Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 13 din 26 februarie 2008

pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", precum si a caracteristicilor de tiparire a acestuia

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 171 din 5 martie 2008In temeiul:

- Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 218 din 21 februarie 2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia;

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menţionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 146/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005.

Art. 4. - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Direcţia juridică metodologie şi control, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa

ANEXA Nr. 1

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special

Exemplar 1

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

seria O.N.P.C.S.B. nr......................

Incheiat azi........., luna.........................., anul......., în..............................

Agentul/Agenţii constatator/constatatori .................................................... ..........................................., cu funcţia de ...................................., în temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr............................................şi în baza legitimaţiilor nr.........................., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ............, luna ........., anul ......, ora ........., la ............................................................................ din ....................................., str......................................... nr......., sectorul/judeţul ...................................., am constatat următoarele*):

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la:

1. art..........alin..........lit..........şi 2. art..........alin..........lit.........., şi sancţionate de art..........alin..........din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De săvârşirea acestor fapte se face vinovată **):

A)......................................................, înregistrată la registrul comerţului sub nr .............................., având codul fiscal nr. ...................., cu sediul social în .............................................................................................., prin Sucursala ............................, înregistrată la registrul comerţului sub nr................, având codul fiscal nr....................., cu sediul principal/secundar în ..................................................., reprezentată de................................................., în calitate de............................, identificat prin ......seria......nr......., eliberat de...................., CNP................................, cu domiciliul în......................, str....................................... nr......., bl......., sc......., et......., ap......., sectorul/judeţul ......................., şi de ..................................................., în calitate de............................, identificat prin......, seria......nr......., eliberat de....................., CNP....................................., cu domiciliul în..............................., str.......................................nr......., bl......., sc......., et......., ap......., sectorul/judeţul. ....................;.......

B)..............................................................., fiul (fiica) lui........................şi al/a............................., în vârstă de......ani, cu domiciliul în...................................., str......................................................nr......., bl......., sc......., et......., ap......., sectorul/ judeţul................................, identificat prin......seria......nr......., eliberat de..........................., CNP..........................................

Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:

Contravenientul.......................................................................................se amendează cu:

1)..................lei conf. art................din............

2)..................lei conf. art................din............

3)..................lei conf. art................din............

4)..................lei conf. art................din............

5)..................lei conf. art................din............

6)..................lei conf. art................din............

7)..................lei conf. art................din............

8)..................lei conf. art................din............,

în sumă totală de........................lei.

Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcţia de Trezorerie.......................................

Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Agenţi constatatori,

....................................

....................................

....................................

Martor,

....................................

....................................

....................................

Contravenient***),

....................................

....................................

....................................

*) In cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.

**) Se va completa „A" pentru persoana juridică sau „B" pentru persoana fizică.

***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiectiuni. In caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

Alte menţiuni

Indeplinindu-ne obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiectiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acesta înţelege să le consemneze distinct, astfel***):

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In conformitate cu art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Prezentul proces-verbal ce conţine..........pagini împreună cu anexele aferente ce conţin..........pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi ..............................sau se va comunica prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Agenţi constatatori,

....................................

....................................

....................................

Martor,

....................................

....................................

....................................

Am primit un exemplar

Contravenient****)

....................................

....................................

....................................

Martor: Numele şi prenumele .................................................................................., domiciliat în ......................................., str................................. nr......., bl......., sc......., et......., ap......., sectorul/judeţul ............................................, identificat prin......seria......nr......., eliberat de,..................................., CNP........................................

Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.

Agenţi constatatori,

....................................

....................................

....................................

Martor,

....................................

....................................

....................................

 

***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiectiuni. In caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

****) In cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Seria O.N.PC.S.B. nr............(începând cu nr. 0000451)

Formularul se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roşu şi verde).

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.

Formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte 150 file fiecare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu