Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 146 din 29 iulie 2005

pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 723 din 10 august 2005

    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 895/2004 pentru numirea membrilor Plenului si a presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ale art. 5 lit. j), art. 7 alin. (5) si ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 479/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 479/2002, prin care s-a aprobat o noua structura organizatorica a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ale art. 17 alin. (2) si ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare,
    in baza Procesului-verbal al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 61/2005 cu privire la avizarea, cu votul majoritar al membrilor Plenului Oficiului, a modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor",

    presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", utilizat in activitatea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 28/2005 pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005.
    Art. 3
    Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin Directia juridica, integrare euroatlantica, cooperare interinstitutionala si internationala si managementul informatiilor clasificate, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 14 august 2005.

              p. Presedintele Oficiului National de Prevenire
                      si Combatere a Spalarii Banilor,
                              Dumitru Cismaru

    ANEXA 1

    Regim special
    Exemplar 1

    OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE
    SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

                                 PROCES-VERBAL
seria ........ nr. .............. de constatare si sanctionare a contraventiilor
                   Incheiat azi ..., luna ..., anul ..., in .....

    Agentul/Agentii constatator/constatatori ...................., cu functia de ..................., in temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordinului presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. ........... si in baza legitimatiilor nr. .............., eliberate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in urma controlului efectuat in ziua ..., luna ..........., anul ...., ora ..., la ......................, in ............, str. ..................... nr. ..., sectorul/judetul ................, am constatat urmatoarele*):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Faptele de mai sus constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute la:
    1. art. ..... alin. ..... lit. ..... si 2. art. ..... alin. ..... lit. ..... si sanctionate de art. ..... alin. ..... din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    De savarsirea acestor fapte se face vinovata*):
    a) ................, inregistrata la registrul comertului sub nr. ......., avand codul fiscal nr. .........., cu sediul central in ....................., prin Sucursala ....................., inregistrata la registrul comertului sub nr. ............., avand codul fiscal nr. ....................., cu sediul principal/secundar in ......................................, reprezentata de ................., in calitate de ......................, identificat prin ...... seria ...... nr. .........., eliberat de .................., CNP .................., cu domiciliul in ................, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ..............., si de ........................, in calitate de ......................, identificat prin .............. seria ............ nr. ............., eliberat de ........., CNP .................., cu domiciliul in ......................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ... , ap. ..., sectorul/judetul ....................;
    b) .............................., fiul/fiica lui ..................... si al/a ..............., in varsta de .... ani, cu domiciliul in ..............., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ............., identificat prin ...... seria ....... nr. ..., eliberat de ......................., CNP ....................... .
    Fata de contraventiile constatate se aplica urmatoarele sanctiuni:
    Contravenientul ..................... se amendeaza cu:
    1. ................ lei conform art. ........ din ..............
    2. ................ lei conform art. ........ din ..............
    3. ................ lei conform art. ........ din ..............
    4. ................ lei conform art. ........ din ..............
    5. ................ lei conform art. ........ din ..............
    6. ................ lei conform art. ........ din ..............
    7. ................ lei conform art. ........ din ..............
    8. ................ lei conform art. ........ din ..............
    9. ................ lei conform art. ........ din ..............
    10. ............... lei conform art. ........ din ..............,
in suma totala de ................. lei.
    Amenda se va achita in contul ................. deschis la ............... .
    Dispozitiile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

        Agent constatator,           Martor,           Contravenient*),
        .................         .............        ..................
        .................         .............        ..................

    Cu privire la cele constatate in prezentul proces-verbal, contravenientul declara:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    In conformitate cu art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, impotriva prezentului proces-verbal care tine loc de instiintare de plata se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
    Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal si se depune la sediul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, et. 8, sectorul 6.
    Prezentul proces-verbal ce contine ...... pagini si anexele aferente ce contin ...... pagini s-au intocmit in 3 exemplare, din care o copie s-a inmanat azi ............... sau se va comunica prin posta cu aviz de primire/prin afisare la usa principala a sediului/domiciliului contravenientului, in cel mult o luna de la data incheierii prezentului proces-verbal.
    Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

                                                       Am primit un exemplar,
        Agent constatator,           Martor,           Contravenient*),
        .................         .............        ..................
        .................         .............        ..................
        .................         .............        ..................

    Martor: Numele si prenumele .........................., domiciliat in ........................., str. ...................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ...................., identificat prin ................ seria ...... nr. ................., eliberat de .................. .
    Refuzand primirea, s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii.

        Agent constatator,                       Martor,
        ..................                    .............
        ..................                    .............
        ..................                    .............

------------
    *) In cazul in care spatiul alocat este insuficient, se vor intocmi note de constatare in 3 exemplare, semnate de toate partile pe fiecare pagina, acestea constituind anexa si facand parte integranta din procesul-verbal.
    *) Se va completa "a" pentru persoana juridica sau "b" pentru persoana fizica.
    *) In cazul in care contravenientul nu este de fata sau refuza sa semneze, acest lucru se atesta de martor si se va consemna in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 146/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 146 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu