Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3444 din 12 decembrie 2007

privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 874 din 20 decembrie 2007Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia resurse umane şi relaţia cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiţiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

ANEXA

REGULAMENT

pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Ocuparea posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se face prin concurs, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

Art. 2. - (1) Pentru funcţia de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice;

c) au vechime în funcţii de conducere de minimum 2 ani;

d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au antecedente penale.

(2) Pentru funcţia de director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice sau economice;

c)  au vechime în specialitatea în care sunt licenţiate de minimum un an;

d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au antecedente penale.

Art. 3. - (1) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:

a)  cerere de înscriere, cu menţiunea postului pentru care candidează;

b) copie a actului de identitate;

c) copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

d) copie a diplomei de licenţă;

e) curriculum vitae (în format european);

f)  copie a carnetului de muncă sau adeverinţe doveditoare ale vechimii în specialitate/în funcţii de conducere, după caz;

g) adeverinţă medicală;

h) declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

i) declaraţie pe propria răspundere că nu a colaborat cu fosta securitate sau că nu a făcut poliţie politică;

j) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

(2)  In momentul numirii, candidaţii declaraţi admişi îşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul.

(3)  Cuantumul taxei de concurs se stabileşte de către ministrul justiţiei, prin ordin.

CAPITOLUL II

Procedura de desfăşurare a concursului

Art. 4. - Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale cuprinde următoarele etape:

a) selecţia dosarelor;

b) proba de interviu.

Art. 5. - (1) Data şi locul susţinerii concursului, numărul şi tipul posturilor pentru care se organizează concursul, condiţiile de participare la concurs, actele necesare pentru dosarul de înscriere, tematica, bibliografia, regulamentul şi probele de concurs, date de contact, termenul limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe pagina web a instituţiei şi prin intermediul mass-media, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru susţinerea interviului.

(2) In situaţia în care se modifică data şi locul desfăşurării concursului, se va publica un nou anunţ prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu minimum 3 zile înainte de data fixată pentru susţinerea concursului.

(3) Tematica şi bibliografia pentru interviu se propun de către reprezentanţi din cadrul Ministerului Justiţiei şi/sau Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în acord cu specificaţiile generale ale posturilor vacante, şi se prezintă spre aprobare ministrului justiţiei.

Art. 6. - (1) Cererea pentru înscrierea la concurs, împreună cu actele prevăzute la art. 3, se depun cu cel puţin 8 zile înainte de data susţinerii interviului la departamentul de resurse umane din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

(2) Comisia de organizare are obligaţia de a verifica dosarele candidaţilor şi de a afişa rezultatul verificărilor cu cel puţin 5 zile înainte de data interviului, hotărând admiterea sau respingerea cererii de înscriere la concurs. Cererile de înscriere la concurs sunt respinse dacă nu sunt însoţite de actele prevăzute la art. 3.

(3) In termen de o zi de la data afişării rezultatelor, candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţie.

(4) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi afişate în termen de o zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 7. - (1) In funcţie de specificul posturilor scoase la concurs, ministrul justiţiei stabileşte, prin ordin:

a) comisia de organizare a concursului;

b) comisia de interviu;

c) comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Comisia de organizare a concursului pentru posturile de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale este formată din 3 membri (dintre care un preşedinte) din cadrul Ministerului Justiţiei şi/sau Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi un secretar.

(3)  Comisia de interviu este alcătuită din 3 membri (dintre care un preşedinte) din cadrul Ministerului Justiţiei şi/sau Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, un secretar şi un psiholog care va evalua candidaţii din punct de vedere psihologic.

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri (dintre care un preşedinte) din cadrul Ministerului Justiţiei şi/sau Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, un secretar şi un psiholog.

(5) Din comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot face parte acele persoane care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţii înscrişi la concurs.

(6)  Persoanele care întrunesc condiţiile pentru a face parte din comisiile de concurs pot deţine calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile menţionate la alin. (1), în cadrul aceluiaşi concurs.

(7) Fiecare membru al comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează după numirea sa, prin ordin, o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5);

b) va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

Art. 8. - Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:

a) verifică dosarul personal al candidatului;

b)  centralizează cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor;

c) întocmeşte tabelul participanţilor selectaţi;

d)  informează candidaţii cu privire la data, locul, ora desfăşurării concursului;

e) informează în scris candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile prezentului regulament, cu indicarea condiţiilor pe care nu le îndeplinesc;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

Art. 9. - Comisia de interviu evaluează capacitatea profesională şi managerială a candidaţilor, având, în principal, următoarele atribuţii:

a) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

b) notează pentru fiecare candidat proba interviului.

Art. 10. - (1) Proba de interviu constă în:

a) evaluarea candidatului privind capacitatea managerială;

b) evaluarea candidatului privind managementul, comunicarea şi resursele umane;

c)   legislaţia în vigoare aplicabilă în materia registrului comerţului.

(2) Planul de interviu conţine elemente care evidenţiază în persoana candidatului:

a) abilităţile de comunicare;

b) factorii care motivează candidatul;

c) gândirea sintetică;

d) rezistenţa la stres;

e) comportamentul în situaţiile de criză;

f) cunoştinţele impuse de post;

g) abilităţile impuse de post;

h) alte elemente considerate relevante.

Art. 11. -In aprecierea candidatului vor fi avute în vedere, în principal, următoarele:

a) capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie, planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă;

b) comportamentul şi comunicarea cu personalul din subordine, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instituţiei, transparenţa actului de conducere;

c) folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea corectă a necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, preocuparea pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională, repartizarea sarcinilor în cadrul instituţiei.

Art. 12. - (1) Interviul se notează cu note de la 1 la 10 de fiecare dintre membrii comisiei de interviu, în baza baremului stabilit de aceştia.

(2) Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de interviu.

(3) Pe baza notei finale se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în termen de 48 de ore de la finalizarea concursului.

(4)  Funcţia de conducere vacantă pentru care s-a candidat va fi ocupată de candidatul care a obţinut cea mai mare notă la proba interviului.

(5) In caz de note egale, departajarea se va face avându-se în vedere media la licenţă obţinută de candidat.

(6)   Pentru a ocupa funcţia pentru care a candidat, participantul trebuie să obţină cel puţin nota 7.

(7) Interviul se înregistrează cu mijloace audio. In acest sens, în cuprinsul cererii de înscriere la interviu candidaţii îşi vor exprima acordul în vederea înregistrării interviului. Inregistrările fac parte din dosarul personal şi se păstrează în aceleaşi condiţii. In situaţia în care candidatul nu este de acord cu înregistrarea audio ori din alte motive aceasta nu poate fi realizată, întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei de intervievare şi se semnează atât de membrii acesteia, cât şi de candidat.

(8)  Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare.

Art. 13. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are, în principal, următoarele atribuţii:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul verificării dosarelor candidaţilor;

b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea interviului;

c)   transmite, prin secretarul comisiei de organizare, rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

(2) Contestaţiile la interviu se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (8).

Art. 14. - Secretarul fiecărei comisii are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;

b) întocmeşte, redactează şi semnează întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestora, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei sesiuni de lucru ale comisiilor;

c) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 15. - In termen de cel mult 5 zile de la data finalizării concursului, comisia de organizare a concursului predă documentaţia de concurs departamentului de resurse umane din Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Art. 16. - Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi pe pagina web a acestuia.

Art. 17. - Numirea în funcţiile de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se face prin ordin al ministrului justiţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - (1) Candidatul declarat admis trebuie să se prezinte la post în maximum 15 zile de la data afişării rezultatelor finale. In cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menţionat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, directorului departamentului de resurse umane, în care prezintă motivele întârzierii şi termenul la care se poate prezenta la post.

(2) In cazul neprezentării la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane clasate în ordinea mediilor posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Art. 19. - Fişele interviului, lucrările scrise, procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi.

Art. 20. - Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3444/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3444 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu