Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1296/C din  5 iunie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 513 din 16 iulie 2002


SmartCity3


    Ministrul justitiei,
    in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, aprobata si modificata prin Legea nr. 129/2002,
    in vederea organizarii si desfasurarii cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care se abroga dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 853/C din 4 mai 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 258 din 18 mai 2001.
    Art. 3
    Directia organizare, resurse umane si statistica judiciara, Directia de reintegrare sociala si de supraveghere si Directia economica, investitii si administrativ vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                            p. Ministrul justitiei,
                                Doru Crin Trifoi,
                                secretar de stat

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Poate fi consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) are capacitate deplina de exercitiu;
    c) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
    d) are varsta minima de 25 de ani;
    e) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical de specialitate;
    f) este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei;
    g) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
    h) este licentiata in asistenta sociala, psihologie, sociologie, pedagogie, teologie, medicina sau drept ori este absolventa a unei forme de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora;
    i) a absolvit cursurile de reintegrare sociala organizate de Ministerul Justitiei ori o forma de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale;
    j) a castigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candideaza.
    Art. 2
    (1) Persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 1 lit. a) - e), g) si h) au dreptul sa se inscrie la selectia in vederea participarii la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei.
    (2) Se considera ca indeplinesc conditia varstei minime de 25 de ani persoanele care au implinit aceasta varsta pana in ziua organizarii concursului de ocupare a functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere, inclusiv.
    Art. 3
    Cursurile de reintegrare sociala si supraveghere sunt organizate de Directia de reintegrare sociala si de supraveghere si Directia organizare, resurse umane si statistica judiciara din cadrul Ministerului Justitiei, cu sprijinul Directiei Generale a Penitenciarelor.
    Art. 4
    Durata, locul, perioada si programa cursului se stabilesc de Directia de reintegrare sociala si de supraveghere.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 5
    Numarul de posturi vacante, numarul de locuri la cursul de pregatire, data organizarii selectiei in vederea participarii la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere, data limita de depunere a dosarelor pentru participarea la selectie, precum si data organizarii concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere vor fi publicate intr-un cotidian cu raspandire nationala si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data selectiei participantilor la cursul de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 6
    (1) Dosarul de inscriere pentru selectia la cursuri se depune la tribunalul in raza caruia isi are domiciliul candidatul.
    (2) Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
    a) copie de pe cartea/buletinul de identitate;
    b) copie de pe diploma de licenta sau adeverinta provizorie si de pe foaia matricola;
    c) certificat de cazier judiciar;
    d) adeverinta medicala din care sa reiasa ca persoana este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
    e) o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la universitatea absolvita;
    f) curriculum vitae;
    g) cerere-tip de inscriere la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere;
    h) chitanta de plata a taxei de inscriere la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere, emisa de casieria tribunalului in raza caruia isi are domiciliul candidatul.
    (3) La depunerea dosarului candidatului i se inmaneaza un exemplar al prezentului regulament si tematica elaborata in vederea desfasurarii cursurilor.
    (4) In cazul respingerii candidatului la selectie sau al neprezentarii la cursuri, taxa nu se restituie, constituind contravaloarea documentelor inmanate potrivit alin. (3).
    (5) Dosarele candidatilor inscrisi pentru selectia in vederea participarii la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere se trimit in termen de 5 zile la Ministerul Justitiei - Directia organizare, resurse umane si statistica judiciara dupa finalizarea perioadei de inscriere.
    Art. 7
    (1) In vederea selectiei participantilor la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere, ministrul justitiei numeste, prin ordin, comisia de selectie si presedintele acesteia.
    (2) Comisia de selectie este compusa din 2 reprezentanti ai Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere si un reprezentant al Directiei organizare, resurse umane si statistica judiciara. Presedintele comisiei este unul dintre reprezentantii Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere.
    (3) Selectia candidatilor pentru participarea la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale de absolvire a facultatii ale candidatilor si in functie de numarul maxim de locuri stabilit pentru participarea la cursuri.
    (4) Media generala de absolvire a facultatii reprezinta media aritmetica intre media generala a anilor de studiu si media examenului de licenta.
    (5) La medii egale, vor avea intaietate candidatii avand titlul de doctor in drept sau activitate in specialitate mai indelungata de la obtinerea licentei.
    Art. 8
    Dupa centralizarea rezultatelor comisia de selectie intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza numele tuturor candidatilor declarati admisi in urma selectiei. Procesul-verbal se transmite Directiei organizare, resurse umane si statistica judiciara, iar o copie de pe acesta se transmite Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere.
    Art. 9
    Rezultatele selectiei candidatilor pentru participarea la cursuri se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor in termen de doua zile de la finalizarea acesteia.
    Art. 10
    (1) Cursurile vor fi sustinute de profesori universitari romani si straini, precum si de practicieni cu experienta in domeniul reintegrarii sociale si supravegherii infractorilor.
    (2) Cursurile au, in principal, doua parti: una de pregatire teoretica si una de practica supervizata. Programa cursului va fi fundamentata pe standardul ocupational al consilierului de reintegrare sociala si supraveghere si pe curriculumul stabilit de Ministerul Justitiei in colaborare cu universitatile mentionate la art. 11.
    Art. 11
    Sunt considerati absolventi ai cursurilor organizate de Ministerul Justitiei voluntarii organizatiilor neguvernamentale partenere prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament, care au desfasurat o activitate de reintegrare sociala si supraveghere in cadrul centrelor experimentale de probatiune, cadrele din unitatile penitenciare care au desfasurat o activitate de reintegrare sociala si supraveghere in cadrul centrelor experimentale de probatiune, precum si absolventii sectiilor de asistenta sociala care dovedesc prin foaia matricola ca au urmat cel putin 70% din cursurile de specializare prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament, care au fost stabilite de Ministerul Justitiei in colaborare cu Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea din Bucuresti.
    Art. 12
    (1) Ministerul Justitiei organizeaza periodic cursuri de specializare destinate voluntarilor din cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere. La finalizarea cursurilor, voluntarilor din cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere li se elibereaza atestate de absolvire a cursurilor.
    (2) Voluntarii care au absolvit cursurile prevazute la alin. (1), care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 lit. a) - h) si care fac dovada ca au desfasurat activitati specifice de reintegrare sociala si supraveghere in cuantum de cel putin 150 de ore au dreptul sa se inscrie la concursul prevazut la art. 14.
    (3) Dovada care atesta ca voluntarii au desfasurat 150 de ore de activitate specifica de reintegrare sociala si supraveghere va fi eliberata de sefii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 13
    La finalizarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere Directia de reintegrare sociala si de supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei elibereaza fiecarui participant cate un atestat de absolvire a cursurilor.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 14
    La finalizarea cursurilor se organizeaza concursul pentru ocuparea functiilor de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 15
    Persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 1 lit. a) - e) si g) - i) au dreptul sa participe la concursul pentru ocuparea functiilor de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 16
    Data si locul sustinerii concursului, cuantumul taxei de inscriere, numarul de posturi vacante si data limita de depunere a dosarelor vor fi publicate intr-un cotidian cu raspandire nationala si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii concursului.
    Art. 17
    (1) Dosarul de inscriere la concurs se depune la tribunalul in raza caruia isi are domiciliul candidatul.
    (2) Dosarele vor cuprinde, pe langa documentele mentionate la art. 6 alin. (2) lit. a) - f), si urmatoarele:
    a) cerere-tip de inscriere la concurs;
    b) chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs, emisa de casieria tribunalului in raza caruia isi are domiciliul candidatul;
    c) copie de pe atestatul de absolvire a cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei sau de pe diploma de absolvire a unei forme de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora ori, dupa caz, adeverinta eliberata de organizatiile neguvernamentale sau de unitatile penitenciare mentionate la art. 11;
    d) copie de pe atestatul prevazut la art. 12 alin. (1) si dovada care atesta desfasurarea a cel putin 150 de ore de activitate specifica de reintegrare sociala si supraveghere, in cazul in care candidatii sunt voluntari din cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere.
    (3) La depunerea dosarului candidatului i se inmaneaza un exemplar al prezentului regulament si tematica elaborata in vederea desfasurarii cursurilor.
    (4) In cazul neprezentarii la concurs taxa nu se restituie, considerandu-se ca reprezinta contravaloarea cererii-tip de inscriere si a documentelor inmanate potrivit alin. (3).
    (5) Dosarele candidatilor inscrisi la concurs sunt transmise de indata Ministerului Justitiei - Directia organizare, resurse umane si statistica judiciara, dupa finalizarea perioadei de inscriere.
    Art. 18
    (1) Pentru fiecare concurs organizat, in functie de numarul candidatilor si de probele sustinute, ministrul justitiei numeste, prin ordin, comisia de examinare, comisia de solutionare a contestatiilor si comisia de repartizare pe posturi, precum si presedintii acestor comisii.
    (2) Comisia de examinare este compusa din profesori universitari si din reprezentanti ai Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere. Presedintele comisiei este unul dintre reprezentantii Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere.
    (3) Comisia de solutionare a contestatiilor este compusa din profesori universitari si din reprezentanti ai Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere. Presedintele comisiei este unul dintre reprezentantii Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere.
    (4) Comisia de repartizare pe posturi este compusa din directorul Directiei organizare, resurse umane si statistica judiciara sau un delegat al acestuia, directorul Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere si o persoana desemnata de directorul Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere. Presedintele comisiei este directorul Directiei de reintegrare sociala si de supraveghere.
    Art. 19
    (1) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala, in care se va mentiona prezenta sau absenta; dupa verificarea identitatii, prin prezentarea cartii/buletinului de identitate, fiecare candidat este repartizat in banca.
    (2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.
    (3) Inainte de a se dicta subiectele candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza sa fie lipit, pe care se aplica stampila Ministerului Justitiei - Directia de reintegrare sociala si de supraveghere.
    (4) Pe toata durata desfasurarii probelor in salile de concurs au acces delegatii care supravegheaza lucrarile, membrii comisiei de examinare si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor. Accesul altor persoane este cu desavarsire interzis.
    (5) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii este cel stabilit de comisia de examinare; dupa expirarea timpului stabilit pentru concurs delegatul care a supravegheat desfasurarea acestuia strange toate lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati si le preda cu numar comisiei de examinare care le inscrie intr-un borderou.
    (6) Daca examinarea se face in mai multe sali se intocmeste cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
    (7) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului si dupa semnarea de catre candidat in borderou.
    (8) Orice frauda sau incercare de frauda dovedita se sanctioneaza prin eliminare din concurs; in aceste cazuri delegatii care supravegheaza lucrarile il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de examinare, care intocmeste un proces-verbal privind constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza, cu mentiunea "frauda".
    Art. 20
    (1) Comisia de examinare corecteaza lucrarile in termen de 15 zile de la data finalizarii concursului si preda intregul material de concurs Directiei organizare, resurse umane si statistica judiciara, care ia masurile necesare pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.
    (2) Comisia de examinare apreciaza lucrarile cu note de la 1 la 10 si intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor.
    (3) Sunt admisi, in limita posturilor vacante, candidatii care au obtinut cel putin media 7 la concurs.
    (4) In cazul in care in urma concursului raman posturi vacante, ministrul justitiei poate stabili, prin ordin, ca media de promovare a concursului sa fie cel putin 6.
    (5) Candidatii nemultumiti de notele acordate la concurs pot depune contestatii la Directia organizare, resurse umane si statistica judiciara sau la sediul tribunalului respectiv, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
    (6) In cazul in care contestatiile se depun la sediile tribunalelor, acestea se transmit de indata prin fax la Directia organizare, resurse umane si statistica judiciara din cadrul Ministerului Justitiei.
    (7) Contestatiile se solutioneaza, in termen de maximum 10 zile de la depunerea acestora, de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
    Art. 21
    (1) Rezultatele finale ale concursului si data stabilita pentru testarea psihologica a candidatilor declarati admisi la concurs se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.
    (2) Testarea psihologica a candidatilor admisi se va efectua de catre Biroul de testare psihoprofesionala din cadrul Ministerului Justitiei.
    (3) Testul psihologic are caracter eliminatoriu.
    (4) Rezultatele testului psihologic si data stabilita pentru repartizarea pe posturi a candidatilor admisi se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.
    Art. 22
    Repartizarea pe posturi a candidatilor admisi se face in functie de notele obtinute la concurs, de optiunile candidatilor si de numarul de posturi vacante.
    Art. 23
    Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarul de personal al candidatilor declarati admisi.
    Art. 24
    Dosarele, lucrarile scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si orice alte documente in legatura cu concursul se arhiveaza si se pastreaza la Directia de reintegrare sociala si de supraveghere.

    ANEXA 1
    la regulament

                                    LISTA
cuprinzand organizatiile neguvernamentale care au sprijinit activitatea centrelor experimentale de probatiune

    1. Asociatia "Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului" Bucuresti
    2. Asociatia "Alternative Sociale" Iasi
    3. Fundatia "Prison Fellowship Romania" Cluj-Napoca
    4. Asociatia "Stil AlterNativ" Arad
    5. Asociatia "Sf. Petru si Pavel" Timisoara
    6. Asociatia "Oameni pentru Oameni" Focsani
    7. Fundatia "Familia si Ocrotirea Copilului" Bucuresti
    8. Fundatia "Pro-Probatiune" Dej.

    ANEXA 2
    la regulament

                              CURRICULUM MINIM
privind cursurile de specializare in domeniul reintegrarii sociale si supravegherii

    1. Introducere in domeniul reintegrarii sociale si supravegherii
    2. Metodologia activitatii de reintegrare sociala si supraveghere
    3. Notiuni de drept penal si procedura penala
    4. Criminologie
    5. Dezvoltare institutionala si cooperare institutionala
    6. Informatica sociala
    7. Sanatate mentala si infractiune
    8. Problema dependentei
    9. Sociologie aplicata
    10. Psihologia dezvoltarii
    11. Practica de specialitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1296/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1296 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu