Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa urgenta Nr.52 din 08.06.2011

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 10 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere:necesitatea implementării măsurilor cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, aprobat prin memorandum de Guvernul României în 27 aprilie 2011, în caz contrar existând riscul dezangajării unor fonduri comunitare substanţiale;necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corecţiilor financiare care ar putea fi aplicate României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare nerambursabile;necesitatea verificării tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iniţiate de autorităţile contractante pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractele iniţiale, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea acestora, solicitare expresă a Comisiei Europene;recomandările Comisiei Europene privind întărirea rolului controlului ex-ante al procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică,ţinând seama de faptul că în prezent procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, sunt selectate pentru verificare numai dacă valorile estimate sunt egale sau mai mari decât pragurile prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se impune, de urgenţă, formalizarea modificărilor necesare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea extinderii posibilităţii verificării ex-ante a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică indiferent de valoarea estimată a acestora şi a verificării ex-ante a tuturor negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru încheierea de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică existente. Având în vedere toate aceste precizări, caracterul preventiv al funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, exercitată de către Ministerul Finanţelor Publice, care contribuie la accelerarea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune, prioritate de grad zero a României, precum şi perioada lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, se impune adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1 (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.(2) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere şi până la semnarea contractului. 2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru care a fost înştiinţat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2). 3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3 Obiectivul funcţiei de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor şi a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea şi corectarea neconformităţilor în raport cu legislaţia din domeniu.(2) Activitatea Ministerului Finanţelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, denumită în continuare UCVAP, şi la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice, denumite compartimente de verificare a achiziţiilor publice «CVAP». Funcţionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.(3) În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, la nivel central/direcţiile generale ale finanţelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atribuţii:a)emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfăşurării activităţii de observare, şi o comunică autorităţii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anunţului/invitaţiei de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înştiinţării la UCVAP; b)exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condiţiile art. 41 lit. d); c)elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare. (4) Observatorii au obligaţia de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observaţiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.(6) Pe parcursul derulării activităţii de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice şi va fi pus în aplicare de către observatori.(7) În exercitarea atribuţiilor sale, UCVAP colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice. În acest scop, UCVAP încheie protocoale cu autorităţile şi cu instituţiile implicate. 5. Articolul 41 va avea următorul cuprins: Articolul 41 Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligaţia de a îndeplini următoarele: a)de a pune la dispoziţie documentaţia de atribuire/documentaţia descriptivă, în situaţia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziţii publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă; b)de a pune la dispoziţie copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora; c)de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia; d)de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia; e)de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autorităţii contractante şi punctul de vedere al autorităţii contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnaţi care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare. 6. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitaţiilor de participare către operatorii economici.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite UCVAP invitaţia de participare şi nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, UCVAP desemnează observatori care participă şi verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor. 7. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7 În cazul proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autorităţilor de management competente. 8. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:a)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 41, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; b)încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; c)netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei. (2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul IIPrevederile art. I pct. 8 intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Cristina Trăilă


SmartCity5

COMENTARII la OUG 52/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 52 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu