Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.43 din 14.10.2015

privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 21 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în conformitate cu normele şi procedurile de securitate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene şi ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma aderării la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi integrării în Uniunea Europeană, precum şi în urma intrării în vigoare a Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate şi, de asemenea, a Aranjamentelor de securitate între Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi Direcţia de Securitate a Comisiei Europene pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate între România şi Uniunea Europeană,ţinând seama de faptul că activităţile planificate şi desfăşurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene necesită menţinerea în stare de operativitate a capabilităţilor militare şi a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi de faptul că trebuie reglementată modalitatea de alocare a unor resurse materiale necesare pentru desfăşurarea misiunilor specifice, iar intervenţia prezentei măsuri legislative este de natură să înlăture o serie de consecinţe negative în spectrul securităţii naţionale şi al strategiei fiscal-bugetare, această măsură poate veni imediat în sprijinul solicitării partenerilor strategici ai României şi asigură în mod necesar şi proporţional protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale.Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din stocurile rezervelor de stat, destinate pentru asigurarea suportului necesar gestionării situaţiilor determinate de apariţia unor situaţii de criză într-o perioadă scurtă de timp care generează depăşirea capacităţilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale,luând în considerare necesitatea asigurării protecţiei speciale a unor persoane care nu au funcţii de demnitate publică, dar care participă la luarea unor decizii de importanţă deosebită pentru activitatea statului, stabilesc realizarea unor strategii, direcţii de acţiune, influenţează adoptarea unor decizii şi se deplasează în locuri şi medii cu un anumit grad de risc,întrucât neadoptarea măsurilor legislative propuse în regim de urgenţă poate conduce la întreruperea sau întârzierea derulării fluxului operativ de materiale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, clasificate între organizaţiile respective şi România, neîndeplinirea activităţilor specifice şi perturbarea gravă a funcţionării instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la apariţia de sincope în aprovizionarea cu produse strict necesare şi a iminenţei unor situaţii de criză generate de diverse evenimente aflate în derulare în spaţiul sud şi est-european, care, în prezent, nu pot face obiectul intervenţiilor operative din cauza lipsei unui cadru juridic adecvat pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la crearea unor disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra valorilor statului,deoarece toate acestea vizează aspecte relevante ce privesc securitatea naţională şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) Se aprobă achiziţionarea de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, a două mijloace de transport auto, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru mijloacele de transport auto achiziţionate potrivit alin. (1) consumul lunar de carburanţi este de 500 litri/autoturism.(3) Cheltuielile necesare achiziţionării mijloacelor de transport auto prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul ORNISS, în limita fondurilor aprobate pe anul 2015 cu această destinaţie. Articolul 2După achiziţionarea mijloacelor de transport auto prevăzute la art. 1, autoturismele aflate în parcul auto al ORNISS, achiziţionate potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005, sunt transmise fără plată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.Articolul 3Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)pentru situaţii excepţionale motivate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului. 2. După articolul 54 se introduc 3 noi articole , articolele 55-57, cu următorul cuprins: Articolul 55 Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 56 După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 345 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.Articolul 57 Pentru produsele accizabile scoase de la rezervele de stat până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea art. 55, iar după data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, în aplicarea art. 56, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite facturi pe care se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor scoase cu titlu gratuit, ci numai contravaloarea accizelor, în cazul în care acestea sunt datorate, şi a taxei pe valoarea adăugată. 3. La articolul 8, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins: În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Articolul 4Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă. 2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie unor demnitari şi foşti demnitari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), precum şi altor persoane, la cererea acestora. 3. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie şi preşedinţilor de partide parlamentare, stabiliţi potrivit alin. (2). 4. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Răspunderea materială a conducătorilor auto aflaţi în misiuni operative pentru prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Pază se stabileşte, în condiţiile legii, ca urmare a efectuării cercetării administrative. În situaţia în care nu se stabileşte răspunderea în sarcina conducătorului auto, prejudiciile sunt suportate de către Serviciul de Protecţie şi Pază. 5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate iniţia, organiza şi desfăşura activităţi de cooperare, instruire şi pregătire cu organisme şi instituţii din străinătate. 6. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Serviciul de Protecţie şi Pază poate beneficia, potrivit reglementărilor în vigoare, la activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul securităţii, în cadrul programelor finanţate şi cofinanţate de către Comisia Europeană, de fonduri structurale, fonduri naţionale sau alte mecanisme financiare, în cadrul unor consorţii cu participare internaţională, sau ca unic aplicant. 7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)planifică, derulează şi implementează proiecte finanţate şi cofinanţate din fonduri europene, naţionale sau alte mecanisme financiare, cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi prevăzute de lege. 8. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) dispun măsuri pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a mijloacelor tehnice pentru organizarea şi controlul accesului şi vor asigura activitatea de service a acestora. 9. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază constituie secret de stat. 10. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins: Articolul 311 Serviciul de Protecţie şi Pază stabileşte, prin ordin al conducătorului instituţiei, propriul sistem de însemne onorifice. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Directorul Serviciului de Informaţii Externe, Mihai-Răzvan Ungureanu Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian-Silvian Pahonţu Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Marius Petrescu p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ciprian-Alexandru Caralicea Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul fondurilor europene, Marius Nica


SmartCity5

COMENTARII la OUG 43/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 43 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu