E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul OUG 162 1999 in legatura cu Legea 11 2005
Articolul 1 din actul OUG 162 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 83 2004
OUG 162 1999 aprobat de Legea 328 2002
Articolul 5 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 6 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 8 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 7 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 9 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 10 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 11 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 12 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 13 din actul OUG 162 1999 abrogat de Legea 328 2002
Articolul 3 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 115 2001
Articolul 4 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 115 2001
OUG 162 1999 in legatura cu Hotărârea 723 2001
Articolul 5 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 6 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 7 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 8 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 9 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 10 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 11 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 12 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 13 din actul OUG 162 1999 abrogat de articolul 35 din actul Legea 416 2001
Articolul 6 din actul OUG 162 1999 in legatura cu Hotărârea 215 2001
Articolul 6 din actul OUG 162 1999 in legatura cu Hotărârea 1042 2000
OUG 162 1999 in legatura cu Hotărârea 958 1999
OUG 162 1999 in legatura cu Hotărârea 879 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 162 din 28 octombrie 1999

privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 29 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Prin prezenta ordonanta de urgenta se instituie pretul national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si prepararii apei calde.
    Art. 2
    (1) Nivelul pretului national de referinta pentru energia termica se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu avizul Oficiului Concurentei, ca medie a preturilor locale ale producatorilor care utilizeaza gazele naturale, insumate cu tarifele de distributie aferente, si se va aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pretul national de referinta pentru energia termica se recalculeaza ori de cate ori pretul la producatori si tariful de distributie aferent se pot ajusta, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si prepararii apei calde, populatia va plati pretul local, ce include pretul producatorului si tariful de distributie, stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei, dar nu mai mult decat pretul national de referinta, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    (1) Diferenta stabilita intre pretul local mai mare al gigacaloriei si pretul national de referinta va fi subventionata astfel:
    a) din bugetul de stat, in limita sumelor aprobate prin legea bugetara, defalcate cu aceasta destinatie;
    b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru partea ramasa neacoperita de la bugetul de stat.
    (2) Subventiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor stabilite intre pretul local mai mare al gigacaloriei si pretul national de referinta se pot acorda in avans, de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, regiilor autonome, societatilor comerciale, serviciilor publice de interes local si agentilor economici care furnizeaza energie termica populatiei, pentru constituirea stocurilor de pacura si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente acestor stocuri.
    (3) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectiva a subventiilor necesare acoperirii diferentelor respective se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (2).
    (4) Regularizarea definitiva a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (2), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face pana la data de 15 ianuarie a anului urmator, respectiv 15 aprilie pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecarui an.
    Art. 5
    (1) In vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ reduse, ale caror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in sezonul rece, delimitat la perioada 1 noiembrie anul curent - 30 martie anul urmator, si de majorarea pretului national de referinta, autoritatile administratiei publice locale acorda acestora un ajutor banesc lunar.
    (2) Ajutorul banesc prevazut la alin. (1) se acorda familiilor, inclusiv celor formate dintr-o singura persoana, numai pentru locuinta de domiciliu a acestora.
    (3) Prin familie, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu, precum si persoanele singure.
    Art. 6
    (1) Ajutorul lunar se acorda in functie de venitul net mediu pe membru de familie, astfel:
    a) familiilor al caror venit net mediu pe membru de familie se situeaza pana la 450.000 lei, o suma de 335.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori in factura individuala;
    b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 450.001 lei si 600.000 lei, o suma de 200.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori in factura individuala;
    c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 600.001 lei si 750.000 lei, o suma de 100.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori in factura individuala.
    (2) Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor banesti prevazute la alin. (1) se indexeaza o data cu veniturile populatiei, iar cuantumul ajutorului banesc se modifica in functie de evolutia pretului energiei termice, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Titularul ajutorului banesc este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia ori alt membru de familie, major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.
    Art. 8
    (1) Acordarea ajutoarelor banesti prevazute la art. 6 alin. (1) se face la cererea titularului, pe baza declaratiei date pe propria raspundere, in fiecare luna, si se acorda in lunile in care sunt indeplinite conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Cererile de acordare a ajutoarelor lunare se depun si se inregistreaza la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu.
    (3) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, pana la data de 25 a fiecarei luni, pe baza veniturilor din luna precedenta celei pentru care se acorda ajutorul banesc.
    Art. 9
    Ajutorul banesc lunar acordat potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta nu constituie venit impozabil si nu se ia in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii prevazute de normele legale in vigoare.
    Art. 10
    (1) Primariile verifica veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare, fiecarei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de factura un formular al borderoului de plata, in care sunt inscrise numele titularilor ajutoarelor banesti si sumele maxime de care poate beneficia fiecare titular.
    (2) Dupa repartizarea pe familii a cheltuielilor cu incalzirea locuintei sau la primirea facturii individuale asociatiile de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de factura individuala vor completa, pe propria raspundere, sub semnatura, coloana corespunzatoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului banesc. Daca suma de plata este mai mare decat suma maxima inscrisa in borderou de catre primarie, in dreptul titularului respectiv se inscrie suma maxima prevazuta in coloana completata de catre primarie, diferenta urmand a fi achitata de catre titularul ajutorului banesc la asociatia de proprietari/chiriasi sau la casieria furnizorului.
    Art. 11
    (1) Furnizorii de energie termica vor primi de la primariile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul beneficiarii de ajutoare sumele consemnate, care se acopera de catre bugetele locale pentru protectia sociala a populatiei, si o copie de pe borderou.
    (2) La primirea sumelor si a copiilor de pe borderourile de la primarii furnizorul de energie termica va opera incasarile corespunzator facturilor emise catre clientii sai.
    (3) Titularii facturilor emise de furnizorul de energie termica vor achita diferenta pana la concurenta sumei datorate, depunand in acelasi timp si o copie de pe borderoul aprobat de primarie.
    Art. 12
    (1) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu pe membru de familie sunt cele prevazute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.
    (2) Formularul cererii-tip pentru ajutorul banesc prevazut de prezenta ordonanta de urgenta si formularul borderoului pentru acordarea ajutorului banesc sunt documente speciale. Tiparirea si circulatia lor se supun prevederilor legale in vigoare pentru documente speciale.
    Art. 13
    (1) Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals si inselaciune, dupa caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal. Tentativa se pedepseste.
    (2) Nerespectarea celorlalte dispozitii ale prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (3) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre autoritatile administratiei publice locale, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Oficiul Concurentei, conform atributiilor legale conferite acestora.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      p. Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Simona Marinescu,
                      secretar de stat

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

                      Seful Oficiului Concurentei,
                      Dan IonescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 162/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 162 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 162/1999
Legea 11 2005
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei
OUG 83 2004
pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei
Legea 328 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei
OUG 115 2001
privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie
Hotărârea 723 2001
privind modificarea cuantumului ajutorului banesc si a limitelor de venituri in functie de care acesta se acorda categoriilor defavorizate ale populatiei ale caror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001
Legea 416 2001
privind venitul minim garantat
Hotărârea 215 2001
privind modificarea cuantumului ajutorului banesc si a limitelor de venituri in functie de care acesta se acorda categoriilor defavorizate ale populatiei ale caror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 ianuarie - 30 martie 2001
Hotărârea 1042 2000
privind modificarea cuantumului ajutorului banesc si a limitelor de venituri in functie de care acesta se acorda categoriilor defavorizate ale populatiei ale caror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice
Hotărârea 958 1999
privind aprobarea documentelor speciale utilizate pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei
Hotărârea 879 1999
privind stabilirea nivelului pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si prepararii apei calde
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu