Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.137 din 20.05.2020

privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.624 din 11.05.2020 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,în baza prevederilor:Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României; Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", cu modificările şi completările ulterioare;Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/626/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor: art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă sistemul de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se aplică şi cererilor de sprijin/de plată care au fost depuse în anul 2019, care nu au fost autorizate la plată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 295/2019 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de sprijin/plată depuse începând cu anul 2019, aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 şi 380 bis din 15 mai 2019. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros Bucureşti, 20 mai 2020. Nr. 137. ANEXĂSISTEMUL DE SANCŢIUNI aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Capitolul I Prevederi generale 1. Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", care urmează a fi depuse de beneficiari, începând cu anul 2020 sau care au fost depuse în anul 2019, dar care urmează a fi autorizate la plată începând cu anul 2020, se stabileşte ţinânduse cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate: a)neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului; b)intenţia presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bunăştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie (Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi sancţionează la nivel de u.a./UP, după caz, nu şi la supradeclarare.); c)amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu; d)durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile; e)repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate; f)gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate; g)grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită; h)suprafaţă determinată - suprafaţa unităţilor amenajistice incluse în amenajamentul silvic rezultată în urma efectuării controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului; i)beneficiari multipli - două sau mai multe persoane fizice/juridice deţin o suprafaţă de teren forestier în indiviziune şi doar una dintre acestea este împuternicită prin procură notarială, ca reprezentant în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA); j)asocierea simplă între persoane fizice - poate fi aplicată numai pentru persoane fizice care au în proprietate suprafeţe mai mici de 100 de ha în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15 (model orientativ în anexa 15 la Ghidul solicitantului).2. Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în ordinea enumerării, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare. Ordinea aplicării sancţiunilor este următoarea: A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor; B. sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii: B1. sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie; B2. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant; C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată; D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole, după caz; E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii, din cadrul exploataţiei agricole, după caz; F. sancţiuni suplimentare. 3. În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de sprijin/plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea suprafeţei angajate şi, după caz, a fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. 4. Beneficiarul nu va fi sancţionat, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare, în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, recunoscute în special după cum urmează: a)decesul beneficiarului; b)incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului; c)o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenurile forestiere şi/sau exploataţia agricolă (exemple: inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă etc.); evenimente independente de voinţa părţilor semnatare, intervenite după data semnării angajamentului, care împiedică executarea prevederilor acestuia şi care exonerează de răspundere partea care o invocă; d)o boală a plantelor care afectează pădurea aflată sub angajament; e)exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajate sau a unei mari părţi a acesteia (dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin); f)o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). 5. Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata se va efectua pentru costurile suplimentare şi pierderile de venit înregistrate de acesta în anul respectiv. Angajamentul rămâne în vigoare pentru anii următori în caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, cu excepţia situaţiei în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, când acesta se închide. Capitolul IICategorii de sancţiuni Secţiunea 1 Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor 1. Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată. 2. Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate. 3. Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză. 4. Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată. Sancţiunile de supradeclarare se vor aplica dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată şi cea determinată este confirmată atât de către controalele APIA, cât şi de către controalele Gărzii Forestiere (GF). Dacă în urma efectuării concilierii GF nu confirmă această diferenţă de suprafaţă, APIA va lua în calcul această diferenţă la stabilirea suprafeţelor determinate pentru plata M15, angajamentul va fi amendat, iar suprafaţa eligibilă pentru plată devine suprafaţa angajată pentru toţi anii următori de angajament. Nu se vor aplica sancţiuni administrative în baza prevederilor art. 64 alin. 2 lit. c) şi d)/art. 77 alin. 2 lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care: a)neconformitatea este cauzată de o eroare a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de persoana vizată de sancţiunea administrativă; b)persoana vizată poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă că nu este răspunzătoare pentru nerespectarea obligaţiilor sau dacă autoritatea competentă stabileşte într-un alt mod că persoana vizată nu este răspunzătoare în acest sens. Secţiunea a 2-a Sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii SUBSECŢIUNEA 1 Sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie 1. Acest tip de sancţiune se aplică numai beneficiarilor ale căror cereri de sprijin au fost selectate într-o sesiune în care valoarea publică a cererilor de sprijin depuse a depăşit alocarea financiară a sesiunii respective, caz în care se determină punctajul în vederea realizării selecţiei. 2. În cazul în care pe toată perioada de implementare a angajamentului punctajul total al cererii de sprijin nu este menţinut la un nivel cel puţin egal cu 90% din punctajul ultimei cereri de sprijin selectate pentru finanţare în cadrul Raportului de selecţie final al aceleiaşi sesiuni, angajamentul va fi închis şi se vor stabili debite aferente plăţilor acordate necuvenit în anii anteriori, cu excepţia apariţiei unei situaţii de forţă majoră, a circumstanţelor excepţionale sau a modificărilor survenite ca urmare a reamenajării în ceea ce priveşte încadrarea în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale a u.a. din suprafaţa solicitată. Excepţia referitoare la modificările grupei, subgrupei şi categoriei funcţionale este acceptată numai dacă solicitarea de modificare este făcută (şi consemnată în procesul-verbal al conferinţei I de amenajare) în cadrul conferinţei I de amenajare de către: a)administratorul/custodele ariei protejate/instituţiile responsabile pentru aria naturală protejată, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste u.a. în cauză; b)reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului; c)reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate. 3. Calculul punctajului total se va realiza utilizând criteriile de selecţie şi punctajele aferente stabilite pentru sesiunea în care cererea de sprijin a fost selectată pentru finanţare. 4. Pentru calcularea punctajului aferent principiilor de selecţie se va utiliza suprafaţa totală eligibilă stabilită în urma controalelor administrative şi la faţa locului, în cazul în care se efectuează şi acest tip de control. SUBSECŢIUNEA a 2-a Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant 1. Sancţiunile pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor se stabilesc conform tabelului nr. 1. Tabelul nr. 1

Nr. crt. Codul sancţiunii Tipul sancţiunii
1. 1 Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
2. 2 Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
3. 3 Se aplică o sancţiune de 25% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
4. 4 Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
5. 5 Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
6. 6 Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
7. 7 Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe măsură pe anul respectiv de angajament, iar, în plus, beneficiarul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori); în cazul în care se încadrează la intenţie se exclude de la plată şi pentru anul următor.

2. Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2). 3. Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, beneficiarului i se aplică pe pachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte la nivel de unitate amenajistică - u.a./unitate de producţie (protecţie) - UP. 4. În cazul nivelului 7 al sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. 5. Sancţiunea se aplică la nivel de u.a./UP. 6. La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor. 7. În cazul cererii cu beneficiari multipli, dacă se constată o nerespectare a condiţiilor/cerinţelor de eligibilitate obligatorii, relevante şi specifice M15, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru M15 se va aplica sancţiunea stabilită. 8. Reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv. 9. În cazul în care, ca urmare a controalelor efectuate de către APIA şi GF, rezultă anumite micşorări de suprafeţe, acestea se vor lua în calcul la stabilirea suprafeţelor determinate pentru plata M15. Angajamentul va fi amendat, iar suprafaţa eligibilă pentru plată devine suprafaţa angajată pentru toţi anii următori de angajament. 10. Condiţiile de eligibilitate generale, cerinţele obligatorii, relevante şi cele specifice angajamentelor, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora sunt prevăzute în tabelul nr. 2. Tabelul nr. 2

Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
I. a) Condiţii de eligibilitate generale
1. Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, beneficiarul este exclus de la plată pentru campania în curs, angajamentul se închide şi se recuperează sumele primite anterior. Nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care suprafaţa aflată sub angajament scade sub 100 ha ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. x
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
2. Terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie în unul din cei 5 ani de angajament, beneficiarul este exclus de la plată pentru anul în care s-a constatat încălcarea condiţiei. În cazul în care această condiţie nu este respectată în 2 ani de angajament, angajamentul se închide şi se recuperează sumele plătite anterior. Nu se recuperează sumele plătite anterior în cazul în care condiţia nu este respectată ca urmare a apariţiei de fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II sau reducerii suprafeţei ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. x
3. Suprafaţa trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare - amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul-verbal al conferinţei a II-a de amenajare (Pe toată perioada de angajament întreaga suprafaţă angajată trebuie să fie cuprinsă într-un (în) amenajament(e) silvic(e) în vigoare.) Dacă pe parcursul derulării angajamentului amenajamentul expiră, cerinţa se consideră respectată, dacă documentaţia necesară pentru noul amenajament a fost depusă la GF înainte de data expirării amenajamentului anterior, iar avizul (cu Fişa rezumativă a dosarului tehnic anexată) eliberat de GF în baza noului amenajament va fi depus la APIA odată cu cererea de plată sau în maximum 20 de zile calendaristice de la eliberarea acestuia. 1. Se exclude de la plată pentru anul de angajament în curs UP pentru care se constată că în orice perioadă a unui an de angajament orice suprafaţă din componenţa acesteia nu face parte dintr-un amenajament silvic în vigoare, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. 2. În cazul în care se constată într-un alt an decât cel precizat la alin. 1 de mai sus că în orice perioadă din anul respectiv orice suprafaţă din componenţa UP nu face parte dintr-un amenajament silvic în vigoare, beneficiarul este exclus de la plată pentru anul de angajament în curs pentru UP respectivă, sumele primite anterior pentru UP respectivă se recuperează, iar angajamentul se amendează prin eliminarea acesteia de la finanţare, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. Nu se exclude de la plată şi nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care suprafaţa care nu se mai găseşte în noul amenajament a fost exclusă din angajament. x
4. Beneficiarul este deţinătorul unei suprafeţe de teren forestier din cadrul Fondului forestier naţional - FFN. Se exclude de la plată u.a. pentru care se constată că în orice an din perioada de angajament orice suprafaţă din componenţa acesteia solicitată la plată nu face parte din fondul forestier naţional. Sumele primite anterior pentru u.a. respectivă se recuperează, iar angajamentul se amendează prin eliminarea acesteia de la finanţare. În cazul în care condiţia nu este respectată ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează sumele plătite anterior, iar plata în anul de angajament în curs se diminuează proporţional cu suprafaţa care nu mai face parte din FFN. În acest caz angajamentul se amendează prin reducerea suprafeţei angajate cu suprafaţa care nu mai face parte din FFN (dacă suprafaţa scade sub 100 ha se închide angajamentul fără recuperarea sumelor). x
5. Terenurile grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrale locale, nu sunt eligibile. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie în oricare din anii de implementare, pentru oricare dintre u.a., se refuză la plată u.a. care contribuie la nerespectarea acestui criteriu pentru anul cererii de sprijin/plată în cauză (anul n). În cazul în care se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, u.a. se exclude de la plată pentru anul n şi anul n+1 şi se recuperează sumele primite anterior pentru această u.a.; angajamentul se închide pentru u.a. în cauză. x
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
6. Beneficiarul se angajează să menţină angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia. Beneficiarul se angajează să respecte condiţiile/cerinţele de eligibilitate, obligatorii relevante şi specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică. Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu a fost semnat angajamentul multianual. x
7. Beneficiarul trebuie sa deţină contract de administrare/prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat. Dacă un ocol silvic se desfiinţează, proprietarul este obligat să încheie contract cu un alt ocol silvic. Nu se permite deschiderea angajamentului. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată în campania în curs UP care nu îndeplineşte această condiţie şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în anii anteriori de angajament. x
8. Beneficiarul trebuie să participe cu toată suprafaţa deţinută de acesta într-o unitate de producţie/protecţie.*) Se exclude de la plată pentru anul de angajament în curs şi se recuperează sumele primite anterior pentru întreaga suprafaţă din UP din angajament, dacă pe parcursul derulării angajamentului se constată că beneficiarul deţinea la momentul depunerii cererii de sprijin şi altă suprafaţă forestieră eligibilă în cadrul UP respective. Angajamentul se amendează prin eliminarea de la finanţare a suprafeţei din UP respectivă, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în anii anteriori de angajament. x
*) Beneficiarul trebuie să solicite suprafaţa eligibilă deţinută de acesta într-o unitate de producţie/protecţie. Suprafaţa neeligibilă din UP sau cea care depăşeşte procentul de 15% permis în cazul terenurilor destinate împăduririi sau reîmpăduririi va fi declarată, dar nu va fi solicitată la plată.
9. Beneficiarii măsurii nu trebuie să fie persoane aflate în dificultate aşa cum sunt definite conform prevederilor Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate. Se exclude de la plată pentru anul de angajament în care a depus cererea de sprijin/plată, se recuperează sumele primite anterior pentru ambele pachete angajate şi se închide angajamentul, dacă beneficiarul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate. Verificarea respectării acestei condiţii se realizează de către APIA pe baza documentelor ataşate cererii de sprijin/plată care însoţesc Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „Întreprindere în dificultate" - anexa nr. 2 din Ghidul solicitantului. x
II. b) Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant aplicabile submăsurii
II.1. Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte
1. Beneficiarul este obligat ca pe toată perioada de angajament să respecte cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională silvică sau de dreptul intern relevant referitoare la executarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de conservare şi regenerare. Nerespectarea cerinţei Se exclude de la plată pentru campania în curs u.a. pentru care s-a constatat de către instituţiile specializate în cadrul sarcinilor care le revin încălcarea prevederilor amenajamentului la nivel de u.a. referitor la aplicarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de conservare şi regenerare; sumele primite anterior pentru u.a. respectivă se recuperează, iar angajamentul se amendează prin eliminarea acesteia de la finanţare. x
II.2. Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri
1. Beneficiarul este obligat ca pe toată perioada de angajament să respecte cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională silvică sau de dreptul intern relevant referitoare la executarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos cu atelaje din u.a. selectate voluntar. Nerespectarea cerinţei Se exclude de la plată u.a. în care se execută rărituri, pentru care s-a constatat de către instituţiile specializate, în cadrul sarcinilor care le revin, încălcarea prevederilor referitoare la executarea lucrărilor de extragere cu atelaje a materialului lemnos, sumele primite anterior în cadrul pachetului 2 pentru u.a. respectivă se recuperează. x
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
III. c) Cerinţe specifice angajamentelor
III.1. Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte
1. Zona de linişte compactă din cadrul unei UP nu poate avea o suprafaţă mai mică de 20 ha. Nerespectarea cerinţei privind mărimea zonei de linişte compactă Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie concomitent pentru toate suprafeţele compacte la nivelul unei UP, beneficiarul este exclus de la plată pentru UP în cauză pentru campania în curs, angajamentul se închide pentru UP în cauză şi se recuperează sumele primite anterior pentru suprafaţa angajată în cadrul UP în cauză. Nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care suprafaţa zonei de linişte scade sub 20 ha ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care la nivel de UP există mai multe suprafeţe compacte, suprafaţa compactă care scade sub 20 ha este exclusă din zona de linişte în campania curentă, iar angajamentul rămâne în desfăşurare pentru toată suprafaţa angajată iniţial. 3
2. Zona de linişte compactă este de minimum 20% din totalul suprafeţei eligibile angajate. Zona de linişte compactă la nivel de UP poate fi constituită din mai multe trupuri compacte cu suprafeţe de cel puţin 20 ha fiecare care conţin u.a. întregi. Pentru terenurile forestiere situate în mai multe UP (administrate de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite), delimitarea zonei de linişte compacte de minimum 20% se va asigura la nivelul fiecărei UP. Nerespectarea cerinţei privind mărimea zonei de linişte compactă (în cazul în care suprafaţa diminuată are suprafaţa de peste 20 ha) 1.**) Dacă pe perioada de derulare a angajamentului la nivel de UP suprafaţa determinată a zonei de linişte scade sub 20% din suprafaţa determinată angajată în anul 1, dar nu scade sub 17,5%. 3
2. **) Dacă pe perioada de derulare a angajamentului la nivel de UP suprafaţa determinată a zonei de linişte scade sub 17,5% din suprafaţa determinată angajată în anul 1, dar nu scade sub 15%. 4
3. **) Dacă pe perioada de derulare a angajamentului la nivel de UP suprafaţa determinată a zonei de linişte scade sub 15% din suprafaţa determinată angajată în anul 1. 5
REPETIŢIE 4/5/6
Se consideră repetiţie dacă: - procentul zonei de linişte pentru care s-a stabilit sancţiunea iniţială se reduce în anii rămaşi de aplicare a angajamentului ca urmare a încălcării cerinţelor în alte u.a. decât cele care au condus la stabilirea sancţiunii iniţiale; - se constată încălcări ale cerinţelor specifice precizate la pct. 3.1, 3.2 sau 3.3 pe u.a. care au condus la stabilirea sancţiunii iniţiale.
INTENŢIE 7
**) Dacă procentul zonei de linişte scade sub 20% se aplică atât excluderea de la plată, cât şi nivelul de sancţiune în funcţie de interval. (Nu se sancţionează şi cu nivelul 1 şi cu alt nivel, ci se aplică nivelul cel mai mare care corespunde intervalului 15-20%). Excluderea u.a. de la plată, dar şi aplicarea nivelului de sancţiune se fac pentru cererea din anul în curs, fără ca suprafaţa zonei de linişte să fie ajustată pentru anii următori, iar angajamentul rămâne în desfăşurare pentru întreaga suprafaţă. Dacă în anul următor solicitantul nu efectuează lucrări în nicio u.a. din zona de linişte, nu se mai aplică nicio sancţiune pentru cerinţele specifice 3.1 şi 3.2. Începând cu anul 2 de angajament, fiecare an de angajament se evaluează separat. Dacă în unul din anii următori solicitantul sprijinului efectuează lucrări indiferent dacă ele sunt efectuate în aceeaşi u.a. pe care a mai fost constatată această neconformitate sau în alte u.a., se aplică nivelul de repetiţie/intenţie, după caz. Nu se aplică sancţiunile prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 în cazul în care condiţia nu este respectată ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazul aplicării prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
3.***) 3.1***) În cadrul zonelor de linişte pentru perioada de angajament vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorare a regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri, precum şi lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului. Nerespectarea cerinţei În cazul în care într-o u.a. din zona de linişte, pe perioada de derulare a angajamentului, se execută întrun singur an lucrări de extragere a materialului lemnos prin rărituri, tăieri de regenerare, tăieri de conservare sau tăieri de igienă, se exclude de la plată pentru anul de campanie în curs u.a. respectivă, iar angajamentul rămâne în desfăşurare pentru toată suprafaţa angajată iniţial. 1
REPETIŢIE 2
În cazul în care neconformitatea se datorează încălcării cerinţelor în aceeaşi u.a., cât şi în alte u.a. decât cele care au condus la stabilirea sancţiunii iniţiale se consideră repetiţie.
INTENŢIE 5
3.2***) În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul zonei de linişte apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafaţă mai mică de 50% din suprafaţa zonei de linişte, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. Nerespectarea cerinţei În cazul în care în cadrul zonei de linişte apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafaţă mai mică de 50% din suprafaţa zonei de linişte şi lemnul afectat nu a fost extras în condiţiile legii 1
REPETIŢIE 2
INTENŢIE 5
3.3***) În cazul în care suprafaţa pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puţin 50% din suprafaţa zonei de linişte, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului Nerespectarea cerinţei În cazul în care suprafaţa pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puţin 50% din suprafaţa zonei de linişte, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului. x
***) O lucrare se consideră executată într-un an dacă aceasta se execută într-o singură perioadă cuprinsă între 1.01 anul n-31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a putut fi exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu depăşească 365 de zile calendaristice.
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
4.****) 4.1****) În cadrul zonei din afara zonei de linişte, în u.a. încadrate în T II nu se execută lucrări de extragere masă lemnoasă prin lucrări de conservare pe toată perioada de aplicare a angajamentului. Nerespectarea cerinţei În cazul în care într-o u.a. din afara zonei de linişte încadrată în T II pe perioada de derulare a angajamentului se execută într-un singur an lucrări de extragere a materialului lemnos prin lucrări de conservare, se exclude de la plată pentru anul de campanie în curs u.a. respectivă, iar angajamentul rămâne în desfăşurare. 1
REPETIŢIE 2
În cazul în care s-a aplicat o sancţiune pentru nerespectarea cerinţei specifice 4.1, iar în perioada ulterioară de derulare a angajamentului cerinţa specifică 4.1 nu este respectată în u.a. pentru care s-a stabilit sancţiunea anterioară sau în alte u.a., se exclude de la plată pentru anul de campanie în curs u.a. respective, iar angajamentul rămâne în desfăşurare.
INTENŢIE 5
4.2****) În situaţia în care pe suprafaţa unei u.a. încadrate în T II din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. În cazul în care într-o u.a. încadrată în T II din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II şi lemnul afectat nu a fost extras în condiţiile legii 1
REPETIŢIE 2
INTENŢIE 5
****) O lucrare se consideră executată într-un an dacă aceasta se execută într-o singură perioadă cuprinsă între 1.01 anul n-31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a putut fi exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu depăşească 365 de zile calendaristice.
5.*****) 5.1*****) Pe suprafaţa din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de linişte se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi u.a., cu excepţia cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri. Nerespectarea cerinţei În cazul în care într-o u.a. încadrată în tipurile funcţionale eligibile T III-T VI (cu excepţia lui T II) din afara zonei de linişte pe perioada de derulare a angajamentului se intervine cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi u.a., cu excepţia cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinerea culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri, se exclude de la plată pentru campania în curs u.a. respectivă, iar angajamentul rămâne în desfăşurare. 1
REPETIŢIE 2
În cazul în care s-a aplicat o sancţiune pentru nerespectarea cerinţei specifice 5.1, iar în perioada ulterioară de derulare a angajamentului cerinţa specifică 5.1 nu este respectată în u.a. pentru care s-a stabilit sancţiunea anterioară sau în alte u.a., se exclude de la plată pentru anul de campanie în curs u.a. respective, iar angajamentul rămâne în desfăşurare.
INTENŢIE 5
5.2*****) În situaţia în care pe suprafaţa unei u.a. din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II (conform definiţiei din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", cu modificările şi completările ulterioare), lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. Nerespectarea cerinţei În cazul în care într-o u.a. încadrată în categoriile eligibile T III, T IV etc. (cu excepţia lui T II) din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II şi lemnul afectat nu a fost extras în condiţiile legii 1
REPETIŢIE 2
INTENŢIE 5
*****) Lucrarea prevăzută în amenajamentul silvic a se executa o singură dată la nivel de u.a. pe perioada angajamentului se execută într-o singură perioadă cuprinsă între 1.01 anul n-31.12 anul n (condiţia se aplică inclusiv în anul I de angajament). În cazul în care o partidă nu a putut fi exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu depăşească 365 de zile calendaristice. În cazul angajamentelor care se întind pe perioada a două amenajamente, se va avea în vedere ca pe u.a. pe care s-au executat lucrări în perioada de aplicabilitate a primului amenajament să nu se mai execute lucrările prevăzute în noul amenajament pe perioada rămasă din angajament.
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
6. Respectarea volumului rămas de recoltat prin tăieri de regenerare la nivel de UP (cerinţa se verifică pentru cererile de plată aferente sesiunii de depunere 1/2017.) Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament trebuie să fie egal cel puţin cu volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de 2 ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de 1,6 ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte. Nerespectarea cerinţei 1. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament scade până la 75% din volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de 2 ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de 1,6 ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte. 2
2. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament este între 50% şi 75% din volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de 2 ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de 1,6 ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte. 3
3. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament scade sub 50% din volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de 2 ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de 1,6 ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte. 4
REPETIŢIE 3/4/5
INTENŢIE 7
7. Respectarea volumului rămas de recoltat prin tăieri de conservare. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament trebuie să fie egal cu cel puţin 5 posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate). 1. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa scade până la 75% din volumul aferent a 5 posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate). 3
2. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament este între 50% şi 75% din volumul aferent a 5 posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate). 4
3. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament scade sub 50% din volumul aferent a 5 posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate). 5
REPETIŢIE 4/5/6
INTENŢIE 7
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
III.2. Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri
1. Poate fi aplicat doar adiţional la pachetul 1. x Nu este permisă deschiderea angajamentului pentru pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1. Suprafaţa solicitată pentru pachetul 2 poate fi mai mică sau egală cu suprafaţa u.a. pe care este solicitat pachetul 1. x
2. Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului exploatează materialul lemnos provenit din rărituri folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos şi apropiat pe suprafaţa ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară. Nerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos 1. Nerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos pe u.a. a căror suprafaţă cumulată este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet 3
2. Nerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos pe u.a. a căror suprafaţă cumulată este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet 4
3. Nerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos pe u.a. a căror suprafaţă cumulată este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet 5
REPETIŢIE 4/5/6
INTENŢIE 7
3. La nivel de UP suma suprafeţelor de parcurs cu lucrări de rărituri a u.a. selectate nu poate depăşi jumătate din suprafaţa totală a u.a. prevăzute cu lucrări de rărituri în Planul lucrărilor de îngrijire/rărituri, aferente suprafeţei care face obiectul cererii de sprijin/plată. Nerespectarea cerinţei În cazul în care se constată depăşirea suprafeţei reprezentând jumătate din suprafaţa totală a u.a. prevăzute cu lucrări de rărituri în Planul lucrărilor de îngrijire/rărituri, aferente suprafeţei care face obiectul cererii de sprijin/plată, valoarea plăţii se limitează la maximum jumătate din suprafaţa totală a u.a. prevăzute cu lucrări de rărituri în Planul lucrărilor de îngrijire/rărituri, aferente suprafeţei care face obiectul cererii de sprijin/plată, fără aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. x
4. Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje. Nerespectarea cerinţei 1. Nerespectarea cerinţei privind efectuarea lucrărilor de colectare care trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje în u.a. selectate a căror suprafaţă cumulată este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet 1
2. Nerespectarea cerinţei privind efectuarea lucrărilor de colectare, care trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje în u.a. selectate, a căror suprafaţă cumulată este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet 2
3. Nerespectarea cerinţei privind efectuarea lucrărilor de colectare care trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje în u.a. selectate a căror suprafaţă cumulată este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet 3
REPETIŢIE 2/3/4
INTENŢIE 6
Nr. crt. Condiţii de eligibilitate/ Cerinţe generale şi specifice Condiţii de aplicare Sancţiune Cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
5. Suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafaţa selectată (+/– 10%)******). Nerespectarea cerinţei Suprafaţa anuală pentru care solicită sprijin este mai mică decât 10% sau mai mare decât 30% din total suprafaţă angajată/selectată pentru pachetul 2.******) 2
REPETIŢIE 3
INTENŢIE 6
******) Această sancţiune se aplică numai în cazul în care beneficiarul, conform mărimii suprafeţelor şi/sau numărului u.a. din planul lucrărilor de îngrijire, avea posibilitatea respectării acestei cerinţe.
6. Distanţa de colectare pentru care se solicită sprijin trebuie să fie de minimum 100 m, iar cea maximă de 2.000 m; distanţa de colectare va fi precizată în documentele privind organizarea lucrărilor de exploatare. 1. Distanţa de colectare pentru o u.a. pentru care se solicită sprijin este cuprinsă între 75 m şi 100 m şi/sau 2.000 m şi 2.250 m. 1
2. Distanţa de colectare pentru o u.a. pentru care se solicită sprijin este cuprinsă între 50 m şi 75 m şi/sau 2.250 m şi 2.500 m. 2
3. Distanţa de colectare pentru care se solicită sprijin este mai mică de 50 m şi/sau mai mare de 2.500 m. 3
REPETIŢIE 2/3/4
INTENŢIE Se recuperează sumele plătite în anii anteriori. 6
7. Atelajele vor fi folosite avânduse în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m3. *******) Nerespectarea cerinţei 1. Volumul arborelui mediu colectat este cu până la 30% mai mare de 0,3 m3, în anul de cerere. 2
2. Volumul arborelui mediu colectat este cu 30-50% mai mare de 0,3 m3, în anul de cerere. 3
3. Volumul arborelui mediu colectat este cu peste 50% mai mare de 0,3 m3, în anul de cerere. 4
REPETIŢIE 3/4/5
INTENŢIE Se recuperează sumele plătite în anii anteriori 6
*******) În situaţia în care, după constituirea actului de punere în valoare (APV) conform Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că în u.a. respectivă volumul arborelui mediu este mai mare de 0,3 m3 sau distanţa de colectare nu se încadrează în limitele de la pct. 6), beneficiarul poate solicita înlocuirea (numai în perioada de depunere a cererilor de plată) sau excluderea acestui u.a. din lista u.a. selectate pentru pachetul 2. Informaţia privind volumul arborelui mediu se regăseşte în APV întocmit de către ocolul silvic anterior efectuării lucrării de rărituri.

Secţiunea a 3-aSancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este data de 15 mai sau o dată ulterioară stabilită potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul de depunere a cererii de plată este comunicat anual de APIA pe site-ul www.apia.org.ro. Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată. Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni până la data de 31 mai sau până la o dată ulterioară stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată. Prin Cererea de retragere totală a declaraţiei privind pachetele pentru care s-a solicitat sprijin financiar beneficiarul poate retrage oricând întreaga suprafaţă angajată în cererea de sprijin, cu excepţia situaţiilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/gărzile forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (GF)/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR): a)a informat deja beneficiarul de existenţa unor nereguli în cererea de sprijin/plată; b)a notificat beneficiarul de intenţia de a realiza control pe teren; sau c)au fost constatate nereguli în urma controlului. Pentru cererile de plată, retragerea totală/parţială a suprafeţei angajate în cadrul pachetului 1 atrage recuperarea sumelor acordate în anul/anii anterior/anteriori. Beneficiarul poate să renunţe la: a)pachetul 1 de pe o UP (aplicabil doar pentru cererile care conţin mai multe UP); b)pachetul 2 din cererea de plată din anul de campanie respectiv. Modificările în cadrul pachetului 2 (de alegere/înlocuire a u.a. sau de reprogramare pe ani) faţă de u.a. prevăzute/estimate cu pachet 2 în cererea de sprijin se efectuează pe toată durata angajamentului, numai în perioadele de depunere/modificare a cererilor de plată. În cazul în care la data depunerii cererii de plată pentru anul „n" de angajament/la modificarea cererii de plată, beneficiarul exclude o anumită u.a din lista u.a. selectate pentru pachetul 2/ toate u.a. selectate pentru anul de cerere respectiv, suprafaţa totală selectată care se va lua în calcul la verificarea cerinţei privind suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este 20% din suprafaţa selectată +/– 10%, în anul curent şi în anii următori de angajament va fi actualizată. Dacă la sfârşitul angajamentului, ca urmare a actualizării suprafeţei selectate nu este îndeplinită cerinţa menţionată, se vor recupera sumele acordate anterior pentru pachetul 2. Secţiunea a 4-aSancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele exploataţiei agricole, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel: a)dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%; b)dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%; c)dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%. În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat. În cazul cererii cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, dacă se aplică o sancţiune de nedeclarare pe una dintre cererile unice de plată depuse de către aceştia, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru măsura 15 se va aplica sancţiunea stabilită. Secţiunea a 5-aSancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii din cadrul exploataţiei agricole În cazul în care beneficiarul sprijinului are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, acesta are obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Cererea unică va fi supusă eşantionării în scop de verificare a respectării normelor de ecocondiţionalitate. În cazul în care beneficiarul sprijinului nu are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, în perioada de depunere a acesteia, va depune cererea unică de plată cu declararea tuturor suprafeţelor exploataţiei agricole pe care o deţine, fără a fi obligatorie solicitarea sprijinului pe vreuna dintre scheme/măsuri de sprijin, însoţită de documentele justificative privind utilizarea terenurilor agricole, precum şi de adeverinţa de la primărie privind identificarea şi modul de utilizare a terenului. Pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat care deţin exploataţii agricole, în cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul cererilor cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, sumele primite de la APIA în baza măsurii 15 se vor repartiza între coproprietari/membri asociaţi, proporţional cu suprafaţa de teren forestier deţinută de fiecare în parte. Fiecare coproprietar/membru asociat care deţine teren agricol/animale va avea obligaţia de a depune o cerere unică de plată în scopul verificării respectării normelor de ecocondiţionalitate. În cazul în care APIA constată o nerespectare a normelor de ecocondiţionalitate pe suprafeţele de teren agricol/animale deţinute de către unul dintre coproprietari/membru asociat, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată măsura 15 se va aplica sancţiunea stabilită pentru cererea unică de plată. În cazul în care APIA constată nerespectări ale normelor de ecocondiţionalitate pe suprafeţele/animalele deţinute de mai mulţi coproprietari/membri asociaţi, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată măsura 15 se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele stabilite pentru fiecare cerere unică de plată. Secţiunea a 6-aSancţiuni suplimentare Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la secţiunea 1 - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - pct. 4 se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar. Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. 4 din secţiunea 1 - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează. Aplicarea sancţiunilor în cazul transferului terenurilor forestiere aflate sub angajament se realizează astfel: a)dacă cesionarul preia suprafaţa, dar nu preia angajamentul, cedentul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent; b)dacă cesionarul preia suprafaţa împreună cu angajamentul, cesionarul este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor aplica sancţiunile privind neconformităţile legate de nerespectarea angajamentelor, precum şi sumele acordate necuvenit în anii anteriori transferului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 137/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 137 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 137/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu