Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.91 din 29.11.2016

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 12 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere importanţa patrimoniului cultural în general şi a celui cinematografic în special, ca factor determinant al identităţii naţionale şi ca vector de imagine a ţării,având în vedere importanţa strategică a sectorului cinematografic ca sector relevant şi vector crucial al culturii române în lume, dar şi în contextul preluării în condiţii optime a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019,ţinând cont că, în ultimul deceniu, domeniul cinematografiei cunoaşte o evoluţie rapidă şi s-a consolidat ca sector cultural relevant în lume şi în contextul exploziei industriilor creative în România,având în vedere decalajul semnificativ între potenţialul creativ demonstrat al industriei cinematografice din România, în condiţiile în care cinematografia naţională, alături de alte valori culturale, a contribuit şi contribuie la prestigiul României în lume, şi disfuncţionalitatea cronică a instrumentelor instituţionale, financiare şi legislative aflate la dispoziţia acestei industrii, se impune luarea măsurilor legislative de urgenţă pentru a elimina sau cel puţin a diminua aceste discrepanţe.Luând în considerare faptul că, în mod paradoxal faţă de rezultatele şi recunoaşterea internaţională a producţiilor româneşti, în prezent, domeniul cinematografic, în special finanţarea şi exploatarea filmelor româneşti, se află într-o situaţie de blocaj, necesitând o acţiune concertată şi complementară pe diversele sale paliere pentru a asigura funcţionarea, dinamizarea producţiei cinematografice şi, prin aceasta, reducerea prejudiciului material legat de patrimoniul cinematografic naţional şi a celui de imagine a României,având în vedere nevoia imperioasă de a corecta aspecte legate de capacitatea administrativă a unor instituţii şi de eficienţa unor mecanisme care ţin de diversele componente ale domeniului cinematografic - producţia cinematografică, distribuţie, exploatare, arhivare şi conservare a patrimoniului cinematografic, educaţie cinematografică, în condiţiile în care se constată insuficienţa şi neadaptarea acestora la evoluţia producţiei cinematografice,necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri rezidă în nevoia reducerii rapide a diferenţelor de parcurs european între traseul înalt parcurs de cineaştii români şi răspunsul instituţional şi financiar perimat, consecinţă directă a capacităţii administrative reduse a instituţiilor din domeniul cinematografiei, aceste decalaje prejudiciind iremediabil interesul public, cultural, precum şi imaginea României pe plan european şi mondial.Inadaptarea modelului administrativ prezintă riscul iminent al imposibilităţii atingerii obiectivelor avute în vedere de legiuitor privind accesul la finanţarea produsului cultural cinematografic, prin imposibilitatea exploatării imediate a produsului cultural cinematografic de către beneficiarii de finanţări din Fondul cinematografic, şi prin aceasta, afectarea negativă a accesului la cultură a publicului larg.Totodată, situaţia extraordinară care impune intervenţia legislativă de urgenţă este impusă şi de luarea unor măsuri care să asigure, pe de o parte, sprijinirea autorităţilor administrativ-teritoriale care au preluat în administrare cinematografe, prin clarificarea obligaţiilor acestora privind reabilitarea, dotarea, modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic şi difuzarea producţiilor cinematografice, iar, pe de altă parte, să asigure cadrul unei mai bune conservări a filmelor din patrimoniul cinematografic naţional de către Arhiva Naţională de Filme. În ceea ce priveşte conservarea şi promovarea patrimoniului cinematografic naţional, aceste obiective sunt atinse atât prin creşterea capacităţii administrative a Arhivei Naţionale de Filme, cât şi prin instituirea unor obligaţii care să ofere garanţia prezervării corecte a filmelor recente, produse cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.Prin măsurile legislative referitoare la patrimoniul şi scopul sălilor de cinematograf şi prin cele care privesc patrimoniul cinematografic naţional administrat de către Arhiva Naţională de Filme se asigură realizarea interesului public general privind accesul la cultură, acces afectat negativ în absenţa unor măsuri legislative imediate.Având în vedere faptul că, în lipsa unor măsuri imediate, accesul publicului românesc la producţiile româneşti şi europene este periclitat, inclusiv prin sărăcirea în timp a bazei materiale de distribuţie şi de exploatare a filmelor, iar prin aceasta este afectat interesul public şi limitată educaţia cinematografică,având în vedere disfuncţionalităţile şi inegalităţile de finanţare constatate pentru proiectele cinematografice, insuficienţa unor criterii de evaluare coerente a proiectelor şi diminuarea drastică în ultimii ani a capacităţii de finanţare prin Fondul cinematografic,neadoptarea de măsuri imediate asupra domeniului cinematografiei va avea ca efect imediat:pierderea întregului patrimoniu naţional cinematografic produs în ultimii 15 ani prin menţinerea unor instituţii de profil neeficiente în susţinerea obiectivului privind cinematografia;

blocarea participării tinerelor speranţe în mod discriminatoriu la consolidarea şi promovarea cinematografiei atât în plan naţional, cât şi internaţional;

degradarea continuă a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, degradare care aduce prejudicii de ordin material asupra patrimoniului statului, dar şi asupra siguranţei cetăţenilor.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la o pierdere irecuperabilă şi iremediabilă a oportunităţii de evoluţie şi de consolidare a unui sector cultural relevant în lume şi crucial în contextul exploziei industriilor creative în România, considerăm că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)cinematografie - industria culturală, de importanţă naţională, care creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu; b)film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de orice durată şi pe orice suport şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în alte spaţii destinate proiecţiilor publice; după gen, filmele pot fi de ficţiune, documentare şi de animaţie; după durată, filmele pot fi de scurtmetraj, cu durata de până la 40 de minute şi de lungmetraj, cu durata de peste 70 de minute; c)film românesc - filmul realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă; d)film în coproducţie - filmul realizat în colaborare de 2 sau mai mulţi producători naţionali sau internaţionali şi care respectă reglementările europene şi internaţionale în vigoare referitoare la cota de participare la coproducţie a fiecărui coproducător, precum şi obligaţiile care derivă din acestea, conform înţelegerilor contractuale şi prevederilor din Regulamentul pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic; e)film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei; f)producător - persoana fizică sau persoana juridică care iniţiază, organizează şi îşi asumă responsabilitatea pentru întregul proces de realizare a unui film, asigurând, în acest scop, resursele financiare şi tehnice necesare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; g)coproducător - persoana fizică sau juridică, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film; h)producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de producător sau, după caz, de toţi coproducătorii, care, în numele acestuia/acestora, conduce toate activităţile specifice realizării filmului; i)producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultanţă de specialitate, colectează, prelucrează şi furnizează informaţii specifice, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi; j)finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi care nu are drepturi asupra negativului acestuia; k)autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum şi alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; dintre aceştia, regizorul este autorul principal al filmului; l)distribuitor de filme - persoana juridică, autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor; m)distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecţii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare, vânzări de licenţe către posturile de televiziune, de DVD-uri, discuri blu-ray sau alte suporturi de stocare şi redare a filmelor, inclusiv platforme online, precum şi importul şi/sau exportul de filme; n)cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecţie pe ecrane, a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare; o)cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporţie de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel puţin jumătate este rezervată filmului european şi/sau românesc; p)filme dificile - opere audiovizuale greu de realizat, respectiv filmele româneşti sau filmele a căror singură versiune originală este limba română, care respectă cel puţin una dintre următoarele condiţii: 1. este din categoria scurtmetrajelor, a filmelor documentare sau a filmelor de microbuget; 2. primul şi al doilea film de lungmetraj al unui regizor; 3. are un potenţial comercial limitat şi, în consecinţă, şanse minime de recuperare a bugetului de producţie, calitate care va fi atestată de Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei pe baza informaţiilor transmise de producător şi a unei metodologii prevăzute în Regulamentul pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic; q)dezvoltare de proiect - totalitatea activităţilor de preproducţie, respectiv premergătoare producţiei unui film, cum ar fi: scrierea sau rescrierea scenariului, documentarea, întocmirea bugetului şi a planului de finanţare, identificarea surselor de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop; r)producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului; s)costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidenţiate şi justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite şi emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonanţe; ş)scenariu cinematografic, denumit în continuare scenariu - text scris preexistent, creat în vederea producţiei unui film şi care conţine o descriere, secvenţă cu secvenţă, a acţiunii filmului şi poate conţine dialogurile personajelor; t)sinopsis - scurtă expunere scrisă a subiectului unui film, care poate sta la baza unui scenariu; ţ)coproducător minoritar/coproducţie minoritară - coproducător care are o participare între 10% şi 49% din planul de finanţare a producţiei respective/coproducţie în care coproducătorul român are o participare între 10% şi 49% din planul de finanţare a producţiei respective; u)postproducție - proces ce poate începe din faza producţiei şi presupune implicarea departamentelor de montaj, sunet, muzică, efecte vizuale şi colorizare pentru a livra un produs audiovizual finit; v)sprijin financiar - sumele nerambursabile acordate din Fondul cinematografic, sub formă de: sprijin financiar pentru producţie; sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect; sprijin financiar pentru calitate artistică; sprijin financiar pentru succes în exploatare; sprijin financiar pentru promovarea naţională şi internaţională şi/sau pentru distribuirea naţională în cinematografe a filmelor româneşti sau cu participare românească; sprijin financiar pentru organizarea sau participarea la festivaluri de film sau târguri de profil interne şi internaţionale; sprijin financiar pentru participarea la programe de formare profesionale; sprijin financiar pentru programe de educaţie cinematografică; sprijin financiar pentru funcţionarea cinematografelor de artă; sprijin financiar pentru retehnologizarea cinematografelor de artă; sprijin financiar pentru restaurarea filmelor româneşti din patrimoniul cultural cinematografic; sprijin financiar pentru arhivare în format digital conform a filmelor produse pe suport digital şi finanţate din Fondul cinematografic înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; w)sprijin financiar pentru producţie - suma nerambursabilă acordată din Fondul cinematografic pentru producţia de filme, în urma câştigării unui concurs de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; x)sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect - sprijin financiar pentru preproducţie, respectiv suma nerambursabilă acordată din Fondul cinematografic pentru dezvoltarea de proiecte, în urma câştigării unui concurs de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; y)sprijin financiar pentru calitate artistică - sprijin financiar ce se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care au avut un succes artistic remarcabil, fiind selecţionate sau premiate la cele mai importante manifestări cinematografice internaţionale (festivaluri de film şi gale anuale de premiere ale academiilor de cineaşti), stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe. Sprijinul se acordă exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic declarat câştigător al unui concurs de proiecte organizat de către Centrul Naţional al Cinematografiei; z)agent de vânzări - persoana fizică sau juridică, autorizată de producătorul delegat al producţiei să gestioneze comercializarea filmului sub orice formă de exploatare în diferite teritorii;aa) exploatant - organizatorul comunicării publice a filmelor, care emite bilete şi încasează contravaloarea acestora pentru respectiva comunicare publică; bb) film de microbuget - filmul care are o durată de minimum 40 de minute şi care are un buget de maximum 60.000 euro; cc) proiect cinematografic - totalitatea activităţilor artistice, tehnice şi organizatorice care, pornind de la un sinopsis, duc la realizarea copiei standard a unui film. Cele două etape ale realizării proiectului cinematografic sunt dezvoltarea de proiect şi, respectiv, producţia de film; dd) buget de producţie - costul previzionat necesar producţiei filmului; ee) copie standard - varianta finală şi completă a filmului (incluzând imaginea montată, sunetul mixat şi genericele) transpusă pe un suport stabil şi de calitate care permite realizarea de copii ale filmului pe orice fel de suport derivat în vederea exploatării, precum şi stocarea filmului în condiţii de calitate; ff) excedent/deficit din activitatea de exploatare - veniturile totale ce revin producătorului din exploatarea filmului, după deducerea aportului propriu direct al societăţii producătoare la producţia filmului (la valoarea certificată de raportul de audit) şi a cheltuielilor proprii de distribuţie neacoperite din alte surse; gg) producţii transfrontaliere - coproducţiile de film finanţate de două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene şi care implică producători din două sau mai multe state membre; hh) promovare - publicitatea sau/şi reclama făcute unui film, prin orice mijloc, în scopul distribuirii acestuia şi al atragerii publicului pentru vizionare; ii) film de televiziune - film de ficţiune, de animaţie sau documentar, cu o durată de peste 50 minute, sau miniserie cu maximum 8 episoade, realizat în mod specific pentru a fi difuzat la televiziune; jj) sprijin financiar pentru succes în exploatare - sprijin financiar ce se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor de lungmetraj care au avut un succes financiar deosebit în urma exploatării filmului prin distribuţie şi vânzare în ţară şi în străinătate, conform prevederilor prezentei ordonanţe. Sprijinul se acordă exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic declarat câştigător al unui concurs de proiecte organizat de către Centrul Naţional al Cinematografiei; kk) costuri eligibile pentru producţia de filme - costurile totale aferente producţiei de filme, inclusiv costurile aferente îmbunătăţirii accesibilităţii pentru persoanele cu handicap. 2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. 3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Centrul Naţional al Cinematografiei este coordonat de un Consiliul de administraţie, denumit în continuare Consiliu, care este organ colectiv cu rol deliberativ şi este compus din 7 membri.(2) Membrii Consiliului sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii, pentru cel mult două mandate de câte 2 ani fiecare.(3) Componenţa Consiliului este următoarea:a)5 membri numiţi în urma propunerilor făcute de cineaşti şi de uniunile şi asociaţiile din domeniu; b)un membru propus de Ministerul Culturii; c)directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Membrii Consiliului sunt retribuiţi cu o indemnizaţie de şedinţă de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.(5) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii, în urma unui concurs organizat potrivit legii.(6) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este, de drept, preşedintele Consiliului.(7) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii.(8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei emite decizii cu caracter individual sau normativ.(9) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.(10) Pe lângă directorul general funcţionează un Consiliu consultativ, organism cu rol consultativ alcătuit din specialişti din domeniul cinematografiei. Constituirea, componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional al Cinematografiei.(11) Directorul general întocmeşte un raport anual de activitate, în primul trimestru al anului curent, pentru anul precedent, care se aprobă de către Consiliul de administraţie şi se comunică Ministerului Culturii. 4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului; 2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate; 3. emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei; 4. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe; 5. propune Ministerului Culturii încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă; 6. emite norme şi asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice române sau persoanele juridice înfiinţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene cu filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei în România; 7. emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a cinematografelor, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului; 8. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin normele şi metodologiile emise; 9. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, controlează şi asigură respectarea reglementărilor şi aplicarea contravenţiilor şi sancţiunilor referitoare la colectarea sumelor la Fondul cinematografic, potrivit prezentei ordonanţe; 10. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe; 11. organizează concursul de proiecte cinematografice şi acordă, din Fondul cinematografic, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect şi producţia de film; 12. acordă, din Fondul cinematografic, sprijin financiar: a)producătorilor şi regizorilor de filme cu succes de calitate artistică şi cu succes în exploatare; b)pentru promovarea şi distribuirea naţională în cinematografe sau pentru promovarea în străinătate a filmelor româneşti; c)pentru retehnologizarea cinematografelor de artă; d)pentru funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă; e)pentru programe de cultură şi educaţie cinematografică; f)pentru restaurarea filmelor româneşti din patrimoniul cultural cinematografic; g)pentru arhivare în format digital conform a filmelor produse pe suport digital şi finanţate din Fondul cinematografic înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; h)pentru editarea de publicaţii de specialitate.13. analizează modul de utilizare a sprijinului financiar alocat din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare; 14. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora; 15. iniţiază, organizează sau participă, în condiţiile prezentei ordonanţe, la alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti; 16. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti; 17. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate; 18. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei şi alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii; 19. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează; 20. organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate profesionale; 21. colaborează, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă; 22. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale; 23. propune Ministerului Culturii reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei; 24. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană; 25. organizează şi finanţează programe proprii de educaţie cinematografică; 26. poate aloca, din Fondul cinematografic, în urma unor acorduri încheiate cu organisme similare din alte state europene, resurse pentru finanţarea realizării unor proiecte cinematografice în regim de coproducţie, în condiţiile prezentei ordonanţe; 27. susţine un program naţional în vederea dezvoltării unei reţele funcţionale de cinematografe la nivelul României prin acordarea de asistenţă de specialitate exploatanţilor de cinematografe privind modernizarea, funcţionarea şi programarea cinematografelor. (2) Cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea unei scheme de ajutor de stat, Centrul Naţional al Cinematografiei are obligaţia de a demara procedurile pentru aprobarea şi eliberarea, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, a unei noi scheme, cu scopul de a asigura continuitatea activităţii. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc. 5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Arhiva Naţională de Filme funcţionează ca instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii. 6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Arhiva Naţională de Filme are următoarele atribuţii principale:a)asigură evidenţa, cercetarea, conservarea, colecţionarea, clasificarea, catalogarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografic naţional, parte a patrimoniului cultural naţional şi a patrimoniului cinematografic internaţional, în scopul prezervării, promovării artei şi culturii cinematografice şi al încurajării cercetărilor istorico-documentare asupra tuturor aspectelor artei cinematografice; b)administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe; c)poate închiria sau concesiona bunuri aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale; d)poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe; e)iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a patrimoniului naţional al cinematografiei; f)stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează; g)îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Persoanele fizice şi juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei şi care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Naţională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din ţară.(3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Arhiva Naţională de Filme constituie depozit legal pentru filmele româneşti de toate genurile, lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet şi intermediarele acestora, realizate până în anul 1997 cu finanţare de la bugetul de stat sau de la bugetul unor instituţii publice, precum şi cele realizate ulterior acestei date cu finanţare de la Centrul Naţional al Cinematografiei.(5) Arhiva Naţională de Filme poate asigura păstrarea şi conservarea, în mod voluntar, a materialelor primare şi intermediare şi a filmelor realizate de producători care nu au beneficiat de finanţare conform alin. (4). 7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Activitatea Arhivei Naţionale de Filme se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.(2) Arhiva Naţională de Filme este condusă de un manager, care îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite, numit prin ordin al ministrului culturii, în urma desfăşurării unui concurs de proiecte de management şi a încheierii unui contract de management cu autoritatea.(3) Managerul Arhivei Naţionale de Filme conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (4) Managerul este sprijinit în activitatea sa de un Consiliu de administraţie, cu rol deliberativ, şi de un Consiliu consultativ.(5) Veniturile proprii ale Arhivei Naţionale de Filme se constituie din următoarele surse:a)venituri obţinute din administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, cu respectarea prevederilor legale; b)colectarea unei contribuţii de minimum 25% din venitul realizat de operatorii economici în urma cesiunii drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; contribuţia se aplică asupra veniturilor realizate, din care s-au dedus impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, operatorii economici având obligaţia să raporteze trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare pentru trimestrul încheiat, baza de calcul al contribuţiei; c)venituri obţinute din activităţile organizate şi desfăşurate în conformitate cu atribuţiile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi prevederilor hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme; d)venituri provenite din donaţii, sponsorizări şi alte mijloace de finanţare. 8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse:a)colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 15%; b)colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de către posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se adaugă la preţul minutului de publicitate şi care se încasează de la persoana care a achiziţionat spaţiul de publicitate (agentul de publicitate, firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate) în baza facturii ce va fi emisă de către furnizor către beneficiarul publicităţii televizate; persoana care achiziţionează spaţiu publicitar este obligată să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători; c)colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de către titularul licenţei audiovizuale; d)colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din comunicarea publică a filmelor, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor care asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu participare românească. În cazul exploatanţilor care nu asigură cotele prevăzute, contribuţia la Fond va fi de 8% din încasări; e)colectarea unei contribuţii de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune, indiferent de tehnologie: transmisie terestră analogică sau digitală, cablu, inclusiv prin fibră optică sau fire telefonice, prin satelit, prin internet etc.; f)un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, direcţionat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice. Suma este virată anual Fondului cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; g)dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului; h)colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau închiriere a filmelor pe platforme de streaming video online de tipul VoD, SvoD, TvoD, PayPerView, care se adaugă la acest preţ, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea; i)sumele provenite din plăţile efectuate de către producători, în cazul în care filmele înregistrează excedent din activitatea de exploatare, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe şi a contractelor de finanţare încheiate cu Centrul Naţional al Cinematografiei; j)alte venituri dobândite în condiţiile legii. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f), h) şi i) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul rezultatului fiscal al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) se aplică asupra încasărilor totale realizate, exclusiv TVA aferentă şi/sau impozitul pe spectacol, precum şi, în cazul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), taxa de timbru cinematografic.(4) Veniturile proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie din următoarele surse:a)venituri obţinute din închirierea şi concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale; b)tarifele pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei şi costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii de videograme se stabilesc şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei; c)venituri obţinute din realizarea altor activităţi specifice, acceptarea de donaţii şi sponsorizări, precum şi orice alte venituri dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe; d)2% din Fondul cinematografic pentru asigurarea cheltuielilor necesare în vederea colectării şi administrării Fondului Cinematografic, precum şi pentru remunerarea şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în condiţiile legii, ale membrilor Consiliului, ale membrilor Consiliului consultativ, ale membrilor comisiilor de selecţie, ale lectorilor şi ale celorlalţi specialişti care participă la procedurile de acordare a sprijinului financiar. 9. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, Centrul Naţional al Cinematografiei percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. ........ ................ ................ ................ ................ ...............
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.
10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) pot opta pentru finanţarea directă a producţiilor de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la 25% din suma datorată drept contribuţie la Fondul cinematografic, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei.(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) pot opta pentru finanţarea directă, cu până la 25% din suma datorată, a producţiei şi a distribuirii de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei, respectiv cu până la 25% din suma datorată a producţiei de filme de televiziune, definite conform prezentei ordonanţe, la solicitarea posturilor de televiziune şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei.(3) Sumele neutilizate conform alin. (1) şi (2) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs.(4) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), trimestrial, la Centrul Naţional al Cinematografiei sunt depuse lunar copiile actelor doveditoare privind efectuarea plăţilor aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13.(5) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) vor fi scăzute din cuantumul contribuţiei datorate Fondului cinematografic în condiţiile prezentei ordonanţe.(6) Contribuţia persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producţia sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul sprijinului financiar pentru producţie acordat conform prevederilor prezentei ordonanţe.(7) Posturile de televiziune care au solicitat şi beneficiat, conform alin. (2), de finanţare directă pentru producţia unui film de televiziune au obligaţia depunerii la Centrul Naţional al Cinematografiei, în termen de maximum 24 luni de la notificarea privind alocarea acestui sprijin financiar, a unui raport privind modul de utilizare a sumelor alocate. Nerealizarea la termen a obligaţiei de raportare reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform art. 681. 11. La capitolul V, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 1Acordarea de sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltarea de proiect 12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19
(1) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate înscrise în Registrul cinematografiei, pentru dezvoltarea şi producţia de film de toate genurile. (2) În vederea sprijinirii cu prioritate a dezvoltării şi producţiei de film, cel puţin 65% din sumele colectate la Fondul cinematografic vor fi alocate anual pentru sprijin financiar cu această destinaţie.
13. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Sprijinul financiar pentru producţie nu poate depăşi 50% din valoarea totală a costurilor eligibile de producţie a unui film.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul filmelor dificile, definite potrivit prezentei ordonanţe, cuantumul maxim al sprijinului financiar pentru producţie care se poate acorda în condiţiile prezentei ordonanţe este de până la 85% din valoarea totală a costurilor eligibile de producţie a filmului. 14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b)au un capital social de minimum 20.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c)asigură o contribuţie proprie de minimum 6% din bugetul total al producţiei filmului, în numerar, servicii sau în natură; d)în cazul coproducţiilor cinematografice, contribuţia proprie de minimum 6% se referă la participarea părţii române; e)au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum şi dreptul de exploatare al filmului produs; f)prezintă dosarul de concurs întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic, denumit în continuare Regulament; g)includ în bugetul de producţie al filmului cheltuieli care nu pot depăşi următoarele procente din costurile directe: 10% pentru cheltuielile de regie ale societăţilor producătoare; 10% pentru cheltuieli neprevăzute; 20% pentru totalitatea cesiunilor drepturilor consimţite de autorii filmului; h)fac dovada că nu au datorii la bugetul general consolidat, precum şi la Fondul cinematografic. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene care nu au filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, cu condiţia ca, în situaţia obţinerii unui sprijin financiar în condiţiile prezentei ordonanţe, să îşi înfiinţeze o filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei şi să se înscrie în Registrul cinematografic în vederea contractării. (3) Producătorul este obligat să cheltuie pe teritoriul României minimum 60% din valoarea ajutorului primit sub formă de sprijin financiar pentru producţie.(4) Sprijinul financiar pentru producţia unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câştigătoare în cadrul concursurilor de proiecte cinematografice şi nu este transmisibil, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă. 15. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect se poate acorda numai pentru filmele de lungmetraj de ficţiune, documentare sau de animaţie, în cadrul sesiunilor de concurs pentru proiecte cinematografice, pe baza evaluărilor realizate de comisii, potrivit prevederilor Regulamentului.(2) Sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru: activitatea de documentare şi prospectare în vederea scrierii sau rescrierii scenariului; angajarea de scenarişti şi/sau dialoghişti; întocmirea bugetului, a planului de finanţare şi identificarea surselor de finanţare; acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.(3) Proiectele care au beneficiat de sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect vor fi înscrise, în mod obligatoriu, la o sesiune de concurs pentru producţia de film, într-un interval de maximum doi ani după încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect, în cazul în care nu au intrat deja în producţie. În cazul în care filmul a intrat deja în producţie, producătorul va notifica Centrul Naţional al Cinematografiei despre această împrejurare. Nerealizarea obligaţiei de notificare reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform art. 681. În cazul în care producătorul nu înscrie proiectul cinematografic la concurs conform prevederilor prezentului alineat, va returna în termen de 6 luni Centrului Naţional al Cinematografiei sprijinul financiar acordat.(4) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câştigător la prima sesiune de concurs la care este înscris, beneficiarul sprijinului financiar este obligat să se prezinte la încă o sesiune de concurs, în condiţiile alin. (3).(5) În cazul proiectelor câştigătoare, suma acordată drept sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect se cumulează cu sprijinul financiar pentru producţie acordat proiectului respectiv şi care se acordă în condiţiile prevăzute la art. 20, iar costurile aferente dezvoltării de proiect se includ în bugetul total.(6) Sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil. 16. Articolul 23 se abrogă. 17. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda sprijin financiar în cazul producţiilor transfrontaliere de film care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)cel puţin unul dintre coproducători este persoană juridică română, autorizată ca atare şi înscrisă în Registrul cinematografiei; b)coproducătorii români au participat şi au câştigat o sesiune de selecţie, în condiţiile prezentei ordonanţe; c)coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor multilaterale, respectiv de minimum 20% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor bilaterale, în condiţiile prevăzute în Regulament; d)coproducătorii români deţin, pe baza contractului de coproducţie încheiat, o cotă corespunzătoare contribuţiei fiecăruia din drepturile de proprietate intelectuală cesionate coproducătorilor şi sunt deţinători ai drepturilor de exploatare a filmului pe teritoriul României; e)coproducătorii români îşi asumă obligaţia ca, pe genericul filmului şi în toate materialele publicitare, să menţioneze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Naţional al Cinematografiei; f)sprijinul financiar pentru producţiile transfrontaliere nu poate depăşi 60% din costurile eligibile de producţie ale filmului. În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul financiar se referă la bugetul părţii române la realizarea filmului. 18. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 2-aAlte categorii de sprijin financiar 19. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic sprijin financiar, pentru alte activităţi decât producţia de filme şi dezvoltarea de proiecte, persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate înscrise în Registrul cinematografiei, precum şi persoanelor fizice, pentru acestea din urmă exclusiv pentru participarea la festivaluri şi la programe de formare profesională. (2) Prin excepţie de la alin. (1), persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care solicită sprijin financiar pentru editarea unor lucrări şi publicaţii de specialitate nu au obligaţia înscrierii în Registrul cinematografiei. 20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Sprijinul financiar se acordă în condiţiile prezentei ordonanţe şi cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat pentru:a)realizarea unei noi producţii, regizorilor şi producătorilor filmelor care au avut succes artistic, acordat ca sprijin financiar pentru calitate artistică, respectiv regizorilor şi producătorilor filmelor care au avut un succes în exploatare, acordat ca sprijin financiar pentru succes în exploatare; b)promovarea şi distribuirea naţională a filmelor româneşti de toate genurile, inclusiv accesibilizarea lor pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi promovarea filmelor româneşti de toate genurile în străinătate; c)funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă, precum şi retehnologizarea cinematografelor de artă; d)organizarea, în ţară şi străinătate, de festivaluri şi târguri de filme; e)participarea la festivalurile internaţionale stabilite anual, prin hotărâre, de către Consiliu; f)participarea la programe de formare profesională; g)susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, precum şi editarea de publicaţii de specialitate; h)susţinerea restaurărilor filmelor româneşti din patrimoniul cinematografic naţional; i)sprijin financiar pentru arhivare în format digital conform, stabilit prin Regulament, a filmelor produse pe suport digital în perioada 2000-2016 care fac obiectul depozitului legal. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă pentru realizarea unei noi producţii, în urma câştigării concursului de proiecte cinematografice, iar cel prevăzut la alin. (1) lit. b)-i) se acordă de către Consiliu, în limita bugetului alocat cu această destinaţie, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Regulamentului.(3) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) lit. c), d), g) şi h), Centrul Naţional al Cinematografiei organizează, anual, două sesiuni de finanţare, care trebuie anunţate public cu cel puţin 45 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. La data anunţării publice a concursului, Centrul Naţional al Cinematografiei comunică fondul total alocat pentru respectiva sesiune şi cuantumul procentual maxim stabilit de Consiliu ce poate fi acordat unui singur solicitant în cadrul sesiunii. (4) Procentul maxim care se poate aloca unui solicitant în cadrul unei sesiuni pentru acordarea de sprijin financiar aferent alin. (1) lit. d) şi g) este stabilit de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei şi nu poate depăşi 20% din suma totală alocată în respectiva sesiune de concurs. Modul de organizare a sesiunilor de finanţare se stabileşte prin Regulament.(5) Materialele arhivate conform alin. (1) lit. i) sunt depuse de beneficiarul sprijinului financiar la Arhiva Naţională de Filme. 21. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:a)pentru filmele care au înregistrat performanţe excepţionale la nivelul încasărilor din exploatarea în sălile de cinematograf din România, aşa cum apar din datele certificate de Centrul Naţional al Cinematografiei; b)pentru filmele cu succes deosebit în exploatare în România şi/sau în străinătate care returnează către Centrul Naţional al Cinematografiei în primul an de exploatare a acestora cel puţin 10% din sprijinul financiar pentru producţie primit pentru realizarea lor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care depăşesc pragul stabilit anual prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului, care nu poate fi mai mic decât echivalentul a 100.000 de bilete vândute, calculat în raport cu tariful mediu ponderat al biletelor de intrare înregistrate în aceeaşi perioadă, aşa cum apar din datele certificate de Centrul Naţional al Cinematografiei.(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), sprijinul financiar pentru succes în exploatare este de 50% din suma rambursată către Centrul Naţional al Cinematografiei în primul an de exploatare a filmului.(4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) nu este cumulativ. Regizorul şi producătorul care îndeplinesc concomitent condiţiile prevăzute la alin. (1) vor beneficia de sprijinul cu valoarea cea mai ridicată. (5) Sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă separat, în proporţie egală, producătorului şi regizorului filmului românesc, exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului organizat în condiţiile prezentei ordonanţe.(6) În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul pentru succes comercial se acordă doar regizorilor români.(7) Cuantumul sprijinului pentru succes în exploatare alocat conform alin. (1) lit. a) se stabileşte prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului. Consiliul este abilitat să stabilească cuantumuri diferite de sprijin pentru diverse praguri de încasări realizate. 22. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Sprijinul financiar pentru calitate artistică se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care au avut un succes artistic remarcabil, fiind selecţionate şi/sau premiate la cele mai importante zece festivaluri internaţionale şi gale anuale de premiere ale academiilor de film.(2) Sprijinul financiar pentru calitate artistică se acordă separat, în proporţie egală, producătorului şi regizorului filmului românesc, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului organizat în condiţiile prezentei ordonanţe.(3) În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul pentru calitate artistică se acordă doar regizorilor români.(4) Consiliul stabileşte, după consultarea prealabilă cu cineaştii, cu uniunile şi cu asociaţiile din domeniu, lista conţinând cele zece cele mai importante festivaluri şi gale anuale de premiere ale academiilor de film, distinct pentru filme de lungmetraj de ficţiune, pentru filme de lungmetraj de animaţie, pentru filme documentare de lungmetraj, respectiv pentru filme de scurtmetraj. Cele patru liste se actualizează anual de către Consiliu.(5) Cuantumul sprijinului pentru calitate artistică acordat filmelor se stabileşte prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului, în mod distinct în funcţie de categoria sau secţiunea de festival, respectiv în cuantum superior pentru obţinerea unor premii comparativ cu selecţionarea sau nominalizarea la premii în festivalurile stabilite conform alin. (4). (6) Cuantumul sprijinului pentru calitate artistică oferit filmelor de scurtmetraj nu poate depăşi 25% din valoarea medie a sprijinului pentru calitate artistică stabilit pentru filmele de lungmetraj. 23. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29
(1) Pot solicita sprijin financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea, precum şi pentru exploatarea în România a filmelor româneşti sau cu participare românească persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b)au un capital social de minimum 10.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c)asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii; d)au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii şi exploatării filmului; e)prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului; f)includ în deviz costuri care nu pot să depăşească următoarele cote maximale: 7,5% pentru cheltuielile de regie ale societăţilor de distribuire; 5% cheltuieli neprevăzute. (2) Sprijinul financiar pentru promovarea, distribuirea şi exploatarea unui film nu este transmisibil.(3) Sprijinul financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea unui film românesc sau cu participare majoritar românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia. Modul de acordare a acestui sprijin este stabilit prin Regulament.(4) Modul de acordare a sprijinului financiar pentru promovarea filmelor cinematografice în afara României, pentru filmele româneşti sau filmele cu participare românească este stabilit prin Regulament.
24. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30(1) Pot solicita sprijin financiar pentru retehnologizarea, funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b)au un capital social de minimum 10.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c)prezintă dosarul întocmit în conformitate cu Regulamentul; d)difuzează, respectiv, în cazul cinematografelor în curs de reabilitare, îşi asumă să difuzeze film de artă în proporţie de minimum 50% din programul anual, din care cel puţin jumătate este consacrat filmului european sau românesc. (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul solicitării de sprijin financiar de către entităţi publice.(3) Modul de acordare a sprijinului financiar pentru cinematografele de artă este stabilit prin Regulament. 25. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Sprijinul financiar se acordă pe baza unui contract încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei.(2) Sprijinul financiar, cu excepţia sprijinului pentru calitate artistică a filmului şi a sprijinului financiar pentru succes în exploatare, se acordă în tranşe de plată, cu condiţia ca prima dintre acestea să nu depăşească 30% din totalul finanţării aprobate, iar ultima să fie de cel puţin 15%.(3) Fiecare dintre tranşe, cu excepţia primei tranşe, se acordă numai după prezentarea documentelor justificative cu privire la cheltuielile efectuate din tranşa precedentă.(4) Sprijinul financiar nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finanţării ori pentru obţinerea de profit.(5) Modul de utilizare a sprijinului financiar este supus controlului Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi al autorităţilor publice cu atribuţii de control în domeniul finanţelor publice.(6) Beneficiarul sprijinului financiar, cu excepţia sprijinului pentru calitate artistică şi a sprijinului financiar pentru succes în exploatare, este obligat să depună la Centrul Naţional al Cinematografiei, în termen de 30 de zile de la încheierea activităţii, un raport al cheltuielilor efectuate şi documentele justificative ale acestora, precum şi un raport de activitate privind proiectul derulat. 26. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltarea de proiect şi pentru producţia de film se face ca urmare a câştigării unui concurs de proiecte cinematografice.(2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează de două ori pe an şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale Regulamentului.(3) Procentul maxim care se poate aloca unui solicitant în cadrul unei sesiuni pentru acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect şi pentru producţia de filme este stabilit de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei şi nu poate depăşi 20% din suma totală alocată în respectiva sesiune de concurs. 27. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) La concursurile de proiecte cinematografice pot participa persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1).(2) Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe şi obligaţiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Naţional al Cinematografiei nu pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiecte din Fondul cinematografic. 28. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) În condiţiile prezentei ordonanţe sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lungmetraj de ficţiune, de animaţie şi documentare, cu o durată de minimum 70 de minute, precum şi a filmelor de scurtmetraj de ficţiune, animaţie şi documentare, cu o durată de maximum 40 de minute.(2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează în cinci secţiuni:a)secţiunea filmelor de ficţiune; b)secţiunea filmelor documentare; c)secţiunea filmelor de animaţie; d)secţiunea filmelor de microbuget; e)secţiunea coproducţiilor minoritare de lungmetraj. (3) Prin excepţie de la alin. (1), în secţiunea filmelor de microbuget pot fi susţinute filme având orice durată care depăşeşte 40 de minute. 29. Articolul 36 se abrogă. 30. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunţă prin mijloacele de informare în masă, precum şi prin publicarea pe pagina de internet a Centrului Naţional al Cinematografiei şi prin afişarea la sediul acestuia, cu cel puţin 45 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. (2) Anunţul public va cuprinde următoarele informaţii:a)fondul total alocat pentru respectiva sesiune de concurs, defalcat pentru dezvoltarea de proiect şi producţia de film; b)repartizarea estimativă a fondului alocat producţiei de film pe fiecare secţiune de concurs; din sumele alocate pentru fiecare sesiune de concurs, un cuantum de minimum 15% va fi rezervat pentru primul şi al doilea film de lungmetraj al unui regizor; c)cuantumul procentual maxim ce va fi alocat unui singur producător pentru respectiva sesiune de concurs; d)o trimitere la schema de ajutor de stat pentru finanţarea proiectelor cinematografice elaborată de Centrul Naţional al Cinematografiei. (3) La data publicării anunţului, directorul Centrului Naţional al Cinematografiei numeşte secretariatul tehnic al concursului, precum şi o comisie de expertiză tehnico-financiară. 31. Articolul 38 se abrogă. 32. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39(1) În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, producătorii depun un dosar de concurs fie pentru dezvoltarea de proiect, fie pentru producţia de film, conform prevederilor Regulamentului.(2) Secretariatul tehnic verifică respectarea criteriilor de eligibilitate, conform prezentei ordonanţe, şi întocmirea dosarului de concurs, conform Regulamentului.(3) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte cinematografice, pe lângă Consiliu se constituie patru comisii de selecţie, după cum urmează:a)o comisie formată din 5 membri pentru secţiunea filmelor de ficţiune de lungmetraj şi scurtmetraj; b)o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor documentare de lungmetraj şi scurtmetraj; c)o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor de animaţie de lungmetraj şi scurtmetraj; d)o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor de microbuget şi secţiunea coproducţiilor minoritare. (4) Comisia de selecţie pentru secţiunea filmelor de ficţiune poate fi sprijinită în activitatea sa de către o comisie ajutătoare de lectori.(5) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecţie.(6) Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie şi a comisiei de lectori se stabilesc prin Regulament. 33. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40(1) Componenţa comisiilor de selecţie se aprobă, pentru fiecare sesiune de concurs, prin hotărâre, de către Consiliu, pe baza propunerilor înaintate de către cineaşti, asociaţii şi uniuni ale cineaştilor.(2) Membrii comisiilor de selecţie, precum şi cei ai comisiei de lectori, soţul sau soţia, ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude nu pot participa în nicio calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în secţiunea respectivă de concurs. (3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor primi o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre de către Consiliu, în funcţie de numărul de proiecte evaluate şi care nu poate depăşi echivalentul a două salarii brute ale directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. 34. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41(1) Comisiile de selecţie evaluează şi selectează, în vederea acordării sprijinului financiar pentru producţie, proiectele cinematografice care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi stabilesc rezultatele concursului pe baza următoarelor criterii de evaluare:a)calitatea scenariului; b)calitatea regizorului; c)calitatea producătorului. (2) Pentru sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt:a)calitatea sinopsisului sau scenariului, dacă este finalizat şi se doreşte rescrierea lui, în cazul filmelor de ficţiune; b)calitatea descrierii proiectului, în cazul filmelor documentare sau de animaţie; c)calitatea scenaristului; d)calitatea producătorului. (3) Ponderea în evaluare a criteriilor enunţate la alin. (1), respectiv la alin. (2) şi forma de organizare a evaluării pentru fiecare categorie de concurs se stabilesc prin Regulament. (4) Pentru proiectele cinematografice, exceptând primul şi al doilea film de lungmetraj al unui regizor, filmele de microbuget şi scurtmetrajele, evaluarea prevăzută la alin. (3) va avea în vedere, pentru criteriile enunţate la alin. (1) lit. b) şi c), realizările anterioare ale regizorului şi, respectiv, ale producătorului. 35. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411 , cu următorul cuprins: Articolul 411 Concursul de proiecte cinematografice, în vederea acordării de sprijin financiar pentru producţie, se desfăşoară în două etape, astfel a)etapa I - ierarhizarea proiectelor, în urma evaluării potrivit criteriilor menţionate la art. 41 alin. (1) şi în conformitate cu Regulamentul; b)etapa a II-a - analiza bugetelor şi stabilirea cuantumului finanţării pentru proiectele câştigătoare. 36. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42La încheierea etapei I a concursului de proiecte cinematografice, comisiile de selecţie vor emite hotărâri cu privire la ierarhizarea acestora, precum şi recomandarea spre finanţare a proiectelor pentru etapa a II-a a concursului. 37. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43(1) Proiectele cinematografice sunt ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut, pe liste distincte, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează: a)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lungmetraj; b)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lungmetraj, primul şi al doilea film al unui regizor; c)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de scurtmetraj; d)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele documentare de lungmetraj; e)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele documentare de lungmetraj, primul şi al doilea film al unui regizor; f)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele documentar de scurtmetraj; g)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de animaţie de lungmetraj; h)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de animaţie de lungmetraj, primul şi al doilea film al unui regizor; i)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de animaţie de scurtmetraj; j)lista proiectelor de ficţiune selecţionate pentru acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect; k)lista proiectelor de documentar selecţionate pentru acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect; l)lista proiectelor de animaţie selecţionate pentru acordarea sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect; m)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de microbuget; n)lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru coproducţiile minoritare de lungmetraj. (2) Hotărârile comisiilor de selecţie reprezintă înscrisul care certifică deopotrivă ierarhizarea proiectelor cinematografice, precum şi recomandarea spre finanţare a proiectelor pentru etapa a II-a a concursului şi se transmit directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. 38. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431 , cu următorul cuprins: Articolul 431 (1) În etapa a II-a a concursului, comisia de expertiză tehnico-financiară analizează, în ordine descrescătoare, în cazul fiecărui proiect propus spre finanţare după etapa I, bugetul de producţie, planul de finanţare, contribuţiile proprii ale producătorului sau, după caz, ale coproducătorilor şi contribuţiile finanţatorilor sau, după caz, ale cofinanţatorilor.(2) În urma acestor analize, producătorii fiecăruia dintre proiectele menţionate la alin. (1) pot fi invitaţi să le susţină, din punct de vedere financiar, în faţa comisiei de selecţie şi comisiei de expertiză tehnico-financiară.(3) În urma analizelor efectuate şi, după caz, a susţinerii de către producători a proiectelor, din punct de vedere financiar, cele două comisii întocmesc, în termen de 3 zile, câte un referat comun pentru fiecare dintre proiectele menţionate la alin. (1), incluzând bugetul de producţie final acceptat spre finanţare, care va fi înaintat Consiliului. 39. Articolul 44 se abrogă. 40. Articolul 45 se abrogă. 41. Articolul 46 se abrogă. 42. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47În conformitate cu referatele înaintate de comisii şi cu respectarea ierarhizării rezultate în urma celor două etape ale concursului, Consiliul avizează lista proiectelor câştigătoare şi stabileşte cuantumul sprijinului financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect ce se acordă, în limita bugetului alocat fiecărei secţiuni, în termen de 3 zile de la primirea referatelor conform art. 431 alin. (3). 43. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 48(1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea sprijinului financiar alocat fiecărui proiect câştigător, vor fi anunţate public prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe pagina de internet a acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire naţională, în termen de 3 zile de la redactarea hotărârii comisiei de selecţie şi a avizului Consiliului.(2) Lista finală privind proiectele câştigătoare va fi anunţată public în termen de 3 zile de la data soluţionării contestaţiilor conform art. 50 alin. (3).(3) Hotărârea de acordare a sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect este valabilă 6 luni de la data comunicării, interval în care trebuie încheiat contractul de finanţare. Hotărârea de acordare a sprijinului financiar pentru producţie de film este valabilă 24 de luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finanţarea proiectului şi trebuie încheiat contractul de finanţare.(4) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie şi ai sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect, precum şi persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita un nou sprijin financiar în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare.(5) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenelor prevăzute la alin. (3) de maximum 6 luni. 44. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49Centrul Naţional al Cinematografiei este obligat să comunice în scris solicitanţilor de sprijin financiar pentru producţie şi de sprijin financiar pentru dezvoltare de proiecte, în termen de 7 zile calendaristice, hotărârea de acordare a sprijinului financiar. 45. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50(1) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care au participat la concursul pentru acordarea de sprijin financiar pentru producţia de film sau sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect au dreptul să formuleze contestaţii asupra modulului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii.(2) La data desemnării comisiilor de selecţie se numeşte, prin ordin al ministrului culturii, o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din 5 membri şi 2 supleanţi.(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă în termen de 15 zile de la data-limită de înregistrare a contestaţiilor.(4) Hotărârile comisiei de contestaţie pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la comunicare. (5) Decizia Curţii de Apel Bucureşti emisă în soluţionarea acestor contestaţii este definitivă. 46. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51(1) Sprijinul financiar pentru producţie de film şi, respectiv, pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrul Naţional al Cinematografiei şi persoana juridică sau persoana fizică autorizată care l-a solicitat.(2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanţarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât şi ca termene, este asigurată.(3) Contractul de finanţare pentru producţia de film trebuie să prevadă, sub sancţiunea nulităţii:a)obligaţia producătorului de a preda Centrului Naţional al Cinematografiei, la finalizarea filmului, o copie standard a acestuia, sub forma unui pachet cinematografic digital (DCP) pe un suport de arhivare digital, stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe; b)obligaţia producătorului de a depune în custodia Arhivei Naţionale de Filme, pentru conservare, un master digital pe un suport de arhivare digital, stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi alte materiale specifice, stabilite prin Regulament. În cazul filmelor produse pe suport de peliculă, producătorul are obligaţia suplimentară de a depune, la cererea Arhivei Naţionale de Filme, negativul brut în custodia Arhivei Naţionale de Filme, sub formă de depozit voluntar cu titlu gratuit; c)obligaţia producătorului de a prezenta filmul la premieră prin proiecţie publică pe ecrane, pe un suport tehnologic de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu Regulamentul; d)formatele şi suporturile specifice menţionate la lit. a) şi b), care se stabilesc şi se actualizează, pentru corelarea cu evoluţia tehnologiilor de conservare, prin Regulament; e)dreptul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Arhivei Naţionale de Filme ca la expirarea primilor 3 ani de exploatare a filmului să poată prezenta public, pe orice suport de distribuţie, în cadrul unor proiecte educaţionale sau necomerciale, inclusiv în cadrul programelor Arhivei Naţionale de Filme, filmul finanţat conform prezentei ordonanţe. Producătorul filmului poate solicita Consiliului, motivat, amânarea cu un termen specific a prezentării necomerciale a filmului în cazul în care aceasta ar putea afecta negativ exploatarea comercială a filmului. (4) Termenul de finalizare şi depunere a copiei standard a unui film realizat cu ajutorul sprijinului financiar pentru producţie trebuie să nu depăşească 2 ani de la data semnării contractului cu Centrul Naţional al Cinematografiei.(5) Prin excepţie de la alin. (4), pentru filmele de animaţie de lungmetraj, termenul de finalizare şi depunere a copiei standard trebuie să nu depăşească 3 ani de la data semnării contractului cu Centrul Naţional al Cinematografiei.(6) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda, cu aprobarea Consiliului, o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni.(7) În cazul în care producătorul unui proiect cinematografic câştigător al concursului decide înlocuirea regizorului, aflat în imposibilitatea de a continua realizarea filmului, această înlocuire se face numai prin modificarea corespunzătoare a contractului de finanţare şi în baza avizului conform al Consiliului, numai în cazuri bine justificate, conform Regulamentului, şi doar în măsura în care noul regizor are cel puţin aceeaşi calitate conform criteriilor care au asigurat proiectului punctajul câştigător.(8) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie şi/sau ai sprijinului financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea unui film românesc sau cu participare românească sunt scutiţi de achitarea vreunei contribuţii şi/sau taxe de imprimare virtuală (VPF) sau de orice altă natură către exploatanţii de săli de cinematograf. 47. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52
(1) Sprijinul financiar pentru producţie se alocă astfel:a)până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire; b)diferenţa de până la 50% se alocă pe parcursul realizării proiectului, astfel: până la 20%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, respectiv la jumătatea procesului de producţie pentru filmul de animaţie, pe baza rapoartelor de producţie semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat; până la 20%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la sfârşitul filmărilor, respectiv la încheierea procesului de producţie pentru filmul de animaţie, pe baza rapoartelor de producţie şi a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat; 10%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, numai după îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: predarea copiei standard, în conformitate cu art. 51 alin. (3) lit. a); predarea unui master digital pe un suport de arhivare, în conformitate cu art. 51 alin. (3) lit. b); predarea unui audit financiar care să certifice corecta utilizare a sprijinului financiar pentru producţie, participarea financiară a coproducătorilor/ finanţatorilor proiectului, precum şi aportul producătorului; şi prezentarea unui contract de distribuire; c)în situaţia în care tranşa iniţială acordată potrivit dispoziţiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferenţa va fi redistribuită la tranşele doi şi trei prevăzute la lit. b). (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru filmele de microbuget, plata ultimei tranşe se face după predarea copiei standard şi predarea unui decont de cheltuieli. În situaţii motivate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate solicita predarea unui audit financiar care să certifice corecta utilizare a sprijinului financiar pentru producţie.
48. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a sprijinului financiar pentru producţie şi a sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect, poate solicita restituirea sumelor virate din sprijinul financiar pentru producţie şi din sprijinul financiar pentru dezvoltare de proiect şi poate declanşa procedura executării silite în următoarele situaţii: a)beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie sau al sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect nu prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei situaţia cheltuielilor efectuate şi documentele justificative, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării; b)beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie sau al sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect nu respectă obligaţiile contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei. 49. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54(1) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie sunt obligaţi să raporteze periodic Centrului Naţional al Cinematografiei veniturile realizate din exploatarea filmului respectiv, în toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV, streaming online şi orice altă formă de prezentare, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, precum şi eventualele cheltuieli directe de distribuţie, cu precizarea celor acoperite din alte surse, şi calculul excedentului/deficitului din exploatare. Deficitul din activitatea de exploatare dintr-o perioadă se raportează în perioada următoare. Raportările se fac potrivit formularelor speciale aprobate de directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se face semestrial pe durata primilor 5 ani de exploatare şi anual începând cu cel deal şaselea până la cel de-al zecelea an de exploatare şi se transmite Centrului Naţional al Cinematografiei până la data de 25 a lunii următoare fiecărui termen.(3) Neraportarea veniturilor conform dispoziţiilor alin. (1) şi (2) pentru o perioadă mai lungă de 6 luni în anii 1-5 şi un an în anii 6-10 reprezintă contravenţie, se sancţionează conform art. 681 şi antrenează interzicerea participării beneficiarului la concursurile de proiecte organizate de Centrul Naţional al Cinematografiei.(4) În cazul în care beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie înregistrează excedent din activitatea de exploatare, definit conform prezentei ordonanţe, acesta are obligaţia să vireze către Fondul cinematografic o contribuţie reprezentând procentul din excedent corespunzător procentului reprezentat de sprijinul financiar pentru producţie în bugetul de producţie al filmului, astfel cum reiese din auditul financiar. Această contribuţie va fi virată anual în primii 10 ani de exploatare a filmului, până la acoperirea integrală a sprijinului financiar pentru producţie acordat.(5) Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe vor detalia modul în care se va opera această plată către Fond.(6) Beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie este obligat să ţină evidenţa contabilă a încasărilor pentru filmul care a beneficiat de sprijin financiar pentru producţie, în cont analitic distinct.(7) Beneficiarul sprijinului financiar pentru producţie este obligat să depună la Centrul Naţional al Cinematografiei, în termen de 15 zile de la cererea acestuia, documentele contabile prevăzute la alin. (6). 50. Articolul 55 se abrogă. 51. Articolul 56 se abrogă. 52. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57
(1) În condiţiile prezentei ordonanţe, dreptul de proprietate asupra negativului şi/sau masterului digital, precum şi drepturile de proprietate intelectuală asupra filmului aparţin producătorului.
(2) Preluarea unui proiect câştigător al concursului de către alt producător se poate face numai în cazuri motivate şi justificate, conform Regulamentului, şi doar în măsura în care noul producător are cel puţin aceeaşi calitate conform criteriilor care au asigurat proiectului punctajul câştigător, luând în calcul capacitatea producătorului de a prelua proiectul împreună cu toate obligaţiile care îi revin, inclusiv în relaţie cu Centrul Naţional al Cinematografiei. Preluarea se realizează prin decizia directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, cu avizul conform al Consiliului.
53. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58(1) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de sprijin financiar pentru producţie acordat din Fondul cinematografic:a)proiectele autorilor care ocupă funcţii de director general al Centrului Naţional al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care deţin alte funcţii de conducere din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi de funcţionari publici sau personal contractual în cadrul Ministerului Culturii; b)proiectele cinematografice care propagă defăimarea ţării sau a naţiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial; c)proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine; d)proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violenţă; e)proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă. (2) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de sprijin financiar pentru producţie acordat din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat.(3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de sprijin financiar pentru producţie acordat din Fondul cinematografic în calitate de coproducători. 54. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60(1) Exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi au obligaţia ca cel puţin 10% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă să reprezinte filme româneşti sau cu participare românească.(2) Pentru exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf care asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu participare românească, contribuţia la Fondul cinematografic din încasările provenite din comunicarea publică a filmelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d), va fi de 4% din aceste încasări. 55. Articolul 62 se abrogă. 56. La articolul 63 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)materialele documentare, precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri şi alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, precum şi materiale filmate de genul jurnalelor, actualităţilor, cinecronicilor sau altele asemenea, care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 57. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. c), se află în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) şi e) se află în administrarea Arhivei Naţionale de Filme, iar cele de la alin. (1) lit. a) trec în administrarea Arhivei Naţionale de Filme. 58. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681 , cu următorul cuprins: Articolul 681 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (5) lit. b), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 16 alin. (4) şi (7), art. 22 alin. (3), art. 31 alin. (6), art. 54 alin. (3) şi (4) şi art. 60. 59. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751 , cu următorul cuprins: Articolul 751 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional al Cinematografiei asigură conceperea şi realizarea unui program de educaţie cinematografică adresat elevilor din învăţământul liceal. (2) Programul prevăzut la alin. (1) se implementează de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Centrul Naţional al Cinematografiei şi cu Arhiva Naţională de Filme şi se realizează sub forma unor cursuri opţionale, compuse din prelegeri şi proiecţii. (3) Cursurile prevăzute la alin. (2) se pot organiza şi desfăşura în spaţiile instituţiilor de învăţământ sau, după caz, în spaţiile aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei sau a Arhivei Naţionale de Filme, în baza unui protocol de colaborare încheiat între părţi. 60. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 77Plata cotizaţiilor datorate de către Centrul Naţional al Cinematografiei şi Arhiva Naţională de Filme către organismele internaţionale de profil se suportă din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei şi, respectiv, din bugetul Arhivei Naţionale de Filme. 61. Articolul 791 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 791 Măsurile de natura ajutorului de stat care fac subiectul prezentei ordonanţe se supun legislaţiei europene în materie, precum şi legislaţiei privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat în vigoare la data aprobării schemelor de ajutor de stat.
Articolul II(1) În situaţia sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic nepreluate conform prevederilor art. II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea acestora se poate face prin încheierea unui protocol între reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale şi reprezentantul Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film", în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în urma notificării adresate de către unitatea administrativ-teritorială Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film".(2) În situaţia în care în termen de 10 zile de la transmiterea notificării menţionate la alin. (1) nu este desemnat reprezentantul Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film" sau nu este semnat protocolul, încheierea acestuia se face de către reprezentantul Ministerului Culturii în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România-Film", mandatat în acest sens de către Ministerul Culturii. Articolul IIILa articolul II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6. Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, difuzarea cel puţin o dată pe săptămână de film cinematografic - cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IV(1) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale, până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, nu şi-au îndeplinit obligaţiile privind reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic de la momentul preluării pe bază de protocol, încheiat în condiţiile art. II din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini aceste obligaţii, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat.(2) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (1), devin incidente prevederile art. II pct. 8 din Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul V(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Arhiva Naţională de Filme, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, trece din subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei în subordinea Ministerului Culturii. (2) Bunurile din patrimoniul cinematografic naţional menţionate la art. 63 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt transmise din administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei în administrarea Arhivei Naţionale de Filme. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, predarea-preluarea bunurilor se face pe baza unui protocol încheiat între părţi.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Culturii, Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Centrul Naţional al Cinematografiei elaborează Regulamentul de acordare a finanţărilor din Fondul cinematografic, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(5) În baza Regulamentului de acordare a finanţărilor din Fondul cinematografic, Centrul Naţional al Cinematografiei elaborează schemele de ajutor de stat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(6) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional al Cinematografiei vor asigura conceperea şi realizarea, în urma consultării cu istorici şi critici de film, a unui program de educaţie cinematografică adresat elevilor din cursul liceal, conform prevederilor art. 751 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VI(1) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. V se aplică dispoziţiile actelor normative adoptate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Contractele de creditare, respectiv de acordare a sprijinului financiar nerambursabil aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse prevederilor legale în temeiul cărora au fost încheiate.(3) Pentru contractele de creditare în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorul poate opta ca, la stingerea datoriei la împlinirea perioadei de 10 ani prevăzute în contractele de creditare, să păstreze drepturile de valorificare ale filmului cu obligaţia raportării anuale a veniturilor din exploatare şi virării către Centrul Naţional al Cinematografiei a procentului din aceste venituri conform art. 54 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o nouă perioadă de 10 ani, însoţită de cesiunea către Centrul Naţional al Cinematografiei şi Arhiva Naţională de Filme a drepturilor de prezentare publică conform art. 51 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Producătorii pot opta pentru continuarea coordonării exploatării conform prezentului alineat în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare prezentei ordonanţe de urgenţă, prin notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei.(4) Pentru proiectele câştigătoare ale concursului de proiecte cinematografice pentru care, la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, nu s-au încheiat contracte de finanţare, producătorii pot opta pentru încheierea unor contracte de sprijin financiar pentru producţie, respectiv pentru dezvoltare de proiect, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, în termenul prevăzut la art. 48 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Proiectele câştigătoare ale concursului de proiecte cinematografice pentru care, la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, nu s-au încheiat contracte de finanţare, pot beneficia de sprijin automat pentru calitate artistică şi de sprijin automat pentru succes de public conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data lansării concursului de proiecte cinematografice.(6) Contractele încheiate şi notificate la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă de către persoanele juridice care au optat pentru finanţarea directă a producţiei de film din sumele datorate conform art. 13 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi duse la termen, conform prevederilor art. 16 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii acestor contracte.(7) Membrii Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei îşi vor duce la îndeplinire mandatul actual.(8) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) sintagma „Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma Ministerul Culturii"; b) sintagma „credit direct" cu sintagma „sprijin financiar". Articolul VIIOrdonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: p. Ministrul culturii, Oana Bogdan, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu