Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.443 din 12.03.2014

pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 26 martie 2014SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 7 lit. A pct. 3 şi 19 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Structurile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, toate structurile aflate în subordinea acesteia, precum şi Direcţia generală de integritate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 258/2008 privind aprobarea Procedurii de control intern şi revizie a activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 3 martie 2008. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Gelu-Ştefan Diaconu
ANEXĂ PROCEDURĂ de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Articolul 1 Aparatul de control intern. Competenţa de exercitare a acţiunilor de control intern(1) Activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia celor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, va fi verificată de Direcţia generală de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi de către structurile cu atribuţii de control intern (servicii, birouri, compartimente de control) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedură şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(2) Direcţia generală de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are competenţă în efectuarea activităţii de control intern la structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(3) Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice efectuează activităţi de control intern în aria de competenţă a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu privire la activitatea structurilor organizatorice componente ale direcţiei generale regionale a finanţelor publice, exclusiv a directorului general şi a directorilor executivi ai acesteia. Articolul 2 Definirea acţiunii de control intern Acţiunea de control intern reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se verifică activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de către personalul din cadrul acestora în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora. Articolul 3 Definirea structurilor centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală(1) În sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri centrale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înţelege: direcţiile generale/direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(2) În sensul prezentei proceduri, prin sintagma structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înţelege: direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv unităţile teritoriale subordonate acestora, şi direcţiile regionale antifraudă fiscală. Articolul 4 Factori generatori ai activităţii de control intern Activitatea de control intern poate fi generată de următorii factori: a)planul de activitate al aparatului de control intern, aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; b)solicitări ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; c)dispoziţii ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în baza informaţiilor sau sesizărilor din mass-media; d)autosesizări ale Direcţiei generale de integritate cu privire la informaţii considerate relevante, care justifică efectuarea unei acţiuni de control intern, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; e)solicitări formulate de autorităţi şi/sau instituţii publice, la nivelul conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; f)petiţii/sesizări care cuprind indicii şi documente justificative, cu privire la efectuarea de operaţiuni, desfăşurarea de activităţi sau realizarea de acţiuni cu abateri de la prevederile legale, săvârşite la nivelul structurilor centrale sau teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 5 Atribuţiile aparatului de control intern Aparatul de control intern are următoarele atribuţii principale: a)efectuează acţiuni de control intern prin care verifică activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de personalul din cadrul acestora, în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora; b)propune măsuri operative pe durata acţiunilor de control intern şi/sau măsuri corective şi de prevenire la finalizarea acţiunilor de control intern, conform prevederilor legale; c)întocmeşte acte de control intern, ca urmare a finalizării acţiunilor de control; d)monitorizează modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute. Articolul 6 Drepturile organelor de control intern În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de control din cadrul aparatului de control intern prevăzut la art. 1 au dreptul: a)să solicite de la reprezentanţii structurii controlate, verbal şi/sau în scris, transmiterea cu celeritate a datelor, informaţiilor, situaţiilor, documentelor şi copiilor certificate ale documentelor, referitoare la aspectele care fac obiectul activităţii de control intern; b)să solicite transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la alte structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acţiunilor de control intern şi care intră în atribuţiile acestora; c)să solicite informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată, în măsura în care consideră că aspectele care fac obiectul acţiunii de control intern necesită informaţii suplimentare; d)să solicite note explicative, în orice etapă a acţiunii de control, în vederea clarificării şi definitivării constatărilor privind împrejurările şi cauzele care au condus la apariţia abaterilor şi deficienţelor; e)să sesizeze, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, structurile sau organele competente, abilitate de lege, atunci când, ca urmare a acţiunii de control intern, constată fapte prevăzute de lege ca abateri disciplinare sau au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală; f)să utilizeze aplicaţii informatice specifice, conform competenţelor legale, în vederea obţinerii de informaţii relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de control intern; g)să colaboreze cu reprezentanţii altor instituţii ale statului în limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit, în vederea desfăşurării operative a acţiunii de control intern. Articolul 7 Obligaţiile structurilor centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care fac obiectul acţiunilor de control intern Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul structurilor centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are următoarele obligaţii: a)să pună la dispoziţia organelor de control intern documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite; b)să dea note explicative, în condiţiile stabilite de organul de control, în situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind împrejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe; c)să pună la dispoziţia organelor de control intern un birou dotat cu logistica necesară, separat de funcţionarii proprii, în care să îşi desfăşoare activitatea pe parcursul acţiunii de control intern; d)să ofere tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii de control intern; e)să ducă la îndeplinire şi să aplice măsurile dispuse în sarcina acestora, în termenele stabilite, şi să informeze structura de control intern asupra modului de implementare a acestora. Articolul 8 Desemnarea echipei de control intern(1) Desemnarea echipei de control intern se face de către directorul general al Direcţiei generale de integritate sau al direcţiei generale regionale a finanţelor publice, după caz, în funcţie de obiectul şi complexitatea acţiunii de control intern.(2) Desemnarea echipei de control intern şi îndeplinirea dispoziţiei de către persoanele desemnate în echipa de control intern se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese, stabilit potrivit legii.(3) În cazul acţiunilor de control intern care au ca obiect verificarea activităţii unei structuri centrale, unei direcţii regionale antifraudă fiscală sau activitatea personalului acestora desfăşurată în exercitarea funcţiei publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, precum şi a directorului general ori a directorilor executivi ai direcţiei generale regionale a finanţelor publice, echipa de control se desemnează din cadrul Direcţiei generale de integritate.(4) Atunci când se impune, în acţiunile de control intern care se efectuează de Direcţia generală de integritate se pot atrage alţi funcţionari, din cadrul altor structuri centrale sau teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-o echipă de control mixtă, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(5) Pentru acţiunile de control intern care se efectuează de către structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se pot atrage într-o echipă de control mixtă alţi funcţionari din cadrul celorlalte structuri aflate în subordinea direcţiei regionale a finanţelor publice din care face parte structura cu atribuţii de control intern, cu aprobarea directorului general. Articolul 9 Pregătirea acţiunilor de control intern(1) Înaintea desfăşurării unei acţiuni de control intern se va efectua o documentare, care constă în analiza elementelor esenţiale şi specifice ale activităţii care urmează a se controla, pe baza cărora se identifică obiectivele acţiunii de control intern.(2) Obiectivele acţiunii de control se vor cuprinde într-o tematică de control, care va sta la baza acţiunii de control intern.(3) În vederea efectuării unei acţiuni de control intern se întocmeşte un ordin de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.(4) Ordinul de serviciu cuprinde următoarele elemente:a)numărul şi data de înregistrare; b)denumirea structurii de control intern care efectuează acţiunea de control; c)cadrul legal în baza căruia se efectuează acţiunea de control intern; d)perioada de desfăşurare a acţiunii de control intern la sediul structurii verificate; e)scopul acţiunii de control intern; f)obiectivele acţiunii de control intern; g)numele, prenumele şi funcţiile membrilor echipei de control intern şi ale coordonatorului acesteia, după caz. (5) Pentru acţiunile de control intern care se efectuează de structura prevăzută la art. 1 alin. (2), ordinul de serviciu se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(6) Pentru acţiunile de control intern care se efectuează de structurile prevăzute la art. 1 alin. (3), ordinul de serviciu se aprobă, prin delegare de competenţă, de directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care o acţiune de control poate fi desfăşurată în totalitate de la sediul direcţiei, fără să fie necesară deplasarea echipei de control la structura verificată, nu este necesară întocmirea unui ordin de serviciu. Articolul 10 Desfăşurarea acţiunilor de control intern(1) La începerea unei acţiuni de control intern, care se desfăşoară la sediul structurii verificate, organele de control se vor prezenta la conducătorul acesteia, se vor legitima şi vor prezenta ordinul de serviciu.(2) Pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control intern se vor solicita structurii verificate date, informaţii, situaţii şi documente care au legătură cu obiectivele de control şi se va proceda la verificarea şi analizarea cu obiectivitate a acestora, în raport cu reglementările legale aplicabile.(3) Echipa de control intern poate solicita puncte de vedere de la alte structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul în care aspectele care fac obiectul acţiunii de control intern intră în atribuţiile acestor structuri.(4) În situaţia în care aspectele care fac obiectul acţiunii de control intern necesită informaţii suplimentare, se pot solicita informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată.(5) Membrii echipei de control intern pot utiliza baze de date informatice specifice, la care au drepturi de acces, în vederea obţinerii de informaţii relevante, care sunt necesare pe parcursul derulării acţiunilor de control intern.(6) În cazurile în care se constată abateri sau deficienţe, se vor solicita de la persoanele responsabile explicaţii scrise, sub forma notelor explicative, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.(7) În situaţiile care impun, se va proceda la colaborarea cu reprezentanţii altor instituţii ale statului, în limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit.(8) Pentru deficienţele constatate pe durata acţiunilor de control intern, care necesită a fi remediate într-un termen scurt, se vor propune măsuri corespunzătoare cu operativitate. Măsurile propuse de Direcţia generală de integritate se vor transmite spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar cele propuse de structurile teritoriale de control intern, directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice.(9) Pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, echipa de control intern poate opta pentru efectuarea controlului de la sediul direcţiei din care face parte sau la sediul structurii verificate, separat sau combinat, în funcţie de specificul, complexitatea şi durata acţiunii de control intern, precum şi de dificultăţile întâmpinate pe parcursul acesteia. Articolul 11 Forme, metode şi procedee de control intern Organele de control intern pot aplica pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, în realizarea atribuţiilor, următoarele forme, metode şi procedee de control, separat sau combinat: 1. Forme: a)control intern general, care constă în acţiunea de verificare a tuturor activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/sau personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului; b)controlul intern parţial, care constă în activitatea de verificare a uneia sau a mai multor activităţi şi/sau operaţiuni specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului.2. Metode: a)control secvenţial, care constă în acţiunea de verificare a documentelor, cronologic şi/sau sistematic, rezultate în urma activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării; b)controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a unor activităţi efectuate, operaţiuni semnificative şi documente justificative, pe perioada supusă controlului; c)controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, stocate în mediu electronic, precum şi de verificare a informaţiilor relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de control, stocate în programele informatice specifice la care are drepturi de acces, conform competenţelor legale.3. Procedee: a)controlul încrucişat, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, în corelaţie cu cele deţinute de alte structuri şi/sau persoane; b)controlul faptic, care constă în activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de structura verificată, în corelare cu situaţiile faptice. Controlul faptic se desfăşoară la faţa locului, pe terenuri, în încăperi, în depozite şi în orice alte incinte, doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în legătură cu obiectivele de control intern. Articolul 12 Finalizarea acţiunilor de control intern(1) La finalizarea acţiunilor de control intern, care s-au desfăşurat la structura verificată, se vor restitui, după caz, toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de reprezentanţii acesteia şi se vor păstra, dacă este cazul, copiile documentelor certificate conform cu originalul, în vederea anexării la actele de control.(2) Reprezentantul structurii verificate va da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de echipa de control intern, iar acestea au fost restituite la finalizarea acţiunii de control.(3) Organul de control intern întocmeşte, la finalizarea acţiunilor de control, acte în care consemnează aspectele constatate ca urmare a verificării obiectivelor de control stabilite şi care cuprind concluzii şi propuneri de măsuri, formulate cu obiectivitate.(4) Pentru abaterile şi deficienţele constatate, prin actele încheiate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) se vor stabili persoanele responsabile şi se vor propune măsuri corective în vederea remedierii acestora şi/sau de prevenire, conform prevederilor legale, în sarcina structurilor sau persoanelor verificate.(5) Pentru faptele constatate, prevăzute de lege ca abateri disciplinare, se va propune sesizarea comisiei de disciplină competente, în vederea analizării acestora sau în vederea sesizării organelor abilitate, în situaţiile în care sunt indicii că faptele săvârşite de funcţionarii publici pot angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală.(6) În cazul în care, ca urmare a acţiunii de control, organele de control intern au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, se va propune sesizarea organelor de urmărire penală, abilitate de lege. Articolul 13 Valorificarea acţiunilor de control intern(1) După aprobarea actelor de control intern prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), măsurile dispuse prin acestea se vor comunica structurilor verificate, în vederea implementării acestora, în termenele prevăzute.(2) Direcţia generală de integritate va monitoriza modul de ducere la îndeplinire şi de aplicare a măsurilor dispuse prin actele de control intern, în termenele prevăzute. Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor transmite, în acest sens, către Direcţia generală de integritate actele de control întocmite, în termen de 5 zile de la aprobare.(3) La sesizările formulate de autorităţi, instituţii publice sau direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea informării, se pot transmite rezultatele acţiunii de control intern. Articolul 14 Acte de control intern(1) Organele de control intern întocmesc următoarele tipuri de acte de control intern:a)raport de control intern, în cazul în care din verificarea obiectivelor s-au constatat abateri şi deficienţe cu privire la activitatea structurii ori a persoanelor verificate sau în cazul în care cel puţin unul din aspectele sesizate printr-o petiţie se confirmă, fiind necesară stabilirea persoanelor responsabile şi formularea de propuneri de măsuri în vederea remedierii abaterilor şi deficienţelor; b)notă de control intern, în cazul în care din verificarea obiectivelor nu s-au constatat abateri şi/sau deficienţe ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea unui raport de control intern; c)notă de clasare a petiţiei, în cazurile în care petiţia este anonimă, lipsită de datele de identificare a petentului sau când petiţia este repetată şi are acelaşi conţinut; d)notă de soluţionare a petiţiei, în cazurile în care petiţia este lipsită de documente justificative sau acestea sunt irelevante ori când niciunul din aspectele sesizate de petent nu se confirmă; e)alte acte de control intern, în funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control intern. (2) Raportul de control intern conţine, în principal, următoarele elemente:a)date privind acţiunea de control intern; b)aspecte semnalate; c)scopul şi obiectivele controlului intern; d)date privind structura/persoana verificată; e)constatări - acestea trebuie să fie precise, explicitate faptic, bazate pe date şi documente expuse clar, eliminându-se orice elemente şi descrieri inutile şi neconcludente, care încarcă nejustificat conţinutul raportului de control intern. Constatările se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control, cu analizarea abaterilor şi/sau deficienţelor, stabilirea persoanelor responsabile şi a reglementărilor incidente; f)concluziile pentru fiecare obiectiv de control al acţiunii de control intern - se va prezenta o sinteză a deficienţelor constatate; g)propunerile de măsuri - acestea pot fi corective, în vederea remedierii deficienţelor constatate, şi/sau de prevenire, după caz, şi se vor dispune, conform prevederilor legale, în sarcina structurilor şi persoanelor verificate; h)propunerile de sesizare a structurilor competente, în condiţiile art. 12 alin. (5) şi (6), dacă este cazul; i)propunerile de informare a unor autorităţi publice, instituţii publice sau direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dacă este cazul. (3) La toate actele de control intern întocmite se vor anexa documente justificative, informaţii şi situaţii relevante, care au făcut obiectul analizei şi verificării.(4) Circuitul de avizare şi aprobare al actelor de control intern este următorul:a)rapoartele de control intern, întocmite la nivelul Direcţiei generale de integritate, se avizează de directorul general şi se înaintează spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; b)notele de control intern, notele de clasare şi notele de soluţionare a petiţiilor, precum şi alte acte de control intern, în funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control intern, întocmite la nivelul Direcţiei generale de integritate, se avizează de directorul general adjunct coordonator şi se aprobă de directorul general; c)rapoartele de control intern, notele de control intern, notele de clasare şi notele de soluţionare a petiţiilor, precum şi alte acte de control intern, în funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control intern, întocmite la nivelul structurilor cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment de control intern, după caz, şi se înaintează spre aprobare directorului general. Articolul 15 Abateri disciplinare Constituie abateri disciplinare, în condiţiile art. 45 alin. (1) şi
art. 77 alin. (2) lit. j) prima teză din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte: a)refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi în activitatea verificată, de a transmite informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia efectuării acţiunilor de control intern, cu referire la prevederile art. 7 lit. a); b)refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi în activitatea verificată, de a da note explicative, în condiţiile stabilite de organul de control, în situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind împrejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe, cu referire la prevederile art. 7 lit. b). ANEXA Nr. 1la procedură Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............ Data ........ ................ ........ .......... ORDIN DE SERVICIU Nr. ........ În conformitate cu prevederile ........ ................ ................ ........ ..........., în perioada ........ ........ ........... se va efectua o acţiune de control intern la ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . Scopul controlului este ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . Obiectivele acţiunii de control: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Echipa de control intern este formată din: 1. numele şi prenumele - funcţia; 2. numele şi prenumele - funcţia; 3. numele şi prenumele - funcţia. Acţiunea de control va fi coordonată de ........ ................ ................ ................ .......... . numele şi prenumele - funcţia Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală/ Directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ........ ............... ANEXA Nr. 2la procedură Model -NOTĂ EXPLICATIVĂ Subsemnatul/a, ........ ................ ................ ........ ............, având funcţia de ........ ................ ................ în cadrul ........ ................ ........ ............., de la data de ............/............/................, telefon ........ ............., la întrebările puse de ........ ................ ................ ..........., având funcţia/funcţiile de ........ ........ ............... în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală de integritate/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........ .............., dau următoarele explicaţii: 1. Întrebare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 1. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 2. Întrebare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 2. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 3. Mai aveţi ceva de adăugat? ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Data şi semnătura ........ ........ ............ Dată în faţa noastră, echipa de control intern, ........ ................ ........ ............. ........ ................ ........ ............. ........ ................ ........ ............. (nume, prenume, funcţie, semnătură)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 443/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 443 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu