Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1339 din 13.04.2016

pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 03 mai 2016SmartCity1

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,văzând adresele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului nr. 441.110 din 4 decembrie 2013, nr. 465.759 din 19 decembrie 2013, nr. 50.507 din 5 februarie 2014, nr. 114.901 din 17 martie 2014 şi nr. 103.805 din 1 martie 2016,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 20 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Ministrul justiţiei, Raluca Alexandra PrunăANEXĂREGULAMENT de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1(1) Ocuparea funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se face prin examen sau concurs, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.(2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor menţionate la alin. (1) nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea pe funcţii se face prin examen, conform prezentului regulament. Articolul 2(1) Pentru funcţia de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se pot înscrie la examen sau concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:a)au cetăţenia română şi domiciliul în România; b)sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice; c)au vechime în funcţii de conducere de minimum 2 ani; d)au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; e)nu au antecedente penale. (2) Pentru funcţia de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se pot înscrie la examen sau concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:a)au cetăţenia română şi domiciliul în România; b)sunt licenţiaţi ai unei forme de învăţământ de lungă durată; c)au vechime în specialitatea în care sunt licenţiate de minimum 2 ani; d)au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; e)nu au antecedente penale. Articolul 3(1) Pentru înscrierea la examen sau concurs, candidaţii vor prezenta:a)cerere de înscriere, cu menţiunea funcţiei pentru care candidează; b)copie a actului de identitate; c)copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate; d)copie a diplomei de licenţă; e)curriculum vitae (în format european); f)copie a carnetului de muncă sau adeverinţe doveditoare ale vechimii în specialitate/în funcţii de conducere, după caz; g)adeverinţă medicală; h)cazier judiciar; i)declaraţie pe propria răspundere că nu a colaborat cu fosta securitate sau că nu a făcut poliţie politică; j)chitanţa de plată a taxei de înscriere. (2) În momentul depunerii cererii de înscriere şi a actelor aferente, candidaţii prezintă originalul documentelor care se depun în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul. (3) Cuantumul taxei de examen sau concurs se stabileşte de către ministrul justiţiei, prin ordin. Capitolul IIProcedura de desfăşurare a examenului sau concursului Articolul 4Concursul sau examenul de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale cuprinde următoarele etape: a)proba de interviu; b)proba scrisă. Articolul 5 (1) Data şi locul susţinerii examenului sau concursului, numărul şi tipul funcţiilor pentru care se organizează examenul sau concursul, condiţiile de participare la examen sau concurs, actele necesare pentru dosarul de înscriere, tematica, bibliografia, regulamentul şi probele de examen sau concurs, date de contact, termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere la examen sau concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei, la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe pagina web a acestor instituţii şi prin intermediul mass-mediei, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru susţinerea interviului. (2) În situaţia în care se modifică data şi locul desfăşurării examenului sau concursului, se va publica un nou anunţ, prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu minimum 3 zile înainte de data fixată pentru susţinerea examenului sau concursului.(3) Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă se propun de către reprezentanţi din cadrul Ministerului Justiţiei, în acord cu specificaţiile generale ale funcţiilor scoase la examen sau concurs, şi se prezintă spre aprobare ministrului justiţiei. Articolul 6 (1) Cererea pentru înscrierea la examen sau concurs, împreună cu actele prevăzute la art. 3, se depun cu cel puţin 8 zile înainte de data susţinerii probei de interviu la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.(2) Comisia de organizare are obligaţia de a verifica în prealabil existenţa documentelor din dosarele candidaţilor şi de a comunica comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă rezultatul verificărilor cu cel puţin 5 zile înainte de data probei de interviu. Articolul 7(1) În funcţie de specificul funcţiilor scoase la examen sau concurs, ministrul justiţiei stabileşte, prin ordin:a)comisia de organizare a examenului sau concursului; b)comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă; c)comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Comisia de organizare a examenului sau concursului pentru funcţiile de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pentru funcţiile de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale este formată din 3 membri (dintre care un preşedinte) şi un secretar desemnaţi de ministrul justiţiei.(3) Comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă este alcătuită din 3 membri (dintre care un preşedinte) şi un secretar desemnaţi de ministrul justiţiei, precum şi un psiholog care participă numai cu ocazia interviului şi nu are atribuţii de notare a întrebărilor probei de interviu.(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri (dintre care un preşedinte) şi un secretar desemnaţi de ministrul justiţiei.(5) Din comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot face parte acele persoane care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţii înscrişi la examen sau concurs.(6) Persoanele care întrunesc condiţiile pentru a face parte din comisiile de examen sau concurs pot deţine calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile menţionate la alin. (1), în cadrul aceluiaşi concurs.(7) Fiecare membru al comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează după numirea sa, prin ordin, o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că:a)nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5); b)va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate pentru proba de interviu şi proba scrisă. Articolul 8Comisia de organizare a examenului sau concursului are, în principal, următoarele atribuţii: a)centralizează cererile de înscriere la examen sau concurs ale candidaţilor; b)întocmeşte tabelul candidaţilor la examen sau concurs; c)informează candidaţii cu privire la data, locul, ora desfăşurării examenului sau concursului; d)verifică în prealabil existenţa documentelor din dosarele candidaţilor şi comunică comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă rezultatul verificărilor cu cel puţin 5 zile înainte de data probei de interviu; e)îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului sau concursului. Articolul 9(1) Comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă are, în principal, următoarele atribuţii:a)stabileşte grila cu întrebările probei de interviu, în variantă unică, realizează proba de interviu şi notează pentru fiecare candidat proba de interviu; b)stabileşte grila cu întrebările probei scrise, din legislaţia aplicabilă în materia registrului comerţului şi management, în două variante, asigură derularea probei scrise şi notează pentru fiecare candidat proba scrisă. (2) Grilele cu întrebările probei de interviu şi ale probei scrise vor purta semnătura membrilor comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă. Articolul 10Comisia de soluţionare a contestaţiilor are, în principal, următoarele atribuţii: a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţii respinşi la proba de interviu; b)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la punctajul obţinut la proba scrisă; c)transmite, prin secretarul comisiei de organizare a examenului sau concursului, rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor. Articolul 11Proba de interviu constă în 10 întrebări referitoare la: a)capacitatea de organizare şi luare a deciziilor; b)capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare; c)capacitatea de adaptare rapidă şi iniţiativă; d)abilităţile de comunicare cu personalul din subordine, alte instituţii, mass-media; e)asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instituţiei şi transparenţa actului de conducere; f)evaluarea şi folosirea resurselor; g)gestionarea situaţiilor de criză şi rezistenţă la stres; h)preocuparea pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională; i)capacitatea de repartizare a sarcinilor de serviciu în cadrul instituţiei; j)dosarul depus de candidat conform art. 3. Articolul 12(1) Fiecare întrebare de la proba de interviu se notează cu puncte de la 1 la 5 de fiecare dintre membrii comisiei de interviu şi probă scrisă, în baza baremului stabilit de aceştia.(2) Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă.(3) Se declară admis la proba de interviu candidatul care a obţinut minimum 30 de puncte.(4) Candidaţii care au obţinut între 1-29 de puncte vor fi declaraţi respinşi.(5) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă, cu ocazia analizării rezultatelor verificărilor prealabile a existenţei documentelor din dosarele candidaţilor comunicate de către comisia de organizare a examenului sau concursului, în cadrul probei de interviu, dacă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin prezentul regulament pentru participare la examen sau concurs sau cererile de înscriere la examen sau concurs nu sunt însoţite de actele prevăzute la art. 3, va declara respinşi la proba de interviu acei candidaţi indiferent de notele acordate pentru celelalte întrebări.(6) În termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, candidaţii respinşi pot formula contestaţie, care se depune la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.(7) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi afişate în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Pe baza punctajului obţinut şi în urma soluţionării contestaţiilor, după caz, se întocmeşte tabelul cu candidaţii declaraţi admişi pentru susţinerea probei scrise, care se afişează la sediul Ministerului Justiţiei, la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea probei de interviu. (9) Întrebările şi răspunsurile la proba de interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă şi se semnează atât de membrii acesteia, cât şi de candidat. Articolul 13(1) Proba scrisă constă în 50 de întrebări tip grilă din legislaţia aplicabilă în materia registrului comerţului şi management.(2) Fiecare întrebare la proba scrisă se notează cu 2 puncte.(3) Se declară admis la proba scrisă candidatul care a obţinut un punctaj de minimum 70 de puncte.(4) Pe baza punctajului obţinut se întocmeşte tabelul cu candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.(5) Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţia se depune la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.(6) Contestaţiile la proba scrisă se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).(7) Pe baza punctajului obţinut la proba scrisă, în urma soluţionării contestaţiilor, după caz, se întocmeşte tabelul cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data finalizării probei scrise. Funcţia va fi ocupată de către candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj la proba scrisă. (8) În caz de punctaje egale, departajarea se va face avându-se în vedere punctajul obţinut la proba de interviu. Articolul 14Secretarul fiecărei comisii are, în principal, următoarele atribuţii: a)veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului; b)întocmeşte, redactează şi semnează întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestora, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei sesiuni de lucru ale comisiilor; c)îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului sau concursului. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 15În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data finalizării examenului sau concursului, comisia de organizare a examenului sau concursului predă documentaţia de examen sau concurs departamentului de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei. Articolul 16Rezultatele finale ale examenului sau concursului se afişează la sediul Ministerului Justiţiei, la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi pe paginile web ale acestor instituţii. Articolul 17 (1) Numirea în funcţiile de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi în funcţiile de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se face prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (4), (41) şi (5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Reînnoirea mandatului se face pe bază de examen sau concurs, conform procedurii reglementate de prezentul regulament. Articolul 18(1) Candidatul admis trebuie să îşi preia funcţia în maximum 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menţionat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, ministrului justiţiei, în care prezintă motivele întârzierii şi termenul la care îşi poate prelua funcţia, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.(2) În cazul neprezentării la termenul stabilit, funcţia este declarată vacantă, urmând să se comunice următoarei persoane clasate în ordinea punctajului, dar nu mai puţin de 70 de puncte, posibilitatea de a ocupa funcţia respectivă sau să se reia procedura de ocupare a acesteia. Articolul 19Fişele interviului, lucrările scrise, procesele-verbale privind rezultatele examenului sau concursului vor fi anexate la dosarele candidaţilor declaraţi admişi. Articolul 20Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul sau examenul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1339/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1339 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu