Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 144 din 15 februarie 2005

privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 22 februarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia respectarii acestor precizari la repartizarea profitului contabil, incepand cu situatiile financiare ale anului 2004.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 298/2002 pentru aprobarea Precizarilor privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 si reflectarea in contabilitate a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

    ANEXA 1

                                PRECIZARI
pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:
    "Art. 1
    (1) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:
    a) rezerve legale;
    b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
    c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
    c^1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;
    d) alte repartizari prevazute de lege;
    e) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;
    f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare."
    Potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, "Sunt exceptate de la obligatia repartizarii profitului pentru destinatia si in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. (f) societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajeaza prin imprumuturi externe contractate fara garantia statului sa nu distribuie dividende in situatia neindeplinirii anumitor parametri de performanta financiara sau a altor angajamente prevazute in aceste imprumuturi."
    2. Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizarii
    Nu fac obiectul repartizarii sumele regasite in rezultatul curent al exercitiului, reprezentand venituri rezultate din inlesniri la plata creantelor bugetare, potrivit actelor normative in vigoare (art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 507/2004, si alte prevederi legale in vigoare, dupa caz).
    Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, sumele respective vor fi preluate in rezultatul reportat.
    La determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii vor fi avute in vedere urmatoarele:
    a) rezerve legale
    In cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, rezervele legale reprezinta sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce rezervele legale vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    In cazul regiilor autonome, rezervele legale reprezinta sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce rezervele legale vor atinge a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
    Astfel de rezerve se constituie in masura in care profitul de repartizat a fost obtinut pe baza facilitatilor fiscale si ca urmare a acestora exista obligatia legala de repartizare a profiturilor obtinute ca sursa proprie de finantare;
    c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
    In situatia in care exista pierderi contabile din anii precedenti, inregistrate in rezultatul reportat, acestea se recupereaza potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. Potrivit acestui articol, o sursa de acoperire a pierderilor reportate din anii precedenti este si profitul curent ce urmeaza a fi repartizat;
    c^1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
    Sursele proprii de finantare pentru proiectele de imprumuturi externe includ contributia partii romane la realizarea proiectului, precum si sumele necesare pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tarii si contravaloarea altor costuri locale, care nu se pot plati din imprumutul extern.
    Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, precum si regiile autonome beneficiare de imprumuturi externe vor repartiza profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit pe destinatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. c^1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, numai in situatia in care nu dispun de alte fonduri necesare asigurarii surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor externe;
    d) alte repartizari prevazute de lege
    La aceasta pozitie sunt repartizate sumele cu aceasta destinatie prevazuta prin legi speciale.
    Exemplificam in acest sens: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1999, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si sali de sport, aprobata prin Legea nr. 195/2002 etc.;
    e) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta
    Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome pot acorda salariatilor drepturi in limita a 10% din profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate la lit. a) - d), potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta.
    Aceste prevederi reglementeaza modalitatea de calcul al fondului de participare a salariatilor la profit, repartizarea facandu-se cu aprobarea consiliului de administratie, acesta avand posibilitatea de decizie asupra nivelului participarii la profit a fiecarui salariat, in functie de rezultatele si eficienta muncii fiecaruia, pe baza unor criterii stabilite in acest sens, cu incadrarea in fondul de participare astfel stabilit.
    Exemplul 1 in care profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate la lit. a) - d) potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 12.000 milioane lei.
    - Numar mediu de personal                             250 de salariati
    - Salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
      agentului economic                                  4.000.000 lei/salariat
    - Fond maxim de participare a salariatilor la profit: 1.000 milioane lei
      250 x 4.000.000 = 1.000 milioane lei
    - 10% din profitul net ramas dupa deducerea sumelor
      repartizate la lit. a - d) potrivit art. 1
      alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001,
      aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001,
      cu modificarile si completarile ulterioare          1.200 milioane lei
    In acest caz, avandu-se in vedere ca nivelul fondului maxim de participare a salariatilor la profit, respectiv 1.000 milioane lei, al carui calcul a avut in vedere salariul de baza mediu lunar realizat, este sub nivelul cotei de 10% din profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate la lit. a) - d) potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 1.200 milioane lei, fondul de participare a salariatilor la profit este de maximum 1.000 milioane lei.
    Aceasta suma (1.000 milioane lei) se acorda celor 250 de salariati sau numai unora dintre acestia, in mod egal sau diferentiat, in functie de rezultatele si de eficienta muncii fiecaruia, in baza deciziei consiliului de administratie al agentului economic sau a adunarii generale a actionarilor, dupa caz.
    Exemplul 2 in care profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate la lit. a) - d) potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 700 milioane lei.
    - Numar mediu de personal                             250 de salariati
    - Salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
      agentului economic                                  4.000.000 lei/salariat
    - Fond maxim de participare a salariatilor la profit: 1.000 milioane lei
      250 x 4.000.000 = 1.000 milioane lei
    - 10% din profitul net ramas dupa deducerea sumelor
      repartizate la lit. a) - d) potrivit art. 1
      alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001,
      aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001,
      cu modificarile si completarile ulterioare          70 milioane lei
    In acest caz, avandu-se in vedere ca nivelul fondului maxim de participare a salariatilor la profit, respectiv 1.000 milioane lei, al carui calcul a avut in vedere salariul de baza mediu lunar realizat, este mai mare decat nivelul cotei de 10% din profitul net ramas dupa deducerea sumelor repartizate la lit. a) - d) potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 70 milioane lei, fondul de participare a salariatilor la profit este de maximum 70 milioane lei.
    Aceasta suma (70 milioane lei) se acorda celor 250 de salariati sau numai unora dintre acestia, in mod egal ori diferentiat, in functie de rezultatele si de eficienta muncii fiecaruia, in baza deciziei consiliului de administratie al agentului economic sau a adunarii generale a actionarilor, dupa caz;
    f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
    Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligatia sa vireze dividendele la institutia publica implicata, asa cum este definita aceasta la art. 3 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 99/1999, minimum 50% din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit si acoperirea destinatiilor prevazute la lit. a) - d).
    In cazul regiilor autonome, minimum 50% din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit si acoperirea destinatiilor prevazute la lit. a) - d) se varsa la bugetul de stat sau local, dupa caz.
    Sunt exceptate de la obligatia repartizarii profitului pentru destinatia si in cuantumul prevazute la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajeaza, prin imprumuturi externe contractate fara garantia statului, sa nu distribuie dividende in situatia neindeplinirii anumitor parametri de performanta financiara ori a altor angajamente prevazute in aceste imprumuturi, asa cum se precizeaza la art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.
    Exemplificam mai jos modul de determinare a sumelor reprezentand destinatiile profitului contabil prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
    Consideram ca un agent economic si-a incheiat exercitiul financiar cu un profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 3.500 milioane lei, din care 500 milioane lei reprezinta venituri rezultate din inlesniri la plata creantelor bugetare care nu fac obiectul repartizarii, potrivit actelor normative in vigoare.
    In aceasta situatie profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit si a sumelor aferente amanarii la plata a creantelor bugetare, in suma de 3.000 milioane lei, se repartizeaza astfel:
    a) rezerve legale (determinate conform precizarilor
    de la lit. a) de mai sus)                               500 milioane lei
    b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
    prevazute de lege                                         0 milioane lei
    c) acoperirea pierderilor contabile din anii
    precedenti                                              100 milioane lei
    [determinate conform precizarilor de la lit. c)
    de mai sus]
    c^1) constituirea surselor proprii de finantare
    pentru proiectele cofinantate din imprumuturi
    externe, precum si pentru constituirea surselor
    necesare rambursarii ratelor de capital, platii
    dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
    acestor imprumuturi externe                               0 milioane lei
    d) alte repartizari prevazute prin legi speciale        285 milioane lei
    Profit net ramas dupa deducerea sumelor repartizate
    la lit. a), b), c) c^1) si d), potrivit art. 1
    alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001,
    aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001,
    cu modificarile si completarile ulterioare            2.115 milioane lei
    3.000 milioane lei - (500 milioane lei +
    100 milioane lei + 285 milioane lei)
    = 2.115 milioane lei, din care:
    e) pana la 10% pentru participarea salariatilor
    la profit                                               212 milioane lei
    2.115 milioane lei x 10% = 212 milioane lei
    Aceasta in conditiile in care s-a considerat un fond maxim de participare a salariatilor la profit, calculat in functie de numarul mediu de salariati si salariul de baza mediu lunar realizat pe salariat, ca fiind in suma de 500 milioane lei;
    f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau
    local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in
    cazul societatilor nationale, companiilor nationale
    si societatilor comerciale cu capital integral sau
    majoritar de stat                                     1.058 milioane lei
    2.115 milioane lei x 50% = 1.058 milioane lei
    g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute
    la lit. a)   f)                                         845 milioane lei
    [3.000 milioane lei   lit. a) (500 milioane lei)   lit. b) (0 milioane lei)   lit. c) (100 milioane lei)   lit. c^1 (0 milioane lei)   lit. d) (285 milioane lei)   lit. e) (212 milioane lei)   lit. f) (1.058 milioane lei)] = 845 milioane lei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 144/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 144 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu