E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de Ordonanţa 70 1998
OUG 30 1997 in legatura cu Hotărârea 360 1998
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 103 1998
OUG 30 1997 in legatura cu Legea 45 1998
OUG 30 1997 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 88 1997
Articolul 2 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 5 din actul OUG 30 1997 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 6 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 12 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
OUG 30 1997 aprobat de Legea 207 1997
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 2 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 3 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 4 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 6 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 7 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 8 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 10 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 12 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 6 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 5 din actul OUG 59 1997
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de OUG 53 1997
Articolul 8 din actul OUG 30 1997 modificat de OUG 53 1997
Articolul 12 din actul OUG 30 1997 modificat de OUG 53 1997
OUG 30 1997 in legatura cu Ordin 1602 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 30 din 16 iunie 1997

privind reorganizarea regiilor autonome

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 19 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Regiile autonome organizate in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de autoritatea in coordonarea careia isi desfasoara activitatea, se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Ministerele de resort si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale sub autoritatea carora sunt organizate si functioneaza regii autonome au obligatia ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa definitiveze programele de reorganizare a regiilor autonome.
    (3) Pe baza programelor de reorganizare prevazute la alineatul precedent, autoritatile administratiei publice centrale sau locale sub autoritatea carora isi desfasoara activitatea regii autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea, prin acte administrative individuale, masuri de reorganizare sau dizolvare si lichidare prin vanzare de active, dupa caz.
    (4) Regiile autonome care presteaza servicii de utilitate publica, precum si regiile autonome din alte domenii de activitate care inregistreaza pierderi, se includ cu prioritate in programele de reorganizare, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Dupa elaborarea programelor prevazute la art. 1 alin. (2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii de dizolvare si lichidare vor fi reorganizate ca societati comerciale, in formele prevazute de lege la data reorganizarii.
    (2) Societatile comerciale pe actiuni rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome avand ca obiect activitati de interes public national vor fi denumite companii nationale sau societati nationale, dupa caz, si vor fi supuse procesului de privatizare.
    (3) In cazul privatizarii societatilor comerciale prevazute la alineatul precedent, statul va pastra un pachet de actiuni sau poate opta pentru pastrarea actiunii nominative de control.
    Art. 3
    (1) Regiile autonome pentru care, pe baza programelor prevazute la art. 1 alin. (2), s-a decis reorganizarea ca societati comerciale, vor putea fi divizate in conformitate cu prevederile actului administrativ individual de reorganizare.
    (2) Societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome preiau drepturi si obligatii ale regiilor autonome din divizarea carora au rezultat, in limitele si in conditiile stabilite prin actele administrative individuale de reorganizare.
    Art. 4
    (1) Capitalul social initial al societatilor comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome se stabileste prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul Ministerului Finantelor, al ministerelor de resort si/sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, si se varsa integral la data constituirii lor.
    (2) In capitalul social al societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se includ bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (3) Bunurile din categoria celor prevazute la alineatul precedent, aflate in administrarea regiilor autonome care se reorganizeaza, se atribuie societatilor comerciale rezultate, in baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabileste prin actul administrativ individual de reorganizare. Societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome au obligatia de a incheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in Registrul comertului.
    (4) Controlul respectarii de catre concesionar a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune se face de catre ministerul de resort sau de catre autoritatea administratiei publice locale, care a emis actul administrativ individual de reorganizare, dupa caz.
    Art. 5
    (1) Actiunile emise de societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome sau partile sociale la aceste societati comerciale sunt proprietate a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, iar drepturile si obligatiile actionarilor/asociatilor sunt exercitate dupa cum urmeaza:
    a) de catre ministerele de resort, in cazul companiilor nationale sau al societatilor nationale;
    b) de catre autoritatile administratiei publice locale, in cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes local;
    c) de catre Fondul Proprietatii de Stat, in toate celelalte cazuri.
    (2) Vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome sau cesionarea partilor sociale detinute la aceste societati comerciale se face de catre institutiile publice prevazute la alin. (1) lit. a)-c).
    Art. 6
    (1) Din sumele incasate efectiv pentru actiunile sau partile sociale vandute/cesionate, potrivit art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, o cota de 20% se varsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, iar o alta cota de 20% se varsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, pentru a fi utilizata in conformitate cu prevederile art. 1 pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997.
    (2) O cota de 60% din sumele prevazute la alineatul precedent se lasa la dispozitia societatii comerciale privatizate, cu titlu gratuit, si se utilizeaza, in urmatoarea ordine de preferinta, pentru:
    a) stingerea datoriilor si a dobanzilor sau penalitatilor aferente, dupa caz, preluate de respectiva societate comerciala prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;
    b) finantarea investitiilor in curs de executie, atribuite prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;
    c) intregirea fondului propriu de mijloace circulante.
    (3) Este interzisa utilizarea sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatii comerciale privatizate, pentru efectuarea platii drepturilor salariale ale personalului.
    (4) Suma debitelor, determinata conform alin. (2) lit. a), verificata si avizata de catre Ministerul Finantelor, pentru fiecare societate comerciala privatizata, va fi lichidata integral, daca nu depaseste plafonul de 60% din sumele efectiv incasate pentru actiunile vandute sau partile sociale cesionate.
    (5) Sumele aferente cotei de 60% din sumele incasate din vanzarea pachetelor de actiuni sau din cesionarea partilor sociale, de catre ministerele de resort, de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre Fondul Proprietatii de Stat, dupa caz, vor fi varsate de acestea, direct, in contul respectivelor societati comerciale, in termen de 15 zile de la data incasarii contravalorii actiunilor vandute sau a contravalorii partilor sociale cesionate.
    (6) Achitarea datoriilor se va efectua, de catre societatea comerciala debitoare, in urmatoarea ordine:
    a) catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, in ordinea vechimii lor;
    b) catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale;
    c) catre societatile bancare;
    d) catre orice alt creditor, in ordinea scadentei, potrivit prevederilor legale si clauzelor contractuale.
    (7) Controlul respectarii destinatiilor stabilite prin prezentul articol pentru sumele care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate, se exercita de catre Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor. Orice constatare a nerespectarii acestor destinatii se comunica Ministerului Finantelor, care va anula alocarea sumelor pentru societatea comerciala respectiva, dispunand varsarea acestora la bugetul de stat.
    (8) Normele metodologice pentru determinarea, virarea si efectuarea controlului respectarii destinatiei sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 100/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, se aplica in mod corespunzator si in cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome si privatizate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 7
    (1) In cazul regiilor autonome care sunt dizolvate si lichidate fara a se proceda la reorganizarea lor ca societati comerciale, sumele rezultate in urma vanzarii activelor din patrimoniul lor se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz. Din sumele cuvenite bugetului de stat si bugetelor locale, o cota de 20% se varsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului.
    (2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor va elabora metodologia de vanzare a activelor conform prevederilor alineatului precedent si o va supune Guvernului spre aprobare.
    Art. 8
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale care au sub autoritate regii autonome vor proceda la reorganizarea acestora, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In cazul regiilor autonome de interes national sau cu specific deosebit, care se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, termenul prevazut la alineatul precedent poate fi prorogat, prin hotarare a Guvernului, cu cel mult 6 luni.
    Art. 9
    (1) Regiile autonome de interes national care administreaza infrastructuri de transport aferente unui serviciu public de interes local trec sub autoritatea respectivelor organe ale administratiei publice locale si se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Trecerea regiilor autonome prevazute la alineatul precedent sub autoritatea organelor administratiei publice locale se va realiza, prin grija Ministerului Transporturilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) Litigiile de orice fel in care sunt implicate regiile autonome la data reorganizarii lor sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun si isi urmeaza cursul conform procedurii legale in vigoare.
    (2) Termenele de solutionare a litigiilor prevazute la alineatul precedent nu conditioneaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Actul administrativ individual prin care se dispune reorganizarea sau dizolvarea si lichidarea unei regii autonome va prevedea societatea comerciala ori autoritatea care se substituie regiei autonome in litigiile in curs in care aceasta a avut calitatea de parte.
    Art. 11
    (1) Constituie contraventii la prezenta ordonanta de urgenta, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei, urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea termenului comunicat de ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale pentru depunerea documentatiei necesare pentru emiterea actului administrativ individual de reorganizare a regiei autonome;
    b) nerespectarea termenului prevazut de lege pentru inregistrarea societatilor comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome la Registrul comertului si la organele financiare teritoriale competente;
    c) nerespectarea termenului de incheiere a contractelor de concesiune, potrivit art. 4 alin. (3);
    d) incalcarea de catre societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome a obligatiilor asumate prin contractele de concesiune incheiate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).
    (2) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica dupa cum urmeaza:
    a) pentru cele de la lit. a), conducatorului regiei autonome;
    b) pentru cele de la lit. b)-d), administratorului unic sau membrilor consiliului de administratie, dupa caz.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Ministerul Finantelor sau de catre autoritatile administratiei publice locale, prin agentii lor imputerniciti conform legii.
    (4) Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 12
    Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Regia Autonoma "Monitorul Oficial", Regia Autonoma "Loteria Nationala", Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", Regia Autonoma "Monetaria Statului" si Regia Autonoma "Multiproduct".
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, orice dispozitie contrara se abroga.

           PRIM-MINISTRU
           VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministru de stat,
                     ministrul industriei
                     si comertului,
                     Calin Popescu-Tariceanu

                     Ministru de stat,
                     ministrul reformei,
                     Ulm Spineanu

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Mircea Ciumara

                     Ministrul transporturilor,
                     Traian Basescu

                     Ministrul comunicatiilor,
                     Sorin PantisSmartCity5

COMENTARII la OUG 30/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 30 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 30/1997
Ordonanţa 70 1998
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Hotărârea 360 1998
privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza de imprumuturi externe de la organismele financiare internationale
Legea 103 1998
pentru modificarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Legea 45 1998
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
OUG 88 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Legea 207 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
OUG 59 1997
privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
OUG 53 1997
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Ordin 1602 1997
privind aprobarea programelor de reorganizare si restructurare a regiilor autonome din industria miniera
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu