Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1097 din  8 decembrie 1999

privind aprobarea Procedurii de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015

ACT EMIS DE:                MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 19 aprilie 2000


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in vederea avizarii specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D,
    in conformitate cu prevederile art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
    in baza art. 18 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    avand in vedere propunerea de Procedura de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, analizata si avizata in cadrul sedintei Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice din data de 7 octombrie 1999,
    emite prezentul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul apelor,
                    padurilor si protectiei mediului,
                              Romica Tomescu

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015

    Art. 1
    Evaluarea starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D, in conformitate cu Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021*), se face de specialisti verificatori de proiecte si experti tehnici, atestati, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 766/1997, de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in domeniile A7 (rezistenta si stabilitate) si B5 (siguranta in exploatare) si avizati de Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
------------
    *) Metodologia este reprodusa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 8.

    Art. 2
    (1) Pentru obtinerea Avizului pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D, denumit in continuare aviz, eliberat de Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, specialistii, respectiv persoanele fizice prevazute la art. 1, care doresc sa participe la licitatiile organizate de beneficiari, vor depune un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezenta procedura;
    b) copie legalizata de pe diploma de studii si, dupa caz, de pe titluri stiintifice si altele;
    c) copie legalizata de pe atestatul de specialist verificator de proiecte sau de expert tehnic, eliberat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in domeniile prevazute la art. 1;
    d) memoriu de activitate generala - curriculum vitae;
    e) memoriu de activitate in domeniul de atestare;
    f) cazier judiciar.
    (2) Tariful pentru obtinerea avizului se achita numai dupa admiterea dosarului pentru avizare si chitanta de achitare se anexeaza la acesta.
    Art. 3
    (1) Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului analizeaza dosarul, decide si comunica solicitantului, in scris, in termen de 10 zile:
    a) admiterea pentru avizare;
    b) solicitarea de completari;
    c) respingerea dosarului.
    (2) In cazul in care se decide admiterea pentru avizare, solicitantului i se vor comunica:
    - data la care se va prezenta pentru obtinerea avizului;
    - necesitatea achitarii taxei si a prezentarii chitantei aferente;
    - documentele necesare pe care va trebui sa le aiba asupra sa.
    (3) In cazul in care se decide solicitarea de completari, solicitantului i se vor comunica termenul de depunere si documentele solicitate. Nedepunerea documentelor in termenul prevazut va conduce la respingerea dosarului.
    (4) In cazul in care se decide respingerea dosarului, solicitantului i se vor comunica motivele care au condus la aceasta decizie. Dosarele respinse se restituie pe baza de semnatura.
    (5) Posturile de specialisti avizati nu sunt limitate ca numar.
    (6) Contestatiile cu privire la respingerea dosarului se depun la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in termen de 5 zile de la data comunicarii. Directia generala a apelor analizeaza contestatiile, iar rezultatul, care este definitiv, se comunica solicitantului in termen de 3 zile.
    Art. 4
    (1) Eliberarea avizului, al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, se face personal fiecarui solicitant, in ziua prezentarii acestuia la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (2).
    (2) Avizul este valabil pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioada de inca 3 ani.
    (3) Prelungirea valabilitatii avizului se face in baza depunerii la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate, a unui dosar care va cuprinde:
    a) cererea de prelungire;
    b) memoriu de activitate in domeniul de avizare;
    c) cazier judiciar;
    d) chitanta de achitare a tarifului pentru prelungirea valabilitatii avizului.
    Art. 5
    (1) Tariful pentru obtinerea avizului este de 600.000 lei.
    (2) Tariful pentru prelungirea valabilitatii avizului este de 400.000 lei.
    (3) Tarifele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi actualizate anual, in raport cu rata inflatiei, prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (4) Sumele incasate din tarifele prevazute la alin. (1) si (2) se datoreaza Fondului apelor, constituit in conformitate cu prevederile art. 84 din Legea apelor nr. 107/1996.
    Art. 6
    (1) Avizul isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat, daca acesta nu a fost prelungit;
    b) prin decesul titularului;
    c) la cererea titularului, inregistrata la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Avizul se revoca in urmatoarele cazuri:
    a) in caz de inactivitate a titularului pe o perioada mai mare de 2 ani, la sesizarea, in scris, la Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, efectuata de persoanele interesate;
    b) daca persoana fizica avizata a fost condamnata prin sentinta definitiva pentru fapte comise in exercitarea profesiei.
    (3) Avizul este suspendat pe perioada in care titularul ocupa o functie care, in conformitate cu prevederile legii, intra in conflict de interese sau incompatibilitate cu exercitarea functiei de specialist avizat.
    (4) Specialistii avizati revocati pentru motivele prevazute la alin. (2) lit. b) nu pot sa mai depuna un nou dosar pentru avizare.
    Art. 7
    (1) Evaluarea starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D se efectueaza sub forma unui raport de inspectie tehnica, al carui continut este prevazut in Ordinul nr. 1.099/1999 - 21N/2000*).
------------
    *) Ordinul este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 12.

    Art. 8
    (1) Evaluarea starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D se realizeaza, pentru fiecare obiectiv, in functie de complexitatea lucrarii, fie individual de catre un specialist, fie de o comisie de expertiza, in care cel putin presedintele este specialist avizat, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
    (2) Angajarea specialistilor se va face de beneficiarul expertizei (detinatorul sau administratorul lucrarii) in conditiile legii (cerere de oferta, licitatie, incredintare directa in cazuri justificate).
    (3) Specialistii avizati vor raspunde solicitarilor Directiei generale a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la propunerea Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor lucrari Hidrotehnice, in cazul necesitatii efectuarii de urgenta a unor evaluari ale sigurantei unor lucrari hidrotehnice aflate in situatii exceptionale (incidente, accidente, avarii, ruperi), in cazul unor contraexpertize cerute de beneficiarii expertizelor, de persoanele fizice si juridice si/sau de organele abilitate conform legii sa controleze acest tip de lucrari hidrotehnice, precum si in cazul solicitarilor efectuate de autoritati similare din alte tari sau de organisme internationale de profil.
    Art. 9
    (1) Specialistii avizati raspund personal, in conditiile legii, pentru solutiile si recomandarile facute, inclusiv pentru consecintele acestora.
    (2) Aplicarea solutiilor si/sau a recomandarilor din Raportul de inspectie tehnica este in sarcina si la latitudinea deciziei beneficiarului, care raspunde, conform legii, de siguranta constructiilor pe care le detine si/sau le administreaza.
    Art. 10
    (1) Contestarea expertizei se poate face, potrivit legii, de beneficiar sau de organele abilitate sa controleze siguranta constructiilor.
    (2) Contestatia se rezolva prin contraexpertiza realizata de alti specialisti avizati, angajati de beneficiarul expertizei.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1
    la procedura

                              CERERE-TIP
pentru obtinerea Avizului pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D

    Subsemnatul/subsemnata ........., domiciliat/domiciliata in ..............., str. ............ nr. ............, judetul (sectorul) ........................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .............. nr. ............., eliberat/eliberata de Circa de politie ............... la data de ............, codul numeric personal ............., avand Atestatul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. ..........., solicit obtinerea Avizului pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D.
    Anexez in copie toate documentele solicitate prin Procedura de avizare a expertilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015.

      ...........                     ............................
        (data)                                  (semnatura)

    ANEXA 2
    la procedura

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR
    SI PROTECTIEI MEDIULUI

    DIRECTIA GENERALA A APELOR

                                  AVIZ
pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D
                      Nr. ........... din ............

    In baza prevederilor art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, ale Hotararii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si ale Procedurii de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.097 din 8 decembrie 1999,
    Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului este imputernicita sa elibereze prezentul:

                                  AVIZ
pentru domnul/doamna ..................., domiciliat/domiciliata in ..........., str. ........... nr. ............., judetul (sectorul) ........................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria .............. nr. ..........., eliberat/eliberata de Circa de politie ................. la data de ........, codul numeric personal ................., avand Atestatul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. ............ pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D.

    Prezentul aviz este valabil pentru o perioada de 3 ani de la data emiterii.

                             Director general,
                     .................................
                      (numele, prenumele si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1097/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1097 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu