Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 140 din 15 martie 1999

privind autorizarea si supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si servicii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 12 mai 1999


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in temeiul art. 11 lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 alin. (3) lit. c) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) In domeniul transportului feroviar si cu metroul, activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pot fi realizate numai de catre furnizori de produse si/sau servicii, denumiti in continuare furnizori feroviari, autorizati si supravegheati, din punct de vedere tehnic, de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, denumita in continuare AFER.
    (2) Autorizarea furnizorilor feroviari se efectueaza potrivit Normelor privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 1.
    (3) Modelul si continutul autorizatiei de furnizor feroviar sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Furnizarea de produse si/sau servicii pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 1 poate fi efectuata de catre furnizorii feroviari, daca acestia fac dovada omologarii tehnice sau, dupa caz, a detinerii unui agrement tehnic pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat.
    Art. 3
    (1) Omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor se acorda de catre AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Pentru produsele si/sau serviciile omologate tehnic AFER va elibera certificate de omologare tehnica, ale caror model si continut sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 4
    (1) Produsele si/sau tehnologiile din import pot fi acceptate pentru utilizare in domeniul transportului feroviar si cu metroul, pe baza unui agrement tehnic eliberat de catre AFER.
    (2) Agrementul tehnic este documentul care se acorda de catre AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 5.
    (3) Modelul si continutul agrementului tehnic sunt prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 5
    (1) Autorizatia de furnizor feroviar se elibereaza numai in cazul in care furnizorul feroviar se angajeaza sa accepte supravegherea modului in care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produsului si/sau serviciului furnizat, prin actiuni de evaluare si/sau actiuni de inspectie tehnica feroviara, realizate de catre AFER.
    (2) Actiunile de evaluare si de inspectie tehnica feroviara se realizeaza de catre AFER pe baza de contract sau de conventie.
    (3) Inspectia tehnica feroviara se organizeaza si se efectueaza de catre AFER, potrivit Normelor privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul, prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 6
    Verificarile si incercarile pentru stabilirea conformitatii produselor si/sau serviciilor in vederea omologarii tehnice, a certificarii sau a acordarii agrementelor tehnice, dupa caz, se vor efectua in laboratoarele AFER, precum si in alte laboratoare autorizate/atestate de catre aceasta.
    Art. 7
    (1) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Regia Autonoma de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucuresti, precum si alti agenti economici care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului feroviar si cu metroul pot incheia contracte pentru procurarea produselor si/sau serviciilor necesare pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art. 1 numai cu furnizori feroviari care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2.
    (2) Unitatile prevazute la alin. (1) pot incheia, pana la data de 30 septembrie 1999, contracte si cu furnizori feroviari care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 2, dar care poseda certificatul de conformitate sau un document din care sa rezulte stadiul actiunii de certificare pentru produsele si/sau serviciile respective, eliberat de catre fosta Regie Autonoma "Registrul Feroviar Roman - REFER" sau de catre AFER, dupa caz.
    (3) Rapoartele de omologare tehnica, eliberate de Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" pana la data de 1 octombrie 1998, isi pastreaza valabilitatea pana la expirarea termenului inscris pe document, dar nu mai mult de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in conditiile vizarii acestora de catre AFER si acceptarii de catre furnizor a supravegherii tehnice conform art. 5 alin. (3).
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 9
    AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 10
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 11
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul transporturilor,
                            Traian Basescu

    ANEXA 1

                                NORME
privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse si/sau servicii pentru transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul respectarii cerintelor privind siguranta circulatiei si a securitatii transportului feroviar si cu metroul, activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii feroviare si de livrare a produselor/serviciilor pentru realizarea acestor activitati se pot efectua numai de catre agentii economici, furnizori de produse sau servicii, autorizati si supravegheati, din punct de vedere tehnic, de catre AFER, denumiti in continuare furnizori feroviari.
    Art. 2
    In categoria furnizorilor feroviari intra si subunitatile specializate, fara personalitate juridica, apartinand operatorilor feroviari sau gestionarilor de infrastructura feroviara, care realizeaza activitatile si/sau produsele/serviciile prevazute la art. 1.
    Art. 3
    In sfera de aplicare a prezentelor norme intra si realizarea activitatilor si/sau produselor/serviciilor prevazute la art. 1, aferente materialului rulant si infrastructurii feroviare apartinand agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar uzinal cu acces la reteaua feroviara deschisa circulatiei publice.
    Art. 4
    (1) Autorizatia de furnizor feroviar este documentul eliberat de catre AFER, prin care se atesta ca un furnizor feroviar intern poate realiza si/sau furniza una sau mai multe categorii de produse/servicii, cu respectarea cerintelor de calitate specifice transportului feroviar si cu metroul.
    (2) Autorizatia de furnizor feroviar, insotita de certificatul de omologare tehnica feroviara de fabricatie sau de agrementul tehnic, dupa caz, da dreptul furnizorului feroviar sa incheie, in conditiile legii, contracte pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor specificate in autorizatie.
    Art. 5
    Autorizatia de furnizor feroviar este un document cu regim special, nominal si netransmisibil, care se acorda pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si este valabil in conditiile vizarii lui anual de catre AFER.
    Art. 6
    Posesorii de autorizatie de furnizor feroviar se inregistreaza de catre AFER in Registrul agentilor economici furnizori de produse si/sau servicii in transportul feroviar si cu metroul.

    CAP. 2
    Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizatiei de furnizor feroviar

    Art. 7
    Autorizatia de furnizor feroviar se poate acorda agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele cerinte:
    a) obiectul lor de activitate cuprinde fabricarea produselor, respectiv efectuarea serviciilor, care fac obiectul cererii pentru obtinerea autorizatiei de furnizor feroviar;
    b) dispun de structuri organizatorice, de dotari tehnice si de personal instruit si/sau atestat, care asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii pe baza standardelor SR-EN ISO seria 9000;
    c) dispun de laboratoare, standuri si/sau dispozitive speciale, autorizate/atestate tehnic de catre AFER, care sunt necesare pentru verificarea si tinerea sub control, pe fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare;
    d) fac dovada onorabilitatii si a bonitatii financiare;
    e) se angajeaza sa accepte, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de furnizor feroviar, supravegherea tehnica efectuata de catre AFER, prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara;
    f) fac dovada achitarii contravalorii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de catre AFER.
    Art. 8
    Pentru obtinerea autorizatiei de furnizor feroviar solicitantul trebuie sa depuna la AFER urmatoarele documente:
    a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, din care sa rezulte:
    - denumirea persoanei juridice solicitante;
    - localitatea si sediul solicitantului;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - categoriile de produse si/sau servicii pentru care solicita acordarea autorizatiei;
    b) actele legale de constituire ca persoana juridica, din care sa rezulte ca realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor, pentru care solicita acordarea autorizatiei de furnizor feroviar, sunt cuprinse in obiectul de activitate al agentului economic (in copie);
    c) certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in copie);
    d) certificatul/atestatul, eliberat de AFER, privind stadiul de implementare a sistemului calitatii in baza standardelor SR-EN ISO seria 9000 si/sau, dupa caz, stadiul certificarii conformitatii calitatii produselor/serviciilor pentru care solicita eliberarea autorizatiei de furnizor feroviar (in copie);
    e) lista cuprinzand principalele dotari existente, necesare pentru realizarea produselor si/sau serviciilor in conditiile stabilite prin documentatiile tehnice si tehnologice respective;
    f) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor subfurnizori;
    g) memoriul tehnic din care sa rezulte modul de organizare a agentului economic, nivelul tehnic si tehnologic, experienta in fabricarea produselor/serviciilor pentru care se solicita autorizarea sau pentru produse similare, certificate obtinute privind sistemul de asigurare a calitatii;
    h) lista cuprinzand laboratoarele, standurile si dispozitivele speciale utilizate la verificarea si tinerea sub control a principalelor caracteristici determinante pentru siguranta si securitatea transporturilor feroviare;
    i) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor/serviciilor furnizate de catre solicitant si cel putin o recomandare scrisa, din partea unuia dintre beneficiari, din care sa rezulte ca solicitantul si-a respectat in mod corespunzator clauzele contractuale, inclusiv cele referitoare la calitatea produselor/serviciilor furnizate;
    j) ultimul bilant contabil depus conform legii, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul in curs, precum si alte documente din care sa rezulte bonitatea solicitantului (in copie);
    k) declaratia solicitantului, din care sa rezulte ca, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de furnizor feroviar, se angajeaza:
    - sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii autorizatiei;
    - sa respecte normele tehnice si tehnologice obligatorii in toate etapele de realizare a produselor/serviciilor prevazute in autorizatie;
    - sa comunice la AFER data inceperii si, dupa caz, data intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si livrare a produselor/serviciilor prevazute in autorizatie;
    - sa accepte supravegherea tehnica efectuata de AFER prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica feroviara;
    - sa accepte ca personalul posesor al legitimatiei de control emise de Ministerul Transporturilor sa efectueze controale, in vederea verificarii modului in care sunt respectate cerintele pentru mentinerea autorizatiei de furnizor feroviar;
    l) dovada platii tarifului aferent eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar.
    Art. 9
    (1) AFER va comunica, in scris, in termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la art. 8, decizia privind acordarea sau neacordarea autorizatiei de furnizor feroviar. Decizia de neacordare a autorizatiei de furnizor feroviar va fi motivata.
    (2) Daca in termen de 15 zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a autorizatiei de furnizor feroviar solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor prevazute in decizie, AFER va elibera autorizatia de furnizor feroviar solicitata. In caz contrar, cererea se considera respinsa.
    Art. 10
    (1) In perioada de valabilitate a autorizatiei de furnizor feroviar AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii, prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii autorizatiei nu mai sunt indeplinite, AFER poate suspenda sau poate retrage, dupa caz, autorizatia de furnizor feroviar acordata.
    (2) Cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii vizei anuale a autorizatiei de furnizor feroviar, dar nu mai mult de 45 de zile, posesorul acesteia va cere, in scris, la AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi insotita de documentele care au suferit modificari fata de cele prezentate la acordarea initiala a autorizatiei de furnizor feroviar si de dovada efectuarii platii tarifului aferent acordarii vizei anuale.
    (3) AFER va comunica, in scris, in termen de 15 zile de la primirea cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale a autorizatiei de furnizor feroviar. Decizia de neacordare va fi motivata. Daca in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de neacordare a vizei anuale solicitantul va face dovada eliminarii neconformitatilor prevazute in decizie, AFER va acorda viza anuala, iar in caz contrar, va suspenda valabilitatea autorizatiei de furnizor feroviar.
    (4) In cazul in care, in termen de 90 de zile de la data suspendarii autorizatiei de furnizor feroviar, posesorul acesteia face dovada eliminarii neconformitatilor care au condus la suspendarea autorizatiei, AFER va dispune incetarea suspendarii si reacordarea autorizatiei. In caz contrar, se retrage autorizatia de furnizor feroviar suspendata.
    (5) In cazul retragerii autorizatiei de furnizor feroviar, acordarea unei noi autorizatii se va face in baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.
    (6) Furnizorului feroviar caruia i s-a retras de doua ori autorizatia de furnizor feroviar nu i se va mai elibera o noua autorizatie timp de 5 ani de la retragerea acesteia.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 11
    Detinerea autorizatiei de furnizor feroviar nu scuteste posesorul acesteia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor furnizate.
    Art. 12
    (1) Eventualele contestatii impotriva deciziei de neacordare, suspendare sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar se depun la AFER in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei.
    (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre Consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica, in scris, contestatarului.
    Art. 13
    AFER va elibera, la cerere, in caz de pierdere sau de deteriorare, duplicate ale autorizatiei de furnizor feroviar.
    Art. 14
    Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, vizarea anuala, incetarea suspendarii, eliberarea duplicatelor si a autorizatiei de furnizor feroviar se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.
    Art. 15
    Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras autorizatia de furnizor feroviar, dupa caz, sau lista cuprinzand persoanele juridice care au pierdut autorizatia respectiva se publica in Buletinul AFER.

    ANEXA 2

                             _____________
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                             \            /
                               \        /
                                 \    /
                                   \/

                                 ROMANIA
                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                   AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

                               AUTORIZATIE
                          DE FURNIZOR FEROVIAR
                           Seria .... Nr. ....

    In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 si ale Hotararii Guvernului nr. 626/1998, persoana juridica ..........................., cu sediul in localitatea ..........., str. ...... nr. ...., judetul (sectorul) ............, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei la nr. ......., este autorizata sa realizeze si/sau sa furnizeze, in calitate de furnizor de produse/servicii pentru domeniul transportului feroviar si cu metroul, urmatoarele categorii de produse/servicii:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Prezenta autorizatie este valabila pe o perioada de 5 ani de la data eliberarii, in conditiile vizarii anuale. Obligatiile si drepturile posesorului autorizatiei, precum si vizele anuale sunt specificate pe verso.

    Data eliberarii ...........

                             Director general,
                     ..................................
                      (numele, prenumele si semnatura)
                                   L.S.

                                                                     (verso)

    Posesorul autorizatiei are urmatoarele obligatii:
    1. sa anunte imediat Autoritatea Feroviara Romana - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizatiei, despre data inceperii efective sau, dupa caz, a intreruperii activitatii;
    2. sa organizeze si sa asigure controlul propriu pe fluxul de fabricatie;
    3. sa accepte supravegherea de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER a activitatii de realizare a categoriilor de produse/servicii, nominalizate in autorizatie, prin actiuni de evaluare periodica si/sau actiuni de inspectie tehnica feroviara, si sa asigure, la cerere, conditiile necesare pentru realizarea acestor actiuni, respectiv spatii de lucru, echipamente de lucru si de protectie adecvate, aparate de masura si control;
    4. sa achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor pentru activitatile desfasurate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER privind vizarea anuala a prezentei autorizatii, efectuarea actiunilor de evaluare periodica si efectuarea inspectiei tehnice feroviare, dupa caz.

    Posesorul autorizatiei are urmatoarele drepturi:
    1. sa solicite obtinerea certificatelor de omologare tehnica feroviara pentru produse/servicii noi, care se incadreaza in categoriile produselor/serviciilor specificate in autorizatie;
    2. sa incheie, in conditiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse/servicii din categoriile specificate in autorizatie si pentru care detine certificate de omologare tehnica sau, dupa caz, agremente tehnice valabile.

                              VIZE ANUALE

    Valabil pana   Valabil pana   Valabil pana   Valabil pana   Valabil pana
     la data de     la data de     la data de     la data de     la data de
     .........      .........      .........      .........      .........

     Director       Director       Director       Director       Director
     general,       general,       general,       general,       general,
     ........       ........       ........       ........       ........

       L.S.           L.S.           L.S.           L.S.           L.S.

    ANEXA 3

                                  NORME
privind omologarea tehnica a produselor si/sau serviciilor din transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Produsele/serviciile pentru transportul feroviar si cu metroul, denumite in continuare produse feroviare, pot fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai in conditiile in care au fost omologate tehnic, in prealabil, de catre AFER.
    (2) In categoria produselor feroviare intra si vehiculele feroviare.
    Art. 2
    (1) Omologarea tehnica se realizeaza pentru produsele feroviare si se finalizeaza cu eliberarea certificatului de omologare tehnica.
    (2) Certificatul de omologare tehnica se acorda pentru atestarea unui nou tip de produs feroviar sau pentru atestarea conformitatii cu documentul tehnic de referinta a unui tip de produs feroviar realizat/fabricat de catre un furnizor feroviar.
    Art. 3
    (1) Omologarea tehnica pentru atestarea tipului de produs feroviar, denumita in continuare omologare tehnica de tip, si pentru atestarea realizarii/fabricatiei produsului feroviar, denumita in continuare omologare tehnica de fabricatie, se realizeaza, de regula, in doua faze:
    a) omologarea tehnica preliminara, care permite realizarea produsului feroviar intr-un numar limitat, in vederea efectuarii verificarilor si incercarilor acestuia in exploatare;
    b) omologarea tehnica finala, care permite productia de serie a produsului feroviar omologat.
    (2) Furnizorului feroviar care a obtinut certificatul de omologare tehnica finala de tip pentru un produs feroviar i se acorda si certificatul de omologare tehnica preliminara de fabricatie pentru produsul respectiv.
    Art. 4
    (1) In cazul omologarii tehnice preliminare, de tip sau de fabricatie, valabilitatea certificatului de omologare tehnica este:
    a) de maximum 12 luni;
    b) limitata la un numar de produse, fara a depasi durata de 12 luni.
    (2) In cazul omologarii tehnice finale, valabilitatea certificatului de omologare este:
    a) pe durata nedeterminata pentru omologarea tehnica de tip;
    b) de maximum 5 ani pentru omologarea tehnica de fabricatie.
    Art. 5
    (1) Certificatul de omologare tehnica isi pierde valabilitatea in cazul in care se aduc modificari constructive produsului sau modificari ale tehnologiei de fabricatie a acestuia, care pot conduce la modificarea uneia sau a mai multor caracteristici ori performante ale produsului feroviar respectiv.
    (2) Furnizorii feroviari sunt obligati sa solicite in prealabil, in scris, avizul AFER pentru orice modificare constructiva a unui produs feroviar omologat tehnic sau a tehnologiei de fabricatie a acestuia.
    Art. 6
    Certificatul de omologare tehnica este un document cu regim special, nominal, netransmisibil si se acorda, la cerere, in mod nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, in conditiile prezentelor norme.
    Art. 7
    Evidenta produselor feroviare, omologate tehnic, repartizate pe furnizori, se tine de catre AFER in Registrul produselor feroviare omologate tehnic.

    CAP. 2
    Clasificarea produselor feroviare

    Art. 8
    Prin produs feroviar se intelege orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, component sau program de calculator, destinat materialului rulant, caii de rulare, semnalizarii feroviare, alimentarii cu energie electrica, controlului si comenzii circulatiei feroviare, instalatiilor de mentenanta, sau avand legatura cu mai multe din aceste elemente.
    Art. 9
    In functie de gravitatea consecintelor unei potentiale defectari, cu implicatii in siguranta si securitatea transporturilor feroviare, in realizarea transportului feroviar, calitatea prestatiilor oferite clientului si/sau in costurile de intretinere si exploatare, produsele feroviare se clasifica in urmatoarele clase de risc:
    Clasa 1 A: produse feroviare a caror defectare antreneaza pierderea sigurantei si securitatii transporturilor, comportand urmatoarele riscuri:
    - risc de accident feroviar care poate sa cauzeze raniri personalului feroviar sau pasagerilor;
    - risc de distrugere majora a echipamentelor feroviare sau a marfurilor transportate.
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - osii montate, cutii de osie si elemente componente ale acestora;
    - aparate de tractiune, legare, tamponare;
    - echipamente si elemente componente ale sistemelor de frana, de orice fel;
    - echipamente si elemente componente ale sistemelor de suspensie;
    - usi de acces din exterior;
    - echipamente si dispozitive de protectie, aferente instalatiilor electrice si electronice;
    - instalatii de control automat al vitezei si componentele acestora;
    - dispozitive de siguranta la suprapresiune, folosite la vagoanele pentru transportul fluidelor si al materialelor pulverulente;
    b) la infrastructura feroviara:
    - instalatii de semnalizare si control al circulatiei;
    - relee de siguranta sau alte echipamente cu functii similare din compunerea instalatiilor de semnalizare si control al circulatiei;
    - inductoare de cale ale instalatiei Indusi sau instalatii similare;
    - sine, aparate de cale si traverse de cale ferata;
    - electromecanisme de macaz;
    - aparate de compensare a caii pe poduri.
    Clasa 1 B: produse feroviare a caror defectare determina grave perturbatii in exploatarea feroviara
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - motoare de tractiune de orice fel;
    - sisteme de transmisie de orice fel;
    - sisteme de comanda si servicii auxiliare;
    - pantografe;
    - transformatoare de putere;
    b) la infrastructura feroviara:
    - linia de contact si elementele componente ale acesteia;
    - elemente componente ale instalatiilor CED, CEM, BLA, cu exceptia celor prevazute la clasa 1 A;
    - elemente de prindere a sinei;
    - elemente ale suprastructurii podurilor.
    Clasa 2 A: produse feroviare a caror defectare determina o diminuare a calitatii conditiilor de transport
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - elementele componente ale sistemelor de iluminare, incalzire si conditionare a aerului;
    - elementele componente ale instalatiilor sanitare;
    - usi si ferestre interioare;
    - elementele componente ale instalatiei frigorifice la vagoane;
    b) la infrastructura feroviara:
    - elementele componente ale instalatiilor de alimentare cu energie a tractiunii electrice feroviare.
    Clasa 2 B: produse feroviare a caror defectare afecteaza costurile de intretinere si exploatare, cu influente in calitatea transportului
    Exemple:
    a) la materialul rulant:
    - sisteme de monitorizare si diagnoza;
    - materiale si elemente ale structurii de rezistenta si ale dotarilor interioare;
    - materiale pentru protectie anticoroziva;
    - baterii, acumulatoare si elemente ale instalatiei de iluminare si/sau sonorizare;
    b) la infrastructura feroviara:
    - materiale pentru protectie anticoroziva;
    - materiale si elemente ale structurii de rezistenta ale podurilor, tunelurilor etc.;
    - aparate de reazem pentru poduri;
    - utilaje si dispozitive speciale utilizate la intretinerea caii si a liniei de contact;
    - piatra sparta pentru prisma de balast.
    Clasa 3: alte produse feroviare a caror defectare nu este perceputa de clienti si/sau nu are efecte majore asupra costurilor de intretinere si exploatare
    Exemple:
    - materiale si elemente cu caracter estetic;
    - materiale de uz general.
    Art. 10
    (1) Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A si 2B sunt considerate produse feroviare critice, pentru a caror utilizare/furnizare sunt obligatorii autorizarea furnizorilor si omologarea tehnica sau obtinerea agrementelor tehnice, dupa caz.
    (2) Pentru produsele feroviare din clasa de risc 1A este obligatorie supravegherea prin actiuni de inspectie tehnica.
    (3) Produsele feroviare realizate din mai multe componente se incadreaza in clasa de risc a componentei cu riscul cel mai ridicat.
    (4) Serviciile destinate fabricarii, modernizarii, repararii, intretinerii sau exploatarii, dupa caz, a unor produse feroviare se incadreaza in aceleasi clase de risc ca si produsele respective.
    (5) Clasa de risc a unui produs feroviar se stabileste de catre AFER si se inscrie in documentul de referinta al produsului respectiv.

    CAP. 3
    Acordarea, suspendarea sau retragerea certificatului de omologare tehnica

    Art. 11
    Certificatul de omologare tehnica poate fi acordat furnizorilor feroviari, persoane juridice romane, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele cerinte:
    a) detin o autorizatie de furnizor feroviar, valabila pentru categoria de produs feroviar pentru care se solicita omologarea tehnica;
    b) detin documentatia tehnica a produsului feroviar, acceptata in prealabil de beneficiarul/utilizatorul final si avizata de catre AFER;
    c) fac dovada ca prototipul produsului a corespuns conditiilor specificate in documentul tehnic de referinta;
    d) detin acordul operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare, in cazul in care aceste incercari sunt necesare pentru omologarea finala a produsului.
    Art. 12
    Pentru obtinerea certificatului de omologare tehnica a unui produs feroviar solicitantul trebuie sa depuna la AFER o documentatie, in original si in copie, care trebuie sa cuprinda:
    a) cererea pentru acordarea certificatului de omologare, din care sa rezulte:
    - denumirea persoanei juridice solicitante;
    - localitatea si sediul solicitantului;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar;
    - denumirea produsului pentru care solicita omologarea si numarul documentului de referinta;
    - felul si faza omologarii;
    b) documentul tehnic de referinta care poate fi, dupa caz, caiet de sarcini, norma sau specificatie tehnica de produs;
    c) memoriul tehnic de prezentare a produsului, care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante, la conceptia si solutiile constructive, functionarea, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricatie, la influentele asupra sigurantei si securitatii transporturilor, asupra sanatatii omului si asupra mediului;
    d) notele de calcul, prevazute de normele tehnice in vigoare, pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente componente ale produsului, daca este cazul;
    e) programul de verificari si incercari ale produsului in vederea omologarii tehnice;
    f) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate;
    g) acordul scris al operatorului de transport si/sau al gestionarului de infrastructura pentru efectuarea incercarilor in exploatare, daca este cazul;
    h) certificatele de omologare tehnica si/sau agrementele tehnice pentru componentele cu functii independente, utilizate la realizarea produsului, daca este cazul;
    i) raportul comisiei de omologare preliminara si raportul asupra comportarii in exploatare a prototipului si/sau a seriei zero, in cazul omologarii in faza finala;
    j) dovada achitarii tarifului de omologare tehnica.
    Art. 13
    (1) AFER va verifica documentatia prezentata si va comunica in scris solicitantilor, in termen de 15 zile de la data primirii cererii de acordare a certificatului de omologare tehnica a produsului feroviar respectiv, decizia de acceptare a cererii, solicitarea de completare a documentelor sau, dupa caz, decizia de respingere motivata a cererii.
    (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care se solicita completarea documentelor beneficiarul nu remediaza neconformitatile respective, cererea se considera respinsa.
    (3) Dupa verificarea documentelor prevazute la art. 12, AFER va retine copii de pe acestea si va returna originalele furnizorului feroviar.
    Art. 14
    (1) AFER va stabili, prin consultare cu beneficiarul, componenta comisiei de omologare a produsului feroviar respectiv, care trebuie sa cuprinda reprezentanti ai furnizorului feroviar, ai subfurnizorilor, ai proiectantului, ai beneficiarilor si ai AFER.
    (2) Comisia de omologare va fi convocata, in scris, de catre furnizorul solicitant, la o data pusa de acord cu partile interesate, de regula la sediul acestuia. Presedintele comisiei de omologare este reprezentantul AFER, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de catre furnizorul feroviar solicitant.
    (3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la dispozitie membrilor comisiei de omologare, cu cel putin 5 zile inainte de data la care aceasta a fost convocata, documentatia produsului, intocmita potrivit art. 12.
    (4) Furnizorul feroviar trebuie sa aiba disponibile, pentru a fi puse la dispozitie comisiei de omologare, la cererea acesteia, prototipul produsului si urmatoarele documente:
    a) documentatia tehnica de executie si control, inclusiv planul de calitate si de control;
    b) cartea tehnica a produsului, instructiuni de exploatare, intretinere, reparare, piese de schimb, service;
    c) declaratiile de conformitate pentru principalele materiale si echipamente utilizate la realizarea produsului;
    d) procesul-verbal de receptie interna a produsului.
    Art. 15
    (1) Comisia de omologare verifica documentele dosarului de omologare tehnica a produsului feroviar respectiv, alte documente puse la dispozitie, la cerere, si, dupa caz, solicita efectuarea unor verificari pe fluxul de fabricatie sau asupra prototipului, urmarind, in principal, daca:
    a) documentatia tehnica de executie este intocmita de personal calificat, este avizata, aprobata si inregistrata in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    b) solutiile tehnice privind constructia, fabricatia si utilizarea produsului satisfac cerintele specificate in documentul tehnic de referinta;
    c) notele de calcul au fost elaborate in conformitate cu normele tehnice in vigoare, iar rezultatele finale sunt conforme cu cerintele specificate;
    d) verificarile si incercarile s-au efectuat in conformitate cu programul de incercari si verificari ale produsului, stabilit initial, cu respectarea normelor in vigoare, iar rezultatele obtinute satisfac cerintele specificate in documentatia tehnica a produsului.
    (2) Rezultatele verificarilor efectuate de catre comisia de omologare se inscriu in raportul comisiei de omologare tehnica, care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:
    a) numarul actului de convocare a comisiei de omologare tehnica, data si locul intrunirii acesteia;
    b) denumirea produsului si a documentului tehnic de referinta;
    c) concluziile comisiei de omologare cu privire la documentele existente in dosarul de omologare;
    d) concluziile comisiei de omologare cu privire la verificarile efectuate asupra produsului si asupra proceselor de fabricatie;
    e) hotararea comisiei de omologare cu privire la acordarea sau neacordarea certificatului de omologare;
    f) componenta comisiei de omologare si semnaturile membrilor acesteia.
    Art. 16
    (1) AFER, in baza concluziilor si a hotararii inscrise in raportul comisiei de omologare, in termen de 5 zile de la data incheierii raportului, emite certificatul de omologare tehnica sau, dupa caz, comunica in scris solicitantului decizia motivata de respingere a omologarii tehnice a produsului feroviar respectiv.
    (2) Daca in termen de 90 de zile de la data primirii deciziei de neacordare a certificatului de omologare tehnica furnizorul solicitant face dovada eliminarii neconformitatilor mentionate in decizie, AFER elibereaza certificatul de omologare tehnica solicitat. In caz contrar, cererea se considera respinsa, iar pentru reluarea procedurii de omologare va fi necesara depunerea unei noi cereri, potrivit art. 12.
    Art. 17
    (1) In perioada de valabilitate a certificatului de omologare tehnica AFER va supraveghea modul in care sunt respectate cerintele care au stat la baza acordarii certificatului de omologare tehnica prin actiuni de evaluare, la intervale specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica.
    (2) Daca pe parcursul supravegherii se constata ca una sau mai multe cerinte nu mai sunt indeplinite, AFER suspenda certificatul de omologare tehnica pentru produsul feroviar respectiv.
    (3) Daca in interval de 45 de zile de la data comunicarii deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica furnizorul feroviar nu face dovada eliminarii neconformitatilor care au stat la baza deciziei de suspendare a certificatului de omologare tehnica, certificatul respectiv se retrage.
    (4) In cazul retragerii certificatului de omologare tehnica sau al expirarii valabilitatii acestuia, acordarea unui nou certificat se poate face numai pe baza unei noi cereri de acordare, conform art. 12.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Obtinerea certificatului de omologare tehnica nu scuteste posesorul acestuia de raspunderea ce ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare furnizate.
    Art. 19
    (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dupa caz, de retragere a certificatului de omologare tehnica se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise.
    (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre Consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica, in scris, contestatarului.
    Art. 20
    AFER va elibera, la cerere, in caz de pierdere sau deteriorare, duplicate ale certificatului de omologare tehnica.
    Art. 21
    Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, incetarea suspendarii, eliberarea duplicatelor certificatelor de omologare tehnica a produselor feroviare se percep tarife aprobate de Ministerul Transporturilor.
    Art. 22
    Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras certificatul de omologare tehnica, dupa caz, sau lista cuprinzand persoanele juridice care au pierdut certificatul respectiv se publica in Buletinul AFER.

    ANEXA 4

                             _____________
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                             \            /
                               \        /
                                 \    /
                                   \/

                                 ROMANIA
                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                   AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

                               CERTIFICAT
                          DE OMOLOGARE TEHNICA
                           Seria .... Nr. ....

    In baza raportului nr. .... din data de ......... al comisiei de omologare, se atesta ca produsul/serviciul .........., realizat de catre persoana juridica ..............., cu sediul in localitatea ............, str. ....... nr. ....., judetul (sectorul) ............., inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei la nr. .............., este conform documentului tehnic de referinta ........................... si a fost omologat tehnic .......................
 (denumirea, numarul, data)                           (de tip, de fabricatie)
in faza ....................... .
         (preliminara, finala)
    Produsul/serviciul poate fi realizat in productie de ........................................................................... .
                (serie, serie zero, numar de bucati)
    Produsul/serviciul poate fi utilizat in domeniul transportului feroviar si cu metroul.
    Prezentul certificat este valabil pana la data de ........., in urmatoarele conditii: ..................................................................
.......................................................................... .

    Data eliberarii ...........

                            Director general,
                   ..................................
                    (numele, prenumele si semnatura)
                                  L.S.

    ANEXA 5

                                 NORME
privind acordarea de agremente tehnice in transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Conditii generale

    Art. 1
    (1) Produsele si serviciile feroviare, denumite in continuare produse feroviare, care se procura din import sau pentru care nu exista documente tehnice de referinta aprobate se pot utiliza in activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a materialului rulant si a infrastructurii de transport feroviar si cu metroul numai pe baza unor agremente tehnice acordate de catre AFER.
    (2) Se pot acorda agremente tehnice pentru urmatoarele produse feroviare:
    a) vehicule feroviare de orice fel, procurate din import;
    b) materiale, ansambluri, subansambluri, echipamente si instalatii, procurate din import sau pentru care nu exista documente tehnice de referinta aprobate, utilizate la construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant in transportul feroviar si cu metroul;
    c) tehnologii noi sau servicii, utilizate la construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant in transportul feroviar si cu metroul.
    Art. 2
    Agrementul tehnic este documentul care defineste caracteristicile si performantele tehnice, precum si aptitudinea de utilizare a produselor feroviare procurate din import sau pentru care nu exista document tehnic de referinta aprobat si care atesta utilizarea produselor feroviare, in conditii specificate, la construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii feroviare si a materialului rulant in transportul feroviar si cu metroul.
    Art. 3
    Caracteristicile si performantele tehnice ale produselor feroviare, pentru care s-a solicitat acordarea agrementul tehnic, se determina prin incercari de laborator, incercari si simulari pe standuri si in poligonul de incercari, iar aptitudinea de utilizare se determina prin verificari si incercari in exploatare ale produselor feroviare respective. Toate verificarile si incercarile se efectueaza de catre AFER sau sub supravegherea acesteia, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Agrementul tehnic se elibereaza, dupa caz, astfel:
    a) pentru un numar limitat de produse;
    b) pentru o perioada de maximum 6 luni, in vederea testarii aptitudinilor de utilizare a produselor;
    c) pentru o perioada de maximum 2 ani, pe baza rezultatelor favorabile obtinute in urma testarii aptitudinilor de utilizare a produselor.
    (2) Pentru produsele feroviare care se procura din import se poate solicita un nou agrement dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic.
    (3) In cazul unui produs feroviar pentru care nu exista document tehnic de referinta aprobat, dupa expirarea termenului de valabilitate a agrementului tehnic detinatorul agrementului tehnic poate elabora documentul tehnic de referinta, in baza caruia se poate proceda la omologarea tehnica a produsului respectiv.
    Art. 5
    Agrementul tehnic este documentul cu regim special, nominal si netransmisibil, care se acorda, la cerere, furnizorilor feroviari si furnizorilor produselor feroviare procurate din import.
    Art. 6
    Evidenta produselor feroviare pentru care s-au eliberat agremente tehnice, repartizate pe furnizori, se tine de catre AFER in Registrul agrementelor tehnice.

    CAP. 2
    Acordarea, suspendarea sau retragerea agrementului tehnic

    Art. 7
    Agrementul tehnic poate fi acordat furnizorilor feroviari si furnizorilor produselor feroviare procurate din import, persoane juridice romane sau straine, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele cerinte:
    a) detin autorizatie de furnizor feroviar, in cazul persoanelor juridice romane;
    b) obiectul lor de activitate cuprinde fabricarea sau comercializarea produselor feroviare pentru care solicita obtinerea agrementului tehnic, in cazul produselor feroviare procurate din import;
    c) fac dovada onorabilitatii si a bonitatii financiare;
    d) detin acordul beneficiarului potential privind utilizarea produsului respectiv;
    e) detin documentatia tehnica a produsului, avizata de catre AFER;
    f) fac dovada efectuarii unui program de incercari si verificari, prin care s-au determinat caracteristicile tehnice si performantele produsului;
    g) fac dovada rezultatelor obtinute in utilizarea produselor identice sau similare pentru care au solicitat agrementul tehnic, in cazul in care acestea au fost utilizate in tara de origine si/sau in alte tari;
    h) se angajeaza sa accepte, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, supravegherea tehnica efectuata de catre AFER prin actiuni de evaluare sau prin actiuni de inspectie tehnica pe fluxul de fabricatie si/sau in activitatile unde se utilizeaza produsele pentru care s-a solicitat agrementul tehnic;
    i) fac dovada ca fabricantul produsului dispune de structuri organizatorice, de dotari tehnice, precum si de personal instruit si atestat, care sa asigure aplicarea eficienta a sistemului calitatii pe baza standardelor SR-EN ISO seria 9000;
    j) fac dovada achitarii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de catre AFER.
    Art. 8
    (1) Pentru obtinerea agrementului tehnic, solicitantul trebuie sa depuna la AFER un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
    a) cererea pentru acordarea agrementului tehnic, din care sa rezulte:
    - denumirea persoanei juridice solicitante;
    - localitatea si sediul solicitantului sau ale filialei acestuia;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - denumirea produsului feroviar pentru care solicita acordarea agrementului tehnic;
    - numarul si data eliberarii autorizatiei de furnizor feroviar;
    b) certificatul de inmatriculare la Camera de comert si industrie din tara de origine - numai pentru furnizorii externi (in copie);
    c) certificatul/atestatul eliberat de un organism de certificare, privind stadiul de implementare a sistemului calitatii, in baza standardelor SR-EN ISO seria 9000, pentru furnizorii externi, sau, dupa caz, autorizatia de furnizor feroviar, pentru furnizorii interni (in copie);
    d) acordul scris al beneficiarului potential pentru utilizarea produsului feroviar respectiv;
    e) memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar, care va contine mentiuni cu privire la principalele caracteristici si performante, conceptia si solutiile constructive, functionarea, domeniul de utilizare, tehnologia de fabricatie, influentele asupra sigurantei si securitatii transporturilor, asupra sanatatii omului si asupra mediului;
    f) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de prezentare a produsului feroviar;
    g) notele de calcul, prevazute de normele tehnice in vigoare, pentru alegerea si dimensionarea principalelor elemente ale produsului feroviar, daca este cazul;
    h) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate inainte de solicitarea agrementului tehnic;
    i) lista cuprinzand principalii beneficiari ai produselor feroviare, identice sau similare, furnizate de catre solicitantul agrementului tehnic, si cel putin o recomandare scrisa din partea unui beneficiar al solicitantului, din care sa rezulte ca acesta a respectat clauzele contractuale;
    j) ultimul bilant contabil si bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul in curs;
    k) declaratia din care sa rezulte ca, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, se angajeaza:
    - sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordarii agrementului tehnic;
    - sa comunice imediat la AFER data inceperii, a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare si/sau de livrare a produselor feroviare mentionate in agrementul tehnic;
    - sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic, referitoare la realizarea si utilizarea produselor feroviare;
    - sa accepte efectuarea de catre AFER, pe fluxul de fabricatie, a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de evaluare, prevazute in agrementul tehnic pentru furnizorii feroviari interni;
    - sa accepte efectuarea de catre AFER a actiunilor de evaluare si/sau de inspectie tehnica in activitatile de construire, modernizare sau reparare a materialului rulant sau a infrastructurii feroviare, in care se utilizeaza produsele feroviare respective, pentru produsele procurate din import;
    l) dovada achitarii tarifului pentru eliberarea agrementului tehnic.
    (2) Documentele vor fi prezentate in limba in care au fost elaborate, impreuna cu traducerea in limba romana a acestora, dupa caz.
    Art. 9
    (1) AFER va verifica documentele prezentate si va comunica in scris solicitantului, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, decizia de acceptare conditionata sau neconditionata a cererii de acordare a agrementului tehnic sau, dupa caz, decizia de respingere motivata a acesteia.
    (2) In cazul acceptarii conditionate a cererii, AFER poate solicita:
    a) completarea documentatiei tehnice;
    b) efectuarea unor verificari si incercari pentru determinarea caracteristicilor tehnice si a performantelor produsului feroviar respectiv;
    c) efectuarea unor actiuni de evaluare pe fluxul de fabricatie a produsului feroviar respectiv.
    (3) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii privind decizia de acceptare conditionata a cererii beneficiarul nu da curs solicitarilor mentionate la alin. (2), cererea se considera respinsa.
    Art. 10
    (1) AFER va comunica, in scris, furnizorului feroviar, in termen de 15 zile de la data indeplinirii eventualelor solicitari mentionate la art. 9 alin. (2), decizia privind acordarea sau neacordarea agrementului tehnic. Decizia de neacordare va fi motivata.
    (2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii deciziei de neacordare a agrementului tehnic solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor mentionate in decizie, AFER va acorda agrementul tehnic solicitat. In caz contrar, cererea se considera respinsa.
    Art. 11
    (1) In perioada de valabilitate a agrementului tehnic AFER va supraveghea modul in care sunt respectate normele tehnice obligatorii, prin actiuni de evaluare la intervale de timp specificate si/sau prin actiuni de inspectie tehnica. Daca pe parcursul supravegherii se constata ca una sau mai multe conditii care au stat la baza acordarii agrementului tehnic nu mai sunt indeplinite, AFER poate suspenda agrementul tehnic acordat.
    (2) In cazul in care in termen de 90 de zile de la data suspendarii agrementului tehnic detinatorul acestuia face dovada eliminarii neconformitatilor care au determinat suspendarea, AFER va dispune incetarea suspendarii si reacordarea agrementului tehnic. In caz contrar, agrementul tehnic se retrage.
    (3) In cazul retragerii agrementului tehnic, acordarea unui nou agrement se va face in baza unei noi cereri de acordare, conform art. 8.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Detinerea agrementului tehnic nu il scuteste pe posesorul acestuia de raspunderea care ii revine cu privire la calitatea produselor feroviare furnizate.
    Art. 13
    (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau, dupa caz, de retragere a agrementului tehnic se depun la AFER in termen de 5 zile de la primirea comunicarii scrise.
    (2) Solutionarea contestatiilor se face de catre Consiliul de conducere al AFER in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cadrul aceluiasi termen decizia de solutionare a contestatiei se comunica, in scris, contestatarului.
    Art. 14
    AFER va elibera, la cerere, duplicate ale agrementului tehnic, in caz de pierdere sau de deteriorare.
    Art. 15
    Pentru prestatiile efectuate de AFER privind acordarea, reacordarea, in caz de incetare a suspendarii, sau eliberarea duplicatelor agrementului tehnic, dupa caz, se percep tarife, aprobate de Ministerul Transporturilor.
    Art. 16
    Lista cuprinzand persoanele juridice carora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a retras agrementul tehnic, dupa caz, sau lista cuprinzand persoanele juridice care au pierdut agrementul respectiv se publica in Buletinul AFER.

    ANEXA 6

                             _____________
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                            |             |
                             \            /
                               \        /
                                 \    /
                                   \/

                                 ROMANIA
                        MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                   AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

                             AGREMENT TEHNIC
                           Seria .... Nr. ....

    Se atesta ca produsul/serviciul ....................., realizat/furnizat de catre persoana juridica ............., cu sediul in localitatea .............., str. ....... nr. ....., judetul (sectorul) ............, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a .............. la nr. ......., indeplineste conditiile pentru utilizare in domeniul transportului feroviar si cu metroul.
    Produsul/serviciul este definit prin:
    a) descrierea produsului/serviciului ....................................
    b) principalele performante si caracteristici tehnice ...................
    c) domeniul de utilizare ................................................
    d) conditii de utilizare ................................................
    e) clasa de risc ........................................................
    Prezentul agrement este valabil pana la data de ........................, in urmatoarele conditii ....................................... .

    Data eliberarii ............

                             Director general,
                     ...................................
                      (numele, prenumele si semnatura)

                                    L.S.

    ANEXA 7
                                   NORME
privind activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pentru respectarea cerintelor privind siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul AFER va supraveghea verificarea tehnica si respectarea normelor tehnice obligatorii in activitatile de construire, modernizare, reparare, intretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare, prin actiuni de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul.
    Art. 2
    Activitatea de inspectie tehnica in transportul feroviar si cu metroul, denumita in continuare inspectie tehnica, se asigura de catre AFER.
    Art. 3
    (1) Inspectia tehnica consta, in principal, din verificarea, prin sondaj, pe fluxul de fabricatie a produselor/serviciilor feroviare, denumite in continuare produse feroviare, a modului in care sunt respectate normele tehnice si prescriptiile obligatorii, care au relevanta pentru siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul.
    (2) Inspectia tehnica se executa la agentii economici, detinatori de autorizatie de furnizor feroviar, care au obtinut certificate de omologare tehnica sau, dupa caz, agremente tehnice, pentru produsele feroviare destinate utilizarii in transportul feroviar si cu metroul.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea activitatii

    Art. 4
    (1) Inspectia tehnica se executa de catre AFER, in baza contractelor sau a conventiilor incheiate cu furnizorii feroviari.
    (2) Inspectia tehnica se executa de catre inspectorii tehnici ai AFER, posesori ai legitimatiei speciale de control, emisa de Ministerul Transporturilor.
    (3) Inspectia tehnica consta, in principal, din:
    a) verificarea, prin sondaj, a conformitatii cu documentatia tehnica a caracteristicilor materialelor, componentelor, echipamentelor si a instalatiilor, utilizate la fabricarea produselor sau la realizarea serviciilor, astfel:
    - verificarea documentelor insotitoare privind calitatea;
    - verificarea inscriptiilor existente pe produse;
    - efectuarea unor verificari sau incercari in laboratoarele furnizorului, ale AFER sau in alte laboratoare autorizate/atestate de AFER;
    b) verificarea, prin sondaj, a respectarii continutului si a ordinii operatiunilor de executie si control stabilite prin documentatia tehnica a produsului;
    c) participarea, prin sondaj, la verificarile, probele si incercarile efectuate de furnizorul feroviar, conform planului de control al produsului;
    d) solicitarea repetarii unor masuratori sau verificari, efectuate anterior de catre furnizorul feroviar, si compararea rezultatelor obtinute cu cele inscrise anterior in buletinele si in protocoalele de verificari si incercari;
    e) verificarea, prin sondaj, a aparatelor de masura si control, a standurilor si dispozitivelor speciale, prin care se asigura masurarea si tinerea sub control a unor parametri determinanti pentru siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul;
    f) verificarea, prin sondaj, a modului de asigurare cu personal atestat si/sau autorizat, dupa caz, utilizat la executia unor operatiuni sau a unor verificari si incercari pentru care, prin normele sau reglementarile tehnice in vigoare, se impune atestarea si/sau autorizarea personalului respectiv;
    g) participarea la efectuarea unor incercari si/sau verificari privind determinarea unor caracteristici relevante pentru siguranta si securitatea transportului feroviar si cu metroul.
    (4) Furnizorul va asigura, pe baza contractelor sau a conventiilor incheiate cu AFER, spatiile si dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii inspectorilor tehnici cu atributii permanente in incinta unitatii acestuia.
    Art. 5
    Pentru efectuarea inspectiei tehnice furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie inspectorului tehnic al AFER, la cererea acestuia, urmatoarele:
    a) documentatia tehnica si tehnologica de executie a produsului feroviar respectiv;
    b) echipamentul de lucru si de protectie, specific locurilor de munca, necesar pentru efectuarea inspectiei tehnice;
    c) sculele si dispozitivele necesare pentru efectuarea unor verificari tehnice cuprinse in planul de control al produsului.
    Art. 6
    Furnizorul va asigura accesul inspectorilor tehnici, la cererea acestora, la:
    a) locurile de munca in care se executa, se reconditioneaza sau se verifica produsele feroviare ori componente ale acestora;
    b) laboratoarele utilizate la verificarea si incercarea produselor feroviare respective;
    c) depozitele de materiale si echipamente.
    Art. 7
    (1) Inspectorii tehnici ai AFER, in cazul in care constata neconformitati in procesul de executie, vor aviza, in scris, furnizorul feroviar pentru luarea masurilor necesare in scopul eliminarii acestora.
    (2) In cazul constatarii unor neconformitati grave sau repetate, inspectorul tehnic va propune conducerii AFER, in scris, motivat, suspendarea sau retragerea, dupa caz, a:
    - autorizatiei de furnizor feroviar;
    - certificatului de omologare tehnica;
    - agrementului tehnic;
    - autorizatiei/atestatului personalului de executie si control;
    - autorizatiei/atestatului de functionare a laboratoarelor de incercari, a standurilor sau a dispozitivelor speciale.
    Art. 8
    In cazul in care se constata ca produsele feroviare se realizeaza in conformitate cu cerintele stabilite prin documentatia tehnica a produsului si cu documentele tehnice normative in vigoare, inspectorii tehnici procedeaza astfel:
    - vizeaza declaratiile de conformitate ale produselor livrate;
    - marcheaza, prin poansonare sau stampilare, cu un insemn specific AFER, produsele feroviare pentru care, prin documentul tehnic normativ de referinta, este prevazuta aceasta marcare;
    - intocmesc fisele tehnice necesare pentru eliberarea atestatelor tehnice pentru vehiculele feroviare construite sau reparate.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 9
    Neacceptarea de catre agentii economici a supravegherii efectuate de catre AFER prin actiuni de inspectie tehnica si/sau actiuni de evaluare constituie motiv de suspendare sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei de furnizor feroviar.
    Art. 10
    Lista cuprinzand furnizorii si produsele feroviare pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin actiuni de inspectie tehnica se publica in Buletinul AFER.
    Art. 11
    (1) Produsele feroviare pentru care AFER asigura supravegherea tehnica prin inspectie tehnica se pot livra, respectiv aproviziona pentru utilizare in activitatile de transport feroviar si cu metroul, numai in conditiile in care declaratiile de conformitate pentru produsele respective sunt vizate in prealabil de catre AFER.
    (2) Vizarea declaratiilor de conformitate pentru produse se face prin aplicarea unei stampile care poarta inscrisul VIZAT AFER si numarul de identificare a inspectorului tehnic.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 140/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 140 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu