E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 57 din 19 mai 2000

privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din 23 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.
    Art. 2
    Salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, denumit in continuare Consiliu, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii.
    Art. 3
    Stabilirea si acordarea salariilor de baza ale personalului Consiliului se fac corespunzator performantelor profesionale individuale, prin evaluarea activitatii acestuia, pe baza criteriilor de performanta, in conditiile legii, stabilite pentru functiile de conducere si de executie cu care sunt asimilate.
    Art. 4
    (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor de personal se stabilesc anual, prin legile bugetare anuale, in raport cu numarul de personal din cadrul Consiliului, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupa caz, corespunzatoare perioadei de planificare bugetara.
    (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor de personal necesare pentru realizarea obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupa caz, Consiliul va previziona volumul de munca, perioadele de realizare, numarul maxim de posturi aferente functiilor, precum si salariile individuale aferente.
    Art. 5
    Indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, precum si salariile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare a personalului Consiliului se stabilesc de catre organul de conducere al Consiliului, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile bugetare anuale in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 6
    Pentru activitatea depusa membrii Colegiului Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunara, iar personalul din aparatul Consiliului are dreptul la un salariu care se compune din salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.

    CAP. 2
    Indemnizatii si salarii de baza

    Art. 7
    (1) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
    (3) Indemnizatiile lunare prevazute in anexa sunt in suma bruta si sunt impozabile, potrivit legii.
    (4) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului se ajusteaza anual, in raport cu evolutia preturilor de consum, prin legea bugetului de stat.
    Art. 8
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de conducere si de executie de specialitate din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei, prevazute la cap. I al anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    Art. 9
    Salariile de baza pentru functiile de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, prevazute in anexa nr. V/2 "Alte functii comune din sectorul bugetar" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 10
    Indemnizatiile de conducere, corespunzatoare functiilor de conducere prevazute la art. 8, sunt asimilate cu indemnizatiile de conducere prevazute in anexa nr. VI/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    Art. 11
    Consiliul poate include in aparatul propriu si unele functii aprobate pentru alte sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestor functii, cu nivelul de salarizare prevazut pentru unitatile bugetare unde acestea sunt specifice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.

    CAP. 3
    Sporuri, premii si alte drepturi la salariul de baza

    Art. 12
    (1) Personalul din aparatul Consiliului beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, astfel:
________________________________________________________
 Transe de vechime in munca    Cota din salariul de baza
________________________________________________________
 intre 3 si 5 ani                         5%
 de la 5 la 10 ani                       10%
 de la 10 la 15 ani                      15%
 de la 15 la 20 de ani                   20%
 peste 20 de ani                         25%
________________________________________________________

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
    Art. 13
    Pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei, personalul din aparatul Consiliului primeste lunar un spor de confidentialitate de pana la 20% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de personal care beneficiaza de acest spor si procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
    Art. 14
    Consiliul are obligatia sa asigure personalului conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica.
    Art. 15
    (1) Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, personalul din aparatul Consiliului beneficiaza de un spor de pana la 15%, calculat la salariul de baza brut.
    (2) Personalul din aparatul Consiliului, care lucreaza in conditii grele de munca, vatamatoare, periculoase sau in zone izolate, beneficiaza de un spor de pana la 15%, calculat la salariul de baza brut.
    (3) Locurile de munca, categoriile de personal si procentul concret al sporurilor care se acorda potrivit alin. (1) si (2), se stabilesc in conditiile legii, prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
    Art. 16
    Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 - 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
    Art. 17
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile de la data efectuarii, orele suplimentare se vor salariza, la cererea salariatului, cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau sectorului de activitate, fara a se depasi 120 de ore anual/persoana. In cazuri cu totul deosebite, cu aprobarea presedintelui Colegiului Consiliului, se pot efectua ore suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
    Art. 18
    Personalul poate beneficia de premii in cursul anului dintr-un fond de premiere lunar constituit prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului. Din acest fond pot fi acordate premii personalului care a obtinut rezultate deosebite in activitate. Cuantumul concret al premiilor individuale se aproba de Colegiul Consiliului, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 19
    (1) Pentru activitatea desfasurata, proportional cu timpul lucrat, personalul are dreptul, la sfarsitul anului calendaristic, la un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    Art. 20
    Personalul are dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna si la alte concedii, potrivit legii.
    Art. 21
    Drepturile de delegare ale personalului din aparatul Consiliului sunt cele stabilite in conditiile legii, in mod similar cu cele acordate personalului din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei.
    Art. 22
    (1) Membrii Colegiului Consiliului beneficiaza, in cazul deplasarilor in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, de categoria de diurna si de plafonul de cazare stabilite de reglementarile legale in vigoare pentru functia de secretar de stat.
    (2) Membrii Colegiului Consiliului beneficiaza de prevederile privind regimul pasapoartelor in Romania in aceleasi conditii ca cele stabilite pentru functia de secretar de stat.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 23
    Activitatea desfasurata de catre persoanele numite de Parlament ca membri in Colegiul Consiliului constituie vechime in munca.
    Art. 24
    La incetarea mandatului, acei membri ai Colegiului Consiliului al caror contract de munca se suspenda la locul de munca de la care provin, revin la functia de baza avuta.
    Art. 25
    Angajarea si avansarea personalului Consiliului se fac prin concurs, in conditiile legii, pe baza criteriilor de selectie, a performantelor profesionale ale angajatului in raport cu cerintele postului.
    Art. 26
    Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de munca sau lucrarile executate, raspunderile, drepturile cuvenite si modalitatea de plata se stabilesc potrivit reglementarilor legale in vigoare pentru institutiile publice.
    Art. 27
    Pe perioada mandatului, in conditiile legii, membrii Colegiului Consiliului pot desfasura activitati prin cumul, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat potrivit art. 8 alin. (9) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul functiei publice,
                       Vlad Rosca

    ANEXA 1

                      INDEMNIZATIA LUNARA
    a membrilor Colegiului Consiliului
    __________________________________
      Functia           Indemnizatia
                          - lei -
    __________________________________
     Presedinte         20.000.000
     Vicepresedinte     18.367.000
     Secretar           18.367.000
     Membri             17.568.000
    __________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 57/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 57 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu