Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 145 din 26 iunie 2007

privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 440 din 29 iunie 2007Văzând Referatul de aprobare nr. 36.050 din 22 mai 2007, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor,

în temeiul art. 15 alin. (2) şi (3) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor,

în baza art. 5 alin. (5) şi al art. 12 şi 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 178/2002,

în temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează  operaţiunile   de   import-export  şi   comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor.

Art. 2. - Punctele de inspecţie la frontieră, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 38/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte procedurile la importul şi exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 6 martie 2006, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte procedurile la importul şi exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 18 august 2006.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2007.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo,

secretar de stat

ANEXA

NORMA PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor

CAPITOLUL I

Definiţii

Art. 1. - In înţelesul prezentei norme pentru siguranţa alimentelor, următorii termeni se definesc astfel:

a)  produse alimentare de origine nonanimală - vegetalele şi produsele vegetale destinate consumului uman: legume, inclusiv cartofi şi sfeclă de zahăr, fructe proaspete sau conservate, seminţe de leguminoase, oleaginoase, cereale boabe, produse din cereale, condimente, grăsimi şi uleiuri de origine vegetală, dulciuri, băuturi alcoolice şi nonalcoolice, gumă de mestecat, alimente procesate, altele decât cele de origine animală, suplimente alimentare şi nutritive;

b)   certificat de sănătate - documentul emis de o autoritate competentă din ţara exportatoare a produsului importat, care atestă că produsul alimentar de origine nonanimală este conform prevederilor legislaţiei în vigoare din ţara de destinaţie;

c)   post de inspecţie la frontieră - postul organizat pe teritoriul României, în orice aeroport, port, punct feroviar sau rutier, deschis traficului internaţional, stabilit prin legislaţia naţională în vigoare, prin care produsele alimentare menţionate în anexa nr. 1 sunt importate/ exportate în/din România;

d)  punct de intrare - punctul primei introduceri fizice a unui transport de produse alimentare pe teritoriul Comunităţii Europene;

e)  punct final de import - punctul vamal de pe teritoriul României, prin care produsele alimentare cu destinaţia România sunt puse în liberă circulaţie, în situaţiile în care punctul de intrare se găseşte pe teritoriul altui stat membru;

f)    verificare documentară - verificarea de către inspectorul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a documentelor care însoţesc un transport de produse alimentare de origine nonanimală, precum documente comerciale, vamale, certificate de sănătate, buletine de analiză şi alte documente care să ateste că produsele sunt în conformitate cu legislaţia comunitară din domeniul siguranţei alimentelor;

g)   control de identitate - verificarea conformităţii transportului cu informaţiile din documentele însoţitoare, efectuată de către inspectorul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru a se asigura că documentele însoţitoare corespund cu marfa transportată şi cu eticheta produsului;

h) control fizic - controlul efectuat de către inspectorii din posturile de inspecţie la frontieră şi din cadrul compartimentului/serviciului privind siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti asupra produselor alimentare de origine nonanimală, care poate include prelevarea de probe în vederea efectuării testelor de laborator; controlul se realizează în funcţie de riscul cunoscut sau posibil pentru anumite produse alimentare în ceea ce priveşte contaminarea cu micotoxine, metale grele, reziduuri de pesticide, contaminarea radioactivă etc;

i) condiţii de import - cerinţele privind siguranţa alimentelor, stabilite prin actele normative în vigoare, pentru produsele de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, ce urmează a fi importate în România;

j) comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală - schimburile comerciale de produse alimentare, de origine nonanimală pe teritoriul Comunităţii Europene între statele membre;

k) import - totalitatea operaţiunilor prin care se introduc pe teritoriul Comunităţii Europene produse alimentare de origine nonanimală provenite din ţări terţe;

l) export - expediţia produselor alimentare de origine nonanimală de pe teritoriul Comunităţii Europene pe teritoriul ţărilor terţe;

m) transport de produse alimentare de origine nonanimală importate - lotul de produse de origine nonanimală de acelaşi tip, înscrise în acelaşi certificat sau în alte documente vamale care însoţesc transportul, încărcat în acelaşi mijloc de transport, provenind din aceeaşi ţară sau regiune a unei ţări şi pentru care se întocmeşte acelaşi document vamal la import sau alte documente comerciale;

n) document de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală - documentul care însoţeşte transportul de produse alimentare de origine nonanimală până la destinaţia finală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

o) operator economic - orice persoană fizică sau juridică cu activitate în domeniul alimentar, implicată în derularea operaţiunilor comerciale de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală şi care răspunde de îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniul alimentelor la import-export şi comerţ intracomunitar;

p) inspector al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor - personalul de specialitate angajat, în condiţiile legii, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, din posturile de inspecţie la frontieră şi din cadrul serviciului/compartimentului pentru siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti cu atribuţii de control oficial, conform fişei postului.

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale

Art. 2. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte condiţiile pentru siguranţa alimentelor în care se derulează operaţiunile de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală prevăzute în anexa nr. 1.

(2)    Importul de produse alimentare de origine nonanimală ce sunt supuse supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1, se efectuează prin posturile de inspecţie la frontieră şi prin punctele finale de import, în situaţia în care intrarea în Comunitatea Europeană se realizează prin punctele de intrare aflate pe teritoriul altui stat membru.

(3)  In cazul în care pentru anumite produse alimentare de origine nonanimală sunt stabilite la nivel comunitar sau naţional condiţii speciale privind siguranţa alimentelor la import-export, derularea acestor operaţiuni se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare pentru acele tipuri de produse.

CAPITOLUL III

Obligaţiile operatorilor economici în derularea operaţiunilor de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor

SECŢIUNEA 1

Import

Art. 4. - (1) La importul de produse alimentare de origine nonanimală prevăzute în anexa nr. 1 operatorul economic trebuie să notifice prin fax într-un interval de 24 de ore înaintea sosirii transportului la postul de inspecţie la frontieră pe unde urmează să se desfăşoare importul.

(2)   Notificarea la postul de inspecţie la frontieră se realizează prin transmiterea pe fax a „Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală", completat în partea A de către operatorul economic care derulează operaţiuni de import.

(3)   Fiecare transport de produse alimentare de origine nonanimală importate prin posturile de inspecţie la frontieră trebuie să fie însoţit până la destinaţie de originalul „Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală", completat conform anexei nr. 2, semnat şi parafat de inspectorul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră.

(4)   Originalul „Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală" trebuie să fie prezentat autorităţii vamale de către operatorul economic care derulează operaţiuni de import.

(5)   Importatorul are obligaţia de a achita tariful stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) In cazul în care produsele alimentare de origine nonanimală cu destinaţia România au intrat pe teritoriul Comunităţii Europene prin punctele de intrare care se găsesc pe teritoriul altui stat membru, altele decât posturile de inspecţie la frontieră desemnate de pe teritoriul României, operatorul economic care derulează operaţiuni de import trebuie să notifice prin fax la compartimentul/serviciul privind siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti sosirea mărfii în depozitul de destinaţie înscris în „Documentul de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală".

(2) Notificarea la compartimentul/serviciul privind siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează prin transmiterea pe fax a „Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală", completat în partea A de către operatorul economic care derulează importul, cu 24 de ore înainte de sosirea transportului la depozitul de destinaţie.

(3) In cazul în care transporturile de produse alimentare de origine nonanimală au fost identificate că nu au respectat procedurile stabilite la import în conformitate cu prevederile prezentului ordin, inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor notifică autorităţilor abilitate nerespectarea prevederilor legale.

SECŢIUNEA a 2-a

Export

Art. 6. - Pentru efectuarea operaţiunilor de export de produse alimentare de origine nonanimală, operatorii economici trebuie să se informeze înainte de derularea acestor operaţiuni asupra condiţiilor privind siguranţa alimentelor, impuse prin legislaţia în vigoare de către autoritatea competentă din ţara de destinaţie.

Art. 7. - In cazul în care autorităţile competente din ţara de destinaţie solicită un certificat care să ateste că produsul care urmează să fie exportat respectă condiţiile privind siguranţa alimentelor, operatorul economic care derulează operaţiuni de export are obligaţia să prezinte inspectorilor din cadrul compartimentului/serviciului privind siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, modelul de certificat solicitat de ţara de destinaţie, precum şi alte documente sau informaţii necesare pentru eliberarea certificatului solicitat.

SECŢIUNEA a 3-a

Comerţ intracomunitar

Art. 8. - (1) Operatorii economici care derulează operaţiuni de comerţ intracomunitar cu produse alimentare de origine nonanimală trebuie să notifice sosirea mărfii în depozitul de destinaţie până la punerea pe piaţă a acesteia la compartimentul/serviciul privind siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pe a căror rază se află depozitul de destinaţie.

(2) Notificarea la compartimentul/serviciul privind siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se efectuează prin completarea şi transmiterea pe fax a documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV

Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind importul, exportul şi comerţul intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală

SECŢIUNEA 1

 Import

1. Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră

Art. 9. - (1) Inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră prin care se derulează operaţiunea de import a produselor alimentare de origine nonanimală au obligaţia de a efectua:

a)  verificarea documentară a transporturilor de produse alimentare de origine nonanimală;

b)   controlul de identitate, realizat la 2 - 3% dintre transporturile de produse alimentare de origine nonanimală;

c)   controlul fizic, inclusiv prelevarea probelor conform legislaţiei comunitare şi naţionale prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de riscul cunoscut sau probabil pentru anumite produse alimentare; întocmirea procesului-verbal de prelevare a probelor, în vederea efectuării analizelor de laborator, potrivit modelului din anexa nr. 4, şi a cererii de analiză pentru produsele prelevate conform procesului-verbal, potrivit modelului din anexa nr. 5;

(2)  După efectuarea controalelor menţionate la alin. (1), inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră solicită dovada achitării tarifului stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  In cazul în care toate condiţiile de intrare în ţară sunt îndeplinite, inspectorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele atribuţii:

a)  completează partea B a „Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală" în conformitate cu anexa nr. 2;

b)   notifică prin transmiterea pe fax a documentului completat la serviciul/compartimentul privind siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti de la locul de destinaţie; în cazul produselor importate care au mai multe depozite de destinaţie, se întocmeşte un document de intrare separat pentru fiecare destinaţie;

c)   eliberează operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de import „Documentul de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală" completat, în original; o copie a acestui document se păstrează la postul de inspecţie la frontieră;

d)  înregistrează şi îndosariază importurile de produse alimentare de origine nonanimală pentru fiecare transport.

(4)   In cazul transporturilor mai mari de 100 tone, inspectorii prevăzuţi la alin. (1) informează sosirea transporturilor şi solicită deplasarea directorului executiv din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pe a căror rază se află postul de inspecţie la frontieră, pentru a-şi da avizul la importul produselor de origine nonanimală.

2. Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul serviciului/compartimentului privind siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti

Art. 10. - In baza solicitării operatorilor economici care derulează operaţiuni de import, inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi  pentru  siguranţa alimentelor din  cadrul serviciului/compartimentului privind siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să pună la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare referitoare la lista cuprinzând posturile de inspecţie la frontieră, precum şi condiţiile privind siguranţa alimentelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele de origine nonanimală care fac obiectul importului.

Art. 11. - (1) Inspectorii prevăzuţi la art. 10 au obligaţia ca la importul produselor alimentare de origine nonanimală, efectuat prin posturile de inspecţie la frontieră, să înregistreze şi să îndosarieze copiile documentelor de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală primite de la inspectorii prevăzuţi la art. 9 alin. (1).

(2) Supravegherea şi controlul produselor importate şi notificate se realizează de către inspectorii serviciului/compartimentului privind siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti în depozitele de destinaţie, în conformitate cu prevederile Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Art. 12. - In cazul în care intrarea transporturilor de produse alimentare de origine nonanimală cu destinaţia România se realizează prin punctele de intrare care se găsesc pe teritoriul altui stat membru, altele decât posturile de inspecţie la frontieră desemnate de pe teritoriul României, iar importul se efectuează prin punctele finale de import, inspectorii prevăzuţi la art. 10 au următoarele obligaţii:

a)   după primirea documentelor de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală să se deplaseze la depozitul de destinaţie al produselor importate şi să realizeze verificarea documentară, controlul de identitate şi controlul fizic ale transportului de produse alimentare de origine nonanimală; controlul fizic poate include prelevări de probe în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale prevăzute în anexa nr. 6, precum şi cu prevederile Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

b)  să completeze partea B a „Documentului de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală" şi să elibereze operatorului economic importator documentul completat în original;

c)  să înregistreze şi să îndosarieze copiile documentelor de intrare a produselor alimentare de origine nonanimală.

SECŢIUNEA a 2-a

Export

1. Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră

Art. 13. - Inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră prin care se derulează operaţiunea de export al produselor alimentare de origine nonanimală au obligaţia de a verifica documentele care însoţesc transportul, conform legislaţiei în vigoare.

2. Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul serviciului/compartimentului privind siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti

Art. 14. - In cazul în care autorităţile din ţara de destinaţie solicită un certificat care să ateste că produsul ce urmează să fie exportat respectă condiţiile impuse privind siguranţa alimentelor, inspectorii prevăzuţi la art. 10 verifică respectarea condiţiilor impuse de către autorităţile din ţara importatoare, eventual prin solicitarea de analize de laborator, în vederea eliberării certificatului necesar.

SECŢIUNEA a 3-a

Comerţ intracomunitar

Art. 15. - (1) La derularea operaţiunilor de comerţ intracomunitar cu produse alimentare de origine nonanimală pe teritoriul României, inspectorii prevăzuţi la art. 10 au obligaţia de a înregistra notificările trimise de către operatorii economici care derulează astfel de operaţiuni.

(2) Supravegherea şi controlul produselor care fac obiectul comerţului intracomunitar se realizează de către inspectorii prevăzuţi la art. 10, în baza Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 16. - (1) In raport cu evoluţia situaţiei bolilor datorate produselor alimentare de origine nonanimală la nivel naţional şi internaţional, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate limita sau interzice, după caz, derularea pe teritoriul României a operaţiunilor de import şi export de produse de origine nonanimală cu impact asupra sănătăţii publice şi care sunt supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

(2)  In situaţia în care se constată că un transport de produse alimentare de origine nonanimală supus supravegherii şi controlului privind siguranţa alimentelor, ca urmare a inspecţiei efectuate la postul de inspecţie la frontieră sau la depozitul de destinaţie, nu îndeplineşte condiţiile pentru siguranţa alimentelor la import, operatorul economic trebuie să ia măsurile necesare pentru distrugerea sau, după caz, retragerea produselor neconforme şi să suporte costurile aferente.

(3)  In situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul economic trebuie să prezinte inspectorilor prevăzuţi la art. 10 dovada că măsurile pentru distrugerea sau, după caz, retragerea produselor neconforme au fost luate.

Art. 17. - In cazul notificărilor primite de la Uniunea Europeană, în mod direct prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi  Furaje sau prin intermediul misiunilor diplomatice, operatorii economici au obligaţia să respecte cerinţele legislaţiei în vigoare.

Art.  18.  - Anexele nr.  1-6 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr. 1 la Norma pentru siguranta alimentelor

LISTA

produselor alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii la import

Poziţia tarifară a produselor

supravegheate

la import*)

Denumirea produsului

Poziţia tarifară a produselor exceptate**)

1

2

3

07.01

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

0701.10.00

07.02

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate

-

07.03

Ceapă, hasma, usturoi, praz si alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

-

07.04

Varză, conopidă, varză creaţă, gulii şi produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerate:

-

07.05

Salată verde (Lactucasativa) si cicoare (Cichoriumspp), în stare proaspătă sau refrigerată:

-

07.06

Morcovi, napi, sfeclă rosie pentru salată, barba-caprei, telină de rădăcină, ridichi si rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată:

-

07.07

Castraveti si cornison, în stare proaspătă sau refrigerată:

-

07.08

Legume cu păstaie, curătate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată:

-

07.09

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată:

-

07.10

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate:

-

07.11

Legume conservate provizoriu, de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluţii care asigură provizoriu conservarea lor, dar improprii consumului alimentar în această stare:

07.12

Legume uscate altele decât cu păstăi, chiar tăiate felii sau bucăţi ori chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel:

07.13

Legume cu păstăi uscate, curăţate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate:

0713.10.10 0713.33.10 0713.90.10

07.14

Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porceşti, batate şi rădăcini şi tuberculi similari, cu conţinut ridicat de amidon sau inulina, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăti sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier:

08.01

Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pielită:

08.02

Alte fructe cu coaiă, proaspete sau uscate, chiar decoiite ori fără pielită:

-

08.03

Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate:

-

08.04

Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango si mangustan, proaspete sau uscate:

-

08.05

Citrice, proaspete sau uscate:

-

08.06

Struguri, proaspeti sau uscati:

-

08.07

Pepeni (inclusiv pepeni verzi) si papaya, proaspeti:

-

08.08

Mere, pere si gutui, proaspete:

-

08.09

Caise, cireşe, vişine, piersici, inclusiv piersici fără puf şi nectarine, prune şi porumbe, proaspete:

-

08.10

Alte fructe, proaspete:

-

08.11

Fructe, fierte sau nu în apă ori în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori:

-

08.12

Fructe conservate provizoriu, de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanţe care asigură provizoriu conservarea lor, dar improprii alimentatiei în această stare:

08.13

Fructe uscate, altele decât cele de la poziţiile 08.01 până la 08.06; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la acest capitol:

-

1

2

3

08.14

Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substanţe care asigură provizoriu conservarea lor

-

09.01

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea continând cafea, indiferent de proportiile amestecului:

-

09.02

Ceai, chiar aromatizat:

-

09.03

Mate

-

09.04

Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat ori pulverizat:

-

09.05

Vanilie

-

09.06

Scortisoară si flori de scortisoară:

-

09.07

Cuisoare (fructe întregi, cuisoare si codite)

-

09.08

Nucsoară, condiment din coaiă uscată a nucsoarei si cardamom:

-

09.09

Seminţe de anason, de badian, de mărar, de coriandru, de chimen sau de chimion; bace de ienupăr:

-

09.10

Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, frunze de dafin, curry si alte mirodenii:

-

10.01

Grâu şi meslin amestec de grâu cu secară în proporţie de doi la unu:

1001.90.10 1001.90.91

10.02

Secară

1002.00.00

10.03

Orz:

1003.00.10

10.04

Ovăz

1004.00.00

10.05

Porumb:

1005.10

10.06

Orez:

1006.10.10

10.08

Hriscă, mei, seminte de iarba-canarasului (Phalaris Canariensis); alte cereale

-

11.01

Făină de grâu sau de meslin:

-

11.02

Făină de cereale, altele decât de grâu sau de meslin:

-

11.03

Crupe, gris si aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

-

11.04

Boabe de cereale altfel prelucrate, de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite, cu excepţia orezului de la poziţia 10.06; germeni de cereale întregi, presati, sub formă de fulgi sau zdrobiti:

11.05

Făină, gris, pudră, fulgi, granule si aglomerate sub formă de pelete, din cartofi:

-

11.06

Făină, griş şi pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziţia 07.13, din Sago sau din rădăcini ori tuberculi de la pozitia 07.14 si din produsele de la cap. 8:

-

11.07

Malt, chiar prăjit:

-

11.08

Amidon si fecule; inulina:

-

11.09

Gluten de grâu, chiar uscat

-

12.01

Boabe de soia, chiar sfărâmate:

1201.00.10

12.02

Arahide neprăiite si nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate:

1202.10.10

12.03

Copra

-

12.06

Seminte de floarea-soarelui, chiar sfărâmate:

1206.00.10

12.07

Alte fructe şi seminţe oleaginoase, chiar sfărâmate:

1207.10

1207.20

1207.30

1207.40.10

1207.50.10

1207.60.10

1207.91.10

1207.99.20

1207.99.91

12.08

Făină si gris din fructe si seminte oleaginoase, altele decât cele de mustar:

-

12.10

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete; lupulina:

-

12.12

Roşcove, alge, sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi şi miez de sâmburi de fructe şi alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentatiei umane, nedenumite si necuprinse în altă parte:

13.02

Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi; agar-agar şi alte mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

1302.11.00

1302.19.91

15.07

Ulei de soia şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1507.10.10

1507.90.10

1

2

3

15.08

Ulei de arahide şi fracţiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1508.10.10 1508.90.10

15.09

Ulei de măsline si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1509.10.10

15.11

Ulei de palmier şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

15.11.10.10 1511.90.91

15.12

Ulei de floarea-soarelui, de şofran sau de bumbac şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1512.11.10

1512.19.10

1512.21

1512.29.10

15.13

Uleiuri de cocos (ulei de copra), de miez de palmier sau de babassu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1513.11.10

1513.19.30

1513.21

1513.29

15.15

Ulei de porumb şi fracţiunile lui:

-  ulei brut

-  altele

1515.21.10

1515.29.10

15.17

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi ori din uleiuri animale sau vegetale ori din fracţiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile si uleiurile alimentare si fractiunile acestora

17.01

Zahăr din trestie sau din sfeclă si zaharoză chimic pură, în stare solidă:

-

17.02

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanţi sau coloranţi; înlocuitori de miere, chiar amestecaţi cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate:

17.02.10 şi alte produse

supuse controlului

veterinar conform

legislaţiei în

vigoare.

17.03

Melase rezultate din extractia sau rafinarea zahărului:

-

17.04

Produse zaharoase fără cacao, inclusiv ciocolata albă:

-

18.01

Cacao boabe si spărturi de boabe de cacao, brute sau prăjite

-

18.02

Coii, pelicule (pielite) si alte resturi de cacao

-

18.03

Pastă de cacao, chiar degresată:

-

18.04

Unt, grăsime si ulei de cacao

-

18.05

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori

-

18.06

Ciocolată si alte preparate alimentare care contin cacao:

-

19.01

Extracte de malţ; preparate alimentare din făină, crupe, griş, amidon, fecule sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la poziţiile de la 04.01 până la 04.04, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie sub 5% din greutatea calculată pe o bază complet degresată, nedenumite si necuprinse în altă parte:

19.02

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanţe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni, cuscus, chiar preparat:

1902.11.00

1902.20.10

1902.20.30

19.03

Tapioca şi înlocuitorii săi preparaţi din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobiţe, particule rezultate din cernere sau alte forme similare

-

19.04

Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire, de exemplu corn flakes; cereale, altele decât porumbul, sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunţe preparate, cu excepţia făinei, crupelor şi a grişului, prefierte sau altfel preparate, nedenumite si necuprinse în altă parte:

19.05

Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu adaos de cacao; hostii, casete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi si produse similare:

20.01

Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic:

20.02

Tomate preparate sau conservate altfel decât în otet sau acid acetic:

-

20.03

Ciuperci si trufe, preparate sau conservate altfel decât în otet sau acid acetic:

-

20.04

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziţia 20.06:

-

1

2

3

20.05

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oţet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la pozitia 20.06:

-

20.06

Legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate):

-

20.07

Dulceţuri, jeleuri, marmelade, paste şi piureuri de fructe, obţinute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alti îndulcitori:

-

20.08

Fructe şi alte părţi comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori sau de alcool, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

20.09

Sucuri de fructe, inclusiv mustul de struguri, şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alti îndulcitori:

-

21.01

Extracte, esenţe şi concentrate de cafea, de ceai sau de mate şi preparate având ca bază aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de mate; cicoare prăjită şi alţi înlocuitori prăiiti de cafea si extractele, esentele si concentratele lor:

21.02

Drojdii active sau inactive; alte microorganisme monocelulare moarte, cu excepţia vaccinurilor de la pozitia 30.02; praf de copt preparat:

-

21.03

Preparate pentru sosuri şi sosuri preparate; condimente şi produse de asezonare amestecate; făină de mustar si mustar preparat:

-

21.04

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate:

alte produse

supuse

controlului

veterinar

conform

legislaţiei în

vigoare

21.06

Preparate alimentare nedenumite si necuprinse în altă parte:

-

22.01

Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale şi apele gazificate, care nu conţin zahăr sau alti îndulcitori si nici aromatizante; gheată si zăpadă:

-

22.02

Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori ori aromatizate şi alte băuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe sau de legume de la pozitia 20.09:

22.90.91

22.90.95

22.90.99

22.03

Bere fabricată din malt:

-

22.04

Vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinurile îmbogăţite cu alcool; must din struguri, altul decât cel de la pozitia 20.09:

-

22.05

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau substanţe aromatice:

-

22.06

Alte băuturi fermentate, de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel; amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite si necuprinse în altă parte:

22.07

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic şi alte distilate denaturate, de orice concentratie:

-

22.08

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80%; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase:

-

22.09

Otet comestibil si înlocuitori de otet comestibil obtinuti din acid acetic:

-

23.02

Tărâţe, spărturi şi alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a plantelor leguminoase

23.03

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri şi deşeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete:

23.06

Turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracţia grăsimilor sau a uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozitia 23.04 sau 23.05:

25.01

Sare, inclusiv sare de masă şi sare denaturată, şi clorură de sodiu pură, chiar sub formă de soluţie apoasă sau cu adaos de agenţi antiaglomeranţi sau agenţi care asigură o bună fluiditate; apă de mare:

25.01.00.51

35.04

Peptone şi derivaţii lor; alte substanţe proteice şi derivaţii lor, nedenumite şi necuprinse în altă parte

-

*) Se includ toate poziţiile tarifare ale fiecărui cod de 4 cifre, dacă nu sunt menţionate ca excepţii în coloana 3.

**) Poziţiile tarifare exceptate de la codurile menţionate în coloana 1.

ANEXA Nr. 2*)  la Norma pentru siguranta alimentelor

DOCUMENT DE INTRARE A PRODUSELOR ALIMENTARE DE ORIGINE NONANIMALĂ

A

1 Expeditor / Exportator

Nume

Adresă

Cod postal

Ţara                      Cod ISO

2 Număr de referinţă :

Post de inspectie la frontiera / Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Informatii cu privire la lotul prezentat

4 Importator

Nume

Adresă

Cod poştal

Ţara                       Cod ISO

3 Destinatar

Nume

Adresă

Cod poştal

Ţara                     Cod ISO

6 Documente însoţitoare

6.1  Certificat de sânătate

Nr:

Data:

6.2 Raportul analizelor de laborator

Nr:

Data:

6.3 Alte documente

5 Adresa depozitului de destinaţie

Nume

Adresă

Cod postal

Ţara                    Cod ISO

7 Denumirea produsului

7.1 Cod tarifar vamal

8 Acest produs conţine organisme modificate genetic

|__| Da                            |__| Nu

9 Utilizarea produsului pentru consum uman

|__| Da                            |__| Nu

10 Mijloc de transport

Avion |__| Vas |__| Vagon |__|   Vehicul |__|    Altele |__|

                                tren              rutier

Identificare

11 Numărul şi natura coletelor

11.1 Greutate brută

11.2 Greutate neta

12 Declarant / Reprezentant

Locul şi data declarării

Semnatura

B

13 Control documentar

|__| Neefectuat    |__| Satisfăcator      |__| Nesatisfacator

14 Control identitate

|__| Neefectuat       |__| Satisfacător      |__| Nesatisfăcător

Controale efectuate in PIF/DSVSA

15 Control fizic

|__| Neefectuat  |__| Satisfacator    

|__| Nesatisfacător

16 Teste de laborator efectuate

|__| Da                    |__| Nu

17 Decizia finală        |__| Acceptat                                    |__| Refuzat

l8.Identificarea completă a Postului de Inspectie la Frontiera/ Directiei Sanitare                    Data:

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor şi ştampila oficială:

Numele şi prenumele inspectorului oficial:                                                              Semnătura:

19.Observatii - Rezervat pentru inspectorul Autoritatii Nationalitatii Sanitare Veterinere  si pentru Sigurantei Nationale

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 la Norma pentru siguranta alimentelor

NOTIFICARE

privind comerţul intracomunitar

Informaţii

cu privire

la transportul

sosit

1. Expeditor

1.1.  Denumirea firmei expeditoare:

1.2.  Adresa:

1.3.  Tara expeditoare:

Cod ISO

1.4.  Ţara de origine/provenienţa:

2. Destinatar

2.1.  Denumirea firmei destinatare:

2.2.  Adresa:

2.3.  Adresa depozitului de destinaţie:

3. Detalii privind transportul:

3.1.  Denumirea produsului alimentar:

3.2.  Codul CN:

3.3.  Natura şi numărul coletelor:

3.4.  Greutatea brută:

3.5.  Greutatea netă:

4. Numele şi prenumele reprezentantului firmei destinatare:

4.1.  Semnătura:

4.2.  Data sosirii transportului:

ANEXA Nr. 4  la Norma pentru siguranta alimentelor

ROMANIA

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARA VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

respectiv

POSTUL DE INSPECTIE LA FRONTIERĂ

......................................................................

PROCES-VERBAL

nr...........din...........

de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor de laborator

- siguranţa alimentelor -

Subsemnatul ..........................................................................................., în calitate de inspector al Autorităţii  Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa     Alimentelor     din cadrul ..............................................., atest că în ziua de ......................, ora .........., s-a realizat prelevarea de probe în vederea efectuării analizelor de laborator, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, dintr-un lot de ............................................................  în cantitate de .....................................

Datele de identificare ale lotului: ........................................................................................................................................................................ .........

Cantitatea de probe prelevate a fost de ......................................................................................................................................................................

Prelevarea probelor a fost făcută de la operatorul economic ........................................., cu sediul în ....................................................................., înmatriculat la Oficiul registrului comerţului ......................... cu nr.........................., codul fiscal ......................................................................, reprezentat de domnul/doamna .............................................., născut/născută la data de ................, în localitatea .................., judeţul/sectorul ............, domiciliat/domiciliată în localitatea ...................................., str............................................................. nr......., bl......., sc. ..., ap....., judeţul/sectorul..........................., cu reşedinţa în ......................................................, legitimat/legitimată cu actul de identitate ............. seria ....... nr..................., eliberat de ............................................ la data de ...........................

Mentiuni: ........................................................................................................................................................................ ..........................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Inspectorul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,

......................................................

Reprezentantul operatorului economic,

.....................................................

ANEXA Nr. 5 la Norma pentru siguranta alimentelor

CERERE   DE   ANALIZA

pentru probele prelevate conform procesului-verbal

1 Către laboratorul

2. Informaţii expediere

Expeditor probă:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

Data expedierii probei:

Destinatarul răspunsului

Adresa:

Tel./Fax:

3. Informaţii probe

Denumirea produsului:

Tipul produsului*): |_| primar                                           |_| procesat

Tratamente fitosanitare*):     |_| da                                                  |_| nu

Origine*):       |_| producţie autohtonă                 |_| import               |_| export

Cod prelevare probe:

4. Natura probei*)

|_|  fructe proaspete                   |_|  fructe nucifere                   |_|  fructe uscate

|_|  legume proaspete                 |_|  seminţe oleaginoase           |_|  altele (de precizat)

|_|  cartofi                                  |_|  seminţe de leguminoase

|_|  cereale boabe                      |_|  condimente

5. Analize solicitate

6. Numele şi semnătura expeditorului:

7.Ştampila unităţii:

*) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

ANEXA Nr. 6 la Norma pentru siguranta alimentelor

LEGISLAŢIE COMUNITARA ŞI NAŢIONALA

referitoare la prelevarea probelor

1.   Regulamentul  (CE)  nr. 401/2006 al Comisiei din 23  februarie 2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine din produsele alimentare, publicat în JOCE L70 din 12 din 9 martie 2006

2.   Recomandarea Comisiei Europene din 4 octombrie 2004 referitoare la Ghidul tehnic pentru prelevarea şi detectarea organismelor modificate genetic sau a produselor modificate genetic, publicat în JOCE L348/18 din 24  noiembrie 2004

3.   Regulamentul CE nr. 1.882/2006/CE ce stabileşte metodele de prelevare şi metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitraţi în anumite produse alimentare, publicat în JOCE L364 di'n 20 decembrie 2006

4.    Regulamentul nr. 1.883/2006 privind stabilirea metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al dioxinelor şi determinarea PCB de tipul dioxinei din produsele alimentare, publicat în JOCE L364 din 20 decembrie 2006

5.  Regulamentul Comisiei Europene nr. 333/2007/CE de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu organic, 3-MCPD şi benzopiren din produsele alimentare, publicat în JOCE L88 din 29 martie 2007

6.   Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare

7.   Ghidul pentru prelevarea de probe din produse alimentare de origine nonanimală în vederea determinării concentraţiei de reziduuri de pesticide

8.  Ghidul privind inspecţia şi prelevarea de probe pentru alimentele şi furajele care conţin sau pot conţine organisme modificate genetic


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 145/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 145 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu