E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 57 din 19 mai 2000

privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din 23 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.
    Art. 2
    Salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, denumit in continuare Consiliu, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii.
    Art. 3
    Stabilirea si acordarea salariilor de baza ale personalului Consiliului se fac corespunzator performantelor profesionale individuale, prin evaluarea activitatii acestuia, pe baza criteriilor de performanta, in conditiile legii, stabilite pentru functiile de conducere si de executie cu care sunt asimilate.
    Art. 4
    (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor de personal se stabilesc anual, prin legile bugetare anuale, in raport cu numarul de personal din cadrul Consiliului, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupa caz, corespunzatoare perioadei de planificare bugetara.
    (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor de personal necesare pentru realizarea obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupa caz, Consiliul va previziona volumul de munca, perioadele de realizare, numarul maxim de posturi aferente functiilor, precum si salariile individuale aferente.
    Art. 5
    Indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, precum si salariile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare a personalului Consiliului se stabilesc de catre organul de conducere al Consiliului, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile bugetare anuale in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 6
    Pentru activitatea depusa membrii Colegiului Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunara, iar personalul din aparatul Consiliului are dreptul la un salariu care se compune din salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.

    CAP. 2
    Indemnizatii si salarii de baza

    Art. 7
    (1) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
    (3) Indemnizatiile lunare prevazute in anexa sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.
    (4) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului se ajusteaza anual, in raport cu evolutia preturilor de consum, prin legea bugetului de stat.
    Art. 8
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de conducere si de executie de specialitate din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei, prevazute la cap. I al anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    Art. 9
    Salariile de baza pentru functiile de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, prevazute in anexa nr. V/2 "Alte functii comune din sectorul bugetar" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 10
    Indemnizatiile de conducere, corespunzatoare functiilor de conducere prevazute la art. 8, sunt asimilate cu indemnizatiile de conducere prevazute in anexa nr. VI/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 11
    Consiliul poate include in aparatul propriu si unele functii aprobate pentru alte sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestor functii, cu nivelul de salarizare prevazut pentru unitatile bugetare unde acestea sunt specifice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.

    CAP. 3
    Sporuri, premii si alte drepturi la salariul de baza

    Art. 12
    (1) Personalul din aparatul Consiliului beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, astfel:
________________________________________________________
 Transe de vechime in munca    Cota din salariul de baza
________________________________________________________
 intre 3 si 5 ani                         5%
 de la 5 la 10 ani                       10%
 de la 10 la 15 ani                      15%
 de la 15 la 20 de ani                   20%
 peste 20 de ani                         25%
________________________________________________________

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
    Art. 13
    Pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei, personalul din aparatul Consiliului primeste lunar un spor de confidentialitate de pana la 20% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de personal care beneficiaza de acest spor si procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
    Art. 14
    Consiliul are obligatia sa asigure personalului conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica.
    Art. 15
    (1) Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, personalul din aparatul Consiliului beneficiaza de un spor de pana la 15%, calculat la salariul de baza brut.
    (2) Personalul din aparatul Consiliului, care lucreaza in conditii grele de munca, vatamatoare, periculoase sau in zone izolate, beneficiaza de un spor de pana la 15%, calculat la salariul de baza brut.
    (3) Locurile de munca, categoriile de personal si procentul concret al sporurilor care se acorda potrivit alin. (1) si (2), se stabilesc in conditiile legii, prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
    Art. 16
    Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 - 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 17
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile de la data efectuarii, orele suplimentare se vor salariza, la cererea salariatului, cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau sectorului de activitate, fara a se depasi 120 de ore anual/persoana. In cazuri cu totul deosebite, cu aprobarea presedintelui Colegiului Consiliului, se pot efectua ore suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
    Art. 18
    Personalul poate beneficia de premii in cursul anului dintr-un fond de premiere lunar constituit prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului. Din acest fond pot fi acordate premii personalului care a obtinut rezultate deosebite in activitate. Cuantumul concret al premiilor individuale se aproba de Colegiul Consiliului, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 19
    (1) Pentru activitatea desfasurata, proportional cu timpul lucrat, personalul are dreptul, la sfarsitul anului calendaristic, la un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    Art. 20
    Personalul are dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna si la alte concedii, potrivit legii.
    Art. 21
    Drepturile de delegare ale personalului din aparatul Consiliului sunt cele stabilite in conditiile legii, in mod similar cu cele acordate personalului din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei.
    Art. 22
    (1) Membrii Colegiului Consiliului beneficiaza, in cazul deplasarilor in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, de categoria de diurna si de plafonul de cazare stabilite de reglementarile legale in vigoare pentru functia de secretar de stat.
    (2) Membrii Colegiului Consiliului beneficiaza de prevederile privind regimul pasapoartelor in Romania in aceleasi conditii ca cele stabilite pentru functia de secretar de stat.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 23
    Activitatea desfasurata de catre persoanele numite de Parlament ca membri in Colegiul Consiliului constituie vechime in munca.
    Art. 24
    La incetarea mandatului, acei membri ai Colegiului Consiliului al caror contract de munca se suspenda la locul de munca de la care provin, revin la functia de baza avuta.
    Art. 25
    Angajarea si avansarea personalului Consiliului se fac prin concurs, in conditiile legii, pe baza criteriilor de selectie, a performantelor profesionale ale angajatului in raport cu cerintele postului.
    Art. 26
    Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de munca sau lucrarile executate, raspunderile, drepturile cuvenite si modalitatea de plata se stabilesc potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru institutiile publice.
    Art. 27
    Pe perioada mandatului, in conditiile legii, membrii Colegiului Consiliului pot desfasura activitati prin cumul, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat potrivit art. 8 alin. (9) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                      INDEMNIZATIA LUNARA
    a membrilor Colegiului Consiliului
    __________________________________
      Functia           Indemnizatia
                          - lei -
    __________________________________
     Presedinte         20.000.000
     Vicepresedinte     18.367.000
     Secretar           18.367.000
     Membri             17.568.000
    __________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 57/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 57 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu