Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 76 din 18 iunie 2008

privind desemnarea autoritatilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantarii programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 23 iunie 2008Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.

Ţinând seama de prevederile reglementărilor comunitare, şi anume: Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, Regulamentul (CE) nr. 1.071/2005 al Comisiei Europene din 1 iulie 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.826/2000 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 179 din 11 iulie 2005, Regulamentul (CE) nr. 1.346/2005 al Comisiei Europene din 16 august 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.702/1999 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare a produselor agricole în ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 212 din 17 august 2005, Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, se impune implementarea de urgenţă a măsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat şi eficient privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Prezentul act normativ are caracter de urgenţă, deoarece se impune o perioadă scurtă de timp pentru pregătirea şi accelerarea procesului de încheiere a convenţiilor şi acordurilor cu instituţiile implicate în procesul de gestionare şi derulare a fondurilor nerambursabile destinate finanţării acţiunilor de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.

Art. 2. - In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) program de informare şi promovare a produselor agricole - un ansamblu de acţiuni de informare şi promovare coerente, de o amploare suficientă pentru a contribui la creşterea volumului de informaţii referitoare la produsele respective, precum şi la comercializarea acestora;

b) acţiuni de informare şi promovare - acţiunile care se referă la produsele agricole, la modul de producţie a acestora, precum şi la produsele alimentare. Acţiunile de informare şi de promovare a produselor agricole nu trebuie să fie orientate în funcţie de mărcile comerciale şi nici să încurajeze consumul unui produs datorită originii sale. Nu se exclude însă posibilitatea indicării originii produselor care fac obiectul acţiunilor de informare şi de promovare, în cazul unor denumiri conferite în temeiul reglementărilor comunitare;

c) organizaţii care propun programe - organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor, din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, care propun programe de informare şi promovare a produselor agricole;

d) beneficiari - organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, responsabile pentru iniţierea şi implementarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole, aprobate spre finanţare de către Comisia Europeană;

e) organisme de implementare - organismele selectate printr-o procedură competitivă de către organizaţiile care propun programe şi cărora li se încredinţează implementarea tuturor acţiunilor de informare şi promovare sau o parte a acestora. Organismele de implementare trebuie să aibă competenţa necesară în sectorul produselor şi al pieţelor în cauză şi să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura punerea cât mai eficientă în aplicare a acţiunilor, ţinând seama de dimensiunea comunitară a programelor în cauză;

f) fonduri nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe - fondurile care se constituie din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), precum şi contribuţia naţională şi partea de prefinanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

g) cheltuieli eligibile - cheltuielile necesare şi efectiv realizate de către beneficiari pentru implementarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi care pot fi finanţate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât şi din bugetul de stat şi/sau din contribuţia proprie a beneficiarului.

Art. 3. - Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru coordonarea, monitorizarea şi gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 3, are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, a dispoziţiilor de reglementare privind programele de informare şi promovare a produselor agricole;

b)    stabileşte anual, prin bugetul propriu, fondurile nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole;

c)  asigură gestionarea la nivel naţional a programelor de informare şi promovare a produselor agricole, în concordanţă cu principiile unui management financiar eficient al fondurilor nerambursabile destinate finanţării acestor programe;

d)  constituie grupul de lucru pentru elaborarea manualului operaţional privind programele de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

e)  constituie grupul de lucru pentru elaborarea caietului de sarcini privind criteriile de evaluare şi selecţie a programelor de informare şi de promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

f)   constituie comisia pentru evaluarea şi selectarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestei comisii prin ordin ai ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

g)   constituie grupul de monitorizare a programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi atribuţiile acestui grup, în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

h) asigură informarea publică privind programele de informare şi promovare a produselor agricole;

i) elaborează şi transmite Comisiei Europene, la termenele şi în condiţiile stabilite de reglementările comunitare în vigoare, lista privind selectarea preliminară a programelor de informare şi promovare a produselor agricole, o copie a acestor programe, precum şi lista privind organismele de implementare selectate, după caz;

j) verifică, aprobă şi comunică Comisiei Europene procedura privind selectarea organismului/organismelor de implementare;

k) notifică organizaţiilor care propun programe decizia Comisiei Europene privind aprobarea sau respingerea programelor de informare şi promovare a produselor agricole;

l) asigură fluxul financiar al fondurilor nerambursabile destinate cofinanţării şi prefinanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole, precum şi al contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene, precum şi de legislaţia naţională în vigoare;

m) stabileşte mijloacele cele mai adecvate privind controlul programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi informează Comisia Europeană cu privire la acestea;

n) asigură prin reprezentanţi împuterniciţi controlul programelor de informare şi promovare a produselor agricole, precum şi al materialelor aferente acestor programe;

o) asigură o colaborare administrativă cu unul sau mai multe state membre, după caz, în scopul coordonării, gestionării, monitorizării şi controlului programelor de informare şi promovare a produselor agricole;

p) emite ordine şi instrucţiuni prin care se transpun în ordinea juridică internă directivele Uniunii Europene, precum şi orice alte norme de implementare a regulamentelor, dacă legea nu prevede altfel;

q) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.

Art. 5. - După articolul 31 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Se desemnează Agenţia ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.

(2) Agenţia, în conformitate cu prevederile alin. (1), are următoarele atribuţii principale:

a) asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garanţiile pentru buna executare a contractelor de finanţare, precum şi privind garanţiile aferente solicitărilor de plată a avansului;

b) asigură încheierea contractelor de finanţare cu beneficiarii, în conformitate cu reglementările comunitare;

c)  transmite Comisiei Europene copii ale contractelor de finanţare încheiate, precum şi copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garanţiilor aferente acestor contracte;

d)  primeşte, înregistrează şi verifică cererile de plată şi documentele anexate;

e) autorizează plata în urma verificării cererilor de plată şi a documentelor anexate sau înştiinţează beneficiarii cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;

f)  execută plăţile autorizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de reglementările comunitare şi de legislaţia naţională în vigoare;

g)  primeşte, înregistrează, verifică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi finale, primite de la beneficiari;

h) transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum şi situaţiile privind cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale;

i) verifică prin controale tehnice, contabile şi administrative beneficiarii şi organismele de implementare şi informează Comisia Europeană, în cel mai scurt timp, cu privire la controalele planificate şi efectuate, precum şi asupra rezultatelor obţinute în urma măsurilor de verificare şi control;

j) elaborează manuale de proceduri în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin şi care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

k) asigură menţinerea unor evidenţe financiare şi contabile privind operaţiunile pe care le derulează, în conformitate cu respectarea reglementărilor comunitare şi a legislaţiei naţionale în vigoare;

l) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii."

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu