Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 77 din 24 noiembrie 1997

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 25 noiembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 65 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 1997, aprobat prin Legea nr. 72/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 si nr. 76 bis din 29 aprilie 1997 si rectificat prin Ordonanta Guvernului nr. 14/1997, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/1997 si prin alte acte normative, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1997, se aproba urmatoarele influente:
                                   - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL                   +1.051,2
    1. Venituri curente                  +826,6
    a) venituri fiscale,                 +788,0
    din care:
    - impozite directe                 +2.438,1
    - impozite indirecte               -1.650,1
    b) venituri nefiscale                 +38,6
    2. Venituri din capital              +227,5
    3. Incasari din rambursarea
       imprumuturilor acordate             -2,9
    (2) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, in suma de 9,0 miliarde lei, din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale nationale si de mobilizare in suma de 500,0 miliarde lei, din suma de 217,0 miliarde lei de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A., precum si din venituri din privatizare in suma de 1.304,5 miliarde lei.
    (3) Sinteza modificarilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, pe anul 1997, este prezentata in anexa nr. 1.
    (4) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1997, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentata in anexa nr. 2.
    (5) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1997, modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si alocatiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice la care finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, potrivit dispozitiilor legale, sunt prezentate in anexa nr. 3*).
---------------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 3
    (1) Alineatul (1) litera e) liniuta a 2-a din articolul 3 al Ordonantei Guvernului nr. 14/1997 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    " - ape, ape minerale si ape gazoase, toate acestea cu continut de zahar sau alte produse de indulcit si substante aromatizante, 4% ."
    (2) Alineatul (4) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Cota taxei pe valoarea adaugata se stabileste la 9% pentru grau si orz."
    (3) Alineatul (7) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Taxele vamale de import pentru produsele prevazute la pozitiile tarifare 2203.00, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07 si 22.08 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 161/1997 privind taxele vamale de import pentru produsele agricole, in anul 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 si nr. 86 bis din 9 mai 1997, se majoreaza, stabilindu-se dupa cum urmeaza:
    - pozitia tarifara 2203.00        248%
    - pozitia tarifara 22.04          144%
    - pozitia tarifara 22.05          144%
    - pozitia tarifara 2206.00        144%
    - pozitia tarifara 22.07           95%
    - pozitia tarifara 22.08           90% "
    Art. 4
    Ministerului Justitiei i s-au alocat fonduri suplimentare in suma de 9.270.935 mii lei, reprezentand disponibilul din veniturile incasate din timbrul judiciar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, aprobata si modificata prin Legea nr. 106/1995, la finele anului 1996, in suma de 3.291.343 mii lei si, respectiv, la finele semestrului I 1997, in suma de 5.979.592 mii lei. Cu suma mentionata s-au majorat creditele bugetare prevazute in bugetul Ministerului Justitiei, urmand a fi utilizate potrivit destinatiilor aprobate prin anexa nr. 3/13.
    Art. 5
    Articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 se abroga.
    Art. 6
    La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevazute in bugetul de stat pe anul 1997, se aproba urmatoarele influente:
                                        - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                      +1.051,2
    din care:
    1. Cheltuieli curente                      +821,0
    1.1. Cheltuieli de personal                 +11,0
    1.2. Cheltuieli materiale si servicii      +521,3
    1.3. Subventii                             +220,4
    1.3.1. Alocatii de la buget pentru
    institutii publice                          +30,8
    1.3.2. Subventii pe produse si activitati  +199,6
    1.3.3. Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif               -10,0
    1.4. Prime                                   -2,8
    1.5. Transferuri                            +71,1
    2. Cheltuieli de capital                   +175,7
    3. Rambursari de credite externe si
    plati de dobanzi si comisioane aferente
    acestora                                    +54,5
    3.1. Rambursari de credite externe          +30,7
    3.2. Plati de dobanzi si comisioane         +23,8
    Art. 7
    In numarul maxim de personal prevazut in anexa nr. 3/16 pentru Ministerul Sanatatii nu sunt incluse posturile aferente absolventilor facultatilor de medicina si de farmacie incadrati in reteaua Ministerului Sanatatii, care efectueaza stagiul obligatoriu de pregatire practica de un an.
    Art. 8
    Cheltuielile pentru autoritatile publice se majoreaza cu 16,7 miliarde lei, din care pentru:
                                             - miliarde lei -
    - autoritatea judecatoreasca                   +9,3
    - autoritatea executiva                        +6,5
    - alte organe ale autoritatilor publice        +0,9
    Art. 9
    Cheltuielile pentru apararea tarii se majoreaza cu 206,5 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publica si siguranta nationala se majoreaza cu 205,1 miliarde lei.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile pentru actiunile social-culturale prevazute in bugetul de stat pe anul 1997 se majoreaza cu suma de 196,5 miliarde lei, din care: 198,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 0,8 miliarde lei alocatii pentru institutii publice, 2,7 miliarde lei transferuri, 1,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 1,2 miliarde lei rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane aferente, iar cheltuielile de personal se diminueaza cu 8,1 miliarde lei.
    (2) Pe actiuni, aceste influente se repartizeaza astfel:
                                               - miliarde lei -
    - invatamant                                     -2,0
    - sanatate                                     +125,8
    - cultura, religie si actiuni privind
      activitatea sportiva si de tineret            +71,1
    - asistenta sociala, alocatii, pensii,
      ajutoare si indemnizatii                       +1,6
    Art. 11
    Prevederile alineatului (6) al articolului 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 [art. 18 alin. (4) si alin. (13) lit. a) din Legea nr. 72/1997] vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Din fondurile repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 145,5 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor de proiectare, conservare, restaurare, consolidare si punere in valoare a patrimoniului cultural national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala si celor de subordonare locala, precum si al celor apartinand cultelor religioase, contractate in conditiile legii."
    (13) ..................................
    "a) suma de 6.240,0 milioane lei, pusa la dispozitia Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru sprijinirea activitatilor desfasurate de organizatiile nepolitice ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, prin acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de functionarea si dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara, precum si pentru unele actiuni in strainatate;"
    Art. 12
    Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte se majoreaza cu 7,4 miliarde lei.
    Art. 13
    (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majoreaza cu 347,4 miliarde lei, din care: 8,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 38,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 199,6 miliarde lei subventii pe produse si activitati, 13,5 miliarde lei transferuri, 46,3 miliarde lei cheltuieli de capital, 53,9 miliarde lei rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane aferente si se diminueaza cu 10,0 miliarde lei subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si cu 2,8 miliarde lei primele acordate producatorilor agricoli.
    (2) Pe principalele actiuni economice, aceste influente se repartizeaza astfel:
                                - miliarde lei -
    - industrie                     +267,6
    - agricultura si silvicultura     -0,5
    - transporturi si comunicatii    +54,0
    - alte actiuni economice         +26,3
    (3) In anul 1997, Administratia Nationala a Rezervelor Materiale poate utiliza sume si din disponibilul constituit potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale nationale, cu modificarile ulterioare, pentru plata chiriilor aferente stocului de grau din rezerva nationala, pastrat la societatile comerciale.
    Art. 14
    Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se majoreaza cu 20,4 miliarde lei, suma destinata stabilizarii ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si de bancile comerciale, pentru productia de export, pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si pentru executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 1995, 1996 si 1997, potrivit prevederilor legale.
    Art. 15
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judete si pe municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 16
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, cu modificarile aprobate potrivit prezentei ordonante de urgenta, sunt prezentate in anexa nr. 5.
    Art. 17
    Articolul 60 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 se completeaza cu urmatorul text:
    "Diferenta ramasa de incasat la trezoreria statului dupa compensare va putea fi platita din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 1998."
    Art. 18
    Modificarile la titlul "Cheltuieli de capital", potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se introduc in listele de investitii de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
    Art. 19
    (1) Influentele la sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale se vor repartiza pe unitatile administrativ-teritoriale din cadrul judetelor si municipiului Bucuresti, potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 pentru actiunile de sanatate, invatamant si asistenta sociala.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale isi pot rectifica bugetele locale cu sumele incasate din veniturile proprii ale bugetelor locale respective peste cele aprobate, in vederea finantarii unor cheltuieli pentru invatamant, sanatate si asistenta sociala.
    Art. 20
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite, in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele, cu modificarile aprobate prin aceasta ordonanta de urgenta.
    (2) In cadrul aceluiasi termen se vor aproba de catre Guvern bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome din coordonarea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 21
    Intrarile de credite externe prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, raman nemodificate.
    Art. 22
    Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor aproba rectificarea bugetelor locale in termen de cel mult 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 23
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetul de stat si in bugetul Fondului special de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate pe anul 1997, precum si modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 24
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 25
    Guvernul va supune Parlamentului, pana la data de 31 decembrie 1997, spre adoptare, proiectul legii bugetului de stat pe anul 1998.

                         PRIM-MINISTRU
                         VICTOR CIORBEA

                                Contrasemneaza:
                                Ministru de stat,
                                ministrul finantelor,
                                Mircea Ciumara


    ANEXA 1
                           BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                                 - Sinteza -
                                                        - mii lei -
____________________________________________________________________________
I   II  III IV      Denumire     Program         Influente     Program
                    indicator    actualizat                    rectificat
____________________________________________________________________________
     A                  B             1              2         3 = 1 + 2
____________________________________________________________________________
0001            VENITURI       41.205.857.788  1.051.200.000  42.257.057.788
0002          1. VENITURI
                 CURENTE       39.398 857.788    826.600.000  40.225.457.788
0003           A. VENITURI
                  FISCALE      38.075.557.788    788.000.000  38.863.557.788
0004            A1. IMPOZITE
                    DIRECTE    17.511.157.788  2.438.100.000  19.949.257.788
0101            IMPOZITUL PE
                PROFIT          8.966.500.000  1.417.500.000  10.384.000.000
0201            IMPOZITUL PE
                SALARII         8.137.857.788    950.000.000   9.087.857.788
     01       Impozitul pe
              salarii - total  12.650.000.000  1.050.000.000  13.700.000.000
     02       Sume defalcate
              din impozitul
              pe salarii pentru
              bugetele locale
              (se scad)        -4.512.142.212   -100.000.000  -4.612.142.212
0801            ALTE IMPOZITE
                DIRECTE           406.800.000     70.600.000     477.400.000
     02       Impozitul pe
              profit obtinut
              din activitati
              comerciale ilicite
              sau din
              nerespectarea Legii
              privind protectia
              consumatorilor        4.400.000        600.000       5.000.000
     03       Impozitul pe
              dividende de la
              societatile
              comerciale          400.000.000     65.000.000     465.000.000
     04       Impozitul pe
              onorariul
              avocatilor si
              notarilor publici                    5.000.000       5.000.000
     30       Alte incasari din
              impozite directe      2.400.000                      2.400.000
1300            A2. IMPOZITE
                INDIRECTE      20.564.400.000 -1.650.100.000  18.914.300.000
1301            TAXA PE
                VALOAREA
                ADAUGATA       11.805.800.000   -605.800.000  11.200.000.000
1401            ACCIZE SI
                IMPOZIT PE
                CIRCULATIE      4.959.800.000   -755.000.000   4.204.800.000
     01       Accize            3.355.000.000   -755.000.000   2.600.000.000
     02       Impozitul pe
              titeiul din
              productia interna
              si gazele
              naturale          1.604.800.000                  1.604.800.000
1601            TAXE VAMALE     3.524.300.000   -274.300.000   3.250.000.000
     01       Taxe vamale de
              la persoane
              juridice          3.424.300.000   -274.300.000   3.150.000.000
     02       Taxe vamale si
              alte venituri
              incasate de la
              persoane fizice
              prin unitatile
              vamale              100.000.000                    100.000.000
1701            ALTE IMPOZITE
                INDIRECTE         274.500.000    -15.000.000     259.500.000
     02       Majorari si
              penalitati de
              intarziere pentru
              venituri nevarsate
              la termen            70.000.000     10.000.000      80.000.000
     03       Taxe pentru
              eliberarea de
              licente si
              autorizatii de
              functionare          35.000.000    -15.000.000      20.000.000
     05       Taxe asupra
              tranzactiilor cu
              valori mobiliare     10.000.000     25.000.000      35.000.000
     10       Venituri din taxele
              judiciare de timbru  50.000.000    -40.000.000      10.000.000
     11       Taxe de timbru
              pentru sume
              contestate si
              aplicate de
              organele
              Ministerului
              Finantelor                           2.000.000       2.000.000
     12       Taxe de timbru
              pentru activitatea
              notariala                            5.000.000       5.000.000
     30       Alte incasari din
              impozite indirecte  109.500.000     -2.000.000     107.500.000
1900           B. VENITURI
                  NEFISCALE     1.323.300.000     38.600.000   1.361.900.000
2001              VARSAMINTE
                  DIN PROFITUL
                  NET AL REGIILOR
                  AUTONOME        251.000.000      9.000.000     260.000.000
2101              VARSAMINTE DE
                  LA INSTITUTIILE
                  PUBLICE         244.500.000     98.400.000     342.900.000
     01       Taxe de metrologie      100.000        200.000         300.000
     02       Taxe pentru brevete
              de inventii si
              inregistrarea
              marcilor
              de fabrica            8.500.000                      8.500.000
     03       Taxe pentru
              prestatiile
              si serviciile
              efectuate
              de capitaniile
              de port si pentru
              eliberarea
              autorizatiilor
              de transport cu
              autovehicule in
              trafic international
              de marfuri           10.500.000        500.000      11.000.000
     04       Taxe consulare      105.000.000     25.000.000     130.000.000
     05       Taxe pentru
              analize
              efectuate de
              laboratoare,
              altele decat
              cele sanitare,
              de pe langa
              institutii            1.500.000      1.000.000       2.500.000
     07       Venituri din
              incasarea
              contravalorii
              lucrarilor de
              combatere a
              daunatorilor si
              bolilor in sectorul
              vegetal               2.500.000                      2.500.000
     08       Veniturile
              unitatilor de
              reproductie si
              selectie a
              animalelor            2.000.000                      2.000.000
     09       Veniturile
              circumscriptiilor,
              laboratoarelor si
              dispensarelor
              veterinare           32.000.000      6.000.000      38.000.000
     10       Taxe si alte
              venituri din
              protectia mediului      200.000        200.000         400.000
     12       Varsaminte din
              disponibilitatile
              institutiilor publice
              si activitatilor
              autofinantate           700.000                        700.000
     13       Varsaminte din
              veniturile
              institutiilor
              publice si
              activitatilor
              autofinantate         4.000.000                      4.000.000
     14       Venituri din
              timbrul judiciar      7.500.000                      7.500.000
     30       Alte venituri de
              la institutiile
              publice              70.000.000     65.500.000     135.500.000
2201            DIVERSE
                VENITURI          827.800.000    -68.800.000     759.000.000
     01       Venituri din
              aplicarea
              prescriptiei
              extinctive            2.500.000                      2.500.000
     03       Venituri din
              amenzi si
              alte sanctiuni
              aplicate
              potrivit
              dispozitiilor
              legale              120.000.000     20.000.000     140.000.000
     04       Incasari din cota
              retinuta, conform
              Legii nr. 6/1973      1.800.000                      1.800.000
     05       Restituiri de
              fonduri din
              finantarea
              bugetara a anilor
              precedenti          270.000.000     30.000.000     300.000.000
     07       Venituri din
              concesiuni              700.000                        700.000
     09       Incasarea
              dobanzilor
              aferente ratelor
              lunare din vanzarea
              locuintelor
              construite
              din fondurile
              statului              2.800.000      1.200.000       4.000.000
     10       Dobanzi incasate
              din depozite
              constituite la
              banci               180.000.000    -90.000.000      90.000.000
     12       Incasari din
              valorificarea
              bunurilor
              confiscate,
              abandonate si alte
              sume constatate o
              data cu confiscarea
              potrivit legii      160.000.000    -30.000.000     130.000.000
     30       Incasari din
              alte surse           90.000.000                     90.000.000
3000          II. VENITURI DIN
                  CAPITAL       1.803.000.000    227.500.000   2.030.500.000
3001             VENITURI DIN
                 VALORIFICAREA
                 UNOR BUNURI
                 ALE STATULUI   1.803.000.000    227.500.000   2.030.500.000
     01       Venituri din
              valorificarea
              unor bunuri ale
              institutiilor
              publice               9.000.000                      9.000.000
     02       Venituri din
              valorificarea
              stocurilor de la
              rezervele materiale
              nationale si de
              mobilizare          717.000.000*)                717.000.000*)
----------------
    *) din care: 217.000.000 mii lei de la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.

     04       Venituri din
              privatizare       1.077.000.000    227.500.000   1.304.500.000
4200          VI. INCASARI DIN
                 RAMBURSAREA
                 IMPRUMUTURILOR
                 ACORDATE           4.000.000     -2.900.000       1.100.000
4201           INCASARI DIN
               RAMBURSAREA
               IMPRUMUTURILOR
               ACORDATE             4.000.000     -2.900.000       1.100.000
     01       Incasari din
              rambursarea
              imprumuturilor
              acordate pentru
              finalizarea unor
              obiective aprobate
              prin conventii
              bilaterale si
              acorduri
              interguvernamentale   3.900.000     -2.900.000       1.000.000
     05       Incasari din
              rambursarea
              imprumuturilor
              acordate
              persoanelor care
              beneficiaza de
              statutul
              de refugiat             100.000                        100.000
5001          II. CHELTUIELI
                - TOTAL        54.611.352.758  1.051.200.000  55.662.552.758
        01    CHELTUIELI
              CURENTE          48.031.325.535    821.053.902  48.852.379.437
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL        11.998.202.239     11.012.935  12.009.215.174
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         6.197.143.021    521.306.111   6.718.449.132
        34     SUBVENTII        3.587.907.056    220.400.000   3.808.307.056
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice         737.724.912     30.800.000     768.524.912
        35 02     Subventii pe
                  produse si
                  activitati    1.010.656.457    199.600.000   1.210.256.457
        35 03     Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif         1.019.525.687    -10.000.000   1.009.525.687
        35 04     Alocatii
                  pentru
                  compensarea
                  cresterii
                  pretului la
                  paine           820.000.000                    820.000.000
        36       PRIME            555.500.000     -2.800.000     552.700.000
        38       TRANSFERURI   15.901.555.428     71.134.856  15.972.690.284
        49       DOBANZI
                 AFERENTE
                 DATORIEI
                 PUBLICE        9.734.140.000                  9.734.140.000
        60       REZERVE           56.877.791                     56.877.791
        70       CHELTUIELI DE
                 CAPITAL        3.649.768.205    175.698.000   3.825.466.205
        79        IMPRUMUTURI
                  ACORDATE      1.499.808.112                  1.499.808.112
        80 02      Imprumuturi
                   acordate
                   pentru
                   finalizarea
                   unor
                   obiective
                   aprobate
                   prin conventii
                   bilaterale si
                   acorduri
                   inter-
                   guvernamentale  49.283.112                     49.283.112
        80 05      Imprumuturi
                   acordate
                   persoanelor
                   care
                   beneficiaza de
                   statutul de
                   refugiat si
                   sunt lipsite
                   de mijloace
                   de existenta       525.000                        525.000
        80 06      Imprumuturi
                   acordate
                   pentru
                   creditarea
                   agriculturii 1.050.000.000                  1.050.000.000
        80 07      Imprumuturi
                   acordate
                   pentru
                   acoperirea
                   arieratelor
                   catre RENEL
                   si ROMGAZ      400.000.000                    400.000.000
        84         RAMBURSARI
                   DE CREDITE,
                   PLATI DE
                   DOBANZI SI
                   COMISIOANE
                   LA CREDITE   1.430.450.906     54.448.098   1.484.899.004
        85          Rambursari
                    de credite
                    externe si
                    plati de
                    dobanzi si
                    comisioane
                    la creditele
                    externe
                    contractate
                    de ordonatorii
                    de credite  1.418.079.006     54.448.098   1.472.527.104
        85 01     Rambursari
                  de credite
                  externe         772.634.625     30.641.194     803.275.819
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      645.444.381     23.806.904     669.251.285
        87      Rambursari de
                imprumuturi        12.371.900                     12.371.900
        87 03     Rambursarea
                  imprumutului
                  acordat de
                  bugetul
                  asigurarilor
                  sociale de stat  12.371.900                     12.371.900
5100             Partea I
                 - SERVICII
                 PUBLICE
                 GENERALE       1.950.457.378     16.740.935   1.967.198.313
5101            Autoritati
                publice         1.950.457.378     16.740.935   1.967.198.313
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         1.740.425.687    -32.887.065   1.707.538.622
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL       1.099.499.711    -46.987.065   1.052.512.646
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         417.955.650     28.154.000     446.109.650
        34       SUBVENTII         13.333.944                     13.333.944
        35 01      Alocatii de
                   la buget
                   pentru
                   institutii
                   publice         13.333.944                     13.333.944
        38       TRANSFERURI      209.636.382    -14.054.000     195.582.382
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           197.060.331     49.628.000     246.688.331
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE           12.971.360                     12.971.360
        85        Rambursari de
                  credite externe si
                  plati de dobanzi
                  si comisioane la
                  creditele externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite          12.971.360                     12.971.360
        85 01     Rambursari de
                  credite externe  11.192.400                     11.192.400
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane     1.778.960                      1.778.960
     01         Presedintia
                Romaniei           23.236.915                     23.236.915
     02         Autoritati
                legislative       195.493.977                    195.493.977
     03         Autoritati
                judecatoresti     531.564.357      9.270.935     540.835.292
     04         Alte organe ale
                autoritatilor
                publice            92.023.827        900.000      92.923.827
     05         Autoritati
                executive       1.108.138.302      6.570.000   1.114.708.302
5400             Partea a II-a
                 - APARARE,
                 ORDINE
                 PUBLICA SI
                 SIGURANTA
                 NATIONALA      7.181.157.268    411.609.669   7.592.766.937
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         5.118.203.559    343.139.669   5.461.343.228
        02       CHELTUIELI
                 DE PERSONAL    2.708.070.871     56.800.000   2.764.870.871
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII       2.088.606.547    256.339.669   2.344.946.216
        34       SUBVENTII        320.650.000     30.000.000     350.650.000
        35 01     Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice         320.650.000     30.000.000     350.650.000
        38       TRANSFERURI          876.141                        876.141
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL         1.379.741.435     69.170.000   1.448.911.435
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE          683.212.274       -700.000     682.512.274
        85        Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite         683.212.274       -700.000     682.512.274
        85 01     Rambursari
                  de credite
                  externe         419.255.844                    419.255.844
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      263.956.430       -700.000     263.256.430
5401            Aparare
                nationala       4.575.977.849    206.500.000   4.782.477.849
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         2.740.582.165    135.000.000   2.875.582.165
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL       1.500.469.412     19.000.000   1.519.469.412
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII       1.240.076.607    116.000.000   1.356.076.607
        38       TRANSFERURI           36.146                         36.146
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL         1.210.120.208     71.500.000   1.281.620.208
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE          625.275.476                    625.275.476
        85        Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite         625.275.476                    625.275.476
        85 01     Rambursari
                  de credite
                  externe         381.558.539                    381.558.539
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      243.716.937                    243.716.937
     01         Administratie
                centrala           30.190.676                     30.190.676
     02         Aparare nationala
                si operatiuni
                de mentinere
                a pacii         3.365.757.490    135.000.000   3.500.757.490
     03         Actiuni de
                integrare
                euroatlantica
                si pentru
                constituirea
                fortei de
                reactie rapida  1.139.029.683     71.500.000   1.210.529.683
     04         Parteneriat
                pentru pace        41.000.000                     41.000.000
5501            Ordinea publica
                si siguranta
                nationala       2.605.179.419    205.109.669   2.810.289.088
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         2.377.621.394    208.139.669   2.585.761.063
        02       CHELTUIELI
                 DE PERSONAL    1.207.601.459     37.800.000   1.245.401.459
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         848.529.940    140.339.669     988.869.609
        34       SUBVENTII        320.650.000     30.000.000     350.650.000
        35 01     Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice         320.650.000     30.000.000     350.650.000
        38       TRANSFERURI          839.995                        839.995
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           169.621.227     -2.330.000     167.291.227
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE           57.936.798       -700.000      57.236.798
        85        Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite          57.936.798       -700.000      57.236.798
        85 01     Rambursari de
                  credite externe  37.697.305                     37.697.305
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane    20.239.493       -700.000      19.539.493
     01         Administratie
                centrala           71.223.686                     71.223.686
     02         Politie           883.058.025     59.609.997     942.668.022
     03         Protectie si
                paza contra
                incendiilor       145.528.541     15.662.223     161.190.764
     04         Paza si
                supravegherea
                frontierei        257.365.696     49.671.862     307.037.558
     05         Jandarmerie       275.492.198     42.975.000     318.467.198
     06         Siguranta
                nationala         527.268.039      5.109.669     532.377.708
     07         Penitenciare      320.650.000     30.000.000     350.650.000
     50         Alte institutii
                si actiuni
                privind ordinea
                publica si
                siguranta
                nationala         124.593.234      2.080.918     126.674.152
5700             Partea a III-a
                 CHELTUIELI
                 SOCIAL -
                 - CULTURALE   18.130.543.802    196.532.931  18.327.076.733
     01         CHELTUIELI
                CURENTE        16.662.611.180    194.342.600  16.856.953.780
     02          CHELTUIELI
                 DE PERSONAL    7.564.275.996     -8.100.000   7.556.175.996
     20          CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII       2.566.566.718    198.937.442   2.765.504.160
     34          SUBVENTII      1.219.046.476        800.000   1.219.846.476
     35 01        Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice         399.046.476        800.000     399.846.476
     35    04     Alocatii
                  pentru
                  compensarea
                  cresterii
                  pretului
                  la paine        820.000.000                    820.000.000
        38       TRANSFERURI    5.312.721.990      2.705.158   5.315.427.148
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL         1.042.740.721      1.000.000   1.043.740.721
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE          425.191.901      1.190.331     426.382.232
        85        Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite         412.820.001      1.190.331     414.010.332
        85 01     Rambursari
                  de credite
                  externe         244.007.586      1.480.016     245.487.602
        85 02     Plati de
                  dobanzi
                  si comisioane   168.812.415       -289.685     168.522.730
        87        Rambursari de
                  imprumuturi      12.371.900                     12.371.900
        87 03     Rambursarea
                  imprumutului
                  acordat de
                  bugetul
                  asigurarilor
                  sociale de
                  stat             12.371.900                     12.371.900
5701            Invatamant      7.680.565.787     -2.000.000   7.678.565.787
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         6.903.531.485     -2.000.000   6.901.531.485
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL       4.801.375.853     -6.000.000   4.795.375.853
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII       1.142.223.007      3.960.000   1.146.183.007
        34       SUBVENTII         88.755.062                     88.755.062
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice          88.755.062                     88.755.062
        38       TRANSFERURI      871.177.563         40.000     871.217.563
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           772.380.917                    772.380.917
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE            4.653.385                      4.653.385
        85        Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite           4.653.385                      4.653.385
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane     4.653.385                      4.653.385
     01         Administratie
                centrala           18.900.420                     18.900.420
     02         Invatamant
                prescolar         458.891.156         60.000     458.951.156
     03         Invatamant
                primar si
                gimnazial       2.970.138.325                  2.970.138.325
     04         Invatamant
                liceal          1.312.819.904      1.040.000   1.313.859.904
     05         Invatamant
                profesional       231.320.520                    231.320.520
     06         Invatamant
                postliceal         95.213.283                     95.213.283
     07         Case de copii     298.041.670                    298.041.670
     08         Invatamant
                special           466.478.140                    466.478.140
     09         Invatamant
                superior        1.351.447.290     -3.100.000   1.348.347.290
     10         Biblioteci
                centrale,
                universitare
                si pedagogice      48.651.593                     48.651.593
     14         Internate,
                camine si
                cantine pentru
                elevi si studenti  54.912.943                     54.912.943
     25         Servicii publice
                descentralizate    94.041.900                     94.041.900
     50         Alte institutii
                si actiuni de
                invatamant        279.708.643                    279.708.643
5801            Sanatate        4.312.696.565    125.781.431   4.438.477.996
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         3.704.127.879    124.591.100   3.828.718.979
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL       2.597.868.921        100.000   2.597.968.921
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII       1.083.016.583    124.491.100   1.207.507.683
        38       TRANSFERURI       23.242.375                     23.242.375
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           208.311.730                    208.311.730
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE          400.256.956      1.190.331     401.447.287
        85        Rambursari de
                  credite externe
                  si plati de
                  dobanzi si
                  comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite         400.256.956      1.190.331     401.447.287
        85 01     Rambursari
                  de credite
                  externe         237.437.586      1.480.016     238.917.602
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      162.819.370       -289.685     162.529.685
     01         Administratie
                centrala           19.100.000                     19.100.000
        02      Dispensare
                medicale          886.473.096                    886.473.096
        03      Spitale         2.399.035.177    120.351.100   2.519.386.277
        04      Sanatorii si
                preventorii        45.783.427     -1.000.000      44.783.427
        05      Crese              43.234.265         15.000      43.249.265
        06      Leagane de
                copii              61.100.000                     61.100.000
        07      Centre de
                transfuzii
                sanguine           36.161.503                     36.161.503
        08      Servicii de
                ambulanta         108.076.765                    108.076.765
        09      Centre de
                sanatate,
                diagnostic si
                tratament          50.015.684      1.125.000      51.140.684
        25      Servicii publice
                descentralizate    77.487.000                     77.487.000
        50      Alte institutii
                si actiuni
                sanitare          586.229.648      5.290.331     591.519.979
5901            Cultura, religie
                si actiuni
                privind
                activitatea
                sportiva
                si de tineret     776.819.170     71.164.000     847.983.170
        01      CHELTUIELI
                CURENTE           739.538.785     70.164.000     809.702.785
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL         108.479.565     -2.200.000     106.279.565
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         271.361.806     70.000.000     341.361.806
        34       SUBVENTII        306.351.909        800.000     307.151.909
        35 01     Alocatii de la
                  buget pentru
                  institutii
                  publice         306.351.909        800.000     307.151.909
        38       TRANSFERURI       53.345.505      1.564.000      54.909.505
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            37.280.385      1.000.000      38.280.385
     01         Administratie
                centrala           21.057.104     -1.550.000      19.507.104
     02         Biblioteci
                publice
                nationale          19.021.310      1.000.000      20.021.310
     04         Muzee              63.955.715                     63.955.715
     05         Teatre si
                institutii
                profesioniste de
                spectacole si
                concerte           69.678.494                     69.678.494
     15         Culte religioase   83.807.372                     83.807.372
     20         Activitatea
                sportiva          163.439.315        800.000     164.239.315
     21         Activitatea de
                tineret            11.459.000        400.000      11.859.000
     25         Servicii publice
                descentralizate    16.332.678       -650.000      15.682.678
     50         Alte institutii
                si actiuni privind
                cultura, religia
                si activitatea
                sportiva si de
                tineret           328.068.182     71.164.000     399.232.182
6001            Asistenta
                sociala,
                alocatii,
                pensii,
                ajutoare si
                indemnizatii    5.360.462.280      1.587.500   5.362.049.780
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         5.315.413.031      1.587.500   5.317.000.531
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          56.551.657                     56.551.657
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          69.965.322        486.342      70.451.664
        34       SUBVENTII        823.939.505                    823.939.505
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice           3.939.505                      3.939.505
        35 04     Alocatii pentru
                  compensarea
                  cresterii
                  pretului
                  la paine        820.000.000                    820.000.000
        38       TRANSFERURI    4.364.956.547      1.101.158   4.366.057.705
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            24.767.689                     24.767.689
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE           20.281.560                     20.281.560
        85        Rambursari
                  de credite
                  externe si
                  plati de dobanzi
                  si comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite           7.909.660                      7.909.660
        85 01     Rambursari de
                  credite externe   6.570.000                      6.570.000
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane     1.339.660                      1.339.660
        87        Rambursari de
                  imprumuturi      12.371.900                     12.371.900
        87 03     Rambursarea
                  imprumutului
                  acordat de
                  bugetul
                  asigurarilor
                  sociale de stat  12.371.900                     12.371.900
     01         Administratie
                centrala           26.276.598                     26.276.598
     02         Camine de
                batrani si
                pensionari            490.421                        490.421
     08         Centre de primire
                a minorilor           205.895                        205.895
     09         Ajutor social         220.000                        220.000
     10         Plasament
                familial           15.000.000                     15.000.000
     13         Alocatii pentru
                compensarea
                cresterii
                pretului la
                paine             820.000.000                    820.000.000
     15         Alocatia de
                stat pentru
                copii           3.186.824.000                  3.186.824.000
     17         Ajutoare
                pentru sotii
                de militari
                in termen             667.568                        667.568
     18         Centre de
                primire,
                triere si
                cazare a
                persoanelor
                solicitante a
                statutului de
                refugiat            2.000.000                      2.000.000
     20         Pensii, ajutoare,
                indemnizatii
                si sporuri
                I.O.V.R.,
                veterani de
                razboi si
                pentru alte
                categorii de
                beneficiari       548.034.416                    548.034.416
     21         Pensii militari   550.979.750      1.464.413     552.444.163
     25         Servicii publice
                descentralizate    56.224.304                     56.224.304
     50         Alte actiuni
                privind asistenta
                sociala, alocatii,
                pensii, ajutoare
                si indemnizatii   153.539.328        123.087     153.662.415
6300             Partea a IV-a
                 - SERVICII SI
                 DEZVOLTARE
                 PUBLICA,
                 LOCUINTE, MEDIU
                 SI APE           569.553.189      7.400.000     576.953.189
        01      CHELTUIELI
                CURENTE           377.663.762        600.000     378.263.762
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          28.502.400        600.000      29.102.400
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII           9.527.380                      9.527.380
        38       TRANSFERURI      339.633.982                    339.633.982
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           191.889.427      6.800.000     198.689.427
6301            Servicii si
                dezvoltare
                publica
                si locuinte       415.446.744      1.800.000     417.246.744
        01      CHELTUIELI
                CURENTE           345.246.549                    345.246.549
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL           4.296.782                      4.296.782
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE
                 SI SERVICII        1.315.785                      1.315.785
        38       TRANSFERURI      339.633.982                    339.633.982
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            70.200.195      1.800.000      72.000.195
     01         Administratie
                centrala            6.345.567                      6.345.567
     08         Locuinte          376.501.177      1.800.000     378.301.177
     50         Alte actiuni
                privind
                dezvoltarea
                publica
                si locuinte        32.600.000                     32.600.000
6401            Mediu si ape      154.106.445      5.600.000     159.706.445
     01         CHELTUIELI
                CURENTE            32.417.213        600.000      33.017.213
     02          CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          24.205.618        600.000      24.805.618
     20          CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII           8.211.595                      8.211.595
     70         CHELTUIELI DE
                CAPITAL           121.689.232      5.000.000     126.689.232
     01          Dezvoltare
                 surse de apa,
                 acumulari
                 si amenajari
                 hidrotehnice     111.021.332      4.000.000     115.021.332
     02          Supravegherea
                 si protectia
                 mediului,
                 reducerea si
                 controlul
                 poluarii          42.355.113      1.600.000      43.955.113
     03          Prospectiuni
                 geologice
                 privind sursele
                 de apa               730.000                        730.000
6600              Partea a V-a -
                  - ACTIUNI
                  ECONOMICE     7.623.273.403    347.416.465   7.970.689.868
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         6.529.074.998    247.158.698   6.776.233.696
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL         455.094.742      8.000.000     463.094.742
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         341.444.775     38.875.000     380.319.775
        34       SUBVENTII      2.034.235.287    189.600.000   2.223.835.287
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice           4.053.143                      4.053.143
        35 02     Subventii pe
                  produse si
                  activitati    1.010.656.457    199.600.000   1.210.256.457
        35 03     Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif         1.019.525.687    -10.000.000   1.009.525.687
        36      PRIME             555.500.000     -2.800.000     552.700.000
        38      TRANSFERURI     3.142.800.194     13.483.698   3.156.283.892
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           785.123.034     46.300.000     831.423.034
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE          309.075.371     53.957.767     363.033.138
        85        Rambursari
                  de credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite         309.075.371     53.957.767     363.033.138
        85 01     Rambursari
                  de credite
                  externe          98.178.795     29.161.178     127.339.973
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      210.896.576     24.796.589     235.693.165
6601            Industrie       1.702.227.626    267.600.000   1.969.827.626
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         1.382.328.890    219.600.000   1.601.928.890
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          51.972.834                     51.972.834
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         128.281.456     20.000.000     148.281.456
        34       SUBVENTII        874.089.600    199.600.000   1.073.689.600
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice           4.053.143                      4.053.143
        35 02     Subventii pe
                  produse si
                  activitati      869.636.457    199.600.000   1.069.236.457
        35 03     Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif               400.000                        400.000
        38       TRANSFERURI      327.985.000                    327.985.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           316.892.700     48.000.000     364.892.700
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE            3.006.036                      3.006.036
        85        Rambursari
                  de credite
                  externe si plati
                  de dobanzi si
                  comisioane la
                  creditele externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite           3.006.036                      3.006.036
        85 01     Rambursari de
                  credite externe   1.570.204                      1.570.204
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane     1.435.832                      1.435.832
     01         Administratie
                centrala           80.420.869                     80.420.869
     02         Prospectiuni
                si lucrari
                geologice pentru
                descoperirea de
                resurse minerale  105.603.664     20.000.000     125.603.664
     03         Combustibili
                minerali solizi   582.449.000    152.355.000     734.804.000
     05         Electricitate si
                alte forme de
                energie           153.000.000                    153.000.000
     06         Resurse minerale,
                altele decat
                combustibili      736.948.057     95.245.000     832.193.057
     50         Alte cheltuieli
                in domeniul
                industriei         43.806.036                     43.806.036
6701            Agricultura si
                silvicultura    3.725.180.984       -500.000   3.724.680.984
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         3.641.033.278     -6.500.000   3.634.533.278
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL         358.473.798      8.000.000     366.473.798
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         159.233.793      5.175.000     164.408.793
        34       SUBVENTII      1.019.125.687    -10.000.000   1.009.125.687
        35 03     Subventii
                  pentru
                  acoperirea
                  diferentelor
                  de pret si
                  tarif         1.019.125.687    -10.000.000   1.009.125.687
        36       PRIME            555.500.000     -2.800.000     552.700.000
        38       TRANSFERURI    1.548.700.000     -6.875.000   1.541.825.000
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            50.017.000      6.000.000      56.017.000
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE           34.130.706                     34.130.706
        85        Rambursari
                  de credite
                  externe si
                  plati de dobanzi
                  si comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate de
                  ordonatorii de
                  credite          34.130.706                     34.130.706
        85 01     Rambursari de
                  credite externe  19.344.787                     19.344.787
        85 02     Plati de dobanzi
                  si comisioane    14.785.919                     14.785.919
     01         Administratie
                centrala           11.420.619        400.000      11.820.619
     02         Amendare soluri
                acide si alcaline   5.229.000                      5.229.000
     03         Acoperire sume
                fixe la seminte   159.000.000    -10.000.000     149.000.000
     04         Combatere
                daunatori si boli
                in sectorul
                vegetal            79.497.628      1.357.000      80.854.628
     05         Reproductie si
                selectie animale,
                prevenire si
                combatere boli in
                sectorul animal    78.257.816      1.986.000      80.243.816
     06         Programe pentru
                sustinerea
                preturilor
                la produsele
                agricole           12.839.284                     12.839.284
     07         Subventionare
                dobanzi
                aferente
                creditelor
                bancare acordate
                producatorilor
                agricoli          265.625.687                    265.625.687
     08         Alocatii pentru
                ingrasaminte
                chimice           200.000.000                    200.000.000
     10         Alte programe
                pentru
                sprijinirea
                producatorilor
                agricoli        2.074.000.000     -2.300.000   2.071.700.000
     14         Imbunatatiri
                funciare,
                irigatii,
                desecari si
                combaterea
                eroziunii
                solului           298.791.422                    298.791.422
     15         Silvicultura       14.267.000       -500.000      13.767.000
     25         Servicii publice
                descentralizate   340.604.537      9.432.000     350.036.537
     50         Alte unitati
                si actiuni
                din domeniul
                agriculturii si
                silviculturii     185.647.991       -875.000     184.772.991
6801            Transporturi si
                comunicatii     1.728.618.451     53.957.767   1.782.576.218
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         1.070.446.366                  1.070.446.366
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          20.298.636                     20.298.636
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          20.712.536                     20.712.536
        34       SUBVENTII        141.020.000                    141.020.000
        35 02     Subventii pe
                  produse si
                  activitati      141.020.000                    141.020.000
        38       TRANSFERURI      888.415.194                    888.415.194
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL           386.233.456                    386.233.456
        84       RAMBURSARI DE
                 CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI
                 COMISIOANE LA
                 CREDITE          271.938.629     53.957.767     325.896.396
        85        Rambursari
                  de credite
                  externe si
                  plati de
                  dobanzi si
                  comisioane
                  la creditele
                  externe
                  contractate
                  de ordonatorii
                  de credite      271.938.629     53.957.767     325.896.396
        85 01     Rambursari
                  de credite
                  externe          77.263.804     29.161.178     106.424.982
        85 02     Plati de
                  dobanzi si
                  comisioane      194.674.825     24.796.589     219.471.414
     01         Administratie
                centrala           14.676.725                     14.676.725
     02         Aviatie civila    250.870.108     53.957.767     304.827.875
     03         Navigatie civila   52.045.449                     52.045.449
     04         Zone libere           458.000                        458.000
     05         Drumuri si
                poduri            468.912.606                    468.912.606
     06         Transport
                feroviar          723.396.486                    723.396.486
     07         Transport
                in comun          203.274.000                    203.274.000
     10         Comunicatii        14.836.777                     14.836.777
     50         Alte cheltuieli
                in domeniul
                transporturilor
                si comunicatiilor     148.300                        148.300
6901            Alte actiuni
                economice         467.246.342     26.358.698     493.605.040
        01      CHELTUIELI
                CURENTE           435.266.464     34.058.698     469.325.162
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          24.349.474                     24.349.474
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII          33.216.990     13.700.000      46.916.990
        38       TRANSFERURI      377.700.000     20.358.698     398.058.698
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            31.979.878     -7.700.000      24.279.878
     01         Administratie
                centrala            4.664.848                      4.664.848
     02         Rezerve materiale
                nationale si de
                mobilizare         81.978.636      6.100.000      88.078.636
     03         Prevenirea si
                combaterea
                inundatiilor si
                gheturilor          2.203.838       -100.000       2.103.838
     04         Meteorologie si
                hidrologie         17.885.000                     17.885.000
     05         Stimularea
                productiei
                de export si a
                exportului        200.000.000     20.358.698     220.358.698
     06         Actiuni de
                cooperare
                economica
                internationala    122.000.000                    122.000.000
     07         Stimularea
                intreprinderilor
                mici si mijlocii    3.000.000                      3.000.000
     50         Alte cheltuieli    35.514.020                     35.514.020
7100             Partea a VI-a -
                 - ALTE ACTIUNI 1.103.458.752     -2.500.000   1.100.958.752
        01      CHELTUIELI
                CURENTE         1.050.245.495     -5.300.000   1.044.945.495
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL         142.758.519        700.000     143.458.519
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         773.041.951     -1.000.000     772.041.951
        34       SUBVENTII            641.349                        641.349
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice             641.349                        641.349
        38       TRANSFERURI      133.803.676     -5.000.000     128.803.676
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            53.213.257      2.800.000      56.013.257
7101            Cercetare
                stiintifica       804.342.942                    804.342.942
        01      CHELTUIELI
                CURENTE           774.536.832                    774.536.832
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          45.697.521                     45.697.521
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         652.174.347                    652.174.347
        34       SUBVENTII            641.349                        641.349
        35 01     Alocatii de
                  la buget
                  pentru
                  institutii
                  publice             641.349                        641.349
        38       TRANSFERURI       76.023.615                     76.023.615
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            29.806.110                     29.806.110
     01         Administratie
                centrala           28.445.180                     28.445.180
     02         Cercetare
                fundamentala       66.756.716                     66.756.716
     03         Cercetare
                aplicativa si
                experimentala     661.460.405                    661.460.405
     50         Alte institutii
                si actiuni
                pentru cercetare
                stiintifica        47.680.641                     47.680.641
7201            Alte actiuni      271.590.810     -2.500.000     269.090.810
        01      CHELTUIELI
                CURENTE           248.183.663     -5.300.000     242.883.663
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL          97.060.998        700.000      97.760.998
        20       CHELTUIELI
                 MATERIALE SI
                 SERVICII         120.867.604     -1.000.000     119.867.604
        38       TRANSFERURI       30.255.061     -5.000.000      25.255.061
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL            23.407.147      2.800.000      26.207.147
     01         Administratie
                centrala vamala
                si unitati
                teritoriale        60.747.958      1.000.000      61.747.958
     03         Distrugere
                tehnica
                militara            2.691.485                      2.691.485
     05         Acordarea de
                medalii
                comemorative          897.793                        897.793
     06         Cheltuieli pentru
                aplicarea
                tratatelor
                internationale      2.262.893                      2.262.893
     07         Protectie civila   19.758.125        700.000      20.458.125
     08         Executarea silita
                a creantelor
                bugetare           10.000.000      -5.000.000      5.000.000
     10         Despagubiri
                civile, precum
                si cheltuieli
                judiciare si
                extrajudiciare
                derivate din
                actiuni in
                reprezentarea
                intereselor
                statului
                potrivit
                dispozitiilor
                legale              4.500.000                      4.500.000
     50         Alte cheltuieli   170.732.556        800.000     171.532.556
7501            Cheltuieli din
                fonduri la
                dispozitia
                Guvernului         27.525.000                     27.525.000
        01      CHELTUIELI
                CURENTE            27.525.000                     27.525.000
        38       TRANSFERURI       27.525.000                     27.525.000
     01         Cheltuieli din
                fondul de
                interventie        22.525.000                     22.525.000
     02         Cheltuieli din
                fondul pentru
                relatiile cu
                Republica Moldova   5.000.000                      5.000.000
8500             Partea a VII-a -
                 - TRANSFERURI  6.762.083.063     74.000.000   6.836.083.063
8501            Transferuri
                din bugetul
                de stat         6.762.083.063     74.000.000   6.836.083.063
     01         Transferuri
                din bugetul
                de stat
                catre bugetele
                locale pentru
                asigurarea
                protectiei
                sociale a
                populatiei pentru
                energie termica
                si transport
                urban de
                calatori        1.961.525.000                  1.961.525.000
     02         Transferuri
                din bugetul
                de stat
                catre bugetele
                locale pentru
                investitii      1.900.600.000                  1.900.600.000
     03         Transferuri
                din bugetul
                de stat
                catre bugetele
                locale pentru
                investitii
                finantate
                partial din
                imprumuturi
                externe           175.700.000                    175.700.000
     04         Transferuri
                din bugetul
                de stat
                catre bugetul
                asigurarilor
                sociale de
                stat            1.392.800.000                  1.392.800.000
     08         Transferuri
                din bugetul
                de stat catre
                bugetul Fondului
                special de
                risc si accident
                pentru protectia
                speciala a
                persoanelor
                handicapate       317.613.889     74.000.000     391.613.889
     09         Transferuri din
                bugetul de stat
                catre bugetul
                Fondului special
                pentru plata
                pensiilor si a
                altor drepturi
                de asigurari
                sociale ale
                agricultorilor  1.013.844.174                  1.013.844.174
8600             Partea a VIII-a
                 - IMPRUMUTURI
                 ACORDATE       1.499.808.112                  1.499.808.112
8601             IMPRUMUTURI    1.499.808.112                  1.499.808.112
        79      IMPRUMUTURI
                ACORDATE        1.499.808.112                  1.499.808.112
        80 02     Imprumuturi
                  acordate pentru
                  finalizarea unor
                  obiective
                  aprobate prin
                  conventii
                  bilaterale si
                  acorduri
                 inter-
                 guvernamentale    49.283.112                     49.283.112
        80 05     Imprumuturi
                  acordate
                  persoanelor care
                  beneficiaza de
                  statutul de
                  refugiat si sunt
                  lipsite de
                  mijloace de
                  existenta           525.000                        525.000
        80 06     Imprumuturi
                  acordate
                  pentru
                  creditarea
                  agriculturii  1.050.000.000                  1.050.000.000
        80 07     Imprumuturi
                  acordate
                  pentru
                  acoperirea
                  arieratelor
                  catre
                  RENEL si
                  ROMGAZ          400.000.000                    400.000.000
     02           Imprumuturi
                  pentru
                  finalizarea
                  unor obiective
                  aprobate prin
                  conventii
                  bilaterale si
                  acorduri
                  inter-
                  guvernamentale   49.283.112                     49.283.112
     05           Imprumuturi
                  acordate
                  persoanelor care
                  beneficiaza de
                  statutul de
                  refugiat si
                  sunt lipsite
                  de mijloace
                  de existenta        525.000                        525.000
     06           Imprumuturi
                  acordate pentru
                  creditarea
                  agriculturii  1.050.000.000                  1.050.000 000
     07           Imprumuturi
                  acordate pentru
                  acoperirea
                  arieratelor
                  catre RENEL
                  si ROMGAZ       400.000.000                    400.000.000
8800             Partea a IX-a
                 - PLAN DE
                 DOBANZI SI ALTE
                 CHELTUIELI
                 AFERENTE
                 DATORIEI
                 PUBLICE        9.734.140.000                  9.734.140.000
8801            Dobanzi
                aferente
                datoriei
                publice
                si alte
                cheltuieli      9.734.140.000                  9.734.140.000
     01         Dobanzi
                aferente
                datoriei
                publice
                interne         7.921.000.000                  7.921.000.000
     02         Dobanzi
                aferente
                datoriei
                publice
                externe           127.982.473                    127.982.473
     03         Cheltuieli
                ocazionate
                de emisiunea
                si plasarea
                titlurilor
                de stat si
                de riscul
                garantiilor
                date de stat,
                in conditiile
                legii           1.068.757.527                  1.068.757.527
     04         Diferente de
                curs aferente
                datoriei publice
                externe           154.900.000                    154.900.000
     05         Diferenta de
                curs aferenta
                datoriei
                publice interne   461.500.000                    461.500.000
9500             Partea a XI-a
                 - FONDURI DE
                   REZERVA         56.877.791                     56.877.791
9501            Fonduri de
                rezerva            56.877.791                     56.877.791
     01         Fond de rezerva
                bugetara la
                dispozitia
                Guvernului         45.352.791                     45.352.791
     02         Fond de
                interventie
                la dispozitia
                Guvernului         11.525.000                     11.525.000
     03         Fond la
                dispozitia
                Guvernului
                Romaniei
                pentru relatiile
                cu Republica
                Moldova
9901            DEFICIT       -13.405.494.970                -13.405.494.970
______________________________________________________________________________
    SEMNIFICATIA CIFRELOR I, II, III SI IV DIN COLOANELE TABELULUI DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
    I = Capitol
    II = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV = Alineat


    ANEXA 2
                           BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997
                                 - Sinteza -
                                                        - mii lei
____________________________________________________________________________
I   II  III IV      Denumire    Program         Influente     Program
                    indicator   actualizat                    rectificat
____________________________________________________________________________
     A                  B          1                 2         3 = 1 + 2
____________________________________________________________________________
5001             II. CHELTUIELI
                    - TOTAL  54.611.352.758    1.051.200.000  55.662.552.758
        01      CHELTUIELI
               CURENTE       48.031.325.535      821.053.902  48.852.379.437
        02     CHELTUIELI
               DE PERSONAL   11.998.202.239       11.012.935  12.009.215.174
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE
               SI SERVICII    6.197.143.021      521.306.111   6.718.449.132
        34     SUBVENTII      3.587.907.056      220.400.000   3.808.307.056
        35 01   Alocatii de
                la buget pentru
                institutii
                publice         737.724.912       30.800.000     768.524.912
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati    1.010.656.457      199.600.000   1.210.256.457
        35 03   Subventii
                pentru
                acoperirea
                diferentelor
                de pret si
                tarif         1.019.525.687      -10.000.000   1.009.525.687
        35 04   Alocatii
                pentru
                compensarea
                cresterii
                pretului
                la paine        820.000.000                      820.000.000
        36      PRIME           555.500.000       -2.800.000     552.700.000
        38      TRANSFERURI  15.901.555.428       71.134.856  15.972.690.284
        49      DOBANZI
                AFERENTE
                DATORIEI
                PUBLICE       9.734.140.000                    9.734.140.000
        50 01   Dobanzi
                aferente
                datoriei
                publice
                interne       7.921.000.000                    7.921.000.000
        50 02   Dobanzi
                aferente
                datoriei
                publice
                externe         127.982.473                      127.982 473
        50 03   Cheltuieli
                ocazionate
                de emisiunea
                si plasarea
                titlurilor
                de stat si de
                riscurile
                garantiilor
                date de stat
                in conditiile
                legii         1.068.757.527                    1.068.757.527
        50 04   Diferente de
                curs aferente
                datoriei
                publice
                externe         154.900.000                      154.900.000
        50 05   Diferente de
                curs aferente
                datoriei
                publice
                interne         461.500.000                      461.500.000
        60     REZERVE           56.877.791                       56.877.791
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL         3.649.768.205      175.698.000   3.825.466.205
        79    IMPRUMUTURI
              ACORDATE        1.499.808.112                    1.499.808.112
        80 02   Imprumuturi
                acordate
                pentru
                finalizarea
                unor obiective
                aprobate prin
                conventii
                bilaterale si
                acorduri
                inter-
                guvernamentale   49.283.112                       49.283.112
        80 05   Imprumuturi
                acordate
                persoanelor
                care
                beneficiaza
                de statutul
                de refugiat si
                sunt lipsite
                de mijloace
                de existenta        525.000                          525.000
        80 06   Imprumuturi
                acordate
                pentru
                creditarea
                agriculturii  1.050.000.000                    1.050.000.000
        80 07   Imprumuturi
                acordate
                pentru
                acoperirea
                arieratelor
                catre RENEL
                si ROMGAZ       400.000.000                      400.000 000
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE         1.430.450.906       54.448.098   1.484.899.004
        85     Rambursari
               de credite
               externe si
               plati de
               dobanzi si
               comisioane
               la creditele
               externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite        1.418.079.006       54.448.098   1.472.527.104
        85 01   Rambursari
                de credite
                externe         772.634.625       30.641.194     803.275.819
        85 02   Plati de
                dobanzi si
                comisioane      645.444.381       23.806.904     669.251.285
        87     Rambursari de
               imprumuturi       12.371.900                       12.371.900
        87 03  Rambursarea
               imprumutului
               acordat de
               bugetul
               asigurarilor
               sociale de stat   12.371.900                       12.371.900
5101          AUTORITATI
              PUBLICE         1.950.457.378       16.740.935   1.967.198.313
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         1.740.425.687      -32.887.065   1.707.538.622
        02     CHELTUIELI
               DE PERSONAL    1.099.499.711      -46.987.065   1.052.512.646
        10      Cheltuieli cu
                salariile       804.120.306      -35.267.715     768.852.591
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de stat 170.506.162       -9.530.140     160.976.022
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                fondului
                pentru plata
                ajutorului
                de somaj         34.168.885       -1.749.210      32.419.675
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari      90.704.358         -440.000      90.264.358
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara       51.980.873        1.060.000      53.040.873
        13 02    - deplasari in
                   strainatate   38.723.485       -1.500.000      37.223.485
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII          417.955.650       28.154.000     446.109.650
        21      Drepturi
                cu caracter
                social               10.000                           10.000
        22      Hrana               456.952                          456.952
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere si
                gospodarie      198.997.363       11.740.000     210.737.363
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii
                cu caracter
                functional       39.269.237        1.860.000      41.129.237
        26      Obiecte de
                inventar
                de mica valoare
                sau scurta durata
                si echipament    13.395.648          400.000      13.795.648
        27      Reparatii
                curente          28.712.282        4.900.000      33.612.282
        28      Reparatii
                capitale         75.459.413        7.254.000      82.713.413
        29      Carti si
                publicatii        6.150.844        1.500.000       7.650.844
        30      Alte cheltuieli  55.503.911          500.000      56.003.911
        34     SUBVENTII         13.333.944                       13.333.944
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice          13.333.944                       13.333.944
        38     TRANSFERURI      209.636.382      -14.054.000     195.582.382
        40      Transferuri
                neconsolidabile 209.636.382      -14.054.000     195.582.382
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL           197.060.331       49.628.000     246.688.331
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice         197.060.331       49.628.000     246.688.331
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE            12.971.360                       12.971.360
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane
                la creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii
                de credite       12.971.360                       12.971.360
        85 01   Rambursari de
                credite externe  11.192.400                       11.192.400
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane     1.778.960                        1.778.960
5401          Aparare
              nationala       4.575.977.849      206.500.000   4.782.477.849
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         2.740.582.165      135.000.000   2.875.582.165
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL       1.500.469.412       19.000.000   1.519.469.412
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII       1.240.076.607      116.000.000   1.356.076.607
        38     TRANSFERURI           36.146                           36.146
        40      Transferuri
                neconsolidabile      36.146                           36.146
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL         1.210.120.208       71.500.000   1.281.620.208
        72      Investitii
                ale
                institutiilor
                publice       1.210.120.208       71.500.000   1.281.620.208
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE           625.275.476                      625.275.476
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite         625.275.476                      625.275.476
        85 01   Rambursari
                de credite
                externe         381.558.539                      381.558.539
        85 02   Plati de
                dobanzi si
                comisioane      243.716.937                      243.716.937
5501          Ordinea publica
              si siguranta
              nationala       2.605.179.419      205.109.669   2.810.289.088
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         2.377.621.394      208.139.669   2.585.761.063
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL       1.207.601.459       37.800.000   1.245.401.459
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         848.529.940      140.339.669     988.869.609
        34     SUBVENTII        320.650.000       30.000.000     350.650.000
        35 01  Alocatii de la
               buget pentru
               institutii
               publice          320.650.000       30.000.000     350.650.000
        38     TRANSFERURI          839.995                          839.995
        40      Transferuri
                neconsolidabile     839.995                          839.995
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL           169.621.227       -2.330.000     167.291.227
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice         169.621.227       -2.330.000     167.291.227
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE
              LA CREDITE         57.936.798         -700.000      57.236.798
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de
               dobanzi si
               comisioane la
               creditele
               externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite           57.936.798         -700.000      57.236.798
        85 01   Rambursari
                de credite
                externe          37.697.305                       37.697.305
        85 02   Plati de
                dobanzi si
                comisioane       20.239.493         -700.000      19.539.493
5701          Invatamant      7.680.565.787       -2.000.000   7.678.565.787
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         6.903.531.485       -2.000.000   6.901.531.485
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL       4.801.375.853       -6.000.000   4.795.375.853
        10      Cheltuieli
                cu salariile  3.694.101.497       -6.194.825   3.687.906.672
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de
                stat            904.495.053         -349.001     904.146.052
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                Fondului
                pentru plata
                ajutorului
                de somaj        180.901.590          -56.174     180.845.416
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari      21.877.713          600.000      22.477.713
        13 01   - deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara         6.124.813          600.000       6.724.813
        13 02   - deplasari in
                  strainatate    15.752.900                       15.752.900
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII        1.142.223.007        3.960.000   1.146.183.007
        21      Drepturi cu
                caracter
                social          243.593.484                      243.593.484
        22      Hrana           250.367.639        2.000.000     252.367.639
        23      Medicamente si
                materiale
                sanitare          2.374.156                        2.374.156
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere si
                gospodarie      155.985.678        2.130.000     158.115.678
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional       39.508.992       -1.030.000      38.478.992
        26      Obiecte de
                inventar
                de mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament      105.922.300         -500.000     105.422.300
        27      Reparatii
                curente          61.350.920                       61.350.920
        28      Reparatii
                capitale        179.132.267         -100.000     179.032.267
        29      Carti si
                publicatii        7.803.259                        7.803.259
        30      Alte
                cheltuieli       37.432.967        1.460.000      38.892.967
        31      Manuale          58.751.345                       58.751.345
        34     SUBVENTII         88.755.062                       88.755.062
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice          88.755.062                       88.755.062
        38     TRANSFERURI      871.177.563           40.000     871.217.563
        40      Transferuri
                neconsolidabile 871.177.563           40.000     871.217.563
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL           772.380.917                      772.380.917
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice         772.380.917                      772.380.917
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE             4.653.385                        4.653.385
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite           4.653.385                        4.653.385
        85 02   Plati de
                dobanzi si
                comisioane        4.653.385                        4.653.385
5801          Sanatate        4.312.696.565      125.781.431   4.438.477.996
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         3.704.127.879      124.591.100   3.828.718.979
        02     CHELTUIELI
               DE PERSONAL    2.597.868.921          100.000   2.597.968.921
        10      Cheltuieli
                cu salariile  1.988.619.936         -170.000   1.988.449.936
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de
                stat            506.768.280          200.000     506.968.280
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                fondului
                pentru plata
                ajutorului
                de somaj         97.520.609           40.000      97.560.609
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       4.960.096           30.000       4.990.096
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara        4.443.296           30.000       4.473.296
        13 02    - deplasari in
                   strainatate      516.800                          516.800
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII       1.083.016.583      124.491.100   1.207.507.683
        21      Drepturi cu
                caracter social   1.080.000                        1.080.000
        22      Hrana            41.471.606        4.000.000      45.471.606
        23      Medicamente si
                materiale
                sanitare        944.880.431      118.866.100   1.063.746.531
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere si
                gospodarie       35.313.261        1.125.000      36.438.261
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii
                cu caracter
                functional       15.773.100                       15.773.100
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament       10.039.843                       10.039.843
        27      Reparatii
                curente          12.987.404          500.000      13.487.404
        28      Reparatii
                capitale         10.414.000                       10.414.000
        29      Carti si
                publicatii          261.150                          261.150
        30      Alte
                cheltuieli       10.795.788                       10.795.788
        38     TRANSFERURI       23.242.375                       23.242.375
        40      Transferuri
                neconsolidabile  23.242.375                       23.242.375
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL           208.311.730                      208.311.730
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice         208.311.730                      208.311.730
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE           400.256.956        1.190.331     401.447.287
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite         400.256.956        1.190.331     401.447.287
        85 01    Rambursari
                 de credite
                 externe        237.437.586        1.480.016     238.917.602
        85 02    Plati de
                 dobanzi
                 si comisioane  162.819.370         -289.685     162.529.685
5901          Cultura, religie
              si actiuni
              privind
              activitatea
              sportiva
              si de tineret     776.819.170       71.164.000     847.983.170
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           739.538.785       70.164.000     809.702.785
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL         108.479.565       -2.200.000     106.279.565
        10      Cheltuieli cu
                salariile        77.382.156         -740.000      76.642.156
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de stat  19.113.991         -185.000      18.928.991
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj          3.823.019          -37.000       3.786.019
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       8.160.399       -1.238.000       6.922.399
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara        4.441.045       -1.238.000       3.203.045
        13 02    - deplasari in
                   strainatate    3.719.354                        3.719.354
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         271.361.806       70.000.000     341.361.806
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere si
                gospodarie        6.484.773                        6.484.773
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional       92.359.737       70.000.000     162.359.737
        26      Obiecte de
                inventar
                de mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament        1.080.200                        1.080.200
        27      Reparatii
                curente           1.585.964                        1.585.964
        28      Reparatii
                capitale          5.086.000                        5.086.000
        29      Carti si
                publicatii        1.631.660                        1.631.660
        30      Alte
                cheltuieli      163.133.472                      163.133.472
        34     SUBVENTII        306.351.909          800.000     307.151.909
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice         306.351.909          800.000     307.151 909
        38     TRANSFERURI       53.345.505        1.564.000      54.909.505
        40      Transferuri
                neconsolidabile  53.345.505        1.564.000      54.909.505
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            37.280.385        1.000.000      38.280.385
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice          37.280.385        1.000.000      38.280.385
6001          Asistenta
              sociala,
              alocatii,
              pensii,
              ajutoare si
              indemnizatii    5.360.462.280        1.587.500   5.362.049.780
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         5.315.413.031        1.587.500   5.317.000.531
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          56.551.657                       56.551.657
        10      Cheltuieli cu
                salariile        41.722.202                       41.722.202
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de stat  10.430.551                       10.430.551
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj          2.086.408                        2.086.408
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       2.312.496                        2.312.496
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara        1.657.944                        1.657.944
        13 02    - deplasari in
                   strainatate      654.552                          654.552
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII           69.965.322          486.342      70.451.664
        21      Drepturi cu
                caracter social  49.838.238          486.342      50.324.580
        22      Hrana               605.300                          605.300
        23      Medicamente
                si materiale
                sanitare              8.000                            8.000
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie       14.553.522                       14.553.522
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional          261.770                          261.770
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare sau
                scurta durata si
                echipament          567.836                          567.836
        27      Reparatii
                curente           1.257.472                        1.257.472
        28      Reparatii
                capitale            968.414                          968.414
        29      Carti si
                publicatii          162.434                          162.434
        30      Alte cheltuieli   1.742.336                        1.742.336
        34     SUBVENTII        823.939.505                      823.939.505
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice           3.939.505                        3.939.505
        35 04   Alocatii pentru
                compensarea
                cresterii
                pretului la
                paine           820.000.000                      820.000.000
        38     TRANSFERURI    4.364.956.547        1.101.158   4.366.057.705
        40      Transferuri
              neconsolidabile 4.364.956.547        1.101.158   4.366.057.705
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            24.767.689                       24.767.689
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice          24.767.689                       24.767.689
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE            20.281.560                       20.281.560
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de
               dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii
               de credite         7.909.660                        7.909.660
        85 01   Rambursari de
                credite externe   6.570.000                        6.570.000
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane     1.339.660                        1.339.660
        87     Rambursari de
               imprumuturi       12.371.900                       12.371.900
        87 03   Rambursarea
                imprumutului
                acordat de
                bugetul
                asigurarilor
                sociale de stat  12.371.900                       12.371.900
6301          Servicii si
              dezvoltare
              publica si
              locuinte          415.446.744        1.800.000     417.246.744
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           345.246.549                      345.246.549
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL           4.296.782                        4.296.782
        10      Cheltuieli cu
                salariile         2.777.423                        2.777.423
        11      Contributii
                pentru
                asigurari sociale
                de stat             694.355                          694.355
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj            138.872                          138.872
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari         686.132                          686.132
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara          148.132                          148.132
        13 02    - deplasari in
                   strainatate      538.000                          538.000
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII            1.315.785                        1.315.785
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie          540.000                          540.000
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional          306.900                          306.900
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare sau
                scurta durata si
                echipament           14.900                           14.900
        27      Reparatii
                curente             103.200                          103.200
        28      Reparatii
                capitale             24.800                           24.800
        29      Carti si
                publicatii           11.985                           11.985
        30      Alte cheltuieli     314.000                          314.000
        38     TRANSFERURI      339.633.982                      339.633.982
        40      Transferuri
                neconsolidabile 339.633.982                      339.633.982
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            70.200.195        1.800.000      72.000.195
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice          70.200.195        1.800.000      72.000.195
6401          Mediu si ape      154.106.445        5.600.000     169.706.445
        01    CHELTUIELI
              CURENTE            32.417.213          600.000      33.017.213
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          24.205.618          600.000      24.805.618
        10      Cheltuieli cu
                salariile        18.842.777          461.520      19.304.297
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale
                de stat           3.999.119          115.380       4.114.499
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj            799.824           23.100         822.924
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari         563.898                          563.898
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara          563.898                          563.898
        20    CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII            8.211.595                        8.211.595
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere si
                gospodarie        1.750.000                        1.750.000
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional        4.350.000                        4.350.000
        26      Obiecte de
                inventar
                de mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament          100.000                          100.000
        27      Reparatii
                curente             450.000                          450.000
        28      Reparatii
                capitale            400.000                          400.000
        29      Carti si
                publicatii           20.000                           20.000
        30      Alte cheltuieli   1.141.595                        1.141.595
        70      CHELTUIELI DE
                CAPITAL         121.689.232        5.000.000     126.689.232
        72        Investitii
                  ale
                  institutiilor
                  publice        16.900.000       -4.584.036      12.315.964
        73        Investitii ale
                  regiilor
                  autonome si
                  societatilor
                  comerciale
                  cu capital
                  de stat       104.789.232        9.584.036     114.373.268
6601          Industrie       1.702.227.626      267.600.000   1.969.827.626
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         1.382.328.890      219.600.000   1.601.928.890
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          51.972.834                       51.972.834
        10      Cheltuieli cu
                salariile        40.342.740                       40.342.740
        11      Contributii
                pentru asigurari
                sociale de stat   3.464.654                        3.464.654
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj            692.871                          692.871
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       7.472.569                        7.472.569
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara          334.589                          334.589
        13 02    - deplasari in
                   strainatate    7.137.980                        7.137.980
        20    CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII       128.281.456       20.000.000     148.281.456
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere si
                gospodarie        9.457.181                        9.457.181
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional          406.723                          406.723
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament          109.097                          109.097
        27      Reparatii
                curente             430.563                          430.563
        28      Reparatii
                capitale             39.243                           39.243
        29      Carti si
                publicatii          168.485                          168.485
        30      Alte
                cheltuieli      117.670.164       20.000.000     137.670.164
        34     SUBVENTII        874.089.600      199.600.000   1.073.689.600
        35 01   Alocatii de la
                buget pentru
                institutii
                publice           4.053.143                        4.053.143
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati      869.636.457      199.600.000   1.069.236.457
        35 03   Subventii
                pentru
                acoperirea
                diferentelor de
                pret si tarif       400.000                          400.000
        38     TRANSFERURI      327.985.000                      327.985.000
        40      Transferuri
                neconsolidabile 327.985.000                      327.985.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL           316.892.700       48.000.000     364.892.700
        72    Investitii ale
              institutiilor
              publice               988.100                          988.100
        73    Investitii ale
              regiilor autonome
              si societatilor
              comerciale cu
              capital de stat   315.904.600       48.000.000     363.904.600
        84    RAMBURSARI DE
              CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI
              COMISIOANE LA
              CREDITE             3.006.036                        3.006.036
        85     Rambursari de
               credite externe
               si plati de
               dobanzi si
               comisioane la
               creditele externe
               contractate de
               ordonatorii de
               credite            3.006.036                        3.006.036
        85 01   Rambursari
                de credite
                externe           1.570.204                        1.570.204
        85 02   Plati de
                dobanzi si
                comisioane        1.435.832                        1.435.832
6701          Agricultura si
              silvicultura    3.725.180.984         -500.000   3.724.680.984
           01 CHELTUIELI
              CURENTE         3.641.033.278       -6.500.000   3.634.533.278
           02  CHELTUIELI DE
                PERSONAL        358.473.798        8.000.000     366.473.798
        10      Cheltuieli cu
                salariile       271.814.212        6.155.000     277.969.212
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de
                stat             67.278.552        1.538.000      68.816.552
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj         13.455.711          307.000      13.762.711
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       5.925.323                        5.925.323
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara        5.569.823                        5.569.823
        13 02    - deplasari in
                   strainatate      355.500                          355.500
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         159.233.793        5.175.000     164.408 793
        22      Hrana             1.500.000                        1.500.000
        23      Medicamente si
                materiale
                sanitare         22.522.223                       22.522.223
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere si
                gospodarie       21.035.000        5.175.000      26.210.000
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional      100.468.000                      100.468.000
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament        3.247.000                        3.247.000
        27      Reparatii
                curente           2.602.000                        2.602.000
        28      Reparatii
                capitale          4.678.000                        4.678.000
        29      Carti si
                publicatii        1.040.000                        1.040.000
        30      Alte
                cheltuieli        2.141.570                        2.141.570
        34     SUBVENTII      1.019.125.687      -10.000.000   1.009.125.687
        35 03   Subventii
                pentru
                acoperirea
                diferentelor
                de pret si
                tarif         1.019.125.687      -10.000.000   1.009.125.687
        36     PRIME            555.500.000       -2.800.000     552.700.000
        37      Prime acordate
                producatorilor
                agricoli        555.500.000       -2.800.000     552.700.000
        38     TRANSFERURI    1.548.700.000       -6.875.000   1.541.825.000
        40      Transferuri
              neconsolidabile 1.548.700.000       -6.875.000   1.541.825.000
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            50.017.000        6.000.000      56.017.000
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice          25.697.000        2.000.000      27.697.000
        73      Investitii ale
                regiilor autonome
                si societatilor
                comerciale cu
                capital de stat  24.320.000        4.000.000      28.320.000
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE           34.130.706                       34.130.706
        85      Rambursari de
                credite externe
                si plati de
                dobanzi si
                comisioane la
                creditele
                externe
                contractate de
                ordonatorii de
                credite          34.130.706                       34.130.706
        85 01   Rambursari de
                credite
                externe          19.344.787                       19.344.787
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane    14.785.919                       14.785.919
6801          Transporturi si
              comunicatii     1.728.618.451       53.957.767   1.782.576.218
        01    CHELTUIELI
              CURENTE         1.070.446.366                    1.070.446.366
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          20.298.636                       20.298.636
        10      Cheltuieli cu
                salariile        14.670.148                       14.670.148
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de stat   3.666.884                        3.666.884
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj            762.726                          762.726
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       1.198.878                        1.198.878
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara          835.900                          835.900
        13 02    - deplasari in
                   strainatate      362.978                          362.978
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII          20.712.536                       20.712.536
        21      Drepturi cu
                caracter social     191.850                          191.850
        22      Hrana               611.480                          611.480
        23      Medicamente si
                materiale sanitare   78.555                           78.555
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie        2.515.963                        2.515.963
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional        6.993.253                        6.993.253
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare sau
                scurta durata si
                echipament          580.693                          580.693
        27      Reparatii
                curente           2.689.711                        2.689.711
        28      Reparatii
                capitale          5.819.953                        5.819.953
        29      Carti si
                publicatii           92.447                           92.447
        30      Alte
                cheltuieli        1.138.631                        1.138.631
        34     SUBVENTII        141.020.000                      141.020.000
        35 02   Subventii pe
                produse si
                activitati      141.020.000                      141.020.000
        38     TRANSFERURI      888.415.194                      888.415.194
        40      Transferuri
                neconsolidabile 888.415.194                      888.415.194
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL           386.233.456                      386.233.456
        73      Investitii ale
                regiilor
                autonome si
                societatilor
                comerciale cu
                capital de
                stat            386.233.456                      386.233.456
        84     RAMBURSARI DE
               CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI
               COMISIOANE LA
               CREDITE          271.938.629       53.957.767     325.896.396
        85      Rambursari
                de credite
                externe si
                plati de
                dobanzi si
                comisioane
                la creditele
                externe
                contractate
                de ordonatorii
                de credite      271.938.629       53.957.767     325.896.396
        85 01   Rambursari de
                credite externe  77.263.804       29.161.178     106.424.982
        85 02   Plati de dobanzi
                si comisioane   194.674.825       24.796.589     213.471.414
6901          Alte actiuni
              economice         467.246.342       26.358.698     493.605.040
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           435.266.464       34.058.698     469.325.162
        02     CHELTUIELI
               DE PERSONAL       24.349.474                       24.349.474
        10      Cheltuieli cu
                salariile        18.465.512                       18.465.512
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de
                stat              4.616.451                        4.616.451
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj            923.286                          923.286
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari         344.225                          344.225
        13 01    - deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara          286.011                          286.011
        13 02    - deplasari in
                   strainatate       58.214                           58.214
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII          33.216.990       13.700.000      46.916.990
        22      Hrana                 6.000                            6.000
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere
                si gospodarie    23.569.256       13.800.000      37.369.256
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional        4.215.520         -100.000       4.115.520
        26      Obiecte de
                inventar de mica
                valoare sau
                scurta durata
                si echipament       215.662                          215.662
        27      Reparatii
                curente           2.065.832                        2.065.832
        28      Reparatii
                capitale          2.556.115                        2.556.115
        29      Carti si
                publicatii           36.360                           36.360
        30      Alte cheltuieli     552.245                          552.245
        38     TRANSFERURI      377.700.000       20.358.698     398.058.698
        40      Transferuri
                neconsolidabile 377.700.000       20.358.698     398.058.698
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            31.979.878       -7.700.000      24.279.878
        71        Stocuri pentru
                  rezerve
                  materiale
                  nationale si
                  de mobilizare  29.200.646       -7.700.000      21.500.646
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice           2.672.394                        2.672.394
        73       Investitii ale
                 regiilor
                 autonome si
                 societatilor
                 comerciale
                 cu capital
                 de stat            106.838                          106.838
7101          Cercetare
              stiintifica       804.342.942                      804.342.942
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           774.536.832                      774.536.832
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          45.697.521                       45.697.521
        10      Cheltuieli cu
                salariile        34.357.247                       34.357.247
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de stat   8.385 593                        8.385.593
        12      Cheltuieli pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj          1.677.118                        1.677.118
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       1.277.563                        1.277.563
     13 01      - deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara           557.513                          557.513
     13 02      - deplasari in
                  strainatate       720.050                          720.050
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         652.174.347                      652.174.347
        22      Hrana                 5.275                            5.275
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere
                si gospodarie     3.253.730                        3.253.730
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional        1.250.155                        1.250.155
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament          104.566                          104.566
        27      Reparatii
                curente             343.913                          343.913
        28      Reparatii
                capitale          2.453.694                        2.453.694
        29      Carti si
                publicatii          262.704                          262.704
        30      Alte
                cheltuieli      644.500.310                      644.500.310
        34     SUBVENTII            641.349                          641.349
        35 01   Alocatii de
                la buget pentru
                institutii
                publice             641.349                          641.349
        38     TRANSFERURI       76.023.615                       76.023.615
        40      Transferuri
                neconsolidabile  76.023.615                       76.023.615
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            29.806.110                       29.806.110
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice          29.806.110                       29.806.110
7201          Alte actiuni      271.590.810       -2.500.000     269.090.810
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           248.183.663       -5.300.000     242.883.663
        02     CHELTUIELI DE
               PERSONAL          97.060.998          700.000      97.760.998
        10      Cheltuieli cu
                salariile        36.302.056                       36.302.056
        11      Contributii
                pentru
                asigurari
                sociale de stat   9.075.514                       9.075.514
        12      Cheltuieli
                pentru
                constituirea
                Fondului pentru
                plata ajutorului
                de somaj          1.815.102                       1.815.102
        13      Deplasari,
                detasari,
                transferari       1.108.732          200.000       1.308.732
        13 01   - deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara           853.400          200.000       1.053.400
        13 02   - deplasari in
                  strainatate       255.332                          255.332
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         120.867.604       -1.000.000     119.867.604
        24      Cheltuieli
                pentru
                intretinere
                si gospodarie     4.500.000          800.000       5.300.000
        25      Materiale si
                prestari de
                servicii cu
                caracter
                functional        2.500.000                        2.500.000
        26      Obiecte de
                inventar de
                mica valoare
                sau scurta
                durata si
                echipament        3.796.554                        3.796.554
        27      Reparatii
                curente             500.000                          500.000
        28      Reparatii
                capitale            100.000                          100.000
        29      Carti si
                publicatii           50.000                           50.000
        30      Alte
                cheltuieli        1.043.675                        1.043.675
        38     TRANSFERURI       30.255.061       -5.000.000      25.255.061
        40      Transferuri
                neconsolidabile  30.255.061       -5.000.000      25.255.061
        70    CHELTUIELI DE
              CAPITAL            23.407.147        2.800.000      26.207.147
        72      Investitii ale
                institutiilor
                publice          23.407.147        2.800.000      26.207.147
7501          Cheltuieli din
              fonduri la
              dispozitia
              Guvernului         27.525.000                       27.525.000
        01    CHELTUIELI
              CURENTE            27.525.000                       27.525.000
        38     TRANSFERURI       27.525.000                       27.525.000
        40      Transferuri
                neconsolidabile  27.525.000                       27.525.000
8501          Transferuri din
              bugetul de stat 6.762.083.063       74.000.000   6.836.083.063
        01    Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              asigurarea
              protectiei
              sociale a
              populatiei
              pentru energie
              termica si
              transport urban
              de calatori     1.961.525.000                    1.961.525.000
        02    Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              investitii      1.900.600.000                    1.900.600.000
        03    Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetele
              locale pentru
              investitii
              finantate partial
              din imprumuturi
              externe           175.700.000                      175.700.000
        04    Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul
              asigurarilor
              sociale de stat 1.392.800.000                    1.392.800.000
        08    Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul
              Fondului special
              de risc si
              accident pentru
              protectia speciala
              a persoanelor
              handicapate       317.613.889       74.000.000     391.613.889
        09    Transferuri din
              bugetul de stat
              catre bugetul
              Fondului special
              pentru plata
              pensiilor si a
              altor drepturi
              de asigurari
              sociale ale
              agricultorilor  1.013.844.174                    1.013.844.174
8601           Imprumuturi    1.499.808.112                    1.499.808.112
        79    IMPRUMUTURI
              ACORDATE        1.499.808.112                    1.499.808.112
        80 02   Imprumuturi
                acordate
                pentru
                finalizarea
                unor obiective
                aprobate prin
                conventii
                bilaterale si
                acorduri
                inter-
                guvernamentale   49.283.112                       49.283.112
        80 05   Imprumuturi
                acordate
                persoanelor
                care beneficiaza
                de statutul de
                refugiat si sunt
                lipsite de
                mijloace de
                existenta           525.000                          525.000
        80 06   Imprumuturi
                acordate pentru
                creditarea
                agriculturii  1.050.000.000                    1.050.000.000
        80 07   Imprumuturi
                acordate pentru
                acoperirea
                arieratelor
                catre RENEL si
                ROMGAZ          400.000.000                      400.000.000
8801          Dobanzi aferente
              datoriei publice
              si alte
              cheltuieli      9.734.140.000                    9.734.140.000
     01       Dobanzi aferente
              datoriei publice
              interne         7.921.000.000                    7.921.000.000
     02       Dobanzi aferente
              datoriei publice
              externe           127.982.473                      127.982.473
     03       Cheltuieli
              ocazionate de
              emisiunea si
              plasarea
              titlurilor de
              stat si de riscul
              garantiilor date
              de stat, in
              conditiile
              legii           1.068.757.527                    1.068.757.527
     04       Diferente de
              curs aferente
              datoriei publice
              externe           154.900.000                      154.900.000
     05       Diferenta de
              curs aferenta
              datoriei publice
              interne           461.500.000                      461.500.000
9501          Fonduri de
              rezerva            56.877.791                       56.877.791
     01       Fond de rezerva
              bugetara la
              dispozitia
              Guvernului         45.352.791                       45.352.791
     02       Fond de
              interventie la
              dispozitia
              Guvernului         11.525.000                       11.525.000
     03       Fond la
              dispozitia
              Guvernului
              Romaniei
              pentru
              relatiile cu
              Republica
              Moldova
9901          DEFICIT       -13.405.494.970                  -13.405.494.970
____________________________________________________________________________
    SEMNIFICATIA CIFRELOR I, II, III SI IV DIN COLOANELE TABELULUI DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
    I = Capitol
    II = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV = Alineat


    ANEXA 4

                           SUME DEFALCATE
                din impozitul pe salarii pe anul 1997
_________________________________________________________________________
Nr.                         Program                       Program
crt    Judetul              actualizat      Influente     rectificat
_________________________________________________________________________
       TOTAL             4.512.142.212    100.000.000    4.612.142.212
1.   ALBA                   85.624.000      1.788.000       87.412.000
2.   ARAD                   96.239.274      1.911.000       98.150.274
3.   ARGES                 121.545.000      2.456.000      124.001.000
4.   BACAU                 126.120.816      2.610.000      128.730.816
5.   BIHOR                 131.056.956      2.713.000      133.769.956
6.   BISTRITA-NASAUD        63.032.000              0       63.032.000
7.   BOTOSANI               88.055.000      1.826.000       89.881.000
8.   BRASOV                120.373.000      2.501.000      122.874.000
9.   BRAILA                 75.185.000      1.471.000       76.656.000
10.  BUZAU                  90.822.000      1.858.000       92.680.000
11.  CARAS-SEVERIN          75.310.000      1.579.000       76.889.000
12.  CALARASI               70.975.000      1.124.000       72.099.000
13.  CLUJ                  153.678.685      3.313.000      156.991.685
14.  CONSTANTA             135.201.000              0      135.201.000
15.  COVASNA                61.041.000      1.022.000       62.063.000
16.  DAMBOVITA              91.949.000      1.915.000       93.864.000
17.  DOLJ                  129.964.000      2.741.000      132.705.000
18.  GALATI                110.061.000      2.294.000      112.355.000
19.  GIURGIU                52.335.000        827.000       53.162.000
20.  GORJ                   78.554.000      1.688.000       80.242.000
21.  HARGHITA               72.879.000              0       72.879.000
22.  HUNEDOARA             114.020.000      2.372.000      116.392.000
23.  IALOMITA               57.013.000        948.000       57.961.000
24.  IASI                  173.984.600      3.740.000      177.724.600
25.  ILFOV                  36.662.000        667.000       37.329.000
26.  MARAMURES             112.182.000      2.322.000      114.504.000
27.  MEHEDINTI              61.317.000      1.275.000       62.592.000
28.  MURES                 119.469.645      2.520.000      121.989.645
29.  NEAMT                  98.182.000      2.032.000      100.214.000
30.  OLT                    88.965.000      1.838.000       90.803.000
31.  PRAHOVA               157.905.000      3.227.000      161.132.000
32.  SATU MARE              81.537.700      1.454.000       82.991.700
33.  SALAJ                  67.334.000              0       67.334.000
34.  SIBIU                  93.519.400      1.961.000       95.480.400
35.  SUCEAVA               128.614.818      2.687.000      131.301.818
36.  TELEORMAN              78.112.000      1.592.000       79.704.000
37.  TIMIS                 154.682.000              0      154.682.000
38.  TULCEA                 65.282.318      1.039.000       66.321.318
39.  VASLUI                 89.522.000      1.800.000       91.322.000
40.  VALCEA                 81.777.000      1.648.000       83.425.000
41.  VRANCEA                75.563.000      1.241.000       76.804.000
42.  MUNICIPIUL BUCURESTI  546.497.000     30.000.000      576.497.000
_________________________________________________________________________


    ANEXA 5
                              BUGETUL
Fondului special de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate pe anul 1997
                                                             - mii lei
____________________________________________________________________________
 I   II  III IV      Denumire    Program         Influente     Program
                    indicator   actualizat        (+/-)       rectificat
____________________________________________________________________________
     A                  B          1                 2         3 = 1 + 2
____________________________________________________________________________
0008          VENITURI
              - TOTAL           686.718.000       21.200.000    707.918.000
2508          I. VENITURI
                 CURENTE        369.054.111      -52.800.000    316.254.111
3308           A. VENITURI
                  FISCALE       368.235.000      -52.800.000    315.435.000
4408            A1. IMPOZITE
                    DIRECTE     368.235.000      -52.800.000    315.435.000
1108            CONTRIBUTII
                ALE AGENTILOR
                ECONOMICI PENTRU
                CONSTITUIREA
                FONDURILOR
                SPECIALE        368.235.000      -52.800.000    315.435.000
     01         Contributia
                agentilor
                economici       368.235.000      -52.800.000    315.435.000
1908           B. VENITURI
                  NEFISCALE         819.111                         819.111
2208              DIVERSE
                  VENITURI          819.111                         819.111
     11            Varsaminte
                   de la
                   persoane
                   juridice
                   pentru
                   persoane
                   handicapate
                   neincadrate      769.111                         769.111
     30            Incasari din
                   alte surse        50.000                          50.000
3608           IV. SUBVENTII    317.613.889       74.000.000    391.613.889
3708             SUBVENTII
                 PRIMITE DIN
                 BUGETUL DE
                 STAT           317.613.889       74.000.000    391.613.889
     08           Subventii
                  primite in
                  completarea
                  Fondului de
                  risc si
                  accident
                  pentru
                  protectia
                  speciala a
                  persoanelor
                  handicapate   317.613.889       74.000.000    391.613.889
3908           V. DONATII            50.000                          50.000
4008               DONATII           50.000                          50.000
5008          CHELTUIELI
              - TOTAL           686.718.000       21.200.000    707.918.000
        01     CHELTUIELI
               CURENTE          686.718.000       21.200.000    707.918.000
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            830.884          200.000      1.030.884
        20      CHELTUIELI
                MATERIALE SI
                SERVICII        377.672.561       13.000.000    390.672.561
        38      TRANSFERURI     308.214.555        8.000.000    316.214.555
5908           Partea a III-a
               - CHELTUIELI
               SOCIAL-CULTURALE 662.290.573       24.000.000    686.290.573
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           662.290.573       24.000.000    686.290.573
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         354.076.018      16.000.000     370.076.018
        38    TRANSFERURI       308.214.555       8.000.000     316.214.555
6008         ASISTENTA SOCIALA,
             ALOCATII, PENSII,
             AJUTOARE SI
             INDEMNIZATII       308.214.555       8.000.000     316.214.555
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           308.214.555       8.000.000     316.214.555
        38     TRANSFERURI      308.214.555       8.000.000     316.214.555
        40      Transferuri
                neconsolidabile 308.214.555       8.000.000     316.214.555
     15       Alocatia de
              stat pentru
              copii              49.349.889                      49.349.889
     22       Pensii de
              asigurari
              sociale           103.582.185*)      5.000.000  108.582.185*)
----------------
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor, nevazatori gradul 1, conform art. 1 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990, cu modificarile ulterioare.

     37       Ajutoare
              speciale          155.272.481        3.000.000    158.272.481
     38       Ajutor de urmas        10.000                          10.000
6108           ALTE CHELTUIELI
               SOCIALE          354.076.018       16.000.000    370.076.018
        01    CHELTUIELI
              CURENTE           354.076.018       16.000.000    370.076.018
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII         354.076.018       16.000.000    370.076.018
        21       Drepturi cu
                 caracter
                 social         354.076.018       16.000.000    370.076.018
        03     Taxe abonament
               radio, T.V. si
               de instalare,
               transferare,
               abonament
               telefonic si
               costul unui
               numar de
               impulsuri         22.011.450                      22.011.450
        04     Transport
               urban si
               interurban        53.549.129                      53.549.129
        05     Indemnizatii
               pentru persoanele
               care au in
               ingrijire,
               supraveghere si
               acorda ajutor
               permanent
               minorului sau
               adultului
               handicapat       276.520.653       16.000.000    292.520.653
        50     Alte actiuni
               privind
               cheltuielile
               sociale            1.994.786                       1.994.786
7208           Partea a VI-a
               - ALTE ACTIUNI    24.427.427       -2.800.000     21.627.427
7308          CHELTUIELI DE
              ADMINISTRARE A
              FONDULUI           24.427.427       -2.800.000     21.627.427
        01     CHELTUIELI
               CURENTE           24.427.427       -2.800.000     21.627.427
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL            830.884          200.000      1.030.884
        10        Cheltuieli
                  cu salariile      592.988          153.846        746.834
        11        Contributii
                  pentru asigurari
                  sociale de stat   148.247           38.462        186.709
        12        Cheltuieli
                  pentru
                  constituirea
                  Fondului
                  pentru plata
                  ajutorului
                  de somaj           29.649            7.692         37.341
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari        60.000                          60.000
        13 01     Deplasari,
                  detasari,
                  transferari
                  in tara            60.000                          60.000
        20     CHELTUIELI
               MATERIALE SI
               SERVICII          23.596.543       -3.000.000     20.596.543
        30        Alte
                  cheltuieli     23.596.543       -3.000.000     20.596.543
     02        Cheltuieli cu
               personalul care
               gestioneaza
               fondul               830.884          200.000      1.030.884
     03        Cheltuieli cu
               transmiterea
               si plata
               drepturilor       23.596.543       -3.000.000     20.596.543
____________________________________________________________________________
    SEMNIFICATIA CIFRELOR I, II, III SI IV DIN COLOANELE TABELULUI DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:
    I = Capitol
    II = Subcapitol
    III = Titlu/Articol
    IV = Alineat

    NOTA:
    Dobanzile stabilite ca fiind datorate la si de la bugetul trezoreriei statului, in relatiile cu bugetul Fondului special de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, pentru exercitii financiare inchise, se anuleaza.
    Ministerul Finantelor si Secretariatul de Stat pentru Handicapati vor inregistra in evidentele contabile efectele masurii prevazute la alineatul precedent.SmartCity5

COMENTARII la OUG 77/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 77 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu