Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.9 din 04.02.2020

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 07 februarie 2020SmartCity1

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar, în care un număr mare de elevi se află în situaţie de abandon şcolar ca urmare a condiţiilor socioeconomice şi geografice defavorabile, date fiind condiţiile socioeconomice care impietează asupra capacităţii multor familii de a susţine şcolarizarea sau participarea copiilor lor la întregul program zilnic de activităţi şcolare, inclusiv cele extracurriculare, condiţii care impun implementarea cu celeritate a unor măsuri de sprijin,necesitatea continuării eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor de ţară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pentru orizontul 2020, inclusiv în ceea ce priveşte diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii până la 11,3%, în condiţiile în care valoarea acestui indicator a fost de 18,1% în 2017 şi 16,4% în 2018 (conform datelor oficiale Eurostat),întrucât evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, implementat şi în anii şcolari 2016-2017, 2017-2018, respectiv în anul 2019, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018, aprobată prin Legea nr. 201/2019, impune extinderea la un număr mai mare de şcoli şi implementarea acestuia o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea pilotării cel puţin un ciclu de învăţământ,în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii în participarea la educaţie - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene,pentru o intervenţie corectă şi fiabilă, în sensul remedierii situaţiei identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite, a căror reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2020, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, TVA inclus.
(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.
(3) La cererea motivată a părinţilor/reprezentanţilor legali/ocrotitorilor legali, formulată în scris şi susţinută de document-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat preşcolarul/elevul, preşcolarii şi elevii care din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).
(4) Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
(5) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 2
(1) În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă în semestrul II al anului şcolar 2019-2020, prin derogare de la dispoziţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti repartizate unităţilor administrativ-teritoriale/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor de care aparţin unităţile-pilot cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Pentru finanţarea Programului în semestrul I al anului şcolar 2020-2021 se alocă bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii:a)stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1); b)creşterea, în perioada aplicării Programului, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot.
(4) Reflectarea în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum şi a creditelor destinate implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincţi, prevăzuţi în Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul 3
(1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, care dispun de mijloacele necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creşterii calităţii acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2).
(3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg pachetul alimentar/întreaga masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitaţie electronică, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
(4) Responsabilii pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau persoanele împuternicite, după caz.
(5) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot.
(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), rămase neutilizate la finele semestrului II al anului şcolar 2019-2020, pot fi utilizate în cursul anului 2020, cu aceeaşi destinaţie.
(7) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit prevederilor art. 2, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul de stat.
Articolul 4
(1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde.
(3) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masă caldă este oferit/oferită către elevi/preşcolari, precum şi al respectării unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere nutriţional, în unităţile de învăţământ preuniversitar, se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(4) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1.999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului.
(5) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului în sănătate publică, conform competenţelor Ministerului Sănătăţii, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Articolul 5
(1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului 2020, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.
(3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare programului-pilot.
(4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea unor programe similare şi în alte unităţi de învăţământ decât cele prevăzute în anexă.
(5) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are atribuţii de monitorizare şi evaluare a programului-pilot.
(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, elaborează Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan Ministrul fondurilor europene, Ioan Marcel Boloş Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu p. Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, secretar de stat ANEXĂLISTA unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar şi sumele alocate pentru finanţarea programului în anul 2020

Nr. crt. Judeţ Tip UAT Denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale Unitatea de învăţământ SUMA - mii lei -
Total an 2020 din care:
An şcolar 2019-2020 - semestrul II An şcolar 2020-2021 - semestrul I
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7
Total, din care: 81.983,00 39.267,00 42.716,00
ALBA Total 1.501,00 722,00 779,00
1 ALBA comună BUCERDEA GRÂNOASĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU" 328,00 158,00 170,00
2 ALBA comună UNIREA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU" 562,00 270,00 292,00
3 ALBA comună ROŞIA MONTANĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT" ROŞIA MONTANĂ 300,00 144,00 156,00
4 ALBA comună CETATEA DE BALTĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTĂ 311,00 150,00 161,00
ARAD Total 3.022,00 1.441,00 1.581,00
5 ARAD municipiu ARAD ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA" 491,00 236,00 255,00
6 ARAD municipiu ARAD LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN" 679,00 321,00 358,00
7 ARAD municipiu ARAD ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE" 463,00 224,00 239,00
8 ARAD oraş SÂNTANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SÂNTANA 1.389,00 660,00 729,00
ARGEŞ Total 346,00 165,00 181,00
9 ARGEŞ comună VALEA MARE PRAVĂŢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA MARE PRAVĂŢ 121,00 57,00 64,00
10 ARGEŞ comună BUZOEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULPEŞTI BUZOEŞTI 225,00 108,00 117,00
BACĂU Total 1.973,00 948,00 1.025,00
11 BACĂU comună DOFTEANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN" DOFTEANA 612,00 294,00 318,00
12 BACĂU comună AGĂŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŞNEA 36,00 17,00 19,00
13 BACĂU comună PODURI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL NICOLAE ŞOVA" PODURI 809,00 389,00 420,00
14 BACĂU comună GURA VĂII ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GURA VĂII 516,00 248,00 268,00
BIHOR Total 3.910,00 1.872,00 2.038,00
15 BIHOR comună SÂNMARTIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „FLOARE DE LOTUS" 1.487,00 717,00 770,00
16 BIHOR municipiu BEIUŞ COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ" 920,00 431,00 489,00
17 BIHOR comună CIUMEGHIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIUMEGHIU 703,00 339,00 364,00
18 BIHOR comună INEU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PUIU SEVER" INEU DE CRIŞ 800,00 385,00 415,00
BISTRIŢA-NĂSĂUD Total 2.007,00 966,00 1.041,00
19 BISTRIŢA-NĂSĂUD comună TIHA BÂRGĂULUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIHA BÂRGĂULUI 421,00 203,00 218,00
20 BISTRIŢA-NĂSĂUD comună TIHA BÂRGĂULUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC 537,00 258,00 279,00
21 BISTRIŢA-NĂSĂUD comună PETRU RAREŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL" RETEAG 483,00 233,00 250,00
22 BISTRIŢA-NĂSĂUD comună DUMITRIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS 566,00 272,00 294,00
BOTOŞANI Total 2.818,00 1.344,00 1.474,00
23 BOTOŞANI comună UNGURENI LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI 811,00 388,00 423,00
24 BOTOŞANI municipiu BOTOŞANI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOŞANI 1.086,00 513,00 573,00
25 BOTOŞANI comună HUDEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HUDEŞTI 921,00 443,00 478,00
BRAŞOV Total 870,00 419,00 451,00
26 BRAŞOV comună PÂRĂU ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÂRĂU 324,00 156,00 168,00
27 BRAŞOV comună TICUŞU VECHI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICUŞU VECHI 280,00 135,00 145,00
28 BRAŞOV comună LISA ŞCOALA GIMNAZIALĂ LISA 266,00 128,00 138,00
BRĂILA Total 903,00 434,00 469,00
29 BRĂILA comună CIOCILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCILE 346,00 166,00 180,00
30 BRĂILA comună MĂRAŞU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE GRIGORE MĂRĂŞANU" 309,00 149,00 160,00
31 BRĂILA comună RÂMNICELU ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂMNICELU 248,00 119,00 129,00
BUZĂU Total 1.687,00 808,00 879,00
32 BUZĂU municipiu BUZĂU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU" 685,00 329,00 356,00
33 BUZĂU comună VADU PAŞII ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU PAŞII 810,00 387,00 423,00
34 BUZĂU comună CĂTINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂTINA 192,00 92,00 100,00
CARAŞ-SEVERIN Total 886,00 426,00 460,00
35 CARAŞ-SEVERIN comună VRANI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI 160,00 77,00 83,00
36 CARAŞ-SEVERIN comună DOGNECEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA 319,00 153,00 166,00
37 CARAŞ-SEVERIN comună TURNU-RUIENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR COCÎRLĂ" TURNU-RUIENI 407,00 196,00 211,00
CĂLĂRAŞI Total 2.896,00 1.392,00 1.504,00
38 CĂLĂRAŞI comună DRAGALINA LICEUL TEHNOLOGIC „DUILIU ZAMFIRESCU" 1.269,00 611,00 658,00
39 CĂLĂRAŞI comună ULMU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 132,00 63,00 69,00
40 CĂLĂRAŞI comună CIOCĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCĂNEŞTI 435,00 209,00 226,00
41 CĂLĂRAŞI comună GRĂDIŞTEA LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CĂLINESCU" GRĂDIŞTEA 555,00 267,00 288,00
42 CĂLĂRAŞI comună MODELU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MODELU 505,00 242,00 263,00
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7
CLUJ Total 4.259,00 2.022,00 2.237,00
43 CLUJ municipiu CLUJ-NAPOCA COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR" 1.322,00 629,00 693,00
44 CLUJ municipiu CLUJ-NAPOCA COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM „NAPOCA" CLUJ-NAPOCA 781,00 366,00 415,00
45 CLUJ municipiu CLUJ-NAPOCA LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA 2.156,00 1.027,00 1.129,00
CONSTANŢA Total 2.684,00 1.285,00 1.399,00
46 CONSTANŢA comună MIHAIL KOGĂLNICEANU LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU" 1.487,00 712,00 775,00
47 CONSTANŢA comună MIHAI VITEAZU LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL" MIHAI VITEAZU 857,00 411,00 446,00
48 CONSTANŢA comună POARTA ALBĂ LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ 340,00 162,00 178,00
COVASNA Total 812,00 391,00 421,00
49 COVASNA comună MALNAŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOKES JOZSEF" MALNAŞ 162,00 78,00 84,00
50 COVASNA comună BREŢCU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COMENIUS" BREŢCU 436,00 210,00 226,00
51 COVASNA comună MICFALĂU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „FEJER AKOS" 214,00 103,00 111,00
DÂMBOVIŢA Total 1.333,00 641,00 692,00
52 DÂMBOVIŢA comună DRAGOMIREŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCĂCIOV 344,00 166,00 178,00
53 DÂMBOVIŢA comună DĂRMĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEŞTI 556,00 267,00 289,00
54 DÂMBOVIŢA comună GLODENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BUICĂ IONESCU" 433,00 208,00 225,00
DOLJ Total 1.950,00 932,00 1.018,00
55 DOLJ comună BÂRCA LICEUL TEORETIC „ADRIAN PĂUNESCU" BÂRCA 658,00 315,00 343,00
56 DOLJ comună PLENIŢA LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NICOLAESCU PLOPŞOR" PLENIŢA 790,00 377,00 413,00
57 DOLJ comună SADOVA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SADOVA 502,00 240,00 262,00
GALAŢI Total 2.150,00 1.035,00 1.115,00
58 GALAŢI comună FRUMUŞIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREŞ" 322,00 155,00 167,00
59 GALAŢI comună MUNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA MUNTENI 493,00 237,00 256,00
60 GALAŢI comună MUNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SAT UNGURENI, COMUNA MUNTENI 253,00 122,00 131,00
61 GALAŢI municipiu TECUCI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU" TECUCI 290,00 140,00 150,00
62 GALAŢI comună GHIDIGENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA GHINDICENI 792,00 381,00 411,00
GIURGIU Total 1.711,00 823,00 888,00
63 GIURGIU comună FLOREŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FLOREŞTI 523,00 252,00 271,00
64 GIURGIU comună GOGOŞARI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU" GOGOŞARI 241,00 116,00 125,00
65 GIURGIU comună STĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STĂNEŞTI 285,00 137,00 148,00
66 GIURGIU comună BOLINTIN-DEAL ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU" 662,00 318,00 344,00
GORJ Total 750,00 361,00 389,00
67 GORJ comună POLOVRAGI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POLOVRAGI 328,00 158,00 170,00
68 GORJ comună SCOARŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCOARŢA 422,00 203,00 219,00
HARGHITA Total 1.884,00 905,00 979,00
69 HARGHITA municipiu ODORHEIU SECUIESC LICEUL „MARIN PREDA" 394,00 186,00 208,00
70 HARGHITA municipiu GHEORGHENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „KOS KAROLY" GHEORGHENI 602,00 291,00 311,00
71 HARGHITA municipiu MIERCUREA-CIUC ŞCOALA GIMNAZIALĂ „XANTUS JANOS" MIERCUREA-CIUC 452,00 218,00 234,00
72 HARGHITA municipiu TOPLIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON CRISTEA" TOPLIŢA 436,00 210,00 226,00
HUNEDOARA Total 2.160,00 1.036,00 1.124,00
73 HUNEDOARA comună SÂNTĂMĂRIA-ORLEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 253,00 122,00 131,00
74 HUNEDOARA oraş ANINOASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF. VARVARA" ANINOASA 369,00 177,00 192,00
75 HUNEDOARA municipiu ORĂŞTIE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD" ORĂŞTIE 1.118,00 537,00 581,00
76 HUNEDOARA municipiu DEVA LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA 420,00 200,00 220,00
IAŞI Total 4.433,00 2.116,00 2.317,00
77 IAŞI comună DAGÂŢA ŞCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA 822,00 395,00 427,00
78 IAŞI comună ALEXANDRU IOAN CUZA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞCHEIA 381,00 184,00 197,00
79 IAŞI comună BELCEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR MIHĂILESCU CRAIU" BELCEŞTI 1.248,00 594,00 654,00
80 IAŞI comună MIRONEASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRONEASA 1.079,00 520,00 559,00
81 IAŞI municipiu IAŞI COLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU" 903,00 423,00 480,00
IALOMIŢA Total 1.823,00 874,00 949,00
82 IALOMIŢA oraş CĂZĂNEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC CĂZĂNEŞTI 434,00 209,00 225,00
83 IALOMIŢA oraş ŢĂNDĂREI LICEUL TEHNOLOGIC ŢĂNDĂREI 468,00 222,00 246,00
84 IALOMIŢA comună REVIGA ŞCOALA PROFESIONALĂ REVIGA 432,00 207,00 225,00
85 IALOMIŢA municipiu FETEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU VODĂ" FETEŞTI 489,00 236,00 253,00
MARAMUREŞ Total 495,00 238,00 257,00
86 MARAMUREŞ comună BICAZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ BICAZ 123,00 59,00 64,00
87 MARAMUREŞ comună LEORDINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEORDINA 185,00 89,00 96,00
88 MARAMUREŞ comună BĂIUŢ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA" 187,00 90,00 97,00
MEHEDINŢI Total 1.183,00 570,00 613,00
89 MEHEDINŢI comună GRUIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA 511,00 247,00 264,00
90 MEHEDINŢI comună CĂZĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂZĂNEŞTI 250,00 120,00 130,00
91 MEHEDINŢI comună HUSNICIOARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA 106,00 51,00 55,00
92 MEHEDINŢI comună PUNGHINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUNGHINA 316,00 152,00 164,00
MUREŞ Total 2.329,00 1.122,00 1.207,00
93 MUREŞ comună SÂNPAUL ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOSA DANIEL" VALEA IZVOARELOR 756,00 364,00 392,00
94 MUREŞ comună VÂNĂTORI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE N. POPESCU" VÂNĂTORI 788,00 380,00 408,00
95 MUREŞ comună PETELEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETELEA 542,00 261,00 281,00
96 MUREŞ comună SUSENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SUSENI 243,00 117,00 126,00
0 1 2 3 4 5=6+7 6 7
NEAMŢ Total 2.911,00 1.384,00 1.527,00
97 NEAMŢ municipiu ROMAN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN 1.057,00 501,00 556,00
98 NEAMŢ municipiu ROMAN COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA" ROMAN 799,00 377,00 422,00
99 NEAMŢ comună RĂUCEŞTI ŞCOALA PROFESIONALĂ OGLINZI 640,00 307,00 333,00
100 NEAMŢ comună RĂUCEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂUCEŞTI 415,00 199,00 216,00
OLT Total 365,00 176,00 189,00
101 OLT comună OSICA DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS 166,00 80,00 86,00
102 OLT comună SPINENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT ALUNIŞU 108,00 52,00 56,00
103 OLT comună LELEASCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ LELEASCA 91,00 44,00 47,00
PRAHOVA Total 2.068,00 999,00 1.069,00
104 PRAHOVA comună POSEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „POSEŞTII-PĂMÂNTENI" 544,00 262,00 282,00
105 PRAHOVA comună VALEA DOFTANEI LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I" COMUNA VALEA DOFTANEI 846,00 405,00 441,00
106 PRAHOVA comună ŞOTRILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ŞOTRILE 364,00 176,00 188,00
107 PRAHOVA comună TÂRGŞORU VECHI ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TÂRGŞORU VECHI 314,00 156,00 158,00
SATU MARE Total 1.072,00 517,00 555,00
108 SATU MARE comună TEREBEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI 358,00 173,00 185,00
109 SATU MARE comună CULCIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BEM JOZSEF" 193,00 93,00 100,00
110 SATU MARE comună BELTIUG ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL SĂLĂGEAN" BELTIUG 521,00 251,00 270,00
SĂLAJ Total 2.204,00 1.054,00 1.150,00
111 SĂLAJ comună HIDA LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU" 562,00 269,00 293,00
112 SĂLAJ comună ILEANDA LICEUL TEHNOLOGIC „IOACHIM POP" 566,00 271,00 295,00
113 SĂLAJ comună SURDUC LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SURDUC 575,00 273,00 302,00
114 SĂLAJ comună VALCĂU DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALCĂU DE JOS 501,00 241,00 260,00
SIBIU Total 5.209,00 2.488,00 2.721,00
115 SIBIU oraş SĂLIŞTE LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAŞ" 1.031,00 494,00 537,00
116 SIBIU oraş AVRIG LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR" 1.107,00 529,00 578,00
117 SIBIU municipiu SIBIU COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ŞAGUNA" 1.194,00 566,00 628,00
118 SIBIU municipiu SIBIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU SELEJAN" 737,00 353,00 384,00
119 SIBIU comună BOIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOIŢA 218,00 105,00 113,00
120 SIBIU oraş COPŞA MICĂ LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE TECLU" COPŞA MICĂ 922,00 441,00 481,00
SUCEAVA Total 1.123,00 541,00 582,00
121 SUCEAVA comună MOLDOVA SULIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOLDOVA SULIŢA 296,00 142,00 154,00
122 SUCEAVA oraş DOLHASCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GULIA 437,00 211,00 226,00
123 SUCEAVA comună CAPU CÂMPULUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BARBIR" 390,00 188,00 202,00
TELEORMAN Total 963,00 464,00 499,00
124 TELEORMAN comună LUNCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUNCA 504,00 243,00 261,00
125 TELEORMAN comună TALPA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TALPA 183,00 88,00 95,00
126 TELEORMAN comună SUHAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SUHAIA 166,00 80,00 86,00
127 TELEORMAN comună SAELELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAELELE 110,00 53,00 57,00
TIMIŞ Total 2.588,00 1.235,00 1.353,00
128 TIMIŞ comună MAŞLOC ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAŞLOC 403,00 194,00 209,00
129 TIMIŞ municipiu TIMIŞOARA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. ANTIM IVIREANUL" TIMIŞOARA 541,00 261,00 280,00
130 TIMIŞ oraş FĂGET LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA" FĂGET 1.644,00 780,00 864,00
TULCEA Total 1.571,00 756,00 815,00
131 TULCEA comună CEATALCHIOI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI 40,00 19,00 21,00
132 TULCEA oraş BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" 552,00 266,00 286,00
133 TULCEA oraş BABADAG ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN" 639,00 307,00 332,00
134 TULCEA comună NALBANT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT 340,00 164,00 176,00
VASLUI Total 2.485,00 1.180,00 1.305,00
135 VASLUI comună BĂCEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 „TEODOR JUNCU" 600,00 288,00 312,00
136 VASLUI comună BOGDĂNIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, CEPEŞTI 238,00 114,00 124,00
137 VASLUI oraş MURGENI LICEUL TEOLOGIC „GHENUŢĂ COMAN" MURGENI 642,00 307,00 335,00
138 VASLUI municipiu VASLUI COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ" 1.005,00 471,00 534,00
VÂLCEA Total 1.128,00 539,00 589,00
139 VÂLCEA comună LĂDEŞTI LICEUL TEORETIC „VIRGIL IERUNCA" 386,00 183,00 203,00
140 VÂLCEA comună CERNIŞOARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂDULARI, COMUNA CERNIŞOARA 317,00 152,00 165,00
141 VÂLCEA comună BUDEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDEŞTI 425,00 204,00 221,00
VRANCEA Total 2.241,00 1.073,00 1.168,00
142 VRANCEA oraş MĂRĂŞEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU" 811,00 385,00 426,00
143 VRANCEA comună SIHLEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPELE ŞERBAN GHICA ŞI PRINCIPESA ARISTIŢA GHICA" SIHLEA 752,00 362,00 390,00
144 VRANCEA comună PĂUNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂUNEŞTI 558,00 269,00 289,00
145 VRANCEA comună RĂSTOACA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR GROZEA NICU" 120,00 57,00 63,00
BUCUREŞTI Total 1.163,00 557,00 606,00
146 BUCUREŞTI sector SECTOR 2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 250,00 120,00 130,00
147 BUCUREŞTI sector SECTOR 4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL EREMIA GRIGORESCU" 913,00 437,00 476,00
ILFOV Total 2.117,00 1.016,00 1.101,00
148 ILFOV comună ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 904,00 435,00 469,00
149 ILFOV comună VIDRA LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU ROSETTI" 646,00 308,00 338,00
150 ILFOV oraş BUFTEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BUFTEA 567,00 273,00 294,00SmartCity5

COMENTARII la OUG 9/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu