Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.43 din 14.10.2015

privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 21 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în conformitate cu normele şi procedurile de securitate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene şi ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma aderării la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi integrării în Uniunea Europeană, precum şi în urma intrării în vigoare a Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate şi, de asemenea, a Aranjamentelor de securitate între Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi Direcţia de Securitate a Comisiei Europene pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate între România şi Uniunea Europeană,ţinând seama de faptul că activităţile planificate şi desfăşurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene necesită menţinerea în stare de operativitate a capabilităţilor militare şi a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi de faptul că trebuie reglementată modalitatea de alocare a unor resurse materiale necesare pentru desfăşurarea misiunilor specifice, iar intervenţia prezentei măsuri legislative este de natură să înlăture o serie de consecinţe negative în spectrul securităţii naţionale şi al strategiei fiscal-bugetare, această măsură poate veni imediat în sprijinul solicitării partenerilor strategici ai României şi asigură în mod necesar şi proporţional protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale.Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din stocurile rezervelor de stat, destinate pentru asigurarea suportului necesar gestionării situaţiilor determinate de apariţia unor situaţii de criză într-o perioadă scurtă de timp care generează depăşirea capacităţilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale,luând în considerare necesitatea asigurării protecţiei speciale a unor persoane care nu au funcţii de demnitate publică, dar care participă la luarea unor decizii de importanţă deosebită pentru activitatea statului, stabilesc realizarea unor strategii, direcţii de acţiune, influenţează adoptarea unor decizii şi se deplasează în locuri şi medii cu un anumit grad de risc,întrucât neadoptarea măsurilor legislative propuse în regim de urgenţă poate conduce la întreruperea sau întârzierea derulării fluxului operativ de materiale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, clasificate între organizaţiile respective şi România, neîndeplinirea activităţilor specifice şi perturbarea gravă a funcţionării instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la apariţia de sincope în aprovizionarea cu produse strict necesare şi a iminenţei unor situaţii de criză generate de diverse evenimente aflate în derulare în spaţiul sud şi est-european, care, în prezent, nu pot face obiectul intervenţiilor operative din cauza lipsei unui cadru juridic adecvat pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la crearea unor disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra valorilor statului,deoarece toate acestea vizează aspecte relevante ce privesc securitatea naţională şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1(1) Se aprobă achiziţionarea de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, a două mijloace de transport auto, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru mijloacele de transport auto achiziţionate potrivit alin. (1) consumul lunar de carburanţi este de 500 litri/autoturism.(3) Cheltuielile necesare achiziţionării mijloacelor de transport auto prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul ORNISS, în limita fondurilor aprobate pe anul 2015 cu această destinaţie. Articolul 2După achiziţionarea mijloacelor de transport auto prevăzute la art. 1, autoturismele aflate în parcul auto al ORNISS, achiziţionate potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005, sunt transmise fără plată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.Articolul 3Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)pentru situaţii excepţionale motivate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului. 2. După articolul 54 se introduc 3 noi articole , articolele 55-57, cu următorul cuprins: Articolul 55 Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 56 După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 345 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.Articolul 57 Pentru produsele accizabile scoase de la rezervele de stat până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea art. 55, iar după data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, în aplicarea art. 56, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite facturi pe care se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor scoase cu titlu gratuit, ci numai contravaloarea accizelor, în cazul în care acestea sunt datorate, şi a taxei pe valoarea adăugată. 3. La articolul 8, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins: În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Articolul 4Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă. 2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie unor demnitari şi foşti demnitari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), precum şi altor persoane, la cererea acestora. 3. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie şi preşedinţilor de partide parlamentare, stabiliţi potrivit alin. (2). 4. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Răspunderea materială a conducătorilor auto aflaţi în misiuni operative pentru prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Pază se stabileşte, în condiţiile legii, ca urmare a efectuării cercetării administrative. În situaţia în care nu se stabileşte răspunderea în sarcina conducătorului auto, prejudiciile sunt suportate de către Serviciul de Protecţie şi Pază. 5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate iniţia, organiza şi desfăşura activităţi de cooperare, instruire şi pregătire cu organisme şi instituţii din străinătate. 6. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Serviciul de Protecţie şi Pază poate beneficia, potrivit reglementărilor în vigoare, la activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul securităţii, în cadrul programelor finanţate şi cofinanţate de către Comisia Europeană, de fonduri structurale, fonduri naţionale sau alte mecanisme financiare, în cadrul unor consorţii cu participare internaţională, sau ca unic aplicant. 7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)planifică, derulează şi implementează proiecte finanţate şi cofinanţate din fonduri europene, naţionale sau alte mecanisme financiare, cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi prevăzute de lege. 8. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) dispun măsuri pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a mijloacelor tehnice pentru organizarea şi controlul accesului şi vor asigura activitatea de service a acestora. 9. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază constituie secret de stat. 10. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins: Articolul 311 Serviciul de Protecţie şi Pază stabileşte, prin ordin al conducătorului instituţiei, propriul sistem de însemne onorifice. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Directorul Serviciului de Informaţii Externe, Mihai-Răzvan Ungureanu Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian-Silvian Pahonţu Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Marius Petrescu p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ciprian-Alexandru Caralicea Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul fondurilor europene, Marius Nica


SmartCity5

COMENTARII la OUG 43/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 43 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu