Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.11 din 06.02.2019

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 06 februarie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11), alin. (2) lit. c), d) şi f), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 57 alin. (6), art. 75 alin. (1) lit. c), d) şi h), art. 76 alin. (1), (3) şi (5), art. 77, 78, art. 79 alin. (1), (2), (3) şi alin. (4) lit. a), b), c), d), alin. (5) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi ac) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Clienţii casnici care au încheiat, pentru un loc de consum, un contract negociat cu un furnizor de energie electrică care nu este desemnat furnizor de ultimă instanţă pot încheia un contract reglementat numai cu furnizorul de ultimă instanţă obligat din zona de reţea în care se află locul de consum. Articolul 3Pentru un loc de consum nou clientul casnic poate încheia un contract reglementat numai cu furnizorul de ultimă instanţă obligat din zona de reţea în care se află locul de consum. Articolul 4Clienţii casnici care au încheiat pentru un loc de consum un contract negociat cu un furnizor de energie electrică care este desemnat furnizor de ultimă instanţă în zona de reţea în care se află locul de consum pot încheia un contract reglementat numai cu acesta. Articolul 5
(1) În cazul furnizorului de ultimă instanţă opţional, desemnat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, discountul utilizat la avizarea preţului pentru serviciul universal pentru perioada 1 martie 2019-30 iunie 2019 este cel prevăzut în decizia de desemnare.
(2) Furnizorul de ultimă instanţă opţional care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice transmise de clienţii noncasnici care beneficiază de serviciul universal, motivat de modificarea preţului de referinţă care a stat la baza ofertei cu preţ transmisă în vederea desemnării ca furnizor de ultimă instanţă opţional.
(3) Furnizorul de ultimă instanţă opţional care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor reglementate transmise de clienţii casnici în regim concurenţial, aflaţi în portofoliul operatorului economic care are şi această calitate, motivat de faptul că tarifele reglementate au fost introduse ulterior desemnării acestuia în calitate de furnizor de ultimă instanţă opţional şi nu au fost avute în vedere în procesul de desemnare.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 4 în cazul prevăzut la alin. (3) clienţii casnici în regim concurenţial, aflaţi în portofoliul operatorului economic care are şi calitatea de furnizor de ultimă instanţă opţional, pot încheia un contract reglementat cu furnizorul de ultimă instanţă obligat din zona de reţea în care se află locul de consum.
Articolul 6În perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022 consumul de energie electrică al clienţilor casnici care au încheiate contracte reglementate cu furnizorii de ultimă instanţă va fi facturat la tarife reglementate aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali. Articolul 7Furnizorii desemnaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a presta serviciile de furnizare de ultimă instanţă şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia. Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018. Articolul 9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 6 februarie 2019. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă ANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Scop şi domeniu de aplicare Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte criteriile şi regulile pentru determinarea: a)tarifelor reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici din portofoliul propriu; b)preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal; c)preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal; d)preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal; e)preţului pentru energia electrică activă aplicat de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă. Articolul 2Metodologia se aplică de către furnizorii de ultimă instanţă, în vederea determinării tarifelor reglementate/preţurilor finale pentru energia electrică activă aplicate clienţilor finali din portofoliul propriu. Secţiunea a 2-aAbrevieri şi definiţii Articolul 3Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii: a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)FUI - furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali; c)FUIob - furnizori de ultimă instanţă obligaţi desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare; d)FUIop - furnizori de ultimă instanţă opţionali desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare; e)OTS - operatorul de transport şi de sistem; f)OPCOM - operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România; g)PC - pieţe centralizate la termen administrate de OPCOM; h)PZU - piaţa pentru ziua următoare; i)PI - piaţa intrazilnică; j)SU - serviciu universal; k)UI - ultimă instanţă. Articolul 4
(1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b)Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018.
(2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a)anul n - anul 2019; b)perioadă de aplicare - perioadă de aplicare a tarifelor reglementate/preţurilor avizate în baza prezentei metodologii. În cazul tarifelor reglementate perioadele de aplicare sunt: prima perioadă de aplicare 1.03.2019-31.12.2019;

a doua perioadă de aplicare 1.01.2020-31.12.2020;

a treia perioadă de aplicare 1.01.2021-28.02.2022;În cazul preţurilor avizate, prima perioadă de aplicare este cuprinsă între data de 1 martie a anului n şi data de 31 decembrie a anului n, următoarele perioade de aplicare fiind cuprinse între data de 1 ianuarie a anului n+(m+1) şi data de 31 decembrie a anului n+(m+1), unde m = 0,1,2.......; c)preţ pentru serviciul universal aplicat de FUIob - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUIob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal; d)preţ pentru clienţii inactivi aplicat de către FUIob - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUIob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal; e)preţ pentru serviciul universal aplicat de către FUIop - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUIop clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal; f)preţ de ultimă instanţă aplicat de către FUIob - preţ pentru energia electrică activă aplicat de către FUIob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă; g)tarif reglementat - tarif pentru energia electrică activă, aprobat de ANRE, aplicat de către FUI clienţilor casnici din portofoliul propriu în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022. Capitolul IITarife reglementate aplicate clienţilor casnici Secţiunea 1Modul de calcul al tarifelor reglementate Articolul 5
(1) ANRE aprobă pentru fiecare zonă de reţea, nivel de tensiune şi perioadă de aplicare următoarele tipuri de tarife reglementate:a)tarifele reglementate aplicate clienţilor casnici de către furnizorii care la data aprobării de către ANRE a tarifelor reglementate pentru o perioadă de aplicare au calitatea de FUI şi au în această calitate clienţi casnici în portofoliu; b)tarife reglementate aplicate clienţilor casnici de către furnizorii care la data aprobării tarifelor reglementate:

(i) au calitatea de FUI, dar nu au în această calitate clienţi casnici în portofoliu;
(ii) nu au calitatea de FUI, dar dobândesc această calitate ulterior, în urma parcurgerii procesului de desemnare pe criterii concurenţiale. În acest caz FUI aplică tarifele reglementate aprobate de ANRE aferente acestei categorii de FUI de la data intrării în vigoare a deciziei de desemnare.

(2) Tarifele reglementate aplicate clienţilor casnici de către fiecare FUI pe zonă de reţea TTRc,i se determină cu următoarea formulă: unde: pTRa,i - componenta de achiziţie a energiei electrice, care include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea [lei/MWh]; pTRfa,i - componenta de furnizare a energiei electrice, care include costul activităţii de furnizare şi profitul [lei/MWh]; pTRaj - componenta de ajustare [lei/MWh]; TTRT - tariful pentru serviciul de transport, componenta de extragere [lei/MWh]; TTRSS - tariful pentru serviciul de sistem [lei/MWh]; TTRD,i - tariful pentru serviciul de distribuţie aferent zonei de reţea i şi nivelului de tensiune [lei/MWh]; CTRpc- costul previzionat al participării pe PC [lei/MWh]; i - zonă de reţea.
(3) pTRa,i se determină pentru fiecare zonă de reţea i, cu următoarea formulă: unde: pTRachcr,i - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate prin contractele reglementate încheiate de către toţi FUI din zona de reţea i, în baza deciziilor ANRE; pTRachcc,i - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate prin contractele bilaterale încheiate pe PC, în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, de către operatorul economic care a avut în perioada menţionată calitatea de FUIob în zona de reţea i, cu livrare în perioada de aplicare; ETRcc,i - cantitatea de energie electrică achiziţionată prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru consumul clienţilor casnici în regim de SU, de către operatorul economic care a avut în perioada menţionată calitatea de FUIob în zona de reţea i, cu livrare în perioada de aplicare; ETRp,i - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai tuturor FUI din zona de reţea i, previzionat pentru perioada de aplicare [MWh]; consumul de energie electrică luat în considerare de către ANRE pentru fiecare FUI la alocarea cantităţilor din contractele reglementate poate fi cu cel mult 7% mai mare decât consumul rezultat prin înmulţirea consumului mediu lunar al clienţilor casnici ai aceluiaşi FUI din ultimele 12 luni anterioare perioadei de stabilire a tarifelor reglementate cu numărul de luni din perioada de aplicare. În acest caz, cantitatea lunară şi orară alocată se determină proporţional cu solicitarea FUI; cTRp - coeficient supraunitar care reprezintă costul suplimentar luat în considerare în vederea acoperirii profilului de consum şi al dezechilibrelor între prognoză şi consum. Valoarea acestuia se stabileşte de către ANRE în funcţie de gradul de contractare prin contracte reglementate, fiind cuprinsă între 1 şi 1,05 pentru prima perioadă de aplicare şi între 1 şi 1,03 pentru următoarele perioade de aplicare.
(4) FUI asigură necesarul de consum pentru clienţii casnici la tarife reglementate:a)prin achiziţie prin contracte reglementate, încheiate în baza deciziilor emise de ANRE conform reglementărilor în vigoare; b)prin achiziţie prin contracte încheiate cu prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, clienţi casnici facturaţi la tarife reglementate; c)prin achiziţie prin contractele încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii cu livrare în perioada de aplicare; d)prin achiziţie prin contracte încheiate pe PC după data comunicării de către ANRE a deciziilor privind cantităţile şi preţurile din contractele reglementate; e)prin achiziţie din PZU/PI; f)la preţ de dezechilibru.
(5) pTRfa,i se determină pentru fiecare zonă de reţea i cu următoarea formulă: unde: pTRfs - componenta de furnizare specifică aferentă clienţilor casnici la tarife reglementate, în valoare de 5,4 lei/loc de consum/lună, care include costul activităţii de furnizare de 4,7 lei/loc de consum/lună şi profitul de 0,7 lei/loc de consum/lună; cTRs,i - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai tuturor FUI, previzionat, aferent zonei de reţea i; NTRlc,i - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul tuturor FUI din zona de reţea i, previzionat pentru perioada de aplicare; nl - numărul de luni din perioada de aplicare; CTRt,i - valoarea previzionată a unor taxe/impozite/ contribuţii noi sau modificări ale acestora, aplicabile de către FUI începând cu data de 1 ianuarie 2019 [lei].
(6) pTRa,j se determină pentru fiecare FUI cu următoarea formulă: unde: SCf - soldul corecţiilor aferente perioadei anterioare datei de 1.03.2019, determinat ca diferenţă între soldul final al corecţiilor la data de 30.06.2018, stabilit conform reglementărilor aplicabile, şi valoarea corecţiilor recuperate în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019 prin aplicarea de către FUIob a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi [lei]. Diferenţa se va recupera prin intermediul tarifului reglementat aplicat de către FUIob în cea de a doua perioadă de aplicare. În cazul FUIop valoarea este 0; SCTRpa - sold corecţii aferente perioadelor ulterioare datei de 1 martie 2019 rezultate din aplicarea tarifelor reglementate [lei]. Pentru prima perioadă de aplicare a tarifelor reglementate valoarea este 0. Pentru a doua perioadă de aplicare se iau în considerare corecţiile estimate aferente primei perioade de aplicare. Pentru a treia perioadă de aplicare se iau în considerare corecţiile finale aferente primei perioade de aplicare şi corecţiile estimate aferente celei de a doua perioade de aplicare; DTRca - corecţia componentei de achiziţie determinată ca diferenţa între valoarea componentei de achiziţie inclusă în calculul preţului pentru serviciul universal al FUIob, aplicat în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019 şi valoarea componentei de achiziţie recunoscută pentru perioada 1.07.2018 - 28.02.2019, stabilită în conformitate cu prevederile alin. (8) [lei]. Valoarea corecţiei componentei de achiziţie se recuperează prin intermediul tarifului reglementat aplicat de FUIob, până la data de 28.02.2022; ETRp - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, previzionat pentru perioada de aplicare; ENCp - consumul de energie electrică al clienţilor noncasnici ai FUI, previzionat pentru perioada de aplicare.
(7) Corecţiile aferente perioadelor de aplicare ulterioare datei de 1 martie 2019 se determină pentru fiecare an calendaristic în conformitate cu prevederile metodologiei. Corecţiile finale se stabilesc după depunerea situaţiilor financiare la organele fiscale şi se iau în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru perioada de aplicare care urmează.
(8) Valoarea componentei de achiziţie aferentă perioadei 1.07.2018 - 28.02.2019 se calculează pentru fiecare FUIob, ca produs între consumul de energie electrică realizat, aferent clienţilor în regim de SU, şi minimul dintre preţul mediu de achiziţie a energiei electrice realizat de către FUIob în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019 şi valoarea (pSUa,i), determinată cu următoarea formulă: unde: c - coeficient ce reprezintă costul suplimentar luat în considerare în vederea acoperirii profilului de consum şi al dezechilibrelor între prognoză şi consum. Valoarea coeficientului c este: a)1,08 în cazul FUIob care şi-a îndeplinit obligaţia de a achiziţiona până la data de 1.05.2018 cel puţin 20% din necesarul de consum al clienţilor în regim de SU din portofoliul propriu, aferent perioadei 1.07.2018 - 30.06.2019, şi cel puţin 80% din necesarul de consum al clienţilor în regim de SU din portofoliul propriu, aferent primului trimestru din perioada 1.07.2018 - 30.06.2019; b)1,05 în cazul FUIob care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la lit. a).pPCcc - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de operatorul economic care are şi calitatea de FUIob în zona de reţea i, prin contractele bilaterale încheiate pe PC, în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, cu livrare în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019, comunicată de OPCOM [lei/MWh]; pPCmed - media ponderată a preţurilor energiei electrice achiziţionate de către operatorii economici care au şi calitatea de FUIob prin contractele bilaterale încheiate pe PC, în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, cu livrare în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019, comunicată de OPCOM [lei/MWh].
(9) Valoarea corecţiei componentei de achiziţie aferentă perioadei 1.07.2018 - 28.02.2019 se calculează pentru fiecare FUIob doar dacă în perioada menţionată:a)s-au înregistrat diferenţe de peste 20% între media preţurilor de închidere a PZU şi preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de operatorul economic care a avut şi calitatea de FUIob în zona de reţea i, prin toate contratele bilaterale încheiate pe PC, cu livrare în perioada menţionată; b)a fost înregistrată o situaţie excepţională, în afara controlului managementului FUIob, care a avut ca rezultat creşterea costului energiei electrice achiziţionate de către FUIob pentru asigurarea necesarului de consum al clienţilor în regim de SU peste valoarea luată în considerare la stabilirea preţurilor avizate, aplicate în perioada menţionată; c)ulterior avizării preţurilor pentru serviciul universal aplicate în perioada menţionată, au intrat în vigoare prevederi legale care au indus FUIob cheltuieli suplimentare care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor avizate; d)FUIob a preluat clienţii unui alt FUIob în interiorul perioadei menţionate, dar numai dacă în perioada menţionată FUIob a înregistrat o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate (inclusiv profitul) ca urmare a desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii în regim de SU, clienţii inactivi şi clienţii preluaţi în regim de UI.
Articolul 6Corecţia aferentă tarifelor reglementate pentru perioadele de aplicare ulterioare datei de 1 martie 2019 se stabileşte pentru fiecare FUI ca diferenţă între venitul unitar realizat de către furnizor prin aplicarea tarifelor reglementate la clienţii casnici şi costul unitar stabilit luând în considerare următoarele elemente: a)valoarea finală a componentei de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife reglementate, determinată cu următoarea formulă: unde: pTRr - preţul mediu de achiziţie a energiei electrice realizat de către FUI, aferent consumului clienţilor casnici [lei/MWh]; pTRachcrf - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către FUI prin contractele încheiate în baza deciziilor ANRE şi prin contractele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b) [lei/MWh]; ETRcrf - cantitatea de energie electrică achiziţionată de către FUI prin contractele reglementate, încheiate în baza deciziilor ANRE, şi prin contractele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b) [lei/MWh]; ETRccf - în cazul FUIob, reprezintă cantitatea de energie electrică achiziţionată de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUIob, prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, şi cea achiziţionată ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, aferentă consumului clienţilor casnici la tarife reglementate, cu livrare în perioada de aplicare; în cazul FUIob, reprezintă cantitatea de energie electrică achiziţionată de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUIob, prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data desemnării în calitate de FUIob şi data de 31 decembrie a anului în care a fost desemnat şi cea achiziţionată ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor din contractele reglementate, aferentă consumului clienţilor casnici la tarife reglementate, cu livrare în perioada de aplicare [MWh]; pTRachccf - în cazul FUIob, reprezintă preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUIob, prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii şi a celei achiziţionate ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor din contractele reglementate, cu livrare în perioada de aplicare; în cazul FUIob, reprezintă preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către operatorul economic care are şi calitatea de FUIob prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data desemnării în calitate de FUIob şi data de 31 decembrie a anului în care a fost desemnat şi cea achiziţionată ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor din contractele reglementate, cu livrare în perioada de aplicare [lei/MWh]; ETRPZU - cantitatea de energie electrică achiziţionată de FUI din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de energie electrică furnizată clienţilor casnici la tarife reglementate [MWh]; pPZUachpzu - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici la tarife reglementate [lei/MWh]; b)costurile unitare realizate pentru serviciul de transport, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, rezultate prin aplicarea tarifelor reglementate aferente acestor servicii; c)costurile unitare realizate, aferente participării în PC; d)valoarea finală a componentei de furnizare, determinată cu următoarea formulă: unde: CTRsf - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat; ETRf - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat [MWh]; NTRlcf - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul FUI; CTRtf - valoarea finală a taxelor/impozitelor/contribuţiilor noi sau modificate, aplicate de către FUI începând cu data de 1 ianuarie 2019 [lei].
Secţiunea a 2-a Etapele procesului de aprobare a tarifelor reglementate Articolul 7
(1) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, fiecare FUI transmite la ANRE:a)prognoza orară de consum pentru perioada de aplicare următoare, corespunzătoare clienţilor casnici din portofoliul propriu; b)cantitatea de energie electrică achiziţionată prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru consumul clienţilor casnici, cu livrare în perioada de aplicare aferentă fiecărui tip de produs achiziţionat.
(2) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUIob valoarea pTRachcc,i aferent fiecărei perioade de aplicare a tarifelor reglementate astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (2). În calculul pTRachcc,i nu se iau în considerare contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu livrare în perioada de aplicare care au încetat din iniţiativa vânzătorului până la data comunicării de către OPCOM a valorii pTRachcc,i
(3) Până la data de 30 ianuarie a anului calendaristic ulterior unei perioade de aplicare, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI, pentru fiecare FUI, valoarea pTRachccf aferent perioadei de aplicare anterioare. În calculul pTRachccf nu se iau în considerare contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu livrare în perioada de aplicare, care au încetat din iniţiativa vânzătorului, de la data încetării acestora.
Articolul 8
(1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul fiecărei perioade de aplicare, fiecare FUI trebuie să transmită la ANRE documentaţia privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire previzionate pentru perioada de aplicare următoare în formatul prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Transmiterea la ANRE a datelor prevăzute la alin. (1) se face atât prin fax, cât şi prin e-mail, într-un format electronic prelucrabil (fişiere Excel) împreună cu o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al FUI.
(3) ANRE poate solicita FUI completarea datelor transmise conform prevederilor alin. (1) cu informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/ consumurilor estimate sau corectarea acestora.
(4) FUI trebuie să transmită la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (3) în termen de 5 zile de la primirea solicitării.
Articolul 9
(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 şi 8, pentru prima perioadă de aplicare datele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) şi la art. 8 alin. (1) se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a metodologiei.
(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a metodologiei, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI valoarea pPCcc şi pPCmed aferent fiecărei perioade de aplicare a tarifelor reglementate astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (2), stabilit pe baza tranzacţiilor încheiate până cu două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii. În calculul pPCcc şi pPCmed nu se iau în considerare contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu livrare în perioada de aplicare, care au încetat din iniţiativa vânzătorului până la data comunicării de către OPCOM a acestor valori.
Articolul 10Tarifele reglementate determinate în conformitate cu prevederile metodologiei, aprobate de către ANRE, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare.
Capitolul IIICondiţii de avizare a preţurilor aplicate de FUI Secţiunea 1Procedura de avizare a preţului pentru serviciul universal aplicat de FUIob şi a preţului pentru clienţii inactivi aplicat de către FUIob Articolul 11ANRE avizează pentru fiecare FUIob, zonă de reţea şi perioadă de aplicare preţul pentru serviciul universal (PSUob,i) determinat cu următoarea formulă: unde: pSUa - componenta de achiziţie a energiei electrice propusă de către FUIob, inclusă în preţul transmis spre avizare [lei/MWh] (include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea); pNCf - componenta de furnizare propusă de către FUIob, inclusă în preţul transmis spre avizare [lei/MWh] (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de OPCOM şi profitul); pSUaj - componenta de ajustare aferentă preţului pentru serviciul universal [lei/MWh]. Articolul 12ANRE avizează pentru fiecare FUIob, zonă de reţea şi perioadă de aplicare preţul pentru clienţii inactivi (PI,i), determinat cu următoarea formulă: unde: pIa - componenta de achiziţie a energiei electrice propusă de către FUIob, inclusă în preţul transmis spre avizare [lei/MWh] (include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea); pIaj - componenta de ajustare aferentă preţului pentru clienţii inactivi [lei/MWh]. Articolul 13
(1) Preţul pentru serviciul universal şi preţul pentru clienţii inactivi se avizează în următoarele condiţii obligatorii:a)FUIob a achiziţionat, până la data transmiterii către ANRE a valorilor PSUob,i şi PI,i, cel puţin 51% din necesarul de consum al clienţilor noncasnici SU pentru perioada de aplicare şi cel puţin 80% din necesarul de consum al clienţilor noncasnici SU pentru primul trimestru din perioada de aplicare, respectiv pentru perioada martie - mai 2019 în cazul primei perioade de aplicare; b)Costurile activităţii de furnizare a energiei electrice includ următoarele categorii:

(i) costuri aferente facturării consumului de energie electrică;
(ii) costuri aferente activităţii de contractare/recontractare;
(iii) costuri aferente informării clienţilor;
(iv) costuri pentru dezvoltarea, adaptarea şi întreţinerea sistemelor informatice de gestiune a clienţilor;
(v) costuri cu salarii şi alte cheltuieli cu personalul;
(vi) costuri cu chirii, impozite, alte taxe asimilate;
(vii) costuri financiare;
(viii) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive;
(ix) costuri cu recuperări creanţe şi cheltuieli de judecată;
(x) costuri aferente implementării modificărilor legislative.

(2) Toate elementele incluse în componenta de achiziţie şi în componenta de furnizare din preţul propus spre avizare sunt justificate de către FUI în baza unui memoriu justificativ transmis de către acesta în procesul de avizare.
(3) În vederea avizării, odată cu propunerile de preţuri, FUI transmite ANRE şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 14Componenta de ajustare se introduce numai în calculul preţurilor avizate pentru cea de a doua perioadă de aplicare, valoarea acesteia fiind justificată de către FUIob. Articolul 15– În facturile emise clienţilor noncasnici în regim de SU şi clienţilor inactivi, FUIob aplică preţurile finale compuse din PSUob,i, respectiv PI,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.
Secţiunea a 2-aCondiţii de avizare a preţului pentru serviciul universal aplicat de către FUIop Articolul 16ANRE avizează pentru fiecare perioadă de aplicare şi zonă de reţea preţul pentru serviciul universal (PSUop,i), propus de către FUIop, determinat cu următoarea formulă: unde: DSUop - discountul aplicat de FUIop pentru zona de reţea, stabilit conform reglementărilor în vigoare, exprimat procentual, în valori pozitive cu o zecimală; PSUob,i - preţul pentru serviciul universal aplicat de FUIob corespunzător aceleiaşi zone de reţea [lei/MWh]. Articolul 17În facturile emise clienţilor noncasnici în regim de SU, FUIop aplică preţul final pentru serviciul universal compus din PSUop,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare. Secţiunea a 3-aEtapele de avizare a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi Articolul 18
(1) Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, FUIob transmite ANRE spre avizare valorile PSUob,i şi PI,i aferente unei perioade de aplicare, pentru fiecare zonă de reţea pentru care este desemnat, determinate în conformitate cu prevederile metodologiei, pe fiecare componentă, precum şi:a)necesarul de consum al clienţilor noncasnici din portofoliul propriu aferent perioadei de aplicare, pe zone de reţea, categorii de clienţi şi lună; b)cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor noncasnici în regim de SU; c)informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
(2) ANRE poate solicita FUIob completarea datelor transmise în procesul de avizare cu informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/ consumurilor estimate, sau corectarea datelor transmise.
(3) FUIob transmite la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (2) în termenul precizat în solicitarea transmisă de ANRE.
Articolul 19Până la sfârşitul lunii noiembrie a fiecărui an, ANRE avizează valorile PSUob,i şi PI,i pentru fiecare FUIob, în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUIob. Articolul 20În termen de două zile lucrătoare de la data avizării de către ANRE a preţurilor aplicate de FUIob, FUIop transmit la ANRE valoarea PSUob,i propusă pentru perioada de aplicare, determinată în conformitate cu prevederile metodologiei. Articolul 21ANRE avizează valorile PSUob,i în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUIop până la data de 20 decembrie a fiecărui an. Articolul 22FUIob şi FUIob publică pe paginile proprii de internet, cu cel puţin două zile înaintea perioadei de aplicare, valorile preţurilor avizate de către ANRE, valorile tarifelor care intră în calculul preţurilor finale şi preţurile finale aplicate de către aceştia în facturile emise clienţilor finali. Articolul 23Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1), pentru prima perioadă de aplicare, FUIob transmite ANRE spre avizare valorile PSUob,i şi PI,i aferente unei perioade de aplicare in termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a metodologiei. Articolul 24Prin derogare de la prevederile art. 19, pentru prima perioadă de aplicare, ANRE avizează valorile PSUob,i şi PI,i pentru fiecare FUIob, în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUIob până la data de 18.02.2019. Articolul 25Prin derogare de la prevederile art. 21, pentru prima perioadă de aplicare, ANRE avizează valoarea PSUob,i pentru fiecare FUIob, în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUIob până la data de 22.02.2019.
Capitolul IVPrincipii de calcul al preţului de ultimă instanţă aplicat de către FUIob clienţilor preluaţi în regim de UI Articolul 26
(1) Preţul de ultimă instanţă (PUI,i) se determină de către FUIob pentru fiecare lună calendaristică, zonă de reţea şi loc de consum, cu următoarea formulă: unde: Ppzu - preţul mediu ponderat al PZU aferent lunii calendaristice, calculat pentru zilele de luni până vineri.
(2) Pentru un loc de consum preluat, FUIob aplică PUI,i de la data preluării până în ultima zi a lunii în care FUIob a fost informat cu privire la preluarea locului de consum. Începând cu data de 1 a lunii următoare, FUIob aplică preţul pentru clienţii inactivi.
Articolul 27În facturile emise clienţilor preluaţi în regim de UI, FUIob aplică preţul final de ultimă instanţă compus din PUI,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.
Capitolul VPrevederi aplicabile în cazul desemnării unui nou FUIob Articolul 28În cazul în care în interiorul unei perioade de aplicare este desemnat un nou FUIob, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a deciziei de desemnare a noului FUIob şi ultima zi a perioadei de aplicare, noul FUIob aplică clienţilor finali preluaţi tarifele reglementate/valorile preţurilor avizate de ANRE aplicate de către vechiul FUIob pentru perioada de aplicare. Articolul 29
(1) În cazul schimbării FUIob, dacă din analiza datelor raportate de către vechiul FUIob rezultă o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate de către acesta prin aplicarea preţurilor avizate în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului calendaristic anterior pierderii calităţii de FUIob şi data pierderii calităţii de FUIob, după transmiterea de către vechiul FUIob a datelor finale aferente ultimei luni calendaristice în care a avut această calitate, ANRE determină valoarea care trebuie recuperată de către vechiul FUIob, pe care o comunică acestuia şi noului FUIob în termen de 30 de zile de la data transmiterii de către vechiul FUIob a datelor finale.
(2) ANRE suplimentează veniturile noului FUIob cu valoarea prevăzută la alin. (1) prin includerea în componenta de furnizare aferentă perioadei de aplicare următoare celei în care a fost determinată valoarea care trebuie recuperată.
(3) În baza unui acord încheiat între cele două părţi, noul FUIob va achita vechiului FUIob valoarea prevăzută la alin. (1)
Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 30
(1) FUI au obligaţia să notifice ANRE şi OPCOM contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe PC care au încetat din iniţiativa vânzătorului.
(2) FUI desemnează o persoană responsabilă cu transmiterea către ANRE, respectiv primirea de la ANRE a datelor şi informaţiilor conform prevederilor metodologiei.
(3) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie transmise la ANRE şi actualizate ori de câte ori apar modificări.
Articolul 31Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1 la metodologie MACHETA de fundamentare a tarifelor reglementate Date previzionate

Titular licenţă:
Perioada
Nr. crt. Elemente de cost / venit Clienţi casnici tarife reglementate Clienţi noncasnici SU Clienţi inactivi
Energie Preţ Valoare Energie Energie
UM MWh lei/MWh lei MWh MWh
1. TOTAL Componente tarif reglementat - -
2. Componentă achiziţie - -
2.1. achiziţie contracte reglementate - -
2.2. achiziţie din PC - -
3. Transport – componenta de extracţie din reţea - Tl - -
4. Serviciu sistem - -
5. Participare PC - -
6. Distribuţie total - -
7. din care - pe IT - -
8. pe MT - -
9. pe JT - -
10. Componenta de furnizare - -
11. Componenta de ajustare - -
11.1 SCf - -
11.2 SCTRpa - -
11.3 DTRca - -
12. TOTAL VÂNZARE LA CLIENŢI FINALI - PREVIZIONAT
Nr. crt. Parametri de calcul UM Valoare
1 pTRfs lei/loc de consum/lună
2 Numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici ai FUI estimat pentru perioada de aplicare -
3 CTRt lei
4 pTRachcc,i lei/MWh
5 cTRp -

ANEXA Nr. 2 la metodologie COMPONENŢA DE FURNIZARE

Total activitate FUI (lei) Clienţi casnici la tarife reglementate (lei) Clienţi noncasnici SU + inactivi (lei) Cheie de alocare
I Costul activităţii de furnizare
1. 1. Costuri materiale
1.1 Utilităţi
1.2 Materii prime, materiale
1.3 Combustibil netehnologic
1.4 Amortizare
2. Costuri privind serviciile executate cu terţi
2.1 Reparaţii
2.2 Redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
2.3 Studii, cercetare
2.4 Protocol
2.5 Reclame, publicitate
2.6 Telecomunicaţii
2.7 Prime de asigurare
2.8 Comisioane, onorarii
2.9 Emitere facturi/contracte/notificări/Informări clienţi
2.10 Distribuţie facturi/contracte/notificări
2.11 Costuri cu încasarea facturilor
2.12 Achiziţii/dezvoltări/întreţinere sisteme informatice
2.13 Litigii
2.14 Costuri generate de situaţii speciale
2.15 Costuri cu preavizele de deconectare
2.16 Alte servicii executate cu terţi*
2.17 Taxe PRE
3. Alte cheltuieli
3.1 Taxe, contribuţii
3.2 Pierderi din creanţe/debitori
3.3 Alte cheltuieli*
4. Costuri cu munca vie
4.1 Salarii
4.2 CAS
4.3 Fond de şomaj
4.4 Fond de sănătate
4.5 Alte cheltuieli cu munca vie*
5. Costuri financiare
II Profit**
III Cost participare în PC***

*Se vor detalia într-un tabel similar. ** Se va detalia modul de calcul al profitului. *** Se va detalia modul de calcul al costului participării în PC.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 11/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu