Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.76 din 19.07.2018

privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 631 din 19 iulie 2018SmartCity1

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgenţă a asigurării fondurilor pentru protejarea monumentelor istorice, proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, care se află într-o avansată stare de degradare şi pentru care există riscul semnificativ de a dispărea în timp scurt.Având în vedere că, în condiţiile actuale, respectiv în lipsa fondurilor necesare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este practic în imposibilitatea de a exercita dreptul de preemţiune cu privire la imobile monumente istorice şi bunuri culturale mobile clasate, statul român pierzând astfel şansa de a achiziţiona bunuri de valoare inestimabilă pentru patrimoniul cultural, consecinţa imediată negativă constând în pierderea ireversibilă a posibilităţii îmbogăţirii sau reîntregirii patrimoniului naţional,ţinând cont că, potrivit prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, promovarea identităţii naţionale, inclusiv prin prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural, reprezintă obiectiv naţional de securitate,luând în considerare faptul că susţinerea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural reprezintă priorităţi urgente asumate prin Programul de guvernare, fiind de natură a duce la conştientizarea valorii acestuia pentru comunitate şi de a întări poziţionarea culturii ca pilon al dezvoltării durabile, iar conservarea patrimoniului construit reprezintă una din principalele urgenţe ale politicii publice culturale,având în vedere că Guvernul susţine îmbunătăţirea şi modernizarea societăţii româneşti prin crearea unui sistem de priorităţi culturale, în funcţie de obiectivele Programului de guvernare şi de interesul naţional sistemului de achiziţii de creaţii culturale, este necesară dezvoltarea unui sistem transparent şi competitiv de achiziţii care să înlesnească intrarea în patrimoniul naţional al creaţiilor contemporane de valoare,ţinând cont de importanţa, complexitatea şi diversitatea proiectelor destinate realizării, extinderii, reabilitării, modernizării şi punerii în valoare a obiectivelor culturale şi a monumentelor istorice, precum şi de faptul că aceste proiecte sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu regim de finanţare diferit, se impune crearea unui mecanism unitar de finanţare, care să asigure simplificarea procedurilor şi accesarea rapidă a surselor financiare.Având în vedere priorităţile privind protejarea monumentelor istorice formulate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţie, reprezentativitatea obiectivelor alese şi asigurarea echilibrului din punct de vedere categorial, tematic, regional şi al valorii lor culturale,având în vedere complexitatea procedurilor referitoare la investiţii, precum şi durata de realizare în timp a acestora, se impune îmbunătăţirea cadrului legal care să permită realizarea şi finalizarea acestor obiective semnificative pentru domeniul culturii.Asigurarea funcţionării mecanismului de finanţare şi de coordonare la nivel naţional se impune a fi realizată în regim de urgenţă, dată fiind necesitatea derulării acestor proiecte începând cu anul 2018 şi finanţării acestora cu celeritate.Prin asigurarea de urgenţă a unui mecanism de finanţare care să permită realizarea de investiţii în domeniul culturii, se asigură realizarea interesului general care vizează respectarea principiului constituţional referitor la dreptul privind accesul la cultură.Ţinând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ prin care se stabileşte cadrul legal privind mecanismul de finanţare a realizării, extinderii, reabilitării, modernizării şi punerii în valoare a obiectivelor culturale şi a monumentelor istorice constituie un impediment în protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Se aprobă Programul de investiţii în domeniul culturii, cu executare multianuală, denumit în continuare Program.
(2) Programul are ca scop general finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli de investiţii:a)achiziţia de imobile monumente istorice şi de bunuri culturale mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemţiune al statului, în condiţiile legii; b)construirea de obiective culturale, reprezentând construcţii cu destinaţie culturală sau în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie; c)realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi; d)realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituţii de spectacole sau concerte şi alte obiective cu destinaţie culturală.
(3) Se aprobă în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru implementarea Programului, alocarea de credite de angajament pentru perioada 2019-2026 în cuantum de 4,5 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanţare multianuale. Alocările anuale destinate Programului se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Articolul 2Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale asigură coordonarea, finanţare şi monitorizarea Programului, în conformitate cu prevederile legale. Articolul 3Finanţarea Programului se asigură din următoarele surse: a)sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale; b)alte surse legal constituite. Articolul 4
(1) Beneficiarii Programului sunt:a)autorităţile administraţiei publice centrale, inclusiv Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi instituţiile aflate în subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare; b)autorităţile administraţiei publice locale.
(2) Obiectivele/Proiectele de investiţii prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate fie în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), fie în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor judeţene/ locale ale acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Articolul 5Nu sunt considerate eligibile pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli de investiţii prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) şi d) aferente următoarelor: a)monumente istorice sau obiectivele culturale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat; b)monumente istorice sau obiectivele culturale neînscrise în cartea funciară sau pentru care solicitanţii nu pot proba dreptul de proprietate sau de administrare; c)monumente istorice sau obiectivele culturale aflate sub sechestru asigurător, ipotecate, aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate; d)imobilele monumente istorice, bunuri culturale mobile clasate sau alte obiective care au beneficiat de alte finanţări nerambursabile ale acţiunilor, serviciilor şi/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice şi obiectivelor culturale, care au beneficiat de alte finanţări rambursabile/nerambursabile ale acţiunilor, serviciilor şi/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice şi obiectivelor culturale, indiferent de sursa de finanţare, în vederea evitării dublei finanţări; e)monumentele istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege; f)imobile cu acelaşi regim de proprietate ca cele prevăzute la lit. e), care fac parte din categoriile de monumente istorice ansamblu sau sit; g)obiective culturale incluse în Programul naţional de dezvoltare locală, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare; h)monumente istorice incluse în Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare; i)obiectivele de investiţii incluse în Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6
(1) Sumele alocate prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru realizarea Programului reprezintă 98% din valoarea totală a investiţiei, fără valoarea terenului.
(2) Cota de 2% din valoarea totală a investiţiei este suportată de către beneficiar din surse financiare proprii, cu excepţia bunurilor achiziţionate sau a obiectivelor realizate şi finanţate de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ca beneficiar al Programului.
(3) Modalitatea de finanţare care prevede analizarea, selectarea, implementarea, verificarea şi monitorizarea derulării proiectelor, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul fiecărui domeniu specific, precum şi condiţiile de eligibilitate şi criteriile de prioritate ale obiectivelor/proiectelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, aferent fiecărei categorii de obiective/proiecte, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 7
(1) Pentru includerea în Program, beneficiarii transmit Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale propunerile de finanţare, însoţite de nota conceptuală şi tema de proiectare, întocmite conform prevederilor legale, sau o notă de fundamentare care să conţină descrierea bunului de patrimoniu care urmează a fi achiziţionat prin Program, datele de identificare ale proprietarului actual, precum şi valoarea estimată de achiziţie a acestuia, în baza dreptului de preemţiune prevăzut de lege.
(2) Pentru anul 2018, solicitanţii transmit documentele prevăzute la alin. (1) până la data de 1 noiembrie 2018.
(3) Pentru perioada 2019-2026, sesiunea de depunere a propunerilor de finanţare se stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale.
(4) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale centralizează şi evaluează eligibilitatea propunerilor de obiective/proiecte de investiţii prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) pe care le transmite Comisiei pentru investiţii în domeniul culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, în condiţiile legii.
(5) Pentru stabilirea listei obiectivelor/proiectelor prioritare de investiţii se constituie Comisia pentru investiţii în domeniul culturii, denumită în continuare Comisia, a cărei componenţă este formată din 9 specialişti şi experţi atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice.
(6) Membrii Comisiei sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului culturii şi identităţii naţionale.
(7) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
Articolul 8
(1) Comisia are următoarele atribuţii principale:a)stabileşte, pe baza propunerilor centralizate şi evaluate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, lista obiectivelor/ proiectelor prioritare de investiţii care se vor finanţa din Program, în baza criteriilor de prioritate stabilite prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale; b)înaintează Guvernului lista obiectivelor/proiectelor prioritare de investiţii propuse spre finanţare.
(2) Lista obiectivelor/proiectelor prioritare de investiţii care se finanţează potrivit art. 1 alin. (2) se aprobă de Guvern prin memorandum.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei se stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale.
Articolul 9
(1) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 8 alin. (2), în vederea încheierii contractelor de finanţare prevăzute la art. 11 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b) transmit Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale documentaţiile tehnico-economice, întocmite şi aprobate în condiţiile legii, care sunt finanţate şi aprobate de beneficiari.
(2) În vederea încheierii contractelor de finanţare, analizarea documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se face de către specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Articolul 10
(1) În cazul beneficiarilor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, precum şi instituţiile aflate în subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe parcursul execuţiei bugetare, la propunerea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite, corespunzător valorii obiectivelor/ proiectelor prioritare de investiţii aprobate.
(2) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar pentru obiectivele/proiectele prioritare de investiţii aprobate finanţate potrivit alin. (1) se restituie la bugetul de stat, cu excepţia celor neutilizate de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii de credite finanţaţi parţial din venituri proprii restituie sumele neutilizate din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de cheltuieli bugetare al ordonatorului de credite de la care au fost primite.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), creditele neutilizate la finele anului de către ordonatorii de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sunt anulate de drept, conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să transmită trimestrial Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale un raport privind stadiul obiectivelor/proiectelor prioritare de investiţii derulate.
Articolul 11
(1) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi beneficiari, pentru obiectivele/proiectele prioritare aprobate prin memorandumul prevăzut la art. 8 alin. (2), pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie nu sunt suficiente pentru finalizarea obiectivului/proiectului prioritar, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
(3) Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
(4) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale procedează astfel:a)notifică beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceştia mai pot depune solicitări; b)efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor; c)în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie; d)în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu această destinaţie, solicitările depuse după epuizarea creditelor bugetare vor fi restituite beneficiarilor.
(5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
(6) În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi (4).
(7) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) avansează/asigură sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite decontarea acestora la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie.
(8) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie de graficele de execuţie a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuţiei de lucrări.
(9) În cazul în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit, cu aplicarea prevederilor art. 731 din Legea nr. 500/2002.
(10) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin.
(11) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale comunică în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (10).
(12) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (9) şi în care se menţionează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (9).
(13) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (9), potrivit celor menţionate în cerere.
(14) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (13) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (12), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
(15) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finanţării realizării obiectivului de investiţii, în baza contractului de finanţare prevăzut la alin. (1).
Articolul 12Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) răspund, potrivit legii, de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii de bunuri/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi de modul de utilizare a sumelor repartizate potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. Articolul 13
(1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
(2) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
Articolul 14
(1) Institutul Naţional al Patrimoniului gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru finanţarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice şi a celor care fac parte din categoriile de monumente istorice ansamblu sau sit aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege, precum şi monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, finanţate de la bugetul de stat şi/sau al autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Contractele de finanţare încheiate între Institutul Naţional al Patrimoniului şi beneficiari în cadrul Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, aflate în derulare, se desfăşoară potrivit dispoziţiilor legale aflate în vigoare la data încheierii lor.
Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din data de 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător. Articolul 16Alineatele (1) şi (3) ale articolului 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se vor modifica şi vor avea următorul cuprins: Articolul 28
(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 12 alin. (2), evaluarea şi selecţia ofertelor culturale se realizează de către comisii alcătuite dintr-un număr par de experţi independenţi, precum şi un membru desemnat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, constituite la nivelul Administraţiei......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt remuneraţi, pe bază de convenţii civile, încheiate în condiţiile legii, cu excepţia persoanei desemnate de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
Articolul 17 Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40
(1) Componenţa comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice se stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, la propunerea Centrului Naţional al Cinematografiei, după consultarea uniunilor şi asociaţiilor din domeniul industriei cinematografice.
2. La articolul 40, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Din componenţa comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice face parte şi câte o persoană desemnată din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 3. La articolul 40, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remuneraţi din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei, cu excepţia persoanelor desemnate din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 4. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Hotărârea privind acordarea creditului direct pentru producţie şi dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anunţarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul culturii şi identităţii naţionale,George Vladimir IvaşcuViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuSecretarul general al Guvernului,Ioana-Andreea LambruMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu