Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103 din 20 mai 2002

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii miniere

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 533 din 22 iulie 2002

    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - prevederile Legii minelor nr. 61/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. 54 din Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii miniere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Titularii actelor de administrare sau de concesiune au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale actele juridice, documentele, datele si informatiile necesare in vederea elaborarii si completarii Cartii miniere, de a efectua la zi masuratorile topogeodezice necesare si de a completa hartile si planurile de situatie cu lucrarile executate pe parcursul derularii activitatilor miniere.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                               Presedintele
               Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                          Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                          INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii miniere

    Art. 1
    Pentru publicitatea drepturilor si sarcinilor de orice fel asupra proprietatii miniere se instituie Cartea miniera.
    Art. 2
    Cartea miniera se instituie pentru fiecare perimetru cu activitate de explorare sau exploatare pe baza de licenta.
    Art. 3
    Cartea miniera este componenta a cadastrului extractiv si cuprinde toate datele privind dreptul de proprietate corespunzator suprafetelor de teren aferente perimetrului, situatia topografica a lucrarilor aferente activitatii miniere, a resurselor/rezervelor minerale si de productie.
    Art. 4
    Cadastrul extractiv este cadastrul de specialitate, reprezentand un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente activitatilor miniere (terenuri, constructii si instalatii de la suprafata si din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit.
    Art. 5
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale stabileste continutul-cadru, intocmeste si pastreaza Cartea miniera si inregistreaza datele si informatiile prevazute in anexa. Actele juridice si documentele neinregistrate in Cartea miniera nu sunt opozabile tertilor.
    Art. 6
    Titularii de licenta au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale actele juridice, documentele, datele si informatiile necesare in vederea elaborarii si completarii Cartii miniere, de a efectua masuratorile topografice necesare pentru executarea hartilor si a planurilor de situatie si actualizarea periodica a acestora cu lucrarile executate, conform regulamentului de topografie miniera si altor acte normative in vigoare, elaborate de personal atestat in acest domeniu, conform prevederilor legale.
    Documentele si datele prevazute de Cartea miniera pentru fiecare perimetru de exploatare si/sau explorare vor fi transmise, in mod gratuit, de catre titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestora.
    Pentru cazurile in care sunt incheiate, la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, acte de dare in administrare sau in concesiune, datele si documentele vor fi transmise in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    Art. 7
    Actele, documentele si datele prevazute in anexa vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale dupa cum urmeaza:
    a) inscrisurile, cate un exemplar din fiecare piesa;
    b) datele, pe suport hartie si sub forma de inregistrari pe suport magnetic, accesibile echipamentului de prelucrare automata a datelor existent la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (Access, Excel).
    Art. 8
    Datele masuratorilor topografice, hartile si planurile de situatie, necesare pentru sustinerea inregistrarilor din Cartea miniera, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, ale Normelor tehnice privind executarea cadastrului general si ale altor acte normative in vigoare specifice domeniului.
    Art. 9
    Orice modificari ale datelor si informatiilor prevazute la art. 6, care apar pe parcursul executarii activitatilor miniere, vor fi comunicate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in termen de 30 de zile de la producerea lor.
    Datele referitoare la resursele geologice si rezerve vor fi comunicate anual, iar productiile realizate, trimestrial, in conditiile art. 7.
    Art. 10
    Anexa face parte integranta din prezentele instructiuni.

    ANEXA 1*)
    la instructiuni

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    OPIS GENERAL DE EVIDENTA
 ______________________________________________________________________________
| 1.1 | Numarul Cartii Miniere                                                 |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.2 | Denumirea perimetrului                                                 |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.3 | Localizare administrativ teritoriala a perimetrului (localitate, judet)|
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.4 | Numar unic de identificare                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.5 | Numar topo                                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.6 | Inspectoratul ANRM zonal                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.7 | Numar licenta                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|

    CARTEA MINIERA A PERIMETRULUI ...
    (Denumirea perimetrului - Numarul Cartii Miniere/Data elaborarii)

    1. REGISTRUL DE DATE TEHNICE - ECONOMICE
 ______________________________________________________________________________
| 1.1 | Lucrari efectuate anterior (pe baza de permis de prospectiune/permis de|
|     | exploatare/licenta de explorare)                                       |
|     |________________________________________________________________________|
|     | 1.1.1 | Tipul lucrarii efectuate (exploatare/explorare/prospectiune);  |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.1.2 | Numar permis/licenta si/sau nr./data Aviz;                     |
|_____|_______|________________________________________________________________|
| 1.2 | Incheierile prin care au fost omologate rezerve/resurse in perimetru   |
|     |________________________________________________________________________|
|     | 1.2.1 | Nr./an                                                         |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.2.2 | Documentatia care a stat la baza emiterii incheierii           |
|     |       | (Nr. arhiva/data);                                             |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.2.3 | Substanta pentru care s-a facut omologarea;                    |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.2.4 | Suprafata pentru care s-a facut omologarea (km^2);             |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.2.5 | Codul de zacamant                                              |
|_____|_______|________________________________________________________________|
| 1.3 | Substanta minerala extrasa                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.4 | Suprafata perimetrului (km^2)                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.5 | Interval de adancime pentru lucrarile aprobate (m)                     |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.6 | Produse miniere comercializabile prevazute in licenta;                 |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.7 | Fisa cu situatia rezervelor/an                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.8 | Fisa cu evidenta/an:                                                   |
|     |________________________________________________________________________|
|     | 1.8.1 | evidenta valorii planului de dezvoltare - exploatare           |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.8.2 | evidenta platii taxei pe suprafata                             |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.8.3 | evidenta platii redeventei miniere                             |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 1.8.4 | evidenta garantiei bancare pentru refacerea mediului           |
|_____|_______|________________________________________________________________|

    2. REGISTRUL DE DATE CU PRIVIRE LA CONTRACT
 ______________________________________________________________________________
| 2.1 | Titularul licentei: Nume, Adresa                                       |
|_____|________________________________________________________________________|
| 2.2 | Concurs de oferta publica (Nr. rundei/Nr. Monitorului Oficial in care  |
|     | s-a publicat/Data)/Solicitarea obtinerii licentei prin atribuire       |
|     | directa (nr./data)                                                     |
|_____|________________________________________________________________________|
| 2.3 | Hotararea Guvernului publicata in Monitorul Oficial (nr./data)         |
|_____|________________________________________________________________________|
| 2.4 | Perioada de acordare a licentei                                        |
|_____|________________________________________________________________________|

    3. REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - intrate in A.N.R.M. (scrise in ordinea sosirii lor)
 ______________________________________________________________________________
| 3.1.| Nr. crt.                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
| 3.2.| Nr. Inregistrare/Data inregistrarii                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
| 3.3.| Tipul actului                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
| 3.4.| Emitent                                                                |
|_____|________________________________________________________________________|

    4. REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - eliberate de catre A.N.R.M. (scrise in ordinea eliberarii lor)
 ______________________________________________________________________________
| 4.1.| Nr. crt.                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
| 4.2.| Nr. Inregistrare/Data inregistrarii                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
| 4.3.| Tipul actului                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
| 4.4.| Destinatar                                                             |
|_____|________________________________________________________________________|

    5. MATERIAL IN ORIGINAL SAU COPIE
    CARE TREBUIE SA EXISTE IMPREUNA CU REGISTRELE
 ______________________________________________________________________________
| 5.1 | Licenta (original)                                                     |
|_____|________________________________________________________________________|
| 5.2 | Acte aditionale la licenta (original)                                  |
|_____|________________________________________________________________________|
| 5.3 | Raportul de evaluare                                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
| 5.4 | Fisa tip (A4) de instituire a perimetrului                             |
|_____|________________________________________________________________________|
| 5.5 | Fisa tip (A4) cu perimetrele inscrise la punctul 1.1                   |
|_____|________________________________________________________________________|
| 5.6 | Dosar cu acte juridice intrate in A.N.R.M.                             |
|_____|________________________________________________________________________|
| 5.7 | Dosar cu acte juridice eliberate de catre A.N.R.M.                     |
|_____|________________________________________________________________________|
| 5.8 | Documentatii cu privire la activitatea miniera pentru care s-a obtinut |
|     | licenta                                                                |
|     |________________________________________________________________________|
|     | 5.8.1 | Documentatia care a stat la baza acordarii licentei            |
|     |_______|________________________________________________________________|
|     | 5.8.2 | Raport final                                                   |
|_____|_______|________________________________________________________________|

    1. REGISTRUL DE DATE TEHNICE SI ECONOMICE
 ______________________________________________________________________________
|                        1.1 Lucrari efectuate anterior                        |
|______________________________________________________________________________|
|       Tipul lucrarii efectuate    | Numar permis/licenta si/sau nr./data Aviz|
|___________________________________|__________________________________________|
|               1.1.1.              |               1.1.2                      |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| 1.2 Incheierile prin care au fost omologate/luate in evidenta                |
|     rezerve/resurse in perimetru                                             |
|______________________________________________________________________________|
|Nr./an|  Documentatia care a stat |Substanta pentru|Suprafata pentru |Codul de|
|      |la baza emiterii incheierii| care s-a facut |care s-a facut   |zacamant|
|      |    (Nr. arhiva/data);     |   omologarea   |omologarea (km^2)|        |
|______|___________________________|________________|_________________|________|
|1.2.1.|          1.2.2.           |      1.2.3.    |      1.2.4.     | 1.2.5. |
|______|___________________________|________________|_________________|________|
|      |                           |                |                 |        |
|______|___________________________|________________|_________________|________|
|      |                           |                |                 |        |
|______|___________________________|________________|_________________|________|

 _______________________________________________________________________
| 1.3  | Substanta minerala extrasa                            |        |
|______|_______________________________________________________|________|
| 1.4  | Suprafata perimetrului de exploatare (km^2)           |        |
|______|_______________________________________________________|________|
| 1.5  | Interval de adancime pentru lucrarile aprobate (m)    |        |
|______|_______________________________________________________|________|
| 1.6  | Produse miniere comercializabile prevazute in licenta |        |
|______|_______________________________________________________|________|

 _______________________________________________________________________
| 1.7  |             Situatia rezervelor                                |
|      |________________________________________________________________|
|      | Cantitate de substanta minerala utila extrasa         |        |
|      | (tone sau mc.)                                        |   An   |
|______|_______________________________________________________|________|
|  1   |                                                       |        |
|______|_______________________________________________________|________|
|  2   |                                                       |        |
|______|_______________________________________________________|________|

 ______________________________________________________________________________
|                         1.8. Fisa cu evidenta/an                             |
|______________________________________________________________________________|
|      | An | valoarea planului de   |  taxa pe  | redeventa | garantia bancara|
|      |    |dezvoltare - exploatare | suprafata |  miniera  | pentru refacerea|
|      |    |         (lei)          |   (lei)   |   (lei)   |  mediului (lei) |
|______|____|________________________|___________|___________|_________________|
|      |    |         1.8.1.         |   1.8.2.  |   1.8.3.  |      1.8.4.     |
|______|____|________________________|___________|___________|_________________|
|  1   |    |                        |           |           |                 |
|______|____|________________________|___________|___________|_________________|
|  2   |    |                        |           |           |                 |
|______|____|________________________|___________|___________|_________________|
|  4   |    |                        |           |           |                 |
|______|____|________________________|___________|___________|_________________|

    2. REGISTRUL DE DATE CU PRIVIRE LA CONTRACT
 ______________________________________________________________________________
| Titularul licentei |  Concurs  |  Hotararea Guvernului | Perioada de acordare|
|____________________| de oferta | publicata in Monitorul|      a licentei     |
|  Nume  |  Adresa   |  publica  |   Oficial (nr./data)  |                     |
|________|___________|___________|_______________________|_____________________|
|       2.1.         |    2.2.   |         2.3.          |        2.4.         |
|____________________|___________|_______________________|_____________________|
|        |           |           |                       |                     |
|________|___________|___________|_______________________|_____________________|
|        |           |           |                       |                     |
|________|___________|___________|_______________________|_____________________|
|        |           |           |                       |                     |
|________|___________|___________|_______________________|_____________________|
|        |           |           |                       |                     |
|________|___________|___________|_______________________|_____________________|

    3. REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - intrate in A.N.R.M.
 ________________________________________________________________________
|Nr. crt.| Nr. Inregistrare/Data inregistrarii | Tipul actului | Emitent |
|________|_____________________________________|_______________|_________|
|   3.1  |                  3.2                |      3.3      |   3.4   |
|________|_____________________________________|_______________|_________|
|        |                                     |               |         |
|________|_____________________________________|_______________|_________|
|        |                                     |               |         |
|________|_____________________________________|_______________|_________|
|        |                                     |               |         |
|________|_____________________________________|_______________|_________|
|        |                                     |               |         |
|________|_____________________________________|_______________|_________|
|        |                                     |               |         |
|________|_____________________________________|_______________|_________|

    4. REGISTRUL DE ACTE JURIDICE - eliberate de catre A.N.R.M.
 ___________________________________________________________________________
|Nr. crt.| Nr. Inregistrare/Data inregistrarii | Tipul actului | Destinatar |
|________|_____________________________________|_______________|____________|
|   4.1  |                  4.2                |      4.3      |      4.4   |
|________|_____________________________________|_______________|____________|
|        |                                     |               |            |
|________|_____________________________________|_______________|____________|
|        |                                     |               |            |
|________|_____________________________________|_______________|____________|
|        |                                     |               |            |
|________|_____________________________________|_______________|____________|
|        |                                     |               |            |
|________|_____________________________________|_______________|____________|
|        |                                     |               |            |
|________|_____________________________________|_______________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 103/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 103 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 103/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu