E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Vreau reclama pe legex.ro!
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Produse Tradiţionale Sibiu
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1253 din 06.11.2013

pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 08 noiembrie 2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, definiţi conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91. Articolul 2 (1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de MADR, denumite în continuare DAJ/EM.(2) Operatorii completează fişele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 şi le depun la DAJ/EM pe a căror rază au sediul social.(3) Modelele fişelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:

Fişă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;

Fişă de înregistrare a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;

Fişă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;

Fişă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;

Fişă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;

Fişă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;

Fişă de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice - anexa nr. 7.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, următorii operatori:a)producătorii din producţia vegetală şi animalieră care se înregistrează pentru prima dată ca operatori în sistemul de agricultură ecologică, doar pentru culturile înfiinţate după data de 16 mai şi cu condiţia ca inspecţia pentru anul în curs să poată fi efectuată în timpul perioadei de vegetaţie; b)producătorii din producţia vegetală, animalieră şi din acvacultură, care accesează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi/sau Programul operaţional pentru pescuit, cu condiţia prezentării copiei de pe contractul de consultanţă/contractul de asistenţă şi/sau a Declaraţiei pe propria răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, prevăzută în anexa nr. 8, numai în situaţia elaborării proiectului de către solicitant; c)operatorii din sistemul de agricultură ecologică - flora spontană*; d)procesatorii*; e)comercianţii*; f)importatorii*; g)exportatorii*. (5) Toţi operatorii care desfăşoară activitate în sistemul de agricultură ecologică, înainte de a-şi începe activitatea, se vor supune prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) 834/2007.(6) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:a)lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianţilor de produse ecologice; b)existenţa unui acord scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control; c)un sistem corespunzător al documentelor contabile, prin care se poate asigura trasabilitatea produselor. (7) Subcontractanţii sunt menţionaţi în Fişa de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1 - Procesator - Locaţia fermei/unităţii administrate/ Puncte de lucru sau în Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice, prevăzută în anexa nr. 7 pct. 1 - Comerciant - Locaţia fermei/unităţii administrate.(8) Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza judeţului în care au sediul social. În fişa de înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste judeţe.(9) Operatorii care desfăşoară activitate de producţie şi care comercializează exclusiv produse obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/EM doar Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică. În situaţia în care operatorii respectivi intenţionează să comercializeze şi alte produse, provenite de la terţi, depun la DAJ/EM, pe lângă Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, şi Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice.(10) Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:a)contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;* Operatori care îşi încep activitatea după data de 16 mai. b)declaraţia pe proprie răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, conform anexei nr. 8 (pentru operatorii care accesează măsuri din cadrul PNDR sau POP); c)declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (11) Fişele de înregistrare ale operatorilor se avizează şi se aprobă de către DAJ/EM.(12) Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ/EM.(13) În cazul în care fişele de înregistrare nu sunt completate corect sau conţin informaţii neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile lucrătoare pentru rectificarea acestora. În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt remediate în termenul prevăzut anterior, procedura de înregistrare este anulată.(14) DAJ/EM vor transmite la MADR, la sfârşitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.(15) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, dar şi pentru alte clarificări, operatorul furnizează, la cererea MADR şi/sau a DAJ/EM, orice alte documente solicitate.(16) Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la DAJ/EM. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ/EM Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11. (18) Procedura aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.(19) Operatorii care importă sau exportă produse ecologice sunt obligaţi să declare la DAJ/EM, trimestrial sau ori de câte ori li se solicită, situaţia importurilor ori exporturilor realizate (produsul, cantitatea, ţara din care/în care s-a efectuat importul/exportul).
Articolul 3Data de începere a perioadei de conversie este data la care operatorul s-a înregistrat la DAJ/EM, prin depunerea fişei de înregistrare în agricultura ecologică. Articolul 4Directorii executivi din cadrul DAJ/EM desemnează prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, precum şi pentru toate celelalte atribuţii privind implementarea în acest sector. Persoana responsabilă desemnată nu va fi aceeaşi cu cea care are atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice. Articolul 5 (1) Operatorii care şi-au înregistrat activitatea în conformitate cu prevederile art. 1 pot reveni cu modificări la fişa de înregistrare, prin completarea şi depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, prevăzută în anexa nr. 13.(2) Situaţiile în care se poate depune această declaraţie sunt următoarele:a)operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare şi se depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de MADR, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM; b)rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare; c)schimbarea formei de organizare; d)schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI); e)schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice; f)schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei; g)cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:• decesul fermierului; • incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului; • o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei; • distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie; • o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte; h)constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei; i)transferul total al activităţii cu profil ecologic; j)transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă. (3) Pentru toate aceste modificări operatorul va prezenta la DAJ/EM documente justificative. Articolul 6(1) În situaţia în care operatorul se retrage din proprie iniţiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice DAJ/EM la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14.(2) Operatorul are obligaţia să menţină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.(3) DAJ/EM va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecţie şi certificare cu care operatorul respectiv a avut contract.(4) În situaţia în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecţie şi certificare din sistemul de agricultură ecologică pentru neconformităţi majore (conform listei de sancţiuni pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere. Articolul 7Operatorii care derulează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sau Programul operaţional pentru pescuit îşi pot schimba organismul de inspecţie şi certificare cu care au încheiat contract, în situaţia în care acesta nu este acreditat pentru o activitate ce face obiectul măsurii respective. Articolul 8Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat
ANEXA Nr. 1MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./ Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........ ............

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a producătorilor în agricultura ecologică Anul ........ ..........

Aprobat DAJ/EM* Avizat Responsabil agricultura ecologică, Director executiv, ........ ................ ................ .......... ........ ........ .......... Nr. ........... din ............. 1. Producător Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........, cu sediul social în localitatea ........ ................ ..........., judeţul ........ ............., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ ........ ........., CUI ......, reprezentată de ........ ................, CNP ........ ................ ........ ............. ........... Act de identificare ........ ................ ................ ............. Persoana fizică ........ ................ ........., domiciliată în localitatea ........ ........ ............., judeţul ........ ........ ..........., str. ........ ..........., nr. .........., BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ........ .............. de către ........ ............. ......, CNP ........ ................ ........ .......... Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** ............. 2. Angajament Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt: Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat Numele organismului de inspecţie şi certificare: ........ .......... ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul organismului: ........ ................ ................ .......... 4. Producţia vegetală (se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar“) Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care: a)Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) ........ ................ ................ ................ ................ .............. b)Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

suprafaţa în conversie (ha): - anul 1 ........ ........ ......... - anul 2 ........ ........ ........ - anul 3 ........ ........ ..........

suprafaţa certificată (ha): ........ ................ ................Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Data ................ Semnătura ........ .............. 5. Producţia animalieră Nume producător ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

Judeţul Localitatea/ Comuna/ Oraşul Specia/Categoria Rasa Efective (capete) Modul de producţie
Ecologic În conversie Convenţional

Speciile şi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM* Data ................ Semnătura ........ .............. Nume producător ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

REGISTRUL PARCELAR - Anul ..............
Informaţii aferente hărţilor Suprafaţa cadastrală a parcelei (ha) Suprafaţa agricolă exploatată*** (ha) Suprafaţa în agricultura convenţională (ha) Cultura Suprafaţa în agricultura ecologică
Judeţul Localitatea/ Comuna/ Oraşul Cod Sirsup Nr. bloc fizic Nr. parcelă agricolă Suprafaţa totală (ha) din care:
Conversie anul I (ha) Conversie anul II (ha) Conversie anul III (ha) Certificată ecologic (ha)
1 2 = 3 + 5 3 4 5 = 6 + 7 + 8 + 9 6 7 8 9

Data ........... Semnătura ............. * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. *** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată. ANEXA Nr. 2 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale...........

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică Anul ........ ................ .........

Aprobat DAJ/EM* Director, ........ ............. Avizat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ......... Nr. ........... din ......... 1. Unitate de producţie pentru acvacultură ecologică Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......, cu sediul social în localitatea ........ .............., judeţul ........ ........., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu nr. ........., CUI ........ ..............., reprezentată de ........ ........ .........., CNP ........ ..............., tel. ........ ........ ........., fax ........ .............., e-mail ........ ........ ............. sau Persoana fizică ........ ................, domiciliată în localitatea ........ .............., judeţul ........ ..............., str. ........ ................ nr. ..............., BI/CI .... seria ....... nr. ........ .........., CNP ........ ........ .............., tel. .........., fax ........., e-mail ........ .............. Locaţia amenajării piscicole/unităţii administrate/Puncte de lucru** ........ ................ ................ ................ ........ .......... Tipul unităţii (pepinieră/crescătorie)1 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 2. Angajament Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Regulamentul (CE) nr. 710/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea de norme detaliate privind producţia ecologică de animale de acvacultură şi de alge marine;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat Numele organismului de inspecţie şi certificare: ........ .......... Codul organismului: ........ .......... 4. Producţia de acvacultură (se va completa cu datele din formularul „Registrul de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură“) Suprafaţa totală exploatată ........ ........, din care luciu apă ........ ........., număr bazine ......:

Suprafaţa în acvacultura convenţională: ........ ...............

Suprafaţa în acvacultura ecologică ........ ........., din care:

conversie anul 1 ........ ................ ................ .........

conversie anul 2 ........ ................ ................ ........

suprafaţa certificată ecologic ........ ........ ..............

suprafaţa în conversie ........ .............. din care:Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Data ........ ......... Semnătura ................ 5. Stocul animalelor de acvacultură, la data de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Nume producător: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

Familie Specie Efective (t) Vârsta (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, peşte consum) Declaraţie status
Convenţional (t) Conversie (t) Ecologic (t)
1 2 3 4 5 6 7
Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură.
Exemplu Ciprinide Crap 25 Vara 1 25 0,00
Exemplu Ciprinide Cosaş 40 consum 0,00 40,00
Ciprinide Crap
Cosaş
Novac
Sânger
Caras
Şalău
Biban
Ştiucă
Plătică
Roşioară
etc.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Data ............... Semnătura ........ ........... MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .............

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUPRAFEŢELOR DE ACVACULTURĂ Anul ........ ..........
Informaţii aferente identificării suprafeţelor Suprafaţa cadastrală a bazinului conform contractului (ha) Suprafaţa luciu de apă exploatată*** (ha) Suprafaţa în acvacultura convenţională (ha) Specia de peşte Suprafaţa de luciu de apă în agricultura ecologică
Localitatea/ Comuna/ Oraşul Număr bazin/ identificare Nume bazin Tip bazin Suprafaţa totală (ha) din care:
Conversie anul I (ha) Conversie anul II (ha) Certificată ecologic (ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Data ........... Semnătura ............... * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. *** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată. 1 Se vor declara nominal suprafeţele şi locaţiile pentru pepinieră şi crescătorie aferente fiecărei exploataţii/locaţii în parte. ANEXA Nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .......

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a procesatorilor în agricultura ecologică Anul .............. (operaţii de condiţionare şi/sau de transformare a produselor agricole)

Aprobat DAJ/EM* Director executiv, ........ ........ .......... Avizat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ............. Nr. ........ din ............. 1. Procesator Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........ ..........., cu sediul social în localitatea ........ ................ ........, judeţul ........ ................ ........ .........., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ ................ ........ .........., CUI ........ ................ ........ ............, reprezentată de ........ ................ ................ ..........., CNP ........ ................ ................ ..........., act de identificare ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Persoana fizică ........ ................ ................ ............... domiciliată în localitatea ........ ................ ................ ........, judeţul ........ .............., str. ........ ................ .......... nr. ........, BI/CI seria ...... nr. ........ ........., eliberat(ă) la data de ........ .............. de către ........ ............. ......, CNP ........ ................ ................ .............. Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Subcontractori:

Numele şi prenumele/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea

2. Angajament Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ........ ................ ........ .......... Codul organismului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ 4. Specificarea locurilor de transformare şi/sau de condiţionare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de procesare Numele procesatorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............

Produs finit*** Loc de procesare Cantitate estimată în anul ............ (kg sau litri) Natura operaţiilor****
Grupa Subgrupa/detalii produs Judeţul Localitatea

Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Data ........... Semnătura ............... * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. *** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânza de oaie, făină de grâu). **** Operaţii privind: - condiţionarea fără transformare (se va nota cu CFT); transformarea cu condiţionare (se va nota cu TCC);

transformarea fără condiţionare (se va nota cu TFC). ANEXA Nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ......... FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a operatorilor din agricultura ecologică Flora spontană Anul ........ .......... Aprobat DAJ/EM* Director executiv, ........ ........ ............. Nr. .........din ......... Avizat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ........... 1. Operator Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........ ................ ............., cu sediul social în localitatea ........ ................ ............, judeţul ........ ................ ............., înscrisă la oficiul registrului comerţului sub nr. ........ ............., CUI ........ ................ ................ ........, reprezentată de........ ........., CNP ........ ........ ............., tel. ........ ................, fax ........ ........ ............., e-mail ............, sau Persoană fizică ........ ................ .........., domiciliată în localitatea ........ ................ ..........., judeţul .............., str. ............... nr. ........, BI/CI seria .... nr. ..., CNP........ ........ ........., tel. ........., fax ........., e-mail ........ ................ ................ ........ Locaţia unităţii/unităţii administrate (puncte de lucru**) ........ ................ ................ ............ Subcontractori:

Numele şi prenumele/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea

2. Angajament Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect dispoziţiile naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt: Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat Numele organismului de inspecţie şi certificare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Codul organismului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Tipul de activitate (se va completa partea A şi/sau partea B) 5. Arealul de colectare denumirea arealului/arealelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

suprafaţa/suprafeţele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... Partea A PROCESARE FLORĂ SPONTANĂ Denumirea procesatorului: ........ ................ ................ ................ ................ ..........

Grupa de produse Specia supusă operaţiunii de procesare*** Loc de procesare Cantitatea estimată în anul ...... (t) Natura operaţiilor****
Judeţul Localitatea
Conform instrucţiunilor ataşate Conform instrucţiunilor ataşate

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... Partea B COMERCIALIZARE FLORĂ SPONTANĂ (INCLUSIV COMERŢ INTRACOMUNITAR) Denumirea comerciantului: ........ ................ ................ ................ ........ ............

Grupa de produse Specia comercializată Volumul estimat comercializat (t) Numele furnizorului Ţara de provenienţă a produsului Locurile de depozitare Destinaţia produselor (consumator/unităţi de comercializare/unităţi de procesare)
Judeţul Localitatea
Conform instrucţiunilor ataşate Conform instrucţiunilor ataşate

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... INSTRUCŢIUNI Grupa de produse I. Plante colectate din flora spontană, părţi de plantă (exclusiv ciuperci) • Părţi de plantă Abies pectinata (brad) - muguri

Acer campestre (arţar) - folia

Alium ursinum (leurda) - herba

Alnus glutinosa (arin negru) - muguri, frunze

Arctium lappa (brusture) - rizomi

Aristolochia (mărul lupului) -herba

Berberis vulgaris (dracila) - scoarţă

Betula pendula, Betula pubescens, Betula verrucoza (mesteacăn) - sevă, cortex, muguri, seminţe

Carpinus betulus (carpen) - muguri

Castanea vesca (castan comestibil) - frunze

Chelidonium majus (rostopască) - herba

Convallaria majalis (lăcrimioare) - herba înflorită

Cornus sanguinea, Cornus avellana (sânger) - muguri

Crataegus monogina (păducel) - lăstari

Fagus sylvatica (fag) - frunze, muguri

Fraxinus excelsior (frasin) - muguri

Hepatica triloba (popalnic iepuresc) - herba

Hippophae rhamnoides (cătina) - muguri

Juniperus comunis, Juniperus sabina (ienupăr) - lăstari, seminţe

Morus nigra (dud negru) - muguri

Populus nigra (plop) - muguri

Prunus spinosa (porumbar) - muguri

Quercus robur, Quercus pedunculata (stejar) - muguri, cortex

Salix alba (salcie) - muguri

Solidago virgaurea (splinuţa) - flori

Syringa vulgaris (liliac) - muguri

Tilia tomentosa (tei argintiu) - muguri

Verbascum phplmoides (lumânărica) - herba

Viscum album (vâsc) - herba

Hedera helix (iederă) - lăstari

Phytolacca americana (carmaz) - seminţe

Lemna minor (lintiţa) - herba

Equisetum arvense (coada calului) - herba

Lycopus europaeus (cervana) - herba înflorită

Populus tremula (plop tremurător) - cortex

Calluna vulgaris (iarba neagră) - lăstari

Nuphar luteum (nufăr galben) - rizomi

Ulmus campestris (ulm) - muguri

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) - lăstari

Viola tricolor (trei fraţi pătaţi) - herba

Urtica dioica (urzică mare) - herba

Achillea milefolium (coada şoricelului) - herba

Rubus fructicocus (mur de pădure) - lăstari

Lonicera caprifolia (caprifoi) - herba

Viburnum lantana (călin) - scoarţă

Actium lappa (brusture) - rizomi

Vaccinium myrtillus (afin) - fructe

Vaccinum vitis idaeus (merişor) - lăstari

Rubus idaeus (zmeur) - lăstari

Helianthus tuberosus (nap) - tuberculi

Stevia rebaudiana (ştevie)

Calendula officinalis (gălbenele)

Ocimum basilicum (busuioc)

Satureja hortensis (cimbru)

Lepidium sativum (creson)

Thymus serpillum (cimbrişor)

Artemisia dracunculus (tarhon)

Echinacea purpurea (echinaceea)

Mentha piperita (mentă)

Melissa officinalis (melisă)

Hyssopus officinalis (isop)

Salvia officinalis (salvie)

Lavandula angustifolia (lavandă)

Medicago sativa (lucernă)

Anethum graveolens (mărar)

Coriandrum sativum (coriandru)

Levisticum officinale (leuştean)

Perilla frutescens (susan sălbatic)

Foeniculum vulgare (fenicul)

Tagetes patula (crăiţă)

Cuminum cyminum (chimion)

Pimpinella anisum (anason)

Rosmarinus officinalis (rozmarin)

Arnica montana (arnică montană)

Sambucus nigra (soc) - flori, fructe

Padus avium (mălin)• Fructe de pădure Hyppophae rhammnoides (cătină)

Rosa canina (măceşe)

Prunus spinosa (porumbe)

Crataegus sp. (păducel)

Vaccinium myrtillus (afin)

Rubus hirtus (mure)

Vaccinium vitis idaea (merişor)

Rubus idaeus (zmeur)

Fragaria vesca (fragi)

Cornus mas (coarne)

Malus sylvestris (mere pădureţe)

Pyrus pyraster (pere pădureţe)

Cerasium avium (cireşe)

Aesculus hypocastanus (castane comestibile)

Aesculus hypocastanus (castan porcesc)II. Ciuperci colectate din flora spontană Boletus edulis (hribi)

Cantharellus cibarius (gălbiori)

Armillaria mellea (ghebe)

Armillaria mellea (crăiţe)

Hydnum repandum (bureţi ţepoşi)

Rhodophyllus clepeantus (bureţi de prun)

Craterellus cornucopioides * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. *** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană). **** Operaţii privind: condiţionarea fără procesare (se va nota cu CFP);

procesare cu condiţionare (se va nota cu PCC);

procesare fără condiţionare (se va nota cu PFC). ANEXA Nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a importatorilor de produse ecologice Anul ..............

Aprobat DAJ/EM* Director executiv, ........ ........ ............. Nr. .........din ......... Avizat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ........ ........... 1. Importator Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........ ............ cu sediul social în localitatea ........ ........ ............., judeţul ........ ............., înscrisă la oficiul registrului comerţului sub numărul ........ ........ ........, CUI ........ ................ ............., reprezentată de ........ ........ .........., CNP ........ ................ ........ ........., act de identificare ........ ................ ................ ............... Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** ........ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Angajament Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ........ ................ ........ .......... Codul organismului: ........ ................ ................ ................ ........ ............... 4. Localizarea ţării de origine a produselor importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare Nume importator: ........ ................ ................ ................ ........ ...............

Produsul Codul produsului Ţara de origine (ţări terţe) Locul de depozitare Volumul importat în: (kg, litri, buc.)
Grupa Subgrupa/detalii produs Ţara Judeţul Localitatea Anul anterior Anul în curs

Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii. Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ** Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. ANEXA Nr. 6MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .........

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a exportatorilor de produse ecologice Anul ..............

Aprobat DAJ/EM* Director executiv, ........ ........ .......... Nr. .........din ......... Avizat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ............... 1. Exportator Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/întreprinderea familială ........ .............., cu sediul social în localitatea ........ ................, judeţul ........ .........., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ ........ .............., CUI ........ ........ ..........., reprezentată de ........ ................ ........ ........, CNP ........ ........ ..............., act de identificare ........ ............. Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru** ........ ................ ................ ................ ........ ............... 2. Angajament Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ........ ................ ........ .......... Codul organismului: ........ ................ ................ ................ ........ ............... 4. Localizarea unităţii de origine a produselor exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportului Nume exportator: ........ ................ ................ ................ ........ ........

Produsul Volumul exportat estimat (kg/litri/buc.) Unitatea din care se efectuează exportul Ţara de destinaţie a exportului
Grupa Subgrupa/Detalii produs Unitatea Judeţul Localitatea

Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/EM*. Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii. Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. **Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. ANEXA Nr. 7MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ..........

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE a comercianţilor de produse ecologice Anul ..............

Aprobat DAJ/EM* ........ ........ Director executiv, ........ ........ ............... Nr. .........din ......... Avizat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ............ 1. Comerciant Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea ........ ................ ........ ........, judeţul ........ ............., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........ ........, CUI ........ ..............., reprezentată ........ ................ ................ ........, CNP ........ ................ .............. . Locaţia fermei/unităţii administrate** ........ ................ ................ ................ ........ ............... Subcontractori:

Numele şi prenumele/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea

2. Angajament Solicit înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt: Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ........ ................ ........ .......... Codul organismului: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Nume comerciant: ........ ................ ................ ................ ........ ............

Produsul Volumul estimat comercializat (kg/litri/buc.) Numele producătorului/procesatorului/comerciantului/ importatorului şi ţara de provenienţă a produsului Locurile de depozitare Destinaţia produselor (consumator/unităţi de comercializare/ unităţi de procesare)
Grupa Detalii produs Numele producătorului/procesatorului/ comerciantului/importatorului Ţara de provenienţă Ţara Judeţul Localitatea

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii. Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. **Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ. ANEXA Nr. 8MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ......... DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........., domiciliat/ă în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .............. nr. ........., bl. ..........., sc. ..........., et. ........, ap. ..........., judeţul/sectorul ........ ............., telefon ........ ................, act identitate .............. seria ................ nr. ............., eliberat de ........ ................ ......... la data ........ ................ ................ ........., CNP (cod numeric personal) ........ ................ ................ ........ ........, reprezentant/ă al/a ........ ................ ........ ........, număr de ordine la oficiul registrului comerţului ........ ................ ................, cod unic de înregistrare ........ ................ ................ ................ ........ ........., cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ............... nr. .........., bl. .........., sc. ..........., et. .........., ap. ..........., judeţul/sectorul............, cod poştal ........ ................ ........, telefon ........ ................ ............, telefon mobil ........ ..............., fax ............., e-mail ........ ............, declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele: a)am elaborat în nume propriu o cerere de finanţare ce va fi depusă, pentru anul în curs ................, la APDRP* - OJPDRP** ........ ................ ........ ............, (judeţul) în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul naţional de dezvoltare rurală; b)am elaborat în nume propriu o cerere de finanţare ce va fi depusă la AM - POP***, (judeţul) ................ în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin POP****; c)măsura ce va fi accesată este: ........ ................ ................ ................ ........ ............. .Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... * Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. ** Oficiul judeţean de plată pentru dezvoltare rurală şi pescuit. *** Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit. **** Programul operaţional pentru pescuit. ANEXA Nr. 9DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică

Nr. crt. Denumirea documentului DA NU
0 1 2 3
1 Contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare (copie)
2 Buletinul de identitate/cartea de identitate/paşaport (pentru cetăţeanul străin) al titularului, al administratorului sau al împuternicitului (copie)
3 Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare (copie)
4 Certificatul de înregistrare fiscală, după caz
5 Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului*
6 Dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole/Registrul unităţilor de acvacultură (Licenţa de acvacultură)
7 Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz
8 Titlul de proprietate
9 Extras de Carte funciară
10 Contract de vânzare-cumpărare
11 Act de donaţie
12 Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul şi data contractelor, numele şi prenumele arendatorului, suprafaţa de teren arendată
13 Contract de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice teritorială
14 Contract de comodat/Contract de concesiune
15 Contract de asociere/asociere în participaţiune (din care să reiasă sau să existe documente ataşate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren care se va înscrie în sistemul de agricultură ecologică)
16 Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică, în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz
17 Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosinţă a terenului pentru care se solicită înscrierea în sistemul de agricultură ecologică
18 Adeverinţa de la Registrul agricol din care să reiasă suprafaţa aflată în folosinţă, după caz
19 Harta cu amplasarea culturilor
20 Certificat de conformitate/conformare a conversiei eliberat de organismul de inspecţie şi certificare (pentru operatorii care se înscriu în sistem începând cu anul II de conversie)
21 Licenţă de import AGRIM**
22 Licenţă de export sau certificat de fixare în avans AGREX**
23 Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea şi înregistrarea animalelor în România

Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... *Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa de înregistrare în agricultura ecologică. **Documente emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale. ANEXA Nr. 10MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ............./Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........ ......... Nr. .......... din ........ .......... Aprobat Director executiv, ........ ................ ................ ................ ......... (numele şi prenumele/semnătura/ştampila) Avizat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ................ ......... (numele şi prenumele/semnătura) CENTRALIZATORUL OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ Perioada ........ ................ ........ ........ Partea A: Producători agricoli

Declaraţia pe propria răspundere Informaţii aferente hărţilor Suprafaţa totală în agricultura ecologică, din care: Producţia animalieră
Nr. crt. Proiecte PNDR Numărul măsurii din PNDR* sau POP** accesate Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./fax Nr./data fişei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./data contract încheiat cu OIC U.M (ha, capete, fam. de albine, t, l) Judeţul Localitatea Cod Sirsup Nr. bloc fizic Nr. parcelă agricolă Suprafaţa cadastrală a parcelei (ha) Suprafaţa agricolă exploatată Cultură/Denumire C1 (ha) C2 (ha) C3 (ha) Suprafaţa certificată ecologic (ha) Categoria de animale Conversie Certificare

C - Conversie OIC - Organism de inspecţie şi certificare * Programul naţional de dezvoltare rurală. ** Programul operaţional pentru pescuit. Partea B: Unităţi de producţie de acavacultură

Declara-ţia pe propria răspun-dere Vârsta Declaraţie status Informaţii aferente identificării suprafeţelor Suprafaţa de luciu de apă în agricultura ecologică, din care:
Nr. crt. Proiecte PNDR Numărul măsurii din PNDR sau POP accesate Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./fax Nr./data fişei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./data contractului cu OIC U.M (t, buc.) Familie Specie Efective (t) (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, peste consum) Convenţional (t) Conversie(t) Ecologic (t) Judeţul Localitatea Nr. bazin/identificare Nume bazin Tip bazin Suprafaţa cadastrală a bazinului, conform contractului Suprafaţă luciu de apă exploatată (ha) Suprafaţa în acvacultura convenţională (ha) Specie de peşte Suprafaţa totală (ha) C 1 (ha) C 2 (ha) Certificată ecologic (ha)

Partea C: Procesatori

Declaraţia pe proprie răspundere Produs finit* Loc de procesare Subcontractori
Nr. crt. Proiecte PNDR Numărul măsurii din PNDR sau POP accesate Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./fax Nr./data fişei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./data contractului cu OIC U.M. (capete, l, t, buc.) Grupa Subgrupa/detalii produs Judeţul Localitatea Cantitate estimată în anul....... Natura operaţiilor** Numele şi prenumele/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea

* Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu). ** Operaţii privind: condiţionarea fără procesare (se va nota cu CFP);

procesare cu condiţionare (se va nota cu PCC);

procesare fără condiţionare (se va nota cu PFC).Partea D: Operatori floră spontană (A - procesator/B - comerciant sau A şi B)

Nr. crt. Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./fax Nr./data fişei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./data contractului cu OIC UM (ha, t) Procesare Comercializare
Subcontractori Loc de procesare Grupa de produse Specia comercializată/Produsul comercializat Volumul estimat comercializat (t) Numele furnizorului Ţara de provenienţă a produsului Locul de depozitare Destinaţia produselor
Numele şi prenumele/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea Grupa de produse Specia supusă operaţiunii de procesare*/Produs finit Judeţul Localitatea Cantitatea estimată (t) în anul..... Natura operaţiunilor** Judeţul Localitatea Consumator Unităţi comercializare Unităţi procesare

Partea E: Exportatori

Nr. crt. Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./fax Nr./data fişei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./data contractului cu OIC UM (ha, capete, familii de albine, t, l) Produsul Volumul exportat estimat (kg/l/buc., t) Unitatea de unde se face exportul Ţara de destinaţie a exportului
Grupa Subgrupa/ detalii produse Unitatea Judeţul Localitatea

Partea F: Importatori

Nr. crt. Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./fax Nr./data fişei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC (codul OIC) Nr./data contractului cu OIC U.M.(ha capete, familii de albine, l) Produsul Codul produsului Ţara de origine (ţări terţe) Locurile de depozitare Volumul importat (kg, litri, buc.)
Grupa Subgrupa/detalii produs Ţara Judeţul Localitatea Anul anterior Anul în curs

Partea G: Comercianţi

Nr. crt. Denumirea operatorului CNP/CUI Localitatea Judeţul Adresa Tel./fax Nr./Data fişei de înregistrare la DAJ Denumirea OIC/Codul OIC Nr./Data contractului cu OIC U.M. (kg, l, buc., fam. de albine, buc., t) Subcontractori Produs finit Volumul estimat comercializat (kg, l, buc., t) Numele producătorului/procesatorului/ comerciantului/importatorului şi ţara de provenienţă a produsului Locurile de depozitare Destinaţia produselor
Numele şi prenumele/Denumirea CNP/CUI Judeţul Localitatea Grupa Subgrupa/Detalii produs Numele producătorului/procesatorului/ comerciantului/importatorului Ţara de provenienţă a produsului Ţara Judeţul Localitatea Consumator Unităţi comercializare Unităţi procesare

ANEXA Nr. 11MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........ ............ DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ..........., domiciliat/ă în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .............. nr. ........., bl. ..........., sc. ..........., et. ........, ap. ..........., judeţul/sectorul ........ ............., telefon ........ ................, act de identitate .............. seria ................ nr. ............., eliberat de ........ ................ ......... la data de ........ ................ ................ ........., CNP (cod numeric personal) ........ ................ ................ ........ ........, reprezentant/ă al/a ........ ................ ........ ........, număr de ordine la oficiul registrului comerţului ........ ........, cod unic de înregistrare ........ ................ ................ ..............., cu sediul în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ........ ............ nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ....., ap. ..........., judeţul/sectorul ............, cod poştal ........ ................ ........, telefon ........ ................ ............, telefon mobil ........ ..............., fax ............., e-mail ........ ............, declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele: comercializez produse ecologice cu amănuntul, ambalate şi etichetate, direct consumatorului sau utilizatorului final;

nu produc, nu procesez şi nu depozitez produsele comercializate;

nu import produse ecologice;

nu am subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ........ .......... ANEXA Nr. 12PROCEDURĂ aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică I. Obligaţii ale comercianţilor 1. Comercianţii care sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică au următoarele obligaţii: • să îşi declare activitatea la DAJ/EM* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, prin depunerea formularului „Declaraţie pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică“; • să solicite furnizorului şi să deţină certificate de conformitate pentru toate produsele comercializate (certificate emise în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, după modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul; • să notifice DAJ/EM* pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care intervin modificări în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară şi care presupun înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică. 2. Nu sunt exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică următorii: • comercianţii cu amănuntul, de produse certificate în ţări UE sau non-UE, importate direct sau preluate de la alte firme din România, care nu deţin certificat de conformitate emis de organismele de inspecţie şi certificare aprobate pentru a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul României; • comercianţii care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul final, comercializează produse ecologice către alţi comercianţi, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului final. II. Obligaţii ale DAJ/EM* DAJ/EM* ţin o evidenţă a comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, pe care o transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale semestrial, în vederea urmăririi trasabilităţii produselor ecologice şi protejării consumatorului final. * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ANEXA Nr. 13MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...../Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........ ............ Aprobat Director, DAJ/EM* ........ ................ ................ .............. (numele şi prenumele/semnătura/ştampila) Nr. ........ ................ din ........ ........ ............ Verificat Responsabil agricultura ecologică, ........ ................ ................ ........ (numele şi prenumele/semnătura) DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........ ................ ..........., cu sediul în localitatea ........ ........, judeţul ............., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ..............., CUI ........ ................ ........ ........., reprezentată de ........ ........ ........., CNP ........ ........ ........., telefon ........ ........ .........., fax ........ .........., e-mail ........ ................ ........, sau Persoana fizică ........ ................ ........ ..............., domiciliată în localitatea ........ ........ .............., judeţul ........ ........ ............., str. ........ ........ ......... nr. ........., BI/CI seria ........ ......... nr. ........ .............., CNP ........ .........., telefon ........ .........., fax ........ ..........., e-mail ........ ................ ........... Tip operator ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 1. Solicit modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică, depusă iniţial, întrucât mă aflu în una din următoarele situaţii**:

operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Declaraţia este însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare şi se va depune în termen de 30 de zile de la primirea comunicării transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale, respectiv DAJ/EM*;

rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare actual (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;

schimbarea formei de organizare;

schimbarea numelui (ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI);

schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;

schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;

cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:

decesul fermierului;

incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;

o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;

distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;

o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;

constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la DAJ/EM* şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei;

transferul total a activităţii cu profil ecologic;

transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă.2. Observaţii (Operatorul va menţiona diferenţele faţă de fişa de înregistrare depusă iniţial.): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... În scopul verificării informaţiilor cuprinse în această declaraţie, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a DAJ/EM*, orice documente solicitate. Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informaţiile prezentate în fişa de înregistrare nr. ............/data ........ .............. decât cele precizate. Data ........ ........ ........ Semnătura şi ştampila operatorului ........ ................ ........ ........... * Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ** Se va/vor bifa situaţia/situaţiile care a/au condus la depunerea acestei declaraţii. ANEXA Nr. 14MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură a Judeţului........ ............/Entitatea mandatată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ........ ................ ............ Nr. ......... din ............ NOTIFICARE privind retragerea din sistemul de agricultură ecologică Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu sediul în localitatea ........ ............., judeţul ........ ................ ........ ............, înscrisă la registrul comerţului sub nr. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............., CUI ........ ................ ........ ........., reprezentată de ........ ................ ................ ................ ................ .........., CNP ........ ................ .........., telefon ........ ................ .............., fax ........ ........ .........., e-mail ........ ................ ........, sau Persoana fizică ........ ................ ........ .............., domiciliată în localitatea ........ ................ .........., judeţul ........ ........ ............., str. ........ ........ ......... nr. ................, BI/CI seria ........ ......... nr. ........ .............., CNP ........ ................ ................ ................ ........ ............, telefon ........ ................ ............, fax ........ ................ ................ .........., e-mail ........ ................ ................ ........ ......... Tip operator ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Declar că mă retrag din sistemul de agricultură ecologică, începând cu data de ........ ........ .......... . Mă angajez să menţin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării mele în sistemul de agricultură ecologică. Data ........ ........ ........ Semnătura şi ştampila operatorului ........ ................ ........ ...........


COMENTARII la Ordinul 1253/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1253 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 542 2014
    PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE D-L ZEGREAN AFACUT CUMVA UN STUDIU CE INSEAMNA 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA SI CE INSEAMNA 20 ANI DE GR.I?ROG SA FACA ACEASTA ANALIZA SI APOI SA DEA LECTII.IN NICI UN STAT CIVILIZAT NU SE PLATESTE NEMUNCA.CUM E POSIBIL CA DUPA 20 DE ANI DE GRUPA I SA AI O PENSIE MAI MARE DECIT UNUL CU 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA.UNDE ESTE PRINCIPIUL CONTRITIBUTATII?CEL CU 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA A CONTRIBUIT LA SISTEMUL DE PENSIICU 5 ANI IN PLUS,DAR ARE PENSIA MAI MICA CU 100RON DECIT CEL CU 20 DE ANI DE GRUPA I.D-LE ZEGREAN ROG FACETI O SIMULARE SI NU NE ABURITI IN ARTICOLE !SINTEM GENERATII CIT DE CIT APROPIATE SI AM INVATAT LA SCOALA NISTE VERSURI,CARE ADAPTATE ZILELOR NOASTRE AR SUNA ASA:"LEGEA ESTE O FRAZA DE DINSII INVENTATA CA PRIN A EI PUTERE SA NE APLECE IN JUG" (DACA ERA PENTU VOI SE PUTEA) SARBATORI FERICITE ! ...................................................................................................................................................................................................
ANONIM a comentat Legea 86 1945
    Crăciun de împrumut este aici, din nou se aplică acum. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Daca da scrieti-ne în acest special de e-mail markbrandonloancompanyplc@gmail.com) cu detaliile împrumutat. Împrumut Formular necesar: Numele Complet: Varsta: Sex: Țara: de stat: Ocupația; Număr de telefon: Suma de împrumut Necesare: Împrumut Durata: Venit lunar: Ai aplicat pentru un împrumut înainte?: dl markbrandonloancompanyplc@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Ma numesc Aurel si sun beneficiarul acestei Legi. Ma refer in mod deosebit la art.5 lit.g la >precum si scutire la plata taxei de abonament<. Romtelecomul nu mai este de mult o societate de stat care avea obligatia si prioritatea de a instala un post telefonic si a lua in baza legii 8,5 Euro pentru servicii de telefonie fixa.Nici un operator privat de pe piata (exceptad Romtelecom si acum Telekom)nu accepta gratuitatea si incasarea de la stat a sumei respective si apoi plata diferentei de la abonat -contractant-. Detin un abonament de 2 Euro la Digi fix si mobil (RDS&RSC). Nu pot fi obligati sunt particulari, am fost si am facut un memoriu. Ca sa pot sa beneficiez de acei 8,5 Euro si sa ma adresez orcarui operator vreau, trebuie sa ma adresez la Haga? sau cum trebuie sa procedez. aurelmahu@yahoo.com
ANONIM a comentat Decretul 52 2014
     Buna ziua Iubiți Oameni, Sunt doamna Mary Smith-am scris această scrisoare pentru că sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut doamna Clara Morgan pentru mine și familia mea, când am crezut că nu era nici o speranță a venit și face familia mea simt în viață din nou prin care ne conduce împrumut de interes scăzut rată de 3% nu m-am gândit că există încă creditori împrumut autentice în plasă, dar spre surprinderea mea am primit împrumut mea, fără a pierde mult timp, astfel încât, dacă sunteți în căutarea acolo pentru un împrumut de orice sumă i-ar dori a trimite un email VIA (clara_morgan@outlook.com) vă doresc tuturor succes Salutari Dna Mary Smith
ANONIM a comentat Ordin 50 1990
    La sef laborator si sef statie de betoane nu se mai acorda grupa a IIa ?
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    (mauricefinance@hotmail.com) salutări Ia împrumut de Crăciun de astazi cu teren de Crăciun de împrumut Bonanza (Imprumuta un împrumut de astăzi și să plătească doar 80% împrumut și de a lua restul de 20% ca o mina de aur). Va oferim împrumut în intervalul de 1-1000 de euro, dolari, lire sterline, ruble, etc., oferă un împrumut cu o rată a dobânzii de 2% până la un maximum de 25 de ani în contact cu noi astăzi prin e-mail pentru a solicita un împrumut și obține o bonanza.For mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să lăsați-ne suma de împrumut care aveți nevoie și doresc durata creditului. Sperăm să aud de la tine. Puteți trimite un mesaj la adresa de e-mailul de mai jos. Aștept răspunsul dumneavoastră E-mail: mauricefinance@hotmail.com
ANONIM a comentat Decretul 826 2014
    Hello, Here comes an Affordable and Legit Loan that will change your life for ever, I am Mrs Lily Brown a certified loan lender, I offer loan to individual and public sector that are in need of financial Assistance in a low interest rate of 2%. Bad credit acceptable,The Terms and Conditions are very simple and considerate.You will never regret anything in this loan transaction because i will make you smile. Email: (mrslilybrownco9@gmail.com) have you been looking for a quick and legit loan online why don't you try Mrs Lily Brown loan company and be free from debts note getting a loan from this company is 100% assured and guarantee Please fill the below application form and get back if interested and you will be glad of knowing a loan lender like Mrs Lily Brown BORROWER'S DATA 1)Full Names: 2)Country: 3)address: 4)State: 5)Sex: 6)Marital Status: 7)Occupation: 8)Phone Number: 10)Monthly income: 11)Next of Kin: 12)Loan Amount Needed: 13)Loan Duration: 14)Purpose of Loan: As soon as you fill the form above, I will send you my loan Terms And Conditions Asap in order for us to proceed. I will be looking forward to hear from you so as to proceed. With Regards,
ANONIM a comentat Decretul 823 2014
     Hello everyone, My name is Mrs Jennifer Anderson and i am talking as the happiest person in the whole wild world today and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will tell the name to the whole wild world and i am so happy to say that my family is back for good because i was in need a loan of $ 100,000 USD to start my life all over as i am a single mum with 4 kids and the whole world seemed like it was hanging on me until i met the GOD sent loan lender that changed my life and that of my family, a GOD fearing lender, Mr Richy Walters, he was the saviour GOD sent to rescue my family and at first i thought it was not going to be possible until i received my loan of $ 100,000 USD and i will advise any one who is in genuine need of a loan to contact Mr.Richy Walters via email at. skypebankloanfirm@gmail.com because he is the most understanding and kind hearted lender.
ANONIM a comentat OUG 100 2011
    Sunt doamna Rosita suntem un legitim şi un împrumut reputaţie creditor. Suntem companie dinamica cu asistenţă financiară ne împrumut fonduri afară la persoanele care au nevoie de asistenţă financiară, care au un credit de rău sau de care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, să investească pe afaceri.Vrem să folosească acest mediu să vă informez că am face de încredere şi asistenţă beneficiar ca fi bucuros să vă ofere un împrumut.Sa ne contactati prin adresa de mail: dawsonrositaloans@live.com Servicii topite includ; Refinance Home Îmbunătăţirea, împrumut de investiţii, credite Auto, consolidarea datoriilor, linie de Credit, a doua ipoteca, credite pentru afaceri, credite personale, maşină de împrumut, împrumut Auto. Scrie înapoi în cazul în care interesat. NUMELE COMPLET... ADRESA DE ACASĂ... sex... VARSTA... STAREA CIVILA... TARA... NUMĂRUL DE MOBIL... NUMĂRUL DE BIROU... DE STAT... VENIT LUNAR... OCUPATIA... data naşterii... SUMA NECESARĂ CA ÎMPRUMUT... DURATA ÎMPRUMUTULUI... SCOPUL ÎMPRUMUTULUI... A reveni la noi cu aceste informaţii astfel încât să putem trece mai departe ok. Sunt de aşteptare pentru a auzi de la tine bine. Doamnei Rosita.
ANONIM a comentat Hotărârea 344 2014
    Sunt doamna Rosita suntem un legitim şi un împrumut reputaţie creditor. Suntem companie dinamica cu asistenţă financiară ne împrumut fonduri afară la persoanele care au nevoie de asistenţă financiară, care au un credit de rău sau de care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, să investească pe afaceri.Vrem să folosească acest mediu să vă informez că am face de încredere şi asistenţă beneficiar ca fi bucuros să vă ofere un împrumut.Sa ne contactati prin adresa de mail: dawsonrositaloans@live.com Servicii topite includ; Refinance Home Îmbunătăţirea, împrumut de investiţii, credite Auto, consolidarea datoriilor, linie de Credit, a doua ipoteca, credite pentru afaceri, credite personale, maşină de împrumut, împrumut Auto. Scrie înapoi în cazul în care interesat. NUMELE COMPLET... ADRESA DE ACASĂ... sex... VARSTA... STAREA CIVILA... TARA... NUMĂRUL DE MOBIL... NUMĂRUL DE BIROU... DE STAT... VENIT LUNAR... OCUPATIA... data naşterii... SUMA NECESARĂ CA ÎMPRUMUT... DURATA ÎMPRUMUTULUI... SCOPUL ÎMPRUMUTULUI... A reveni la noi cu aceste informaţii astfel încât să putem trece mai departe ok. Sunt de aşteptare pentru a auzi de la tine bine. Doamnei Rosita.
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu