E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 57 din 19 mai 2000

privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din 23 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.
    Art. 2
    Salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, denumit in continuare Consiliu, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii.
    Art. 3
    Stabilirea si acordarea salariilor de baza ale personalului Consiliului se fac corespunzator performantelor profesionale individuale, prin evaluarea activitatii acestuia, pe baza criteriilor de performanta, in conditiile legii, stabilite pentru functiile de conducere si de executie cu care sunt asimilate.
    Art. 4
    (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor de personal se stabilesc anual, prin legile bugetare anuale, in raport cu numarul de personal din cadrul Consiliului, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupa caz, corespunzatoare perioadei de planificare bugetara.
    (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor de personal necesare pentru realizarea obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupa caz, Consiliul va previziona volumul de munca, perioadele de realizare, numarul maxim de posturi aferente functiilor, precum si salariile individuale aferente.
    Art. 5
    Indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, precum si salariile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare a personalului Consiliului se stabilesc de catre organul de conducere al Consiliului, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile bugetare anuale in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 6
    Pentru activitatea depusa membrii Colegiului Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunara, iar personalul din aparatul Consiliului are dreptul la un salariu care se compune din salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.

    CAP. 2
    Indemnizatii si salarii de baza

    Art. 7
    (1) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
    (3) Indemnizatiile lunare prevazute in anexa sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.
    (4) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului se ajusteaza anual, in raport cu evolutia preturilor de consum, prin legea bugetului de stat.
    Art. 8
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de conducere si de executie de specialitate din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei, prevazute la cap. I al anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    Art. 9
    Salariile de baza pentru functiile de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, prevazute in anexa nr. V/2 "Alte functii comune din sectorul bugetar" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 10
    Indemnizatiile de conducere, corespunzatoare functiilor de conducere prevazute la art. 8, sunt asimilate cu indemnizatiile de conducere prevazute in anexa nr. VI/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 11
    Consiliul poate include in aparatul propriu si unele functii aprobate pentru alte sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestor functii, cu nivelul de salarizare prevazut pentru unitatile bugetare unde acestea sunt specifice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.

    CAP. 3
    Sporuri, premii si alte drepturi la salariul de baza

    Art. 12
    (1) Personalul din aparatul Consiliului beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, astfel:
________________________________________________________
 Transe de vechime in munca    Cota din salariul de baza
________________________________________________________
 intre 3 si 5 ani                         5%
 de la 5 la 10 ani                       10%
 de la 10 la 15 ani                      15%
 de la 15 la 20 de ani                   20%
 peste 20 de ani                         25%
________________________________________________________

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
    Art. 13
    Pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei, personalul din aparatul Consiliului primeste lunar un spor de confidentialitate de pana la 20% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de personal care beneficiaza de acest spor si procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
    Art. 14
    Consiliul are obligatia sa asigure personalului conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica.
    Art. 15
    (1) Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, personalul din aparatul Consiliului beneficiaza de un spor de pana la 15%, calculat la salariul de baza brut.
    (2) Personalul din aparatul Consiliului, care lucreaza in conditii grele de munca, vatamatoare, periculoase sau in zone izolate, beneficiaza de un spor de pana la 15%, calculat la salariul de baza brut.
    (3) Locurile de munca, categoriile de personal si procentul concret al sporurilor care se acorda potrivit alin. (1) si (2), se stabilesc in conditiile legii, prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
    Art. 16
    Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 - 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 17
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile de la data efectuarii, orele suplimentare se vor salariza, la cererea salariatului, cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau sectorului de activitate, fara a se depasi 120 de ore anual/persoana. In cazuri cu totul deosebite, cu aprobarea presedintelui Colegiului Consiliului, se pot efectua ore suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
    Art. 18
    Personalul poate beneficia de premii in cursul anului dintr-un fond de premiere lunar constituit prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului. Din acest fond pot fi acordate premii personalului care a obtinut rezultate deosebite in activitate. Cuantumul concret al premiilor individuale se aproba de Colegiul Consiliului, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 19
    (1) Pentru activitatea desfasurata, proportional cu timpul lucrat, personalul are dreptul, la sfarsitul anului calendaristic, la un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    Art. 20
    Personalul are dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna si la alte concedii, potrivit legii.
    Art. 21
    Drepturile de delegare ale personalului din aparatul Consiliului sunt cele stabilite in conditiile legii, in mod similar cu cele acordate personalului din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei.
    Art. 22
    (1) Membrii Colegiului Consiliului beneficiaza, in cazul deplasarilor in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, de categoria de diurna si de plafonul de cazare stabilite de reglementarile legale in vigoare pentru functia de secretar de stat.
    (2) Membrii Colegiului Consiliului beneficiaza de prevederile privind regimul pasapoartelor in Romania in aceleasi conditii ca cele stabilite pentru functia de secretar de stat.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 23
    Activitatea desfasurata de catre persoanele numite de Parlament ca membri in Colegiul Consiliului constituie vechime in munca.
    Art. 24
    La incetarea mandatului, acei membri ai Colegiului Consiliului al caror contract de munca se suspenda la locul de munca de la care provin, revin la functia de baza avuta.
    Art. 25
    Angajarea si avansarea personalului Consiliului se fac prin concurs, in conditiile legii, pe baza criteriilor de selectie, a performantelor profesionale ale angajatului in raport cu cerintele postului.
    Art. 26
    Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de munca sau lucrarile executate, raspunderile, drepturile cuvenite si modalitatea de plata se stabilesc potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru institutiile publice.
    Art. 27
    Pe perioada mandatului, in conditiile legii, membrii Colegiului Consiliului pot desfasura activitati prin cumul, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat potrivit art. 8 alin. (9) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                      INDEMNIZATIA LUNARA
    a membrilor Colegiului Consiliului
    __________________________________
      Functia           Indemnizatia
                          - lei -
    __________________________________
     Presedinte         20.000.000
     Vicepresedinte     18.367.000
     Secretar           18.367.000
     Membri             17.568.000
    __________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 57/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 57 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu