Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.91 din 27.05.2020

privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 04 iunie 2020SmartCity1

Luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită luarea, în cel mai scurt timp şi în parametri de eficienţă, a unor decizii strategice la nivelul Guvernului privind gestionarea rezervelor de stat,pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de eficientizare a activităţii şi deciziei Guvernului în raport cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pentru ca aceasta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,-în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existenţa unor dificultăţi în desfăşurarea activităţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.Totodată, în contextul aceloraşi exigenţe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor pârghii legale şi a unor mecanisme adecvate care să permită exercitarea funcţiei Guvernului de coordonare administrativă a activităţii ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, din perspectiva realizării, în mod unitar, a politicii în domeniul rezervelor de stat şi problemelor speciale.În egală măsură, promovarea şi adoptarea unei legi privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, instituţia să se afle în situaţia de a nu-şi putea desfăşura activitatea în parametrii impuşi de politica Guvernului în domeniu, având în vedere că, în prezent, întâmpină greutăţi foarte mari în îndeplinirea atribuţiilor statuate în sarcina sa prin actuala reglementare.Ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecinţe negative asupra capacităţii administrative executive şi asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat.În plus, în contextul socioeconomic actual este imperios necesar să fie stabilite, de urgenţă, măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a programului de guvernare, în sensul creşterii eficienţei administraţiei publice prin refacerea capacităţii administrative a instituţiilor statului.Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă,reţinându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare în mod eficient şi cu celeritate a demersurilor de eficientizare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica în domeniul rezervelor de stat şi problemelor speciale şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu urmări directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, trece în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Afacerilor Interne şi exercită toate atribuţiile acestuia stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor Administraţiei Naţionale.
Articolul 2
(1) Posturile, personalul şi patrimoniul Administraţiei Naţionale, inclusiv ale unităţilor teritoriale cu personalitate juridică, serviciului verificarea calităţii produselor rezervă de stat şi structurilor teritoriale pentru probleme speciale, denumite în continuare structuri subordonate, se preiau integral de către Secretariatul General al Guvernului, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale şi a structurilor subordonate.
(2) Preluarea personalului încadrat la nivelul Administraţiei Naţionale şi a structurilor subordonate se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
(3) Personalul Administraţiei Naţionale şi al structurilor subordonate beneficiază în continuare de drepturile salariale şi de celelalte drepturi avute la data trecerii în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, cu finanţarea asigurată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Articolul 3
(1) Administraţia Naţională se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2020, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se efectuează de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
Articolul 4
(1) Protocolul de predare-preluare a instituţiei transmise potrivit art. 1 alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.
(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli curente ale Administraţiei Naţionale şi ale structurilor subordonate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne supun spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind transmiterea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi privată a statului, după caz, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională şi structurile subordonate în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională şi structurile subordonate. Articolul 7Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins: Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se află în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. 2. La articolul 8, alineatul 4 va avea următorul cuprins: În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Articolul 8La articolul 4 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională.
Articolul 9Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se abrogă. 2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 25 se abrogă. Articolul 10În cuprinsul actelor normative în vigoare referirile directe sau indirecte la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Ministerul Afacerilor Interne se consideră a fi făcute la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Guvern şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Articolul 11 Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaSecretarul general al Guvernului,Antonel TănasePreşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Gheorghe AlecseiMinistrul apărării naţionale,Nicolae-Ionel Ciucăp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Tudor Polak,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu