E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.84 din 29.09.2011

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 04 octombrie 2011SmartCity1

Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele întreprinderi de stat, se impune luarea unor măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii fiecărui sector de activitate. Reducerea arieratelor este o condiţie sine qua non pentru realizarea reformelor întreprinderilor de stat în scopul realizării creşterii economice.Neluarea măsurilor în regim de urgenţă pune în pericol funcţionarea sistemului energetic naţional.Întrucât, începând cu anul 2001, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice a aderat la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), organism înfiinţat în anul 1995, care stabileşte şi menţine relaţii de lucru cu instituţii similare, acreditează şi sprijină laboratoarele de profil în implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate şi a procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, este necesar a se achita de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice cotizaţia ce decurge din calitatea de membru a ENFSI.Deoarece plata cotizaţiei aferente acestui statut trebuie efectuată până la data de 1 octombrie 2011, neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă va conduce la neplata acesteia şi la pierderea chiar a calităţii de membru al ENFSI, ceea ce ar putea crea disfuncţionalităţi în implementarea procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, cu atât mai mult cu cât în centrul preocupărilor Uniunii Europene se află cooperarea şi uniformizarea practicii de expertiză la nivel european, în vederea modernizării şi dezvoltării acestei activităţi într-un cadru omogen, în concordanţă cu standardul de calitate internaţional.Ţinând cont de obligaţiile asumate de către Guvernul României prin semnarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul „Calea Ferată Trans-Europeană (TER)“ privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 124/1994, cu modificările ulterioare,având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. IV din Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul „Calea Ferată Trans-Europeană (TER)“ privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, la care România este parte,având în vedere că achitarea contribuţiei de 10.000 de dolari pentru anul în curs, în conformitate cu prevederile acordului mai sus menţionat, trebuie efectuată către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite cât mai curând posibil,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a)unele modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; b)măsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Capitolul IModalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea Companiei Naţionale a Huilei - S.A., denumită în continuare companie, creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a unor bunuri aferente unor active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în proprietatea companiei.(2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent.(3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri aprobă prin ordin al ministrului lista bunurilor aferente activelor ce urmează să fie evaluate, precum şi raportul de evaluare prevăzut la alin. (2).(4) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aferente activelor prevăzute la alin. (1), nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi compania încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea statului bunurile prevăzute la alin. (1), care cuprinde şi valoarea acestora. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate al statului. Articolul 3(1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), compania depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acesteia.(2) Cererea va fi însoţită de lista, raportul de evaluare şi procesul-verbal prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5).(3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), şi notifică compania şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în acest sens. (4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5).(5) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată.(6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Articolul 4(1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, compania va fi obligată la plata creanţelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite terţului.(2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului şi data la care au renăscut creanţele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalităţi de întârziere, după caz. Articolul 5Activele ale căror bunuri trec în proprietatea statului sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 6În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, emite, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, o hotărâre prin care se aprobă lista bunurilor imobile preluate în proprietatea statului ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Capitolul IIModalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor titluri de participare Articolul 7(1) Obligaţiile fiscale ale operatorilor economici prevăzuţi în anexa nr. 2, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se sting prin trecerea în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare deţinute de aceştia la societăţi comerciale.(2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent. Articolul 8(1) Ministerele care exercită în numele statului calitatea de acţionari la debitorii prevăzuţi în anexa nr. 2 aprobă numărul titlurilor de participare care fac obiectul trecerii în proprietatea privată a statului şi aprobă raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2).(2) Titlurile de participare care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 9Ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea privată a statului titlurile de participare. Procesul-verbal cuprinde numărul şi valoarea acestora şi constituie titlu de proprietate al statului. Articolul 10Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluri de participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 11(1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 9, debitorul depune cererea la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acestuia.(2) Cererea va fi însoţită de aprobarea ministerului de resort, raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2) şi procesul-verbal prevăzut la art. 9.(3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea acţiunilor trecute în domeniul privat al statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 9, şi notifică debitorul şi ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) în acest sens.(4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 9.(5) La data semnării procesului-verbal încetează de drept măsurile de indisponibilizare a titlurilor de participare ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Capitolul IIIMăsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Articolul 12(1) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în calitate de membru al Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), în vederea funcţionării Secretariatului general al ENFSI, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.500 euro/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justiţiei.(4) Pentru anul 2011, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2011. Articolul 13Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 „Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră“, la punctul II „Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale“, după poziţia 54 se introduce o nouă poziţie, poziţia 55 , cu următorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiinţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
„55. Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) Haga 1995 2001 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice România participă din anul 2001“

2. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme internaţionale“, după ultimul subcapitol „Institutul Naţional al Magistraturii“ se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins: Institutul Naţional de Expertize Criminalistice

1. Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) euro 2500

Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2004 pentru aprobarea contribuţiei anuale a României la bugetul Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004. Articolul 15 Articolul 2 din Legea nr. 124/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul „Calea Ferată Trans-Europeană (TER)“ privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2Plata contribuţiei anuale a Guvernului României la nivelul prevăzut la art. IV din acord se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, iar echivalentul în lei al contribuţiei se va calcula pe baza raportului de schimb valutar leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii. Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul justiţiei, Cătălin Marian Predoiu ANEXA Nr. 1Activele ale căror bunuri fac obiectul trecerii în domeniul public al statului

Nr. crt. Denumirea
1. Exploatarea Minieră Petrila
2. Exploatarea Minieră Paroşeni
3. Exploatarea Minieră Uricani

ANEXA Nr. 2Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluri de participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului

Nr. crt. Instituţia publică sub autoritatea căreia funcţionează debitorul
Debitorul Operatorul economic la care debitorul deţine titluri de participare Numărul de titluri de participare care pot face obiectul transferului
1. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. Societatea Comercială „Telecomunicaţii CFR“ - S.A. 6.629.629
Societatea Comercială „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. 22.680.669
Societatea Comercială „Electrificare CFR“ - S.A. 21.593.339
2. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica“ - S.A. Bucureşti Societatea Comercială „Electrocentrale Bucureşti“ - S.A. 77.892.172
Societatea Comercială „Electrocentrale Deva“ - S.A. 11.302.498
Societatea Comercială „Electrocentrale Paroşeni“ - S.A. 8.604.032SmartCity5

COMENTARII la OUG 84/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 84 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu