E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 15 din  5 mai 1997

pentru modificarea si completarea Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din 13 mai 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 16 august 1991, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active din patrimoniul acestora".
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Legea privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active din patrimoniul acestora stabileste cadrul juridic pentru transferul participatiei statului, constand in actiuni sau parti sociale la societatile comerciale, si al activelor societatilor comerciale prevazute in prezenta lege catre persoane fizice sau juridice de drept privat.
    In acest scop, prin prezenta lege se reglementeaza:
    a) participarea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, romane sau straine, la vanzarea-cumpararea de actiuni sau de parti sociale, dupa caz, detinute de stat sau de autoritati ale administratiei publice;
    b) cumpararea de active apartinand societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat;
    c) atributiile institutiilor publice cu activitate in domeniul privatizarii.
    Prevederile prezentei legi se aplica societatilor comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata, constituite conform dispozitiilor cap. III al Legii nr. 15/1990, precum si societatilor comerciale rezultate din transformarea regiilor autonome, prin hotarari ale Guvernului.
    Societatile comerciale constituite la nivel local, precum si societatile comerciale infiintate prin restructurarea si/sau reorganizarea regiilor autonome de interes local vor fi privatizate prin decizia autoritatilor administratiei publice locale. In acest caz, o cota de 20% din sumele obtinute in urma vanzarii actiunilor se face venit la bugetul local si va fi utilizata, cu aprobarea consiliilor locale, pentru realizarea proiectelor de investitii in infrastructura care nu au asigurata finantarea, iar o alta cota de 20% se varsa in Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, prevazut la art. 26 din prezenta lege.
    Societatile comerciale rezultate in urma restructurarii si/sau reorganizarii unor regii autonome de interes national, dispusa prin hotarare a Guvernului, urmeaza regimul de privatizare prevazut de prezenta lege."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    In intelesul prezentei legi, notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) activele sunt unitati, subunitati, sectii, spatii comerciale, spatii de cazare - moteluri sau hoteluri -, ori alte mijloace fixe din patrimoniul unei societati comerciale;
    b) societatea la care statul este actionar/asociat este o societate comerciala, constituita in baza Legii nr. 15/1990, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine actiuni sau parti sociale;
    c) societatea controlata de stat este o societate comerciala, constituita in baza Legii nr. 15/1990, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine, in calitate de actionar/asociat, o pozitie majoritara sau de control; prin pozitie majoritara se intelege o participare ce confera statului sau unei autoritati a administratiei publice locale mai mult de jumatate din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor, iar prin pozitie de control se intelege o participare ce confera statului sau unei autoritati a administratiei publice locale mai mult de o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor;
    d) autoritatea de mediu competenta este autoritatea centrala sau locala de protectie a mediului, care functioneaza in concordanta cu legea in vigoare ce reglementeaza protectia mediului;
    e) obiectivele de mediu minim acceptate reprezinta un set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competenta, in baza unui bilant de mediu realizat anterior formularii ofertei de vanzare; obiectivele de mediu minim acceptate se stabilesc prin luarea in considerare a obiectivelor calitative si cantitative minime de mediu si a duratei maxime admisibile pentru realizarea programului de conformare cu cerintele de mediu, precum si cu orice alte cerinte ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competenta;
    f) oferta publica de vanzare este manifestarea de vointa ferma si irevocabila, intr-un termen stabilit, formulat de catre Fondul Proprietatii de Stat, de a vinde actiuni, parti sociale sau obligatiuni convertibile in actiuni, emise de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar; oferta publica de vanzare include si propunerile formulate de catre societati comerciale pentru vanzarea de active sau utilizarea acestora de catre terti in sistem de leasing imobiliar, cu clauza ferma de vanzare la valoarea reziduala la expirarea termenului contractual;
    g) oferta publica de cumparare este manifestarea de vointa ferma si irevocabila, intr-un termen stabilit, a unei persoane fizice sau juridice de a cumpara actiuni sau obligatiuni convertibile in actiuni, emise de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, ori parti sociale ale acestor societati comerciale, dupa caz, toate gestionate de Fondul Proprietatii de Stat;
    h) MEBO - Management Employee By-Out este procedura de privatizare care permite cumpararea unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar ori de parti sociale ale acestei societati comerciale, dupa caz, de catre salariatii si membrii consiliului lor de administratie;
    i) ESOP - Employee Stock Ownership Plans este procedura de privatizare care permite cumpararea unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar ori de parti sociale ale acestei societati comerciale, dupa caz, de catre salariatii ei;
    k) MBO - Management By-Out este procedura de privatizare care permite cumpararea unui pachet de actiuni emise de o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar ori de parti sociale ale acestei societati comerciale, dupa caz, de catre membrii conducerii ei;
    l) conversia datoriilor in actiuni sau parti sociale este metoda de privatizare care consta in atribuirea de participatie la capitalul social al societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar/asociat creditorilor privati, in schimbul creantelor lor asupra acestor societati comerciale. Conversia datoriilor in actiuni sau parti sociale este interzisa intre regiile autonome, avand calitatea de creditor, si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar/asociat, avand calitatea de debitor, precum si in cazurile in care, prin conversie, ar rezulta o forma de concentrare economica."
    4. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Dupa expirarea unui termen de 5 ani de la data infiintarii lor, Fondurile Proprietatii Private se transforma, printr-o lege speciala, in societati comerciale pe actiuni de tipul societatilor de investitii financiare."
    5. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Fondul Proprietatii de Stat este institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter comercial, aflata in subordinea Guvernului, cu sarcina de a pune in aplicare programul si strategia de privatizare aprobata de Guvern."
    6. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Fondul Proprietatii de Stat gestioneaza, in numele statului sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, actiunile sau partile sociale aferente intregului capital social al societatilor comerciale rezultate din transformarea unor regii autonome prin hotarari ale Guvernului sau prin decizii ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si actiunile sau partile sociale detinute de catre stat la societatile comerciale, ramase dupa transferul unor parti sociale sau al unor pachete de actiuni emise de aceste societati comerciale, potrivit legii."
    7. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Fondul Proprietatii de Stat exercita, in numele statului sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, in conformitate cu programele aprobate de Guvern, toate drepturile si obligatiile actionarului/asociatului cu privire la societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. 3, 4 si 5 din prezenta lege.
    In acest scop, Fondul Proprietatii de Stat are urmatoarele obligatii principale:
    a) asigura, in regim de publicitate, vanzarea actiunilor sau a partilor sociale detinute de stat sau de autoritatile administratiei publice locale, la cel mai bun pret de piata oferit, fara a exista o limita minima prestabilita a acestuia, pana la privatizarea completa a societatilor comerciale;
    b) decide, in baza calitatii de actionar/asociat, pe care o exercita in numele statului sau al autoritatilor administratiei publice locale, vanzarea activelor din patrimoniul societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat, la cel mai bun pret de piata oferit, fara a exista o limita minima prestabilita a acestuia;
    c) stabileste sistemul de evaluare a societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat ori a activelor din patrimoniul acestora, prin directiile sale de specialitate sau cu asistenta asigurata de consultanti - persoane fizice ori societati de consultanta autorizate, dupa caz;
    d) intocmeste programul anual de vanzare a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat, pe baza strategiei de privatizare stabilite de Guvern;
    e) asigura publicarea, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, si in mijloacele de informare in masa, inclusiv in sistem electronic, a listelor cu societatile comerciale care urmeaza sa fie privatizate;
    f) stabileste metoda de privatizare a cotei de capital social gestionate in numele statului sau al autoritatilor administratiei publice locale ori combinatia de metode de privatizare, in functie de marimea societatii comerciale, de profilul de activitate, de situatia sa financiara, de perspectivele potentiale in diferite variante si de gradul de atractivitate pentru investitorii potentiali;
    g) negociaza clauzele contractuale, inclusiv modalitatile de plata;
    h) ia masuri pentru privatizarea societatilor comerciale cu datorii, prin dizolvarea si lichidarea lor potrivit legii, precum si prin conversia datoriilor in actiuni sau parti sociale, dupa caz."
    8. Alineatul 2 al articolului 26 se inlocuieste cu urmatoarele alineate:
    "Din sumele obtinute de catre Fondul Proprietatii de Stat in urma vanzarii actiunilor emise de societatile comerciale infiintate prin hotarari ale Guvernului, o cota de 20% se varsa la bugetul de stat. Sumele incasate din dobanzi ca urmare a constituirii unor depozite la termen se varsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului. Sumele ramase la dispozitia Fondului Proprietatii de Stat vor fi utilizate, in principal, in cotele stabilite de catre consiliul sau de administratie, pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor proprii de functionare, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;
    b) finantarea cheltuielilor legate de plata comisioanelor pentru consultanti - persoane fizice sau societati de consultanta autorizate -, ori pentru pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale;
    c) finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotarare a Guvernului;
    d) finantarea costurilor de lichidare a societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat.
    Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului va fi utilizat cu prioritate pentru finantarea programelor de dezvoltare regionala, in cazul lichidarii societatilor comerciale din zonele industriale aflate in declin economic sau din zonele monoindustriale, ori pentru indeplinirea obligatiilor legale de realizare a protectiei mediului, in baza strategiilor elaborate de catre ministerele de resort, precum si pentru stimularea activitatii de export al produselor finite si/sau al serviciilor industriale, dupa caz.
    Din fondurile varsate la bugetul de stat, o cota de 40% va fi utilizata pentru finantarea asociata a Programului national de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, iar o cota de 1% va fi repartizata pentru finantarea activitatii Agentiei Nationale pentru Privatizare si a activitatii Agentiei Romane de Dezvoltare, in proportiile stabilite prin legea bugetului de stat."
    9. Articolul 26 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Fondul Proprietatii de Stat nu poate aloca fonduri pentru restructurarea sau reabilitarea societatilor comerciale si nu poate cumpara actiuni emise de societati comerciale, parti sociale ale acestora ori active din patrimoniul lor."
    10. Alineatul 2 al articolului 27 se inlocuieste cu urmatoarele alineate:
    "In scopul indeplinirii obligatiilor sale principale, stabilite la art. 25 si 26 din prezenta lege, Fondul Proprietatii de Stat nu este supus controlului Curtii de Conturi cu privire la aplicarea procedurilor legale in procesul privatizarii.
    Curtea de Conturi exercita exclusiv controlul preventiv asupra resurselor financiare care se fac venit la bugetul de stat si asupra celor care se varsa la Fondul special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, precum si cu privire la modul de gestionare a patrimoniului propriu al Fondului Proprietatii de Stat.
    Membrii Consiliului de administratie sau salariatii Fondului Proprietatii de Stat, reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor la societatile comerciale la care statul sau autoritatile administratiei publice locale sunt actionari/asociati, precum si membrii consiliilor de administratie ale acestora raspund, dupa caz, in situatiile in care:
    a) nu sunt respectate regulile de publicitate pentru vanzarea de actiuni, parti sociale sau active, conform metodelor de privatizare reglementate prin prezenta lege;
    b) nu se intocmeste raport de evaluare financiara pentru formarea pretului de oferta;
    c) nu se respecta procedura de privatizare stabilita in oferta pentru vanzarea de actiuni, parti sociale sau active ale unei societati comerciale la care statul este actionar/asociat;
    d) se ofera informatii confidentiale unor terti cu privire la intentia de vanzare a unui pachet de actiuni, parti sociale sau active, in scopul influentarii pretului de oferta sau pentru a favoriza un cumparator potential in dauna altor persoane;
    e) se atribuie un pachet de actiuni, parti sociale ori un activ unei persoane fizice sau juridice in dauna altor persoane care au formulat o oferta mai avantajoasa.
    Raspunderea se stabileste individual, in raport cu fapta comisa, potrivit legii."
    11. Alineatul 2 al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Programul anual va cuprinde propuneri de privatizare a cel putin 50% din actiunile si partile sociale pe care le gestioneaza Fondul Proprietatii de Stat."
    12. Alineatul 3 al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Programul anual si raportul de activitate se prezinta Parlamentului spre aprobare, dupa avizarea lor de catre Guvern."
    13. Alineatul 5 al articolului 28 se abroga.
    14. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Fondul Proprietatii de Stat isi inceteaza de drept activitatea la 31 decembrie 1998. Daca la termenul fixat se constata ca privatizarea nu s-a realizat integral, Guvernul va decide, in functie de situatia existenta in acel moment, asupra activitatii Fondului Proprietatii de Stat si asupra procedurilor de urmat, in vederea gestionarii actiunilor si partilor sociale detinute de stat la societatile comerciale.
    In mod exceptional si numai o singura data, Guvernul poate proroga termenul de incetare a activitatii Fondului Proprietatii de Stat cu cel mult 6 luni.
    Sumele rezultate din vanzarea cu plata in rate a partilor sociale si a actiunilor emise de societatile comerciale la care statul este actionar/asociat, devenite scadente dupa data de 31 decembrie 1998, ratele aferente creditelor de restructurare acordate si devenite exigibile dupa aceasta data, precum si orice alte venituri financiare cuvenite Fondului Proprietatii de Stat revin statului si se varsa la bugetul de stat.
    Sumele rezultate din vanzarea partilor sociale si a actiunilor emise de societati comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot initiate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, inainte de organizarea Fondului Proprietatii de Stat si a celor cinci Fonduri ale Proprietatii Private, revin Statului in proportie de 70% si, respectiv, Fondurilor Proprietatii Private sau societatilor de investitii financiare rezultate in urma transformarii acestora, in parti egale.
    Urmarirea executarii contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate, a creditelor de restructurare acordate si devenite exigibile, precum si a oricaror alte venituri financiare cuvenite Fondului Proprietatii de Stat, dupa data prevazuta la alin. 1, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor, prin organele financiare teritoriale.
    Bugetul administratiei publice centrale preia obligatiile financiare ale Fondului Proprietatii de Stat, devenite exigibile dupa data incetarii activitatii acestuia."
    15. Alineatul 1 al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 2 ani si pot fi revocati de autoritatea care i-a numit."
    16. Alineatul 2 al articolului 31 se abroga.
    17. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Cenzorii Fondului Proprietatii de Stat se numesc si se revoca de catre Ministerul Finantelor."
    18. Alineatul 2 al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Consiliul de administratie poate fi convocat in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar, de catre presedinte, la cererea a cel putin 5 dintre membrii sai sau a Guvernului."
    19. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Pe intreaga durata de activitate, Fondul Proprietatii de Stat este scutit de plata impozitului pe profit."
    20. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitii speciale privind adunarile generale ale actionarilor/asociatilor si consiliile de administratie ale societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat".
    21. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    La societatile comerciale la care statul este actionar/asociat ori este unic actionar/asociat in conditiile art. 24 din prezenta lege, Fondul Proprietatii de Stat va avea un numar de 1-3 reprezentanti in adunarea generala a actionarilor/asociatilor, proportional cu cota de capital social gestionata.
    Reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor si in consiliile de administratie ale societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat vor fi desemnati numai dintre persoane cu pregatire economica, juridica sau tehnica de specialitate."
    22. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat alege administratorul unic sau, dupa caz, consiliul de administratie compus din 3-5 persoane, dintre care una este presedintele consiliului de administratie si director general al societatii comerciale.
    Numarul de membri in consiliul de administratie al unei societati comerciale se stabileste in functie de structura actionariatului si de cota de actiuni sau de parti sociale detinuta de stat la respectiva societate comerciala."
    23. Articolul 41 se abroga.
    24. Articolul 45 se abroga.
    25. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Actiunile si partile sociale gestionate de Fondul Proprietatii de Stat vor fi vandute persoanelor fizice sau juridice, romane ori straine, prin:
    a) oferta publica de vanzare;
    b) oferta publica de cumparare;
    c) negociere directa;
    d) licitatie deschisa sau licitatie cu participanti preselectionati;
    e) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a) - d).
    Oferta publica de vanzare sau de cumparare se aplica in cazul in care vanzarea are ca obiect actiuni ce confera unei persoane o pozitie semnificativa, de control sau majoritara in adunarea generala a actionarilor.
    Negocierea directa si licitatia se organizeaza atunci cand vanzarea are ca obiect fie actiuni, fie parti sociale, ce confera unei persoane o pozitie semnificativa, de control sau majoritara in adunarea generala a actionarilor/asociatilor.
    Vanzarea se face pe baza raportului dintre cerere si oferta, la cel mai bun pret oferit, indiferent de metoda de privatizare utilizata.
    Vanzarea de actiuni sau de parti sociale, prin oricare dintre metodele prevazute la alin. 1, obliga Fondul Proprietatii de Stat sa formuleze o oferta irevocabila, valabila cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii ei.
    Ofertele se prezinta la sediul central al Fondului Proprietatii de Stat, la sucursalele sale teritoriale, la bursa de valori sau pe piata organizata extrabursiera, dupa caz.
    Vanzarea va fi precedata, in toate situatiile, de intocmirea unei documentatii accesibile oricarei persoane interesate, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea si sediul social al societatii comerciale, sucursale si filiale;
    b) valoarea capitalului social;
    c) structura actionariatului;
    d) tipul de actiuni emise de respectiva societate comerciala;
    e) situatia financiara a societatii comerciale;
    f) pretul de pornire la vanzarea actiunilor;
    g) raportul de evaluare in baza caruia se fixeaza pretul de oferta;
    h) bilantul de mediu, intocmit de societatea comerciala, dupa caz. Aplicarea metodelor de privatizare prevazute la alin. 1 nu exclude posibilitatea conversiei datoriilor in actiuni sau parti sociale, potrivit art. 25 alin. 2 din prezenta lege."
    26. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Salariatii societatilor comerciale, membrii conducerii sau administratorii acestora pot cumpara parti sociale sau actiuni emise de societatea comerciala la care sunt angajati sau la care au fost numiti, prin procedurile MEBO, MBO sau ESOP, care vor fi reglementate prin lege speciala."
    27. Articolul 48 se abroga.
    28. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Fondul Proprietatii de Stat poate acorda, in conditiile stabilite de consiliul sau de administratie si pe principii comerciale, facilitati salariatilor si administratorilor societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat, daca cumpara actiuni sau parti sociale in nume propriu, in urmatoarele conditii:
    a) avans minim de 40% din pretul de vanzare a actiunilor/partilor sociale;
    b) plata in rate, esalonate pe un termen de 3-5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale;
    c) dobanda anuala de 30% din dobanda de refinantare practicata de Banca Nationala a Romaniei.
    Facilitatile prevazute la alineatul precedent se acorda numai in urmatoarele situatii:
    a) vanzarea are ca obiect actiuni nominative, transformate dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare, prin grija administratorilor societatii comerciale privatizate, in actiuni preferentiale, dar nu mai mult de 10% din valoarea capitalului social;
    b) vanzarea are ca obiect actiuni nominative, aferente unei cote de maximum 5% din valoarea capitalului social al unei societati comerciale;
    c) vanzarea are ca obiect parti sociale reprezentand o cota valorica de pana la 100% din capitalul social."
    29. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a depune la Agentia Nationala pentru Privatizare toate contractele de vanzare-cumparare de actiuni sau de parti sociale, in situatia in care statul isi pierde pozitia de control sau majoritara in adunarea generala a actionarilor/asociatilor.
    In cazul in care, prin vanzare, se poate obtine o concentrare economica, ce permite unui comerciant sau unui grup de comercianti sa exercite, direct sau indirect, o influenta asupra unui alt comerciant sau grup de comercianti, ori de natura sa restranga, sa impiedice sau sa denatureze concurenta, Agentia Nationala pentru Privatizare va sesiza autoritatea administrativa autonoma in domeniul concurentei."
    30. Articolul 51 se abroga.
    31. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Conditiile de organizare si de publicitate pentru vanzarea de actiuni sau de parti sociale, conform art. 46 din prezenta lege, se stabilesc de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Obiectivele de mediu minim acceptate, ce vor putea fi incluse in oferta de vanzare, conform cap. IX din prezenta lege, se vor stabili, prin norme metodologice, de catre Agentia Nationala pentru Privatizare si de catre autoritatea de mediu competenta. Normele metodologice se aproba prin hotarare a Guvernului."
    32. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:
    "Vanzarea de active apartinand societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat".
    33. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Societatile comerciale la care statul este actionar/asociat pot vinde, din initiativa consiliului lor de administratie si cu acordul Fondului Proprietatii de Stat, ori din initiativa Fondului Proprietatii de Stat, active care reprezinta unitati de productie, subunitati, spatii de cazare, spatii comerciale sau alte bunuri de acelasi gen, ce pot fi organizate si pot functiona independent.
    Vanzarea activelor prevazute la alineatul precedent se efectueaza pe baza de licitatie publica deschisa sau de licitatie in plic, cu adjudecarea la pretul cel mai bun oferit."
    34. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    Procedura de vanzare prevazuta la art. 53 din prezenta lege se aplica si in cazul utilizarii in sistem de leasing a activelor apartinand societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat, daca in contractul de leasing nu s-a prevazut altfel."
    35. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    Fondul Proprietatii de Stat are obligatia sa intocmeasca, periodic, pe baza informatiilor primite de la fiecare societate comerciala in parte, o lista de active ale societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat, care vor fi oferite spre vanzare."
    36. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    Institutiile publice, precum si societatile comerciale la care statul este actionar/asociat nu au dreptul sa participe la cumparari de active in conditiile prevazute la art. 53 si 54 din prezenta lege, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare."
    37. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    La cumpararea de active apartinand societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat, scoase la vanzare conform prevederilor art. 53 si 54 din prezenta lege, au dreptul sa participe si salariatii acestora, precum si pensionarii care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala, cu exceptia membrilor consiliului de administratie si a directorilor executivi ai societatilor comerciale vanzatoare."
    38. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 60
    Societatile comerciale vanzatoare, cu aprobarea Fondului Proprietatii de Stat si in conditiile stabilite de consiliile lor de administratie, pot acorda facilitati persoanelor enumerate la art. 59 din prezenta lege, in cazul in care acestea cumpara active cu plata in rate, in conditiile unui avans minim de 20% sau in cazul in care incheie cu societatea comerciala un contract de leasing cu clauza ferma de cumparare."
    39. Articolul 61 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul vanzarii cu plata in rate sau al incheierii unui contract de leasing cu clauza de cumparare la valoarea reziduala la expirarea contractului, vanzarea va fi incheiata sub conditie rezolutorie. Termenul de plata nu va depasi 10 ani."
    40. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    Sumele rezultate in urma vanzarii activelor societatilor comerciale la care statul este actionar/asociat vor fi utilizate de catre acestea, in urmatoarea ordine, numai pentru:
    a) rambursarea datoriilor contractate prin credite pe termen scurt, mediu sau lung;
    b) efectuarea de investitii;
    c) finantarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate;
    d) finantarea activitatilor legate de indeplinirea obligatiilor legale de conformare la cerintele de protectie a mediului.
    Sumele prevazute la alin. 1 nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societatilor comerciale vanzatoare."
    41. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Agentia Nationala pentru Privatizare este institutia publica, din subordinea Guvernului, responsabila cu strategia de privatizare, cu indrumarea metodologica si cu controlul privatizarii societatilor comerciale prevazute la art. 1 alin. 3, 4 si 5 din prezenta lege, precum si cu elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul privatizarii si dezvoltarii mediului de afaceri, in conformitate cu strategia adoptata de Guvern.
    Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale pentru Privatizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    42. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala pentru Privatizare are dreptul sa solicite date si informatii de la autoritatile administratiei publice centrale sau locale, precum si de la societatile comerciale.
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatile comerciale sunt obligate sa raspunda la solicitarile Agentiei Nationale pentru Privatizare in termen de cel mult 10 zile."
    43. Titlul capitolului IX va avea urmatorul cuprins:
    "Obiective de mediu minim acceptate".
    44. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    Fondul Proprietatii de Stat are obligatia de a include in oferta de vanzare de actiuni sau de parti sociale obiectivele de mediu minim acceptate, in situatia in care transferul dreptului de proprietate creeaza pentru cumparator o obligatie de conformare la cerintele de protectie a mediului.
    Documentatia privind bilantul de mediu, prezentata de Fondul Proprietatii de Stat anterior formularii ofertei de vanzare de actiuni sau de parti sociale, precum si obiectivele de mediu minim acceptate pentru asigurarea protectiei mediului nu sunt confidentiale.
    In cazul vanzarii de actiuni sau de parti sociale, Fondul Proprietatii de Stat va include in contractul de vanzare-cumparare o clauza prin care cumparatorul se obliga sa indeplineasca obiectivele de mediu minim acceptate.
    Prevederile alin. 1-3 ale prezentului articol se aplica numai in situatia in care Fondul Proprietatii de Stat transmite, prin acelasi contract, dreptul de proprietate asupra unui pachet de actiuni sau asupra unor parti sociale, reprezentand mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor, unei persoane sau unui grup de persoane.
    Obiectivele de mediu minim acceptate vor fi incluse si in contractele de vanzare-cumparare care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra activelor, daca aceste active fac parte sau au facut parte dintr-un ansamblu realizand o activitate calificata, potrivit legislatiei de mediu in vigoare, ca activitate cu impact negativ asupra mediului. Clasificarea acestor active, in functie de activitatea cu impact asupra mediului, va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sub responsabilitatea autoritatii centrale competente in materie de protectie a mediului.
    Fondul Proprietatii de Stat poate conveni cu investitorul ca acesta din urma sa constituie o garantie pentru indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate, precum si pentru situatiile in care, ulterior cumpararii unui pachet de actiuni sau a unor parti sociale in conditiile prevazute la alin. 4 al prezentului articol, apar situatii ce angajeaza raspunderea patrimoniala a investitorului in legatura cu protectia mediului."
    45. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Autoritatea de mediu competenta, impreuna cu Agentia Nationala pentru Privatizare, elaboreaza si emite norme metodologice privind aplicarea cerintelor de mediu, care contin reglementari cu privire la:
    a) obiectivele de mediu minim acceptate;
    b) limitele valorice si modul de utilizare a garantiilor depuse de catre cumparator, pentru indeplinirea "obiectivelor de mediu minim acceptate";
    c) categoriile de activitati economice pentru care exista obligativitatea indeplinirii cerintelor de protectie a mediului;
    d) evidenta, pastrarea si inregistrarea documentelor cu privire la bilantul de mediu;
    e) accesul investitorilor la informatii cu privire la bilantul de mediu al unei societati comerciale;
    f) autorizarea societatilor de consultanta in domeniul evaluarii si intocmirii bilanturilor de mediu."
    46. Articolul 67 se abroga.
    47. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Constituie contraventie la normele privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active din patrimoniul acestora urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
    a) vanzarea de catre persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, a activelor dobandite prin cumparare de la societatile comerciale la care statul este actionar/asociat, inainte de expirarea termenului de un an de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare;
    b) vanzarea de catre persoanele fizice sau juridice a actiunilor sau partilor sociale dobandite prin metoda MEBO, MBO sau ESOP, daca cumpararea acestora s-a facut cu plata pretului in rate, inainte de plata integrala a pretului de achizitie;
    c) nerespectarea regimului de publicitate sau a procedurii de vanzare;
    d) neintocmirea bilantului de mediu, in cazul societatilor comerciale pentru care este necesara prezentarea unui astfel de document;
    e) constituirea unei societati comerciale cu participarea unei societati comerciale la care statul este actionar/asociat si a unei sau unor persoane fizice romane la care actionarul/asociatul principal, cu pozitie de control sau majoritara, este o societate comerciala controlata de stat;
    f) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societati comerciale in oferta de vanzare si in raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive in oferta de vanzare si in raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influenta pretul de oferta;
    g) neintocmirea raportului de evaluare financiara pentru formarea pretului de oferta;
    h) nerespectarea procedurii de privatizare stabilite in oferta pentru vanzarea partilor sociale sau a actiunilor emise de o societate comerciala, ori a activelor din patrimoniul unei societati comerciale;
    i) divulgarea de informatii confidentiale unor terti cu privire la intentia de vanzare a unui portofoliu de actiuni, a unor parti sociale ori a unor active, in scopul influentarii pretului de oferta sau pentru a favoriza un cumparator potential in dauna altor persoane.
    Contraventiile prevazute la alineatul precedent se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. a) si b), cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. c)-i), cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    Pentru cazurile prevazute la alin. 1 lit. c)-i) al acestui articol, sanctiunile sunt aplicate Fondului Proprietatii de Stat.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Agentiei Nationale pentru Privatizare, organele de control financiar ale Ministerului Finantelor, autoritatea administrativa autonoma in domeniul concurentei sau personalul autoritatii centrale competente in materie de protectie a mediului, dupa caz.
    Contraventiilor prevazute in prezenta lege li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26."
    48. Articolul 70 se abroga.
    49. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 71
    Fondul Proprietatii de Stat are dreptul sa contracteze, cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, servicii de asistenta de specialitate in domeniul privatizarii."
    50. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72
    Membrii consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat, angajatii acestuia si cei ai Agentiei Nationale pentru Privatizare, membrii Guvernului, precum si orice alta persoana implicata in aplicarea prezentei legi au obligatia sa-si declare averea la inceputul si la incheierea mandatului sau la inceperea si la incetarea activitatii corespunzatoare functiei lor, dupa caz."
    51. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 73
    Societatile comerciale din cadrul sectorului de productie pentru aparare se privatizeaza in conformitate cu strategia sectoriala adoptata de Guvern pentru acest domeniu.
    Sumele obtinute de Fondul Proprietatii de Stat in urma vanzarii de actiuni ale societatilor comerciale din cadrul sectorului productiei de aparare vor fi utilizate pentru modernizarea, retehnologizarea si conservarea capacitatilor de productie strict necesare elementelor sistemului national de aparare precum si pentru inzestrarea armatei."
    52. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    In cazul societatilor comerciale care se privatizeaza potrivit prezentei legi si care au incheiate contracte de locatie de gestiune sau de inchiriere a unor active proprii, locatarii care au efectuat investitii in activele respective, conform caietelor de sarcini sau din proprie initiativa, vor putea opta pentru:
    a) cumpararea activelor, la preturile lor actualizate, respectiv la valoarea contabila actuala asa cum a fost ea determinata prin aplicarea prevederilor hotararilor Guvernului privind reactualizarea valorii mijloacelor fixe, din care se deduce valoarea actualizata a investitiilor efectuate de ei in respectivele active;
    b) dobandirea de actiuni, corespunzator valorii incorporate in activul respectiv, pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.
    Actiunile se vor emite de catre societatea comerciala privatizata prin majorarea capitalului social al acesteia ca urmare a incorporarii valorii investitiilor efectuate;
    c) incheierea unor contracte de leasing, avand ca obiect activele in cauza, dupa ce din valoarea actualizata a acestora a fost dedusa valoarea actualizata a investitiilor efectuate de catre ei.
    Prevederile alin. 1 se aplica si in cazul persoanelor care au incheiate contracte de locatie de gestiune sau de inchiriere cu societati comerciale ale caror actiuni sau parti sociale sunt achizitionate de alte persoane, cu plata in rate, in orice moment, pana la plata integrala a pretului convenit intre cumparatorul pachetelor de actiuni sau al partilor sociale si Fondul Proprietatii de Stat.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si in cazul societatilor comerciale rezultate din divizarea sau, dupa caz, fuziunea unor societati comerciale care aveau incheiate contracte de locatie de gestiune sau de inchiriere a unor active care au revenit altor societati comerciale rezultate in urma divizarii/fuziunii. In astfel de cazuri, societatile comerciale rezultate in urma divizarii/fuziunii au obligatia de a prelua contractele care au ca obiect locatia de gestiune sau inchirierea activelor in cauza si de a proceda in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu clauzele convenite de parti."
    53. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    In sensul prezentei legi, prin membrii conducerii societatilor comerciale se intelege reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale actionarilor/asociatilor, membrii consiliilor de administratie si membrii comitetelor de directie sau asimilatii acestora."
    54. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 78
    In ramurile strategice ale economiei nationale, in care se organizeaza societati comerciale pe actiuni, cum sunt: industria de aparare, productia si distributia de energie electrica, termica si nucleara, mineritul si gazele naturale, posta, telecomunicatiile si transporturile feroviare, precum si in sistemul bancar, statul isi poate rezerva un numar de actiuni aferente unei cote din capitalul social al unei astfel de societati comerciale sau poate opta pentru pastrarea actiunii nominative de control.
    Actiunea nominativa de control confera statului urmatoarele drepturi:
    a) numirea in consiliul de administratie a 1-2 reprezentanti;
    b) posibilitatea de a se opune, in adunarea generala a actionarilor sau in consiliul de administratie, luarii deciziilor care privesc gajarea sau ipotecarea activelor, dizolvarea si lichidarea voluntara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, schimbarea obiectului de activitate, precum si fuziunea prin absorbtie, daca asemenea decizii ar putea aduce atingere intereselor nationale.
    Actiunile nominative de control ale statului la societatile comerciale din ramurile strategice enumerate la alin. 1 pot fi transformate in actiuni nominative, prin hotarari ale Guvernului."
    Art. 2
    Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul reformei,
                        Ulm Spineanu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

                        Presedintele Agentiei
                        Nationale pentru Privatizare,
                        Valentin IonescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 15/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 15 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu