Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1017 din 19 mai 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 112 bis  din 12 martie 1998


SmartCity3


    Nota: Ordinul nr. 1017/1997 a mai fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 1 iulie 1997, dar fara prezentarea formularelor tipizate.

    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, si ale Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobata prin Legea nr. 52/1995,
    avand in vedere atributiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 se completeaza, dupa pozitia 78, cu 12 pozitii continand formularele privind creantele bugetare:
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                Denumirea formularului                         Codul
crt.
------------------------------------------------------------------------------
 79.  Somatie                                                    14.13.28.99
 80.  Adeverinta de primire a somatiei nr. ......                14.13.29.99
 81.  Titlul executoriu nr. ............                         14.13.30.99
 82.  Dispozitie de urmarire                                     14.13.31.99
 83.  Proces-verbal de predare-primire                           14.13.32.99
 84.  Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile            14.13.33.99
 85.  Publicatie de vanzare bunuri imobile                       14.13.15.99/a
 86.  Proces-verbal de identificare bunuri imobile               14.13.34.99
 87.  Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile       14.13.28.99/a
 88.  Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile           14.13.33.99/a
 89.  Proces-verbal nr. ..... privind cheltuielile de executare  14.13.35.99
 90.  Proces-verbal privind comunicarea somatiei                 14.13.29.99/a
------------------------------------------------------------------------------
    Anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 se completeaza cu modelul, caracteristicile, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor mentionate la alin. 1, cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul ordin, care face parte integranta din acesta (varianta - 1997A - DGEESVS in completarea variantei 1995A - MF).
    Art. 2
    Se aproba modificarea modelelor urmatoarelor formulare tipizate, prevazute in anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, precum si modificarea caracteristicilor modului de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare a acelorasi formulare prevazute in anexa nr. 1b) la ordinul sus-citat:
    1. Instiintare de plata, cod 14.13.09.99;
    2. Adresa de infiintare a popririi, cod 14.13.12.99;
    3. Proces-verbal de sechestru si anexa la procesul-verbal de sechestru din ............................., cod 14.13.13.99;
    4. Proces-verbal de instituire administrator sechestru, cod 14.13.14.99;
    5. Publicatie de vanzare bunuri mobile, cod 14.13.15.99.
    Modelele formularelor mai sus mentionate sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale, Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ, Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, alte directii interesate din minister vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                Ministru de stat,
                ministrul finantelor,
                Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                             MODELELE
formularelor tipizate noi si variante ale acestora, introduse in anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                Denumirea formularului                         Codul
crt.
------------------------------------------------------------------------------
 79.  Somatie                                                    14.13.28.99
 80.  Adeverinta de primire a somatiei nr. ......                14.13.29.99
 81.  Titlul executoriu nr. ............                         14.13.30.99
 82.  Dispozitie de urmarire                                     14.13.31.99
 83.  Proces-verbal de predare-primire                           14.13.32.99
 84.  Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile            14.13.33.99
 85.  Publicatie de vanzare bunuri imobile                       14.13.15.99/a
 86.  Proces-verbal de identificare bunuri imobile               14.13.34.99
 87.  Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile       14.13.28.99/a
 88.  Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile           14.13.33.99/a
 89.  Proces-verbal nr. ..... privind cheltuielile de executare  14.13.35.99
 90.  Proces-verbal privind comunicarea somatiei                 14.13.29.99/a
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                           MODELELE
formularelor tipizate modificate, prevazute in anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                Denumirea formularului                         Codul
crt.
------------------------------------------------------------------------------
 23.  Instiintare de plata                                         14.13.09.99
 27.  Adresa de infiintare a popririi                              14.13.12.99
 28.  Proces-verbal de sechestru si anexa la procesul-verbal
      de sechestru din ...............                             14.13.13.99
 29.  Proces-verbal de instituire administrator sechestru          14.13.14.99
 30.  Publicatie de vanzare bunuri mobile                          14.13.15.99
------------------------------------------------------------------------------

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a .........................
    Unitatea fiscala .........................         Nr. ....... data ......
    Str. ...................... nr. ..........
    Localitatea ..............................
    Dosar de executare nr. ...... data .......

                         Catre ............................
                         Cod fiscal/nr. rol ...............

    Str. ...............  nr. .........., bloc .........., sc. .............,
                 et. ....., ap. .........., sector ............,
          localitatea .................., judetul ......................

                            SOMATIE

    In baza art. 23 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996,
    va instiintam ca figurati in evidentele fiscale ale ........................ ...................... cu urmatoarele sume de plata, pentru care s-a pornit executarea silita in temeiul titlului executoriu  ......................., a carui copie v-o transmitem alaturat:
 ----------------------------------------------------------------------------
|                             |                   Suma - lei                 |
| Natura obligatiei bugetare  |----------------------------------------------|
|                             |             |Majorari de intarziere calculate|
|                             |    Debit    | pana la data de*) ...........  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|   TOTAL:                    |             |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
    *) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii inclusiv.

    Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat, in baza prevederilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, se va proceda la aplicarea modalitatilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor aratate mai sus, incepand cu transmiterea acestei somatii, vor fi suportate de catre dvs.
    Ramanem in continuare la dispozitia dvs. si va multumim anticipat pentru plata.

    Conducatorul unitatii fiscale,        Seful compartimentului
              L.S.                        de urmarire si incasare,    M.F. cod 14.13.28.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"            Format A4/t1

    1. Denumire: Somatie
    2. Cod: 14.13.28.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996,
                      aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a .................     Rol/Cod fiscal nr. ...............
    Unitatea fiscala .................     Dosar de executare nr. ..... / ...
    Str. ............... nr. .........
    Localitatea ......................

             ADEVERINTA DE PRIMIRE A SOMATIEI Nr. ..................

    Am primit somatia, precum si copia de pe titlul executoriu, astazi .......
luna ................ anul ............, ora ........... .
    Numele, prenumele / denumirea / calitatea persoanei care primeste somatia
si semneaza adeverinta
..............................................................................
..............................................................................
din localitatea ..............., str. .................... nr. ..............,
buletin de identitate / pasaport / legitimatie / seria ............. nr. ....,
eliberat de ........................ .

    Prezenta a fost intocmita in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea
nr. 108/1996.

    Reprezentantul organului de executare:      Semnatura (stampila) persoanei
    Numele si prenumele .................             care primeste somatia
    Nr. legitimatiei ....................
    Functia .............................
    Semnatura ...........................

    M.F. cod 14.13.29.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                  Format A5/t1


    1. Denumire: Adeverinta de primire a somatiei nr. ...........
    2. Cod: 14.13.29.99
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996,
                      aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la persoana care semneaza adeverinta de primire
                a somatiei
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a .........................
    Unitatea fiscala .........................         Nr. ....... data ......
    Str. ...................... nr. ..........
    Localitatea ..............................

                   TITLUL EXECUTORIU Nr. ........................

    Numele si prenumele / Denumirea debitorului ........................
    Domiciliul / Sediul debitorului ....................................
    ....................................................................
    Alte date de identificare a debitorului*) ..........................
    ....................................................................

    Sume datorate:
 ------------------------------------------------------------------------
| Natura obligatiei | Termenul legal |            Suma - lei             |
|   bugetare*)     |   de plata     |-----------------------------------|
|                   |                |  Debit  | Majorari de intarziere  |
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|

    Prezentul inscris constituie titlu executoriu in baza prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996.

    Data emiterii: ..............................

                     Conducatorul (directorul)
                     organului de executare,
                         Semnatura
                            L.S.

-----------------
    *) Se va completa cu numarul rolului, numarul codului fiscal, buletinul de identitate seria, numarul, numarul de inregistrare la registrul comertului sau la instanta judecatoreasca, dupa caz etc.
    *) In cazul in care, la acelasi fel de creanta bugetara, se inregistreaza restante la mai multe termene de plata, se vor mentiona toate termenele, indicandu-se la fiecare suma datorata si majorarile de intarziere aferente calculate pana la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu, mentionandu-se despre aceasta in titlul executoriu.


    M.F. cod 14.13.30.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"            Format A4/t1

    1. Denumire: Titlul executoriu nr. ........
    2. Cod: 14.13.30.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 25 alin. 4 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    *) ...........................
    Nr. ............. din ........


                         DISPOZITIE DE URMARIRE

    In urma controlului efectuat in baza reglementarilor legale la ...........
cu    sediul                             codul fiscal
   -----------  ................... ----------------------- ..................,
    domiciliul                      buletinul de identitate
s-au constatat urmatoarele obligatii bugetare reprezentand impozite, taxe,
contributii, majorari de intarziere, constand in diferente dintre obligatiile
determinate de platitor si cele legal datorate sau in obligatii bugetare
datorate pentru obtinerea de venituri din activitati neautorizate ce au fost
stabilite prin procesul-verbal inregistrat sub nr. ...........................
din ..................... .
                                                                    - lei
 ----------------------------------------------------------------------------
| Nr.| Natura    |     Suma        |Nr. cont| Stabilit in| Achitat| Diferente|
|crt.| obligatiei|                 | venit  |     urma   |        |de incasat|
|    | bugetare  |                 |bugetar | controlului|        |          |
|----|-----------|-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |Debit            |        |            |        |          |
|    |           |-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |  Majorari de    |        |            |        |          |
|    |           |  intarziere     |        |            |        |          |
|----|-----------|-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |Debit            |        |            |        |          |
|    |           |-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |  Majorari de    |        |            |        |          |
|    |           |  intarziere     |        |            |        |          |
|----|-----------|-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |Debit            |        |            |        |          |
|    |           |-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |  Majorari de    |        |            |        |          |
|    |           |  intarziere     |        |            |        |          |
|----|-----------|-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |Debit            |        |            |        |          |
|    |           |-----------------|--------|------------|--------|----------|
|    |           |  Majorari de    |        |            |        |          |
|    |           |  intarziere     |        |            |        |          |
 ----------------------------------------------------------------------------

    Majorarile de intarziere au fost calculate pana la data de ............. .

    In conformitate cu art. 25 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, prezenta dispozitie constituie titlu executoriu.

                 Conducatorul organului de control,
                              L.S.

-----------------
    *) Se va completa denumirea organului de control (Directia controlului financiar de stat, Directia impozite si taxe, Sectia Garzii financiare din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala a controlului financiar de stat si Garda financiara din structura Ministerului Finantelor).


    M.F. cod 14.13.31.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                     Format A4/t1

    1. Denumire: Dispozitie de urmarire
    2. Cod 14.13.31.99
    3. Format A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 25 alin. 3 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de control
    8. Circula: exemplarul 1 de la organul de control la organul de executare
    9. Se arhiveaza: exemplarul 1 la dosarul de executare si exemplarul 2
                     la dosarul de control.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................
    Unitatea .........................         Nr. ........ din .....
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....


                   PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*)

    Incheiat astazi ...... luna ....... anul ........, ora .......,
    in localitatea ......., Str. ...... nr. ..............
    In temeiul art. 54 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul
.................., avand functia de .................., cu legitimatia nr.
......... ...... /........, am predat urmatoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal incheiat la data de .............., inregistrat sub nr.
...................... /............, care vor fi supuse vanzarii in regim de consignatie.
 -----------------------------------------------------------------------------
|    Denumirea bunurilor mobile,      | U.M. | Cantitatea | Pretul | Valoarea |
|   descriere, stare de uzura,        |      |            | unitar/|  - lei - |
| semne particulare de identificare   |      |            | /U.M.  |          |
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|-------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|_____________________________________|______|____________|________|__________|

    Subsemnatul .................., legitimat cu .............., in calitate de reprezentant al ..........................., am primit bunurile mobile enumerate mai sus.
    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate si expuse la vedere pentru vanzare si nu pot fi vandute in rate.
    Sumele realizate din vanzarea acestor bunuri mobile se varsa in termen de doua zile lucratoare in contul nr. ............................., dupa retinerea comisionului de ...................... % .

      Semnatura reprezentantului        Semnatura reprezentantului unitatii
        organului de executare          de vanzare in regim de consignatie
    ............................        ...................................

---------------
    *) Se incheie cu ocazia transmiterii bunurilor mobile pentru vanzare in regim de consignatie.


    M.F. cod 14.13.32.99                                      Format A4/t1
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"

    1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire
    2. Cod 14.13.32.99
    3. Format A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 54 alin. 2 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la unitatea pentru vanzarea in regim de consignatie
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ......................
    Unitatea ...............................           Nr. ........  din .....
    Localitatea ............................
    Str. ............... nr. ...............
    Dosar de executare nr. ........ / ......

                      PROCES-VERBAL DE LICITATIE
                          PENTRU BUNURI MOBILE

    Incheiat astazi ........... luna ........... anul.........., ora .......
        in localitatea ..............., str. .............. nr. ........

    In temeiul art. 56 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996.
    Pentru realizarea creantelor bugetare fata de debitorul
..............................................................................
                     (numele, prenumele / denumirea)
din localitatea ..............., str. ........ nr. ......., nr. rol/cod fiscal
............................, in suma de ................., specificate in
titlul executoriu nr. ............... / .................., emis de ........., s-au sechestrat bunurile mobile inscrise in procesul-verbal de sechestru
incheiat la data de ............., inregistrat sub nr. ......... din ........,
intocmit de ................. .
    Valorificarea bunurilor mobile prin vanzare la licitatie a fost adusa la
cunostinta publica prin publicarea, la data de .................., in ........
ziarele: ............, a publicatiei de vanzare, care a fost afisata la sediul
.................*) la ...................*), precum si ................*).
    In baza art. 53 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 s-a procedat la valorificarea bunurilor mobile sechestrate si s-au constatat urmatoarele:

                                                        - lei
     -------------------------------------------------------------
    | Nr. crt. | Bunurile mobile care | Pretul minim | Pretul de  |
    |          | s-au pus in vanzare  | de evaluare  | adjudecare |
    |----------|----------------------|--------------|------------|
    |----------|----------------------|--------------|------------|
    |----------|----------------------|--------------|------------|
    |----------|----------------------|--------------|------------|
                                       TOTAL: ..............

    Adjudecatari ........................................................*)
                 .............................................................
                 .............................................................
    Cu privire la vanzarea la licitatie, s-au formulat urmatoarele obiectii:
..............................................................................
..............................................................................


                               Semnatura debitorului (sau a inlocuitorului)
                               ............................................

         Comisia de licitatie:                     Adjudecatari:
   (numele, prenumele, semnatura)   (numele si prenumele / denumirea, semnatura)
    .............................   ...........................................
L.S. ............................   ...........................................
    .............................   ...........................................

---------------
    *) Organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local pe raza caruia se afla bunurile mobile sechestrate.
    *) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei.
    *) Alte locuri unde a fost afisata publicatia de vanzare.
    *) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum si contul bancar al adjudecatarilor, dupa caz.


    M.F. cod 14.13.33.99                                      Format A4/t1
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"

    1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile
    2. Cod 14.13.33.99
    3. Format A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 56 alin. 2 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, pentru
                      vanzarea la licitatie a bunurilor mobile
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor (sau la inlocuitorul acestuia) si
                1 exemplar la adjudecatarul cumparator
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ........................
    Unitatea .................................         Nr. ....... data ......
    Localitatea ..............................
    Str. ...................... nr. ..........
    Dosar de executare nr. ........ / ........

                            PUBLICATIE DE VANZARE
                               BUNURI IMOBILE

                       Anul ........ luna ......... ziua .........

    In temeiul art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, se face cunoscut prin
prezenta ca in ziua de ....... luna ............ orele ......... anul .......,
in localitatea .............. str. ............ nr. ......... se vor vinde
prin*) ................... urmatoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului*) ...............................................................
cu domiciliul / sediul in localitatea .................... str. ..............
nr. .......... bl. ........ sc. ....... etaj ..... ap. ......., nr. rol / cod
fiscal .......... :
    a) - cladire in suprafata de .......... compusa din .................. si
construita din ................................................... situata in
localitatea ........... str. ............... nr. .........., evaluata la suma
de ......................... lei.
    b) - teren*) ................. in suprafata de  ............, situat in
localitatea ..................... str. ..................... nr. ...........,
evaluat la suma de ..................... lei.

    Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele*):
..............................................................................
..............................................................................
    Pentru bunul imobil prevazut mai sus (cladire / teren) au comunicat
titluri executorii urmatorii creditori*):

                    Conducatorul organului de executare ................
                    Numele si prenumele ................................
                    Semnatura ..........................................
                                      L.S.

--------------
    *) Se va indica forma vanzarii.
    *) Se va trece numele si prenumele sau denumirea debitorului.
    *) Se va mentiona felul terenului.
    *) Se vor arata drepturile reale existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise in evidentele de publicitate imobiliara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora.
    *) Se vor mentiona numele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.


    M.F. cod 14.13.15.99/a                                      Format A4/t1
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"

    1. Denumire: Publicatie de vanzare bunuri imobile
    2. Cod 14.13.15.99/a
    3. Format A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996,
                      aprobata prin Legea nr. 108/1996.
    7. Se intocmeste in: mai multe exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: cate 1 exemplar la locul unde se afla imobilul, la sediul
                organului de executare si al consiliului local in a carui raza
                teritoriala este situat imobilul, la locul stabilit pentru
                tinerea licitatiei
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ........................
    Unitatea .................................         Nr. ....... data ......
    Localitatea ..............................
    Str. ...................... nr. ..........
    Dosar de executare nr. ........ / ........

                               PROCES-VERBAL
                       DE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE

    Incheiat astazi ............. luna ........... anul ..........., ora ....,
in localitatea ..............., str. ............ nr. ........... .
    In temeiul art. 58 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul
.........................., avand functia de ................., cu legitimatia
nr. ................, am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului ............................., din localitatea ..................,
str. ..................... nr. ....., nr. rol/cod fiscal .............., care,
desi i s-a comunicat somatia nr. ......... din .........., nu a efectuat plata
sumelor datorate conform titlului executoriu nr. ........ din ........... emis
de .............., constand in:
 --------------------------------------------------------------------------
| Natura obligatiei| Actul normativ   |            Suma - lei              |
|   bugetare       | in baza caruia a |------------------------------------|
|                  |  fost stabilita  |  Debit  | Majorari de intarziere*) |
|                  |obligatia de plata|         |                          |
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|    TOTAL:                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|

    Pentru realizarea creantelor bugetare s-a procedat la identificarea urmatoarelor bunuri imobile:
    - cladire in suprafata de ........., compusa din ................ si construita din ..............................................................,
situata in localitatea ...................., str. ............ nr. ..........,        detinuta in baza*) ................., evaluata la suma de .............. lei.
    - teren*) .............., in suprafata de ..........., situat in ......,
str. ................. nr. ........., detinut in baza*) ............, evaluat
la suma de ................. lei.
    Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat in prezenta urmatoarelor
persoane:
    - ........................, domiciliat in ...............................,
legitimat cu ........................., in calitate de ......................;
    - ......................, domiciliat in .................................,
legitimat cu ...................., in calitate de ...........................;
    - ......................, domiciliat in .................................,
legitimat cu ...................., in calitate de ...........................;
    In legatura cu bunurile identificate, debitorul ..........................
mentioneaza ca nu / au fost gajate sau ipotecate anterior ....................
..............................................................................
    Sarcini care greveaza imobilul ...........................................
    Persoanele de fata la identificarea bunurilor formuleaza urmatoarele obiectii: ....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    In legatura cu bunurile identificate s-au savarsit infractiunile: ........
..............................................................................
    Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de identificare a
bunurilor imobile in .............. exemplare, din care unul pentru organul de
executare, unul s-a inmanat debitorului ..............................................................................
........................................................................*).         Reprezentantul organului de executare,
         .....................................


                                Semnatura debitorului
                                (sau a persoanei majore cu care locuieste)
                                ......................................

                                Semnaturile martorilor
                                .............................
                                .............................


--------------
    *) Pentru neplata sumelor datorate, se vor calcula majorari de intarziere conform dispozitiilor legale, in continuare folosindu-se cota de ........
    *) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.
    *) Se va mentiona felul terenului.
    *) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de identificare bunuri imobile.

    M.F. cod 14.13.34.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"            Format A4/t2

    1. Denumire: Proces-verbal de identificare bunuri imobile
    2. Cod: 14.13.34.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 58 alin. 3 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................
    Unitatea .........................         Nr. ........ din .....
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....


                SOMATIE               Catre*) ......................
        PENTRU EXECUTAREA SILITA              ......................
         A BUNURILOR IMOBILE                  ......................
                                              ......................

    In temeiul art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996,
    va atentionam ca, deoarece nu ati achitat sumele de plata inscrise in
titlul executoriu nr. ........ / ................., emis de .................,
in termen de 5 zile de la inmanarea prezentei somatii, se va proceda la
executarea silita a urmatoarelor bunuri imobile prevazute in procesul-verbal
de identificare bunuri imobile nr. .............. din ....................:
    - cladire in suprafata de ................, compusa din ..................
si construita din .................., situata in localitatea ................,
str. .......... nr. ............, detinuta in baza*) .......................,
evaluata la suma de ............... lei;
    - teren*) ....................., in suprafata de ..........., situat in
..............................., str. ...................... nr. ............, detinut in baza*) .................. evaluat la suma de ................ lei.
    Precizam ca s-a luat masura inscrierii prezentei somatii in evidentele de
publicitate imobiliara.
    Mentionam ca pana la inceperea executarii silite puteti achita sumele
datorate.

    Conducatorul unitatii fiscale,            Sef compartiment urmarire
                 L.S.                                si incasare,
        .....................                    .....................

------------
    *) Se va comunica debitorului si organului competent in a carui raza teritoriala se afla imobilul pentru inscrierea in evidentele de publicitate
imobiliara.
    *) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.
    *) Se va mentiona felul terenului.

    M.F. cod 14.13.28.99/a
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"            Format A4/t1

    1. Denumirea: Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile
    2. Cod: 14.13.28.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996,
                      aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor si 1 exemplar la organul competent in a
                carui raza teritoriala se afla imobilul, pentru inscriere in
                evidentele de publicitate imobiliara
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ..................        Nr. ........... data ...........
    Unitatea ...........................
    Localitatea ........................
    Str. ........... nr. ...............
    Dosar de executare nr. .... / ......


                            PROCES-VERBAL DE LICITATIE
                               PENTRU BUNURI IMOBILE

               Incheiat astazi ..... anul ..... luna ....., ora .......
           in localitatea ................, str. .............. nr. .......

    In temeiul art. 67 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996.
    Pentru realizarea creantelor bugetare fata de debitorul*) ..............., din localitatea ................, str. ................ nr. ....., nr. rol/cod
fiscal ....................., in suma de ................. lei, specificate in
titlul executoriu nr. ......... /.................., s-au identificat bunurile
imobile inscrise in procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. .......
din .............., intocmit de ................. .
    Valorificarea bunurilor imobile prin vanzare la licitatie a fost adusa la
cunostinta publica prin publicarea la data de .................... in ziarele
..................... a publicatiei de vanzare, care a fost afisata la sediul
...................*), la ..............*), precum si ...............*).
    In baza art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea
nr. 108/1996, s-a procedat la valorificarea bunurilor imobile urmarite silit
prin vanzare la licitatie publica, dupa cum urmeaza:
    Reprezentantul organului de executare a dat citire publicatiei de vanzare,
care cuprinde:
    - datele de identificare a imobilului ....................................
..............................................................................
    - descrierea sumara ......................................................
    - drepturile reale si celelalte sarcini inscrise in evidentele de publicitate imobiliara care greveaza imobilul ................................
..............................................................................
    - conditiile vanzarii ....................................................
    - pretul de evaluare a imobilului (lei) ..................................
    - data .........., ora ............, locul vanzarii ......................
    - domiciliul sau denumirea si sediul debitorului .........................
..............................................................................
    - creditori urmaritori ...................................................
    S-a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei
reprezentand 10% din valoarea imobilului de catre ............................
    Licitatia a inceput de la pretul de (lei) ...................*).
    Adjudecarea s-a facut in favoarea*) .................................
..............................................................................
..............................................................................
la pretul de (lei) ........................ .
    Plata se va face integral ................ sau in  .......... rate lunare,
cu un avans de*) (lei) ..................... si cu plata unei dobanzi de
............ .
    Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata in
intregime a pretului.
    Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii: ..... ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Drept pentru care s-a incheiat procesul-verbal in ........... exemplare.       Comisia de licitatie:                         Adjudecatar,
   (numele, prenumele, semnatura)       (sau reprezentantul sau imputernicit)
            L.S.                           (numele, prenumele, semnatura)
                                                          L.S.
         ......................                 ......................
         ......................                 ......................
         ......................                 ......................

--------------
    *) Nume, prenume sau denumire.
    *) Organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local in raza caruia se afla bunurile imobile identificate.
    *) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei.
    *) Alte locuri unde a fost afisata publicatia de vanzare.
    *) Cel mai mare pret dintre ofertele scrise, daca acesta este superior celui la care s-a facut evaluarea, in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de evaluare.
    *) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum si contul bancar al adjudecatarilor, dupa caz.
    *) Minimum 50% din pretul de adjudecare a imobilului.


    M.F. cod 14.13.33.99/a                                    Format A4/t2
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"

    1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile
    2. Cod 14.13.33.99/a
    3. Format A4/t2
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 67 alin. 1 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, pentru
                      vanzarea la licitatie a bunurilor imobile
    7. Se intocmeste in: 3 sau mai multe exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: a) la vanzarea cu plata integrala a pretului: 1 exemplar la
                   cumparator, 1 exemplar la debitor si, eventual, cate
                   1 exemplar la creditorii urmatori;
                b) la vanzarea in rate: 1 exemplar la cumparator dupa plata
                   avansului din pret, 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la
                   organul de executare coordonator, cate un exemplar la
                   creditorii urmaritori, eventual, si 1 exemplar la organele
                   competente pentru inscrierea in evidentele de publicitate
                   imobiliara a interdictiei de instrainare a imobilului pana
                   la plata integrala a pretului.
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.
--------------
    *) Nume, prenume sau denumire.
    *) Organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local in raza caruia se afla bunurile imobile identificate.
    *) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei.
    *) Alte locuri unde a fost afisata publicatia de vanzare.
    *) Cel mai mare pret dintre ofertele scrise, daca acesta este superior celui la care s-a facut evaluarea, in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de evaluare.
    *) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum si contul bancar al adjudecatarilor, dupa caz.
    *) Minimum 50% din pretul de adjudecare a imobilului.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................
    Unitatea .........................         Nr. ........ din .....
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....


                    PROCES-VERBAL Nr. .....................
                    PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE

    In temeiul art. 38 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996.
    Pentru realizarea creantelor bugetare in sarcina debitorului .............., din localitatea .............., str. ............. nr. ........, bloc ........., sc. ..........., ap. ..........., nr. rol/cod fiscal ............., in baza titlului executoriu nr. ............ din .........., emis de ..................,
s-a aplicat procedura de executare silita pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli de executare:
     --------------------------------------------------------------
    | Felul cheltuielilor | Denumirea documentului    | Suma - lei |
    |    de executare     | justificativ, nr. si data |            |
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |---------------------|---------------------------|------------|
    |         TOTAL:      |                           |            |
     --------------------------------------------------------------

    In temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, prezentul inscris constituie titlu executoriu.

                    Conducatorul (directorul)
                     organului de executare,

              Semnatura ............................
                                L.S.

                                                       Intocmit,
                                                (numele si prenumele)

    Data emiterii ..........            Semnatura ................


    M.F. cod 14.13.35.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                Format A4/t1

    1. Denumire: Proces-verbal nr. ........  privind cheltuielile de executare
    2. Cod: 14.13.35.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 38 alin. 1 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................
    Unitatea .........................         Nr. ........ din .....
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....

                         PROCES-VERBAL
                  PRIVIND COMUNICAREA SOMATIEI

         Incheiat astazi ............. luna ....... anul ...........

    In baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul ...........
.........................., avand functia de ................................,
cu legitimatia nr. ..............., m-am deplasat la debitorul ..............,
din localitatea*) ...........................................................,
in vederea comunicarii somatiei nr. .... /......., emisa de .................,
insotita de titlul executoriu nr. ...... / ...... emis de .................. .
    Somatia a fost inmanata/ afisata*) ......................................
..............................................................................
..............................................................................


                        Semnatura reprezentantului
                          organului de executare
                       ..............................


-----------------
    *) Se va indica domiciliul sau sediul complet, iar daca debitorul isi are sediul in hotel, se va indica numarul etajului, al apartamentului sau al camerei .
    *) Se vor preciza numele, prenumele si calitatea persoanei careia i-a fost inmanata somatia sau locul unde s-a facut afisarea si motivul afisarii, precum si orice alte constatari utile executarii silite.


    M.F. cod 14.13.29.99/a
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                  Format A5/t2

    1. Denumire: Proces-verbal privind comunicarea somatiei
    2. Cod: 14.13.29.99/a
    3. Format: A5/t2
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 din Ordonanta Guvernului, nr. 11/1996
                      aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 1 exemplar
                     de: organul de executare
    8. Circula: la organul de executare
    9. Se arhiveaza: la dosarul de executare, aflat la organul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. a .................
    Unitatea fiscala .................
    Str. ............... nr. .........
    Localitatea ......................
    Nr. ............ data ............

                            Persoana care poate fi contactata:
                            dna/dl ...........................
                            nr. tel. .........................
                            intre orele: .....................

                  Catre ...............................
                  Cod fiscal/nr. rol ..................

       Str. ................ nr. ........., bloc ........., sc. ........,
                   et. ...., ap. ........, sector ...........
           Localitatea .................., judetul ...................

    Va notificam ca figurati in evidentele fiscale ale unitatii noastre cu obligatii bugetare de plata restante, reprezentand:

 ----------------------------------------------------------------------------
|                             |        Suma - lei                            |
| Natura obligatiei bugetare  |----------------------------------------------|
|                             |             |Majorari de intarziere calculate|
|                             |    Debit    | pana la data de .............  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|   TOTAL:                    |             |                                |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|

    Va invitam ca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitati sumele mentionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau sa faceti dovada platii acestora.
    Am aprecia daca sumele datorate ar fi platite cat mai curand posibil, limitand astfel acumularea de majorari de intarziere.
    Daca aveti nelamuriri in legatura cu aceasta scrisoare, puteti contacta persoana ale carei nume si adresa figureaza mai sus, la sediul nostru sau la numarul de telefon mentionat.
    Aceasta scrisoare constituie INSTIINTARE DE PLATA si va este comunicata in temeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996.
    Va multumim pentru cooperare.

             Conducatorul unitatii fiscale,     Seful compartimentului
                           L.S.                 de urmarire si incasare,

    M.F. cod 14.13.09.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"      Format A4/t1

    1. Denumire: Instiintare de plata
    2. Cod: 14.13.09.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 alin. 1 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................
    Unitatea .........................         Nr. ........ din .....
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....

                 ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII

                Catre .....................
                ..........................*)

    In baza art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, se infiinteaza poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastra, cu orice titlu, ale debitorului urmarit*)
..............................................................................
................................................., conform titlului executoriu
nr. .............. din data de .............., emis de .............., anexat.
    Sumele vor fi retinute si varsate in conturile deschise la trezoreria
........................................, dupa cum urmeaza:
     ----------------------------------------------------------------
    | Natura obligatiei |   Suma  | Numarul contului in care urmeaza |
    |  bugetare*)     | - lei - |  a se vira suma retinuta         |
    |-------------------|---------|----------------------------------|
    |-------------------|---------|----------------------------------|
    |-------------------|---------|----------------------------------|
    |-------------------|---------|----------------------------------|
    |-------------------|---------|----------------------------------|
    |-------------------|---------|----------------------------------|
    |        TOTAL      |         |                                  |
    |-------------------|---------|----------------------------------|

    In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.
    Procedura de aplicare a popririi este precizata la art. 41-44 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, si in Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 972/1996.

                        Conducatorul organului de executare,
                                      semnatura
                                         L.S.
                          ..............................


-----------------
    *) Denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul tertului poprit.
    *) Denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul, precum si alte date de identificare a debitorului.
    *) Se evidentiaza, separat, debitul si majorarile de intarziere.


    M.F. cod 14.13.12.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                 Format A4/t1

    1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi
    2. Cod: 14.13.12.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996,
                      aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la tertul poprit
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................
    Unitatea .........................         Nr. ........ din .....
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....

                PROCES-VERBAL DE SECHESTRU

    Incheiat astazi ....... luna ........ anul ......., ora .......,
    in localitatea ...................., str. ............ nr. .....

    In temeiul art. 46 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul
.........................., avand functia de ............................, cu
legitimatia nr. ..........., am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale
debitorului ..............., din localitatea ............., str. .............
nr. ..........., nr. rol / cod fiscal ............, care, desi i s-a comunicat
somatia nr. ...... din ........, nu a efectuat plata sumelor datorate conform
titlului executoriu nr. ......... /........, emis de .........., constand in:
 --------------------------------------------------------------------------
| Natura obligatiei| Actul normativ   |            Suma - lei              |
|   bugetare       | in baza caruia   |------------------------------------|
|                  |a fost stabilita  |  Debit  | Majorari de intarziere*) |
|                  |obligatia de plata|         |                          |
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|------------------|------------------|---------|--------------------------|
|    TOTAL:                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
    Pentru realizarea creantelor bugetare s-a procedat la sechestrarea
bunurilor mobile prevazute in anexa, parte integranta din prezentul proces-verbal.
    Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
    ........, domiciliat in ......., legitimat cu ....., in calitate de ......
    ........, domiciliat in ......., legitimat cu ....., in calitate de ......
    ........, domiciliat in ......., legitimat cu ....., in calitate de ......
    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in:*) .................................................
..............................................................................
bunurile fiind lasate in custodia ............., din localitatea ............,
str. ............... nr. ..........., care va depozita bunurile in localitatea
...................., str. ................. nr. ................... .
    In legatura cu bunurile mobile sechestrate, dl (dna) .....................
mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ..................... .
    Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii: ...................................... .
    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita. In cazul in care obligatia bugetara nu se achita in termen
de 30 de zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de sechestru in ... exemplare, dintre care unul pentru organul de executare, unul s-a inmanat debitorului ..............................................................*)
.........................................................................*)


     Semnatura reprezentantului         Semnatura debitorului
      organului de executare           (sau a persoanei majore
       ......................             cu care locuieste)
                                         ....................

                                      Semnaturile martorilor ..............
                                      Semnatura custodelui ................

------------
    *) Pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula majorari de intarziere conform dispozitiilor legale, in continuare aplicandu-se cota de ...........
    *) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri.
    *) Un exemplar custodelui si cate unul creditorilor gajisti, daca este cazul.
    *) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

    M.F. cod 14.13.13.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                   Format A4/t2


    ANEXA
    la Procesul-verbal
    de sechestru din ............

    Dosar de executare
    Nr. ......... / .............

  ---------------------------------------------------------------------------
 | Denumirea bunurilor mobile, descriere, | Cantitatea | Valoarea estimativa |
 | stare de uzura, semne particulare      |            |      - lei -        |
 |        de identificare                 |            |                     |
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |----------------------------------------|------------|---------------------|
 |                  TOTAL: |            |                     |
 |----------------------------------------|------------|---------------------|

     Semnatura reprezentantului         Semnatura debitorului
      organului de executare           (sau a persoanei majore
       ......................             cu care locuieste)
                                          ....................

                                      Semnaturile martorilor ..............
                                      Semnatura custodelui ................    M.F. cod 14.13.13.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                 Format A4/t1

    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru si anexa la procesul-verbal de sechestru din .........
    2. Cod: 14.13.13.99
    3. Format: A4/t2 + A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 46 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 2, 3 sau mai multe exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la custode si cate un exemplar la creditorii gajisti, daca este cazul
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................         Rol/Cod fiscal nr. ...........
    Unitatea .........................         Nr. ........ din .............
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....

                          PROCES-VERBAL
               DE INSTITUIRE ADMINISTRATOR SECHESTRU

                 Anul ......... luna ........... ziua .........

    In baza art. 63 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996.

    Avand in vedere ca*) ............................, domiciliat/cu sediul in
localitatea ................., str. .............. nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ........, ap. ........, are de plata urmatoarele obligatii bugetare,
conform titlului executoriu nr. ..... /............, emis de ............... :
 --------------------------------------------------------------------------
| Natura obligatiei| Actul normativ   |            Suma - lei               |
|   bugetare       | in baza caruia   |-------------------------------------|
|                  |a fost stabilita  |  Debit  | Majorari de intarziere*) |
|                  |obligatia de plata|         |                           |
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|
|------------------|------------------|---------|---------------------------|

    Intrucat sumele mentionate mai sus nu au fost achitate, desi debitorului i
s-au inmanat somatiile*) nr. ......... /........ si nr. ..... /............,
pentru lichidarea debitului s-a inceput procedura de executare silita
imobiliara si s-a incheiat procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile
nr. ...... / .......... .
    Pentru administrarea imobilului urmarit se numeste administrator sechestru*) ...............................................................
..............................................................................
din localitatea ........., str. .......... nr. ..., bloc ..., sc. ..., ap. ..,
BI/certificat de inmatriculare seria ..... nr. ........., eliberat de ......., asupra urmatoarelor bunuri imobile:
    - cladire in suprafata de ........, compusa din .............., construita
din ........, situata in localitatea .........., str. ............, nr. .....,
bloc ...., et. ...., sc. ...., ap. ...., evaluata la suma de ............ lei;
    - teren in suprafata de  ........, felul terenului ............, situat in
localitatea ........................., str. ................. nr. ...........,
evaluat la suma de ............. lei.
    In cazul in care administrator sechestru este numita alta persoana fizica sau juridica decat debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizatie administratorului sechestru, tinand seama de activitatea depusa.
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru, in 3 exemplare, dintre care unul ramane la dosarul de executare, unul s-a inmanat debitorului si unul s-a inmanat administratorului sechestru.

    Organul de executare  ................      Semnatura debitorului
    Numele si prenumele ..................     ......................
    Semnatura.............................
    Legitimatia ..........................

    Am primit in pastrare in calitate de administrator sechestru bunurile imobile aratate in prezentul proces-verbal, de care raspund si am luat cunostinta de obligatiile pe care le am.
    Obligatiile administratorului sechestru sunt cele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, si in normele metodologice de aplicare, emise de Ministerul Finantelor.

                      Semnatura administratorului sechestru

                           .........................

------------
    *) Numele si prenumele sau denumirea debitorului.
    *) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare folosindu-se cota de ........ pana la achitarea sumelor datorate.
    *) Se vor indica numarul si data somatiilor prevazute la art. 23 si 59 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
    *) Numele si prenumele sau denumirea administratorului sechestru.

    M.F. cod 14.13.14.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                  Format A4/t2

    1. Denumire: Proces-verbal de instituire administrator sechestru
    2. Cod: 14.13.14.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 63 alin. 1 din Ordonanta Guvernului
                      nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996
    7. Se intocmeste in: 3 exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor si 1 exemplar la administratorul
                sechestru
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.


    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA ................
    Unitatea .........................         Nr. ........ din ..........
    Localitatea ......................
    Str. .............. nr. ..........
    Dosar de executare nr. .... / ....

                            PUBLICATIE DE VANZARE
                                BUNURI MOBILE
                    Anul ....... luna ........ ziua ...........

    In temeiul art. 55 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de .......... luna ......... anul ........, ora ...., in localitatea ..........., str. ............................, se vor vinde prin ................  urmatoarele bunuri mobile:

                                               Pretul minim de la care
                                                se porneste licitatia
    Denumirea bunului mobil:                            (lei)

    1. ...........................               ...................
    2. ...........................               ...................
    3. ...........................               ...................
    4. ...........................               ...................
    5. ...........................               ...................
    6. ...........................               ...................
    7. ...........................               ...................
    8. ...........................               ...................
    9. ...........................               ...................
   10. ...........................               ...................


          Conducatorul organului de executare ....................
          Numele si prenumele ....................................
          Semnatura ..............................................
                                      L.S.

    M.F. cod 14.13.15.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"                 Format A4/t1

    1. Denumire: Publicatie de vanzare bunuri mobile
    2. Cod: 14.13.15.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristicile hartiei: 70 g/mp, bloc 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 55 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996,
                      aprobata prin Legea nr. 108/1996, pentru vanzarea
                      bunurilor mobile
    7. Se intocmeste in: mai multe exemplare
                     de: organul de executare
    8. Circula: cate un exemplar la sediul organului de executare, al
                consiliului local, la locul stabilit pentru vanzare, in orice
                alt loc public.
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1017/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1017 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu