E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 37 din 19 mai 2004

privind masuri de diminuare a arieratelor din economie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 481 din 28 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,
    avand in vedere necesitatea stringenta de reducere imediata a arieratelor, de aplicare imediata a masurilor de restructurare in vederea redresarii economice si financiare si de finalizare a procesului de privatizare a unor societati din domeniul distributiei gazelor naturale si energiei electrice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Persoanele juridice consumatoare de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale, care nu achita obligatiile curente si cele rezultate din graficele de esalonare catre furnizorii de utilitati, vor fi si raman deconectate pana in momentul achitarii acestora.
    (2) Graficele de esalonare a obligatiilor restante pot fi incheiate de catre furnizorii de utilitati, conform criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina financiara prevazute in anexa nr. 1, numai cu consumatorii care se confrunta cu o lipsa temporara de lichiditati si care au platit in ultimele 24 de luni cel putin echivalentul consumului curent pe perioada respectiva.
    (3) Nu se vor incheia grafice de esalonare cu agentii economici declarati insolvabili.
    (4) Persoanele juridice prevazute la alin. (1), care platesc integral contravaloarea facturilor reprezentand obligatiile curente si restante pentru consumul de energie electrica, energie termica, apa si gaze naturale pana la 30 iunie 2004, beneficiaza de anularea penalitatilor si majorarilor de intarziere.
    (5) Pentru agentii economici care nu achita la termen obligatiile curente, precum si cele rezultate din graficele de esalonare vor fi luate masuri de restructurare sau lichidare.
    Art. 2
    (1) Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale se pot aproba consumatorii persoane juridice, beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apa si furnizare de energie termica si apa calda, la care trebuie asigurat un minim de consum tehnologic pentru evitarea accidentelor tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sanatatii publice, precum si pentru evitarea unor probleme sociale deosebite.
    (2) In cazul neachitarii facturilor cu scadenta in luna curenta, precum si a sumelor prevazute in graficele de esalonare de catre consumatorii aprobati potrivit alin. (1), acestia vor fi alimentati la nivelul minim necesar, stabilit impreuna cu furnizorul de utilitati, iar facturile aferente consumurilor respective vor fi suportate din bugetele locale.
    (3) In cazuri exceptionale, prin hotarari ale Guvernului se poate aproba continuarea furnizarii utilitatilor la un nivel minim, stabilit de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat impreuna cu furnizorul, unor consumatori, altii decat cei prevazuti la alin. (1), pentru a se evita declansarea unor accidente tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sanatatii publice, in cazul in care nu se achita integral obligatiile curente si cele rezultate din graficele de esalonare.
    (4) Prin hotararile de aprobare prevazute la alin. (1) si (3) vor fi precizate:
    a) motivele care au condus la necesitatea furnizarii in continuare de utilitati;
    b) consecintele intreruperii furnizarii acestora;
    c) ordonatorul principal de credite al bugetului de stat sau al bugetului local, in functie de autoritatea care aproba continuarea furnizarii de utilitati, respectiv Guvernul sau autoritatea administratiei publice locale;
    d) sursa de acoperire a consumului respectiv;
    e) masurile concrete de sanctionare a celor vinovati, precum si actiunile ce urmeaza a fi intreprinse in perioada imediat urmatoare pentru a putea face posibila plata consumurilor si, respectiv, restituirea sumelor avansate de la bugetele locale sau, dupa caz, de la bugetul de stat.
    (5) Sumele suportate in conditiile alin. (2) si (3) din cheltuielile bugetelor locale sau ale bugetului de stat se recupereaza de catre ordonatorii de credite care le-au acordat de la persoanele juridice care aveau obligatia platii acestora, in termen de cel mult 12 luni, cu exceptia sumelor aprobate sub forma de subventii, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) Agentii economici din domeniul minier, al energiei termice si al transporturilor feroviare, prevazuti in anexa nr. 2, aflati in proces de restructurare, beneficiaza de amanare in vederea scutirii la plata, in conditiile prevederilor art. 4, a obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj, datorate de catre acestia la data de 31 decembrie 2003, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel, aferente obligatiilor fiscale, calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursa si a taxei pe valoarea adaugata suspendate in vama, nestinse prin modalitatile prevazute de lege pana la data eliberarii certificatelor de obligatii fiscale.
    (2) Sumele ce fac obiectul amanarii la plata sunt stabilite prin certificate de obligatii fiscale eliberate de organele fiscale teritoriale competente.
    (3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1) nu se mai datoreaza dobanzi si penalitati de orice fel.
    (4) Obligatiile prevazute la alin. (1) se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici in conturi extrabilantiere pana la data prevazuta la alin. (1) al art. 4.
    (5) Eventualele profituri rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentului articol nu se impoziteaza, acestea utilizandu-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Obligatiile prevazute la art. 3 alin. (1) se scutesc la plata, total sau partial, la data transferului dreptului de proprietate in cazul privatizarii, in conditiile legii, ori la data de 31 decembrie 2006, in situatia in care agentii economici prevazuti in anexa nr. 2 isi achita lunar obligatiile fiscale curente cu termene de plata incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
    (2) Pentru perioada 1 ianuarie 2004 si pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, obligatiile curente pot fi reesalonate si achitate pana la data de 25 noiembrie 2004.
    (3) In situatia in care nu sunt indeplinite prevederile alin. (1), obligatiile fiscale evidentiate in conturi extrabilantiere se inregistreaza in conturi bilantiere, iar calculul accesoriilor se continua de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aplicandu-se sanctiunile prevazute la art. 14, precum si alte masuri privind raspunderea materiala prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 5
    (1) Agentii economici din domeniul minier beneficiaza de amanare in vederea scutirii la plata a obligatiilor comerciale fata de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., precum si fata de filialele acesteia, reprezentand contravaloarea facturilor, inclusiv majorarile de tarif, aferente minelor si carierelor pentru care deciziile de inchidere au fost aprobate prin hotarari ale Guvernului, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Obligatiile comerciale prevazute la alin. (1) se scutesc la plata in momentul inchiderii efective a minelor si carierelor, fara a se mai calcula penalitati sau majorari de intarziere aferente de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului pentru aprobarea inchiderii acestora.
    (3) Pentru minele inchise efectiv la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta scutirea la plata a obligatiilor comerciale prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, in termen de 30 de zile.
    (4) Obligatiile prevazute la alin. (1) se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici in conturi extrabilantiere pana la data prevazuta la alin. (2).
    (5) In limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (1) obligatiile Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si ale filialelor acesteia catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se scutesc la plata.
    (6) In limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (5) datoriile restante ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. catre Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, reprezentand debite si accesorii aferente, cu exceptia celor prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate in proprietatea consiliilor judetene sau locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 643/2002, se scutesc la plata.
    Art. 6
    (1) Creantele comerciale restante ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si ale Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. asupra consumatorilor de gaze naturale, cu exceptia consumatorilor individuali rezidentiali casnici individuali si colectivi, in limita sumei de 6.100 miliarde lei, se preiau prin protocol in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Creantele comerciale restante ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. si ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., in limita sumei de 1.977 miliarde lei, se preiau prin protocol in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Creantele comerciale restante cuprind inclusiv esalonarile acordate in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa, aprobata cu modificari prin Legea nr. 639/2002, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel, datorate de consumatorii de gaze naturale, cu exceptia consumatorilor individuali rezidentiali casnici individuali si colectivi, catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., calculate pana la data preluarii creantelor comerciale prevazute la alin. (1) de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, se anuleaza.
    (5) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel, datorate de consumatorii de energie electrica ale caror creante se preiau conform alin. (2) de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate pana la data preluarii, se anuleaza.
    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor Publice, in baza protocolului de preluare a creantelor comerciale, conform art. 6, comunicat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, va proceda, in termen de maximum 45 de zile de la data comunicarii, la lansarea de titluri de stat de pe piata interna, in lei sau in valuta, in valoare nominala totala egala cu valoarea creantelor comerciale preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
    (2) Termenele de scadenta, datele de emisiune si celelalte caracteristici ale titlurilor de stat vor fi stabilite prin prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Sumele rezultate ca urmare a lansarii emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finantelor Publice in conturile societatilor comerciale prevazute la art. 6 alin. (1), precum si in contul Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., corespunzator datoriilor catre aceasta ale Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. si Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., in prima zi lucratoare de la data emisiunii.
    (4) Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. si Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., precum si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului raspund de realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor cuprinse in protocoalele de predare-preluare prevazute la art. 6.
    Art. 8
    (1) Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. vor utiliza, pe masura incasarii, sumele virate conform art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.
    (2) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel pe care Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. le datoreaza catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. se anuleaza.
    (3) Dobanzile, majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel, pretinse de producatorii de energie electrica de la Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filialelor Societatii Comerciale "Electrica Banat" - S.A. si ale Societatii Comerciale "Electrica Dobrogea" - S.A., calculate pana la data preluarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor prevazute la art. 6 alin. (2), se anuleaza.
    (4) Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe masura incasarii, sumele virate in conformitate cu art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. in valoare de 400 miliarde lei si catre Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. in valoare de 1.577 miliarde lei.
    (5) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. vor utiliza sumele incasate potrivit alin. (4) pentru plata datoriilor restante catre Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    Art. 9
    Sumele incasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creantelor comerciale preluate conform art. 6 se vireaza in contul curent general al Trezoreriei Statului si vor fi utilizate pentru rascumpararea titlurilor de stat in vederea diminuarii datoriei publice interne.
    Art. 10
    Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, pentru dividendele aferente exercitiului financiar 2001, datorate Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie de catre Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. si Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. si achitate la bugetul de stat, nu se percep penalitati, majorari si dobanzi penalizatoare calculate pana la data creditarii contului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.
    Art. 11
    (1) Eliberarea sumelor ramase disponibile din conturile de disponibilitati ale agentilor economici monitorizati conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare, deschise la unitatile Trezoreriei Statului, se efectueaza conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu conditia ca acestia sa faca dovada achitarii obligatiilor catre furnizorii de utilitati, cu confirmarea acestora, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Eliberarea subventiilor alocate de la bugetul de stat si bugetele locale din conturile agentilor economici prevazuti la alin. (1) si serviciilor publice de subordonare locala, deschise la unitatile Trezoreriei Statului, se efectueaza pe baza declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca si-au achitat obligatiile curente catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetele locale, precum si a dovezii privind achitarea obligatiilor catre furnizorii de utilitati, inclusiv a penalitatilor cu confirmarea acestora, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2), referitoare la plata obligatiilor catre furnizorii de utilitati, agentii economici care deruleaza operatiunile respective prin conturile tip ESCROW deschise la banci comerciale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Eventualele profituri rezultate in urma aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, aprobata prin Legea nr. 50/2002, nu se impoziteaza, acestea utilizandu-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Facilitatile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei.
    (2) Monitorizarea respectarii stricte a masurilor de restructurare si redresare economica si de reducere a arieratelor se face de catre ministerele coordonatoare si de catre alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz.
    (3) Ministerele si celelalte organe centrale si locale coordonatoare ale agentilor economici beneficiari de ajutor de stat sunt mandatate sa notifice Consiliului Concurentei, in vederea autorizarii, masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 14
    (1) Masurile prevazute in programele de restructurare si, respectiv, in programele de reducere a arieratelor se cuprind in contractul de performanta incheiat cu managerii, iar neindeplinirea acestora atrage aplicarea sanctiunilor stabilite de fiecare minister coordonator si de catre celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz, si schimbarea, in conditiile legii, a conducerii executive a agentilor economici respectivi, daca se fac direct raspunzatori de neindeplinirea acestora.
    (2) Ministerul Finantelor Publice va aplica masuri de sanctionare personalului unitatilor Trezoreriei Statului pentru neaplicarea prevederilor art. 11.
    Art. 15
    (1) Sumele aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici prevazuti la art. 11 alin. (1), la partea de cheltuieli, in cadrul carora se angajeaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati ca in cadrul prevederilor bugetare sa achite cu prioritate furnizorilor de utilitati facturile aferente obligatiilor curente si celor rezultate din graficele de esalonare.
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (4) Prezenta ordonanta de urgenta se completeaza in ceea ce priveste contraventiile cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 16
    Dupa alineatul (8) al articolului IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Procentul prevazut la alin. (7) poate fi majorat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului sanatatii, respectiv al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei."
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile art. 16 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se abroga.
    Art. 18
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Autoritatii
                         pentru Valorificarea Activelor Statului,
                         Mircea Ursache

    ANEXA 1

                                  CRITERII
    de performanta economico-financiara si de disciplina financiara

    1. Indatorarea financiara calculata ca raport:

    Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu)
    ------------------------------------------------------------------- x 100
                               Cifra de afaceri

    - mai mic de 30% ................................................ 10 puncte;
    - intre 30 - 90% ................................................. 5 puncte;
    - peste 90% ...................................................... 0 puncte.

    2. Lichiditatea globala calculata ca raport:

       Active circulante
    ------------------------
    Datorii totale sub un an

    - mai mare decat 1 .............................................. 10 puncte;
    - mai mic decat 1 ................................................ 5 puncte.

    3. Solvabilitatea calculata ca raport:

    Total active
    -------------
    Total datorii

    - peste 2 ....................................................... 10 puncte;
    - intre 1 si 2 ................................................... 5 puncte;
    - intre 0 si 1 ................................................... 0 puncte.

    4. Daca a beneficiat anterior de inlesniri acordate de furnizorii de utilitati:

    - nu ......................................................... 20 de puncte;
    - da, respectate ................................................ 10 puncte;
    - da, nerespectate ............................................... 0 puncte.

    5. Rentabilitatea economica calculata ca raport:

    Profitul brut din exploatare
    ---------------------------- x 100
    Cifra de afaceri (fara TVA)

    - peste 10% .................................................. 50 de puncte;
    - intre 5 - 10% .............................................. 30 de puncte;
    - intre 0 - 5% .................................................. 15 puncte.

    6. Situatia privind achitarea debitelor anului curent intre furnizorii de utilitati:

    - achitate peste 90% ......................................... 30 de puncte;
    - achitate intre 60 - 90% ....................................... 15 puncte;
    - achitate intre 30 - 60% ........................................ 5 puncte;
    - neachitate sau achitate pana la 30% ............................ 0 puncte.

    7. Impact tehnologic si ecologic:

    - unitati la care procesul tehnologic impune cu necesitate asigurarea
      utilitatilor la limita de avarie ........................... 20 de puncte;
    - unitati la care procesul tehnologic poate fi intrerupt ......... 0 puncte.

    8. Suma totala solicitata pentru inlesniri la plata:

    Datorii + majorari
    ------------------ x 100
     Cifra de afaceri

    - mai mic de 25% ............................................. 20 de puncte;
    - intre 25 - 50% ................................................ 10 puncte;
    - intre 50 - 100% ................................................ 5 puncte;
    - peste 100% ..................................................... 0 puncte.

    Punctajul minim necesar pentru a putea beneficia de esalonare este de 65 de puncte.
    Pentru institutiile publice, serviciile publice, precum si pentru agentii economici care beneficiaza de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, esalonarea se face cu acordul ordonatorului principal de credite, fara a se aplica criteriile de mai sus. Graficele de esalonare pot fi incheiate cu conditia achitarii in ultimele 24 de luni a cel putin echivalentul consumului curent pe perioada respectiva.

    ANEXA 2

    Agentul economic
    1. Societatea Comerciala pentru Inchiderea si Conservarea Minelor - S.A.
    2. Compania Nationala a Huilei - S.A.
    3. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. - inclusiv filialele
    4. Compania Nationala a Uraniului - S.A.
    5. Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A.
    6. Societatea Nationala a Carbunelui - S.A.
    7. Societatea Comerciala "Moldomin" - S.A.
    8. Societatea Comerciala "Minbucovina" - S.A.
    9. Societatea Comerciala Miniera "Banat - Anina" - S.A.
    10. Societatea Comerciala "Baita" Stei - S.A.
    11. Societatea Comerciala "Cuprumin" - S.A. Abrud
    12. Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    13. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    14. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
    15. Societatea Comerciala "Electrocentrale" Oradea
    16. Societatea Comerciala "Uzina Termica" Calafat
    17. Societatea Comerciala "CET" Bacau
    18. Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica" Giurgiu
    19. Societatea Comerciala "CET" Arad
    20. Societatea Comerciala "Termoficare 2000" Pitesti
    21. Societatea Comerciala "Termica" Suceava
    22. Societatea Comerciala "CET" Brasov
    23. Societatea Comerciala "CET" Iasi
    24. Societatea Comerciala "Termocet 2002" Timisoara
    25. Societatea Comerciala "Termon" Onesti
    26. Societatea Comerciala "Energoterm" Resita
    27. Societatea Comerciala "CET Govora" - S.A.
    28. Societatea Comerciala "CET" - S.A. Braila
    29. Societatea Comerciala "Proditerm" - S.A. Bistrita
    30. Societatea Comerciala "Termica" - S.A. Botosani
    31. Societatea Comerciala "Enet" - S.A. Focsani

    ANEXA 3

    - model -

                               CONFIRMARE
privind situatia datoriilor fata de furnizorii de utilitati ale consumatorului ...............................

    1. Datorii restante aferente consumului de energie electrica

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampila

    2. Datorii restante aferente consumului de energie termica

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampila

    3. Datorii restante aferente consumului de gaze naturale

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampila

    4. Datorii restante aferente consumului de apa

                                              Furnizor ....................
                                              Data ........................
     DA    NU
     _     _
    |_|   |_|
                                                    Semnatura si stampilaSmartCity5

COMENTARII la OUG 37/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 37 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
ANONIM a comentat Hotărârea 1118 1956
    Buna ziua, Aceasta este pentru a informa publicul larg că doamna Della Taylor, o persoană privată Împrumutătorul de împrumut are o oportunitate financiară pentru toți cei care au nevoie de acest lucru ajutor financiar. ea ne dă un împrumut la 3%, rata dobânzii pentru persoane fizice, companii și companii sub un punct de vedere și statut clar și inteligibil. a lua legatura ne astăzi prin e-mail la: Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp + 1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 37/2004
Ordin 1796 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 15^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, asa cum a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 507/2004
Ordin 819 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 15^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, asa cum a fost aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 507/2004
Legea 507 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 358 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Ordin 561 2004
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu