E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.82 din 16.11.2016

pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 29 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere faptul că, prin art. 108 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, se reglementează funcţia şi statutul inspectorilor sociali, respectiv „inspectorii sociali reprezintă personalul de specialitate care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării şi beneficiază de statutul specific personalului cu atribuţii de inspecţie şi control",ţinând cont de faptul că, la art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, care prevede că „în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora proiectul de lege privind statutul inspectorului social",în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor servicii publice stabilite prin lege, având în vedere că, „în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorul social exercită atribuţii de autoritate de stat", conform art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, iar în relaţiile cu entităţile inspectate reprezintă interesele statului şi acţionează conform acestor interese în îndeplinirea corespunzătoare a activităţii,ţinând cont de faptul că din activitatea de inspecţie a serviciilor sociale derulată până în prezent a rezultat faptul că sistemul de servicii sociale este slab dezvoltat ca acoperire, dar şi din punct de vedere calitativ există o serie de locaţii în care calitatea acordării serviciilor este precară, fapt semnalat inclusiv prin articole apărute în mass-media ce fac referire la nenumărate abuzuri asupra beneficiarilor, inclusiv la decesele suspecte survenite în unele instituţii care furnizează servicii sociale, atât publice, cât şi private, precum şi la suspiciunea de fraudă apărută în acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi la încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau dependenţă, după caz, se impune acordarea unor prerogative inspectorilor sociali în vederea prevenirii şi eliminării cauzelor care au generat astfel de situaţii, având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a statutului inspectorului social generează consecinţe în ceea ce priveşte capacitatea de funcţionare a instituţiilor statului şi de asigurare a unui grad de securitate şi siguranţă socială beneficiarilor:lipsa unor prerogative în exercitarea atribuţiilor de serviciu care să îi confere autoritate de stat;

prejudicii materiale şi financiare aduse statului din cauza lipsei unei imaginii sociale şi profesionale;

prejudicii aduse beneficiarilor care au fost victime ale oricărei forme de neglijenţă, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente crude, inumane sau degradante care au condus la decese în sistemul de protecţie socială;

prejudicii materiale şi financiare cauzate de autorităţile statului prin lipsa asumării responsabilităţilor de către angajaţi;

inexistenţa unor drepturi specifice ale inspectorului social conduce atât la migrarea acestora către alte instituţii cu recunoaştere socială şi profesională, cât şi compensaţii suplimentare,având în vedere că în prezent Direcţia de Inspecţie Socială îşi exercită atribuţiile de control, evaluare, monitorizare şi investigare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, instituţie supusă sferei de competenţă a inspecţiei sociale, se impune modificarea structurii organizatorice prin crearea unui post distinct de inspector general cu atribuţii în domeniul inspecţiei sociale, pe de altă parte, ţinând cont că prin Legea nr. 68/2012 s-a ratificat Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, iar pentru obţinerea celor 500 milioane euro stipulaţi în actul normativ, România este obligată să îndeplinească un număr de 20 indicatori de rezultat (DLI), obiectivul proiectului fiind „îmbunătăţirea performanţei generale a sistemului românesc de asistenţă socială, prin întărirea managementului performanţei, îmbunătăţirea echităţii şi a eficienţei administrative, precum şi reducerea erorilor şi fraudei", printre indicatorii de îndeplinit care privesc modernizarea sistemului de asistenţă socială se află şi adoptarea Statutului inspectorului social, armonizarea sancţiunilor aplicabile în caz de nerespectare a obligaţiilor aferente acordării beneficiilor de asistenţă socială, precum şi întărirea capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în acţiunile de reducere a erorilor, fraudei, abuzului şi neglijenţei în sistemul de protecţie socială, având în vedere faptul că statul român este obligat să îndeplinească indicatorii prevăzuţi la termenele stabilite (ultimul termen fiind 31 decembrie 2017), indicatori ce trebuie notificaţi instituţiei bancare în vederea eliberării tranşelor din împrumut, astfel încât să poată beneficia de întreaga sumă a împrumutului destinată acoperirii deficitului bugetar. Până la data de 31 decembrie 2017, inspecţia socială are obligaţia de a efectua cel puţin o campanie de control, respectiv de investigare socială, după caz, pentru fiecare DLI. Ţinând cont de faptul că, începând cu anul 2017, inspecţia socială pe lângă atribuţiile de control, evaluare, monitorizare şi investigare socială privind respectarea drepturilor beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale, va avea o nouă atribuţie de control şi investigare socială privind acordarea pensiilor de invaliditate, fiind prevăzută realizarea a cel puţin o campanie de control, conform DLI 10, iar un alt indicator de rezultat care condiţionează acordarea împrumutului, respectiv DLI 17, prevede că fiecare lege pentru următoarele programe de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, venitul minim garantat, indemnizaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi, alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi ajutoarele de încălzire, trebuie să conţină „un set uniform de sancţiuni" astfel încât să fie menţionat acelaşi cuantum pentru aceleaşi prevederi încălcate, precum şi persoanele şi instituţiile ce pot fi sancţionate pentru nerespectarea legislaţiei, cu obligativitatea din subsidiar ca inspecţia socială să şi efectueze câte o campanie de control după aprobarea setului de sancţiuni prevăzute în proiect, având în vedere măsurile de simplificare aprobate la nivelul administraţiei publice centrale prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi necesitatea facilitării accesului cetăţenilor la beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale se impune necesitatea creării unui punct de acces unic la nivel local care să fie cel mai aproape de cetăţean, apreciind că neluarea de urgenţă a unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii de control, evaluare, monitorizare şi investigare socială a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a structurilor sale teritoriale conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de prevenirea şi combaterea erorilor, fraudei, abuzului şi neglijenţei în sistemul de protecţie socială, totodată, se impune modificarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, în sensul de a accentua şi clarifica atribuţiile serviciilor publice de asistenţă socială în ceea ce priveşte acordarea şi administrarea beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a serviciilor sociale, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IStatutul special al funcţiei publice specifice de inspector social Articolul 1(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează statutul funcţionarilor publici numiţi în funcţia publică specifică de inspector social, drepturile, îndatoririle şi atribuţiile specifice, incompatibilităţile, interdicţiile şi conflictele de interese aplicabile inspectorului social.(2) Statutul special al funcţiei publice specifice de inspector social este conferit de exercitarea funcţiei de autoritate de stat cu care este învestit în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi de riscurile specifice la care acesta este expus.(3) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. Articolul 2Funcţia publică specifică de inspector social se exercită în scopul de a controla, evalua, monitoriza şi investiga, după caz: a)respectarea şi aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei sociale, care include două domenii interdependente: asistenţă socială şi asigurări sociale; b)funcţionarea şi dezvoltarea eficientă a sistemului de protecţie socială; c)întrunirea condiţiilor de calitate în domeniul serviciilor sociale şi menţinerea acestora; d)accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la serviciile sociale, beneficiile de asistenţă socială şi la încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependenţă, după caz. Articolul 3(1) Funcţia de inspector social face parte din categoria funcţiilor publice specifice cu statut special şi cuprinde ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice misiunii de inspecţie, respectiv control, evaluare, monitorizare, precum şi activităţii de investigare socială în domeniul protecţiei sociale, conform prevederilor legale. (2) Exercitarea atribuţiilor de serviciu se realizează numai în baza legitimaţiei, insignei şi a ordinului de deplasare semnat de către conducătorul instituţiei centrale şi/sau teritoriale, cu consemnarea misiunii de inspecţie în Registrul unic de control al entităţii inspectate. Articolul 4(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate de stat, inspectorul social beneficiază de stabilitate în funcţie şi de protecţia legii, fiind apărat de orice ingerinţă de natură să îi influenţeze libertatea de execuţie, de apreciere şi de decizie sau de alte influenţe care pot îngrădi realizarea misiunii de inspecţie sau, după caz, a activităţii de investigare socială.(2) Inspectorul social supus ingerinţelor, influenţei sau oricăror altor forme de presiune este obligat să notifice de urgenţă situaţia cu care se confruntă conducătorului ierarhic superior sau, după caz, conducătorului instituţiei centrale.(3) Până la înlăturarea constrângerilor care îi afectează libertatea de acţiune, inspectorul social este înlocuit din echipa de inspecţie. Articolul 5(1) Prin misiune de inspecţie se înţelege totalitatea sarcinilor atribuite inspectorului social pentru realizarea activităţilor de control, evaluare şi monitorizare a sistemului de protecţie socială în vederea identificării situaţiilor de eroare, fraudă, abuz şi neglijenţă şi transmiterii către organele abilitate a datelor şi informaţiilor obţinute.(2) Misiunea de inspecţie se desfăşoară la sediul instituţiilor inspectate şi, după caz, la domiciliul beneficiarilor de protecţie socială, în baza documentelor prevăzute de art. 8 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012.(3) Prin activitatea de investigare socială se înţelege activitatea prin care se identifică cazurile de fraudă, abuz şi neglijenţă care au generat prejudicii materiale şi financiare aduse statului, precum şi încălcări grave ale drepturilor sociale ale beneficiarilor şi transmiterea datelor şi informaţiilor obţinute către organele abilitate.(4) Activitatea prevăzută la alin. (3) este desfăşurată de inspectorii sociali din cadrul instituţiei centrale, respectiv Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care deţin o vechime de minimum 5 ani în activitatea de inspecţie socială. Inspectorii sociali de la nivel teritorial pot efectua activităţi de investigare socială doar la solicitarea conducătorului instituţiei centrale, dar cu respectarea criteriilor de vechime a acestora.(5) Activităţile prevăzute la alin. (1) şi (3) nu vor aduce atingere competenţelor structurilor de specialitate organizate în instituţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6(1) Inspectorul social, purtând asupra sa elementele care atestă funcţia pe care o îndeplineşte, prevăzută la art. 3 alin. (2), are dreptul să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă la locul destinat furnizării de servicii sociale, precum şi la sediul unităţilor care stabilesc modul de încadrare în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz. (2) Inspectorul social îşi desfăşoară activitatea la nivel central şi teritorial.(3) Inspectorul social de la nivel central îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ţării şi, după caz, la solicitarea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în afara ţării, cu respectarea legislaţiei statului respectiv şi a convenţiilor încheiate de România cu aceste state. (4) Inspectorul social de la nivel central, care are o vechime mai mare de 3 ani în activitatea de inspecţie socială, efectuează activităţi de supervizare profesională a inspectorilor sociali de la nivel teritorial. (5) Prin activitatea de supervizare profesională se înţelege activitatea prin care se asigură inspectorilor sociali suport în vederea creşterii performanţei profesionale şi personale, precum şi dezvoltarea instituţională a inspecţiei sociale. Activitatea de supervizare profesională va fi reglementată în Normele metodologice privind pregătirea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali, conform art. 8 alin. (2). (6) Inspectorul social de la nivel teritorial efectuează misiuni de inspecţie în raza de competenţă a instituţiei publice unde îşi desfăşoară activitatea. (7) Inspectorul social de la nivel teritorial poate efectua misiuni de inspecţie şi pe întreg teritoriul ţării, la solicitarea scrisă a conducătorului instituţiei de la nivel central. (8) Misiunea de inspecţie şi activitatea de investigare socială se pot desfăşura şi în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă şi duminică sau în zilele de sărbătoare legală, în funcţie de specificul activităţii entităţii supuse controlului şi/sau de programul de lucru al acesteia, la solicitarea conducătorului instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(9) Inspectorul social are obligaţia să efectueze orice misiune de inspecţie care îi este repartizată, indiferent de locul, data şi tipul inspecţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(10) Inspectorul social poate fi cooptat şi/sau poate coopta în cadrul echipelor mixte de specialişti din alte instituţii cu atribuţii de control în vederea efectuării misiunilor de inspecţie pluridisciplinare şi/sau monitorizării respectării prevederilor legale referitoare la drepturile sociale ale cetăţenilor. (11) Cooptarea se efectuează şi în situaţiile în care obiectivele urmărite cuprind şi sfere de competenţă ale altor autorităţi publice cu atribuţii în control. În aceste situaţii actul de control întocmit este procesul-verbal de control. (12) Ghidul privind procedurile şi metodologiile pentru desfăşurarea misiunilor de inspecţie şi a activităţilor de investigare socială se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Inspectorul social are următoarele atribuţii specifice: a)controlează şi monitorizează modul de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială; b)controlează şi monitorizează modul de acordare şi de furnizare a serviciilor sociale; c)controlează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz; d)controlează respectarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor din sistemul de protecţie socială; e)evaluează şi monitorizează modul de respectare a criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelurilor de calitate; formulează recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciului social evaluat, după caz; f)monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor/ recomandărilor dispuse în activitatea de control şi evaluare şi, după caz, aplică sancţiunile contravenţionale pentru neîndeplinirea acestora, conform prevederilor legale; g)îndrumă persoanele fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, în vederea îmbunătăţirii activităţii şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale; h)desfăşoară activităţi de investigare socială privind modul de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială, a furnizării serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz; i)utilizează echipamente specifice misiunii de inspecţie şi activităţii de investigare socială, respectiv fotografiere şi/sau înregistrare, pentru susţinerea cazurilor care aduc atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului, precum şi în cazurile de fraudă, abuz şi neglijenţă în sistemul de protecţie socială; j)consemnează declaraţiile persoanelor care pot oferi informaţii cu privire la obiectul misiunii de inspecţie sau activităţii de investigare socială, cu sau fără prezenţa martorilor; k)dispune măsuri de remediere a deficienţelor constatate în timpul misiunii de inspecţie ca urmare a nerespectării legislaţiei în vigoare, stabileşte termene de realizare şi responsabili pentru ducerea la îndeplinire a acestora şi aplică sancţiuni contravenţionale, după caz; l)sesizează instituţiile abilitate, conform legislaţiei specifice, în cazul constatării faptelor săvârşite cu încălcarea unor prevederi legale, ce excedează atribuţiilor sale; m)constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în domeniul său de activitate, conform legislaţiei în vigoare; n)desfăşoară activităţi de evaluare în domeniul protecţiei sociale pe teritoriul altor state la solicitarea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu respectarea legislaţiei statutului respectiv şi a convenţiilor încheiate de România cu aceste state. Articolul 8(1) Inspectorul social beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă următoarele:a)de a beneficia de un examen medical gratuit, la finalizarea unei misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială efectuată în medii care prezintă un risc pentru sănătatea fizică şi psihică; b)suplimentarea numărului de zile de concediu de odihnă anual şi încadrarea activităţii în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, potrivit prevederilor legale; c)de a beneficia de bilete de odihnă, tratament si recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; d)sporuri şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri sunt stabilite prin lege; e)de a beneficia, pe perioada efectuării misiunii de inspecţie sau a activităţii de investigare socială desfăşurată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă, de o indemnizaţie zilnică în sumă de 50 lei şi decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, conform prevederilor legale. În situaţia în care nu beneficiază de cazare în aceste condiţii, inspectorul social are dreptul la o sumă zilnică de 100 lei; f)de a beneficia, în mod gratuit, de echipamente specifice misiunii de inspecţie/activităţii de investigare socială, prevăzute de prezentul statut. Elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; g)de a beneficia de abonament lunar pentru transportul în comun, de suprafaţă şi cu metroul, decontate de angajator, sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării cu autoturismul personal în interesul serviciului, aprobate de conducătorul instituţiei, în condiţiile în care transportul nu poate fi asigurat de instituţie; h)de a beneficia de o zi liberă, plătită de angajator, cu ocazia zilei Inspecţiei Sociale, respectiv 20 februarie. Inspectorii sociali care asigură continuitatea activităţii de inspecţie socială în data de 20 februarie vor beneficia de o altă zi liberă; i)de a participa la programe de formare profesională continuă în domeniul specific de activitate şi în domeniile conexe, utile atât activităţii depuse, cât şi dezvoltării carierei profesionale, susţinute de formatorii proprii sau organizate de furnizorii publici şi privaţi de formare profesională, autorizaţi în condiţiile legii, decontate de angajator; j)de a participa la schimburi de experienţă şi bune practici în domeniul protecţiei sociale şi a inspecţiei sociale cu instituţii din alte ţări, decontate de angajator. (2) Normele metodologice privind pregătirea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Daunele materiale constatate prin hotărâre judecătorească definitivă, suferite de inspectorul social sau de către membrii familiei sale, în exercitarea sau ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, se vor acoperi de instituţia la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către instituţia plătitoare de la cei vinovaţi, potrivit legii. Inspectorul social beneficiază de sprijin financiar din partea instituţiei prin decontarea cheltuielilor determinate de daunele materiale suferite în timpul şi/sau din cauza exercitării atribuţiilor, în limitele şi cu respectarea prevederilor legale.(4) În cazul unei acţiuni în instanţă iniţiată de către instituţia controlată sau de un angajat al acesteia împotriva unui inspector social în legătură cu actele şi faptele îndeplinite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, care fac obiectul unor proceduri juridice, acesta are dreptul să solicite sprijin financiar din partea instituţiei prin suportarea sumelor necesare asigurării asistenţei juridice. Condiţiile de acordare a sprijinului financiar sau, după caz, de restituire, în situaţia în care inspectorul social este găsit vinovat de către instanţa de judecată, se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) Personalul care ocupă funcţia specifică de inspector social este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi a celor cu atribuţii de inspecţie şi control. Articolul 9(1) Inspectorul social are următoarele îndatoriri specifice:a)să răspundă, potrivit legii cu privire la constatările, concluziile, propunerile şi măsurile înscrise în procesul-verbal de control sau în orice alt document elaborat în urma misiunii de inspecţie sau activităţii de investigare socială; b)să cunoască, să respecte şi să aplice dispoziţiile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; c)să cunoască dispoziţiile legale cu privire la dreptul cetăţenilor la petiţionare, cât şi dreptul acestora, inclusiv al presei, de a avea acces la informaţiile de interes public, care privesc competenţa inspectorului social sau care rezultă din activitatea desfăşurată de acesta; d)să cunoască şi să aplice dispoziţiile referitoare la regimul informaţiilor clasificate şi să le aplice în mod corespunzător documentelor, datelor şi oricăror altor înscrisuri de care ia cunoştinţă în timpul misiunii de inspecţie sau activităţii de investigare socială; e)să dovedească disponibilitate în situaţiile în care este necesară prezenţa acestuia la locul de muncă în afara programului normal de lucru, pe timpul nopţii, în zilele de sâmbătă şi duminică sau în zilele de sărbătoare legală, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu salarizarea sau compensarea timpului lucrat, potrivit legii; f)să sesizeze instituţia unde îşi desfăşoară activitatea, în caz de incompatibilitate şi conflict de interese, în derularea misiunii de inspecţie; g)să efectueze misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială cu sau fără înştiinţare prealabilă la sediul entităţii inspectate, la sediile altor instituţii şi la domiciliul persoanelor care au legătură cu actul de control/investigare socială, după caz; h)să utilizeze legitimaţia, insigna şi ordinul de deplasare numai în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în limitele şi competenţele stabilite prin actele normative; i)să nu folosească informaţiile obţinute în misiunea de inspecţie şi activitatea de investigare socială pentru atragerea de foloase necuvenite sau pentru a prejudicia imaginea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, a entităţilor inspectate sau a beneficiarilor sistemului de asistenţă socială; j)să participe anual la programe de formare profesională continuă în domeniul inspecţiei sociale, protecţiei sociale sau în domenii conexe. (2) Inspectorul social care încalcă legile şi regulamentele specifice domeniului de activitate, îndatoririle ce îi revin potrivit fişei postului, precum şi normele de conduită, aducând astfel daune sau atingere imaginii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite. Articolul 10(1) Comunicarea informaţiilor care nu au caracter public sau transmiterea documentelor ce conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu respectarea dispoziţiilor care reglementează protejarea informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal.(2) În scopul prevenirii fraudei în sistemul de protecţie socială, comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se poate efectua cu acordul conducerii instituţiei în cadrul căreia inspectorul social în cauză îşi desfăşoară activitatea, numai după finalizarea inspecţiei sau investigaţiei. Articolul 11(1) Echipa de inspecţie este formată din minimum 2 inspectori sociali.(2) În cadrul echipelor mixte organizate ca urmare a cooptării de către alte instituţii cu atribuţii de control vor fi desemnaţi doi inspectori sociali. Desemnarea se va face de către conducătorul instituţiei unde inspectorul social îşi desfăşoară activitatea, în mod curent. Articolul 12(1) Incompatibilităţile şi conflictele de interese prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător funcţiei publice specifice de inspector social.(2) Inspectorului social i se interzice: a)să deţină funcţii şi să desfăşoare activităţi remunerate sau neremunerate în cadrul sau în interesul entităţilor supuse controlului; b)să efectueze misiuni de inspecţie la entităţile la care el, soţul/soţia sau rudele de gradele I -IV au interese directe profesionale, economice sau de altă natură; c)să efectueze misiuni de inspecţie la entităţile cu care au încheiate relaţiile de muncă sau de colaborare în decursul a 3 ani de la data încetării acestor relaţii. (3) Inspectorul social care se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute la alin. (1) şi (2) răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite. Articolul 13
(1) Numirea în funcţia de inspector social se realizează prin act administrativ al conducătorului instituţiei în care acesta urmează să îşi desfăşoare activitatea, în condiţiile legii.
(2) Inspectorul social beneficiază de modalităţile de promovare în funcţia publică.
Articolul 14Începând cu anul 2017, ziua de 20 februarie a fiecărui an se declară Ziua Inspecţiei Sociale. Articolul 15(1) Reglementările prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu celelalte dispoziţii prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile actelor normative care reglementează funcţia publică.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, care fac referire la activitatea desfăşurată de inspectorii sociali, sintagma „domeniul asistenţei sociale" se înlocuieşte cu sintagma „domeniul protecţiei sociale". (3) Asigurarea fondurilor prevăzute de prezentul act normativ se suportă din bugetul anual al instituţiilor publice unde inspectorii sociali îşi îndeplinesc funcţia publică specifică.
Capitolul IIModificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative Articolul 16Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Agenţia are ca scop: a)administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; b)realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de protecţie socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice; c)realizarea activităţilor de control şi investigare socială privind modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependenţă. 2. La articolul 5, literele c) şi e) vor avea următorul cuprins: c)prevenirea erorii, fraudei, abuzului şi neglijenţei în sistemul de protecţie socială, în modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, de furnizare a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau grad de dependenţă, modalităţile de sesizare ale instituţiilor/organelor competente conform legii, fiind stabilite prin ordin de ministru în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... e)evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi licenţierii serviciilor sociale. 3. La articolul 6 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins: k)asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială. 4. La articolul 6 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins: a)asigură evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La articolul 6 alineatul (3), literele c1), e1 ) şi f) vor avea următorul cuprins: c1) dispune autorităţilor administraţiei publice care au stabilit drepturile sociale reactualizarea anchetei sociale, reanalizarea dosarelor beneficiarilor, după caz, iar în situaţia în care există suspiciuni de eroare, fraudă, abuz şi neglijenţă în sistemul de protecţie socială, sesizează organele de urmărire penală competente; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... e1) efectuează activităţi de investigare socială cu privire la furnizarea serviciilor sociale, acordarea beneficiilor de asistenţă socială, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, pentru a identifica eventualele situaţii de eroare, fraudă, abuz şi neglijenţă în sistemul de protecţie socială şi transmite organelor competente probele şi informaţiile rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul declanşării anchetei penale, dacă este cazul; f)desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate şi grad de dependenţă, după caz. 6. La articolul 8, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:(5) Inspectorii sociali îşi desfăşoară activitatea de inspecţie/investigare socială în baza legitimaţiei, insignei şi a ordinului de deplasare semnat de inspectorul general/directorul executiv, având acces la toate documentele şi informaţiile care conţin date relevante în legătură cu realizarea activităţilor de inspecţie/investigare socială.(6) În baza legitimaţiei, insignei şi a ordinului de deplasare semnat de inspectorul general al Agenţiei, inspectorii sociali îşi pot desfăşura activitatea de inspecţie pe întreg teritoriul ţării, indiferent de agenţia în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent. 7. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) În exercitarea atribuţiilor de conducere, directorul general are în subordine un director general adjunct cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale şi un inspector general, funcţie specifică de conducere, echivalentă funcţiei publice generale de conducere, de director general adjunct, cu atribuţii în domeniul inspecţiei sociale.(2) Directorul general adjunct şi inspectorul general sunt numiţi prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în condiţiile legii.(3) Atribuţiile şi responsabilităţile directorului general adjunct şi ale inspectorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei. 8. La articolul 16 alineatul (2), literele h) şi j) se abrogă. 9. La articolul 16 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins: e)controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz; Articolul 17 Articolul 281 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 281 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)-(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131 alin. (3) şi (4), art. 141 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3).(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a)neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (3); b)neîndeplinirea de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2). (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 141 alin. (1).(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:a)de către inspectorii sociali, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2); b)de către primari sau persoanele împuternicite de aceştia, în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (3). (5) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are obligaţia de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(9) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condiţiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz. Articolul 18Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 35 va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 16, art. 21, art. 23 alin. (3) şi (4), art. 25 alin. (1) şi (2) şi art. 33 alin. (2).(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a)neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2); b)neîndeplinirea de către inspectoratul şcolar judeţean a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1). (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei a obligaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi art. 24 alin. (1).(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:a)de către inspectorii sociali, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2); b)de către primari sau de către persoanele împuternicite de aceştia, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (3). (5) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are obligaţia de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(9) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condiţiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz. 2. Articolul 36 se abrogă. Articolul 19 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Articolul 33 va avea următorul cuprins: Art. 33 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către primar a dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3)-(6), art. 25 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 27 alin. (3) şi art. 31 alin. (3).
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a)neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 14 alin. (7), art. 15 alin. (1) şi art. 17 alin. (2) şi (7); b)nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1)-(5), art. 23 alin. (1)-(5) şi art. 31 alin. (3); c)nerespectarea de către asociaţia de proprietari/locatari a dispoziţiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3). (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, situaţia în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3) şi art. 19 alin. (1).(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:a)de către inspectorii sociali, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a); b)de către primari, persoanele împuternicite de aceştia, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (3). (5) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică de îndată organul de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. (7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (8) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(9) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condiţiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
2. Articolul 34 se abrogă.
Articolul 20 Articolul 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către primar a prevederilor art. 14 alin. (2) şi art. 19 alin. (2).(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 25. (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de către beneficiari a prevederilor art. 19 alin. (1). (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către inspectorii sociali.(5) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are obligaţia de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. (7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (9) În situaţia contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), procesele-verbale întocmite de către personalul prevăzut la alin. (4) şi (5) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată. Articolul 21După articolul 10 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a)nerespectarea de către serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti a prevederilor art. 5 alin. (1); b)nerespectarea de către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, a prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3); c)nerespectarea de către unităţile de învăţământ din subordinea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate a prevederilor art. 5 alin. (4). (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de către persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii a prevederilor art. 7 alin. (1).(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către inspectorii sociali.(4) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are obligaţia de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (3) în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. (6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condiţiile alin. (3) şi (4) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată prevăzută la alin. (1). Articolul 22După articolul 100 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi articole , art. 1001 şi 1002, cu următorul cuprins: Articolul 1001 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte: a)nerespectarea de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti a prevederilor art. 23 alin. (3), art. 42 alin. (6), art. 88, art. 903 alin. (2) şi (7); b)nerespectarea de către comisiile de evaluare a prevederilor art. 89 alin. (1) şi (4); c)nerespectarea de către primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin. (1) şi (2), art. 40 alin. (1), art. 44; d)nerespectarea de către serviciile publice de asistenţă socială a prevederilor art. 40 alin. (2); e)nerespectarea de către consiliile judeţene, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a prevederilor art. 85 alin. (5). Articolul 1002 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 1001 se fac de către inspectorii sociali.(2) Constatarea contravenţiilor se poate efectua şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, conform atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), organul de control al Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are obligaţia de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (1) în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege. (4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 1001, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (6) Procesele-verbale întocmite de către personalul prevăzut la alin. (1) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată prevăzută de art. 1001. Articolul 23 Alineatul (1) al articolului 32 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 31 se realizează de către inspectorii sociali. Articolul 24Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 114 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a)prin serviciile publice de asistenţă socială, pentru atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. f), h) şi i) pentru beneficiile de asistenţă socială asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, şi, după caz, a celor prevăzute în legile speciale şi pentru atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-o) şi lit. s) în ceea ce priveşte acordarea şi administrarea serviciilor sociale; 2. La articolul 116 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a)prin serviciul public de asistenţă socială, pentru atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. h)-j) pentru beneficiile de asistenţă socială asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, şi, după caz, a celor prevăzute în legile speciale;
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 25Dispoziţiile art. 17-22 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică de la data de 1 ianuarie 2017. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Laurenţiu-Dănuţ Vlad, secretar de stat Ministrul afacerilor interne, Ioan-Dragoş Tudorache Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 82/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 82 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu