Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.180 din 22.10.2020

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 23 octombrie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 7 şi 8 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, referitoare la instituirea măsurilor de carantină sau izolare,întrucât dispoziţiile Legii nr. 136/2020, republicată, nu prevăd posibilitatea instituirii izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată în situaţia în care persoanele bolnave cu semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne şi simptome sugestive, nu au efectuat examinări clinice, paraclinice şi evaluări biologice într-o unitate sanitară sau, după caz, la o locaţie alternativă ataşată acesteia pentru o perioadă de maximum 48 de ore, luând în considerare actualul context epidemiologic, determinat de creşterea numărului de cazuri de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 care necesită îngrijiri medicale acordate de către medici în cadrul unei unităţi sanitare sau la o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare sau de către medicii de familie pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu sau la o locaţie declarată de acestea, precum şi necesitatea acordării certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare şi a indemnizaţiilor aferente acestor certificate, pe baza documentului eliberat de direcţiile de sănătate publică, în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor asigurate la prestaţiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate,ţinând cont de faptul că până la data cunoaşterii rezultatului investigaţiilor paraclinice specifice persoana se poate afla în carantină,se impune intervenţia legislativă de urgenţă asupra Legii nr. 136/2020, republicată, în sensul stabilirii măsurii de izolare la domiciliu sau la o locaţie declarată, cu acordul persoanei sau în baza documentelor eliberate de direcţiile de sănătate publică, precum şi asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării reglementărilor referitoare la acordarea certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care se instituie măsura izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată, întrucât este necesar a avea în vedere toate situaţiile care sunt prevăzute în protocoalele de tratament ale unor boli infectocontagioase, astfel încât, indiferent de locul de acordare a îngrijirilor medicale şi forma de boală, orice persoană asigurată să poată beneficia de îngrijiri medicale şi concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.Lipsa promovării prezentului act normativ poate avea un puternic impact negativ, discriminator, asupra categoriilor de persoane asigurate pentru care se instituie măsura izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată, pe baza documentului eliberat de direcţiile de sănătate publică, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli infectocontagioase, care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz şi care, astfel, reprezintă un risc epidemiologic şi biologic, neacordarea certificatelor de concediu medical conducând la privarea acestora de veniturile provenite din indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente.Pentru a asigura monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, precum şi după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, în cazul în care persoanele nu prezintă semne şi simptome sugestive definiţiei de caz, în condiţiile evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel naţional şi pentru a asigura operaţionalizarea la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, se impune reglementarea distinctă a modalităţii de acordare şi plată a acestor servicii efectuate de către medicii de familie,în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins: (31) Până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi cele care, după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă prin investigaţii paraclinice specifice, conform definiţiei de caz nu prezintă semne şi simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare, se izolează la domiciliu sau la o altă locaţie aleasă de aceasta pentru o perioadă care nu poate depăşi perioada de contagiozitate specifică bolii determinată de agentul patogen, stabilită conform datelor ştiinţifice existente. În cazul în care persoanele respective nu sunt de acord cu măsura izolării, în condiţiile de mai sus, măsura se instituie prin decizii ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (32) Deciziilor emise de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în temeiul alin. (31) le sunt aplicabile prevederile art. 16. (33) Persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (31) informează medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze sau s-a instituit izolarea. Medicul de familie are obligaţia luării în evidenţă şi monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv, după caz, a municipiului Bucureşti, fişa de monitorizare a persoanei izolate, al cărei model este aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. 2. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins: (61) În situaţia în care persoanele refuză măsura izolării instituite conform alin. (31) sau dacă persoanele încalcă măsura izolării instituită la domiciliu sau la locaţia declarată pe durata acesteia, deşi au consimţit-o anterior, medicul de familie sau, după caz, organele de control informează de îndată direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, care poate confirma sau infirma măsura izolării la domiciliu sau la locaţia declarată, printr-o decizie cu caracter individual, care se va emite în cel mult două ore de la informarea făcută de medicul de familie sau, după caz, de organele de control şi se comunică de îndată persoanei în cauză. Decizia va conţine menţiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege. În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se infirmă măsura izolării la domiciliu sau la locaţia declarată sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul sau locaţia declarată unde se află izolată fără încuviinţarea medicului de familie sau a reprezentantului direcţiei de sănătate publică. (62) Deciziilor emise de către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti în temeiul alin. (61) le sunt aplicabile prevederile art. 16. 3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 În situaţiile de risc epidemiologic şi biologic prevăzute la art. 6, pentru monitorizarea evoluţiei situaţiilor de risc şi pentru instituirea măsurilor de limitare a răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul României, Institutul naţional de sănătate publică are obligaţia de a comunica zilnic numărul cazurilor nou-confirmate, numărul cazurilor pozitive la retestare, numărul total de teste efectuate şi numărul de teste efectuate raportate separat, la nivel naţional şi judeţean. Articolul IIDupă alineatul (2) al articolului 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării. (22) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, iar în urma investigaţiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă, medicul de familie acordă concediu medical pentru carantină pe baza documentului eliberat de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti şi pentru perioada înscrisă în acesta. Articolul IIIDe prevederile art. 20 alin. (21) şi (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi persoanele asigurate pentru care direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti au instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical se acordă de către medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi pentru perioada înscrisă în acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IV
(1) Finanţarea serviciilor acordate de medicii de familie pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor în condiţiile art. 8 alin. (31)-(33) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
(2) Plata medicilor de familie care furnizează serviciile de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor în condiţiile art. 8 alin. (31)-(33) din Legea nr. 136/2020, republicată, se face prin tarif pe caz, pe baza unui contract distinct, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal în numele furnizorului servicii medicale în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se elaborează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Tariful pe caz este de 105 lei.
(3) Furnizorul de servicii medicale care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală primară cu casa de asigurări de sănătate are obligaţia de a încheia contractul de natură civilă prevăzut la alin. (2).
(4) Condiţiile şi modalitatea de acordare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor în condiţiile art. 8 alin. (31)-(33) din Legea 136/2020, republicată, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, care se elaborează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) Modelul de contract, drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de raportare, validarea serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor şi modalitatea de plată, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale se stabilesc prin ordinul prevăzut la alin. (2).
(6) În cazul nerespectării culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre obligaţiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii.
Articolul V
(1) În scopul colectării şi corelării datelor strict necesare furnizate de entităţile implicate în combaterea efectelor generate de coronavirusul SARS-Cov-2, precum şi în scopul evidenţei persoanelor confirmate cu coronavirusul SARS-Cov-2 sau decedate ca urmare a infectării cu acest virus, Ministerul Sănătăţii, în exercitarea atribuţiilor sale legale, utilizează sisteme şi aplicaţii informatice, inclusiv aplicaţia informatică Corona-forms, dezvoltată şi administrată din punct de vedere tehnic de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu respectarea prevederilor legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
(2) Metodologia de prelucrare şi raportare a datelor în cadrul sistemelor informatice se stabileşte prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru aplicaţia Corona-forms, cu respectarea prevederilor legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, care se elaborează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN Contrasemnează: p. Viceprim-ministru,Andra Diaconescu, secretar de statMinistrul sănătăţii,Nelu Tătaru Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuSmartCity5

COMENTARII la OUG 180/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 180 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu