Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 545 din  6 mai 2004

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si a furnizorilor de transport medical

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 472 din 26 mai 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, si ale art. 1 alin. (1), art. 67 si art. 72 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.485/2003,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. OB. 5.209/2004,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si a furnizorilor de transport medical, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si furnizorilor de transport medical autorizati de Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Directia generala asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii, Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la indeplinire prevederile prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul sanatatii,
                             Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si a furnizorilor de transport medical

    Art. 1
    Acreditarea furnizorilor care au in obiectul de activitate prestarea de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si transport medical*1), autorizati conform prevederilor legale in vigoare, se face de catre Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenta si Transport Medical (denumita in continuare SCNAFSMUTM) pentru sediul central, respectiv substatii.
------------
    *1) In intelesul dispozitiilor art. 28, 48 si 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002.

    Art. 2
    SCNAFSMUTM este infiintata in baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Nationale de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate.

    CAP. 1
    Etapele procesului de acreditare

    Art. 3
    In vederea acreditarii sunt parcurse urmatoarele etape:
    a) furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizorul de transport medical care doreste acreditarea face o cerere, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresata SCNAFSMUTM, prin care furnizeaza date de structura si se angajeaza sa permita accesul evaluatorilor in toate spatiile acestuia, precum si la toate documentele necesare acreditarii;
    b) SCNAFSMUTM desemneaza prin dispozitii scrise, al caror model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, un numar de 2 evaluatori care viziteaza sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical pentru a constata in ce masura aceasta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFSMUTM;
    c) rezultatul evaluarii este consemnat intr-un raport de evaluare, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are atasata grila de scoruri corespondente standardelor, completata de catre evaluator conform scalei de evaluare prevazute in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grila de scor care se depune la Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS;
    d) in cadrul Directiei acreditare din CNAS se agrega scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFSMUTM si se intocmeste fisa de evaluare sintetica aprobata de SCNAFSMUTM;
    e) fisa de evaluare sintetica (primita sub semnatura de la persoana care a elaborat-o), avand anexata cererea de evaluare in vederea acreditarii (al carei numar corespunde cu numarul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetica), este luata in discutie de catre SCNAFSMUTM, care emite certificatul de acreditare pentru sediul central, respectiv pentru substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau a furnizorului de transport medical, al carui model este prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, certificatul de acreditare provizorie, al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, respectiv notificarea de neacreditare, al carei model este prevazut in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Evaluarea sediului central, respectiv a substatiei, furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau a furnizorului de transport medical

    Art. 4
    Persoanele desemnate sa evalueze sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical, denumite in continuare evaluatori, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte in mod cumulativ:
    a) sa fie angajati ai Directiei acreditare din cadrul CNAS;
    b) sa fie medici sau asistenti medicali;
    c) sa aiba experienta de minimum un an de lucru in sistemul sanitar;
    d) sa nu lucreze si sa nu faca parte - nici ei si nici rudele ori afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizori de transport medical;
    e) sa se angajeze in scris printr-o declaratie de compatibilitate, al carei model este prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, ca indeplinesc toate conditiile de mai sus si ca vor notifica orice situatie de incompatibilitate intervenita ulterior semnarii declaratiei.
    Art. 5
    Evaluatorii sunt raspunzatori de evaluarea corecta si pastrarea confidentialitatii datelor, in caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea SCNAFSMUTM.
    Art. 6
    Evaluatorii primesc din partea SCNAFSMUTM unde s-a depus cererea de evaluare in vederea acreditarii de catre furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau de furnizorul de transport medical o dispozitie pentru vizita de evaluare a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical respectiv (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).
    Art. 7
    Vizita de evaluare a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical are urmatoarele caracteristici:
    a) se face dupa un program stabilit in prealabil cu furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau cu furnizorul de transport medical;
    b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferinta in ordinea depunerii cererilor sau astfel incat timpul de lucru al evaluatorilor sa fie folosit cat mai eficient;
    c) vizitele de evaluare au loc numai in zilele lucratoare;
    d) evaluatorii sunt desemnati de catre directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS;
    e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare in vederea acreditarii depusa de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau de furnizorul de transport medical si completeaza pe parcursul vizitei o grila de scor corespondenta standardelor, conform scalei de evaluare;
    f) reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau al furnizorului de transport medical contrasemneaza un raport de evaluare (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice), care are atasate grilele de scor;
    g) grilele de scor nu contin date de identificare directa a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical (numele, adresa), ci numai un numar care este numarul vizitei de evaluare;
    h) Directia acreditare din cadrul CNAS tine un registru la care are acces numai directorul acesteia si in care sunt consemnate cererile de evaluare in vederea acreditarii, precum si numarul vizitei de evaluare aferente;
    i) dupa vizita de evaluare, evaluatorul preda raportul de evaluare impreuna cu grila de scor, sub semnatura, persoanei din cadrul Directiei acreditare din CNAS, desemnata pentru agregarea datelor.

    CAP. 3
    Elaborarea fisei de evaluare sintetica

    Art. 8
    Fisa de evaluare sintetica se alcatuieste prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare.
    Art. 9
    Agregarea datelor se organizeaza la nivelul Directiei acreditare din cadrul CNAS.
    Art. 10
    Personalul care efectueaza agregarea datelor este desemnat de directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte in mod cumulativ:
    a) sa fie angajat la CNAS in cadrul Directiei acreditare;
    b) sa nu aiba parti sociale, sa nu lucreze ori sa nu faca parte - nici el si nici rudele ori afinii lui pana la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau a unor furnizori de transport medical;
    c) sa nu mai indeplineasca nici un fel de alte activitati in cadrul acreditarii furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau a furnizorilor de transport medical;
    d) sa completeze pe propria raspundere o declaratie de compatibilitate, in care se mentioneaza ca este responsabil de prelucrarea in conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnatura, conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    Art. 11
    Agregarea datelor se efectueaza conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFSMUTM si puse in aplicare de Directia acreditare din cadrul CNAS, in urma careia se intocmeste fisa de evaluare sintetica ce se inainteaza sub semnatura SCNAFSMUTM.
    Art. 12
    Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare din cadrul CNAS, respectandu-se cerintele prevazute mai jos:
    a) prelucrarea datelor se face in programul Excel;
    b) pentru fiecare vizita de evaluare exista un fisier separat;
    c) persoana care agrega datele va pastra fiecare agregare a datelor corespunzatoare evaluarii sediului central sau a substatiei unui furnizor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a unui furnizor de transport medical, sub forma unui fisier electronic avand ca element de identificare numarul vizitei de evaluare;
    d) fisierele cu fiecare agregare vor fi pastrate si pe suport hartie;
    e) identificarea fiselor de evaluare se face dupa numarul vizitei, care este singurul element de identificare.

    CAP. 4
    Decizia de acreditare

    Art. 13
    Decizia de acreditare este ultima etapa a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFSMUTM emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 14
    Decizia de acreditare se ia de catre SCNAFSMUTM in urma analizei fisei de evaluare sintetica, conform regulilor prevazute la art. 15 - 28.
    Art. 15
    Sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical se acrediteaza, primind documentul aferent (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), daca la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetica nota obtinuta este maxima (5).
    Art. 16
    Sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical se acrediteaza provizoriu pe o perioada de un an, daca a obtinut la toate standardele independente nota maxima (5) si la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la IV) cel putin nota 4, primind documentul aferent (anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice).
    Art. 17
    La primirea acreditarii provizorii reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau al furnizorului de transport medical poate solicita o noua vizita de evaluare la o data care nu va depasi data de expirare a acreditarii provizorii, dar nu mai devreme de 3 luni.
    Art. 18
    Daca se constata in urma celei de-a doua vizite de evaluare ca furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizorul de transport medical nu a facut remedierile necesare pentru a satisface standardele, in perioada de acreditare provizorie, sediul central, respectiv substatia, nu se acrediteaza. Acreditarea provizorie inceteaza cu data zilei urmatoare emiterii notificarii de neacreditare.
    Art. 19
    Acreditarea provizorie nu poate fi urmata de o alta acreditare provizorie.
    Art. 20
    Sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical nu se acrediteaza daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate la art. 15 si 16, precum si in situatia mentionata la art. 18, caz in care acesta primeste o notificare scrisa (anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice) din partea SCNAFSMUTM, prin care se comunica motivele neacreditarii (standardele neindeplinite), precum si faptul ca sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical nu poate fi evaluata mai devreme de 3 luni de la data notificarii neacreditarii.
    Art. 21
    In urma deciziei privind acreditarea, atat certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cat si notificarile de neacreditare se transmit in original, prin scrisoare recomandata, furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizorului de transport medical, iar casele de asigurari de sanatate sunt informate despre decizia SCNAFSMUTM.
    Art. 22
    Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie si notificarile de neacreditare emise de SCNAFSMUTM sunt valabile din ziua urmatoare datei emiterii acestora si anuleaza acreditarea curenta sau acreditarea provizorie curenta, emisa pentru sediul central ori substatia furnizorului respectiv, dupa caz.
    Art. 23
    In vederea luarii deciziei de acreditare, SCNAFSMUTM urmeaza procedura de mai jos:
    a) ia in discutie fisa de evaluare sintetica care nu are elemente directe de identificare a sediului central sau a substatiei furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical si pe baza ei emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz;
    b) identifica sediul central sau substatia furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a furnizorului de transport medical pentru care se elibereaza certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 24
    Acreditarea se acorda pentru o perioada de maximum 2 ani, fara a depasi termenul de valabilitate a unui document in baza caruia s-a facut acreditarea, cu exceptia datelor de expirare a autorizatiilor de libera practica, autorizatii pentru care se solicita declaratii pe propria raspundere ca vor fi reinnoite inainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.
    Art. 25
    Acreditarea provizorie se acorda pentru o perioada de maximum un an, fara a depasi termenul de valabilitate a unui document in baza caruia s-a facut acreditarea, cu exceptia datelor de expirare a autorizatiilor de libera practica, autorizatii pentru care se solicita declaratii pe propria raspundere ca vor fi reinnoite inainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.
    Art. 26
    In situatia in care, ulterior evaluarii, exista o sesizare scrisa catre SCNAFSMUTM, insa nu anonima, prin care se semnaleaza ca cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este indeplinit de catre sediul central sau substatia furnizorului, se face o verificare de catre SCNAFSMUTM (printr-o vizita de evaluare, in termen de 7 zile lucratoare), desemnandu-se alti evaluatori decat cei care au efectuat evaluarea initiala. In urma noii evaluari se emite un nou certificat de acreditare, certificat de acreditare provizorie sau o noua notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau al furnizorului de transport medical de a primi vizita de evaluare in situatia mentionata mai sus duce la emiterea unei notificari de neacreditare de catre SCNAFSMUTM.
    Art. 27
    SCNAFSMUTM pastreaza un dosar pentru fiecare sediu central sau substatie a unui furnizor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca ori a unui furnizor de transport medical care a solicitat evaluare in vederea acreditarii si care contine urmatoarele documente:
    a) cerere;
    b) copie de pe tabelul centralizator cu termenele de valabilitate a autorizatiilor de libera practica si declaratiile pe propria raspundere ca acestea vor fi reinnoite inainte de expirarea valabilitatii celei anterioare;
    c) dispozitie pentru vizita de evaluare;
    d) raport de evaluare;
    e) grila de scor;
    f) fisa de evaluare sintetica;
    g) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de directia de sanatate publica;
    h) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 28
    Casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau servicii de transport medical numai pentru sediul central, respectiv substatiile acreditate ale respectivului furnizor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizor de transport medical.

    CAP. 5
    Procedura de contestare

    Art. 29
    Furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizorii de transport medical pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare emisa de SCNAFSMUTM, la Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate. Contestatiile trimise de furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizorii de transport medical la Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate vor fi insotite de o copie a acreditarii provizorii, respectiv a notificarii de neacreditare.
    Art. 30
    Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate va lua o decizie ce va fi comunicata furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizorului de transport medical, SCNAFSMUTM si caselor de asigurari de sanatate, in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; in acest interval Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate ia toate masurile in vederea solutionarii contestatiei, inclusiv prin investigatii la fata locului.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 31
    In aplicarea prezentelor norme metodologice SCNAFSMUTM poate emite precizari si recomandari pentru buna desfasurare a evaluarii, prelucrarii datelor, precum si pentru completarea documentelor prevazute in anexele la prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              Domnule presedinte,

    Subsemnatul/Subsemnata ............................., reprezentant legal al furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical*1) ......................, cu sediul in localitatea ................, str. .................. nr. ....., judetul ................., telefon ................, cod fiscal ..............., cod unic de inregistrare ...................., cont ................, deschis la ......................, solicit evaluarea in vederea acreditarii sediului central/substatiei .................., situat/situata la adresa: localitatea ...................., str. ..................... nr. ......, judetul ...................., telefon ................, pentru servicii de ................., pentru a putea intra in relatie contractuala cu Casa de asigurari de sanatate a judetului ..................... .
    Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenta si Transport Medical informatiile si documentele necesare evaluarii, precum si acces liber in spatiile unitatii.
    Conducerea executiva a furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical este asigurata de ....................., care se legitimeaza cu BI/CI seria .... nr. ....., CNP .................... si are contractul de munca nr. ..... .
    In cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical lucreaza urmatoarele persoane*2):
    ...................., in functia de ........, conform C.M.*3) nr. ..........
    ...................., in functia de ........, conform C.M.    nr. ..........
    ...................., in functia de ........, conform C.M.    nr. ..........
    ...................., in functia de ........, conform C.M.    nr. ..........
    ...................., in functia de ........, conform C.M.    nr. ..........
    ...................., in functia de ........, conform C.M.    nr. ..........
    ...................., in functia de ........, conform C.M.    nr. ..........
    ...................., in functia de ........, conform C.M.    nr. ..........

    Data ...........                                     Semnatura
                                                         .........

    Domnului presedinte al Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenta si Transport Medical

    NOTA:
    Spatiile punctate se completeaza cu majuscule, iar spatiile libere se bareaza.
------------
    *1) Se bareaza ce nu corespunde.
    *2) In situatia in care exista mai multi angajati, se ataseaza un tabel cu aceleasi date.
    *3) Contract de munca sau alta forma legala de lucru.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

    Nr. ........................
    Data .......................

                             DISPOZITIE
pentru vizita de evaluare a sediului central/substatiei furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical*1)

    Se numeste domnul/doamna ...................., care se legitimeaza cu BI/CI seria ...... nr. ...., precum si domnul/doamna ........................, care se legitimeaza cu BI/CI seria ....... nr. ....., pentru a efectua vizita de evaluare nr. .... la sediul central/substatia ................ al/a furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical ..........................., situat/situata la adresa: localitatea ..................., str. ............. nr. ..., judetul ...................., la data ............... . Au primit in acest scop grila de scor nr. ...... .

                            Presedinte,
                            ...........

    Am luat cunostinta.
    Evaluator,
    ..........

    Am luat cunostinta.
    Evaluator,
    ..........

------------
    *1) Se bareaza ce nu corespunde.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

                             RAPORT DE EVALUARE

    Subsemnatul/Subsemnata .......................... si subsemnatul/subsemnata ............................., evaluatori desemnati de Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenta si Transport Medical, prin dispozitia de evaluare nr. ........, sa efectuam vizita de evaluare nr. ........ la sediul central/substatia ........................ al/a furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical*1) .............................., am efectuat aceasta vizita la adresa indicata la data .......... si am completat grila de scor nr. ........ aferenta dispozitiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuata in prezenta reprezentantului legal, domnul/doamna ..........................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate in grila de scor nr. ........, atasata la prezentul raport.

    Reprezentantul legal ................................ al furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical ..............................................

    Semnatura ...........................
    Stampila furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical

                                                  Evaluator,
                                                  ..........
                                                  Semnatura .................
                                                  Evaluator,
                                                  ..........
                                                  Semnatura .................

    Data ................

------------
    *1) Se bareaza ce nu corespunde.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

                             SCALA DE EVALUARE
pentru acreditarea sediului central/substatiilor furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorilor de transport medical

     _____________________________________________
    | Cod | Caracter    |   Interpretare   | Scor |
    |_____|_____________|__________________|______|
    |  L  | Logica      | da/nu            |  5/1 |
    |_____|_____________|__________________|______|
    |  C  | Cantitativa | 90 - 100%        |   5  |
    |     |             |__________________|______|
    |     |             | 80 - 89%         |   4  |
    |     |             |__________________|______|
    |     |             | 70 - 79%         |   3  |
    |     |             |__________________|______|
    |     |             | 60 - 69%         |   2  |
    |     |             |__________________|______|
    |     |             | mai putin de 60% |   1  |
    |_____|_____________|__________________|______|

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

                        CERTIFICAT DE ACREDITARE

    Sediul central/Substatia ............................... al/a furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical ........................., cu adresa: localitatea ...................., str. .................. nr. ...., judetul (sectorul) ..................., este acreditat/acreditata pana la data de ................... .

    Nr. .............. din ..................

                                       Presedinte,
                                       ...........

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

                      CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

    Sediul central/Substatia ........................ al/a furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical ..............................., cu adresa: localitatea ......................., str. .................. nr. ...., judetul (sectorul) ..................., este acreditat/acreditata provizoriu pana la data de ................... .

    Nr. .............. din ..................

                                Presedinte,
                                ...........

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

                         NOTIFICARE DE NEACREDITARE

    Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Medicale de Urgenta si Transport Medical a analizat fisa de evaluare sintetica aferenta vizitei de evaluare nr. ..., intocmita in urma vizitei de evaluare efectuate la data de ............. la sediul central/substatia ............................, cu adresa ....................., al/a furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical ..................., avand ca reprezentant legal pe ......................... si condus de ................................., si a hotarat sa emita prezenta notificare de neacreditare pentru ca sediul central/substatia ................ nu a indeplinit in masura adecvata standardele pentru acreditare, dupa cum urmeaza*1):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostinta furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical prin scrisoare recomandata si casei de asigurari de sanatate printr-o adresa. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/Furnizorul de transport medical poate face contestatie impotriva prezentei notificari de neacreditare la SCNAFSMUTM, mentionand motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/Furnizorul de transport medical poate fi evaluat la cerere, in vederea acreditarii, dupa 90 de zile de la emiterea prezentei notificari.

                               Presedinte,
                               ...........

    Data .......

------------
    *1) Se mentioneaza standardele sau grupele de standarde neindeplinite de punctul de lucru al furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca/furnizorului de transport medical.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

                      DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

    Subsemnatul/Subsemnata ..............................., angajat/angajata al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, propus/propusa pentru a efectua evaluarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau a furnizorilor de transport medical, declar ca nu am rude sau afini care au parti sociale ori care lucreaza sau fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizori de transport medical si, de asemenea, ca nici eu nu am parti sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizori de transport medical. Ma oblig sa solicit incetarea acestei calitati in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfacute.
                                          .....................................

    Data ....................

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE
    A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
    DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL

                          DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

    Subsemnatul/Subsemnata ..............................., angajat/angajata al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, propus/propusa pentru a efectua agregarea datelor in cadrul acreditarii furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizorilor de transport medical, declar ca nu am rude sau afini care au parti sociale ori care lucreaza sau fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizori de transport medical si, de asemenea, ca nici eu nu am parti sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca sau furnizori de transport medical. Ma oblig sa solicit incetarea acestei calitati in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfacute.

                                          .....................................

    Data ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 545/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 545 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu