Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 121 din 21 decembrie 2006

privind regimul juridic al precursorilor de droguri

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1039 din 28 decembrie 2006Luând în considerare că de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile regulamentelor emise de instituţiile Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directă în cadrul sistemului juridic românesc,

având în vedere faptul că este necesară adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului instituţional şi juridic adecvat aplicării directe a prevederilor acestor acte comunitare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al substanţelor folosite frecvent la fabricarea ilicită a substanţelor stupefiante şi psihotrope, aşa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 273/2004 din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, denumit în continuare Regulamentul 273/2004, şi în art. 2 din Regulamentul Consiliului 111/2005 privind supravegherea comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi statele terţe, denumit în continuare Regulamentul 111/2005, măsurile pentru controlul şi supravegherea operaţiunilor cu acestea în vederea evitării deturnării lor, precum şi măsurile de combatere a operaţiunilor ilicite.

(2)  Lista substanţelor clasificate folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul 273/2004, precum şi în anexa la Regulamentul 111/2005.

(3)   Substanţele clasificate menţionate la alin. (2) se clasifică în trei categorii, în raport cu gradul de risc şi posibilitatea înlocuirii acestora cu alte substanţe în cadrul procesului de fabricare ilicită a drogurilor.

(4)  Termenii şi expresiile folosite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi definite la art. 2 din Regulamentul 273/2004, la art. 2 din Regulamentul 111/2005, precum şi la art. 2 din Regulamentul Comisiei 1.277/2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 şi a Regulamentului 111/2005, denumit în continuare Regulamentul 1.277/2005, au înţelesul stabilit prin aceste acte comunitare.

Art. 2. - Deţinerea, punerea pe piaţă, importul, exportul şi efectuarea de activităţi intermediare cu substanţe clasificate se realizează cu respectarea obligaţiilor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 3. - (1) Contactul operatorilor cu autorităţile, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stipulate în prezenta ordonanţă   de   urgenţă,   se   realizează   prin   structura specializată din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care are rol de ghişeu unic privind precursorii.

(2) Agenţia Naţională Antidrog este structura de monitorizare a operatorilor şi operaţiunilor cu substanţe clasificate şi neclasificate, de coordonare unitară a activităţilor în domeniul precursorilor desfăşurate de instituţiile competente, precum şi de coordonare şi asigurare a cooperării acestor instituţii cu structurile societăţii civile şi organismele internaţionale în domeniul precursorilor şi care constituie baza naţională centralizată de date în domeniul precursorilor.

Art. 4. - Agenţia Naţională Antidrog aduce la cunoştinţă operatorilor cu substanţe clasificate şi neclasificate liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la art. 9 din Regulamentul 273/2004 şi la art. 10 din Regulamentul 111/2005, precum şi lista substanţelor neclasificate.

CAPITOLUL II

Autorizaţii şi declaraţii

Art. 5. - (1) Agenţia Naţională Antidrog eliberează autorizaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul 273/2004 si la art. 6 din Regulamentul 111/2005.

(2)   Pentru instituţiile învestite cu exercitarea autorităţii publice ale căror atribuţii legale impun desfăşurarea de activităţi cu substanţe clasificate, prevăzute la art. 3 alin. (2) teza II din Regulamentul 273/2004, Agenţia Naţională Antidrog eliberează o autorizaţie specială.

(3)   Autorizaţia prevăzută la alin. (1) şi autorizaţia specială prevăzută la alin. (2) se eliberează pe o durată nedeterminată, titularul având obligaţia să dovedească, la fiecare 3 ani, că îndeplineşte condiţiile existente la data autorizării. Dovada îndeplinirii de către operator a condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei se face până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 6. - (1) Autorizaţia eliberată conform art. 5 este valabilă pentru locaţiile declarate la solicitarea acesteia.

(2) Pentru eliberarea autorizaţiei prevăzute la art. 5, Agenţia Naţională Antidrog solicită avizul prealabil al formaţiunii antidrog competente teritorial.

Art. 7. - (1) In vederea înregistrării la Agenţia Naţională Antidrog, înainte de începerea activităţii, operatorii care pun pe piaţă substanţe clasificate de categoria 2, atunci când cantităţile de substanţe clasificate depăşesc limitele anuale prevăzute în anexa II la Regulamentul 273/2004, precum şi operatorii implicaţi în import, export şi activităţi intermediare cu aceste substanţe declară şi actualizează, imediat ce intervine o modificare, adresele locaţiilor în care îşi desfăşoară activităţile.

(2)   Declaraţia prevăzută la alin. (1) conţine lista substanţelor clasificate din categoria 2, tipul operaţiunii vizate şi coordonatele de contact ale operatorului.

(3)   Pentru operatorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) care desfăşoară operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 2 se realizează o înregistrare specială.

(4)   Operatorii care desfăşoară operaţiuni de export cu substanţe clasificate de categoria 3 în cantităţi mai mari decât limitele anuale prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul 1.277/2005 au obligaţia efectuării înregistrării prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - (1) Agenţia Naţională Antidrog autorizează fiecare operaţiune de export de substanţe clasificate din categoria 1, din statele nemembre ale Uniunii Europene, precum şi orice operaţiune de import de substanţe clasificate din categoria 1 care fac obiectul unei declaraţii în vamă, în statele nemembre ale Uniunii Europene, operaţiuni prevăzute la art. 12 si 20 din Regulamentul 111/2005.

(2) Autorizaţia pentru operaţiunea de export şi de import este valabilă 6 luni.

Art. 9. - (1) Notificarea prealabilă a exporturilor de substanţe clasificate din categoria 1 şi a exporturilor de substanţe clasificate din categoriile 2 şi 3 cu destinaţia anumitor ţări, prevăzută la art. 11 din Regulamentul 111/2005, se adresează Agenţiei Naţionale Antidrog.

(2) Soluţionarea în cazul primirii unei notificări prealabile sau notificarea prealabilă a exportului către ţara de destinaţie se realizează de către formaţiunea centrală antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 10. - Condiţiile de eliberare, suspendare sau retragere a autorizaţiilor ori de efectuare a înregistrărilor, precum şi modul în care se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) se stabilesc în regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III

Obligaţii ale operatorilor

Art. 11. - (1) Operatorii cu substanţe clasificate de categoriile 1 şi 2 comunică Agenţiei Naţionale Antidrog datele de contact ale persoanei responsabile cu această activitate şi, după caz, ale înlocuitorului acesteia, desemnate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004.

(2)   Persoana responsabilă are atribuţii expres stabilite de operator pentru supervizarea operaţiunilor cu substanţe clasificate şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3)  Orice modificare cu privire la persoana responsabilă sau la înlocuitorul acesteia se comunică imediat Agenţiei Naţionale Antidrog.

Art. 12. - (1) Operatorul are obligaţia de a comunica imediat Agenţiei Naţionale Antidrog orice eveniment neobişnuit sau operaţiune cu substanţe clasificate care poate genera ca aceste substanţe să fie deturnate în vederea fabricării ilicite a substanţelor stupefiante ori psihotrope.

(2) Autorităţile competente asigură confidenţialitatea datelor furnizate de operator.

Art. 13. - (1) Desfăşurarea operaţiunilor cu substanţe clasificate se face cu respectarea următoarelor obligaţii:

a)  obţinerea declaraţiei de utilizare, prevăzută de art. 4 din Regulamentul 273/2004;

b)   asigurarea şi păstrarea evidenţei mişcării zilnice a substanţelor clasificate şi întocmirea documentaţiei în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul 273/2004 şi ale art. 3 şi 4 din  Regulamentul  111/2005;

c)  întocmirea pentru fiecare produs a normelor tehnice specifice privind producţia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, consemnarea, asigurarea şi administrarea antidotului în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice, în cazul operatorilor care produc substanţe clasificate;

d)   asigurarea etichetării, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul 273/2004 si la art. 5 din Regulamentul 111/2005;

e)   efectuarea ambalării, conform dispoziţiilor legale în materie.

(2) Limitele cantitative anuale, pentru care operatorii implicaţi în punerea pe piaţă a substanţelor clasificate din categoria 2 sunt exceptaţi de la prevederile art. 11 şi art. 13 alin. (1) lit. a) şi b), sunt cele prevăzute în anexa II la Regulamentul 273/2004.

Art. 14. - (1) Păstrarea şi depozitarea substanţelor clasificate se fac cu respectarea dispoziţiilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

(2) In încăperile în care se depozitează substanţe clasificate nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spaţiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori stupefiante.

Art. 15. - (1) Operatorii cu substanţe clasificate din categoriile 1, 2 şi 3 comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, până la data de 15 februarie a anului următor, informaţiile prevăzute la art. 17 din Regulamentul 1.277/2005.

(2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) depun la Agenţia Naţională Antidrog, până la data de 10 iunie a anului în curs, estimarea producţiei şi importului pentru anul următor.

Art. 16. - (1) Operatorii care desfăşoară operaţiuni de import, export şi tranzit cu substanţe clasificate din categoriile 1 şi 2 furnizează Agenţiei Naţionale Antidrog informaţiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul 1.277/2005.

(2) Agenţia Naţională Antidrog are obligaţia să raporteze Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor, prevăzut la art. 2 lit. k) din Regulamentul 111/2005, situaţiile statistice trimestriale şi anuale pentru substanţele clasificate.

Art. 17. - Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se exercită, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de persoane anume desemnate din Ministerul Sănătăţii Publice, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Agenţia Naţională Antidrog.

Art. 18. - (1) In vederea exercitării controlului respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către organele abilitate, operatorii au obligaţia:

a)   de a permite accesul în locaţiile în care îşi desfăşoară activităţile;

b)  de a permite verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi a documentelor comerciale;

c)   de a permite prelevarea, dacă este necesar, de probe, conform dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Autorităţile publice cu competenţe de cercetare penală au dreptul să indisponibilizeze pentru verificări mijloacele de transport pentru o perioadă rezonabilă, în raport de circumstanţe.

CAPITOLUL IV

Contravenţii şi infracţiuni

Art. 19. - Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)  nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) şi art. 14;

b)  împiedicarea exercitării dreptului prevăzut la art. 18 alin. (1);

c)  netransmiterea datelor prevăzute la art. 15 si art. 16 alin. (1).

Art. 20. - Contravenţiile prevăzute la art. 19 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei.

Art. 21. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 19 şi 20 se efectuează de personalul împuternicit al autorităţilor prevăzute la art. 17.

(2) Prevederile art. 19 şi 20 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Punerea pe piaţă, importul, exportul, producerea, fabricarea, oferirea, furnizarea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, plasarea pe piaţă, procurarea, cumpărarea, sinteza, extracţia, experimentarea, activităţile intermediare, astfel cum sunt acestea definite în art. 2 lit. e) din Regulamentul 111/2005, cumpărarea sau deţinerea de substanţe clasificate, echipamente ori materiale, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

(2)  Constituie infracţiune şi comercializarea de substanţe clasificate către operatori economici ori persoane fizice neautorizate sau neînregistrate, în conformitate cu art. 6-8 din Regulamentul 111/2005, pentru activitatea cu astfel de substanţe si se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).'

(3)   Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită a drogurilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 23. - Trecerea peste frontieră a substanţelor clasificate, fără documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, constituie infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută şi pedepsită de art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al  României.

Art. 24. - (1) In cazul infracţiunilor prevăzute la art. 22 şi 23 se dispune confiscarea substanţelor clasificate în condiţiile legii.

(2) In cazul în care substanţele clasificate care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 22 nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Art. 25. - Urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 22 şi 23 se realizează de către procurori din cadrul Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Art. 26. - (1) Distrugerea substanţelor clasificate confiscate sau predate în custodie la încetarea activităţii, care nu pot fi valorificate, se face în condiţii ecologice, printr-un operator autorizat în condiţiile legii, în prezenţa unei comisii din care face parte persoana responsabilă de activitatea cu substanţe clasificate a operatorului care realizează distrugerea şi, după caz, a celui de la care au fost confiscate, un reprezentant al formaţiunii antidrog competente teritorial şi un specialist în protecţia mediului.

(2)   Distrugerea substanţelor clasificate depreciate calitativ se poate face de operator, în prezenţa comisiei prevăzute la alin. (1).

(3)   O copie a procesului-verbal de distrugere se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 27. - (1) Agenţia Naţională Antidrog şi celelalte autorităţi cu competenţe în domeniul substanţelor clasificate şi neclasificate cooperează cu societatea civilă în activitatea de prevenire a deturnării acestor substanţe din circuitul licit.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 17 sunt obligate să colaboreze pentru realizarea scopului prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 28. - (1) Autorizaţiile eliberate în baza Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţe clasificate de categoria 1 îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării, dată la care autorizaţia va fi eliberată potrivit prevederilor art. 5.

(2) In termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii care desfăşoară operaţiuni cu substanţe clasificate de categoriile 2 şi 3 sunt obligaţi să-şi declare locaţiile.

Art. 29. - Agenţia Naţională Antidrog este autoritatea naţională competentă în sensul prevederilor Regulamentului 273/2004, Regulamentului 111/2005 si ale Regulamentului 1.277/2005.

Art. 30. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu se dispune altfel.

Art. 31. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)   Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   art. 9 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

c)    Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită  a  drogurilor,   publicată  în   Monitorul   Oficial   al României,  Partea I,  nr. 772 din 23 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  ordonanţă  de   urgenţă  asigură  aplicarea Regulamentului 273/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L47 din 18 februarie 2004, a Regulamentului 111/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L22 din 26 ianuarie 2005, şi a Regulamentului 1.277/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene   nr. 202 din 3 august 2005.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 121/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 121 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 121/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu