de Prevenire coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspecţii judeţene.

Art. 3. - (1) La nivel teritorial, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, prin inspecţiile judeţene, coordonează, planifică, organizează, pregătesc şi desfăşoară activităţi de prevenire la instituţii publice, localităţi, construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici cu risc din judeţ.

(2) Inspecţiile judeţene coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activităţile de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare, publice şi private, din judeţ/municipiul Bucureşti.

Art. 4. - (1) Principalele forme ale activităţii de prevenire sunt: reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, atestarea, recunoaşterea, desemnarea, supravegherea pieţei, controlul, asistenţa tehnică de specialitate, informarea preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă, coordonarea serviciilor voluntare, publice şi private, pentru situaţii de urgenţă, auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale (anexa nr. 1).

(2) Supravegherea pieţei, precum şi recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru atestarea conformităţii produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu sunt forme ale activităţii de prevenire care se execută prin structuri specializate, la nivel naţional, de către Inspecţia de Prevenire.

Art. 5. - Domeniile specifice activităţii de prevenire sunt:

a)    verificarea respectării actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

b)   identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ/municipiul Bucureşti;

c)   verificarea organizării activităţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

d)   verificarea aplicării concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile;

e)   controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie neexploatată;

f)  coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi a salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului în cazul unei situaţii de urgenţă;

g)   îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciilor voluntare, publice şi private, pentru situaţii de urgenţă;

h)   informarea şi educarea preventivă a populaţiei;

i) soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific.

Art. 6. - Scopurile activităţii de prevenire sunt:

a)  asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

b)   participarea la identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;

c)   evidenţierea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi/sau implicate;

d)   informarea populaţiei privind riscurile identificate şi despre modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă.

Art. 7. - Principiile pe baza cărora se desfăşoară activitatea de prevenire sunt următoarele:

a)   principiul legalităţii: respectarea, în mod unitar, a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întregul teritoriu al ţării;

b)  principiul imparţialităţii şi independenţei: în exercitarea atribuţiilor funcţionale inspectorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

c)  principiul confidenţialităţii: păstrarea de către inspectori a secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii de prevenire;

d)   principiul transparenţei: desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii;

e)   principiul continuităţii şi gradualităţii: asigurarea unor controale periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelurile acceptabile.

CAPITOLUL II

Organizarea şi planificarea activităţilor de prevenire

Art. 8. - (1) La nivel naţional, conducerea activităţii de prevenire se realizează de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, care este şeful Inspecţiei de Prevenire.

(2) In absenţa adjunctului inspectorului general, activitatea de prevenire este condusă de o persoană desemnată în acest scop de inspectorul general al Inspectoratului General, prin ordin de zi.

Art. 9. - (1) Inspecţia judeţeană este condusă de adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

(2) Adjunctul inspectorului-şef se subordonează nemijlocit inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspector-şef, iar pe linia organizării şi desfăşurării activităţii de prevenire, adjunctului inspectorului general, şefului Direcţiei pompieri şi şefului Direcţiei protecţie civilă din cadrul Inspectoratului General.

Art. 10. - (1) Organizarea activităţilor de prevenire se asigură de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General şi adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi se realizează prin personalul de specialitate din Inspecţia de Prevenire şi, respectiv, din inspecţiile judeţene/a municipiului Bucureşti care are astfel de atribuţii stabilite prin fişa postului.

(2)   Inspectorii de prevenire sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice şi îşi desfăşoară activitatea individual sau în colective constituite la nivelul structurilor proprii ori împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice împuternicite să desfăşoare acţiuni de control, în condiţiile respectării prevederilor legale şi, după caz, a protocoalelor de colaborare.

(3) Legitimaţiile de control nominale pentru inspectorii de prevenire se emit de către inspectorul general şi au forma din modelul prezentat în anexa nr.2.

Art. 11. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii de prevenire, Inspectoratul General, respectiv inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, asigură personalului de control, în condiţiile legii, mijloace de transport/decontarea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă şi alte materiale necesare.

(2) La nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti se asigură procurarea de reglementări şi materiale documentare necesare desfăşurării activităţii de prevenire, precum şi aparatură specifică.

Art. 12. - Inspecţia judeţeană are competenţe privind desfăşurarea activităţilor de prevenire specifice la autorităţi ale administraţiei publice, instituţii, operatori economici şi persoane fizice şi juridice autorizate, certificate sau atestate în domeniu, aflate pe teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

Art. 13. - In activitatea de prevenire se utilizează, prioritar, imprimate tipizate.

Art. 14. - Personalul care are atribuţii privind emiterea/anularea de avize şi autorizaţii, constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale, stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii sau lucrări, dispunerea sistării/interzicerii desfăşurării unor activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor este numit de inspectorul-şef, prin ordin de zi.

Art. 15. - (1) Planificarea activităţilor de prevenire se realizează astfel:

a)   anual, de către Inspectoratul General şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;

b)   semestrial, de către Inspecţia de Prevenire şi direcţiile din structura acesteia;

c)   trimestrial, de către serviciile din Inspecţia de Prevenire şi din inspecţiile judeţene;

d)   lunar, de către fiecare inspector din inspecţiile judeţene, pe baza fondului de timp calculat conform anexei nr. 3.

(2)   Documentele de planificare se întocmesc în două exemplare: exemplarul 1 se păstrează la structura/persoana care l-a întocmit, iar exemplarul 2, la şeful nemijlocit al structurii/persoanei respective.

(3)  In cazul inspecţiei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, documentele se întocmesc în 3 exemplare, iar exemplarul 3 se păstrează la şeful biroului de sector.

Art. 16. - La planificarea sau modificarea planificării activităţilor de prevenire se au în vedere următoarele:

a)  clasificarea în funcţie de tipurile de risc a localităţilor, operatorilor economici şi instituţiilor, pe baza criteriilor stabilite conform legii;

b)    categoriile, clasele de importanţă, funcţiunile construcţiilor, instalaţiilor, amenajărilor, monumentelor istorice, stabilite potrivit legii;

c)   stadiile de proiectare/execuţie pentru realizarea lucrărilor aferente asigurării cerinţei esenţiale de securitate la incendiu, precum şi la realizarea adăposturilor de protecţie civilă, termenele de realizare planificate pe etape şi de finalizare a lucrărilor, pentru obiectivele de investiţii;

d)  termenele de implementare a măsurilor stabilite prin strategiile şi programele de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

e)  concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative;

f)   specificitatea riscurilor identificate în plan teritorial şi perioada de manifestare a acestora;

g) ordinele primite, vizând acţiuni preventive prioritare.

Art. 17. - Planificarea anuală a activităţii de prevenire cuprinde:

a)  principalele direcţii de acţiune şi obiectivele Inspecţiei de Prevenire, respectiv ale inspecţiilor judeţene;

b)  activităţile specifice: de control; de avizare/autorizare; preventive sezoniere; efectuate prin colaborare şi cooperare cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; exerciţii specifice de pregătire; analize, cursuri şi instruiri; de informare preventivă; de audit de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice atestate sau autorizate; de analiză şi evaluare a activităţii desfăşurate; de raportare şi informare; alte activităţi (convocări, conferinţe, simpozioane, dezbateri, concursuri profesionale, colaborări pe plan extern etc).

Art. 18. - Concepţia de organizare şi planificarea anuală a activităţilor de prevenire se aprobă de către inspectorul general pentru Inspecţia de Prevenire, respectiv de inspectorii-şefi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, pentru inspecţiile judeţene.

Art. 19. - (1) Planul lunar individual cuprinde formele specifice activităţii de prevenire în funcţie de atribuţiile prevăzute în fişa postului, locul unde se desfăşoară şi timpul alocat pentru fiecare.

(2)   Modelul formularului de plan lunar individual este prezentat în anexa nr. 4.

(3)  Stadiul de îndeplinire a activităţilor de prevenire din planul lunar individual se analizează şi se operează în ultima zi lucrătoare din lună.

CAPITOLUL III

Documente de evidenţă

Art. 20. - (1) Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene întocmesc, păstrează şi actualizează evidenţele în scris şi/sau pe suport magnetic, astfel încât să fie accesibile ori de câte ori este nevoie, cu respectarea prevederilor legale.

(2)   Evidenţele utilizate în activitatea de prevenire se clasifică în evidenţe nominale şi evidenţe statistice.

(3)   Structura şi conţinutul evidenţelor se stabilesc prin instrucţiuni aprobate prin ordin al inspectorului general.

Art. 21. - (1) Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte separat pe categorii de persoane juridice/fizice, după cum urmează:

a)  sancţiunile contravenţionale principale;

b)  sancţiunile contravenţionale complementare.

(2)   Evidenţa sancţiunilor contravenţionale se întocmeşte distinct pentru prevenirea incendiilor şi protecţie civilă pe baza datelor furnizate pe cele două segmente de activitate şi se păstrează de către un inspector din cadrul inspecţiei judeţene, numit prin ordin de zi pe unitate.

(3)    Evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor împotriva cărora s-a făcut plângere conform legii se păstrează de consilierul juridic/biroul juridic al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

Art. 22. - Petiţiile şi sesizările privind activitatea de prevenire se examinează, se soluţionează şi se arhivează conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii specifice

SECŢIUNEA 1

Controlul de prevenire

Art. 23. - (1) Inspecţiile judeţene execută controale de fond, tematice şi colective.

(2)   Controlul de fond este activitatea prin care se verifică modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, precum şi respectarea normelor specifice la proiectarea, executarea, recepţia, autorizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor/instalaţiilor/amenajărilor de la instituţii publice, operatori economici şi localităţi.

(3)  Controlul tematic este activitatea prin care se verifică o latură a activităţii de prevenire sau o categorie de obiective.

(4)   Controlul colectiv este activitatea desfăşurată împreună cu alte organisme şi instituţii abilitate prin lege să execute controale.

A. Planificarea controalelor

Art. 24. - (1) La planificarea şi executarea controalelor se va acorda prioritate instituţiilor, amenajărilor, spaţiilor publice, precum şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

(2)     La planificarea controalelor se urmăreşte cuprinderea, ţinându-se seama de criteriile prevăzute la art. 16, într-o perioadă stabilită de şefii serviciilor din inspecţiile judeţene, dar nu mai mare de 5 ani, a construcţiilor/ instalaţiilor/amenajărilor existente în zona de competenţă.

(3)   Se va evita controlul în fiecare an al aceloraşi obiective, dacă nu sunt incluse în precizările Inspecţiei de Prevenire, sau al unor obiective la care, cu prilejul controalelor desfăşurate anterior, nu s-au constatat nereguli referitoare la măsurile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă.

(4)   La obiectivele în care se constată nereguli majore privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă se intensifică periodicitatea controalelor până la soluţionarea problemelor.

Art. 25. - (1) Controlul executat de colective de inspectori se organizează şi se desfăşoară potrivit planificării lunare sau la ordin, pe bază de plan şi tematică de control.

(2) Controalele executate individual de inspectori se desfăşoară potrivit planificării lunare sau la ordin.

Art. 26. - (1) Repartizarea către inspectori a obiectivelor stabilite pentru control se efectuează anual de şefii serviciilor din inspecţiile judeţene, se avizează de adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi se aprobă de inspectorul-şef, ţinând seama de:

a)   ordinele inspectorului general al Inspectoratului General şi precizările Inspecţiei de Prevenire;

b)   specificitatea zonei de competenţă;

c)   situaţia operativă din anul precedent;

d)   specializarea, pregătirea şi experienţa personalului cu atribuţii de control;

e)   gradul de încadrare cu personal al inspecţiei judeţene.

(2) Unui inspector i se poate repartiza cel mult 5 ani consecutiv, în control, acelaşi obiectiv aflat în exploatare.

B.  Pregătirea activităţii de control

Art. 27. - Pregătirea activităţii de control cuprinde:

a)  studierea reglementărilor specifice în domeniu;

b)  studierea dosarului obiectivului/localităţii;

c)  studierea documentelor de control întocmite anterior;

d)  alegerea procedurii de control şi tipizatelor necesare;

e)  studierea situaţiei operative specifice;

f)  studierea unor materiale documentare/informative.

Art. 28.  -  (1) Dosarul obiectivului/localităţii cuprinde, după caz, fişa obiectivului/localităţii, documente de control anterioare, alte documente relevante.

(2)   Fişa obiectivului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, se întocmeşte pe baza datelor furnizate, în scris, de conducătorul acestuia, la solicitarea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

(3)  Fişa localităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se întocmeşte pe baza datelor furnizate, în scris, de primarul acesteia, la solicitarea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

(4)  Datele incluse în dosarele menţionate la alin. (1) se verifică şi se actualizează cu ocazia controalelor.

CDesfăşurarea activităţii de control

Art. 29. - (1) Activitatea de control se execută potrivit principiilor prevăzute în prezentul regulament şi cerinţelor stabilite prin proceduri, ghiduri, instrucţiuni de control, întocmite de Inspecţia de Prevenire şi aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.

(2) In cazul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive, deşeuri, substanţe care pot produce poluări accidentale, activitatea de control se execută şi în conformitate cu reglementările specifice în materie.

Art. 30. - (1) Controalele se execută, de regulă, în comun, respectiv prevenirea incendiilor şi protecţie civilă.

(2) într-o primă etapă, până la dobândirea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare activităţilor de la alin. (1), se recomandă efectuarea controalelor de către 2 inspectori, câte unul din serviciul de prevenire a incendiilor şi, respectiv, de protecţie civilă din inspecţiile judeţene.

Art. 31. - (1) Personalul care execută acţiuni de control îşi face cunoscută calitatea prin legitimaţia de serviciu şi de control, precum şi prin ordinul de serviciu/misiune.

(2) Fiecare control se înregistrează în registrul unic al operatorului economic verificat, respectiv, după caz, într-un registru special al instituţiei controlate sau al localităţii.

Art. 32. - (1) In procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se consemnează toate datele prevăzute de reglementările în domeniu şi acestea sunt însoţite de dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţarea de plată.

(2) Modelul de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prezentat în anexa nr. 7.

D. Finalizarea controlului

Art. 33. - (1) Controlul se finalizează printr-un document care se înregistrează, se semnează şi se ştampilează conform legii.

(2)   Controlul de fond şi tematic se încheie cu un proces-verbal de control, iar controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase cu un raport de inspecţie.

(3)   Controlul colectiv se finalizează prin documentul prevăzut în reglementările specifice.

(4)   Controlul de verificare în teren pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă se finalizează printr-un referat, conform normelor metodologice specifice.

(5)   Modelele de proces-verbal de control pentru operatori economici, instituţii, localităţi, obiective hidrotehnice, respectiv puncte de comandă sunt prezentate în anexele nr. 8, 9, 10 şi 11.

(6)   Modelul de raport de inspecţie este prezentat în anexa nr. 12.

(7)   Modelele de procese-verbale pentru controalele executate la unităţile de proiectare pentru verificarea proiectelor, la obiective de investiţii şi organizări de şantier sunt prezentate în anexele nr. 13 şi 14 la prezentul regulament.

Art. 34. - Controalele de prevenire se valorifică prin următoarele modalităţi principale:

a)   înlăturarea sau reducerea pericolelor şi consecinţelor posibile ale manifestării acestora;

b)  analizarea cu conducerea unităţii verificate, pe baza documentului de control, a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă sau informarea acesteia, în scris, asupra unor situaţii deosebite;

c)   informarea cetăţenilor şi salariaţilor asupra riscurilor evidenţiate, asupra măsurilor de prevenire şi despre modul de acţiune în caz de situaţii de urgenţă;

d)   constatarea contravenţiilor prevăzute de actele normative în vigoare şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanelor fizice şi juridice vinovate de săvârşirea acestora;

e)   propunerea, către persoanele în drept, în condiţiile legii, a sistării unor activităţi, lucrări de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării acestora;

f)   stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii sau lucrări;

g)  sesizarea, după caz, a procurorului şi organelor de urmărire  penală cu  privire  la faptele care constituie infracţiuni în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile;

h)  raportarea ierarhică operativă a situaţiilor deosebite;

i)   valorificarea concluziilor în acţiuni de informare preventivă, precum şi în propuneri de modificare a unor reglementări.

Art. 35. - (1) Documentele de control încheiate de personalul subordonat se verifică săptămânal de şefii de serviciu din inspecţiile judeţene şi prin sondaj de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.

(2)   Adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi şefii serviciilor din inspecţiile judeţene verifică prin sondaj procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, urmărind respectarea regulilor privind completarea acestora şi încadrarea încălcărilor în funcţie de neregulile consemnate în documentul de finalizare a controlului.

(3)  Activitatea fiecărui inspector va fi controlată, inopinat, cel puţin o dată pe trimestru de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti ori de şefii serviciilor din cadrul inspecţiilor judeţene.

(4)  Aprecierea inspectorului pe timpul controlului inopinat este utilizată la evaluarea anuală a acestuia.

Art. 36. - (1) Problemele deosebite referitoare la activităţi din obiectivele controlate, care nu pot fi soluţionate la nivelul inspecţiilor judeţene, fac obiectul unor rapoarte către Inspecţia de Prevenire, a unor informări către conducerile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii descentralizate şi deconcentrate la nivel judeţean ce pot concura la rezolvarea situaţiilor de risc, precum şi a unor materiale documentare.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) se înregistrează şi se păstrează în condiţiile prevăzute de lege şi constituie un mijloc de completare a evidenţelor proprii.

Art. 37. - (1) In baza concluziilor rezultate din rapoartele primite de la inspecţiile judeţene, Inspecţia de Prevenire elaborează informări către conducerile ministerelor, altor organe ale administraţiei publice centrale sau instituţii publice, reorientează direcţiile prioritare de acţiune la nivel naţional sau teritorial ori, la constatarea unor situaţii deosebite, execută verificări de sprijin şi îndrumare la inspecţiile judeţene.

(2) Documentele de la alin. (1) se constituie ca evidenţă nominală la nivelul Direcţiei pompieri şi Direcţiei protecţie civilă din cadrul Inspecţiei de Prevenire.

SECŢIUNEA a 2-a

Avizare/autorizare

Art. 38. - Activitatea de emitere/anulare a avizelor şi autorizaţiilor, precum şi de emitere a acordurilor se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi normelor metodologice aprobate prin ordine ale ministrului administraţiei şi internelor sau, după caz, ale conducătorilor altor autorităţi ale administraţiei publice centrale.

Art. 39. - Pentru desfăşurarea acestei activităţi, din cadrul inspecţiei judeţene este desemnat personal cu experienţă şi cu studii superioare tehnice, în condiţiile art. 14.

Art. 40. - (1) Activitatea de avizare a măsurilor de prevenire a incendiilor, cuprinse în norme şi dispoziţii emise de ministere şi alte organe ale autorităţilor publice centrale, se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(2) La Inspecţia de Prevenire se transmit, după avizare, un exemplar tipărit şi unul în format electronic din dispoziţiile emise de autorităţile publice la nivel judeţean.

SECŢIUNEA a 3-a

Servicii voluntare, publice şi private pentru situaţii de urgenţă

Art. 41. - (1) Activitatea preventivă a serviciilor voluntare, publice şi private pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară pe baza unui regulament special aprobat de ministrul administraţiei şi internelor.

(2) Inspecţiile judeţene coordonează, controlează, sprijină şi evaluează activităţile de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare, publice şi private, din zona de competenţă, potrivit metodologiei elaborate de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, aprobată de prefect.

SECŢIUNEA a 4-a

Informare preventivă şi pregătirea populaţiei

Art. 42. - Informarea preventivă reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi planificate şi desfăşurate de Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene în scopul informării populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale asupra tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului care trebuie urmat în cazul manifestării diferitelor tipuri de risc.

Art. 43. - (1) Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop cunoaşterea tuturor riscurilor potenţiale specifice comunităţilor şi însuşirea modului de acţiune în vederea asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale şi mediului.

(2) Pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire, periodic se utilizează, conform reglementărilor, următoarele forme şi metode: cursuri, convocări, antrenamente de specialitate, exerciţii, aplicaţii, concursuri, instructaje, schimburi de experienţă, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări, mese rotunde, expoziţii, studiu individual, expuneri, dezbateri, prezentări de studii de caz etc.

Art. 44. - Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti întocmesc şi difuzează structurilor pe care le coordonează ordinul/dispoziţia preşedintelui comitetului pentru situaţii de urgenţă judeţean/comitetului pentru situaţii de urgenţă local, tematica convocărilor şi exerciţiilor de specialitate şi programul pregătirii serviciilor de urgenţă, salariaţilor şi populaţiei.

Art. 45. - Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc şi raportează la Inspectoratul General datele convocărilor de pregătire a personalului cu atribuţii sau responsabilităţi în domeniu, precum şi ale aplicaţiilor, exerciţiilor şi concursurilor de specialitate care urmează să se desfăşoare în anul următor la judeţ, municipii, oraşe şi sectoarele capitalei.

SECŢIUNEA a 5-a

Asistenţă tehnică de specialitate

Art. 46. - (1) Asistenţa tehnică de specialitate reprezintă activitatea de sprijin şi îndrumare a solicitanţilor, pe care o desfăşoară Inspecţia de Prevenire şi inspecţiile judeţene în executarea atribuţiilor specifice.

(2)   In activitatea de asistenţă tehnică se evită orice conflict de interese.

(3)   Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se efectuează, în limitele competenţei şi atribuţiilor legale, în următoarele domenii:

A.  Prevenirea incendiilor

a)   elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici;

b)   elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispoziţiilor, regulilor, strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor de către organele administraţiei publice centrale şi locale;

c)   proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii;

d)   aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

e)   informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, riscurilor de incendiu, normelor şi măsurilor de prevenire, reducere şi înlăturarea acestora, evoluţia incendiilor şi concluziile desprinse din analiza acestora;

f)  prevenirea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a produselor cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu care sunt neconforme cu legislaţia în vigoare.

B.  Protecţia civilă

a)   elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de protecţie civilă la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici;

b)  planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilă, organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă; organizarea cooperării şi a colaborării privind protecţia civilă;

c)  informarea şi educarea preventivă a populaţiei privind protecţia civilă;

d)   realizarea adăposturilor de protecţie civilă de către autorităţile administraţiei publice;

e)  producerea, transportul, depozitarea sau manipularea substanţelor periculoase ori materialelor nucleare în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor;

f)   decontaminarea radioactivă, biologică sau chimică;

g)  pe linie pirotehnică;

h) aducerea în stare de operativitate a sistemelor de înştiinţare şi alarmare la localităţi şi operatori economici.

Art. 47. - Asistenţa tehnică de specialitate se acordă, în scris, la solicitări înregistrate sau consemnate în registrul de audienţe.

Art. 48. - Inspecţiile judeţene sunt obligate să pună la dispoziţie solicitantului liste complete cu persoanele fizice şi juridice atestate, verificatorii de proiecte atestaţi, firmele atestate ce prestează servicii specifice, în condiţiile legii, cadrele tehnice atestate pentru domenii specifice, prin afişare la sediul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi/sau pe site-ul inspectoratului.

CAPITOLUL V

Evaluarea activităţii de prevenire

Art. 49. - Evaluarea activităţii de prevenire se face la nivel naţional, semestrial şi anual, de către adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General, de şeful Direcţiei pompieri şi şeful Direcţiei protecţie civilă, iar la nivel teritorial, lunar şi anual, de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi de şefii serviciilor din inspecţiile judeţene.

Art. 50. - Evaluarea activităţii de prevenire are următoarele scopuri principale:

a)  creşterea eficienţei activităţii de prevenire;

b)  stabilirea activităţilor de prevenire care nu şi-au atins obiectivele pentru care au fost propuse;

c)   reorientarea, corectarea sau reconsiderarea direcţiilor de acţiune preventivă, în funcţie de situaţia operativă;

d)   stabilirea de programe de măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă în zone de competenţă;

e)   fixarea unor obiective noi de acţiune, în funcţie de manifestarea unor noi situaţii de urgenţă.

Art. 51. - Evaluarea activităţii de prevenire se realizează pe baza criteriilor şi indicatorilor stabiliţi prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.

Art. 52. - Inspecţiile judeţene raportează la Inspecţia de Prevenire, periodic, următoarele:

a)   lunar, evidenţa statistică privind activităţile de prevenire, conform anexei nr. 15, în primele trei zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna expirată;

b)   la termenele stabilite prin ordin al inspectorului general, datele corespunzătoare structurii de la anexa nr. 16;

c)   anual, până la 15 ianuarie, situaţia sancţiunilor contravenţionale din anul precedent, conform modelului din anexa nr. 17.

Art. 53. - Anexele 1-17*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

*) Anexele nr. 1-17 la regulament sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la regulament

PROBLEMATICA VIZATĂ ŞI DOCUMENTELE DE FINALIZARE A ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE PREVENIRE

Nr.

crt.

Forma

Sfera sau problematica vizată

Documente de finalizare

1.

Reglementarea

activitatea     de     apărare     împotriva incendiilor şi de protecţie civilă.

lege, hotărâre a

Guvernului, ordin al

ministrului

administraţiei şi

internelor, ordin al

inspectorului general al

I.G.S.U.

2.

Avizarea

-   documentaţii   tehnice   de  proiectare   şi execuţie   a   obiectivelor   de   investiţii,   a modernizărilor    şi    a    schimbărilor    de destinaţie lucrărilor de construcţii, privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

-   norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, elaborate de ministere şi celelalte organe publice centrale;

- dispoziţii în domeniul prevenirii în situaţii de urgenţă, reguli şi dispoziţii de apărare împotriva   incendiilor  pentru   domeniului public şi privat al judeţului;

-    materiale   de   instruire   în   domeniul situaţiilor de urgenţă realizate de persoane fizice sau juridice în scopul comercializării;

- planuri de urgenţă internă;

- planuri de evacuare în situaţii de urgenţă;

-     planuri    de    răspuns    la    accidente tehnologice;

- transportul deşeurilor periculoase;

-     centre    de    formare    şi    evaluare    a competenţei   profesionale   a  personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private;

-  planurile cursurilor centrelor de formare pentru ocupaţii specifice.

Aviz

3.

Autorizarea

-  construcţii şi amenajări avizate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi/sau al protecţiei civile;

-   laboratoare şi poligoane de încercări la foc şi poligoane de distrugere a muniţiei neexplodate.

Autorizaţie

4.

Acordul

- organizarea jocurilor de artificii.

Acord

Nr. crt.

Forma

Sfera sau problematica vizată

Documente de finalizare

5.

Controlul

-  organizarea apărării împotriva incendiilor şi a activităţii de protecţie civilă;

-   respectarea condiţiilor de  securitate  la incendiu şi/sau protecţie civilă stabilite în documentaţiile    tehnice    şi    pe    timpul execuţiei investiţiilor;

-  servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

- sisteme de înştiinţare şi alarmare;

- puncte de comandă ;

- construcţii hidrotehnice;

-  localităţi în zone de planificare la urgenţă;

-  respectarea legislaţiei în vigoare de către operatorii      economici      şi      instituţiile deţinătoare de surse de risc radiologie

Proces-verbal de control

-   activităţile   care   prezintă   pericole   de accidente   majore  în  care  sunt   implicate substanţe periculoase.

Raport de inspecţie

- soluţionarea petiţiilor privind respectarea normelor   de   prevenire    şi    stingere    a incendiilor şi pe linie de protecţie civilă.

Adresă de răspuns

Proces-verbal de

control

6.

Recunoaştere/desemnare

-  capabilitatea  şi  competenţa tehnică a laboratoarelor     sau     organismelor     de certificare     ori     de     inspecţie     privind realizarea de sarcini specifice în legătură cu o    anumită   procedură   de    evaluare    a conformităţii produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendiu.

Certificat de recunoaştere/desemnare

7.

Supravegherea pieţei

respectarea        legislaţiei        privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii cu rol în securitate la incendiu

Raport de control

8.

Asistenţă tehnică de specialitate

-  organizarea apărării împotriva incendiilor şi activităţii de protecţie civilă;

-  proiectarea şi executarea obiectivelor de investiţii, din punct de vedere al securităţii la incendiu şi al protecţiei civile;

elaborarea     normelor,     regulilor     şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă.

- servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Punct de vedere

Adresă

Nr. crt.

Forma

Sfera sau problematica vizată

Documente de finalizare

9.

Informare preventivă

-   informarea  populaţiei   şi   a   diferitelor categorii socio-profesionale asupra:

- prevederilor    legale    în    domeniul apărării    împotriva    incendiilor    şi activităţii de protecţie civilă;

- pericolelor potenţiale de incendiu şi dezastre şi  măsurilor specifice de prevenire a acestora,  precum  şi  a comportamentului   de   adoptat   în cazul situaţiilor de urgenţă;

- pericolelor potenţiale şi a comportamentului de adoptat în cazul      descoperirii de muniţii ne explodate

Ghid, pliant informativ,

articol în presă, film,

pagină web

10.

Auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice

atestate

- verificarea dosarului tehnic şi a registrului de lucrări;

- verificarea calităţii lucrărilor efectuate;

Raport de audit

11.

Constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile

legale

- stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile     legale     privind     apărarea împotriva   incendiilor  şi   protecţia  civilă, precum şi la normele specifice;

-  anularea autorizaţiilor de    prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă;

Proces-verbal de

constatare şi

sancţionare a

contravenţiilor

ANEXA Nr. 2 la regulament

LEGITIMAŢIE DE CONTROL

-Model-

In conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 307/2006 , ale art. 78 din

Legea nr. 481/2004, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 24 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, aprobat prin H.G.R. nr. 1490/2004. cu modificările ulterioare şi ale art. 20 din II.G.R. 1492/2004. deţinătorul prezentei legitimaţii are dreptul de acces în instituţii, localităţi şi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, din judeţul/zona de competenţă înscrisă pe recto legitimaţiei,

pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind:

-efectuarea de inspecţii şi controale privind respectarea legalităţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi proiecţie civilă;

-constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor legale;

-planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor activităţi de pregătire.

Semnătura

Inspector General

Valabila pana la

___________

ANEXA Nr. 3 la regulament

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI__________________                                    Exemplar nr.__

APROB

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

AVIZAT

ŞEF SERVICIU

CALCULUL FONDULUI DE TIMP

NUMELE ST PRENUMELE............................

Nr crt

ACTIVITĂŢI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TOTAL

1.

ZILE CALENDARISTICE

2.

Concedii de odihnă, medicale şi de studii

3.

Zile libere şi sărbători legale

TOTAL ZILE RAMASE PENTRU ACTIVITĂŢI

4.

Cursuri de pregătire

5.

Pregătire de specialitate în inspectorat

6.

Educaţie fizică

7.

Servicii/grupe operative

TOTAL ZILE EFECTIVE RAMASE PENTRU ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

8.

Planificarea şi pregătirea controalelor

9.

Evaluări

10.

Activităţi specifice

11.

Activităţi de control, din care:

-control de fond

-control tematic

-control colectiv

SEMNĂTURA TITULARULUI

ANEXA Nr. 4 la regulament

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI_______________                                           Exemplar nr.__

APROB

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

AVIZAT

ŞEF SERVICIU

PLAN LUNAR INDIVIDUAL

Nr. crt.

TIPUL

ACTIVITĂŢII DE

PREVENIRE

NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI

ANUL_________LUNA ____________

ZIUA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1  0

1  1

1

2

1

3

1  4

1

5

1  6

1

7

1

8

1  9

2  0

2

l

2  2

2  3

2  4

2

5

2  6

2  7

2  8

2  9

3  0

3

1

1.

CONTROALE*

2.

AVIZARE/ AUTORIZARE*

3.

ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

SEZONIERE*

4.

ACTIVITĂŢI EXECUTATE PRIN COLABORARE ŞI COOPERARE*

5.

AUDITARE. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE ATESTATE

Nr. crt.

TIPUL ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE

NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI

ANUL_________LUNA_________

ZIUA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1  4

1  5

1  6

1

7

1  8

1

9

2  0

2  1

2

2

2  3

2  4

2  5

2  6

2  7

2  8

2  9

3

0

3

1

6.

ANALIZE/

INTRUIRI/

PREGATIREA

POPULATIEI*

7.

INFORMARE PREVENTIVĂ**

8.

ALTE ACTIVITĂŢI SPECIFICE***

*Se vor specifica toate obiectivele unde se vor executa acţiuni.

** Titlul materialelor elaborate şi modul de difuzare al lor la populaţie.

***Se va nota în ce constă acţiunea.

SEMNĂTURA TITULARULUI

_______________________________

ANEXA Nr. 5 la regulament

FIŞA OBIECTIVULUI (OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUŢIE)

- Model -

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE

Denumirea în clar

ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR

Date de identificare Telefon serviciu Telefon domiciliu

COORDONATE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE

Adresa sediului unde se află operatorul economic/instituţia Telefon. Fax, E-mail

COORDONATELE

FILIALELOR/ SUCURSALELOR/ PUNCTELOR DE LUCRU (dacă este cazul)

Adresă, Telefon, Fax, E-mail pentru fiecare

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/ INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ

Nume şi prenume Telefon serviciu Telefon domiciliu Certificat de competenţă - termen de valabilitate

1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

1.1. - Aspecte generale

Domeniul de activitate

Anul de construire (punere în funcţiune)

Suprafaţa construită /desfăşurată

Număr niveluri (regim de înălţime)

Clasificare   construcţie   (civilă,   de   producţie,   de depozitare, cu funcţiuni mixte)

Structura   de   rezistenţă   a   construcţiei   (structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă ete.)

Personal angajat*

* număr estimativ

Utilizarea clădirii*

* prezenţa oamenilor în clădire permanent/temporar

1.2. - Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare

1.2.1. - Clădirea X1....n

Date constructive

Stabilitatea la foc *

*din proiect sau alte documente tehnice

Compartimente de incendiu

Căi de acces, intervenţie, şi evacuare* *număr, gabarit, marcare/semnalizare

Case de scări (închise/deschise)*

* număr, gabarit, alcătuire constructivă

Ascensoare de intervenţie

*potrivit reglementarii

Date tehnice

Sisteme de ventilaţie/climatizare

Sisteme de încălzire

Instalaţii electrice

Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L.

Iluminat de siguranţă

Sisteme şi instalaţii tehnologice

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi

Sisteme de detectare a incendiilor

Sisteme de alarmare/avertizare

Sisteme de limitare a propagării incendiilor* *(uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, proiecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.)

Sisteme de detectare a gazelor

Instalaţii speciale de stingere cu apă*

* tip (sprinklere, apă pulverizată etc), zone

protejate, număr capete de refulare etc

Instalaţii de stingere cu gaze / aerosoli*

* tip, zone protejate, număr capete de refulare etc.

Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)

Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului

Stingătoare* *pe tipo-dimensiuni

Hidranţi interiori/coloane uscate

Hidranti exteriori

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe)

Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă

Stocuri de produse de stingere/neutralizatori

Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)

Denumirea      substanţelor      periculoase      folosite, clasificare*

*în conformitate cu Sistemul International de clasificare al substanţelor periculoase, fraze de risc asociate

Cantitatea existentă în unitate*

*pentru fiecare substanţă în parte

Loc de depozitare*

*instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc.

Mod de operare

3. Organizarca apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă

Oraganizarea alarmarii

Instruirea personalului*

*dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată

Control intern de prevenire*

* dacă se execută, de către cine

Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă*

*dacă există sau este încheiat contract

Planuri/exerciţii de evacuare din clădire*

*când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiului

Afişare instrucţiuni specifice

Obligaţiile administratorului/conducerii

Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din   structura   cu    atribuţii   de   apărare   împotriva incendiilor/ de protecţie civilă

Ordinea interioară*

*reglementări pentru lucrul cu foc deschis, fumatul, depozitarea si evacuarea   deşeurilor   şi    reziduurilor    combustibile,    lucrările

premergătoare şi pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare si  secetoase,  sunt asigurate  căi  de acces, de evacuare  şi  de intervenţie)

Documente specifice de apărare împotriva incendiilor*

*potrivit reglementărilor în domeniu

Documente specifice de protecţie civilă*

*potrivit reglementărilor în domeniu

Reglementarea   modului   de   întreţinere,   verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor *

*persoana juridică atestată

Evidenţa incendiilor de  la punerea în funcţiune a

operatorului economic/instituţiei* (pe fiecare clădire în parte)

*se vor preciza cauzele de incendiu

ANEXA Nr. 6 la regulament

FIŞA   LOCALITĂŢII

-Model-

LOCALITATE

Denumire localitate

ADRESA SEDIULUI PRIMĂRIEI

Adresa sediului primăriei Telefon, Fax, E-mail

OPERATORI ECONOMICI/INSTITUŢII ÎN SUBORDINE

Adresă, Telefon, Fax, E-mail - pentru fiecare

PRIMAR

Nume şi prenume Telefon serviciu Telefon domiciliu

SECRETAR

Nume şi prenume Telefon serviciu Telefon domiciliu

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/ INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ

Nume şi prenume

Telefon serviciu

Telefon domiciliu

Certificat de competenţă - termen de valabilitate

1 .Date generale privind localitatea:

Populaţia

Nr. locuitori

oraş (comună)_____________

satul

satul

satul

satul

satul

Suprafaţa totala

ha

-în intravilan

ha

-în extravilan

ha

2. Operatori economici/instituţii publice în subordine

Denumire

Domeniul de activitate

Riscuri specifice

3.Tipuri de riscuri specifice:

A. Riscuri naturale:

DA

NU

Detalii

-fenomene meteorologice periculoase

- alunecări de teren

-incendii de pădure

-avalanşe

-fenomene distructive de origine geologică

B.  Riscuri tehnologice:

-accidente, avarii, incendii şi explozii

-poluare ape

-prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

-avarii la utilităţile publice

-muniţie neexplodată

C. Riscuri biologice:

-îmbolnăviri în masă

-epidemii

-epizootii/zoonoze

4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţilor de urgenţă:

Constituirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Regulamentul        privind       structura       organizatorică, atribuţiunile   funcţionale   şi   dotarea  comitetului   local pentru situaţii de urgenţă

Organizarea pregătirii pentru intervenţie

Nivelul de pregătire a personalului

Asigurarea înştiinţării şi alarmării

-centrală telefonică nr.

-tipul

-nr. abonaţi

-telefon primărie

-telefon post poliţie

-fax

-radioreceptor

-sirenă electrică

-clopote biserici

Asigurarea protecţiei prin adăpostire

-nr. subsoluri, pivniţe, crame

-suprafaţa (mp)

-nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost

-suprafaţa (mp)

Adăposturi de protecţie civilă, din care:

-cu sisteme de filtroventilaţie

-tară sisteme de filtroventilatie

Asigurarea protecţiei N.B.C.

-existenţa mijloacelor de protecţie           individuală (cartuşe filtrante sorbante nr.....)

-nr.măşti contra gazelor

-nr.complete de protecţie

Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară

-nr. dispensare medicale

-nr. cadre medii

-nr. medici

-nr. dispensare sanitar-veterinare

-nr. medici veterinari

-nr. tehnicieni

-nr. laboratoare medicale

-nr. laboratoare sanitar-veterinare

Asigurarea acţiunilor de evacuare

Logistica acţiunilor de intervenţie

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă

5. Alimentarea cu apă

Necesarul de apă

Rezerva de apă de incendiu asigurată

Hidranti exteriori

-în funcţiune

-dezafectaţi

-defecti

Rampe de alimentare la surse naturale

-în funcţiune

-dezafectate

-defecte

6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă

Notificare

Inştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie

Amplasarea locului de conducere

Alarmarea populaţiei din zona de pericol

Măsuri de intervenţie operativă

Conducerea acţiunilor de intervenţie

Forţe şi mijloace

Cooperarea cu alte forţe

7. Sisteme de anunţare alarmare

8. Căi de acces

Localizare

Situaţia existentă

*Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc).

9. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

9a.Date generale

Categoria

Autospecială(e)/utilaj de stingere

* tip numărul pentru fiecare tip

Personal angajat

*număr/dacă arc certificat de formare/evaluare

Personal voluntar

*număr/dacă are certificat de formare/evaluare

Numărul specialiştilor pentru activitatea de prevenire

9b.Comnoncnta preventivă din serviciul voluntar de urgentă

Pregătirea personalului

Număr controale efectuate

Număr sancţiuni aplicate

Organizarea la nivelul localităţii a următoarelor activităţi:

-lucrul cu foc deschis

-depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile

-lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece

-lucrările premergătoare şi pe timpul perioadelor caniculare şi secetoase

ANEXA Nr. 7 la regulament

MINISTERUL___________________                                       Exemplar 1/2

UNITATEA_____________________

JUDEŢUL______________________

PROCES-VERBAL

DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

Seria___Nr._____________

Incheiat în data de_________20___în localitatea______________________

               

                Subsemnatul  ________________________________ în calitate de______________    din(unitatea) ____________________ am  constatat în data de______20___ora____ la(locul) _______________________________următoarele: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

* S-a încheiat în 3 exemplare anexa cuprinzând contravenţiile săvârşite DA / NU ( anexa va avea scria şi nr. procesului verbal).

          Fapta/ele este/sunt prevăzută/e de:

         -  art._____________din_____________________şi sancţionată cu amendă în cuantum de_________________lei.

         -  art._____________din_____________________şi sancţionată cu amendăm cuantum de_________________lei.

         -  art._____________din____________________ şi sancţionată cu amendă în cuantum de_________________lei

Amenda, cumulată se stabileşte în sumă de  __________ lei.

In conformitate cu art.___alin.___lit.___din_____________________se stabileşte următoarea sancţiune complementară:_____________________

De  săvârşirea  abaterilor  de   mai   sus  se  face   răspunzător  contravenientul   persoană juridică/persoană  fizică  autorizată/asociaţie

familială/persoană     fizică: ______________________________________________ filiala/sucursala___________cu sediul/domiciliul în _________________, str. __________________ nr.  __ bl. __  sc. __  ap. __ judeţ/sector _________________ având  codul unic de înregistrare__________________ în  registrul  comerţului, cod  fistal  nr.______________ reprezentată de                                                         în

calitate de______________________, cu domiciliul în _________________ str.__________nr.__bl.__sc.__ap.__judeţ/sector____________ posesor al B.I./CI ./Paşaport seria______ nr.__________ eliberat(ă)/emis de poliţia/statul_________________la data de

C.N.P._________________________.

Contravenientul este obligat să achite suma de____________1ei, în contul nr. ______________________________deschis la _____________________________________ sau la casieriile_______________________________________________________şi să predea copia chitanţei în termen de 15 zile de la data inştiintării/comunicării prezentului proces verbal, unitaţii situat/a în_______________________str. ______________________ nr.__judeţ/sector__________________.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii, reprezentând ___________________ lei, iar copia chitanţei se predă în acelaşi termen. Dacă nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal se va proceda la executarea silită.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la unitatea din care face parte agentul constatator.

                                                                  

Alte menţiuni ale agentului constatator: contravenientul nu se află de faţă/ refuză/ nu poate să semneze.

Subsemnatul(a)   ____________________   posesor   al   B.I./C.I/Paşaport  seria_______ nr.   ___________eliberat(ă)/emis de poliţia/statul la data de____________ C.N.P._____________                    cu domiciliul în                               str,                       nr,       bl,       sc.       ap, judeţ/sector____________în calitate de martor, declar că numitul ______________________ nu este de faţă / refuză / nu poate să semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.Nu a fost de faţă nici un martor deoarece ____________________________________________________________________________

Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă  dreptul de a face obiectiuni, acestea fiind următoarele: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

AGENT CONSTATATOR                                            CONTRAVENIENT

                                                                                       Am primit exemplarul 2

MARTOR

ANEXA Nr. 8 la regulament

ANTET                                                                                                Pagina:_/_

Model

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL DE CONTROL                           Nr.___

(operator economic/instituţie)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr.15/2005 şi a HGR nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

UNITATE CONTROLATĂ

ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR

ADRESA

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI

DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA

INSPECTORI

PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE

LOCUL ŞI DATA

ANTET                                                                                                Pagina:_/_

1.-Analiza organizării apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă

1.1.- Date organizatorice

Obligaţiile conducerii

Obligaţiile    personalului    din    structura    cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor

Obligaţiile    personalului    din    structura    cu atribuţii de protecţie civilă

Organizarea alarmării

Documente   specifice   de   apărare   împotriva incendiilor*

*potrivit reglementărilor în domeniu

Documente specifice de protecţie civilă*

*potrivit reglementărilor în domeniu

Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă*

*dacă există sau este încheiat contract

Instruirea personalului*

*dacă este executată periodic, de către cine.

dacă este persoană atestată

Afişare instrucţiuni

Ordinea interioară*

*sunt reglementate lucrul cu foc deschis,

fumatul, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile, lucrările premergătoare   şi   pe  timpul   sezonului   rece, perioadelor caniculare şi secetoase,    sunt asigurate căi de acces, de evacuare şi  de intervenţie)

Control intern de prevenire*

*dacă se execută, de către cine

Exerciţiu de evacuare din clădire*

*se consemnează doar dacă s-a efectuat de către inspector pe timpul controlului

2.  Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecţia civilă)

3.  Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de inspector

4.  Nereguli constatate pe timpul controlului

4.1. Privind apărarea împotriva incendiilor

4.2. Privind activitatea de protecţie civilă

5. - Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

6. - Sancţiuni

6.1. -Principale

Nr. crt.

Locul unde se manifestă încălcarea

Persoana sancţionată

Tipul sancţiunii

Nr. art. încălcat

Act normativ

Valoare

amendă

(lei)

Nr. P-V

6.2. - Complementare

Nr. crt.

Locul unde

se manifesta

încălcarea

Tipul sancţiunii

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului____________până la data de___________.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în__exemplare, din care:

-  un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului _______

-  un exemplar la______________________

-  un exemplar la______________________

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI_____________

REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI                 REPREZENTANTUL

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                             BENEFICIARULUI

(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie                  (Numele şi prenumele în clar

de control şi semnătura                                                    şi semnătura)

Nr. de înregistrare document                                           Nr. de înregistrare document

                                                                                           Loc ştampilă (dacă există)

ANEXA Nr. 9 la regulament

ANTET                                                                                                Pagina:_/_

Model

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL DE CONTROL                   Nr.__

(pentru localităţi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incheiat astăzi ....................., la primăria................................................. cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr, 212/2006, O.U.G. nr,21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată eu Legea nr. 15/2005 şi a HGR nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

LOCALITATE

CONTROLATĂ

DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA

INSPECTORI

PARTICIPANŢI DIN PARTEA LOCALITĂŢII CONTROLATE

LOCUL ŞI DATA

ANTET                                                                                                Pagina:_/_

1. Analiza sistemului de prevenire si gestionare a situaţilor de urgentă:    

Funcţionarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Aplicarea Regulamentului privind structura organizatorică,   atribuţiunile   funcţionale   şi dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Organizarea pregătirii pentru intervenţie

Nivelul de pregătire a personalului

Asigurarea înştiinţării şi alarmării

Asigurarea protecţiei prin adăpostire

Asigurarea protecţiei N.B.C.

Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară

Asigurarea acţiunilor de evacuare

Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie

Aplicarea    planurilor    pentru    situaţii    de urgenţă

2. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:

3. Operatori economici/instituţii publice în subordine - controlate

4. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

Activităţi preventive desfăşurate

Număr sancţiuni aplicate

5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de inspector

6. Nereguli constatate pe timpul controlului

7.  Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate

ANTET                                                                                                Pagina:_/_

8. Sancţiuni

8.1. Principale

Nr. crt.

Locul unde

se manifestă

încălcarea

Persoana sancţionată

Tipul sancţiunii

Nr. art. încălcat

Act normativ

Valoare amendă

(lei)

Nr. P-V

8.2. Complementare

Nr. crt.

Locul unde

se manifestă

încălcarea

Tipul sancţiunii

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului___________până la data de__________.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în__exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului _______

- un exemplar la____________________

- un exemplar la____________________

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI____________

REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI                        PRIMAR

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA                                   (Numele şi prenumele în clar şi semnătura)

(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie de control

şi semnătura)

Nr. de înregistrare document

                                                                                                  PARTICIPANŢI LA CONTROL

                                                                                                  DIN PARTEA PRIMĂRIEI ŞI

                                                                                                  CONSILIULUI LOCAL

                                                                                                  _____________________

                                                                                                  _____________________

                                                                                                  Nr. de înregistrare document

                                                                                                  Loc ştampilă

ANEXA Nr. 10 la regulament

ANTET                                                                                                Pagina:_/_

Model

--------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL DE CONTROL     Nr.__

(pentru obiective hidrotehnice)                                                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------------

Incheiat astăzi .....................la ........(obiectivul hidrotehnic) cu prilejul controlului privind modul de aplicare, la nivelul obiectivului, a prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr. 15/2005, a H.G. Nr. 1491 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR

UNITATE CONTROLATĂ

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI

DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA

INSPECTOR

PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE

LOCUL ŞI DATA

ANTET                                                                                                Pagina:_/_

1. Date de identificare a obiectivului hidrotehnic

(Prezentare generală: conform documentaţiei tehnice şi fişei tehnice a obiectivului)

2. Date privind exploatarea şi funcţionarea obiectivului

(conform regulamentului de organizare şi exploatare)

Ipoteze de avarii

Măsuri ce se iau la atingerea situaţiilor critice

Evaluarea efectelor unei avarii sau accident la obiectiv:

-localităţi afectate

-operatori   economici,   instituţii   publice, populaţie,   colectivităţi   de   animale,   bunuri materiale etc. afectate

3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea prevenirii unor avarii sau accidente:

Responsabilităţi privind aplicarea prevederilor legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă

Organizarea şi încadrarea cu personal

Organizarea pregătirii personalului

Identificarea şi evaluarea pericolelor

Supravegherea   continuă   a   obiectivului   şi asigurarea funcţionării în siguranţă a acestuia

Elaborarea    planurilor    pentru    situaţii    de urgenţă

Materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistrate  pentru  reconstituirea undelor de viitură şi actualizarea valorilor caracteristice de apărare

4. Organizarea intervenţiei in situaţii de urgenţă:

Notificare

Dotarea cu mijloace de intervenţie, necesar şi existent

Mijloace de protecţie individuală specifice

Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie

Alarmarea personalului şi salariaţilor

Asigurarea conducerii acţiunilor de intervenţie

Intervenţia forţelor proprii

Cooperarea    cu    forţele    specializate    ale inspectoratului  pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe specializate

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de inspector

6.Nereguli constatate pe timpul controlului

7.  Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate

8.  Sancţiuni:

8.l.-Principale

Nr. crt.

Locul unde

se manifesta

încălcarea

Persoana sancţionată

Tipul sancţiunii

Nr. art. încălcat

Act normativ

Valoare

amendă

(lei)

Nr. P-V

8.2.-Complementare

Nr. crt.

Locul unde

se manifestă

încălcarea

Tipul sancţiunii

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului _______  ____________până la data de___________.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în__exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului_______

- un exemplar la______________________

- un exemplar la______________________

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI_____________

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI            REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                         (Numele şi prenumele în clar şi semnătura)

(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie

control şi semnătura)

Nr. de înregistrare document                           Nr. de înregistrare document

                                                                            

                                                                           Loc ştampilă (dacă există)

ANEXA Nr. 11 la regulament

PROCES-VERBAL DE CONTROL

( LA PUNCT DE COMANDĂ )

Incheiat azi........................la....................................cu ocazia controlului efectuat la punctul de comandă........................................privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civila în România, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006.

INSPECTOR:...................................................................................

PARTICIPANŢI DIN PARTEA I.S.U.J.:  ...................................................

A. OBIECTIVELE CONTROLULUI:

1.   Modul cum se execută accesul în punctul de comandă (tabel nominal semnat şi ştampilat de inspectorul şef al I.S.U.J., cu personalul care are acces în punctul de comandă, seria şi nr. C.I, existenţa cutiilor de chei de la uşile de acces etc.): ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

2.   Elemente de construcţie : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

3.   Instalaţia de filtroventilaţie : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

4.   Instalaţia electrică : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

5.   Instalaţia sanitară : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

6.   Schema instalaţiilor de funcţionare din punctul de comandă:

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

B. ALTE CONSTATĂRI: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

C. NEREGULI CARE S-AU ÎNLĂTURAT PRIN ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DESFĂŞURATĂ : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI              REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                          (Numele şi prenumele în clar şi semnătura)

(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie

control şi semnătura)

Inspector de protecţie civilă

(Numele şi prenumele în clar)

Nr. de înregistrare document                           Nr. de înregistrare document

                                                                           Loc ştampilă (dacă există)

ANEXA Nr. 12 la regulament

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

Model

----------------------------------------------------------------------------------------

RAPORT DE INSPECŢIE

(pentru obiective care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase)

Nr.__

----------------------------------------------------------------------------------------

Incheiat  astăzi   .....................la  ............................   (sursă  de  risc   chimic)     cu  prilejul controlului privind modul de aplicare, pe teritoriul ..............., a prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă în România, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr.15/2005. H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi a H.G.R nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR

UNITATE CONTROLA

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI

DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA

INSPECTORI

PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE

LOCUL ŞI DATA

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

1. Date de identificare a operatorului economic, instituţiei publice sursă de risc chimic

Denumirea comercială a titularului activităţii

Sediul   social  al  titularului   activităţii,   inclusiv  adresa completă a acestuia

Numele, prenumele şi funcţia persoanei care administrează unitatea economică

Telefonul persoanei care administrează unitatea economică

Profilul de activitate

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)

Denumirea substanţelor periculoase folosite, clasificare în conformitate cu Sistemul Internaţional de clasificare al substanţelor periculoase, fraze de risc asociate

Cantitatea existentă în unitate (pentru fiecare substanţă în parte)

Loc de depozitare (instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc.

Mod de operare

3. Sistemul de management şi organizare a obiectivului în vederea prevenirii accidentelor

Organizare   şi  personal  -  rolurile  şi  responsabilităţile personalului implicat în managementul pericolelor

Nivelul de pregătire a personalului şi organizarea pregătirii continue

Identificarea şi evaluarea pericolelor majore - existenţa unor proceduri care permit identificarea sistematică a pericolelor majore care decurg din operarea normală şi anormală, precum şi evaluarea   posibilităţii producerii şi gravităţii acestora

Controlul operaţional

Managementul pentru modernizare

Conformitatea     planurilor     de     urgenţă     internă     cu managementul pentru modernizare

Conformitatea planurilor pentru situaţii de urgenţă internă cu   reglementările   în   vigoare   şi   situaţia   concretă   a obiectivului

4. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:

Notificare

Inştiinţarea  şi  pregătirea pentru  intervenţie  a forţelor proprii

Alarmarea personalului şi salariaţilor

Conducerea acţiunilor de intervenţie

Forţele proprii şi mijloacele

Cooperarea  cu   forţele   specializate   ale   inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe specializate

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

5. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi control desfăşurată de inspector

6.Nereguli constatate pe timpul controlului

7. Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate

8. Sancţiuni:

8.1. -Principale

Nr. crt.

Locul

unde se

manifestă

încălcarea

Persoana sancţionată

Tipul sancţiunii

Nr.art. încălcat

Act normativ

Valoare

amendă

(lei)

Nr. P-V

8.2.-Complementare

Nr. crt.

Locul unde

se manifestă

încălcarea

Tipul sancţiunii

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului___________până la data de__________.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în__exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă al Judeţului________

- un exemplar la____________________

- un exemplar la____________________

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI____________

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI                                 REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI

PENTRU SITUAŢIILE URGENŢĂ                                                (Numele şi prenumele în clar şi semnătura)

(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie control şi semnătura)

Nr. de înregistrare document                             Nr. de înregistrare document

                                                                             Loc ştampilă (dacă există)

ANEXA Nr. 13 la regulament

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

Model

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL DE CONTROL  Nr.__

(pentru societăţi şi institute de proiectare în vederea verificării proiectelor)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Incheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr.15/2005, H.G.R nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a HGR nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

UNITATE CONTROLATĂ

ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERŢULUI

DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA

INSPECTORI

PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE

LOCUL ŞI DATA

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

1.-Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

ASPECTE GENERALE

(SE MENŢIONEAZĂ PENTRU FIECARE

PROIECT VERIFICAT)

Date de identificare ale proiectului

(denumire proiect şi obiectiv, denumire lucrare de construcţie   conf.   Legii   nr.50/1991    republicată, numărul şi dala proiectului, beneficiar, faza de proiectare- Studiu de fezabilitate, PAC, PAD, PT, D.D.E,     specialităţi     verificate-plan   general, arhitectură,    volume    instalaţii    etc,   proiectant, verificator, expert)

Date de identificare ale construcţiei/instalaţiei

tehnologice

Tipul şi destinaţia clădirii (civilă-comerţ, sănătate etc, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau depozitare, cu funcţiuni mixte)

Categoria de construcţie prevăzută cu adăpost de protecţie civilă

Categoria şi clasa de importanţă, conform

reglementărilor specifice privind sistemul calităţii în construcţii

Regim de înălţime

Aria construită şi desfăşurată

Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile

acestora

Riscul   de    incendiu   (categoria   de   pericol   de incendiu) al/a construcţiilor şi compartimentelor de incendiu

Echiparea şi dotarea cu sisteme de protecţie la

incendii

Numărul maxim de persoane sau animale

Capacităţi de depozitare sau adăpostire

Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase

Nr. de adăposturi proicctatc(buc)/Suprafaţă

totală(mp) /Capacitate totală(pers), din care:

- cu instalaţii de filtroventilatie:

nr.(buc)/supr.(mp)/cap.(pers).

- fară instalaţii de filtroventilatie:

nr,(buc)/supr. (mp.)/cap (pers).

Date constructive  (nr.  accese,  ieşire de  salvare etc).

Dotarea adăpostului de protecţie civilă (inst. de

filtro-ventilaţie, sanitare, electrice, tâmplărie

metalică de protecţie etc.)

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

2.-Deficiente constatate privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

Se vor detalia încălcările constatate pe timpul controlului, pentru fiecare proiect şi volumele specialităţilor verificate faţă de prevederile actelor normative, reglementărilor tehnice, prescripţiilor şi standardelor în vigoare, precizând reglementarea tehnică şi articolul încălcat

3.-Sancţiuni

3.1.-Principale

Nr. crt.

Locul unde se manifestă încălcarea

Persoana sancţionată

Tipul sancţiunii

Nr.art. încălcat

Act

normativ

Valoare

amendă

(lei)

Nr. P-V

3.2.-Complementare

Nr. crt.

Locul unde

se manifestă

încălcarea

Tipul sancţiunii

4.- Masuri

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului___________până la data de__________.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în__exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului________

- un exemplar la____________________

- un exemplar la____________________

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI____________

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI              REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                           (Numele şi prenumele în clar şi semnătura)

(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie

de control şi semnătura)

Nr. de înregistrare document                           Nr. de înregistrare document

                                                                             Loc ştampilă (dacă există)

ANEXA Nr. 14 la regulament

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

Model

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL DE CONTROL                                              Nr.__

(pentru obiective de investiţii)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Incheiat astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006, O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu Legea nr. 15/2005, H.G.R nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a HGR nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

UNITATE

CONTROLATĂ

ADMINISTRATOR/

CONDUCĂTOR

NUMĂR DE

ÎNREGISTRARE

DIN REGISTRUL

COMERŢULUI

DESFĂŞURAT

ÎN PERIOADA

INSPECTOR

PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII

CONTROLATE

LOCUL SI DATA

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

1.-Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă    

ASPECTE GENERALE

Date de identificare ale obiectivului de investiţie- construcţie, instalaţie tehnologică

(denumire lucrare de construcţie conform Legii

nr.50/1991 republicată, numărul proiectului,

beneficiar, investitor, proiectant, verificator,

expert)

Tipul şi destinaţia clădirii (civilă-comerţ, sănătate etc, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau depozitare, cu funcţiuni mixte)

Categoria de construcţie prevăzută cu adăpost de protecţie civilă

Categoria şi clasa de importanţă, conform reglementarilor specifice privind sistemul calităţii în construcţii

Regim de înălţime

Aria construită şi desfăşurată

Numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora

Riscul   de   incendiu   (categoria   de   pericol   de incendiu) al/a construcţiilor şi compartimentelor de incendiu

Echiparea şi dotarea cu sisteme de protecţie la incendii

Numărul maxim de persoane sau animale

Capacităţi de depozitare sau adăpostire

Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase

Nr. de adăposturi proiectate(buc)/Suprafaţă totală(mp) /Capacitate totală(pers), din care:

- cu instalaţii de filtroventilaţie: nr.(buc)/supr.(mp)/cap.(pers).

- tară instalaţii de filtroventilaţie: nr.(buc)/supr.(mp.)/cap (pers).

Date constructive (nr. accese, ieşire de salvare etc).

Dotarea adăpostului de protecţie civilă (inst. de filtro-ventilaţie, sanitare, electrice, tâmplârie metalică de protecţie etc.)

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

2.-Deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilor/realizarea adăposturilor de protecţie civilă

2.1. Deficienţe constatate la verificarea proiectului obiectivului de investiţie.

2.2 Deficienţe constatate la verificarea conformităţii măsurilor de apărare împotriva incendiilor/măsurilor specifice adăposturilor de protecţie civilă stabilite în reglementările tehnice, documentaţiile care au stat la baza emiterii avizelor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă, documentaţiile tehnice de execuţie, dispoziţiile de şantier, măsurile prevăzute în procesele verbale de control anterioare, rapoartele de expertiză etc. cu cele realizate pe teren.

2.3 Deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor constatate la organizările de  şantier şi pe timpul executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

ANTET                                                                                            Pagina:__/__

3.-Sancţiuni

3.1.-Principale

Nr. crt.

Locul unde

se manifestă

încălcarea

Persoana sancţionată

Tipul

sancţiunii

Nr.art. încălcat

Act

normativ

Valoare amendă

(lei)

Nr.    P-V

3.2.-Complementare

Nr. crt.

Locul unde

se manifestă

încălcarea

Tipul sancţiunii

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului___________până la data de__________.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în__exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului________

- un exemplar la____________________

- un exemplar la____________________

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ AL JUDEŢULUI___________

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI                                        REPREZENTANTUL

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                     BENEFICIARULUI/INVESTITORULUI

                                                                                                                   EXECUTANTULUI/PROIECTANTULUI

(Numele şi prenumele în clar, nr. legitimaţie de control şi semnătura)              (Numele şi prenumele în clar şi semnătura)

 

Nr. de înregistrare document                           Nr. de înregistrare document

                                                                           Loc ştampilă (dacă există)

ANEXA Nr. 15 la regulament

APROB

INSPECTOR ŞEF

ACTIVITĂŢILE DE PREVENIRE EXECUTATE ÎN LUNA___________

A.-AVIZARE/AUTORIZARE

a1.-număr avize emise: securitate la incendiu___protecţie civilă__

a2.-număr cereri de avize respinse: securitate la incendiu_____protecţie civilă_______

a3.-număr autorizaţii emise: securitate la incendiu___protecţie civilă__

a4.- număr cereri de autorizaţii respinse: securitate la incendiu_____protecţie civilă__

a5.-număr comercianţi autorizaţi pe baza declaraţiilor pe propria răspundere (conform dalelor furnizate de OJRC)____

a6.-număr avize la reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă pentru domeniul public şi privat________

a7.- număr avize la planuri de urgenţă internă_____

a8.- număr avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă___

a9.- număr avize la planuri de răspuns la accidente tehnologice____

a 10.- număr avize la transportul deşeurilor periculoase___

a11.- număr avize la centre de formare şi evaluare a competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private______________

a12.-număr cadre___zile executate

B.-CONTROALE

b1.-total*_______, din care :_____societăţi/institute de proiectare,____investiţii,_____operatori economici, ____obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase____instituţii,___construcţii hidrotehnice___puncte de comandă şi___localităţi**

b2.-număr cadre SPI____zile control executate_____număr cadre SPC____, zile control executate____

b3.-număr deficienţe soluţionate pe timpul controalelor____ număr deficienţe constatate privind apărarea împotriva incendiilor_______, din care sancţionate______

b4.-număr deficiente soluţionate pe timpul controalelor____număr deficiente constatate privind proiecţia civila_______, din care sancţionate______

*finalizat prin proces verbal de control

**încheiat la autoritatea publică

b5.-număr verificări____din care___adăposturi, ____localităţi aflate în zona de planificare la urgenţă___, localităţi aflate în zona de inundabilitate            zonele cu alunecări sau prăbuşiri de teren,____, localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren____, sirene verificate____, spaţii de evacuare verificate

C.-ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE

c1.-solicitări scrise sau consemnate în registrul de audiente în domeniul apărării împotriva incendiilor_____în domeniul protecţiei civile______

c2.-număr cadre SPI___, zi le executate____, număr cadre SPC____zile executate_____

D.-OBIECTIVE DE INVESTIŢII

d1 .-recepţionate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi prevăzute cu adăposturi_________

d2. recepţionate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi neprevăzute cu adăposturi _______

d3. recepţionate prevăzute cu adăposturi ________

d4. în execuţie controlate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi prevăzute cu adăposturi_________

d5. în execuţie controlate din punct de vedere al securităţii la incendiu şi neprevăzute cu adăposturi _______

d6. în execuţie controlate prevăzute cu adăposturi_________________

d7. număr participări în comisiile de recepţie:________, securitate la incendiu________, adăposturi_________

E.-SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE

e1.-sancţiuni    contravenţionale    principale:    număr    avertismente____în    domeniul    apărării    împotriva incendiilor____în domeniul protecţiei civile_____număr amenzi contravenţionale____în domeniul apărării împotriva incendiilor___în cuantum de___________în domeniul protecţiei civile___în cuantum de___________.

e2.-sancţiuni contravenţionale complementare: număr autorizaţii anulate (detaliat)_______________

e3.-număr total procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor______, din care: anulate_____, atacate în instanţă______, din care soluţionate în favoarea unităţii_____

F.-MĂSURI STABILITE

f1 .-stabilirea restricţiilor sau interzicerea unor operaţiuni sau lucrări______(detaliat);

f2.-dispunerea sistării  unor activităti,  a  lucrărilor de construcţii  sau oprirea funcţionării ori  utilizării construcţiilor sau amenajărilor______(detaliat).

G. EXERCIŢII DE ALARMARE

g1 .-în caz de incendiu____,număr cadre___, zile executate_____

g2.-pentru situaţii de protecţie civilă: număr exerciţii alarmare publică_____, de evacuare_____, număr cadre ___, zile executate_____

H.-INFORMARE PREVENTIVĂ

h1.-în domeniul apărării împotriva incendiilor: articole în presă__, emisiuni la radio__, emisiuni la TV__, broşuri__,    afişe___,    pliante___filme    video____instruiri    la    operatori    economici____,    instituţii___, localităţi_____

h2.-în domeniul protecţiei civile: articole în presă__, emisiuni la radio__, emisiuni la TV__, broşuri____, afişe___, pliante, filme video____-instruiri la operatori economici____, instituţii___, localităţi_____

h3.-număr cadre SPI___, zile executate____număr cadre SPC___, zile executate____

I.-PETIŢII ŞI SESIZĂRI

i1.-număr petiţii/sesizări în domeniul apărării împotriva incendiilor____, în domeniul protecţiei civile_____;

i2,-număr cadre SPI___, zile executate____număr cadre SPC___, zile executate____

J.-SERVICII VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

j1.-număr servicii controlate voluntare____/private____, număr exerciţii şi aplicaţii desfăşurate cu servicii publice voluntare____/private____;

j2.-număr cadre___, zile executate____

K.-CERCURI TEHNICO-APLICATIVE ÎNDRUMATE*

k1.-număr de cercuri „Prietenii Pompierilor"_____, număr cadre___, zile executate____

k2. nr de cercuri, „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa" ____, număr cadre___, zile executate____

*cu care s-au desfăşurat acţiuni specifice în luna analizată

L.-MISIUNI SPECIALE (în care au fost angrenate cadre ale inspecţiei de prevenire)

l1 .-număr cadre SPI______, durata______număr cadre SPC______, durata______;

l2.-tipul misiunii (protecţie demnitari, manifestaţii cu afluenţă de public etc).__________

M.-PARTICTPARE LA INTERVENŢII ŞI CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIU

m1 .-număr intervenţii_____din care____la incendii;

m2.-număr cercetări cauze de incendiu______;

m3.-număr cadre_______, zile executate_________.

N.-PARTICIPARE LA INTERVENŢII ŞI CERCETAREA CAUZELOR DEZASTRELOR

n1. număr total de intervenţii_____din care____la inundaţii____la alunecări sau prăbuşiri de teren_____la poluări accidentale cu substanţe periculoase____la poluări accidentale cu produse petroliere___la accidente de transport în care sunt implicate substanţe sau deşeuri periculoase___la accidente chimice cu implicaţii în afara amplasamentului___ la muniţie rămasă neexplodată (cercetare, identificare, transportul şi depozitare)___la distrugeri de muniţii____la distrugeri de zăpoare, poduri de gheată,______altele (detaliat)

n2. număr de cercetări cauze dezastre____

n3. număr cadre SPI___, zile executate____număr cadre SPC___, zile executate____

O.-AUDITURI LA PERSOANE JURIDICE ATESTATE

o1.-număr________,              sancţiuni              aplicate________________________________________________

o2.- număr cadre SPI___, zile executate        număr cadre SPC___, zile executate____

P.-ALTE ACTIVITĂŢI (cursuri de specializare/perfecţionare, postuniversitare, seminarii, conferinţe etc.):

p1.-SPI: număr activităţi____, număr cadre______, zile executate______;

p2.-SPC: număr activităţi____, număr cadre______, zile executate______;

ADJUNCTUL INSPECTORULUI ŞEF

(Numele şi prenumele)

(Semnătura)

ANEXA Nr. 16 la regulament

STRUCTURA RAPOARTELOR CE SE TRANSMIT LA INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

1.-Numărul obiectivelor controlate pe categorii*;

2.-Numărul deficienţelor constatate/Numărul deficienţelor înlăturate operativ**;

3.-Numărul de sancţiuni (principale/valoare; complementare***);

4.-Numărul activităţilor de informare a populaţiei****;

5.-Numărul de exerciţii de evacuare, dacă este cazul*****.

6.-Numărul analizelor cu factorii de conducere

*Exemplu: 10 hoteluri, 15 cabane, 19 pensiuni, 12 vile,.. .

** Separat se vor prezenta detaliat principalele nereguli constatate şi obiectivele unde acestea au fost depistate;

***Se va specifica tipul sancţiunilor complementare şi obiectivele în care acestea au fost aplicate;

****Materiale publicate în presă, transmise pe posturile de TV, respectiv de radio, alte categorii de activităţi care au legătură cu domeniul controlat;

*****Se înscriu operatorii economici/instituţiile unde acestea s-au executat şi aspecte negative constatate (ex.: evacuarea nu este organizată la nivelul obiectivului, conducerea obiectivului nu organizează periodic exerciţii de evacuare, personalul este reticent la astfel de exerciţii, locul de adunare al persoanelor în caz de incendiu nu se cunoaşte, nu este stabilit sau este impropriu, timpi mari de evacuare etc).

ANEXA Nr. 17 la regulament

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI_____________

SITUATIA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE IN ANUL______

Nr. crt.

Sancţiuni contravenţionale

Total

Anulate

pentru

viciu de

formă

Încasate

conform

proces verbal

Pentru care s-a făcut plângere în termen legal

Transmis la

administraţia

financiară

Total încasat

Total

Pe

rol

Soluţionate

în favoarea unităţii

în favoarea contravenientului

în 48h

în 15 zile

SANCŢIUNI PRINCIPALE

1

Număr amenzi contravenţionale

2

Valoarea amenzilor contravenţionale (lei)

3

Număr avertismente

SANCŢIUNI COMPLEMENTARE

4

Tipul sancţiunii

Locul unde a fost aplicata

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

(Numele şi prenumele)                                                      ÎNTOCMIT

(Semnătura)                                                                     CONSILIER JURIDIC/BIROUL JURIDIC

                                                                                        (Numele şi prenumele)

                                                                                        (Semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1474/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1474 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu