Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.142 din 18.06.2018

privind precursorii de droguri
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25 iunie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta lege conţine dispoziţii privind regimul juridic al precursorilor de droguri şi stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a dispoziţiilor cuprinse în următoarele regulamente:a)Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 273/2004; b)Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 22 din 26 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 111/2005; c)Regulamentul delegat (UE) 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015, denumit în continuare Regulamentul delegat 2015/1.011; d)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii drogurilor şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Uniune şi ţările terţe cu precursori ai drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia stabilită la art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004, la art. 2 din Regulamentul nr. 111/2005, la art. 2 din Regulamentul delegat 2015/1.011, precum şi la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
(3) Prin precursori de droguri se înţeleg acele substanţe clasificate şi neclasificate folosite frecvent la producerea ilicită de stupefiante şi substanţe psihotrope, la care se face referire la art. 1 din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 1 din Regulamentul nr. 111/2005.
Articolul 2
(1) Se desemnează Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate competentă în sensul regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a dispoziţiilor prezentei legi.
(2) În aplicarea regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a dispoziţiilor prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog îndeplineşte următoarele funcţii principale:a)monitorizează operatorii şi operaţiunile cu substanţe clasificate şi neclasificate, în vederea asigurării legalităţii operaţiunilor cu precursori de droguri şi aplică, în acest scop, măsurile de control administrativ prevăzute de lege; b)coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii deturnării precursorilor de droguri; c)asigură cooperarea cu societatea civilă şi autorităţile şi organismele internaţionale din domeniul precursorilor de droguri, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanţi ai acestora, informări, schimburi de date, precum şi orice alte activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor specifice; d)constituie şi gestionează baza naţională de date privind precursorii de droguri, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin hotărâre a Guvernului; e)constituie punct de contact unic în conformitate cu art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013; f)transmite Comisiei Europene comunicările prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 32 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005 în condiţiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat 2015/1.011.
(3) Contactul operatorilor şi utilizatorilor de precursori de droguri cu autorităţile naţionale relevante, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, se realizează prin structura specializată din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care are rol de ghişeu unic privind precursorii de droguri.
Articolul 3
(1) Agenţia Naţională Antidrog asigură aducerea la cunoştinţa operatorilor cu precursori de droguri a liniilor directoare elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la art. 9 din Regulamentul nr. 273/2004, şi a orientărilor din Regulamentul nr. 111/2005, precum şi a listei substanţelor neclasificate, prin orice modalitate pe care o consideră adecvată îndeplinirii scopului acestora.
(2) În aplicarea art. 10 alin. (4) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog, cu consultarea, după caz, a autorităţilor naţionale relevante, poate propune Comisiei Europene adăugarea unei substanţe neclasificate în lista menţionată la art. 10 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 111/2005.
Articolul 4
(1) În aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 16 colaborează cu Agenţia Naţională Antidrog.
(2) În vederea verificării legitimităţii operaţiunilor cu precursori de droguri sau a realităţii datelor cuprinse în cererile formulate de operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri, Agenţia Naţională Antidrog poate solicita date şi informaţii relevante entităţilor publice sau private care deţin astfel de date.
(3) În scopul prevăzut la art. 12 din Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1998, precum şi a dispoziţiilor prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile naţionale cu competenţe în domeniu, participă la proiecte şi mecanisme internaţionale pentru prevenirea deturnării precursorilor de droguri.
Capitolul IICerinţe şi obligaţii Articolul 5
(1) Licenţa prevăzută la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005 se acordă de către Agenţia Naţională Antidrog.
(2) Perioada pentru care se acordă licenţa prevăzută la alin. (1) este de 3 ani. În vederea acordării unei noi licenţe, titularul are obligaţia de a depune o solicitare în acest sens cu minimum 30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost eliberată.
(3) Licenţa specială prevăzută la art. 3 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 4 din Regulamentul delegat 2015/1.011 se acordă de Agenţia Naţională Antidrog şi este valabilă numai în condiţiile stabilite de respectiva licenţă specială.
(4) Licenţa specială prevăzută la alin. (3) se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a menţinerii condiţiilor pentru care a fost acordată. Modalitatea în care se realizează certificarea menţinerii condiţiilor se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Articolul 6
(1) Licenţele acordate potrivit art. 5 sunt valabile numai pentru locaţiile, substanţele şi operaţiunile declarate la solicitarea acordării acestora.
(2) În vederea acordării licenţei prevăzute la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog solicită puncte de vedere formaţiunii antidrog a Poliţiei Române, competente teritorial.
Articolul 7
(1) Agenţia Naţională Antidrog acordă înregistrarea prevăzută la art. 3 alin. (6) teza I şi a II-a din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.
(2) Perioada de valabilitate a înregistrării prevăzute la alin. (1) este de 3 ani. În vederea acordării unei noi înregistrări, titularul are obligaţia de a depune o solicitare în acest sens cu minimum 30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost acordată.
(3) Instituţiilor naţionale învestite cu exercitarea autorităţii publice, precum şi celorlalte categorii de persoane prevăzute la art. 3 alin. (6) teza a III-a din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 6 lit. a) din Regulamentul delegat 2015/1.011 ale căror atribuţii legale impun desfăşurarea de activităţi cu substanţe clasificate li se acordă o înregistrare specială, valabilă în condiţiile stabilite de dispoziţiile din regulamentele prevăzute la art. 1 alin. (1).
(4) Înregistrarea specială se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a menţinerii condiţiilor pentru care a fost acordată. Modalitatea în care se realizează certificarea menţinerii condiţiilor se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Articolul 8
(1) Autorizaţia de export prevăzută la art. 12 şi autorizaţia de import prevăzută la art. 20 din Regulamentul nr. 111/2005 se acordă de către Agenţia Naţională Antidrog.
(2) În aplicarea art. 11 din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog realizează notificarea prealabilă a operaţiunilor de export.
(3) Pentru a răspunde notificărilor prealabile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog poate solicita motivat informaţii din partea formaţiunilor antidrog ale Poliţiei Române, competente teritorial, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Articolul 9
(1) Acordarea licenţelor şi a înregistrărilor, refuzul acordării licenţelor sau a înregistrărilor, suspendarea sau revocarea lor, după caz, se realizează în condiţiile art. 3 din Regulamentul nr. 273/2004, respectiv art. 6 şi 7 din Regulamentul nr. 111/2005, potrivit prezentei legi şi în conformitate cu procedura stabilită de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(2) Acordarea sau refuzul acordării autorizaţiilor de import şi de export, suspendarea şi revocarea acestora se realizează în condiţiile art. 12-25 din Regulamentul nr. 111/2005, potrivit prezentei legi şi în conformitate cu procedura stabilită de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) În cazul revocării licenţelor sau a înregistrărilor ori a autorizaţiilor de import sau de export, titularul este obligat să transmită respectivele licenţe, înregistrări sau autorizaţii în original, la Agenţia Naţională Antidrog, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă despre revocare.
(4) Titularul licenţei sau a înregistrării solicită acordarea unei noi licenţe sau înregistrări în cazul în care intervin situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (9) din Regulamentul delegat 2015/1.011. În cazul acordării unei noi licenţe sau înregistrări, licenţa sau înregistrarea anterioară îşi încetează valabilitatea în condiţiile art. 3 alin. (9) teza a II-a din Regulamentul delegat 2015/1.011.
(5) Modificarea datelor furnizate cu ocazia solicitării acordării licenţei şi înregistrării, altele decât cele care impun acordarea unei noi licenţe sau înregistrări, se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog în termenul prevăzut la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
Articolul 10Desfăşurarea operaţiunilor cu substanţe clasificate se face cu respectarea de către operator sau utilizator, după caz, a următoarelor obligaţii: a)desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de droguri, conform art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011 şi comunicarea datelor de contact ale acesteia către Agenţia Naţională Antidrog; b)obţinerea declaraţiei clientului prevăzută la art. 4 din Regulamentul nr. 273/2004; c)certificarea conformităţii declaraţiei clientului potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 273/2004; d)asigurarea şi păstrarea evidenţei mişcării substanţelor clasificate şi întocmirea documentaţiei potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 273/2004 şi ale art. 3 şi 4 din Regulamentul nr. 111/2005; e)însoţirea importurilor, exporturilor sau a activităţilor intermediare de documentaţia prevăzută la art. 3 din Regulamentul nr. 111/2005; f)asigurarea etichetării cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 5 din Regulamentul nr. 111/2005; g)asigurarea măsurilor de protecţie fizică în locaţiile unde aceştia se utilizează şi se depozitează; h)notificarea Agenţiei Naţionale Antidrog, de îndată, a comenzilor sau tranzacţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005; i)transmiterea către Agenţia Naţională Antidrog a situaţiilor privind tranzacţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) din Regulamentul nr. 273/2004, precum şi a situaţiilor privind monitorizarea comerţului între Uniunea Europeană şi statele terţe prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005; j)verificarea de către furnizori a deţinerii de către operatori sau utilizatori, clienţi ai acestora, a licenţei prevăzute la art. 5 alin. (1) sau a licenţei speciale prevăzute la art. 5 alin. (3), respectiv a înregistrării prevăzute la art. 7 alin. (1) sau a înregistrării speciale prevăzute la art. 7 alin. (3). Articolul 11
(1) La momentul depunerii cererii de acordare a licenţei sau a înregistrării, anterior începerii activităţii cu precursori de droguri, se comunică la Agenţia Naţională Antidrog decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri şi a înlocuitorului acesteia.
(2) Decizia de numire a persoanei responsabile şi a înlocuitorului acesteia conţine date şi informaţii referitoare la nume, prenume, telefon şi/sau fax, adresa de poştă electronică, funcţia şi atribuţiile expres stabilite pentru supervizarea operaţiunilor cu precursori de droguri şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(3) Orice modificare a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată Agenţiei Naţionale Antidrog, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.
(4) Operatorii sau utilizatorii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004, respectiv la art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011, pot notifica la ghişeul unic privind precursorii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog persoane de contact care exercită atribuţii de supervizare a operaţiunilor cu precursori de droguri.
Articolul 12
(1) Asigurarea măsurilor de protecţie fizică a substanţelor clasificate în locaţiile unde acestea se utilizează şi se depozitează se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea operatorilor şi utilizatorilor în condiţiile acesteia.
(2) În încăperile în care se depozitează substanţele clasificate nu este permisă depozitarea altor materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spaţiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori a stupefiantelor.
Articolul 13
(1) Notificarea prevăzută la art. 10 lit. h) se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia şi cuprinde cel puţin datele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.
(2) În aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 26 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 111/2005, notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi de persoanele fizice sau juridice implicate în punerea pe piaţă a substanţelor neclasificate şi de către cele care desfăşoară operaţiuni de import sau de export cu astfel de substanţe, după transmiterea listei acestor substanţe de către Agenţia Naţională Antidrog. Modalitatea de transmitere a listei cu substanţele neclasificate se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(3) În scopul prevenirii deturnării precursorilor de droguri, Agenţia Naţională Antidrog, precum şi celelalte autorităţi şi instituţii cu competenţe în domeniu asigură confidenţialitatea datelor furnizate de operatori potrivit alin. (1) şi (2), precum şi a datelor de identificare ale acestora.
Articolul 14Informaţiile privind tranzacţiile cu substanţe clasificate se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog de către operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri, în condiţiile art. 9 alin. (1)-(5) din Regulamentul delegat 2015/1.011, ale art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, precum şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. Articolul 15
(1) Agenţia Naţională Antidrog comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 32 din Regulamentul nr. 111/2005, precum şi orice alte informaţii privind substanţele clasificate şi neclasificate solicitate de Comisia Europeană.
(2) Comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către structura de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în principal prin intermediul bazei de date europene privind precursorii de droguri constituită potrivit art. 13 din Regulamentul nr. 273/2004.
Articolul 16Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de droguri, inclusiv în locaţiile operatorilor şi utilizatorilor se exercită de Agenţia Naţională Antidrog, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră sau de unităţile subordonate acestora, după caz, precum şi de autoritatea vamală competentă, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate. Articolul 17
(1) În vederea verificării de către autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 16 a respectării cerinţelor stabilite pentru controlul şi supravegherea precursorilor de droguri, operatorii şi utilizatorii de precursori sunt obligaţi:a)să permită accesul în sediile comerciale în care îşi desfăşoară activitatea; b)să furnizeze date cu privire la comenzile sau operaţiunile cu precursori de droguri desfăşurate de aceştia, precum şi orice alte date sau informaţii relevante; c)să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sau a documentelor comerciale; d)să permită prelevarea, după caz, de probe, conform dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică şi în ceea ce priveşte substanţele neclasificate.
(3) Agenţia Naţională Antidrog transmite listele cu substanţe neclasificate prevăzute la alin. (2) persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi cu astfel de substanţe, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(4) În vederea demonstrării scopului legal al operaţiunii potrivit art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, operatorii sunt obligaţi să prezinte autorităţii vamale documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul delegat 2015/1.011.
Capitolul IIIContravenţii şi infracţiuni Articolul 18
(1) Constituie contravenţii la regimul juridic al precursorilor de droguri, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, următoarele fapte:a)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (5) şi art. 10 lit. a)-f), h) şi i); b)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a)-d) şi la art. 17 alin. (2); c)nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 17 alin. (4).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei.
Articolul 19
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 18 se realizează după cum urmează:a)în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog; b)în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române; c)în cazul contravenţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c), de către autoritatea vamală.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Modelul-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art. 18 se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 20
(1) Punerea pe piaţă a substanţelor clasificate, importul, exportul şi activităţile intermediare acestora, precum şi deţinerea de substanţe clasificate fără licenţa prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licenţa specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3), constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi importul şi exportul substanţelor clasificate, fără autorizaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1).
(3) Comercializarea sau punerea la dispoziţie cu orice titlu de substanţe clasificate către operatori economici ori persoane fizice care nu deţin licenţa prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licenţa specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3), care să permită desfăşurarea de activităţi cu astfel de substanţe, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
Articolul 21Urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 20 este de competenţa procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Articolul 22
(1) Precursorii de droguri confiscaţi sau predaţi în custodie la încetarea activităţii şi care nu pot fi valorificaţi se distrug cu respectarea cerinţelor pentru eliminare potrivit regimului deşeurilor, reglementat de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în prezenţa unei comisii formată dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează eliminarea şi, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum şi un reprezentant al formaţiunii antidrog a Poliţiei Române competentă teritorial şi un reprezentant al autorităţii centrale pentru protecţia mediului.
(2) Valorificarea precursorilor de droguri intraţi în proprietatea privată a statului se realizează conform regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(3) Gestionarea precursorilor de droguri depreciaţi calitativ se face cu respectarea regimului deşeurilor, eliminarea realizându-se în prezenţa comisiei prevăzute la alin. (1).
(4) O copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de droguri se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog de către persoana juridică care efectuează eliminarea.
(5) Distrugerea precursorilor de droguri intraţi în proprietatea privată a statului care nu mai pot fi valorificaţi se realizează numai după ce comisia de evaluare comunică acest fapt formaţiunii antidrog competente teritorial, în vederea efectuării formalităţilor de distrugere în condiţiile alin. (1).
(6) Sumele reprezentând cheltuielile de distrugere a precursorilor de droguri se suportă potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 23
(1) Autorizaţiile şi înregistrările, precum şi autorizaţiile şi înregistrările speciale acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea pentru o perioadă de 3 ani de la data acordării ultimei vize. După expirarea acestei perioade, acordarea de licenţe şi înregistrări, inclusiv licenţe şi înregistrări speciale, se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
(2) În cazul expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiilor şi înregistrărilor acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, cererile de acordare de licenţe sau înregistrări, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la alin. (1).
(3) Autorizaţiile de import şi export acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la art. 8 alin. (2) din acelaşi act normativ sau până la efectuarea operaţiunilor pentru care au fost acordate.
Articolul 24
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.
(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare trimiterile la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta lege.
Articolul 25Prevederile art. 18 şi 19 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 26 În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre regulamentul de aplicare a acesteia. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 142/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 142 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu