E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de Ordonanţa 70 1998
OUG 30 1997 in legatura cu Hotărârea 360 1998
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 103 1998
OUG 30 1997 in legatura cu Legea 45 1998
OUG 30 1997 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 88 1997
Articolul 2 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 5 din actul OUG 30 1997 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 6 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 12 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
OUG 30 1997 aprobat de Legea 207 1997
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 2 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 3 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 4 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 6 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 7 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 8 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 10 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 12 din actul OUG 30 1997 modificat de Legea 207 1997
Articolul 6 din actul OUG 30 1997 modificat de articolul 5 din actul OUG 59 1997
Articolul 1 din actul OUG 30 1997 modificat de OUG 53 1997
Articolul 8 din actul OUG 30 1997 modificat de OUG 53 1997
Articolul 12 din actul OUG 30 1997 modificat de OUG 53 1997
OUG 30 1997 in legatura cu Ordin 1602 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 30 din 16 iunie 1997

privind reorganizarea regiilor autonome

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 19 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Regiile autonome organizate in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de autoritatea in coordonarea careia isi desfasoara activitatea, se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Ministerele de resort si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale sub autoritatea carora sunt organizate si functioneaza regii autonome au obligatia ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa definitiveze programele de reorganizare a regiilor autonome.
    (3) Pe baza programelor de reorganizare prevazute la alineatul precedent, autoritatile administratiei publice centrale sau locale sub autoritatea carora isi desfasoara activitatea regii autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea, prin acte administrative individuale, masuri de reorganizare sau dizolvare si lichidare prin vanzare de active, dupa caz.
    (4) Regiile autonome care presteaza servicii de utilitate publica, precum si regiile autonome din alte domenii de activitate care inregistreaza pierderi, se includ cu prioritate in programele de reorganizare, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Dupa elaborarea programelor prevazute la art. 1 alin. (2), regiile autonome care nu sunt supuse procedurii de dizolvare si lichidare vor fi reorganizate ca societati comerciale, in formele prevazute de lege la data reorganizarii.
    (2) Societatile comerciale pe actiuni rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome avand ca obiect activitati de interes public national vor fi denumite companii nationale sau societati nationale, dupa caz, si vor fi supuse procesului de privatizare.
    (3) In cazul privatizarii societatilor comerciale prevazute la alineatul precedent, statul va pastra un pachet de actiuni sau poate opta pentru pastrarea actiunii nominative de control.
    Art. 3
    (1) Regiile autonome pentru care, pe baza programelor prevazute la art. 1 alin. (2), s-a decis reorganizarea ca societati comerciale, vor putea fi divizate in conformitate cu prevederile actului administrativ individual de reorganizare.
    (2) Societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome preiau drepturi si obligatii ale regiilor autonome din divizarea carora au rezultat, in limitele si in conditiile stabilite prin actele administrative individuale de reorganizare.
    Art. 4
    (1) Capitalul social initial al societatilor comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome se stabileste prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul Ministerului Finantelor, al ministerelor de resort si/sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, si se varsa integral la data constituirii lor.
    (2) In capitalul social al societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se includ bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (3) Bunurile din categoria celor prevazute la alineatul precedent, aflate in administrarea regiilor autonome care se reorganizeaza, se atribuie societatilor comerciale rezultate, in baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabileste prin actul administrativ individual de reorganizare. Societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome au obligatia de a incheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in Registrul comertului.
    (4) Controlul respectarii de catre concesionar a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune se face de catre ministerul de resort sau de catre autoritatea administratiei publice locale, care a emis actul administrativ individual de reorganizare, dupa caz.
    Art. 5
    (1) Actiunile emise de societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome sau partile sociale la aceste societati comerciale sunt proprietate a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, iar drepturile si obligatiile actionarilor/asociatilor sunt exercitate dupa cum urmeaza:
    a) de catre ministerele de resort, in cazul companiilor nationale sau al societatilor nationale;
    b) de catre autoritatile administratiei publice locale, in cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes local;
    c) de catre Fondul Proprietatii de Stat, in toate celelalte cazuri.
    (2) Vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome sau cesionarea partilor sociale detinute la aceste societati comerciale se face de catre institutiile publice prevazute la alin. (1) lit. a)-c).
    Art. 6
    (1) Din sumele incasate efectiv pentru actiunile sau partile sociale vandute/cesionate, potrivit art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, o cota de 20% se varsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, iar o alta cota de 20% se varsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, pentru a fi utilizata in conformitate cu prevederile art. 1 pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997 pentru modificarea si completarea Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997.
    (2) O cota de 60% din sumele prevazute la alineatul precedent se lasa la dispozitia societatii comerciale privatizate, cu titlu gratuit, si se utilizeaza, in urmatoarea ordine de preferinta, pentru:
    a) stingerea datoriilor si a dobanzilor sau penalitatilor aferente, dupa caz, preluate de respectiva societate comerciala prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;
    b) finantarea investitiilor in curs de executie, atribuite prin actul administrativ individual de reorganizare a regiei autonome din care a rezultat;
    c) intregirea fondului propriu de mijloace circulante.
    (3) Este interzisa utilizarea sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatii comerciale privatizate, pentru efectuarea platii drepturilor salariale ale personalului.
    (4) Suma debitelor, determinata conform alin. (2) lit. a), verificata si avizata de catre Ministerul Finantelor, pentru fiecare societate comerciala privatizata, va fi lichidata integral, daca nu depaseste plafonul de 60% din sumele efectiv incasate pentru actiunile vandute sau partile sociale cesionate.
    (5) Sumele aferente cotei de 60% din sumele incasate din vanzarea pachetelor de actiuni sau din cesionarea partilor sociale, de catre ministerele de resort, de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre Fondul Proprietatii de Stat, dupa caz, vor fi varsate de acestea, direct, in contul respectivelor societati comerciale, in termen de 15 zile de la data incasarii contravalorii actiunilor vandute sau a contravalorii partilor sociale cesionate.
    (6) Achitarea datoriilor se va efectua, de catre societatea comerciala debitoare, in urmatoarea ordine:
    a) catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, in ordinea vechimii lor;
    b) catre furnizorii de energie electrica, energie termica si gaze naturale;
    c) catre societatile bancare;
    d) catre orice alt creditor, in ordinea scadentei, potrivit prevederilor legale si clauzelor contractuale.
    (7) Controlul respectarii destinatiilor stabilite prin prezentul articol pentru sumele care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale privatizate, se exercita de catre Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor. Orice constatare a nerespectarii acestor destinatii se comunica Ministerului Finantelor, care va anula alocarea sumelor pentru societatea comerciala respectiva, dispunand varsarea acestora la bugetul de stat.
    (8) Normele metodologice pentru determinarea, virarea si efectuarea controlului respectarii destinatiei sumelor care se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 100/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, se aplica in mod corespunzator si in cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome si privatizate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 7
    (1) In cazul regiilor autonome care sunt dizolvate si lichidate fara a se proceda la reorganizarea lor ca societati comerciale, sumele rezultate in urma vanzarii activelor din patrimoniul lor se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz. Din sumele cuvenite bugetului de stat si bugetelor locale, o cota de 20% se varsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului.
    (2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor va elabora metodologia de vanzare a activelor conform prevederilor alineatului precedent si o va supune Guvernului spre aprobare.
    Art. 8
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale care au sub autoritate regii autonome vor proceda la reorganizarea acestora, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) In cazul regiilor autonome de interes national sau cu specific deosebit, care se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, termenul prevazut la alineatul precedent poate fi prorogat, prin hotarare a Guvernului, cu cel mult 6 luni.
    Art. 9
    (1) Regiile autonome de interes national care administreaza infrastructuri de transport aferente unui serviciu public de interes local trec sub autoritatea respectivelor organe ale administratiei publice locale si se reorganizeaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Trecerea regiilor autonome prevazute la alineatul precedent sub autoritatea organelor administratiei publice locale se va realiza, prin grija Ministerului Transporturilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) Litigiile de orice fel in care sunt implicate regiile autonome la data reorganizarii lor sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun si isi urmeaza cursul conform procedurii legale in vigoare.
    (2) Termenele de solutionare a litigiilor prevazute la alineatul precedent nu conditioneaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Actul administrativ individual prin care se dispune reorganizarea sau dizolvarea si lichidarea unei regii autonome va prevedea societatea comerciala ori autoritatea care se substituie regiei autonome in litigiile in curs in care aceasta a avut calitatea de parte.
    Art. 11
    (1) Constituie contraventii la prezenta ordonanta de urgenta, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei, urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea termenului comunicat de ministerul de resort sau de autoritatea administratiei publice locale pentru depunerea documentatiei necesare pentru emiterea actului administrativ individual de reorganizare a regiei autonome;
    b) nerespectarea termenului prevazut de lege pentru inregistrarea societatilor comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome la Registrul comertului si la organele financiare teritoriale competente;
    c) nerespectarea termenului de incheiere a contractelor de concesiune, potrivit art. 4 alin. (3);
    d) incalcarea de catre societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome a obligatiilor asumate prin contractele de concesiune incheiate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).
    (2) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica dupa cum urmeaza:
    a) pentru cele de la lit. a), conducatorului regiei autonome;
    b) pentru cele de la lit. b)-d), administratorului unic sau membrilor consiliului de administratie, dupa caz.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Ministerul Finantelor sau de catre autoritatile administratiei publice locale, prin agentii lor imputerniciti conform legii.
    (4) Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 12
    Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Regia Autonoma "Monitorul Oficial", Regia Autonoma "Loteria Nationala", Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", Regia Autonoma "Monetaria Statului" si Regia Autonoma "Multiproduct".
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, orice dispozitie contrara se abroga.

           PRIM-MINISTRU
           VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministru de stat,
                     ministrul industriei
                     si comertului,
                     Calin Popescu-Tariceanu

                     Ministru de stat,
                     ministrul reformei,
                     Ulm Spineanu

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Mircea Ciumara

                     Ministrul transporturilor,
                     Traian Basescu

                     Ministrul comunicatiilor,
                     Sorin PantisSmartCity5

COMENTARII la OUG 30/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 30 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 30/1997
Ordonanţa 70 1998
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Hotărârea 360 1998
privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza de imprumuturi externe de la organismele financiare internationale
Legea 103 1998
pentru modificarea unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Legea 45 1998
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
OUG 88 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
Legea 207 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
OUG 59 1997
privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
OUG 53 1997
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Ordin 1602 1997
privind aprobarea programelor de reorganizare si restructurare a regiilor autonome din industria miniera
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu