Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.91 din 27.05.2020

privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 477 din 04 iunie 2020SmartCity1

Luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită luarea, în cel mai scurt timp şi în parametri de eficienţă, a unor decizii strategice la nivelul Guvernului privind gestionarea rezervelor de stat,pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de eficientizare a activităţii şi deciziei Guvernului în raport cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pentru ca aceasta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,-în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existenţa unor dificultăţi în desfăşurarea activităţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.Totodată, în contextul aceloraşi exigenţe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor pârghii legale şi a unor mecanisme adecvate care să permită exercitarea funcţiei Guvernului de coordonare administrativă a activităţii ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, din perspectiva realizării, în mod unitar, a politicii în domeniul rezervelor de stat şi problemelor speciale.În egală măsură, promovarea şi adoptarea unei legi privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, instituţia să se afle în situaţia de a nu-şi putea desfăşura activitatea în parametrii impuşi de politica Guvernului în domeniu, având în vedere că, în prezent, întâmpină greutăţi foarte mari în îndeplinirea atribuţiilor statuate în sarcina sa prin actuala reglementare.Ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecinţe negative asupra capacităţii administrative executive şi asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat.În plus, în contextul socioeconomic actual este imperios necesar să fie stabilite, de urgenţă, măsuri pentru accelerarea procesului de implementare a programului de guvernare, în sensul creşterii eficienţei administraţiei publice prin refacerea capacităţii administrative a instituţiilor statului.Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă,reţinându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare în mod eficient şi cu celeritate a demersurilor de eficientizare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica în domeniul rezervelor de stat şi problemelor speciale şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu urmări directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, trece în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Afacerilor Interne şi exercită toate atribuţiile acestuia stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor Administraţiei Naţionale.
Articolul 2
(1) Posturile, personalul şi patrimoniul Administraţiei Naţionale, inclusiv ale unităţilor teritoriale cu personalitate juridică, serviciului verificarea calităţii produselor rezervă de stat şi structurilor teritoriale pentru probleme speciale, denumite în continuare structuri subordonate, se preiau integral de către Secretariatul General al Guvernului, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale şi a structurilor subordonate.
(2) Preluarea personalului încadrat la nivelul Administraţiei Naţionale şi a structurilor subordonate se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
(3) Personalul Administraţiei Naţionale şi al structurilor subordonate beneficiază în continuare de drepturile salariale şi de celelalte drepturi avute la data trecerii în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, cu finanţarea asigurată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Articolul 3
(1) Administraţia Naţională se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (2), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2020, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se efectuează de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
Articolul 4
(1) Protocolul de predare-preluare a instituţiei transmise potrivit art. 1 alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.
(2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli curente ale Administraţiei Naţionale şi ale structurilor subordonate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne supun spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind transmiterea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi privată a statului, după caz, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională şi structurile subordonate în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională şi structurile subordonate. Articolul 7Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins: Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se află în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. 2. La articolul 8, alineatul 4 va avea următorul cuprins: În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Articolul 8La articolul 4 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională.
Articolul 9Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se abrogă. 2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 25 se abrogă. Articolul 10În cuprinsul actelor normative în vigoare referirile directe sau indirecte la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Ministerul Afacerilor Interne se consideră a fi făcute la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de Guvern şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Articolul 11 Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaSecretarul general al Guvernului,Antonel TănasePreşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Gheorghe AlecseiMinistrul apărării naţionale,Nicolae-Ionel Ciucăp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Tudor Polak,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu