Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 137 din 19 ianuarie 2004

pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 27 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere necesitatea perfectionarii pregatirii personalului fiscal din aparatul teritorial al Ministerului Finantelor Publice, cu responsabilitati in domeniul asistentei contribuabililor, a cresterii calitatii asistentei si imbunatatirii relatiei dintre administratia fiscala si contribuabili,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Codul etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Serviciul de comunicare si relatii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                CODUL ETIC
al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Codul etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor, denumit in continuare functionar fiscal, stabileste obligatii pentru personalul care isi desfasoara activitatea in Ministerul Finantelor Publice si in unitatile sale subordonate, formuleaza principii fundamentale si defineste obiectivele care trebuie respectate de catre toti functionarii fiscali din cadrul structurilor de asistenta pentru contribuabili, precum si de intregul personal fiscal care vine in contact cu acestia, in vederea cresterii increderii in autoritatea fiscala si a prestigiului acesteia in randul publicului.
    Obligatiile functionarilor fiscali inscrise in prezentul cod au in vedere aspecte legate de pregatirea profesionala, aptitudinile in domeniul comunicarii si normele etice care trebuie sa guverneze activitatea de asistenta fiscala a contribuabililor.
    Functionarul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate actioneaza conform prevederilor Constitutiei Romaniei, republicata, Statutului functionarilor publici, regulamentului de organizare si functionare al unitatii din care face parte si celorlalte dispozitii legale care reglementeaza activitatea de asistenta.

    CAP. 2
    Principii fundamentale

    In activitatea de asistenta a contribuabililor vor fi respectate urmatoarele principii fundamentale:

    Principiul egalitatii

    Potrivit art. 16 din Constitutia Romaniei, republicata (Egalitatea in drepturi), cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Nimeni nu este mai presus de lege.
    Pornind de la prevederile constitutionale mentionate, unitatea fiscala trebuie sa asigure un tratament egal tuturor contribuabililor in ceea ce priveste corectitudinea stabilirii obligatiilor fiscale fata de stat, termenele de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale datorate statului, precum si accesul la serviciile de asistenta din cadrul administratiei fiscale.

    Principiul nediscriminarii

    Acest principiu deriva din principiul egalitatii si impune ca nici un contribuabil, beneficiar al asistentei fiscale, sa nu fie pus intr-o situatie de inferioritate fata de alti contribuabili in ceea ce priveste conditia sociala, etnia, sexul, convingerile politice, filozofice, religioase, situatia de persoana cu handicap etc.

    Principiul accesului la informatiile de interes public

    Potrivit art. 31 din Constitutia Romaniei, republicata (Dreptul la informatie), dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit. Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.
    Acordarea asistentei implica un caracter permanent si regulat, in functie de nevoile si asteptarile cetatenilor si de resursele disponibile ale administratiei fiscale.
    In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public, in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

    Principiul gratuitatii asistentei fiscale a contribuabililor

    Potrivit art. 51 din Constitutia Romaniei, republicata, exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
    Facand parte din categoria serviciilor cu caracter public, asistenta si informarea contribuabililor se acorda in mod gratuit de catre personalul care isi desfasoara activitatea in acest domeniu.

    Principiul transparentei

    Principiul transparentei deriva din dreptul la informare al cetatenilor, potrivit art. 31 din Constitutia Romaniei, republicata. Ca urmare, fiecare unitate fiscala trebuie sa aplice cu consecventa acest principiu in relatia cu contribuabilii.
    Transparenta trebuie conceputa ca o conditie a dialogului, dar si ca un instrument de control al activitatii administratiei fiscale de catre contribuabili.
    Acest principiu trebuie corelat cu dreptul contribuabilului la confidentialitatea informatiilor de ordin fiscal si cu prevederile legale.
    Prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 502/2001, este reglementat modul de solutionare (termene, responsabilitati) a contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.

    Principiul adaptarii administratiei fiscale la cerintele contribuabililor

    Administratia fiscala trebuie sa gaseasca calea unei cooperari active pentru imbunatatirea asistentei si informarii contribuabililor, potrivit cerintelor acestora.
    Functionarul fiscal care acorda asistenta trebuie sa inteleaga problematica fiscala formulata de contribuabil, sa tina cont de asteptarile si nevoile acestuia. Totodata administratia fiscala orientata catre contribuabili trebuie sa aiba capacitatea de a se adapta in permanenta la nevoile acestora. Numai o buna intelegere a contribuabilului si adaptarea raspunsului fiecarei situatii particulare asigura o asistenta eficienta si de calitate.

    Principiul respectului si consideratiei fata de contribuabili

    Potrivit acestui principiu, functionarii fiscali trebuie sa adopte un comportament bazat pe respect si consideratie fata de contribuabili. Functionarii fiscali trebuie sa manifeste solicitudine, limbaj politicos, respect si promptitudine in relatiile cu contribuabilii si sa evite, pe cat posibil, situatiile conflictuale, tensionate.

    Principiul confidentialitatii

    Toate informatiile oferite de contribuabil autoritatilor fiscale trebuie sa ramana confidentiale si nu pot fi transmise in nici o circumstanta catre o terta parte, cu exceptia cazului in care se obtine permisiunea contribuabilului sau in situatia in care legea prevede altfel.

    CAP. 3
    Obiective

    Obiectivul general al activitatii de asistenta il constituie furnizarea de informatii de calitate catre contribuabili, referitoare la prevederile legislatiei fiscale, obligatiile care le revin in materie fiscala, precum si promovarea conformarii fiscale voluntare, printr-o abordare orientata catre contribuabil, in care acesta este privit ca partener egal al administratiei fiscale.
    Obiectivele specifice ale activitatii asistentei contribuabililor sunt urmatoarele:

    Respectarea dreptului la petitionare al contribuabililor

    Art. 21 din Constitutia Romaniei, republicata (Accesul liber la justitie), stipuleaza ca orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime. Totodata nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.
    Art. 51 din Constitutia Romaniei, republicata (Dreptul la petitionare), stipuleaza ca cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor. La randul lor, autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.
    Potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instantei judecatoresti competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.
    Se considera refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege si faptul de a nu se raspunde petitionarului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii respective, daca prin lege nu se prevede un alt termen.

    Angajarea administratiei fiscale in slujba contribuabilului, orientarea administratiei fiscale catre acesta

    Orientarea activitatii de asistenta catre contribuabil contribuie la indeplinirea obligatiilor fiscale si cresterea gradului de conformare fiscala a contribuabililor. In acelasi timp aceasta orientare il ajuta pe contribuabil in indeplinirea obligatiilor fiscale.

    Claritate, simplitate si corectitudine in relatia cu contribuabilii

    Mesajele transmise de administratia fiscala trebuie sa fie accesibile pentru toate categoriile de contribuabili, indiferent de nivelul de pregatire al acestora. Totodata, daca o anumita problema a fost cauzata contribuabilului din vina administratiei fiscale, aceasta va trebui sa-si recunoasca eroarea si sa ia masuri corespunzatoare pentru indreptarea acesteia.

    Raspunsuri competente si la timp la intrebarile contribuabililor

    Raspunsurile clar formulate de functionarii fiscali in concordanta cu prevederile legale si transmiterea acestora in timp util contribuabililor definesc de fapt calitatea activitatii de asistenta si informare a contribuabililor.
    Impactul public al actiunilor functionarilor fiscali poate avea efect asupra respectarii legii si conformarii fiscale voluntare. Totodata, de modul in care fiecare functionar fiscal intelege sa adopte un comportament adecvat pozitiei de persoana publica in care se gaseste depinde, in ultima instanta, imaginea administratiei fiscale si a Ministerului Finantelor Publice in general.

    Raspunsuri complete la intrebarile contribuabililor

    Asistenta si informarea contribuabililor trebuie sa aiba ca obiectiv formularea unor raspunsuri complete, astfel incat sa se diminueze nevoia unui contact suplimentar din partea contribuabilului pentru aceeasi problema.
    Solutionarea problematicii ridicate de contribuabil in cadrul unui singur contact cu administratia fiscala prezinta urmatoarele avantaje:
    - reduce stresul pentru contribuabil;
    - imbunatateste conformarea fiscala voluntara;
    - contribuie la satisfacerea cerintelor contribuabilului;
    - creste eficienta muncii la nivelul administratiei fiscale.

    Comunicare intre toate nivelurile de asistenta

    Atat intre directia specializata de la nivel central si structurile judetene, cat si intre acestea si structurile de la nivelul unitatilor subordonate trebuie sa existe o comunicare permanenta, care sa contribuie la intelegerea mesajelor primite de la contribuabili si sa asigure transparenta sistemului fiscal.

    Folosirea celor mai diverse mijloace pentru informarea contribuabililor

    Unitatea fiscala va elabora programe de asistenta si va urmari materializarea acestora, in concordanta cu nevoile exprimate de contribuabili.
    Eforturile vor fi orientate spre determinarea nevoilor contribuabililor si satisfacerea acestora intr-un grad cat mai inalt.
    Informatiile vor fi furnizate printr-o varietate de mijloace (corespondenta scrisa, posta electronica, telefon, mass-media, publicatii, programe complexe de asistenta si informare).

    Programe orientate pe grupuri tinta

    Unitatea fiscala va elabora programe specifice pentru acele categorii de contribuabili ale caror nevoi de informare in materie fiscala sunt mai eficient de indeplinit prin folosirea acestor programe.
    Programele vor include actiuni adaptate la conditiile economico-culturale si la cerintele contribuabililor, care sa contribuie la indeplinirea obligatiilor fiscale si sa raspunda la problemele de interes major ale acestora.

    Asistenta furnizata pentru corectarea eventualelor erori din evidentele fiscale

    Eventualele erori si neconcordante din evidentele fiscale, semnalate de contribuabili, vor fi aduse la cunostinta compartimentului de specialitate in vederea corectarii acestora si regularizarii diferentelor de impozit.
    Totodata unitatea fiscala va furniza toate informatiile solicitate de contribuabili in vederea clarificarii situatiei fiscale a acestora.

    CAP. 4
    Obligatiile functionarului fiscal

    Functionarul fiscal care isi desfasoara activitatea in cadrul structurilor de asistenta a contribuabililor va depune toate eforturile in vederea realizarii unei autoinstruiri continue in ceea ce priveste continutul reglementarilor in materie fiscala.
    Pe langa o foarte buna pregatire de specialitate in domeniul impozitelor si taxelor, functionarul fiscal trebuie sa dispuna de aptitudini in domeniul comunicarii, astfel incat sa fie in masura sa prezinte contribuabilului, intr-un limbaj accesibil acestuia, prevederile legislatiei fiscale.
    Obligatiile functionarului fiscal din structurile de asistenta pentru contribuabili, care intra in contact direct cu acestia, sunt:

    Perfectionarea permanenta a pregatirii profesionale

    Functionarul fiscal din structurile de asistenta pentru contribuabili este obligat sa-si perfectioneze permanent pregatirea profesionala pentru a putea raspunde tuturor intrebarilor referitoare la sistemul de impozite si taxe reglementat de legislatia in vigoare. In acest scop este necesar ca unitatea fiscala sa asigure o specializare a functionarilor fiscali pe grupe de impozite si taxe.
    Prin cresterea nivelului de pregatire profesionala functionarul fiscal este in masura sa ofere toate informatiile pe care contribuabilii le solicita si sa ii ajute sa identifice formularele de declaratii fiscale, in concordanta cu situatia fiscala particulara, si totodata sa raspunda intrebarilor formulate de contribuabili in legatura cu modul de completare a datelor din declaratiile fiscale, termenul de depunere a acestora si de efectuare a platilor in contul impozitelor si taxelor, dreptul de a face contestatii, precum si consecintele neindeplinirii obligatiilor fiscale.

    Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

    Functionarul fiscal din structurile de asistenta pentru contribuabili va depune intregul efort pentru a aprecia cat mai corect nivelul de intelegere si starea emotionala a contribuabilului si totodata pentru a intelege cat mai corect intrebarea sau problema ridicata de acesta, astfel incat sa-i poata oferi raspunsul corect, intr-un mod pe care contribuabilul sa-l inteleaga.
    Functionarul fiscal trebuie sa aiba capacitatea de a obtine informatii complete si relevante de la contribuabil, in vederea incadrarii legale corecte a intrebarii sau a spetei prezentate de contribuabil si formularii directe ori, dupa caz, in urma obtinerii punctului de vedere de la directiile (serviciile) de specialitate, a unor raspunsuri clare, in concordanta cu reglementarile fiscale si asteptarile sau exigentele contribuabilului.
    In urma analizarii situatiei contribuabilului, functionarul fiscal va aduce la cunostinta acestuia pasii care trebuie urmariti pentru a se conforma reglementarilor si procedurilor fiscale in vigoare.

    Depasirea eventualelor obstacole care pot afecta comunicarea cu contribuabilii

    In activitatea de asistenta functionarul fiscal va depune intregul efort in vederea depasirii eventualelor dificultati care pot afecta realizarea unei comunicari depline cu contribuabilii si care pot fi cauzate de ambele parti implicate:
    - in ceea ce priveste contribuabilii:
        - gradul de perceptie, determinat de nivelul de pregatire al contribuabilului;
        - lipsa de interes din partea contribuabilului pentru mesajul transmis de administratia fiscala;
        - dificultati de exprimare (ton, cuvinte folosite);
    - in ceea ce priveste functionarul fiscal:
        - insuficienta incredere in sine, atunci cand se urmareste transmiterea mesajului catre contribuabil;
        - emotiile necontrolate;
        - incompatibilitate pentru sustinerea dialogului.

    Respectarea normelor etice

    In activitatea desfasurata functionarul fiscal va tine seama de calitatea sa de functionar public, care impune respectarea urmatoarelor obligatii etice:
    - sa faca cunoscute contribuabililor datele proprii de identificare (numele, prenumele, functia si locul de munca), prin intermediul unui ecuson, purtat in mod vizibil asupra sa. In situatia in care isi desfasoara activitatea la ghiseul de acordare a asistentei, ghiseul de informatii sau la alte ghisee de relatii cu publicul, functionarul fiscal va face cunoscute, prin afisare la loc vizibil, datele sale de identificare;
    - sa aiba o tinuta decenta, corespunzatoare demnitatii si prestigiului functiei;
    - sa dea dovada de disciplina atat in relatiile cu contribuabilii, cat si in cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea;
    - sa ramana calm, politicos si respectuos pe intreaga durata de acordare a asistentei;
    - sa manifeste o atitudine pozitiva si rabdare in relatia cu contribuabilii;
    - sa foloseasca un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
    - sa nu utilizeze un limbaj neadecvat situatiei (argou sau limbaj de stricta specialitate);
    - sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de la contribuabil;
    - sa depuna intregul efort pentru a raspunde la solicitarile contribuabilului;
    - sa acorde intreaga sa atentie contribuabilului pe parcursul desfasurarii asistentei fiscale;
    - sa ofere raspunsuri complete si corecte contribuabilului;
    - sa se asigure ca raspunsurile oferite sunt intelese de catre contribuabili;
    - sa indrume contribuabilii la directia (serviciul) de specialitate, in vederea obtinerii de informatii detaliate care depasesc competentele structurii de asistenta;
    - sa multumeasca contribuabilului pentru faptul ca a contactat serviciul de asistenta pentru contribuabili si sa-l asigure de intreaga disponibilitate profesionala a administratiei fiscale;
    - sa pastreze nestirbita autoritatea institutiei pe care o reprezinta fata de contribuabili.

    Intreruperea acordarii asistentei

    Situatiile in care este permisa intreruperea acordarii asistentei, dupa o avertizare prealabila a contribuabilului, sunt urmatoarele:
    - folosirea de catre contribuabil a unui limbaj trivial;
    - amenintari la adresa functionarului fiscal;
    - utilizarea de catre contribuabil a violentei verbale si/sau fizice.
    Contribuabilul trebuie avertizat ca, in cazul in care nu isi revizuieste comportamentul, discutia cu acesta se va incheia.
    In astfel de cazuri functionarul fiscal va intrerupe imediat discutia cu contribuabilul si va solicita, dupa caz, informatii de identificare a contribuabilului si sprijinul organelor de ordine pentru propria protectie.

    CAP. 5
    Respectarea prevederilor prezentului cod

    Respectarea prevederilor prezentului cod este obligatorie pentru toti functionarii publici din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor.
    In acest scop functionarii fiscali vor lua masuri in vederea imbunatatirii pregatirii profesionale, a perfectionarii aptitudinilor de comunicare si modelarii corespunzatoare a comportamentului in raport cu cerintele prezentului cod.
    Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage suportarea de masuri disciplinare, cu efecte negative asupra carierei profesionale a celor implicati.
    In cazurile in care exista indicii ca faptele savarsite de functionarul fiscal intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, se vor sesiza de urgenta organele abilitate ale statului.
    Raspunderea materiala a personalului din activitatea de asistenta se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Prezentul cod va fi pus la dispozitie contribuabililor, la solicitarea acestora.
    Conducerea unitatilor fiscale va lua masurile necesare pentru a se asigura ca personalul din subordine cunoaste si respecta, in exercitarea atributiilor de serviciu, prevederile prezentului cod.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 137/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 137 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu