Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.28 din 13.06.2012

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 21 iunie 2012SmartCity1

În contextul dificultăţilor economice în care se regăseşte sectorul agricol din România, în special operatorii economici care au beneficiat de sume alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru a iniţia sau a dezvolta investiţii prin care să contribuie la ocuparea forţei de muncă şi la valorificarea resurselor economice ale spaţiului rural,în contextul recomandărilor Curţii de Conturi Europene cu privire la statutul de împrumuturi al sumelor alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea instrumentelor financiare de garantare instituite de statul român în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în condiţiile în care, ca urmare a crizei economico-financiare traversate, foarte mulţi beneficiari de garanţii au dificultăţi în rambursarea creditelor garantate, fapt ce determină executarea acestora, având în vedere necesitatea protejării acestor fonduri în situaţia executării garanţiilor, în vederea restituirii integrale la finalul schemelor de garantare instituite, prin reglementarea de urgenţă, ca surse de plată a garanţiilor executate numai din dobânzile acumulate prin plasarea sumelor alocate,având, de asemenea, în vedere că o bună parte din beneficiarii publici eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală care au încheiate contracte de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu pot beneficia de garanţiile acordate de Fondurile de garantare care derulează schemele de garantare reglementate prin actele normative în vigoare şi nu pot utiliza astfel avansurile acordate pentru realizarea proiectelor de investiţii aprobate, fapt ce îngreunează absorbţia fondurilor europene alocate României şi compromiterea realizării unor obiective de investiţii de cea mai mare importanţă în dezvoltarea spaţiului rural,date fiind consecinţele negative care pot să apară în cazul în care situaţia expusă nu se reglementează, în sensul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar conduce la rezilierea multor contracte de finanţare din fonduri europene care ar modifica semnificativ în sens negativ gradul de absorbţie şi utilizarea a fondurilor europene alocate României, la intrarea în insolvenţă a multor beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, fapt care s-ar reflecta imediat în pierderea locurilor de muncă ale angajaţilor implicaţi şi la neîncasarea sumelor pe care operatorii economici viabili ar putea să le achite către bugetul consolidat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate şi a comisioanelor de garantare. 2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora şi sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit. 3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate din fond pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121 , cu următorul cuprins: Articolul 121 Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 ale lunii curente. Articolul II(1) Până la data finalizării contractelor de credit, persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale care au încheiat contracte de garantare până la data de 31 decembrie 2009 în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările ulterioare, rămân scutite de la plata comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare. (2) Acoperirea comisioanelor de garantare prevăzute la alin. (1) se suportă din dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul IIILegea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare şi/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate 2. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51(1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama fondurilor alocate în condiţiile prezentei legi, precum şi în condiţiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de APDRP pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare. 3. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 4. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551 , cu următorul cuprins: Articolul 551 Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente. Articolul IV Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) În scopul facilitării accesului la sprijinul finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, beneficiarilor care prezintă contracte de finanţare încheiate cu APDRP.(2) Valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu APRDP. 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiari ai scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi entităţi care nu desfăşoară activităţi generatoare de venituri din activităţi economice directe, după caz, astfel: a)comunele şi oraşele; b)asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - definite potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)organismele de drept public - aşezăminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare; d)grupurile de acţiune locală (GAL) - parteneriate locale, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; e)organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii - persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) Sumele alocate din fond pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prevăzuţi la art. 3, prin contractul de finanţare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora şi sumele alocate din bugetul MADR sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantarea avansului acordat beneficiarilor sprijinului finanţat din FEADR prevăzuţi la art. 3, prin contractul de finanţare nerambursabilă.(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea sumelor alocate acestora în depozite bancare sau titluri de stat sunt venituri neimpozabile pentru acestea şi vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligaţiilor de decurg din executarea garanţiilor acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de APDRP.(4) Valoarea creanţelor recuperate reprezintă venit neimpozabil pentru fondurile de garantare şi reîntregesc sumele alocate. 4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate din fond pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul MADR 5. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanţiilor în scopul realizării de investiţii se stabileşte pentru fiecare an calendaristic prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale......... ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanţie sunt venituri ale fondurilor de garantare şi se vor înregistra ca venituri curente în momentul încasării. 6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garanţie, executate de APDRP, au regim de creanţă fiscală.(2) Executarea de către fondurile de garantare a creanţei rezultate din neonorarea la scadenţă de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare se va face, în cazul beneficiarilor publici şi al organismelor de drept public, cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, a conturilor deschise la Trezoreria Statului sau, după caz, a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garanţie ori deschise şi declarate ulterior.(3) În cazul grupurilor de acţiune locală şi al organizaţiilor şi federaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, biletul la ordin emis de către reprezentantul legal al asociaţiei, respectiv de către directorul organizaţiei sau federaţiei, în favoarea fondurilor de garantare reprezintă titlu executoriu.(4) În vederea executării silite, biletul la ordin menţionat la alin. (3) va fi transmis de către fondurile de garantare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumei plătite efectiv de către APDRP, în temeiul căruia Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va efectua executarea silită potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Odată cu transmiterea biletului la ordin, fondul de garantare va indica suma de recuperat, precum şi data scadenţei acesteia.(5) Pentru neplata la scadenţa înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, beneficiarul debitor datorează obligaţii fiscale accesorii care vor fi calculate şi comunicate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Sumele încasate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit procedurilor reglementate la alin. (3) şi (5) sunt venituri ale bugetului de stat. 7. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81 , cu următorul cuprins: Articolul 81 Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite MADR situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Daniel Chiţoiu Ministrul administraţiei şi internelor, Ioan Rus Ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 28/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 28/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu