Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.69 din 13.11.2019

pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 14 noiembrie 2019SmartCity1

Luând în considerare situaţia Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., denumită în continuare CEH, şi Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., denumită în continuare SNIM,SNIM are ca scop producerea cantităţii de huilă preconizate până la epuizarea rezervelor deschise şi efectuarea lucrărilor de închidere minieră subterană în condiţii de siguranţă a personalului şi a zăcământului, precum şi ecologizarea perimetrelor, în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi planurile de încetare a activităţii de la sucursalele Mina Petrila, Mina Paroşeni şi Mina Uricani.Având în vedere că prin Decizia nr. C (2012) 1.020 finală din data de 22.02.2012 - ajutor de stat caz SA 33033 (2011/N) Comisia a aprobat un ajutor pentru închidere şi pentru acoperirea costurilor excepţionale necesare închiderii a trei mine deţinute de către Compania Naţională a Huilei (Petrila, Uricani şi Paroşeni), care a totalizat 1.169 milioane lei,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, aprobată prin Legea nr. 38/2012, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2012, a fost înfiinţată SNIM - S.A.SNIM a început activitatea la data de 26 noiembrie 2012, dată la care a preluat de la Compania Naţională a Huilei - S.A. personalul necesar desfăşurării activităţii proprii, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 273/2013, şi gestionează ajutorul de stat acordat pentru închiderea celor 3 mine necompetitive, Petrila, Paroşeni şi Uricani.Întrucât, la data de 13 noiembrie 2015, Comisia Europeană a aprobat prin Decizia C (2015) 8.066 finală prelungirea duratei şi redistribuirea sumelor ajutorului pentru aceleaşi trei mine,având în vedere că, la data de 24 noiembrie 2016, Comisia a aprobat prin Decizia nr. C (2016) 7.719 un ajutor de stat pentru finanţarea închiderii a două mine deţinute de către CEH, şi anume Lonea şi Lupeni, autorizând în consecinţă modificarea unor elemente din Planul de închidere a minelor de cărbune necompetitive,luând în considerare că din anul 2018 SNIM a intrat în program de închidere şi ecologizare, încheindu-se programul de exploatare a huilei (conform Deciziei 2010/787/UE),întrucât valoarea finală a ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE şi autorizată prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final,având în vedere zona monoindustrială în care activează cei doi operatori economici, situaţia juridică a acestora, aspectele macroeconomice influenţate substanţial, ce se circumscriu situaţiei excepţionale,în considerarea: (i) situaţiei economice la nivelul zonei unei activează cei doi operatori economici, CEH şi SNIM; (ii) situaţiei identice în care se află personalul care va fi disponibilizat ca urmare a reducerii activităţii, reducere cauzată de programul de închidere a minelor de huilă autorizat de către Comisia Europeană; şi (iii) termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul capacităţilor miniere închise, anul 2021 pentru minele din cadrul SNIM şi anul 2024 pentru minele din cadrul CEH,întrucât măsurile de protecţie socială propuse a fi acordate pentru persoanele disponibilizate din cadrul CEH şi SNIM, ca urmare a programului de închidere şi ecologizare a minelor de huilă autorizat de Comisia Europeană prin decizii,în vederea asigurării unui tratament egal pentru persoanele ce urmează a fi disponibilizate de la SNIM şi CEH, având în vedere că persoanele disponibilizate anterior de la cele două societăţi au beneficiat, în baza planurilor de disponibilizare, de sumele aferente venitului lunar de completare, conform Hotărârii Guvernului nr. 444/2015 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 590/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 589/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 722/2017 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea alocării unor sume de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru perioada 2019-2024 şi persoanelor ce vor fi disponibilizate de la aceste două societăţi.În considerarea principiului egalităţii în drepturi a persoanelor, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituţia României, republicată,întrucât, în mod constant, Curtea Constituţională a României, în deplin acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunţată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33, şi Hotărârea din 29 aprilie 2008, pronunţată în Cauza Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60), a statuat că principiul egalităţii în drepturi se aplică doar situaţiilor egale ori analoage, iar tratament juridic diferenţiat, stabilit în considerarea unor situaţii obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii şi nici discriminări,întrucât neadoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure o protecţie socială adecvată persoanelor care activează în cadrul operatorilor economici care derulează programe de închidere a minelor necompetitive poate conduce la convulsii sociale, greve, inclusiv situaţii de grevă a foamei, fiind binecunoscut incidentul petrecut la minele Paroşeni şi Uricani, începând cu 28 octombrie 2019, unde în urma unui protest spontan peste 100 de salariaţi s-au blocat în subteranul minei, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează acordarea venitului lunar de completare, ca măsură de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate în baza unui plan de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înţelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea închiderii activităţii şi programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfăşura în una sau mai multe etape.
(3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:a)numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestuia; b)motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare; c)numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare; d)numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective; e)data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.
(4) Dacă disponibilizarea se desfăşoară în etape, planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi perioada în care va avea loc fiecare etapă.
(5) Planurile de disponibilizare prevăzute la alin. (1) întocmite de operatorii economici cuprinşi în anexă se aprobă în condiţiile legii.
Articolul 2Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuţi în anexă, care pot efectua concedieri colective în condiţiile în care există un plan de disponibilizare aprobat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3
(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici prevăzuţi la art. 1 cu cel puţin 36 de luni înainte de data concedierii.
(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care:a)au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuţi la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatori economici de la care au fost preluate în perioada prevăzută la alin. (1); b)au fost preluate de operatorii economici rezultaţi în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuţi la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici supuşi divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).
Articolul 4
(1) Concedierea colectivă se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.
(2) Persoanele concediate în condiţiile art. 1 beneficiază de plăţile compensatorii acordate de operatorii economici, din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.
(3) Dacă planul de disponibilizare se desfăşoară în etape, termenul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi iniţiată fiecare etapă prevăzută la art. 1 alin. (4).
Articolul 5
(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj stabilită în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi este egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.
(2) Venitul de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă lunar pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:a)12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani; b)20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani; c)22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani; d)24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani.
(3) După încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele concediate în condiţiile art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj acordate la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj.
Articolul 6Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj nu beneficiază de venit lunar de completare. Articolul 7
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în conformitate cu planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1), dar nu mai mult decât duratele maxime stabilite potrivit art. 5 alin. (2).
(2) Venitul lunar de completare se acordă de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.
Articolul 8
(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se recalculează odată cu recalcularea, în condiţiile legii, a indemnizaţiei de şomaj.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă, în condiţiile legii, şi persoana beneficiază de venitul lunar de completare.
Articolul 9
(1) Persoanele care, în perioada acordării venitului lunar de completare, se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alţi angajatori decât cei de la care au fost disponibilizaţi beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de 50% din venitul lunar de completare.
(2) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).
(3) Dacă în perioada acordării venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează începând cu data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul lunar de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevăzuţi în anexă, în situaţia în care dacă se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat având ca obiect de activitate conservarea, închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevăzuţi în anexă, pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) sau, după caz, la art. 5 alin. (3).
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).
Articolul 10Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului. Articolul 11
(1) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare rămân înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea plăţii venitului lunar de completare.
(2) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii:a)să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; b)să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; c)să caute activ un loc de muncă şi să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiază de indemnizaţie de maternitate sau indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverinţă eliberată de agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti.
(5) Obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică în situaţia în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora.
(7) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (6) nu este îndeplinită, prevederile alin. (5) nu se aplică.
Articolul 12
(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) şi (3) se suspendă începând cu data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a).
(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) se include în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu este inclusă în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), în situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. a) din următoarele cauze:a)a fost dispusă măsura arestării preventive împotriva persoanei beneficiare; b)persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreţinerea acesteia conform legii suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să îşi îndeplinească obligaţia; c)au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt căsătoria, naşterea unui copil, decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum şi în cazul existenţei unei situaţii de forţă majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.
(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.
Articolul 13
(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data constatării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale.
(2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1):a)primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare; b)neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, în situaţia în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) invocarea unei stări de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, dovedită printr-un certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.
Articolul 14
(1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza:a)beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă; b)ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi în evidenţă.
(2) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale.
(3) Măsura suspendării, a revocării suspendării, încetării plăţii venitului lunar de completare şi recuperării, după caz, a plăţilor efectuate se stabileşte prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, inclusiv în situaţia în care beneficiarii venitului lunar de completare prestează activităţi fără forme legale.
(4) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Articolul 15
(1) Sumele necesare pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială", articolul „Asigurări sociale".
(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) operatorii economici prevăzuţi în anexă pot beneficia de aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza unui singur plan de disponibilizare prezentat în cursul aceluiaşi an, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv în baza planului de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1).
Articolul 16Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) în care se acordă venit lunar de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în situaţia în care persoana, în aceeaşi perioadă, nu realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor. Articolul 17
(1) Venitul corespunzător perioadei în care s-a încasat venitul lunar de completare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni de activitate anterior concedierii, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câştigul salarial mediu lunar net pe economie din luna în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri reprezentând indemnizaţie de şomaj sau venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.
(3) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare recunoscut în condiţiile art. 16 începând cu data încetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. ( 1).
(4) Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), care constituie stagiu de cotizare conform art. 16, în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani in condiţii speciale, 13 ani şi 6 luni în zona I de radiaţii sau 15 ani în condiţii speciale în zona II de radiaţii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.
Articolul 18
(1) Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.
(3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (3), precum şi cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. (2).
Articolul 19Venitului lunar de completare i se aplică acelaşi regim de impozitare prevăzut pentru indemnizaţia de şomaj. Articolul 20
(1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile lucrătoare agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane.
(2) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condiţiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile lucrătoare agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.
(3) Operatorii economici prevăzuţi în anexă au obligaţia de a transmite agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 planurile de disponibilizare întocmite conform prevederilor art. 1 alin. (3), precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.
Articolul 21
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:a)nerespectarea de către angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare privind anunţarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2); b)nerespectarea de către operatorii economici prevăzuţi în anexă a obligaţiei de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în termenul prevăzut la art. 20 alin. (3) planurile de disponibilizare precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:a)faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei; b)fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
Articolul 22Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 21 se fac de către persoanele împuternicite din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţelor de muncă. Articolul 23Contravenţiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 24Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul de stat. Articolul 25Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii. Articolul 26Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică: a)până la data de 31 decembrie 2021 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorului economic prevăzut la pct. 1 din anexă; b)până la data de 31 decembrie 2024 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorului economic prevăzut la pct. 2 din anexă. Articolul 27 În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri normele metodologice de aplicare a acesteia. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, Virgil-Daniel Popescu Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Victoria Violeta Alexandru Ministrul sănătăţii, Victor Sebastian Costache Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXĂLISTA operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 1. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. 2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.SmartCity5

COMENTARII la OUG 69/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 69 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 69/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu