Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1172 din 26.07.2021

pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţii de control intern în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 06 august 2021SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 7 lit. A pct. 3 şi 19 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de reglementare a activităţii de control intern în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Structurile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, toate structurile aflate în subordinea acesteia, precum şi Direcţia generală de integritate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 26 martie 2014. Articolul 4Acţiunile de control intern începute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin rămân supuse reglementării aplicabile anterior acestei date. Articolul 5Datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului ordin sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale legislaţiei naţionale cu incidenţă în domeniu. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu Bucureşti, 26 iulie 2021. Nr. 1.172. ANEXĂPROCEDURĂ de reglementare a activităţii de control intern în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Articolul 1Aparatul de control intern Aparatul de control intern al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este format din serviciile cu atribuţii de control intern din cadrul Direcţiei generale de integritate, precum şi din serviciile/birourile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. Articolul 2Competenţa de exercitare a acţiunilor de control intern
(1) Activitatea desfăşurată de structurile centrale şi subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi de personalul acestora, cu excepţia activităţilor desfăşurate de funcţionarii publici în cazul cărora competenţa de numire revine ministrului finanţelor, va fi verificată de Direcţia generală de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi de către structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedură şi prin regulamentele de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili efectuează activităţi de control intern în aria de competenţă a acestora, cu privire la activitatea structurilor organizatorice componente ale direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care fac parte, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi a personalului acestora, exclusiv cu privire la activitatea desfăşurată de funcţionari publici în cazul cărora competenţa de numire revine preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), activitatea desfăşurată de funcţionari publici în cazul cărora competenţa de numire revine preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate fi verificată şi de către structurile de control intern teritoriale (din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili), cu aprobarea prealabilă a preşedintelui.
(4) În cazul în care structurile de control din cadrul unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constată eventuale deficienţe şi/sau abateri în legătură cu activitatea desfăşurată de funcţionari publici în cazul cărora competenţa de numire revine preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se va proceda la transmiterea dosarului acţiunii de control intern Direcţiei generale de integritate, în scopul verificării acestora, după caz.
(5) În cazul în care Direcţia generală de integritate sau structurile de control din cadrul unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constată eventuale deficienţe şi/sau abateri în legătură cu activitatea desfăşurată de funcţionari publici în cazul cărora competenţa de numire revine ministrului finanţelor, se va proceda la transmiterea dosarului acţiunii de control intern Corpului de control al ministrului finanţelor, în scopul verificării acestora.
(6) Personalul structurilor cu atribuţii de control intern nu poate fi implicat în îndeplinirea activităţilor care, ulterior, pot fi verificate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) din prezenta procedură.
Articolul 3Definirea acţiunii de control intern Acţiunea de control intern reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se verifică activitatea desfăşurată de structurile centrale şi subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi/sau de către personalul din cadrul acestora în exercitarea funcţiilor publice şi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, sub aspectul respectării legislaţiei aplicabile în materie, al regularităţii emiterii actelor sau deciziilor, în vederea identificării şi corectării eventualelor deficienţe şi/sau abateri, precum şi în vederea identificării responsabilităţilor şi a circumstanţelor în care s-au produs. Articolul 4Definirea structurilor centrale şi subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(1) În sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înţelege: direcţiile generale/direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2) În sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înţelege: direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv unităţile subordonate acestora, şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
Articolul 5Factori generatori ai activităţii de control intern Activitatea de control intern poate fi generată de următorii factori: a)solicitări/dispoziţii ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv ale directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, pentru structurile cu atribuţii de control intern din cadrul acestora; b)autosesizări ale structurilor de control intern cu privire la informaţii considerate relevante, care justifică efectuarea unei acţiuni de control intern, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală/directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz; c)analiza de risc efectuată la nivelul Direcţiei generale de integritate, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; d)solicitări formulate de autorităţi şi/sau instituţii publice, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; e)petiţii sau sesizări de neregularitate; f)formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor întocmite de structurile de audit. Articolul 6Principiile activităţii de control intern Principiile care stau la baza activităţii de control intern sunt: a)obiectivitatea - presupune o evaluare corectă a factorilor care au generat deficienţele/abaterile constatate şi propunerea măsurilor necesare eliminării cauzelor şi diminuării efectelor negative; b)legalitatea - presupune ca toate activităţile specifice controlului intern să fie desfăşurate cu respectarea cadrului legal şi procedural aplicabil; c)responsabilitatea - presupune o atitudine responsabilă şi echidistantă în îndeplinirea atribuţiilor; d)eficacitatea - se referă la oportunitatea şi finalitatea activităţii de control intern, în scopul atingerii obiectivelor propuse; e)abordare unitară - activitatea de control intern în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală trebuie să aibă la bază o viziune unitară a problematicii, atât în sensul reglementărilor, cât şi al generalizării bunelor practici; f)continuitatea - are în vedere faptul că activitatea de control intern trebuie să aibă un caracter permanent. Articolul 7Atribuţiile aparatului de control intern Aparatul de control intern are următoarele atribuţii principale: a)efectuează acţiuni de control intern prin care verifică, sub aspectul respectării legislaţiei aplicabile în materie, al regularităţii emiterii actelor sau deciziilor, în vederea identificării şi corectării eventualelor deficienţe şi/sau abateri, precum şi în vederea identificării responsabilităţilor şi a circumstanţelor în care s-au produs; b)propune măsuri preventive, corective şi/sau sesizarea organelor competente la finalizarea acţiunilor de control intern şi poate propune măsuri operative pe durata acţiunilor de control intern, dacă este cazul; c)întocmeşte acte de control intern; d)asigură transmiterea actului de control intern întocmit către Serviciul de supraveghere informatică şi monitorizare a activităţii structurilor A.N.A.F.; e)soluţionează formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor, petiţii şi sesizări de neregularitate în conformitate cu reglementările legale şi procedurale aplicabile; f)efectuează cercetarea administrativă la solicitarea comisiilor de disciplină, potrivit prevederilor legale, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv a directorului general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili; g)sesizează, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală/directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, instituţiile competente, atunci când, ca urmare a acţiunii de control intern, rezultă indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, a unei încălcări a regimului conflictelor de interese şi incompatibilităţilor, sau, după caz, comisia de disciplină, în situaţia faptelor ce pot constitui abateri disciplinare. Articolul 8Drepturile şi obligaţiile organelor de control intern
(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de control intern au dreptul:a)să solicite de la reprezentanţii structurii controlate transmiterea datelor, informaţiilor sau a oricăror documente, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, în legătură cu obiectul acţiunii de control intern; b)să solicite structurilor de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau din cadrul Ministerului Finanţelor transmiterea unor puncte de vedere în scopul clarificării aspectelor care fac obiectul acţiunilor de control intern; c)să solicite informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice în scopul clarificării aspectelor care fac obiectul acţiunilor de control intern; d)să solicite note explicative persoanelor a căror activitate face obiectul verificărilor, în orice etapă a acţiunii de control, în vederea definitivării constatărilor; e)să solicite note de relaţii persoanelor care pot oferi informaţii în vederea clarificării obiectivelor acţiunii de control intern şi definitivării constatărilor; f)să primească acces şi să utilizeze aplicaţii informatice, în vederea obţinerii de informaţii necesare clarificării aspectelor care fac obiectul acţiunilor de control intern; g)să colaboreze cu reprezentanţii altor instituţii ale statului, în limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit, în vederea desfăşurării operative a acţiunilor de control intern; h)să ridice, în original, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, orice înscris care are legătură cu obiectul verificărilor.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de control intern au obligaţia de a respecta atât prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pe cele ale celorlalte acte normative aplicabile.
Articolul 9Obligaţiile structurilor centrale şi subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul structurilor centrale şi subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are următoarele obligaţii:a)să pună la dispoziţia organelor de control intern documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite; b)să dea note explicative şi/sau note de relaţii, în condiţiile legii, în vederea clarificării obiectivelor acţiunii de control intern şi definitivării constatărilor; c)să asigure condiţiile logistice necesare bunei desfăşurări a acţiunii de control intern, la sediul structurii verificate, cu respectarea cerinţelor privind confidenţialitatea datelor şi informaţiilor utilizate pe durata acesteia; d)să se prezinte la sediul structurii de control intern ori de câte ori este invitat pentru a oferi note explicative sau note de relaţii, clarificări ori alte informaţii şi/sau documente în legătură cu obiectivele acţiunii de control intern; e)să ducă la îndeplinire măsurile dispuse în sarcina sa sau a structurilor pe care le coordonează, în termenele stabilite, şi să informeze asupra modului de implementare a acestora; f)să transmită punctele de vedere solicitate în scopul clarificării aspectelor care fac obiectul acţiunilor de control intern.
(2) În situaţii excepţionale, când, din motive obiective, personalul de conducere şi de execuţie din cadrul structurilor centrale şi subordonate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu poate respecta una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1), se va proceda la informarea în timp util a organelor de control intern, în vederea reprogramării activităţilor planificate.
Articolul 10Desemnarea echipei de control intern
(1) Desemnarea echipei de control intern se face pe baza ordinului de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, emis cu respectarea limitelor de competenţă prevăzute la art. 2 şi a regimului juridic al conflictului de interese, stabilit potrivit legii.
(2) Ordinul de serviciu se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Pentru structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, ordinul de serviciu se aprobă, în toate situaţiile, de către directorul general al acestora.
(3) Ordinul de serviciu se întocmeşte într-un singur exemplar şi va cuprinde următoarele elemente obligatorii:a)numărul şi data de înregistrare; b)denumirea structurii de control intern care efectuează acţiunea de control; c)cadrul legal în baza căruia se efectuează acţiunea de control intern; d)organul fiscal şi/sau persoana a cărui/cărei activitate urmează a fi verificată; e)data începerii acţiunii de control intern; f)scopul acţiunii de control intern; g)numele, prenumele şi funcţiile membrilor echipei de control intern şi ale coordonatorului acesteia, după caz.
(4) Persoanele desemnate în echipa de control intern au obligaţia să informeze, de îndată, superiorul ierarhic cu privire la orice potenţial conflict de interese în care s-ar putea afla ca urmare a desemnării sau cu privire la orice situaţie care le-ar putea afecta obiectivitatea pe parcursul desfăşurării acţiunii de control intern, precum şi să completeze declaraţia de imparţialitate prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
Articolul 11Pregătirea acţiunilor de control intern
(1) În prima etapă a acţiunii de control intern se va efectua o documentare, care constă în analizarea cadrului normativ şi a elementelor specifice activităţii care urmează a fi verificată, pe baza căreia se stabilesc obiectivele acţiunii de control intern.
(2) Obiectivele acţiunii de control se vor cuprinde într-o tematică de control, care va sta la baza acţiunii de control intern.
(3) În funcţie de elementele concrete care rezultă din analiza documentară efectuată în etapa de pregătire a acţiunii de control intern, se poate stabili un nivel de prioritate în efectuarea acesteia, aspect care va fi menţionat în cuprinsul tematicii de control.
(4) Criteriile de prioritizare a acţiunilor de control intern pot fi, fără a se limita la acestea, următoarele:a)împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale suplimentare; b)împlinirea termenului maxim în care poate fi sesizată comisia de disciplină, în cazul existenţei unor indicii cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare; c)apariţia unor posibile prejudicii pe seama veniturilor statului prin utilizarea/aplicarea unor practici neconforme şi/sau neluarea măsurilor legale care se impun; d)necesitatea soluţionării acţiunii de control intern cu respectarea termenelor prevăzute în acte normative sau în măsurile/solicitările transmise de alte autorităţi/instituţii cu atribuţii de control.
Articolul 12Desfăşurarea acţiunilor de control intern
(1) La începerea unei acţiuni de control intern, în cazul în care verificările se desfăşoară la sediul structurii verificate sau la sediul structurii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea persoana a cărei activitate este verificată, organele de control se vor legitima şi vor prezenta ordinul de serviciu conducătorului acesteia, precum şi persoanei a cărei activitate este verificată, după caz.
(2) Pe parcursul desfăşurării acţiunii de control intern se vor solicita structurii verificate date, informaţii, situaţii şi/sau documente care au legătură cu obiectivele de control şi se va proceda la verificarea şi analizarea cu obiectivitate a acestora, în raport cu reglementările legale aplicabile.
(3) În cazul acţiunilor de control intern care se desfăşoară pentru soluţionarea unor petiţii, în cuprinsul solicitărilor de date, informaţii, situaţii şi/sau documente se va preciza acest lucru, indicându-se termenul maxim până la care vor fi transmise informaţiile/documentele solicitate, precum şi faptul că nerespectarea termenului de răspuns poate atrage răspunderea disciplinară.
(4) Echipa de control intern poate solicita puncte de vedere structurilor de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi/sau din cadrul Ministerului Finanţelor, acestea urmând a fi transmise într-un termen rezonabil.
(5) În situaţia în care pentru îndeplinirea obiectivelor acţiunii de control intern sunt necesare clarificări, date şi informaţii suplimentare se pot solicita puncte de vedere şi documente, după caz, altor instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana a cărei activitate este supusă verificărilor.
(6) Pe parcursul derulării acţiunilor de control intern, pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare, membrii echipei de control intern pot utiliza baze de date informatice la care au drepturi de acces şi pot solicita explicaţii scrise sub forma notelor explicative şi/sau notelor de relaţii, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b, care fac parte integrantă din prezenta procedură.
(7) Pentru deficienţele constatate pe durata acţiunilor de control intern, care necesită a fi remediate într-un termen scurt, se vor întocmi note de constatare prin care se vor propune măsuri operative. Măsurile operative propuse vor fi transmise spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în cazul acţiunilor de control intern efectuate de Direcţia generală de integritate, respectiv directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili în cazul acţiunilor de control intern efectuate de structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
(8) Pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, echipa de control intern poate opta pentru efectuarea controlului de la sediul direcţiei din care face parte, la sediul structurii verificate sau la sediul structurii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea persoana a cărei activitate este verificată, separat sau combinat.
(9) Echipa de control intern poate ridica, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, orice înscris care are legătură cu obiectul verificărilor. Ridicarea înscrisurilor, precum şi restituirea acestora se fac pe bază de proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(10) În situaţii justificate, acţiunea de control intern poate fi suspendată în baza unui referat întocmit de echipa de control intern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a, care face parte integrantă din prezenta procedură, avizat de superiorul/superiorii ierarhic(i) şi aprobat de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/ Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
(11) La încetarea motivelor care au determinat suspendarea se va întocmi un referat cu propunere de reluare a acţiunii de control intern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5b, care face parte integrantă din prezenta procedură, avizat/aprobat de persoanele prevăzute la alin. (10).
Articolul 13Forme, metode şi procedee de control intern Organele de control intern pot aplica, pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, în realizarea atribuţiilor, următoarele forme, metode şi procedee de control: 1. forme de control intern: a)controlul intern tematic, care constă în acţiunea de verificare a activităţilor şi operaţiunilor specifice unor procese desfăşurate în cadrul structurii supuse verificării, raportată la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului; b)controlul intern punctual, care constă în acţiunea de verificare a uneia sau mai multor activităţi, în condiţiile concrete de desfăşurare a acestora în perioada suspusă controlului, raportat la obiectivele stabilite;2. metode de control intern: a)controlul secvenţial, care constă în verificarea documentelor rezultate în urma activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/sau personalul supus verificării cronologic şi/sau sistematic; b)controlul prin sondaj, care constă în verificarea selectivă a unor activităţi efectuate, operaţiuni semnificative şi documente justificative, pe perioada supusă controlului; c)controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, stocate în mediu electronic, precum şi în verificarea informaţiilor relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de control, disponibile din aplicaţiile informatice specifice la care organul de control intern are drepturi de acces, conform competenţelor legale;3. procedee de control intern: a)controlul încrucişat, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate în corelaţie cu cele deţinute de alte structuri şi/sau persoane; b)controlul faptic, care constă în activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de structura verificată, în corelare cu situaţiile faptice. Controlul faptic se desfăşoară la faţa locului, pe terenuri, în încăperi, în depozite şi în orice alte incinte, doar în măsura în care acest lucru este necesar îndeplinirii obiectivelor acţiunii de control intern. Articolul 14Finalizarea acţiunilor de control intern
(1) La finalizarea acţiunilor de control intern se vor restitui toate documentele solicitate în original şi puse la dispoziţie de reprezentanţii structurii verificate, dacă acestea nu mai sunt necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor propuse prin actul de control, la dosarul acţiunii de control intern urmând a fi ataşate copii, certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor pe care se fundamentează constatările echipei de control intern.
(2) Conducătorul structurii verificate/structurii din care face parte persoana a cărei activitate este supusă verificărilor va da o declaraţie scrisă pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta procedură, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de echipa de control intern.
(3) La finalizarea acţiunilor de control, echipa de control intern întocmeşte acte de control intern în care consemnează aspectele constatate ca urmare a verificărilor efectuate în legătură cu obiectivele de control stabilite şi care cuprind concluzii şi propuneri de măsuri, formulate cu obiectivitate.
(4) La întocmirea actelor de control intern echipa de control va urmări prezentarea constatărilor într-o formă clară, cuprinderea tuturor informaţiilor relevante privind acţiunea de control intern desfăşurată şi corelarea concluziilor cu constatările rezultate în urma verificărilor efectuate.
(5) Pentru abaterile şi deficienţele constatate prin actele de control intern întocmite se vor stabili persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţe şi se vor propune măsuri preventive şi/sau corective în sarcina structurilor sau persoanelor verificate, în vederea remedierii/eliminării acestora şi/sau prevenirii producerii unor situaţii similare.
(6) Pentru faptele constatate, prevăzute de lege ca abateri disciplinare, se va propune sesizarea comisiei de disciplină competente în vederea analizării şi adoptării măsurilor legale care se impun.
(7) În cazul în care ca urmare a acţiunii de control intern rezultă indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau cu privire la încălcarea regimului conflictelor de interese şi/sau a celui al incompatibilităţilor se va propune sesizarea organelor competente potrivit legii, cu aprobarea conducătorului instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea organul de control intern care a efectuat verificările.
(8) În situaţiile în care sunt constatate abateri şi/sau deficienţe, inclusiv cele prevăzute la alin. (7), dacă nu există riscul împlinirii unui termen de decădere, constatările echipei de control intern vor fi comunicate persoanelor vizate, în scris, acestea având posibilitatea exprimării unui punct de vedere întrun termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la comunicarea acestora. Punctul de vedere exprimat trebuie fundamentat pe cadrul normativ aplicabil şi eventual susţinut cu documente relevante, urmând a fi preluat şi analizat de către echipa de control în cuprinsul actului de control intern. Termenul stabilit poate fi prelungit o singură dată, la solicitarea întemeiată a persoanei vizate, cu cel mult încă 5 zile lucrătoare.
(9) Neexprimarea punctului de vedere prevăzut la alin. (8) nu poate împiedica finalizarea acţiunii de control intern.
(10) În situaţia în care sunt constatate abateri şi/sau deficienţe în sarcina unor salariaţi, care afectează în mod negativ activitatea structurii din care aceştia fac parte, se va proceda la informarea şi solicitarea, în aceleaşi condiţii, a unui punct de vedere din partea conducerii structurii în cauză.
Articolul 15 Valorificarea acţiunilor de control intern
(1) După aprobarea actelor de control intern, măsurile dispuse prin acestea devin obligatorii şi se vor comunica structurilor/persoanelor cărora le sunt adresate, acestea având responsabilitatea ducerii lor la îndeplinire în termenul stabilit prin actul de control intern, respectiv se va proceda la întocmirea actelor de sesizare corespunzătoare, în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (6) şi (7).
(2) Direcţia generală de integritate va monitoriza modul de ducere la îndeplinire şi de aplicare a măsurilor dispuse prin actele de control intern în termenele prevăzute. Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili vor transmite în acest sens către Direcţia generală de integritate actele de control intern întocmite, în termen de cel mult 10 zile de la aprobare.
(3) Periodic, ori de câte ori este necesar, la nivelul aparatului de control intern se va întocmi o situaţie ce va cuprinde abaterile/deficienţele constatate ca urmare a acţiunilor de control intern desfăşurate, aceasta urmând a fi diseminată la nivelul conducerii activităţilor în care abaterile/deficienţele constatate s-au manifestat, în scopul luării la cunoştinţă şi adoptării măsurilor preventive ce se impun.
Articolul 16 Actele de control intern
(1) Organele de control intern întocmesc următoarele tipuri de acte de control intern:a)raport de control intern, în cazul în care din verificarea obiectivelor s-au constatat abateri şi/sau deficienţe cu privire la activitatea structurii ori persoanelor verificate sau în cazul în care cel puţin unul dintre aspectele sesizate printr-o petiţie se confirmă, fiind necesară stabilirea persoanelor responsabile şi formularea de propuneri de măsuri în vederea remedierii abaterilor şi/sau deficienţelor, precum şi în cazul în care, deşi nu s-au constatat abateri/deficienţe, sunt necesare măsuri de prevenire a manifestării unor riscuri; b)notă de control intern, în cazul în care din verificarea obiectivelor nu s-au constatat abateri şi/sau deficienţe; c)notă de clasare a petiţiei, în cazurile în care petiţia este anonimă, lipsită de datele de identificare a petentului sau când petiţia este repetată şi are acelaşi conţinut; d)notă de soluţionare a petiţiei, în cazurile în care petiţia este lipsită de documente justificative sau acestea sunt irelevante ori când niciunul dintre aspectele sesizate de petent nu se confirmă; e)notă de soluţionare a sesizărilor de neregularitate; f)alte acte de control intern, în funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control intern.
(2) Raportul de control intern conţine, în principal, următoarele elemente:a)date privind acţiunea de control intern; b)aspecte semnalate; c)scopul şi obiectivele acţiunii de control intern; d)date privind structura/persoana verificată; e)constatări - acestea trebuie să fie concrete, explicitate faptic, bazate pe date şi documente expuse clar, eliminându-se orice elemente şi descrieri inutile şi neconcludente, care încarcă nejustificat conţinutul raportului de control intern. Constatările se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control, cu analizarea abaterilor şi/sau deficienţelor, stabilirea persoanelor responsabile şi a reglementărilor incidente; f)punctul de vedere exprimat în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (8); g)concluzii formulate pentru fiecare obiectiv de control al acţiunii de control intern, în concordanţă cu constatările rezultate în urma verificărilor şi în urma analizării punctului de vedere prevăzut la art. 14 alin. (8); h)măsurile propuse, precizându-se termenul stabilit şi persoanele responsabile pentru ducerea acestora la îndeplinire.
(3) Actele de control intern întocmite vor prezenta, anexate, documente justificative, informaţii şi situaţii relevante, care au făcut obiectul analizei şi verificărilor.
(4) Circuitul de avizare şi aprobare al actelor de control intern este următorul:a)actele de control intern întocmite la nivelul Direcţiei generale de integritate, prin care se propun măsuri în sarcina altor structuri, precum şi cele prevăzute la alin. (1) lit. e) se înaintează spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la propunerea directorului general; b)actele de control intern întocmite la nivelul structurilor cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă de directorul general la propunerea şefului structurii de control intern.
Articolul 17Abateri disciplinare Constituie abateri disciplinare, în condiţiile art. 492 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1la procedură Model -MINISTERUL FINANŢELOR Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ........ ............../ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili ORDIN DE SERVICIU Nr. ........./Data .......... În conformitate cu prevederile ........ ................ ................, începând cu data de ............. se va efectua o acţiune de control intern la ........ ................ ........ ............... . Scopul controlului este ........ ................ ........ ............. . Echipa de control intern este formată din: 1. numele şi prenumele - funcţia; 2. numele şi prenumele - funcţia; 3. numele şi prenumele - funcţia. Acţiunea de control va fi coordonată de ........ ................ ........ ............ (numele şi prenumele - funcţia) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală/ Directorul general al Direcţiei generale de integritate/ Directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ........ ............./ Directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, ........ ................ ................ ......... ANEXA Nr. 2la procedură Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ........ ........../ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Luat la cunoştinţă, Şef serviciu/şef birou, ........ ................ .............. Data ........ ................ .............. DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ..........., având funcţia de ........ ................ în cadrul Serviciului/Biroului de control intern, ca urmare a desemnării în echipa ce va desfăşura acţiunea de control intern având ca scop ........ ..........., declar pe propria răspundere faptul că nu am cunoştinţă de vreo situaţie de natură să îmi influenţeze interesele patrimoniale, personale şi/sau profesionale, ale soţului/soţiei sau rudelor de gradul I, astfel încât să îmi afecteze integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea în desfăşurarea prezentei acţiuni de control intern. De asemenea, mă oblig ca, în situaţia în care pe parcursul acţiunii de control intern vor apărea elemente care îmi pot influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea, să aduc, de îndată, acest lucru la cunoştinţa conducătorului ierarhic superior. Data ........ ............. Semnătura ........ ............. ANEXA Nr. 3ala procedură Model -NOTĂ EXPLICATIVĂ Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ..............., având funcţia de ........ ................ ................ în cadrul ........ ................ ........ ........, de la data de ..../..../....., telefon ........ ................, la întrebările formulate de ........ ........, având funcţia/funcţiile de ........ ..........în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ................/ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, dau următoarele explicaţii: 1. Întrebare: ........ ................ ................ ................ .............? 1. Răspuns ........ ................ ................ ................ ............... 2. Întrebare: ........ ................ ................ ................ .............? 2. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ............... 3. Întrebare: Mai aveţi ceva de adăugat? 3. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ............... Data şi semnătura ........ ................ ............ Echipa de control intern ........ ................ ............ ........ ................ ............ (numele, prenumele, funcţia, semnătura) NOTĂ: Prezenta notă explicativă va fi semnată pe fiecare pagină. Persoana căreia i se solicită prezenta notă poate adăuga orice precizări pe care le consideră necesare, utile, pertinente şi concludente, fără a se limita la spaţiul liniat, destinat răspunsului, acest spaţiu fiind orientativ, şi poate anexa orice documente considerate necesare, utile, pertinente şi concludente. Documentele anexate prezentei vor fi numerotate şi opisate, iar în cadrul prezentei note se va preciza numărul filelor anexate. ANEXA Nr. 3bla procedură Model -NOTĂ DE RELAŢII Subsemnatul(a) ........ ................ ................ ..............., având funcţia de ........ ................ ................ în cadrul ........ ................ ........ ........, de la data de ..../..../....., telefon ........ ................, la întrebările formulate de ........ ........, având funcţia/funcţiile de ........ ..........în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ................/ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, dau următoarele răspunsuri: 1. Întrebare: ........ ................ ................ ........ ..............? 1. Răspuns ........ ................ ................ ................ ........ 2. Întrebare: ........ ................ ................ ........ ..............? 2. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ........ 3. Întrebare: Mai aveţi ceva de adăugat? 3. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ........ Data şi semnătura ........ ................ ............ Echipa de control intern ........ ................ ............ ........ ................ ............ (numele, prenumele, funcţia, semnătura) NOTĂ: Prezenta notă de relaţii va fi semnată pe fiecare pagină. Persoana căreia i se solicită prezenta notă poate adăuga orice precizări pe care le consideră necesare, utile, pertinente şi concludente, fără a se limita la spaţiul liniat, destinat răspunsului, acest spaţiu fiind orientativ, şi poate anexa orice documente considerate necesare, utile, pertinente şi concludente. Documentele anexate prezentei vor fi numerotate şi opisate, iar în cadrul prezentei note se va preciza numărul filelor anexate. ANEXA Nr. 4la procedură AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ ........ .............../ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili PROCES-VERBAL de ridicare/restituire de înscrisuri încheiat în ........ ........ .............. ziua ..... luna ..... anul ..... Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........., având funcţia de ........ ........ ........ în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ .........../Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în baza prevederilor ........ ................ ............ din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.172/2021, a Ordinului de serviciu nr. ........ ................ şi a legitimaţiilor nr. ........ ................ ........ ............., am ridicat de la domnul/doamna/ am restituit domnului/doamnei ........ ................ ................ .........., având funcţia de ........ ................ .........., în cadrul ........ ................ ................ ........ .........., următoarele (documente, înscrisuri): ........ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ......... Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat/nu s-au lăsat copii certificate. Documentele/înscrisurile au fost ridicate din ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ........ Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul a fost înmânat domnului/doamnei ........ ................ ........ ............ Echipa de control intern, ........ ................ ........ ........ ................ ........ Structură controlată, ........ ................ ........ Reprezentant, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 5ala procedură AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală a Finanţelor Publice ........ ................ ........ ............./ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Nr. ........ ........./data ............... Aprobat, Preşedinte A.N.A.F. (doar în cazul D.G.I.) REFERAT pentru suspendarea acţiunii de control intern Date cu privire la acţiunea de control intern (nr. înregistrare, data, structura/persoana verificată): ........ ................ ................ ................ ......... Prezentarea situaţiilor care impun suspendarea acţiunii de control intern: ........ ................ ................ ................ ......... Documentele încheiate de organele de control intern până la data suspendării: ........ ................ ................ ................ .........

Data la care a început acţiunea de control intern: ...../...../......
Data de la care se suspendă acţiunea de control intern: ...../...../......
Organele de control intern care propun suspendarea: Numele şi prenumele Numele şi prenumele Data întocmirii ....../........../........ Funcţia Funcţia Semnătura Semnătura
Şef serviciu Numele şi prenumele Data ......./........./........ DA NU Avizat (doar în cazul D.G.I.) Director general adjunct Numele şi prenumele Data ......./........./........ DA NU
Avizat Director general Numele şi prenumele Data ......./........./ DA NU

ANEXA Nr. 5bla procedură AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală a Finanţelor Publice ........ ................ ........ ............./ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Nr. ........ ........./data ............... Aprobat Preşedinte A.N.A.F. (doar în cazul D.G.I.) REFERAT pentru reluarea acţiunii de control intern

Date cu privire la acţiunea de control intern (nr. înregistrare, data, structura/persoana verificată):
Prezentarea menţiunilor privind încetarea motivelor care au determinat dispunerea suspendării acţiunii de control intern:
Data de la care s-a suspendat acţiunea de control intern: ......../......../......
Data propusă pentru reluarea acţiunii de control intern: ......../......../......
Organele de control intern care propun reluarea acţiunii de control intern: Numele şi prenumele Numele şi prenumele Data întocmirii ....../........../........ Funcţia Funcţia Semnătura Semnătura
Şef serviciu Numele şi prenumele Data ......./........./........ DA NU Avizat (doar în cazul D.G.I.) Director general adjunct Numele şi prenumele Data ......./........./........ DA NU
Avizat Director general Numele şi prenumele Data ......./........./ DA NU

ANEXA Nr. 6la procedură DECLARAŢIE Subsemnatul(a), ........ ................, având funcţia de ........ ............... în cadrul ........ ................ .......... (denumirea structurii) declar pe propriarăspundere următoarele: am pus la dispoziţia echipei de control intern toate documentele şi informaţiile solicitate; documentele puse la dispoziţia echipei de control intern au fost restituite în totalitate la finalizarea verificărilor, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri. Alte aspecte de declarat:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Drept care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de control intern. Data ........ ................ ................ Numele şi prenumele SemnăturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1172/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1172 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1172/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu