Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.91 din 27.05.2020

privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 04 iunie 2020SmartCity1

Luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită luarea, în cel mai scurt timp şi în parametri de eficienţă, a unor decizii strategice la nivelul Guvernului privind gestionarea rezervelor de stat,pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de eficientizare a activităţii şi deciziei Guvernului în raport cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pentru ca aceasta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,-în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existenţa unor dificultăţi în desfăşurarea activităţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.Totodată, în contextul aceloraşi exigenţe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor pârghii legale şi a unor mecanisme adecvate care să permită exercitarea funcţiei Guvernului de coordonare administrativă a activităţii ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, din perspectiva realizării, în mod unitar, a politicii în domeniul rezervelor de stat şi problemelor speciale.În egală măsură, promovarea şi adoptarea unei legi privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, instituţia să se afle în situaţia de a nu-şi putea desfăşura activitatea în parametrii impuşi de politica Guvernului în domeniu, având în vedere că, în prezent, întâmpină greutăţi foarte mari în îndeplinirea atribuţiilor statuate în sarcina sa prin actuala reglementare.Ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecinţe negative asupra capacităţii administrative executive şi asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat.În plus, în contextul socioeconomic actual este imperios necesar să fie stabilite, de urgenţă, măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a programului de guvernare, în sensul creşterii eficienţei administraţiei publice prin refacerea capacităţii administrative a instituţiilor statului.Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă,reţinându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare în mod eficient şi cu celeritate a demersurilor de eficientizare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica în domeniul rezervelor de stat şi problemelor speciale şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu urmări directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, trece în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Afacerilor Interne şi exercită toate atribuţiile acestuia stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor Administraţiei Naţionale.
Articolul 2
(1) Posturile, personalul şi patrimoniul Administraţiei Naţionale, inclusiv ale unităţilor teritoriale cu personalitate juridică, serviciului verificarea calităţii produselor rezervă de stat şi structurilor teritoriale pentru probleme speciale, denumite în continuare structuri subordonate, se preiau integral de către Secretariatul General al Guvernului, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale şi a structurilor subordonate.
(2) Preluarea personalului încadrat la nivelul Administraţiei Naţionale şi a structurilor subordonate se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
(3) Personalul Administraţiei Naţionale şi al structurilor subordonate beneficiază în continuare de drepturile salariale şi de celelalte drepturi avute la data trecerii în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, cu finanţarea asigurată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Articolul 3
(1) Administraţia Naţională se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2020, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se efectuează de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
Articolul 4
(1) Protocolul de predare-preluare a instituţiei transmise potrivit art. 1 alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.
(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli curente ale Administraţiei Naţionale şi ale structurilor subordonate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne supun spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind transmiterea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi privată a statului, după caz, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională şi structurile subordonate în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională şi structurile subordonate. Articolul 7Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins: Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se află în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. 2. La articolul 8, alineatul 4 va avea următorul cuprins: În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Articolul 8La articolul 4 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională.
Articolul 9Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se abrogă. 2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 25 se abrogă. Articolul 10În cuprinsul actelor normative în vigoare referirile directe sau indirecte la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Ministerul Afacerilor Interne se consideră a fi făcute la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Guvern şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Articolul 11 Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaSecretarul general al Guvernului,Antonel TănasePreşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Gheorghe AlecseiMinistrul apărării naţionale,Nicolae-Ionel Ciucăp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Tudor Polak,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu