E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 37 din 19 mai 2004

privind masuri de diminuare a arieratelor din economie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 481 din 28 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,
    avand in vedere necesitatea stringenta de reducere imediata a arieratelor, de aplicare imediata a masurilor de restructurare in vederea redresarii economice si financiare si de finalizare a procesului de privatizare a unor societati din domeniul distributiei gazelor naturale si energiei electrice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Persoanele juridice consumatoare de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale, care nu achita obligatiile curente si cele rezultate din graficele de esalonare catre furnizorii de utilitati, vor fi si raman deconectate pana in momentul achitarii acestora.
    (2) Graficele de esalonare a obligatiilor restante pot fi incheiate de catre furnizorii de utilitati, conform criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina financiara prevazute in anexa nr. 1, numai cu consumatorii care se confrunta cu o lipsa temporara de lichiditati si care au platit in ultimele 24 de luni cel putin echivalentul consumului curent pe perioada respectiva.
    (3) Nu se vor incheia grafice de esalonare cu agentii economici declarati insolvabili.
    (4) Persoanele juridice prevazute la alin. (1), care platesc integral contravaloarea facturilor reprezentand obligatiile curente si restante pentru consumul de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale pana la 30 iunie 2004, beneficiaza de anularea penalitatilor si majorarilor de intarziere.
    (5) Pentru agentii economici care nu achita la termen obligatiile curente, precum si cele rezultate din graficele de esalonare vor fi luate masuri de restructurare sau lichidare.
    Art. 2
    (1) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale se pot aproba consumatorii persoane juridice, beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apa si furnizare de energie termica si apa calda, la care trebuie asigurat un minim de consum tehnologic pentru evitarea accidentelor tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sanatatii publice, precum si pentru evitarea unor probleme sociale deosebite.
    (2) In cazul neachitarii facturilor cu scadenta in luna curenta, precum si a sumelor prevazute in graficele de esalonare de catre consumatorii aprobati potrivit alin. (1), acestia vor fi alimentati la nivelul minim necesar, stabilit impreuna cu furnizorul de utilitati, iar facturile aferente consumurilor respective vor fi suportate din bugetele locale.
    (3) In cazuri exceptionale, prin hotarari ale Guvernului se poate aproba continuarea furnizarii utilitatilor la un nivel minim, stabilit de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat impreuna cu furnizorul, unor consumatori, altii decat cei prevazuti la alin. (1), pentru a se evita declansarea unor accidente tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sanatatii publice, in cazul in care nu se achita integral obligatiile curente si cele rezultate din graficele de esalonare.
    (4) Prin hotararile de aprobare prevazute la alin. (1) si (3) vor fi precizate:
    a) motivele care au condus la necesitatea furnizarii in continuare de utilitati;
    b) consecintele intreruperii furnizarii acestora;
    c) ordonatorul principal de credite al bugetului de stat sau al bugetului local, in functie de autoritatea care aproba continuarea furnizarii de utilitati, respectiv Guvernul sau autoritatea administratiei publice locale;
    d) sursa de acoperire a consumului respectiv;
    e) masurile concrete de sanctionare a celor vinovati, precum si actiunile ce urmeaza a fi intreprinse in perioada imediat urmatoare pentru a putea face posibila plata consumurilor si, respectiv, restituirea sumelor avansate de la bugetele locale sau, dupa caz, de la bugetul de stat.
    (5) Sumele suportate in conditiile alin. (2) si (3) din cheltuielile bugetelor locale sau ale bugetului de stat se recupereaza de catre ordonatorii de credite care le-au acordat de la persoanele juridice care aveau obligatia platii acestora, in termen de cel mult 12 luni, cu exceptia sumelor aprobate sub forma de subventii, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) Agentii economici din domeniul minier, al energiei termice si al transporturilor feroviare, prevazuti in anexa nr. 2, aflati in proces de restructurare, beneficiaza de amanare in vederea scutirii la plata, in conditiile prevederilor art. 4, a obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj, datorate de catre acestia la data de 31 decembrie 2003, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel, aferente obligatiilor fiscale, calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursa si a taxei pe valoarea adaugata suspendate in vama, nestinse prin modalitatile prevazute de lege pana la data eliberarii certificatelor de obligatii fiscale.
    (2) Sumele ce fac obiectul amanarii la plata sunt stabilite prin certificate de obligatii fiscale eliberate de organele fiscale teritoriale competente.
    (3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1) nu se mai datoreaza dobanzi si penalitati de orice fel.
    (4) Obligatiile prevazute la alin. (1) se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici in conturi extrabilantiere pana la data prevazuta la alin. (1) al art. 4.
    (5) Eventualele profituri rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentului articol nu se impoziteaza, acestea utilizandu-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Obligatiile prevazute la art. 3 alin. (1) se scutesc la plata, total sau partial, la data transferului dreptului de proprietate in cazul privatizarii, in conditiile legii, ori la data de 31 decembrie 2006, in situatia in care agentii economici prevazuti in anexa nr. 2 isi achita lunar obligatiile fiscale curente cu termene de plata incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
    (2) Pentru perioada 1 ianuarie 2004 si pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, obligatiile curente pot fi reesalonate si achitate pana la data de 25 noiembrie 2004.
    (3) In situatia in care nu sunt indeplinite prevederile alin. (1), obligatiile fiscale evidentiate in conturi extrabilantiere se inregistreaza in conturi bilantiere, iar calculul accesoriilor se continua de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aplicandu-se sanctiunile prevazute la art. 14, precum si alte masuri privind raspunderea materiala prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 5
    (1) Agentii economici din domeniul minier beneficiaza de amanare in vederea scutirii la plata a obligatiilor comerciale fata de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., precum si fata de filialele acesteia, reprezentand contravaloarea facturilor, inclusiv majorarile de tarif, aferente minelor si carierelor pentru care deciziile de inchidere au fost aprobate prin hotarari ale Guvernului, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Obligatiile comerciale prevazute la alin. (1) se scutesc la plata in momentul inchiderii efective a minelor si carierelor, fara a se mai calcula penalitati sau majorari de intarziere aferente de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului pentru aprobarea inchiderii acestora.
    (3) Pentru minele inchise efectiv la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta scutirea la plata a obligatiilor comerciale prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, in termen de 30 de zile.
    (4) Obligatiile prevazute la alin. (1) se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici in conturi extrabilantiere pana la data prevazuta la alin. (2).
    (5) In limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (1) obligatiile Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si ale filialelor acesteia catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se scutesc la plata.
    (6) In limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (5) datoriile restante ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. catre Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, reprezentand debite si accesorii aferente, cu exceptia celor prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene sau locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 643/2002, se scutesc la plata.
    Art. 6
    (1) Creantele comerciale restante ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. asupra consumatorilor de gaze naturale, cu exceptia consumatorilor individuali rezidentiali casnici individuali si colectivi, in limita sumei de 6.100 miliarde lei, se preiau prin protocol in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Creantele comerciale restante ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. si ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., in limita sumei de 1.977 miliarde lei, se preiau prin protocol in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Creantele comerciale restante cuprind inclusiv esalonarile acordate in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa, aprobata cu modificari prin Legea nr. 639/2002, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel, datorate de consumatorii de gaze naturale, cu exceptia consumatorilor individuali rezidentiali casnici individuali si colectivi, catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., calculate pana la data preluarii creantelor comerciale prevazute la alin. (1) de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, se anuleaza.
    (5) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel, datorate de consumatorii de energie electrica ale caror creante se preiau conform alin. (2) de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate pana la data preluarii, se anuleaza.
    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor Publice, in baza protocolului de preluare a creantelor comerciale, conform art. 6, comunicat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, va proceda, in termen de maximum 45 de zile de la data comunicarii, la lansarea de titluri de stat de pe piata interna, in lei sau in valuta, in valoare nominala totala egala cu valoarea creantelor comerciale preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
    (2) Termenele de scadenta, datele de emisiune si celelalte caracteristici ale titlurilor de stat vor fi stabilite prin prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Sumele rezultate ca urmare a lansarii emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finantelor Publice in conturile societatilor comerciale prevazute la art. 6 alin. (1), precum si in contul Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., corespunzator datoriilor catre aceasta ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. si Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., in prima zi lucratoare de la data emisiunii.
    (4) Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. si Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., precum si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului raspund de realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor cuprinse in protocoalele de predare-preluare prevazute la art. 6.
    Art. 8
    (1) Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. vor utiliza, pe masura incasarii, sumele virate conform art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.
    (2) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel pe care Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. le datoreaza catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. se anuleaza.
    (3) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel, pretinse de producatorii de energie electrica de la Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filialelor Societatii Comerciale "Electrica Banat" - S.A. si ale Societatii Comerciale "Electrica Dobrogea" - S.A., calculate pana la data preluarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor prevazute la art. 6 alin. (2), se anuleaza.
    (4) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe masura incasarii, sumele virate in conformitate cu art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. in valoare de 400 miliarde lei si catre Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. in valoare de 1.577 miliarde lei.
    (5) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. vor utiliza sumele incasate potrivit alin. (4) pentru plata datoriilor restante catre Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    Art. 9
    Sumele incasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creantelor comerciale preluate conform art. 6 se vireaza in contul curent general al Trezoreriei Statului si vor fi utilizate pentru rascumpararea titlurilor de stat in vederea diminuarii datoriei publice interne.
    Art. 10
    Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, pentru dividendele aferente exercitiului financiar 2001, datorate Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie de catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si achitate la bugetul de stat, nu se percep penalitati, majorari si dobanzi penalizatoare calculate pana la data creditarii contului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.
    Art. 11
    (1) Eliberarea sumelor ramase disponibile din conturile de disponibilitati ale agentilor economici monitorizati conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare, deschise la unitatile Trezoreriei Statului, se efectueaza conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu conditia ca acestia sa faca dovada achitarii obligatiilor catre furnizorii de utilitati, cu confirmarea acestora, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Eliberarea subventiilor alocate de la bugetul de stat si bugetele locale din conturile agentilor economici prevazuti la alin. (1) si serviciilor publice de subordonare locala, deschise la unitatile Trezoreriei Statului, se efectueaza pe baza declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca si-au achitat obligatiile curente catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetele locale, precum si a dovezii privind achitarea obligatiilor catre furnizorii de utilitati, inclusiv a penalitatilor cu confirmarea acestora, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2), referitoare la plata obligatiilor catre furnizorii de utilitati, agentii economici care deruleaza operatiunile respective prin conturile tip ESCROW deschise la banci comerciale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Eventualele profituri rezultate in urma aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, aprobata prin Legea nr. 50/2002, nu se impoziteaza, acestea utilizandu-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Facilitatile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei.
    (2) Monitorizarea respectarii stricte a masurilor de restructurare si redresare economica si de reducere a arieratelor se face de catre ministerele coordonatoare si de catre alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz.
    (3) Ministerele si celelalte organe centrale si locale coordonatoare ale agentilor economici beneficiari de ajutor de stat sunt mandatate sa notifice Consiliului Concurentei, in vederea autorizarii, masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 14
    (1) Masurile prevazute in programele de restructurare si, respectiv, in programele de reducere a arieratelor se cuprind in contractul de performanta incheiat cu managerii, iar neindeplinirea acestora atrage aplicarea sanctiunilor stabilite de fiecare minister coordonator si de catre celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz, si schimbarea, in conditiile legii, a conducerii executive a agentilor economici respectivi, daca se fac direct raspunzatori de neindeplinirea acestora.
    (2) Ministerul Finantelor Publice va aplica masuri de sanctionare personalului unitatilor Trezoreriei Statului pentru neaplicarea prevederilor art. 11.
    Art. 15
    (1) Sumele aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici prevazuti la art. 11 alin. (1), la partea de cheltuieli, in cadrul carora se angajeaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati ca in cadrul prevederilor bugetare sa achite cu prioritate furnizorilor de utilitati facturile aferente obligatiilor curente si celor rezultate din graficele de esalonare.
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (4) Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza in ceea ce priveste contraventiile cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 16
    Dupa alineatul (8) al articolului IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Procentul prevazut la alin. (7) poate fi majorat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului sanatatii, respectiv al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei."
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile art. 16 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se abroga.
    Art. 18
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Autoritatii
                         pentru Valorificarea Activelor Statului,
                         Mircea Ursache

    ANEXA 1

                                  CRITERII
    de performanta economico-financiara si de disciplina financiara

    1. Indatorarea financiara calculata ca raport:

    Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu)
    ------------------------------------------------------------------- x 100
                               Cifra de afaceri

    - mai mic de 30% ................................................ 10 puncte;
    - intre 30 - 90% ................................................. 5 puncte;
    - peste 90% ...................................................... 0 puncte.

    2. Lichiditatea globala calculata ca raport:

       Active circulante
    ------------------------
    Datorii totale sub un an

    - mai mare decat 1 .............................................. 10 puncte;
    - mai mic decat 1 ................................................ 5 puncte.

    3. Solvabilitatea calculata ca raport:

    Total active
    -------------
    Total datorii

    - peste 2 ....................................................... 10 puncte;
    - intre 1 si 2 ................................................... 5 puncte;
    - intre 0 si 1 ................................................... 0 puncte.

    4. Daca a beneficiat anterior de inlesniri acordate de furnizorii de utilitati:

    - nu ......................................................... 20 de puncte;
    - da, respectate ................................................ 10 puncte;
    - da, nerespectate ............................................... 0 puncte.

    5. Rentabilitatea economica calculata ca raport:

    Profitul brut din exploatare
    ---------------------------- x 100
    Cifra de afaceri (fara TVA)

    - peste 10% .................................................. 50 de puncte;
    - intre 5 - 10% .............................................. 30 de puncte;
    - intre 0 - 5% .................................................. 15 puncte.

    6. Situatia privind achitarea debitelor anului curent intre furnizorii de utilitati:

    - achitate peste 90% ......................................... 30 de puncte;
    - achitate intre 60 - 90% ....................................... 15 puncte;
    - achitate intre 30 - 60% ........................................ 5 puncte;
    - neachitate sau achitate pana la 30% ............................ 0 puncte.

    7. Impact tehnologic si ecologic:

    - unitati la care procesul tehnologic impune cu necesitate asigurarea
      utilitatilor la limita de avarie ........................... 20 de puncte;
    - unitati la care procesul tehnologic poate fi intrerupt ......... 0 puncte.

    8. Suma totala solicitata pentru inlesniri la plata:

    Datorii + majorari
    ------------------ x 100
     Cifra de afaceri

    - mai mic de 25% ............................................. 20 de puncte;
    - intre 25 - 50% ................................................ 10 puncte;
    - intre 50 - 100% ................................................ 5 puncte;
    - peste 100% ..................................................... 0 puncte.

    Punctajul minim necesar pentru a putea beneficia de esalonare este de 65 de puncte.
    Pentru institutiile publice, serviciile publice, precum si pentru agentii economici care beneficiaza de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, esalonarea se face cu acordul ordonatorului principal de credite, fara a se aplica criteriile de mai sus. Graficele de esalonare pot fi incheiate cu conditia achitarii in ultimele 24 de luni a cel putin echivalentul consumului curent pe perioada respectiva.

    ANEXA 2

    Agentul economic
    1. Societatea Comerciala pentru Inchiderea si Conservarea Minelor - S.A.
    2. Compania Nationala a Huilei - S.A.
    3. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. - inclusiv filialele
    4. Compania Nationala a Uraniului - S.A.
    5. Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A.
    6. Societatea Nationala a Carbunelui - S.A.
    7. Societatea Comerciala "Moldomin" - S.A.
    8. Societatea Comerciala "Minbucovina" - S.A.
    9. Societatea Comerciala Miniera "Banat - Anina" - S.A.
    10. Societatea Comerciala "Baita" Stei - S.A.
    11. Societatea Comerciala "Cuprumin" - S.A. Abrud
    12. Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    13. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    14. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
    15. Societatea Comerciala "Electrocentrale" Oradea
    16. Societatea Comerciala "Uzina Termica" Calafat
    17. Societatea Comerciala "CET" Bacau
    18. Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica" Giurgiu
    19. Societatea Comerciala "CET" Arad
    20. Societatea Comerciala "Termoficare 2000" Pitesti
    21. Societatea Comerciala "Termica" Suceava
    22. Societatea Comerciala "CET" Brasov
    23. Societatea Comerciala "CET" Iasi
    24. Societatea Comerciala "Termocet 2002" Timisoara
    25. Societatea Comerciala "Termon" Onesti
    26. Societatea Comerciala "Energoterm" Resita
    27. Societatea Comerciala "CET Govora" - S.A.
    28. Societatea Comerciala "CET" - S.A. Braila
    29. Societatea Comerciala "Proditerm" - S.A. Bistrita
    30. Societatea Comerciala "Termica" - S.A. Botosani
    31. Societatea Comerciala "Enet" - S.A. Focsani

    ANEXA 3

    - model -

                               CONFIRMARE
privind situatia datoriilor fata de furnizorii de utilitati ale consumatorului ...............................

    1. Datorii restante aferente consumului de energie electrica

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampila

    2. Datorii restante aferente consumului de energie termica

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampila

    3. Datorii restante aferente consumului de gaze naturale

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampila

    4. Datorii restante aferente consumului de apa

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampilaSmartCity5

COMENTARII la OUG 37/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 37 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 37/2004
Ordin 1796 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 15^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, asa cum a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 507/2004
Ordin 819 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 15^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, asa cum a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 507/2004
Legea 507 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 358 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Ordin 561 2004
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu