E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 116/166725 din 17/18 septembrie 1998

privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru inchiderea minelor/carierelor

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE


SmartCity3

              NR. 116 din 17 septembrie 1998
              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
              NR. 166.725 din 18 septembrie 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din 26 ianuarie 1999

    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ministrul industriei si comertului,
    avand in vedere:
    - art. 37 si 38 din Legea minelor nr. 61/1998;
    - art. 49 si 50 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice pentru inchiderea minelor/carierelor.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Presedintele Agentiei Nationale
                            pentru Resurse Minerale,
                               Nicolae Turdean

                     p. Ministrul industriei si comertului,
                             Nicolae Staiculescu,
                               secretar de stat

                             INSTRUCTIUNI TEHNICE
                    pentru inchiderea minelor/carierelor

    Art. 1
    (1) Prezentele instructiuni tehnice dezvolta prevederile art. 37 si 38 din Legea minelor nr. 61/1998 si ale art. 49 si 50 din normele pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998, si stabilesc conditiile si procedurile conservarii si inchiderii minelor/carierelor.
    (2) In intelesul prezentelor instructiuni, termenii conservarea si inchiderea minelor/carierelor se definesc dupa cum urmeaza:
    a) incetarea temporara a activitatii de explorare si/sau de exploatare reprezinta incetarea activitatii pe o perioada de maximum 9 luni;
    b) conservarea minei reprezinta incetarea activitatii de explorare si/sau de exploatare pe o perioada mai mare de 9 luni;
    c) inchiderea definitiva si partiala a activitatii de explorare si/sau de exploatare reprezinta incetarea activitatilor miniere desfasurate in unele parti ale minei/carierei (sectoare, corpuri, lentile, straturi, orizonturi miniere, blocuri geologice etc.), cu dezafectarea acestora si refacerea mediului, dupa caz;
    d) inchiderea definitiva si totala a activitatii de explorare si/sau de exploatare reprezinta incetarea activitatilor miniere, cu dezafectarea minei/carierei si refacerea mediului.
    (3) In acest scop, prin prezentele instructiuni se reglementeaza:
    a) continutul-cadru al documentatiilor prevazute pentru incetarea temporara a activitatii de explorare si/sau de exploatare, pentru conservarea si inchiderea definitiva, partiala sau totala, a minelor/carierelor;
    b) avizele necesare pentru promovarea spre aprobare a documentatiilor;
    c) procedurile privind inchiderea definitiva si totala a minelor si a carierelor care si-au incetat activitatea pana la intrarea in vigoare a Legii minelor nr. 61/1998.
    Art. 2
    Activitatea miniera dintr-un zacamant inceteaza atunci cand:
    a) rezervele de substante minerale utile s-au epuizat;
    b) continuarea exploatarii in conditii economice a devenit imposibila datorita unor cauze de forta majora;
    c) activitatea a devenit nerentabila economic;
    d) continuarea activitatii de explorare nu este oportuna;
    e) neconfirmarea resurselor/rezervelor calculate.
    Art. 3
    Constatarea legala a cauzelor care determina inchiderea minelor/carierelor se face de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, ca urmare a cererii titularului licentei de exploatare, pe baza planului tehnologic de incetare temporara sau de inchidere definitiva, partiala sau totala, a activitatii miniere.
    Art. 4
    Incetarea temporara a activitatii miniere pentru o durata de maximum 9 luni se face pe baza planului tehnologic de incetare temporara a activitatii, care cuprinde:
    a) motivarea incetarii activitatii, bazata pe un memoriu tehnico-economic;
    b) programul tehnic de conservare a explorarii/exploatarii;
    c) programul de protectie sociala a personalului.
    Art. 5
    Incetarea activitatii in vederea conservarii de lunga durata sau inchiderii definitive, partiala sau totala, se face in baza planului de incetare a activitatii (planului tehnologic de inchidere a minei/carierei), care cuprinde urmatoarele documentatii:
    a) documentatia tehnico-economica (anexa nr. 1);
    b) programul tehnic de conservare si de inchidere a minei/carierei, dupa caz (anexele nr. 2.1 si 2.2);
    c) programul de reconstructie ecologica si de prevenire a deteriorarii mediului (anexa nr. 2.3);
    d) programul de protectie sociala a personalului disponibilizat (anexa nr. 2.4);
    e) procedura de eliberare a terenului.
    Art. 6
    Planul tehnologic de incetare temporara a activitatii si planul tehnologic de inchidere a minei/carierei vor fi insotite de:
    a) memoriu geologic privind situatia detaliata a resurselor/rezervelor aferente minei/carierei propuse pentru inchidere;
    b) raport de evaluare a activelor si a mijloacelor fixe din patrimoniul agentului economic in cauza, aferent minei/carierei propuse a fi inchisa, intocmit de persoane fizice sau juridice atestate in domeniul evaluarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 7
    Pentru executarea lucrarilor prevazute in planul tehnologic de incetare a activitatii se vor elabora proiecte tehnice specifice, avizate de inspectoratele zonale pentru resurse minerale si aprobate de titular.
    Art. 8
    Incetarea efectiva a activitatii miniere este conditionata de acceptarea de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a planului tehnologic de inchidere a minei/carierei. Pentru companiile si societatile nationale miniere, precum si pentru alte societati comerciale, dupa caz, este necesar si avizul prealabil al ministerului de resort.
    Art. 9
    Inchiderea definitiva a unei mine/cariere este conditionata de acceptarea de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a planului tehnologic de inchidere a minei/carierei si de scoaterea din evidenta, prin abandonare, a resurselor/rezervelor neexploatate. Pentru rezervele abandonate, care nu depasesc 5% pe an din rezerva geologica consumata, scoaterea din evidenta se poate efectua de catre inspectoratele zonale pentru resurse minerale. Scoaterea din evidenta a unor cantitati de rezerve care depasesc 5% pe an din rezervele geologice consumate se efectueaza cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 10
    In timpul implementarii planului tehnologic de incetare temporara a activitatii sau a planului tehnologic de inchidere a minei/carierei, titularul licentei de explorare sau de exploatare trebuie sa indeplineasca conditiile impuse prin avizele acordate de catre alte autoritati legale.
    Art. 11
    (1) Pentru minele/carierele date in administrare agentilor economici cu capital integral de stat, care si-au incetat activitatea conform programelor de reorganizare si restructurare a regiilor autonome din industria miniera, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.602/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 22 august 1997, procedura inchiderii va respecta si prevederile Legii nr. 40/1998.
    (2) Pentru inchiderea minelor/carierelor prevazute la alineatul precedent, documentatiile intocmite conform prezentelor instructiuni vor fi inaintate Ministerului Industriei si Comertului, insotite de avizele inspectoratului zonal pentru resurse minerale si agentiei teritoriale de protectie a mediului.
    (3) Agentii economici care au obtinut dreptul de a efectua activitati de inchidere a minelor si carierelor sunt obligati sa tina evidenta distincta a cheltuielilor pentru operatiunile de intretinere si conservare, care reprezinta o parte a cheltuielilor de inchidere a minelor/carierelor.
    (4) Finantarea lucrarilor de inchidere a minelor/carierelor, inclusiv a celor pentru intretinere/conservare, pe o perioada cuprinsa intre data incetarii activitatii si data inceperii lucrarilor de inchidere, se poate face de la bugetul de stat si/sau din alte surse atrase.
    (5) In cazul finantarii de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite vor prezenta Ministerului Finantelor:
    a) in perioada de elaborare a bugetului de stat, lista cuprinzand minele/carierele care se inchid definitiv prin dezafectare, cu precizarea numarului hotararii Guvernului de inchidere a minelor respective si a surselor de finantare, defalcate pe alocatii bugetare si/sau pe alte surse. Valorile de fundamentare a lucrarilor de inchidere vor fi cele extrase din programele mentionate la art. 38 din Legea minelor nr. 61/1998, defalcate pe ani. Lista mentionata mai sus va sta la baza fundamentarii bugetului propriu al ordonatorului principal de credite, anexa la bugetul de stat;
    b) in perioada de executie a bugetului de stat, cererile de deschidere a creditelor bugetare vor fi acordate, la solicitarea ordonatorului principal de credite, lunar, cumulat de la inceputul anului, in valori fundamentate pe baza cheltuielilor efectiv rezultate din situatiile de lucrari pentru lunile expirate;
    c) Ministerul Industriei si Comertului este ordonator principal de credite pentru fondurile de la bugetul de stat, care se aloca pentru lucrarile prevazute in programul tehnic de conservare si/sau inchidere si in programul de reconstructie ecologica si de prevenire a deteriorarii mediului;
    d) ordonatorul principal de credite finanteaza executarea lucrarilor de conservare si de inchidere a minelor/carierelor, prevazute in documentatii, prin agenti economici atestati, in baza situatiilor de lucrari efectiv realizate, in limita sumelor aprobate pe fiecare mina/cariera in parte, in conformitate cu lista cuprinzand minele/carierele care se inchid definitiv prin dezafectare, aprobata prin hotarare a Guvernului;
    e) valorificarea activelor si a mijloacelor fixe aferente minelor/carierelor aprobate a fi inchise se va face in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 12
    La solicitarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, unele active apartinand minelor/carierelor care se inchid pot fi puse, in conditiile legii, la dispozitie acestei institutii, in conformitate cu Programul de protectie sociala a personalului disponibilizat, in scopul organizarii de arii economice destinate dezvoltarii de activitati alternative si incubatoare de afaceri, pentru crearea un zonele miniere de noi locuri de munca.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2.1 - 2.5 fac parte integranta din prezentele instructiuni tehnice.

    ANEXA Nr. 1
    la instructiuni

                   DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA
privind situatia minei/carierei ............ propuse pentru conservare/inchidere

    I. Partea scrisa

    1.   Date privind recunoasterea minei sau carierei ....................
    1.1. Denumirea perimetrului, codul substantei si al
         zacamantului/perimetrului si unitatea de care apartine
    1.2. Ordonatorul de credite si ordonatorul principal
    1.3. Localizarea administrativ-teritoriala, accesul (cai de comunicatii)
         la mina sau la cariera
    2.   Geologia zacamantului
    2.1. Scurta prezentare geologica a zacamantului
    2.2. Situatia resurselor/rezervelor geologice, pe zacaminte, straturi,
         filoane, corpuri etc. (rezerve geologice de bilant si in afara de
         bilant, pe categorii de cunoastere, cantitativ si calitativ), la
         ultima omologare, precum si situatiile statistice la data inchiderii
         minei/carierei, conditiile geominiere si/sau hidrogeologice in care
         se gasesc (tabelul nr. III.1)
    3.   Productia fizica realizata (extras industrial, concentrate, alte
         produse, cantitativ si calitativ) in anul anterior inchiderii si la
         data inchiderii (tabelul nr. III.2)
    4.   Stocuri de produse miniere existente - cantitativ, calitativ si
         valoric (tabelul nr. III.2)
    5.   Situatia terenurilor aflate in folosinta - in proprietate, inchiriere
         etc. (tabelul nr. III.3)
    5.1. Terenuri ocupate in prezent (cariere, halde, incinte, drumuri, altele)
    5.2. Terenuri neocupate, pe categorii de folosinta (arabil, silvic etc.)
    6.   Situatia lucrarilor de investitii
    6.1. Situatia ultimelor lucrari de investitii finalizate, cu rezervele
         deschise realizate (tabelul nr. III.4)
    6.2. Situatia lucrarilor de investitii nefinalizate, cu propuneri pentru
         partea realizata (tabelul nr. III.5)
    7.   Situatia mijloacelor fixe existente la data inchiderii minei/carierei
         (tabelul nr. III.6)
    8.   Cheltuieli realizate la 1.000 lei productie-marfa in anul anterior
         inchiderii minei/carierei, in preturi comparabile cu cele realizate
         in anul inchiderii acesteia (tabelul nr. III.2)
    9.   Situatia personalului existent la data inchiderii minei/carierei
         (tabelul nr. III.2)
    10.  Obligatii financiare aferente minei/carierei, existente la data
         inchiderii acesteia (credite, creante, arierate etc.)
    11.  Lista cuprinzand documentele topografice existente la unitatea de
         care apartine mina/cariera
    12.  Problemele de mediu existente (poluarea solului, a apelor, a aerului,
         modificari ale terenurilor, dinamica utilizarii terenurilor,
         stabilitatea haldelor si a altor depozite, modificarea regimului
         hidrologic datorita marilor exploatari la zi, indicatorii urmariti)
    13.  Concluzii care motiveaza inchiderea/conservarea minei/carierei, in
         conformitate cu Legea minelor nr. 61/1998 si cu normele pentru
         aplicarea acesteia.

    II. Anexe scrise

    1. Memoriu geologic privind situatia detaliata a resurselor/rezervelor aferente minei/carierei propuse a fi inchisa
    2. Raport de evaluare a activelor si a mijloacelor fixe din patrimoniul agentului economic in cauza, aferent minei/carierei propuse a fi inchisa

    III. Tabele
 ____________________________________________________________________________
|Tabelul nr. III.1 | Situatia resurselor/rezervelor geologice la mina/cariera|
|                  | ....................................................... |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|Tabelul nr. III.2 | Situatia principalilor indicatori realizati la mina/    |
|                  | cariera ............................................... |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|Tabelul nr. III.3 | Situatia terenurilor aflate in folosinta minei/carierei |
|                  | ........................... la data inchiderii acesteia |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|Tabelul nr. III.4 | Situatia lucrarilor de investitii finalizate la mina/   |
|                  | cariera ............................................... |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|Tabelul nr. III.5 | Situatia lucrarilor de investitii nefinalizate la mina/ |
|                  | cariera ............................................... |
|------------------|---------------------------------------------------------|
|Tabelul nr. III.6 | Situatia mijloacelor fixe existente la mina/cariera ... |
|                  | ........................... la data inchiderii acesteia |
|__________________|_________________________________________________________|

    IV. Anexe grafice
 ____________________________________________________________________________
| 1.               | Schita de incadrare in regiune, la scara                |
|                  | 1:25.000 - 1:100.000                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2.               | Fisa perimetrului de exploatare, aprobata               |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.               | Planul topografic de ansamblu al minei/carierei, la     |
|                  | scara 1:1.000 - 1:2.000, cu toate lucrarile existente   |
|                  | la data inchiderii minei/carierei                       |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 4.               | Planul topografic de ocupare a terenurilor, la scara    |
|                  | 1:1.000 - 1:5.000, conform anexei nr. 2 (inclusiv       |
|                  | incintele cu constructiile aferente)                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 5.               | Planul sau elevatia longitudinala, cu conturul marginal |
|                  | al rezervelor exploatate si ramase                      |
|__________________|_________________________________________________________|

    Tabelul nr. III.1

                               SITUATIA
                    resurselor/rezervelor geologice
           la mina/cariera ......................................
     (pe total zacamant si pe corpuri, straturi, lentile, filoane etc.)
 ___________________________________________________________________________
|Nr. | Indicatorul                   | U.M.| Ultima    |Rezervele|Rezervele |
|crt.|                               |     | omologare |geologice|geologice |
|    |                               |     |           |omologate|la data   |
|    |                               |     |           |         |inchiderii|
|    |                               |     |           |         |minei/    |
|    |                               |     |           |         |carierei  |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
| 1. | Situatia rezervelor geologice |     |           |         |          |
|    | de bilant (dovedite) la data  |     |           |         |          |
|    | de 1 ianuarie                 |     |           |         |          |
|    | A + B + C1                    |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | Cantitate                     |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | Continuturi                   |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | C2                            |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
| 2. | Situatia rezervelor geologice |     |           |         |          |
|    | in afara de bilant (resurse)  |     |           |         |          |
|    | la data de 1 ianuarie         |     |           |         |          |
|    | A + B + C1                    |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | Cantitate                     |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | Continuturi                   |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | C2                            |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
| 3. | Situatia rezervelor geologice |     |           |         |          |
|    | (resurselor) la data de 1     |     |           |         |          |
|    | ianuarie                      |     |           |         |          |
|    | A + B + C1                    |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | Cantitate                     |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | Continuturi                   |     |           |         |          |
|----|-------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|    | C2                            |     |           |         |          |
|____|_______________________________|_____|___________|_________|__________|

    Tabelul nr. III.2

                               SITUATIA
principalilor indicatori realizati la mina/cariera ......................
 ___________________________________________________________________________
|Nr. |      Indicatorul      | U.M. | In anul anterior | La data inchiderii |
|crt.|                       |      | inchiderii       | minei/carierei     |
|    |                       |      | minei/carierei   |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
| 1. | Carbune/minereu extras|      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
|    | Cantitate             |      |                  |                    |
|    |-----------------------|------|------------------|--------------------|
|    | Calitate              |      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
| 2. | Metale in concentrate |      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
| 3. | Stocuri               |      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
|    | Cantitate             |      |                  |                    |
|    |-----------------------|------|------------------|--------------------|
|    | Continuturi           |      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
|    | Valoare               |      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
| 4. | Cheltuieli la 1.000   |      |                  |                    |
|    | lei productie-marfa   |      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
| 5. | Grad de subventionare |      |                  |                    |
|----|-----------------------|------|------------------|--------------------|
| 6. | Numar de personal     |      |                  |                    |
|____|_______________________|______|__________________|____________________|

    Tabelul nr. III.3

                                 SITUATIA
terenurilor aflate in folosinta minei/carierei ..... la data inchiderii acesteia

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - arabil
    B - silvic
    C - altele
    D - cariere
    E - halde
    F - incinte
    G - drumuri
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Actul de   |Suprafata dobandita|  Suprafata ocupata  |Terenuri neocupate|
|crt.|dobandire  |       (mp)        |       (mp)          |care se pot reda  |
|    |a terenului|                   |                     |pentru alte       |
|    |           |                   |                     |folosinte (mp)    |
|    |           |___________________|_____________________|__________________|
|    |           |Total,| A | B | C  |Total,| D| E| F| G| C|Total,| A | B | C |
|    |           |din   |   |   |    |din   |  |  |  |  |  |din   |   |   |   |
|    |           |care: |   |   |    |care: |  |  |  |  |  |care: |   |   |   |
|----|-----------|------|---|---|----|------|--|--|--|--|--|------|---|---|---|
|    |           |      |   |   |    |      |  |  |  |  |  |      |   |   |   |
|    |           |      |   |   |    |      |  |  |  |  |  |      |   |   |   |
|    |           |      |   |   |    |      |  |  |  |  |  |      |   |   |   |
|    |           |      |   |   |    |      |  |  |  |  |  |      |   |   |   |
|    |           |      |   |   |    |      |  |  |  |  |  |      |   |   |   |
|____|___________|______|___|___|____|______|__|__|__|__|__|______|___|___|___|

    Tabelul nr. III.4

                             SITUATIA
lucrarilor de investitii finalizate la mina/cariera ...........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Total (milioane lei)
    II  - din care: C + M (milioane lei)
    III - Total valoare (milioane lei)
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea    |Actul de|Valoarea|Realizat pana |    Rezerve deschise     |
|crt.|obiectivului |aprobare|aprobata|la data       |     (mii tone, mc)      |
|    |de investitii|        |        |inchiderii    |                         |
|    |             |        |        |minei/carierei|                         |
|    |             |        |________|______________|_________________________|
|    |             |        | I  | II|  III |   II  | cantitate | continuturi |
|____|_____________|________|____|___|______|_______|___________|_____________|
|    |             |        |    |   |      |       |           |             |
|    |             |        |    |   |      |       |           |             |
|    |             |        |    |   |      |       |           |             |
|    |             |        |    |   |      |       |           |             |
|    |             |        |    |   |      |       |           |             |
|____|_____________|________|____|___|______|_______|___________|_____________|

    Tabelul nr. III.5

                                SITUATIA
lucrarilor de investitii nefinalizate la mina/cariera ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Total (milioane lei)
    B - din care: C + M (milioane lei)
                                                             - mii lei -
 __________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea    | Actul de | Valoarea | Realizat      | Valoarea ramasa |
|crt.|obiectivului | aprobare | aprobata | la data       | nerealizata     |
|    |de investitii|          |          | inchiderii    |                 |
|    |             |          |          | minei/carierei|                 |
|    |             |          |__________|_______________|_________________|
|    |             |          |  A  | B  |   A   |   B   |   A   |    B    |
|----|-------------|----------|-----|----|-------|-------|-------|---------|
|    |             |          |     |    |       |       |       |         |
|    |             |          |     |    |       |       |       |         |
|    |             |          |     |    |       |       |       |         |
|    |             |          |     |    |       |       |       |         |
|    |             |          |     |    |       |       |       |         |
|____|_____________|__________|_____|____|_______|_______|_______|_________|

    Tabelul nr. III.6

                             SITUATIA
mijloacelor fixe existente la mina/cariera ......... la data inchiderii acesteia

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Cladiri
    II  - Constructii speciale
    III - Masini si instalatii de lucru
    IV  - Aparate si instalatii de masura, control si reglare
    V   - Mijloace de transport
    VI  - Animale si plantatii
    VII - Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier de birou
 ________________________________________________________________________
|                     |  I  |  II  |  III  |  IV   |   V  |  VI  |  VII  |
| Specificatie        |     |      |       |       |      |      |       |
|_____________________|_____|______|_______|_______|______|______|_______|
| Valoarea            |     |      |       |       |      |      |       |
| mijloacelor fixe    |     |      |       |       |      |      |       |
| (milioane lei),     |     |      |       |       |      |      |       |
| din care, valoarea: |     |      |       |       |      |      |       |
| - amortizata        |     |      |       |       |      |      |       |
| - neamortizata      |     |      |       |       |      |      |       |
|_____________________|_____|______|_______|_______|______|______|_______|

    ANEXA Nr. 2
    la instructiuni

         PLANUL TEHNOLOGIC DE CONSERVARE/INCHIDERE A MINEI/CARIEREI

    ANEXA Nr. 2.1

                Programul tehnic de conservare a minei/carierei

    Lucrari necesare in cazul conservarii minei/carierei

    1. Lucrari necesare pentru finalizarea exploatarii fronturilor in lucru si pentru evacuarea stocurilor de productie, excavate, existente (localizarea lucrarilor miniere respective, cantitati)
    2. Lucrari necesare pentru protectia zacamantului si a suprafetei (rambleieri, echilibrarea zonelor surpate, prevenirea focurilor de mina, taluzari etc.)
    3. Lucrari necesare pentru mentinerea in stare de functionare a lucrarilor miniere (puturi si galerii de transport, galerii, suitori si planuri inclinate de acces la abataje, cai de acces la treptele in lucru si la halde etc.), a benzilor transportoare etc.
    4. Lucrari necesare pentru mentinerea in stare de functionare a instalatiilor si a cailor de aeraj
    5. Lucrari necesare pentru conservarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor fixe, constructiilor, instalatiilor, utilajelor etc.
    6. Lucrari necesare pentru mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de furnizare a energiei electrice si termice
    7. Lucrari necesare pentru mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de masurare a emanatiilor de gaze in subteran
    8. Lucrari necesare pentru mentinerea in stare de functionare a statiilor de pompare pentru evacuarea apelor si pentru alimentarea cu apa, atat cat este necesar, a obiectivului
    9. Alte lucrari considerate necesare
    10. Elaborarea documentatiilor necesare acordarii licentei de exploatare a perimetrelor care se inchid, pentru persoanele juridice sau asociatiile salariale solicitante, conform Legii minelor nr. 61/1998 si normelor pentru aplicarea acesteia
    11. Deviz general, conform tabelului nr. 2.1.1, respectiv Continutul-cadru pentru calcularea cheltuielilor la lucrarile de conservare-intretinere a minelor/carierelor si a decontarii acestora, graficele de executie, necesarul total de personal si modul de organizare a activitatii.

    ANEXA Nr. 2.2

                Programul tehnic de inchidere a minei/carierei

    Lucrari necesare in cazul inchiderii minei/carierei

    1. Lucrarile specificate la pct. 1 - 3 din anexa nr. 2.1
    2. Lucrari necesare pentru recuperarea materialelor, utilajelor, instalatiilor, mijloacelor de transport si a celorlalte mijloace fixe ce pot fi recuperate din cele specificate in tabelul nr. III.4
    3. Lucrari necesare pentru inchiderea gurilor de mina si a celorlalte cai de acces in subteran
    4. Alte lucrari considerate necesare
    5. Devizul general, graficele de executie, necesarul total de personal si modul de organizare a activitatii
    6. Actiuni pentru valorificarea activelor si utilajelor recuperate (cladiri, utilaje, materiale etc.), conform prevederilor legale.

    ANEXA Nr. 2.3

    Programul de reconstructie ecologica si de prevenire a deteriorarii mediului

    Ca urmare a incetarii activitatii miniere, se vor intocmi documentatiile prevazute de Legea protectiei mediului nr. 137/1995, din care nu trebuie sa lipseasca:
    1. specificul activitatii obiectivului, produse rezultate din activitatea acestuia;
    2. poluanti rezultati din activitatea obiectivului, bilantul pe factori de mediu, modul de urmarire a poluantilor, programul de conformare (Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996);
    3. estimarea efectelor conservarii/inchiderii obiectivului asupra mediului;
    4. apele de mina/cariera, evacuarea si epurarea lor, estimarea costurilor de evacuare-epurare, solutii pentru protectia mediului, conservarea si destinatia ulterioara a instalatiilor de epurare existente;
    5. halde, iazuri de decantare, evidentierea lor, stabilitatea acestora si lucrari necesare pentru incadrarea in coeficientii de stabilitate, efectele asupra mediului si propuneri privind destinatia acestora, evaluarea costurilor de conservare si protectie a mediului;
    6. stabilitatea suprafetei, efectele golurilor subterane asupra suprafetei, evaluarea costurilor de protectie a acesteia;
    7. eliberarea celorlalte terenuri, lucrarile si cheltuielile aferente.

    ANEXA Nr. 2.4

    Programul de protectie sociala a personalului disponibilizat

    1. Personalul total, ramas la data inchiderii minei/carierei
    2. Personalul disponibilizat la data inchiderii minei/carierei (pe categorii de varsta, sex, pregatire profesionala etc.), dintre care cei ce nu au beneficiat de compensatii banesti
    3. Personalul disponibilizat, reorganizat in asociatii salariale conform art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 40/1998
    4. Numarul de personal disponibilizat, ramas in coloniile miniere, si numarul de personal disponibilizat care a plecat in alte localitati. Identificarea acestora impreuna cu autoritatile administratiei publice locale
    5. Programe de recalificare, reciclare si oferte de noi locuri de munca existente in localitatile respective si in zonele invecinate acestora
    6. Lucrari de infrastructura la care poate fi angajat personal disponibilizat
    7. Programele de masuri active de combatere a somajului, existente in coordonarea subunitatilor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale din judetele respective
    8. Alte masuri propuse.

    ANEXA Nr. 2.5

                       Sursele de finantare
propuse pentru fiecare dintre cele 4 programe prezentate in anexele nr. 2.1 - 2.4.

    Tabelul nr. 2.1.1

                         CONTINUTUL-CADRU
pentru calcularea cheltuielilor la lucrarile de conservare-intretinere a minelor/carierelor si a decontarii executarii acestora
--------------------------------------------------------------------------------
Lucrarile     Operatiunile   Normele tehnice  Normele de munca Normele de consum
--------------------------------------------------------------------------------
    1              2              3                 4                 5
--------------------------------------------------------------------------------
1.1. Lucrari  - Excavare     1. Metoda-cadru  1. Norme interne  1. Indicator de
necesare                     de exploatare,   de munca,         norme de deviz,
pentru        - Sustinere    aprobata de      aprobate de       pe articole de
finalizarea                  ...............  ................  lucrari, pentru
extractiei    - Transport    Nr. ...........  Nr. ............  constructii
la panourile                 Data ..........  Data ..........   miniere si
de exploatare - Aeraj                                           montaje in
pregatite si                 2. Norme         2. Alte prevederi subteran/
la evacuarea  - Intretinere  specifice de     aprobate de       suprafata,
stocurilor                   protectie a      ................  aprobat de
inmagazinate  - Evacuare a   muncii pentru    ................  ................
                apei         industria        Nr. ............  Nr. ............
                             miniera,         Data ...........  Data ...........
              - Rambleiere   aprobate de
                             ...............
              - Diguri       Anul ..........                    2. Norme interne
                             3. Norme                           de deviz,
              - Consolidari  generale de                        aprobate de
                             protectie a                        ................
              - Reprofilari  muncii, aprobate                   Nr. ............
                             de .............                   Data ...........
                             Anul ...........
              - Alte         4. Alte prevederi                  3. Alte
                operatiuni   tehnice                            prevederi
                             ................,                  aprobate de
                             aprobate de                        ................
                             .................                  Nr. ............
                             Nr. .............                  Data ...........
                             Data ............
--------------------------------------------------------------------------------
1.2. Lucrari  - Excavare     1. Metoda-cadru  1. Norme interne  1. Indicator de
pentru                       de exploatare,   de munca,         norme de deviz,
protectia     - Sustinere    aprobata de      aprobate de       pe articole de
zacamantului                 ...............  ................. lucrari, pentru
si a          - Transport    Nr. ...........  Nr. ............. constructii
suprafetei                   Data ..........  Data ............ miniere si
              - Aeraj                                           montaje in
                             2. Norme         2. Alte prevederi subteran/
              - Intretinere  specifice de     aprobate de       suprafata,
                             protectie a      ................. aprobat de
              - Evacuare a   muncii pentru    ................. ................
                apei         industria        Nr. ............. Nr. ............
                             miniera,         Data ............ Data ...........
              - Rambleiere   aprobate de
                             ...............
              - Diguri       Anul ..........                    2. Norme interne
                                                                de deviz,
              - Consolidari  3. Norme                           aprobate de
                             generale de                        ................
              - Reprofilari  protectie a                        Nr. ............
                             muncii, aprobate                   Data ...........
              - Alte         de .............
                operatiuni   Anul ...........                   3. Alte
                             4. Alte prevederi                  prevederi
                             tehnice                            aprobate de
                             ................,                  Nr. ............
                             aprobate de                        Data ...........
                             .................
                             Nr. .............
                             Data ............
--------------------------------------------------------------------------------
1.3. Lucrari  - Sustinere    1. Metoda-cadru  1. Norme interne  1. Indicator de
necesare                     de exploatare,   de munca,         norme de deviz,
pentru        - Transport    aprobata de      aprobate de       pe articole de
mentinerea                   ...............  ................. lucrari, pentru
in stare de   - Aeraj        Nr. ...........  Nr. ............. constructii
functionare                  Data ..........  Data ............ miniere si
a lucrarilor  - Intretinere                                     montaje in
miniere                      2. Norme         2. Alte prevederi subteran/
              - Evacuare a   specifice de     aprobate de       suprafata,
                apei         protectie a      ................. aprobat de .....
                             muncii pentru    ................. ................
              - Rambleiere   industria        Nr. ............. Nr. ............
                             miniera,         Data ............ Data ...........
              - Diguri       aprobate de
                             ...............
              - Consolidari  Anul ..........                    2. Norme interne
                                                                de deviz,
              - Reprofilari  3. Norme                           aprobate de ....
                             generale de                        ................
              - Revizii      protectie a                        Nr. ............
                             muncii, aprobate                   Data ...........
              - Control      de .............
                             Anul ...........                   3. Alte
              - Alte                                            prevederi
                operatiuni                                      aprobate de ....
                             4. Alte prevederi                  Nr. ............
                             tehnice .........                  Data ...........
                             ................,
                             aprobate de
                             .................
                             Nr. .............
                             Data ............
--------------------------------------------------------------------------------
1.4. Lucrari  - Sustinere    1. Norme         1. Norme interne  1. Indicator de
pentru                       specifice de     de munca,         norme de deviz,
mentinerea in - Transport    protectie a      aprobate de ..... pe articole de
stare de                     muncii pentru    ................. lucrari, pentru
functionare a - Aeraj        industria        Nr. ............. constructii
instalatiilor                miniera,         Data ............ miniere si
si a cailor   - Intretinere  aprobate de                        montaje in
de aeraj                     ..............   2. Alte prevederi subteran/
              - Evacuare a   Anul .........   aprobate de ..... suprafata,
                apei                          ................. aprobat de .....
                             2. Norme         ................. ................
              - Consolidari  generale de      Nr. ............. Nr. ............
                             protectie a      Data ............ Data ...........
              - Revizii      muncii, aprobate
                             de ............
              - Control      Anul ..........                    2. Norme interne
                                                                de deviz,
              - Demontare    3. Alte                            aprobate de ....
                             prevederi                          ................
              - Montare      tehnice                            Nr. ............
                             ..............,                    Data ...........
              - Supraveghere aprobate de
                             ...............                    3. Alte
              - Alte         Nr. ...........                    prevederi
                operatiuni   Data ..........                    aprobate de ....
                                                                ................
                                                                Nr. ............
                                                                Data ...........
--------------------------------------------------------------------------------
1.5. Lucrari  - Revizii      1. Norme         1. Norme interne  1. Indicator de
pentru        - Control      specifice de     de munca,         norme de deviz,
mentinerea in - Reparatii    protectie a      aprobate de ..... pe articole de
stare de      - Demontare    muncii pentru    ................. lucrari, pentru
functionare a - Montare      industria        Nr. ............. constructii
instalatiilor - Supraveghere miniera,        Data ............ miniere si
de furnizare  - Aeraj        aprobate de                        montaje in
a energiei    - Alte         ..............   2. Alte prevederi subteran/
electrice si    operatiuni   Anul .........   aprobate de ..... suprafata,
termice,                                      ................. aprobat de .....
inclusiv                     2. Norme         ................. ................
pentru terti                 generale de      Nr. ............. Nr. ............
                             protectie a      Data ............ Data ...........
                             muncii, aprobate
                             de ............
                             Anul ..........                    2. Norme interne
                                                                de deviz,
                             3. Alte                            aprobate de ....
                             prevederi                          ................
                             tehnice .......                    Nr. ............
                             ..............,                    Data ...........
                             aprobate de ...
                             ...............                    3. Alte
                             Nr. ...........                    prevederi
                             Data ..........                    aprobate de ....
                                                                ................
                                                                Nr. ............
                                                                Data ........... --------------------------------------------------------------------------------
1.6. Lucrari  - Revizii      1. Norme         1. Norme interne  1. Norme interne
pentru        - Control      specifice de     de munca,         de deviz,
mentinerea in - Reparatii    protectie a      aprobate de ..... aprobate de ....
stare de      - Demontare    muncii pentru    ................. ................
functionare a - Montare      industria        Nr. ............. Nr. ............
instalatiilor - Supraveghere miniera,        Data ............ Data ...........
de masurare a - Aeraj        aprobate de ...
emanatiilor   - Alte         ...............  2. Alte prevederi
de gaze         operatiuni   Anul ..........  aprobate de ..... 2. Alte
                                              ................. prevederi
                             2. Norme         Nr. ............. aprobate de ....
                             generale de      Data ............ ................
                             protectie a                        Nr. ............
                             muncii, aprobate                   Data ...........
                             de .............
                             Anul ...........
                             3. Alte
                             prevederi
                             tehnice
                             ..............,
                             aprobate de ...
                             ...............
                             Nr. ...........
                             Data ..........
--------------------------------------------------------------------------------
1.7. Lucrari  - Revizii      1. Norme         1. Norme interne  1. Norme interne
pentru        - Control      specifice de     de munca,         de deviz,
mentinerea in - Reparatii    protectie a      aprobate de ..... aprobate de ....
stare de      - Demontare    muncii pentru    ................. ................
functionare a - Montare      industria        Nr. ............. Nr. ............
statiilor de  - Supraveghere miniera,        Data ............ Data ...........
pompe pentru  - Aeraj        aprobate de ...
evacuarea     - Alte         ...............  2. Alte prevederi 2. Alte
apelor si       operatiuni   Anul ..........  aprobate de ..... prevederi
pentru                                        ................. aprobate de ....
alimentarea                  2. Norme         Nr. ............. ................
cu apa a                     generale de      Data ............ Nr. ............
obiectivului                 protectie a                        Data ...........
si pentru                    muncii, aprobate
terti                        de .............
                             Anul ...........
                             3. Alte
                             prevederi
                             tehnice .......
                             ..............,
                             aprobate de ...
                             ...............
                             Anul ..........
--------------------------------------------------------------------------------
1.8. Lucrari  - Revizii si   1. Norme         1. Norme interne  1. Norme interne
pentru          control la   specifice de     de munca,         de deviz,
mentinerea in   masina de    protectie a      aprobate de ..... aprobate de ....
stare de        extractie    muncii pentru    ................. ................
functionare a - Revizii si   industria        Nr. ............. Nr. ............
instalatiilor   control      miniera,         Data ............ Data ...........
de extractie    periodic la  aprobate de ...
                cablul de    ...............  2. Alte prevederi 2. Alte
                extractie    Anul ..........  aprobate de ..... prevederi
              - Revizii si                    ................. aprobate de ....
                control      2. Norme         Nr. ............. ................
                periodic la  generale de      Data ............ Nr. ............
                vasele de    protectie a                        Data ...........
                extractie    muncii, aprobate
              - Reparatii    de .............
                la           Anul ...........
                instalatiile
                de           3. Alte
                extractie    prevederi
                in ansamblu  tehnice .......
              - Demontari    ..............,
                la masina    aprobate de ...
                de           ...............
                extractie    Nr. ...........
              - Demontari    Data ..........
                de cablu
              - Demontari
                de vase de
                extractie
              - Montari de
                cablu
              - Montari de
                cablu de
                extractie
              - Intretinere
                la
                instalatiile
                de extractie
              - Alte
                operatiuni
--------------------------------------------------------------------------------
1.9. Lucrari  - Revizii      1. Norme         1. Norme interne  1. Norme interne
necesare      - Control      specifice de     de munca,         de deviz,
pentru        - Reparatii    protectie a      aprobate de ..... aprobate de ....
conservarea   - Demontare    muncii pentru    ................. ................
si mentinerea - Montare      industria        Nr. ............. Nr. ............
in functiune  - Intretinere  miniera,         Data ............ Data ...........
a altor       - Supraveghere aprobate de ..
mijloace      - Alte         ...............  2. Alte prevederi 2. Alte
fixe, a         operatiuni   Anul ..........  aprobate de ..... prevederi
instalatiilor,                                ................. aprobate de ....
utilajelor                   2. Norme         Nr. ............. ................
etc.                         generale de      Data ............ Nr. ............
                             protectie a                        Data ...........
                             muncii, aprobate
                             de .............
                             Anul ...........

                             3. Alte
                             prevederi
                             tehnice .......
                             ..............,
                             aprobate de ...
                             ...............
                             Nr. ...........
                             Data ..........
--------------------------------------------------------------------------------
1.10. Alte    - Operatiuni   1. Norme         1. Norme interne  1. Norme interne
lucrari                      specifice de     de munca,         de deviz,
considerate                  protectie a      aprobate de ..... aprobate de ....
necesare,                    muncii pentru    ................. ................
care nu sunt                 industria        Nr. ............. Nr. ............
nominalizate                 miniera,         Data ............ Data ...........
                             aprobate de ...
                             ...............
                             Anul ..........
                                              2. Alte prevederi 2. Alte
                             2. Norme         aprobate de ..... prevederi
                             generale de      ................. aprobate de ....
                             protectie a      Nr. ............. ................
                             muncii, aprobate Data ............ Nr. ............
                             de .............                   Data ...........
                             Anul ...........

                             3. Alte
                             prevederi
                             tehnice
                             ..............,
                             aprobate de ...
                             ...............
                             Nr. ...........
                             Data ..........
-------------------------------------------------------------------------------
1.11. Deviz                  Conform
general                      continuturilor-
                             cadru, aprobate
                             de ............
                             Nr. ...........
                             Data ..........
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 116/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 116 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu