Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1001/552 din 18 octombrie 2005

privind procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR


SmartCity3

              Nr. 1.001 din 18 octombrie 2005
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 552 din 29 septembrie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 978 din  3 noiembrie 2005

    Avand in vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, ale art. 23 alin. (1) lit. a), c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, si ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu ale substantelor notificate, precum si ale art. 4 alin. (2), ale art. 6 si 7 din Hotararea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale Hotararii Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor si ministrul economiei si comertului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 15 zile de la publicare.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 22/2003 pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de catre agentii economici din industrie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003, si Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 230/2005 pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotararii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2005.

                Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                               Sulfina Barbu

                  p. Ministrul economiei si comertului,
                            Eugen Tapu Nazare,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                              PROCEDURI
de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice

    1. Agentii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul substantelor si preparatelor chimice au obligatia sa raporteze Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase trei categorii de date si informatii, respectiv:
    - date si informatii generale;
    - date si informatii detaliate;
    - date si informatii suplimentare.
    1.1. Datele si informatiile generale se raporteaza obligatoriu de catre toti agentii economici, in fiecare an, pentru toate substantele chimice, ca atare sau in preparate, fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piata, indiferent de cantitate.
    Aceste date si informatii sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele proceduri.
    1.2. Datele si informatiile detaliate se raporteaza obligatoriu de catre toti agentii economici, in fiecare an, pentru fiecare dintre substantele chimice plasate pe piata, ca atare sau in preparate, fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piata, in cantitati mai mari de 1.000 tone/an.
    Aceste date si informatii sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentele proceduri.
    1.3. Datele si informatiile suplimentare referitoare la substantele chimice plasate pe piata, ca atare sau in preparate chimice, se raporteaza la cererea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
    2. Pentru obtinerea datelor si informatiilor detaliate referitoare la o anumita substanta, plasata pe piata, ca atare sau in preparat, agentii economici se pot asocia, conform prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente.
    3. Agentii economici raporteaza numai Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase datele si informatiile generale, detaliate si suplimentare, referitoare la substantele chimice, conform programului si ghidului de utilizare aflat pe pagina de web a Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
    Aceste date si informatii vor fi transmise in format electronic si vor fi autentificate prin formularul prezentat in anexa nr. 3 la prezentele proceduri, semnat de conducerea agentului economic sau prin semnatura electronica.
    4. Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase colecteaza datele si informatiile raportate de agentii economici mentionati anterior, in vederea completarii, actualizarii si utilizarii eficiente a bazei de date in domeniul substantelor si preparatelor chimice, pentru evaluarea riscurilor asupra sanatatii si mediului pe care le prezinta plasarea pe piata a acestora.
    5. Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase constituie, completeaza, administreaza si gestioneaza baza de date in domeniul substantelor si preparatelor chimice in asa fel incat sa permita liberul acces al tuturor autoritatilor publice cu atributii si responsabilitati privind evaluarea riscurilor asupra sanatatii si mediului.
    6. Autoritatile competente si structurile care au atributii si responsabilitati pentru evaluarea riscurilor asupra sanatatii si mediului sunt urmatoarele:
    a) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
    b) Ministerul Economiei si Comertului si Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase;
    c) Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase.
    6.1. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu celelalte autoritati publice care au atributii conform legii, evalueaza riscurile pe care le prezinta asupra sanatatii si mediului substantele existente, cuprinse in Inventarul EINECS, plasate pe piata, ca atare sau in preparate, pe baza datelor si informatiilor raportate de agentii economici, din oficiu sau/si la cerere.
    6.2. Ministerul Economiei si Comertului si Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, impreuna cu celelalte autoritati publice care au atributii conform legii, evalueaza riscurile pe care le prezinta asupra sanatatii si mediului substantele chimice notificate, in vederea introducerii pe piata, ca atare sau in preparate.
    6.3. Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase evalueaza efectele pe care le prezinta substantele si preparatele chimice asupra sanatatii si mediului.
    7. Agentii economici producatori, importatori, utilizatori sau distribuitori trebuie sa raporteze anual, in perioada 1 ianuarie - 31 martie, datele si informatiile generale pentru substantele si preparatele chimice plasate pe piata in anul precedent.
    8. Pentru fiecare dintre substantele chimice cuprinse in Inventarul EINECS, plasate pe piata, ca atare sau in preparate, in cantitati mai mari de 10 tone/an, in anii 2002, 2003 si 2004, agentii economici producatori, importatori, utilizatori sau distribuitori sunt obligati sa raporteze datele si informatiile generale prevazute in anexa nr. 1, pana la data de 31 martie 2006.
    9. Datele si informatiile detaliate se raporteaza de catre agentii economici producatori, importatori, utilizatori sau distribuitori, anual, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie.
    10. Pentru datele si informatiile suplimentare, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, stabilesc cazurile si termenele in care agentii economici producatori, importatori, utilizatori sau distribuitori trebuie sa le transmita.
    11. La declararea datelor si informatiilor catre Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, agentii economici vor preciza datele si informatiile care au caracter confidential, conform art. 20 din Hotararea Guvernului nr. 2.427/2004.
    12. Pe baza informatiilor raportate de catre agentii economici referitoare la substantele, ca atare sau in preparate, fabricate, importate, utilizate sau distribuite in perioada 2002 - 2005, indiferent de cantitate, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase va intocmi o lista, pe care o va pune la dispozitie celor interesati pe pagina web a acesteia, pana la data de 31 mai 2006, si pe care o va actualiza anual.
    Aceasta lista va cuprinde trei capitole, respectiv:
    - cap. I "Lista substantelor chimice plasate pe piata nationala, ca atare sau in preparate";
    - cap. II "Lista substantelor chimice, ca atare sau in preparate, care trebuie sa fie supuse procedurii de notificare", in vederea introducerii pe piata nationala, incluzand si renotificarea substantelor cuprinse in Lista ELINCS, de catre agentii economici producatori, personal sau prin reprezentanti unici, ori de catre importatori;
    - cap. III "Lista substantelor chimice, ca atare sau in preparate, plasate pe piata nationala, care nu sunt incluse in Inventarul EINECS, in Lista NLP sau in Lista ELINCS".
    13. Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase va participa, impreuna cu Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si cu alte autoritati publice care au atributii legale in acest sens, la intocmirea si transmiterea datelor si informatiilor privind substantele chimice plasate pe piata, ca atare sau in preparate, solicitate de Comisia Europeana sau de alte organisme comunitare.
    14. Controlul pentru constatarea si sanctionarea nerespectarii prevederilor prezentului ordin se efectueaza de catre Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase si cu dispozitiile care reglementeaza regimul general al contraventiilor.
    15. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele proceduri.

    ANEXA 1
    la proceduri

                  RAPORTAREA DATELOR SI INFORMATIILOR GENERALE
             privind substantele chimice, ca atare sau in preparate

    Raportarea anuala a datelor si informatiilor generale pentru substantele fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piata, ca atare sau in preparate, cuprinde urmatoarele:
    a) date si informatii privind agentul economic:
    - date de identificare a agentului economic producator, importator, utilizator sau distribuitor: numele complet al agentului economic, adresa completa/sediul, numarul de telefon, fax, e-mail, adresa web;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului, codul CAEN al activitatii;
    b) date si informatii privind substantele chimice, ca atare sau in preparate, indiferent de cantitatea plasata pe piata, care se refera la:
    - date de identificare si de clasificare a substantei chimice, ca atare sau in preparate: denumirea comerciala, eventual sinonime si denumirea chimica (conform IUPAC) ale substantei sau preparatului, formula moleculara si masa moleculara, numarul CAS (Chemical Abstracts Service), numarul EINECS/numarul NLP/numarul ELINCS si numarul indexului de clasificare a substantei (conform anexei nr. 2 "Lista substantelor chimice periculoase" la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase);
    - in cazul in care substanta nu se gaseste pe nici una dintre listele EINECS, NLP, ELINCS, se va mentiona clar acest lucru;
    - puritatea substantei;
    - impuritati prezente in substanta;
    - starea fizica a substantei;
    - concentratia substantei/substantelor in preparate, exprimata in procente gravimetrice sau volumetrice, dupa caz, si clasificarea conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001;
    - cantitatea de substanta;
    - informatii privind utilizarea sau utilizarea preconizata a substantei, ca atare sau in preparate.

    ANEXA 2
    la proceduri

                   RAPORTAREA DATELOR SI INFORMATIILOR DETALIATE
               privind substantele chimice, ca atare sau in preparate

    Raportarea anuala a datelor si informatiilor detaliate pentru substantele fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piata, ca atare sau in preparate, cuprinde urmatoarele:
    a) date si informatii privind agentul economic:
    - date de identificare a agentului economic producator, importator, utilizator sau distribuitor: numele complet al agentului economic, adresa completa/sediul, numarul de telefon, fax, e-mail, adresa web;
    - numarul de inregistrare la registrul comertului, codul CAEN al activitatii;
    b) date si informatii privind substantele chimice, ca atare sau in preparate, in cantitati mai mari de 1.000 tone/an, care se refera la:
    1. Date privind proprietatile fizico-chimice
    1.1. Punct de topire
    1.2. Punct de fierbere
    1.3. Densitate
    1.4. Presiune de vapori
    1.5. Coeficient de partitie octanol/apa (log Pow)
    1.6. Solubilitate in apa
    1.7. Punct de inflamabilitate
    1.8. Autoinflamabilitate
    1.9. Inflamabilitate
    1.10. Proprietati explozive
    1.11. Proprietati de oxidare
    1.12. Alte date si observatii
    2. Cai de patrundere si distributie in mediu
    2.1. Stabilitate
    2.1.1. Fotodegradare
    2.1.2. Stabilitate in apa (hidroliza)
    2.1.3. Stabilitate in sol (perioada de injumatatire in conditii aerobe, anaerobe)
    2.2. Date de monitoring (mediu)
    2.3. Transport si distributie (transfer) intre compartimentele de mediu, inclusiv concentratiile estimate in compartimentele de mediu, cai de distributie
    2.3.1. Transport
    2.3.2. Distributia/transferul intre compartimentele de mediu
    2.4. Biodegradare
    2.5. Bioacumulare
    2.6. Alte observatii
    3. Ecotoxicitate
    3.1. Toxicitate pentru pesti
    3.2. Toxicitate pentru dafnia si alte nevertebrate acvatice
    3.3. Toxicitate pentru alge
    3.4. Toxicitate pentru bacterii
    3.5. Toxicitate pentru organismele terestre
    3.6. Toxicitate pentru organismele care traiesc in sol
    3.7. Alte observatii
    4. Toxicitate
    4.1. Toxicitate acuta
    4.1.1. Toxicitate acuta orala
    4.1.2. Toxicitate acuta prin inhalare
    4.1.3. Toxicitate acuta dermala
    4.1.4. Toxicitate acuta (alte cai de administrare)
    4.2. Corosivitate si iritare
    4.2.1. Iritarea pielii
    4.2.2. Iritarea ochilor
    4.3. Sensibilizare
    4.4. Toxicitate prin doza repetata
    4.5. Toxicitate genetica in vitro
    4.6. Toxicitate genetica in vivo
    4.7. Caracter cancerigen
    4.8. Toxicitate pentru reproducere
    4.9. Alte informatii relevante
    4.10. Experiente privind expunerea umana
    5. Lista referintelor bibliografice
    In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente, producatorii si importatorii trebuie sa depuna toate eforturile pentru obtinerea datelor si informatiilor. In absenta datelor si informatiilor, producatorii si importatorii nu sunt obligati sa efectueze teste suplimentare pe animale, in vederea obtinerii unor asemenea date.

    ANEXA 3
    la proceduri

                          FORMULAR DE AUTENTIFICARE
a datelor si informatiilor raportate transmise in format electronic, conform Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.001/552/2005

    Subsemnatul ..............................................................,
                                  (numele si prenumele)
functia ..............., numele agentului economic ..........................., adresa agentului economic ......................, telefon si fax ............., adresa web si e-mail .........................., prin prezenta confirm faptul ca datele si informatiile raportate pentru substantele ca atare sau in preparate sunt in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.001/552/2005.
    Datele si informatiile raportate sunt transmise in format electronic.

        Semnatura                                 Data
    ................                       ...................

    Persoana de contact ......................................................
    Numele si prenumele ......................................................
    Functia ..................................................................
    Adresa ...................................................................
    Telefon si fax ...........................................................
    Adresa web si e mail .....................................................

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1001/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1001 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu