Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.69 din 13.11.2019

pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 14 noiembrie 2019SmartCity1

Luând în considerare situaţia Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., denumită în continuare CEH, şi Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., denumită în continuare SNIM,SNIM are ca scop producerea cantităţii de huilă preconizate până la epuizarea rezervelor deschise şi efectuarea lucrărilor de închidere minieră subterană în condiţii de siguranţă a personalului şi a zăcământului, precum şi ecologizarea perimetrelor, în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi planurile de încetare a activităţii de la sucursalele Mina Petrila, Mina Paroşeni şi Mina Uricani.Având în vedere că prin Decizia nr. C (2012) 1.020 finală din data de 22.02.2012 - ajutor de stat caz SA 33033 (2011/N) Comisia a aprobat un ajutor pentru închidere şi pentru acoperirea costurilor excepţionale necesare închiderii a trei mine deţinute de către Compania Naţională a Huilei (Petrila, Uricani şi Paroşeni), care a totalizat 1.169 milioane lei,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, aprobată prin Legea nr. 38/2012, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2012, a fost înfiinţată SNIM - S.A.SNIM a început activitatea la data de 26 noiembrie 2012, dată la care a preluat de la Compania Naţională a Huilei - S.A. personalul necesar desfăşurării activităţii proprii, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 273/2013, şi gestionează ajutorul de stat acordat pentru închiderea celor 3 mine necompetitive, Petrila, Paroşeni şi Uricani.Întrucât, la data de 13 noiembrie 2015, Comisia Europeană a aprobat prin Decizia C (2015) 8.066 finală prelungirea duratei şi redistribuirea sumelor ajutorului pentru aceleaşi trei mine,având în vedere că, la data de 24 noiembrie 2016, Comisia a aprobat prin Decizia nr. C (2016) 7.719 un ajutor de stat pentru finanţarea închiderii a două mine deţinute de către CEH, şi anume Lonea şi Lupeni, autorizând în consecinţă modificarea unor elemente din Planul de închidere a minelor de cărbune necompetitive,luând în considerare că din anul 2018 SNIM a intrat în program de închidere şi ecologizare, încheindu-se programul de exploatare a huilei (conform Deciziei 2010/787/UE),întrucât valoarea finală a ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia Consiliului Europei 2010/787/UE şi autorizată prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final,având în vedere zona monoindustrială în care activează cei doi operatori economici, situaţia juridică a acestora, aspectele macroeconomice influenţate substanţial, ce se circumscriu situaţiei excepţionale,în considerarea: (i) situaţiei economice la nivelul zonei unei activează cei doi operatori economici, CEH şi SNIM; (ii) situaţiei identice în care se află personalul care va fi disponibilizat ca urmare a reducerii activităţii, reducere cauzată de programul de închidere a minelor de huilă autorizat de către Comisia Europeană; şi (iii) termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul capacităţilor miniere închise, anul 2021 pentru minele din cadrul SNIM şi anul 2024 pentru minele din cadrul CEH,întrucât măsurile de protecţie socială propuse a fi acordate pentru persoanele disponibilizate din cadrul CEH şi SNIM, ca urmare a programului de închidere şi ecologizare a minelor de huilă autorizat de Comisia Europeană prin decizii,în vederea asigurării unui tratament egal pentru persoanele ce urmează a fi disponibilizate de la SNIM şi CEH, având în vedere că persoanele disponibilizate anterior de la cele două societăţi au beneficiat, în baza planurilor de disponibilizare, de sumele aferente venitului lunar de completare, conform Hotărârii Guvernului nr. 444/2015 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 590/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 589/2016 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., Hotărârii Guvernului nr. 722/2017 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea alocării unor sume de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru perioada 2019-2024 şi persoanelor ce vor fi disponibilizate de la aceste două societăţi.În considerarea principiului egalităţii în drepturi a persoanelor, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituţia României, republicată,întrucât, în mod constant, Curtea Constituţională a României, în deplin acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunţată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33, şi Hotărârea din 29 aprilie 2008, pronunţată în Cauza Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60), a statuat că principiul egalităţii în drepturi se aplică doar situaţiilor egale ori analoage, iar tratament juridic diferenţiat, stabilit în considerarea unor situaţii obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii şi nici discriminări,întrucât neadoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure o protecţie socială adecvată persoanelor care activează în cadrul operatorilor economici care derulează programe de închidere a minelor necompetitive poate conduce la convulsii sociale, greve, inclusiv situaţii de grevă a foamei, fiind binecunoscut incidentul petrecut la minele Paroşeni şi Uricani, începând cu 28 octombrie 2019, unde în urma unui protest spontan peste 100 de salariaţi s-au blocat în subteranul minei, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează acordarea venitului lunar de completare, ca măsură de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate în baza unui plan de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Prin planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) se înţelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea închiderii activităţii şi programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfăşura în una sau mai multe etape.
(3) Planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:a)numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestuia; b)motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare; c)numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare; d)numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective; e)data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.
(4) Dacă disponibilizarea se desfăşoară în etape, planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi perioada în care va avea loc fiecare etapă.
(5) Planurile de disponibilizare prevăzute la alin. (1) întocmite de operatorii economici cuprinşi în anexă se aprobă în condiţiile legii.
Articolul 2Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuţi în anexă, care pot efectua concedieri colective în condiţiile în care există un plan de disponibilizare aprobat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3
(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici prevăzuţi la art. 1 cu cel puţin 36 de luni înainte de data concedierii.
(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care:a)au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuţi la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatori economici de la care au fost preluate în perioada prevăzută la alin. (1); b)au fost preluate de operatorii economici rezultaţi în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuţi la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici supuşi divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).
Articolul 4
(1) Concedierea colectivă se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.
(2) Persoanele concediate în condiţiile art. 1 beneficiază de plăţile compensatorii acordate de operatorii economici, din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.
(3) Dacă planul de disponibilizare se desfăşoară în etape, termenul prevăzut la alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi iniţiată fiecare etapă prevăzută la art. 1 alin. (4).
Articolul 5
(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj stabilită în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi este egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.
(2) Venitul de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă lunar pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:a)12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani; b)20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani; c)22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani; d)24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani.
(3) După încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele concediate în condiţiile art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj acordate la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj.
Articolul 6Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj nu beneficiază de venit lunar de completare. Articolul 7
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în conformitate cu planul de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1), dar nu mai mult decât duratele maxime stabilite potrivit art. 5 alin. (2).
(2) Venitul lunar de completare se acordă de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.
Articolul 8
(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se recalculează odată cu recalcularea, în condiţiile legii, a indemnizaţiei de şomaj.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă, în condiţiile legii, şi persoana beneficiază de venitul lunar de completare.
Articolul 9
(1) Persoanele care, în perioada acordării venitului lunar de completare, se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alţi angajatori decât cei de la care au fost disponibilizaţi beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de 50% din venitul lunar de completare.
(2) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).
(3) Dacă în perioada acordării venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează începând cu data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul lunar de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevăzuţi în anexă, în situaţia în care dacă se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat având ca obiect de activitate conservarea, închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevăzuţi în anexă, pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu jumătate din venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) sau, după caz, la art. 5 alin. (3).
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acordă numai pe perioada lucrată, iar ulterior acestei perioade se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau la art. 5 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2).
Articolul 10Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului. Articolul 11
(1) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare rămân înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea plăţii venitului lunar de completare.
(2) În perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii:a)să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; b)să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; c)să caute activ un loc de muncă şi să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiază de indemnizaţie de maternitate sau indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap, dovedită cu certificat medical, respectiv adeverinţă eliberată de agenţiile de plăţi şi inspecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti.
(5) Obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică în situaţia în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora.
(7) În situaţia în care obligaţia prevăzută la alin. (6) nu este îndeplinită, prevederile alin. (5) nu se aplică.
Articolul 12
(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) şi (3) se suspendă începând cu data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a).
(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) se include în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu este inclusă în calculul perioadei de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 5 alin. (2), în situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. a) din următoarele cauze:a)a fost dispusă măsura arestării preventive împotriva persoanei beneficiare; b)persoana beneficiară de venit lunar de completare sau copilul aflat în întreţinerea acesteia conform legii suferă de o boală dovedită cu certificat medical care o împiedică să îşi îndeplinească obligaţia; c)au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt căsătoria, naşterea unui copil, decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum şi în cazul existenţei unei situaţii de forţă majoră, confirmată de autoritatea publică competentă.
(4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare aprobării cererii beneficiarului.
Articolul 13
(1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (1) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data constatării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale.
(2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1):a)primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare; b)neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, în situaţia în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) invocarea unei stări de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, dovedită printr-un certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.
Articolul 14
(1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza:a)beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă; b)ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi în evidenţă.
(2) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale.
(3) Măsura suspendării, a revocării suspendării, încetării plăţii venitului lunar de completare şi recuperării, după caz, a plăţilor efectuate se stabileşte prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, inclusiv în situaţia în care beneficiarii venitului lunar de completare prestează activităţi fără forme legale.
(4) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Articolul 15
(1) Sumele necesare pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială", articolul „Asigurări sociale".
(2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) operatorii economici prevăzuţi în anexă pot beneficia de aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza unui singur plan de disponibilizare prezentat în cursul aceluiaşi an, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv în baza planului de disponibilizare prevăzut la art. 1 alin. (1).
Articolul 16Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) în care se acordă venit lunar de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în situaţia în care persoana, în aceeaşi perioadă, nu realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şomaj sau venituri de natură salarială ori alte venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor. Articolul 17
(1) Venitul corespunzător perioadei în care s-a încasat venitul lunar de completare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu câştigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni de activitate anterior concedierii, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câştigul salarial mediu lunar net pe economie din luna în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri reprezentând indemnizaţie de şomaj sau venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor.
(3) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare recunoscut în condiţiile art. 16 începând cu data încetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. ( 1).
(4) Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), care constituie stagiu de cotizare conform art. 16, în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani in condiţii speciale, 13 ani şi 6 luni în zona I de radiaţii sau 15 ani în condiţii speciale în zona II de radiaţii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă.
Articolul 18
(1) Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevăzută la art. 5 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natură salarială sau alte venituri care, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.
(3) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevăzut la art. 5 alin. (3), precum şi cuantumul venitului utilizat la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, prevăzut la alin. (2).
Articolul 19Venitului lunar de completare i se aplică acelaşi regim de impozitare prevăzut pentru indemnizaţia de şomaj. Articolul 20
(1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile lucrătoare agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane.
(2) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condiţiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile lucrătoare agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.
(3) Operatorii economici prevăzuţi în anexă au obligaţia de a transmite agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 planurile de disponibilizare întocmite conform prevederilor art. 1 alin. (3), precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.
Articolul 21
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:a)nerespectarea de către angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare privind anunţarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2); b)nerespectarea de către operatorii economici prevăzuţi în anexă a obligaţiei de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în termenul prevăzut la art. 20 alin. (3) planurile de disponibilizare precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:a)faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei; b)fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
Articolul 22Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 21 se fac de către persoanele împuternicite din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţelor de muncă. Articolul 23Contravenţiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 24Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul de stat. Articolul 25Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii. Articolul 26Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică: a)până la data de 31 decembrie 2021 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorului economic prevăzut la pct. 1 din anexă; b)până la data de 31 decembrie 2024 pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorului economic prevăzut la pct. 2 din anexă. Articolul 27 În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri normele metodologice de aplicare a acesteia. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, Virgil-Daniel Popescu Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Victoria Violeta Alexandru Ministrul sănătăţii, Victor Sebastian Costache Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXĂLISTA operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 1. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. 2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.SmartCity5

COMENTARII la OUG 69/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 69 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 69/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu