Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1172 din 05.11.2018

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 21 noiembrie 2018SmartCity1

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.510/CB/2.11.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, în temeiul prevederilor 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu ANEXĂGHID DE FINANŢARE a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Rolul Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic
(1) Ghidul de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit în continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:a)scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă a programului; b)condiţiile de validare ale comerciantului; c)metodologia de analiză, selectare, aprobare a comerciantului; d)eligibilitatea persoanei fizice, analiza, aprobarea şi încheierea contractului de finanţare nerambursabilă; e)eligibilitatea cheltuielilor în cadrul programului şi achiziţia echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic; f)implementarea programului.
Articolul 2Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă
(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma unui voucher, pentru înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic.
(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic.
(3) Indicatorul de performanţă a programului (I3) îl reprezintă testarea mecanismului pentru dimensionarea ulterioară a programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate, calculat astfel: I1=A x (F+ – F+++) + B x (MS+ – MS+++) + C x (AC1+ – AC1+++) (kwh/an) I2 = A1 x (F+ – F++) + B1 x (MS+ – MS++) + C1 x (AC1+ – AC1++) (kwh/an) I3 = (I1 + I2)/2 (kwh/an) E = I3 x 0,617* (kg CO2/an), unde: I1 - economia de energie electrică realizată prin program, pentru clasa energetică A+++; I2 - economia de energie electrică realizată prin program, pentru clasa energetică A++; I3 - media economiei de energie electrică realizată prin program; E - cantitatea de CO2 redusă prin aplicarea programului; A+++ (referinţă maşină de spălat rufe, cu capacitate 6 kg-152 kwh/an); A - numărul de frigidere achiziţionate prin program, cu clasa energetică A+++; A1 - numărul de frigidere achiziţionate prin program, cu clasa energetică A++; B - numărul de maşini de spălat rufe achiziţionate prin program, cu clasa energetică A+++; B1 - numărul de maşini de spălat rufe achiziţionate prin program, cu clasa energetică A++; F+ - consumul de energie electrică a unui frigider clasa energetică A+ (referinţă frigider 320 litri-341 kWh/an); F++ - consumul de energie electrică a unui frigider clasa energetică A++ (referinţă frigider 310 litri-208 kWh/an); F+++ - consumul de energie electrică a unui frigider clasa energetică A+++ (referinţă frigider 310 litri-265 kWh/an); MS+ - consumul de energie electrică a unei maşini de spălat rufe, cu clasa energetică A+ (referinţă maşină de spălat rufe, cu capacitate 6 kg-166 kWh/an); MS++ - consumul de energie electrică a unei maşini de spălat rufe, cu clasa energetică A+ (referinţă maşină de spălat rufe, cu capacitate 6 kg-172 kWh/an); MS+++ - consumul de energie electrică a unei maşini de spălat rufe, cu clasa energetică. *0,617 - cantitatea de emisii de CO2 pentru producerea unui kWh (kg/kWh), conform https://gpp-proca.eu/ro/modalitate-de-aplicare/
Articolul 3Caracterul programului şi aria geografică de aplicare Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional. Articolul 4Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului
(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.
Articolul 5Cuantumul finanţării
(1) Finanţarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, cu eficienţă energetică clasa A++, A+++, denumite în continuare echipamente, din următoarele categorii:a)maşini de spălat rufe; b)frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare; c)aparate de aer condiţionat.
(2) Suma finanţată de Autoritate se scade de către comerciantul validat din valoarea totală a facturii echipamentelor achiziţionate prin program, iar diferenţa este suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii.
Articolul 6Cheltuieli eligibile în cadrul programului Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele: achiziţia de maşini de spălat rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare şi aparate de aer condiţionat;

TVA aferentă echipamentelor achiziţionate prin program. Articolul 7 Definiţii şi acronime
(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a)aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi a voucherelor acordate în cadrul acestuia, precum şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind comercianţii, solicitanţii şi beneficiarii înscrişi în program; b)Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu; c)beneficiar - persoana fizică ce a încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, prevăzut în anexa nr. 2 la ghid; d)cerere de decontare - solicitare a comerciantului validat, adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile, conform formularului prevăzut în anexa la contractul de decontare; e)cerere de validare - formular completat electronic în aplicaţia informatică, de către comerciant, în vederea validării în program; f)cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de EEE-uri ce pot fi finanţate de Autoritate, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate; g)colector autorizat - operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a DEEE; h)comerciant - operatorul economic autorizat să desfăşoare activităţi de comercializare a EEE-urilor; i)comerciant validat - operatorul economic definit conform lit. h), care are încheiat contract de decontare cu Autoritatea; j)contract de decontare - act juridic încheiat între comerciantul validat şi Autoritate, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid; k)criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ; l)DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; m)dosar de decontare - dosarul depus de comerciantul validat la Autoritate, care cuprinde cererea de decontare definită la lit. d), însoţită în mod obligatoriu de documentele a căror listă este prevăzută în cuprinsul acesteia; n)dosar de validare - dosarul care cuprinde documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către comerciant, în vederea confirmării veridicităţii informaţiilor furnizate cu ocazia validării în cadrul programului; o)echipament electric şi electronic - echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE - echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu; p)sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, în interiorul căreia solicitanţii/comercianţii pot accesa aplicaţia informatică; q)solicitant - persoana fizică ce intenţionează să achiziţioneze unul sau mai multe EEE-uri noi, sub beneficiul acordării voucherului prin înscrierea în program, care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi achiziţionează de la comerciantul validat echipamente electrice şi electronice de uz casnic; r)voucher - documentul generat de aplicaţia informatică ce atestă dobândirea finanţării, cu valoare nominală, parte din preţul de achiziţie a unui EEE nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul programului.
(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a)termenul de „zi" sau „zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor; b)cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a)AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu; b)TVA - taxa pe valoarea adăugată; c)DEEE - deşeu de echipament electric şi electronic de uz casnic; d)EEE - echipament electric şi electronic de uz casnic; e)SPV - spaţiul privat virtual; f)BTU - unitate termică britanică.
Articolul 8Etapele programului Etapele programului sunt următoarele: a)publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului; b)validarea, încheierea contractelor de decontare cu comercianţii şi publicarea listei acestora; c)înscrierea solicitanţilor şi aprobarea finanţării; d)încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă cu solicitanţii aprobaţi; e)decontarea sumelor solicitate de către comercianţii validaţi. Articolul 9Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
(1) Sesiunile de desfăşurare şi sumele alocate finanţării programului se stabilesc prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice şi se publică, după caz, pe pagina de internet a Autorităţii.
Capitolul IIProceduri de analiză, aprobare, contractare şi decontare în cadrul programului Articolul 10Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării comercianţilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea acesteia. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere. SUBCAPITOLUL I Înscrierea, validarea, încheierea contractelor de decontare cu comercianţii şi publicarea listei acestora Articolul 11Înscrierea comerciantului în program
(1) Comerciantul care doreşte validarea în program se înscrie în aplicaţia informatică, pusă la dispoziţie de Autoritate pe pagina web proprie, introducând datele de identificare.
(2) După introducerea informaţiilor prevăzute la alin. (1), aplicaţia îi generează comerciantului un cont de utilizator pentru accesarea acesteia.
(3) După parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) şi (2), comerciantul completează în aplicaţie, prin bifare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Articolul 12Criterii de eligibilitate în vederea validării comerciantului Este eligibil pentru a participa în cadrul programului comerciantul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)este operator economic cu personalitate juridică română; b)desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României; c)are ca obiect de activitate autorizat comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice în magazine specializate, conform CAEN rev. 2, cod 4754/comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, conform CAEN 4791; d)are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului"; e)nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; f)are încheiat contract cu un colector autorizat, pentru colectarea DEEE. Articolul 13Conţinutul dosarului de validare electronică şi introducerea acestuia în aplicaţie
(1) Dosarul de validare electronică a comerciantului trebuie să cuprindă următoarele documente:a)certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social comerciantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării în aplicaţia informatică; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT; b)documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului"; c)contractul încheiat cu un colector autorizat, pentru colectarea DEEE.
(2) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 11, documentele ce compun dosarul de validare electronică, prevăzute la alin. (1) şi, după caz, la alin. (4), vor fi scanate şi introduse în aplicaţia informatică. Documentele trebuie să fie complete şi valabile la data introducerii în aplicaţie.
(3) După parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), Autoritatea validează comerciantul, iar aplicaţia informatică generează contractul de decontare, prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, care va fi semnat de către comerciant şi introdus în aplicaţie.
(4) În cazul în care contractul de decontare va fi semnat de către o altă persoană decât reprezentantul legal, se va încărca în aplicaţia informatică şi împuternicirea persoanei semnatare de către reprezentantul legal.
Articolul 14Validarea comerciantului
(1) Validarea comerciantului se face de către Autoritate, prin intermediul aplicaţiei informatice, în urma completării câmpurilor obligatorii şi introducerii documentelor scanate, prevăzute la art. 13 alin. (1) şi, după caz, alin. (4).
(2) Autoritatea verifică conţinutul documentelor scanate şi îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate şi validează comerciantul pentru participare în cadrul programului.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), pentru analiza respectării criteriului prevăzut la art. 12 lit. f), Autoritatea verifică doar existenţa contractului încheiat cu colectorul autorizat, urmând ca obiectul şi conţinutul actului să fie evaluate la momentul depunerii acestuia fizic de către comerciant, odată cu cererea de decontare.
(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate sau documentele scanate nu sunt conforme cu cerinţele prevăzute în ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţa comerciantului înscris deficienţele constatate, iar acesta are posibilitatea să se reînscrie.
(5) Lista cuprinzând comercianţii validaţi, aprobată de Autoritate, se publică pe pagina de internet a acesteia.
Articolul 15Depunerea dosarului de validare
(1) Dosarul de validare, conţinând toate documentele prevăzute la art. 13, se depune fizic la Autoritate odată cu prima cerere de decontare, paginat şi opisat, într-un dosar separat.
(2) Nedepunerea dosarului de validare în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi nerespectarea prevederilor art. 13 duc la excluderea comerciantului din program, fără ca acesta să mai aibă dreptul la rambursarea sumelor solicitate, aferente voucherelor pentru care se solicită decontare.
(3) Atrag excluderea comerciantului din program şi următoarele:a)documentele prezentate care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea sau cu informaţiile şi documentele scanate şi introduse în aplicaţie; b)lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate; c)neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate; d)lipsa conformităţii şi veridicităţii informaţiilor introduse de comerciant cu ocazia validării electronice, prin intermediul aplicaţiei informatice.SUBCAPITOLUL II Achiziţionarea echipamentelor de uz casnic, emiterea voucherului şi eligibilitatea persoanei fizice
Secţiunea 1Criterii de eligibilitate a solicitantului şi a echipamentelor de uz casnic, înscrierea solicitanţilor, emiterea voucherelor şi aprobarea finanţării Articolul 16Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a)este persoană fizică cu domiciliul în România; b)nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării EEE; c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică; d)este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în program; e)se obligă să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziţionării unui EEE nou; f)îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. Articolul 17Criterii de eligibilitate a echipamentelor achiziţionate în cadrul programului
(1) Sunt eligibile în cadrul programului achiziţiile de EEE-uri noi, care au ca rezultat creşterea eficienţei energetice la clasa A++ sau A+++, cel puţin.
(2) Prin program se finanţează maşini de spălat rufe, aparate de aer condiţionat şi frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/ congelatoare.
Articolul 18Înscrierea solicitanţilor
(1) Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică, prin introducerea următoarelor informaţii:a)datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia; b)adresa de e-mail şi număr de telefon mobil valide, dacă acestea există; c)declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligaţii de plată la bugetul de stat şi bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii; d)acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici; e)tipul de EEE care se achiziţionează şi eficienţa energetică a acestuia (A+++/A++), precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziţionării.
(2) Pentru introducerea informaţiilor prevăzute la alin. (1), aplicaţia informatică va cuprinde câmpuri presetate, care vor putea fi completate prin bifarea acestora.
(3) Înscrierea solicitanţilor se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generând automat un mesaj de confirmare în acest sens, un număr unic al înscrierii şi un cod unic de accesare a înscrierii. Codul unic de accesare a înscrierii este confidenţial, este disponibil doar solicitantului care s-a înscris şi este utilizat în relaţia cu comerciantul pentru identificarea voucherelor.
Articolul 19 Aprobarea finanţării
(1) După înscrierea solicitantului şi primirea unui mesaj de confirmare, Autoritatea procedează la aprobarea finanţării.
(2) Autoritatea centralizează listele cu solicitanţii înscrişi, le avizează prin intermediul Comitetului director şi le transmite spre aprobare Comitetului de avizare.
(3) Lista solicitanţilor aprobaţi se afişează pe pagina de internet a Autorităţii şi conţine numele şi prenumele persoanelor fizice, localitatea şi judeţul, numărul unic al înscrierii, categoriile de EEE-uri aprobate, eficienţa energetică a acestora şi sumele aferente.
Secţiunea a 2-aÎncheierea contractelor de finanţare nerambursabilă Articolul 20Obligaţiile comerciantului validat cu privire la comercializarea EEE-urilor, în cadrul programului
(1) Achiziţia de EEE-uri eligibile în cadrul programului se face prin intermediul comercianţilor validaţi, în limita fondurilor alocate, publicate spre informare pe pagina de internet a Autorităţii.
(2) Comerciantul validat perfectează formalităţile de vânzare şi livrare a EEE-urilor doar dacă datele din aplicaţia informatică, aferente solicitanţilor aprobaţi, corespund cu cele furnizate de către aceştia şi cu documentele prezentate în susţinerea lor.
(3) Comerciantul validat efectuează vânzarea echipamentelor eligibile în cadrul programului către solicitant, cu condiţia ca acesta să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute în ghid, să se regăsească în lista prevăzută la art. 19 alin. (3) şi să semneze declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la ghid, şi contractul de finanţare, prevăzut în anexa nr. 2 la ghid.
(4) După asumarea/semnarea documentelor prevăzute la alin. (3), comerciantul completează în aplicaţia informatică datele referitoare la utilizarea voucherului, precum şi la tipul de echipament care se achiziţionează şi eficienţa energetică (A+++/A++) a acestuia.
Articolul 21 Voucherul
(1) Valoarea voucherului este de:a)200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++; b)300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++; c)300 lei pentru aparate de aer condiţionat cu eficienţa energetică la răcire (A+++/A++); d)300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++; e)400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++.
(2) Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui EEE eligibil, în schimbul predării unui EEE uzat echivalent. Schimbul se face în sistem 1:1.
(3) Persoana fizică poate achiziţiona mai multe EEE-uri în schimbul predării unui număr echivalent de EEE uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.
(4) Valoarea voucherului se scade de către comerciantul validat în factură din preţul de comercializare cu TVA, al EEE-ului, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare.
(5) Voucherul conţine:

un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleator în aplicaţie;

data emiterii (este data publicării solicitanţilor aprobaţi pe site-ul Autorităţii) şi data expirării;

date de identificare beneficiar (numele, prenumele, CNP);

categoria pentru care se aplică şi eficienţa energetică a echipamentelor;

valoarea.
(6) Voucherul este valabil pentru o perioadă de 15 zile de la emitere.
Articolul 22 Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă După publicarea listei prevăzute la art. 19 alin. (3), contractele de finanţare nerambursabilă, care poartă semnătura electronică a Autorităţii, sunt puse la dispoziţie, prin intermediul aplicaţiei, comercianţilor validaţi care îndeplinesc procedurile prevăzute la art. 20. Articolul 23Factura de achiziţie şi condiţii de completare a acesteia
(1) În vederea îndeplinirii formalităţilor privind vânzarea EEE-urilor, comerciantul pune la dispoziţia persoanei fizice factura de achiziţie a echipamentelor şi documentele aferente vânzării şi livrării.
(2) În factura emisă beneficiarului, comerciantul validat trebuie să evidenţieze preţul de comercializare şi, distinct, să facă menţiunea „...... lei se suportă din Fondul pentru mediu"; de asemenea, în factură se înscrie textul „Diferenţă de plată beneficiar" şi se menţionează suma rămasă de achitat de către acesta.
(3) Factura trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:a)atributele de identificare a comerciantului validat; b)atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă; c)denumirea, cantitatea EEE-urilor vândute, preţul unitar şi elementele de identificare ale acestora, precum şi menţiunea că sunt noi; d)codul/codurile alfanumeric(e) al/ale voucherului/voucherelor; e)menţiunea că beneficiarul a predat un EEE uzat echivalent.
(4) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să fie completată integral, conform prevederilor legale, şi să fie însuşită de beneficiar; b)să fie emisă cu cel puţin 30 de zile şi maximum 60 de zile înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi în aceeaşi dată sau la o dată ulterioară semnării contractului de finanţare nerambursabilă.
Secţiunea a 3-a Decontarea sumelor solicitate de către comercianţii validaţi Articolul 24 Documente obligatorii necesare decontării
(1) În vederea decontării, comerciantul validat depune la sediul Autorităţii următoarele documente:a)cererea de decontare, completată integral, conform formularului prevăzut în anexa la contractul de decontare, semnată de către reprezentantul legal al comerciantului validat sau de către persoana împuternicită de acesta; b)lista beneficiarilor pentru care se solicită decontarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al comerciantului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice, care cuprinde şi EEE-urile uzate preluate de la aceştia; c)contractul/contractele de finanţare nerambursabilă şi declaraţia/declaraţiile pe propria răspundere, semnate de către beneficiar, în original; d)factura/facturile fiscală(e), asumate de beneficiari, emise cu cel puţin 30 de zile şi maximum 60 de zile înainte de data depunerii cererii de decontare, în copie conformă cu originalul; e)proces-verbal de predare-primire a DEEE colectate în cadrul programului, încheiat între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria DEEE-urilor predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg.
(2) La prima cerere de decontare, comerciantul validat depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi dosarul de validare.
(3) Cererile de decontare se analizează în ordinea depunerii, iar virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, din contul Autorităţii în contul comercianţilor, se realizează în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu, doar dacă toate criteriile şi condiţiile prevăzute în ghid sunt respectate, iar documentele aferente cererilor de decontare sunt conforme şi corect întocmite.
Articolul 25 Pentru verificarea tuturor documentelor şi informaţiilor prezentate în cadrul programului, Autoritatea poate solicita completări/clarificări sau orice document relevant.
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 26Păstrarea documentelor Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne. Articolul 27 Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin solicitarea validării şi încheierea contractului de decontare, comerciantul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici şi se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor fizice aprobate în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul UE nr. 679/2016, şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia. De asemenea, prin solicitarea aprobării în cadrul programului şi încheierea contractului de finanţare nerambursabilă beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate şi de către comerciantul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. Articolul 28 Reguli de publicitate
(1) Orice demers publicitar efectuat de către comerciantul validat cu privire la comercializarea echipamentelor de uz casnic noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.
(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către comerciantul validat trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.
Articolul 29Publicarea informaţiilor relevante
(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea destinată programului.
(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
Articolul 30 Anexe Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ghid.
ANEXA Nr. 1la ghid CONTRACT DE DECONTARE Nr. ........ din ........ ........... Între părţile contractante: Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ........ .........., cont nr. ........ ........... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin ........ ......... - preşedinte, în calitate de finanţator în cadrul Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumită în continuare AFM, şi ........ .......... - S.R.L./S.A., cu sediul social în ............, cod poştal ..........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............. sub nr. .............., cod de identificare fiscală .............., cont nr. .......... deschis la Trezoreria ........., reprezentată legal prin ........ ................, în calitate de comerciant validat, denumit în continuare comerciant, a intervenit prezentul contract de decontare, denumit în continuare contract: Articolul 1Obiectul contractului 1.1. În temeiul prezentului contract, AFM plăteşte comerciantului sumele solicitate de acesta prin cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile aferente achiziţiei de EEE-uri, efectuate de către beneficiarul finanţării şi facturate de comerciant. 1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare al Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1.172/2018, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid. Articolul 2 Durata contractului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor. Articolul 3 Modalitatea de decontare şi plată 3.1. Decontarea se face prin depunerea cererilor de decontare în interiorul perioadei prevăzute la art. 2, după data de 20 a fiecărei luni, până la sfârşitul lunii respective. Ultima cerere de decontare în cadrul programului se depune până în 15 decembrie 2019. 3.2. Plata sumelor solicitate se realizează, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ........ ........ deschis la Trezoreria ........ ........ de către comerciant, cu condiţia ca cererile de decontare să fie însoţite de documentele justificative prevăzute în prezentul contract şi în ghid, iar toate acestea să fie complete şi corect întocmite. 3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la prezentul contract. 3.4. Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. 3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, comerciantul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM. Articolul 4 Obligaţiile părţilor 4.1. Comerciantul se obligă: a)să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare; b)să comercializeze echipamente de uz casnic, eligibile în cadrul programului, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute de ghidul de finanţare aferent programului şi să preia EEE uzate cu respectarea legislaţiei în vigoare; c)să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări; d)să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării; e)în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete; f)să furnizeze, în maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract; g)să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea echipamentelor de uz casnic achiziţionate prin program, în orice formă şi în orice mediu, că acesta se realizează prin Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, derulat de AFM; h)să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi finanţarea acordată din Fondul pentru mediu; i)să verifice autenticitatea documentelor prezentate de beneficiarul finanţării, concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea, precum şi îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate şi condiţiilor stabilite prin ghidul de finanţare; j)să prelucreze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând beneficiarilor participanţi în cadrul programului şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia; k)să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului; l)să verifice identitatea persoanei care achiziţionează echipamente de uz casnic în cadrul programului, în vederea semnării contractului de finanţare nerambursabilă, şi să permită semnarea acestuia doar persoanei acceptate în cadrul programului; m)să preia cu titlu gratuit EEE uzat de la persoana fizică.4.2. În cazul în care, la momentul verificării dosarului de validare, se constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de ghidul de finanţare, comerciantul va fi exclus din program, fără ca acesta să mai aibă dreptul la rambursarea sumelor solicitate, aferente voucherelor pentru care au fost depuse cererile de decontare, contractul de decontare urmând a fi reziliat. 4.3. AFM se obligă: a)să asigure plata sumelor solicitate de către comerciant pentru care acesta prezintă toate documentele necesare în formatul prevăzut în ghidul de finanţare, în condiţiile menţionate prin prezentul contract şi în ghidul de finanţare, în maximum 45 de zile lucrătoare, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu; b)să pună la dispoziţia comerciantului informaţiile legate de plăţile efectuate în cadrul prezentului contract pentru cheltuielile eligibile; c)să permită accesul comerciantului în aplicaţia informatică în vederea introducerii informaţiilor sau completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid; d)să informeze comerciantul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei informatice şi care poate determina imposibilitatea accesului comerciantului la aceasta.4.4. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către comerciant referitoare la beneficiarul înscris, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, poate efectua modificări în aplicaţia informatică, dar numai în baza documentelor justificative transmise de către comerciant. Articolul 5Răspunderea contractuală 5.1. Nerespectarea de către comerciant a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract, inclusiv a celor menţionate la art. 4 pct. 4.1, constituie caz de culpă. 5.2. Comerciantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate. 5.3. Comerciantul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a comercializa echipamentele de uz casnic unui anumit solicitant. 5.4. Comerciantul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente. 5.5. Comerciantul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa. 5.6. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate comerciantului de către AFM. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri: a)sistarea temporară a utilizării finanţării şi/sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; b)rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către comerciant, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. Pentru beneficiarii pentru care s-au depus de către comerciant la AFM documente complet şi corect întocmite, Autoritatea nu va proceda la recuperarea sumelor virate cu titlu de finanţare. Articolul 6Încetarea contractului Prezentul contract încetează: a)la data prevăzută în cuprinsul acestuia, de drept; b)la data intervenţiei unui act de autoritate, de drept; c)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat comerciantului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe; d)în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva comerciantului a fost demarată procedura falimentului, radiere, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sau că i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau că se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; e)în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că comerciantul face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. d), precum şi pentru orice altă situaţie similară; f)în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că comerciantul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării. Articolul 7Forţa majoră şi cazul fortuit 7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale. 7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii: a)să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei; b)să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă; c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării. 7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă. 7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune: a)încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese; b)modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit. Articolul 8Cesiunea Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale. Articolul 9Litigii 9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă. 9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM. Articolul 10Dispoziţii finale 10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese: a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal ........ ................; b)pentru comerciant: ........ ........ ............., cod poştal ........ ...............; în cazul în care comerciantul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute comerciantului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice: a)pentru AFM: ........ ................ ................ ........ ..............; b)pentru comerciant: ........ ................ ................ ............... .10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai comerciantului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii. 10.4. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional. 10.5. Prezentul contract a fost generat de aplicaţia informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 10.6. Prezentul contract a fost semnat de către AFM prin semnătură informatică. 10.7. Prezentul contract a fost semnat de către comerciant la data de ........ ........... . Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte, ........ ................ ................ ................ ......... ........ ........ ............... - S.A./S.R.L. Reprezentant legal/Împuternicit, ........ ................ ................ ................ ......... ANEXĂla contractul de decontare Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ........ ............../........ ............./........ ............. CERERE DE DECONTARE Denumirea completă a comerciantului validat ........ ................ ........ .......... Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ........ .......... Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........ ................ ................ ............ cu nr. de ordine ............./.........../.............., cod de identificare fiscală ........ ........ ........, cont nr. ........ ................ .........., deschis la Trezoreria ........ ................ ......... . Adresa sediului social: localitatea ........ ........ .........., str. ........ ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ .........., cod poştal ........ ........., telefon (fix şi mobil) ........ .........., fax ................, e-mail ........ ........ .........., website ........ ................ ................ ............ . Reprezentat/Reprezentată legal de ........ ........ ........., în calitate de ........ ........ .........., prin ........ ................ ............. Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........ ........ .........., cod numeric personal ........ ........ ..............., posesor al actului de identitate tip ........ ........, seria ......... nr. ........ .........., eliberat de către ........ ........... la data de ........ ........, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ..........., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ........ ........, fax ........ ........, e-mail ........ ........ ........ . În baza Contractului de decontare nr. ............./..............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ........ ........ ............. lei (în cifre şi litere). Prezenta cerere este însoţită de: a)lista beneficiarilor pentru care se solicită decontarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al comerciantului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi editată cu ajutorul aplicaţiei informatice, care cuprinde şi EEE-urile uzate preluate de la aceştia; b)contractul/contractele de finanţare nerambursabilă şi declaraţia/declaraţiile pe propria răspundere, semnate de către beneficiar, în original; c)factura/facturile fiscală(e), asumată(e) de beneficiari, emisă(e) cu cel puţin 30 de zile şi maximum 60 de zile înainte de data depunerii cererii de decontare, în copie conformă cu originalul; d)proces-verbal de predare-primire a DEEE-ului colectat în cadrul programului, încheiat între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria DEEE-urilor colectate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg; e)alte documente relevante.La prima cerere de decontare, comerciantul validat depune, pe lângă documentele de mai sus, dosarul de validare şi contractul de decontare, în original. Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1.172/2018. Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte. Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........... Funcţia ........ ................ ................ ................ ............ Semnătura ........ ........ ........ Data ........ .......... L.S. Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ L.S. Direcţia economică Director Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Direcţia implementare proiecte Director Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Serviciul implementare ........ ................ ........ ............. Şef serviciu Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Referent de specialitate Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........... Semnătura ........ ................ .......... ANEXA Nr. 2la ghid CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ Nr. ........ din ........ ........... Între părţile contractante: Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal .........., cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ........ ........ ..............., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ........ ............. - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM, telefon/fax ........ .........., e-mail ............ şi ........ .............., cu domiciliul în ........ ................, cod poştal, act de identitate tip ......, seria ...... nr. ............., cod numeric personal ........ ..........., telefon/fax ..............., e-mail .............., în calitate de beneficiar, denumit/denumită în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract. Articolul 1Obiectul contractului 1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de .............. lei, sub formă de vouchere pentru achiziţionarea de echipamente de uz casnic în cadrul Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit în continuare program, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1.172/2018, denumit în continuare ghid. 2. Finanţarea se acordă doar dacă sunt respectate condiţiile prevăzute în ghid, iar echipamentele de uz casnic sunt achiziţionate după semnarea contractului de către beneficiar şi sunt însoţite de documentele justificative. Articolul 2Durata contractului Contractul este valabil de la data semnării lui de către beneficiar, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract, până la data expirării voucherului sau a utilizării acestuia, după caz. Articolul 3Modalitatea de finanţare Finanţarea se realizează prin scăderea, de către comerciantul validat în program, a sumei/sumelor înscrise în voucherul/voucherele cu seria/seriile ................, din valoarea totală a facturii echipamentelor achiziţionate prin program, diferenţa fiind suportată de către beneficiar din surse financiare proprii. Articolul 4Obligaţiile beneficiarului Beneficiarul are următoarele obligaţii: 1. să se asigure că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice privind eficienţa energetică şi beneficiază de condiţii de garanţie; 2. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, până la stingerea tuturor obligaţiilor; 3. să îşi însuşească documentele de vânzare-cumpărare prin semnătură, conform prevederilor ghidului de finanţare. Articolul 5Obligaţiile AFM AFM are următoarele obligaţii: 1. să asigure finanţarea echipamentelor de uz casnic în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia; 2. să furnizeze beneficiarului informaţii vizând finanţarea acordată. Articolul 6Alte clauze 1. AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract. Prin excepţie, Autoritatea poate prelucra şi transmite toate datele şi informaţiile gestionate în cadrul prezentului contract, în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. 2. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării programului. 3. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta. Articolul 7Jurisdicţie 1. Prezentul contract se supune legislaţiei române. 2. Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă. 3. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM. Articolul 8Notificări Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, conform datelor de identificare a părţilor din prezentul contract. Articolul 9Dispoziţii finale 1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta. 2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii. 3. Prezentul contract a fost generat de aplicaţia informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 4. Prezentul contract a fost semnat de către AFM prin semnătură informatică. 5. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiar la data de ............. Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte, ............... Beneficiar, ........ ................ ............ ANEXA Nr. 3la ghid DECLARAŢIE pe propria răspundere a solicitantului Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ............, cod numeric personal ................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele: a)am domiciliul în România; b)nu am obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare; c)am vârsta de 18 ani împliniţi; d)sunt posesorul unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil/e; e)mă oblig să predau cu titlu gratuit un EEE uzat echivalent în schimbul achiziţionării unui echipament de uz casnic nou; f)îmi dau acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici; g)sunt de acord să asigur, din surse financiare proprii, diferenţa până la valoarea integrală a echipamentelor de uz casnic nou-achiziţionate; h)am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor în baza cărora am fost aprobat în cadrul programului duce la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului.Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ........, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta şi în toate celelalte documente, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete. Prin semnarea prezentei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acestei declaraţii. Numele şi prenumele solicitantului ........ ........ ............. Semnătura ........ ................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1172/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1172 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1172/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu