Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 152 din 10 noiembrie 2005

privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1078 din 30 noiembrie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea indeplinirii in termen a obligatiilor asumate de Romania in cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeana, aferente capitolului 22 "Protectia mediului", si a obligatiilor prevazute in Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, ce revin tarii noastre in calitate de stat in curs de aderare, respectiv transpunerea Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, modificata prin directivele nr. 2003/35/CE si nr. 2003/87/CE, si eliminarea neconcordantelor dintre termenele de conformare a functionarii instalatiilor, aflate sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, si cele stabilite in cadrul procesului de negociere, precum si dispozitiile care vizeaza interesul public si care constituie situatii de urgenta extraordinare,
    in temeiul art. 115 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca obiectiv prevenirea si controlul integrat al poluarii pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile necesare pentru prevenirea sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, reducerea emisiilor in aer, apa si sol, provenite din activitatile prevazute in anexa nr. 1, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, cu respectarea prevederilor legislatiei din domeniul evaluarii impactului asupra mediului si a altor reglementari relevante.
    Art. 2
    (1) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) autoritate competenta - acea autoritate a administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului care are responsabilitati pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
    b) autorizatia integrata de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;
    c) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient, inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:
    - tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului, potrivit legislatiei in vigoare;
    - disponibile se refera la acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului;
    - cele mai bune se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau. In determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare, in special, elementele prevazute in anexa nr. 3;
    d) emisie - evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei;
    e) instalatie - orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare;
    f) instalatie existenta - orice instalatie aflata in functiune, autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea competenta inainte de data de 30 octombrie 1999 inclusiv, cu conditia de a fi fost pusa in functiune in termen de cel mult un an de la aceasta data;
    g) instalatie noua - orice instalatie pusa in functiune si autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea competenta dupa data de 30 octombrie 1999;
    h) operator - orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;
    i) poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare;
    j) public - una ori mai multe persoane fizice sau juridice si, potrivit legislatiei ori practicii nationale, asociatiile, organizatiile sau gruparile acestora;
    k) public interesat - publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes in luarea unei decizii privind emiterea sau reactualizarea unei autorizatii ori a conditiilor unei autorizatii; in acceptiunea acestei definitii, organizatiile neguvernamentale in domeniul protectiei mediului, care indeplinesc conditiile cerute de legislatia nationala, sunt considerate public interesat;
    l) modificarea in exploatare - o schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului;
    m) modificarea substantiala - o schimbare in exploatare care, din punctul de vedere al autoritatii competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii populatiei sau mediului. In sensul acestei definitii, orice modificare in exploatare sau extindere a exploatarii este considerata modificare substantiala daca modificarea ori extinderea, prin ea insasi, duce la atingerea valorilor de prag prevazute in anexa nr. 1, dupa caz;
    n) standardul de calitate a mediului - totalitatea cerintelor care trebuie respectate la un moment dat de mediu ca un intreg, considerat in ansamblul sau, sau de catre o parte a acestuia, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
    o) substanta - orice element chimic si compusii acestuia, cu exceptia substantelor radioactive, in sensul prevazut de reglementarile din domeniul securitatii muncii si sanatatii populatiei fata de pericolul radiatiilor ionizante, precum si a organismelor modificate genetic, in sensul prevederilor din legislatia nationala in vigoare;
    p) valorile limita de emisie (VLE) - masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.
    Valorile limita de emisie mai pot fi stabilite si pentru grupe, familii sau categorii de substante, in special pentru cele prevazute in anexa nr. 2. Valorile limita de emisie pentru substante se aplica, in mod normal, in punctul in care emisia paraseste instalatia, la aceasta determinare neluandu-se in considerare nici o dilutie. La stabilirea valorilor limita de emisie pentru evacuarile indirecte in apa se poate lua in considerare efectul unei statii de epurare a apelor uzate, cu conditia garantarii unui nivel echivalent de protectie a mediului ca un intreg si acest fapt sa nu determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului, cu respectarea prevederilor privind evacuarea de substante periculoase in apa si a altor prevederi legale in vigoare;
    r) drept vatamat - orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;
    s) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept fundamental care se exercita in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat;
    t) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept fundamental care se exercita in colectiv ori, dupa caz, in considerarea apararii unui interes public.
    (2) Definitiile prevazute la alin. (1) lit. r) - t) se interpreteaza in concordanta cu obiectivul oferirii unui acces larg la justitie al publicului interesat.

    CAP. 2
    Raspunderile si obligatiile autoritatilor competente pentru protectia mediului

    Art. 3
    (1) Autoritatea competenta ia toate masurile pentru ca exploatarea instalatiei sa se realizeze astfel incat:
    a) sa se previna poluarea in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
    b) sa nu se produca nici o poluare semnificativa;
    c) sa fie evitata producerea de deseuri, potrivit prevederilor legale in vigoare; in cazul in care se produc deseuri, ele sunt valorificate, iar daca acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului;
    d) sa se utilizeze eficient energia;
    e) sa fie luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
    f) sa fie luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare.
    (2) La stabilirea conditiilor de emitere a autorizatiei integrate de mediu autoritatea competenta ia in considerare principiile prevazute la alin. (1).
    Art. 4
    Autoritatea competenta asigura coordonarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu in situatia in care sunt implicate mai multe autoritati, astfel incat sa se garanteze o abordare integrata efectiva de catre toate autoritatile implicate in aceasta procedura.

    CAP. 3
    Documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu

    Art. 5
    (1) Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu contine urmatoarele:
    a) descrierea instalatiei si activitatile desfasurate;
    b) prezentarea materiilor prime si auxiliare, a altor substante, a tipului de energie utilizata sau generata de instalatie;
    c) descrierea surselor de emisie din instalatie;
    d) descrierea conditiilor amplasamentului instalatiei;
    e) indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu, precum si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului;
    f) descrierea tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, daca nu este posibil, reducerea emisiilor din instalatie;
    g) masuri pentru prevenirea producerii deseurilor ca urmare a functionarii instalatiei si valorificarea acestora, dupa caz;
    h) descrierea masurilor planificate pentru respectarea principiilor generale;
    i) descrierea masurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu;
    j) descrierea principalelor alternative analizate de operator.
    (2) Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu trebuie sa cuprinda, de asemenea, rezumatul netehnic al detaliilor prevazute la alin. (1).
    Art. 6
    Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu poate contine informatii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului intocmita anterior, raportul de securitate, precum si informatii furnizate ca raspuns la alte cerinte legale si care corespund uneia dintre prevederile art. 5.

    CAP. 4
    Conditii de autorizare integrata si conformarea cu conditiile prevazute de autorizatia integrata de mediu

    Art. 7
    (1) Operatorul are obligatia de a solicita si de a obtine de la autoritatea competenta autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Exploatarea instalatiei se poate efectua numai in baza autorizatiei integrate de mediu, emisa in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 8
    Orice instalatie noua este pusa in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei integrate de mediu, emisa potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, respectandu-se exceptiile prevazute de legislatia nationala in vigoare din domeniul limitarii emisiilor anumitor poluanti in aer, provenite din instalatii mari de ardere.
    Art. 9
    (1) Autorizatia integrata de mediu este emisa de autoritatea competenta in conditiile prevazute la art. 3 si 18, in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau, cu respectarea reglementarilor privind calitatea aerului, apei si a solului.
    (2) La aplicarea procedurii de autorizare integrata de mediu, pentru instalatii noi sau pentru modificari substantiale, se iau in considerare orice informatii, concluzii sau decizii relevante rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul evaluarii impactului asupra mediului.
    (3) Autorizatia integrata de mediu cuprinde valorile limita de emisie pentru poluanti, in special pentru cei prevazuti in anexa nr. 2, care pot fi emisi in cantitati semnificative, ca rezultat al functionarii instalatiei, luandu-se in considerare natura lor, precum si potentialul de transfer al poluarii dintr-un mediu in altul, respectiv: apa, aer, sol.
    (4) Autorizatia integrata de mediu poate cuprinde si cerinte specifice in scopul asigurarii protectiei solului si a apei subterane, precum si masuri suplimentare cu privire la managementul deseurilor generate de instalatie.
    (5) Valorile limita de emisie prevazute la alin. (3) pot fi suplimentate ori inlocuite prin parametri echivalenti ori masuri tehnice.
    (6) Pentru instalatiile in care se desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1 la pct. 6.6, valorile limita de emisie prevazute la alin. (3) - (5) iau in considerare aspectele practice caracteristice acestei categorii de instalatii.
    Art. 10
    (1) Pentru instalatiile in care se desfasoara activitati aflate sub incidenta reglementarilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, autorizatia integrata de mediu nu stabileste valori limita de emisie pentru emisiile directe ale acestor gaze, cu exceptia cazului in care este necesara evitarea producerii unei poluari semnificative la nivel local.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), autorizatiile integrate de mediu nu includ cerinte referitoare la utilizarea eficienta a energiei pentru unitati de ardere sau orice alte unitati care emit dioxid de carbon pe amplasament.
    (3) Daca este necesar, autoritatea competenta revizuieste autorizatia integrata de mediu, potrivit prevederilor alin. (2).
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica instalatiilor care fac obiectul excluderii temporare de la comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.
    Art. 11
    (1) Stabilirea valorilor limita de emisie si a parametrilor echivalenti, precum si a masurilor tehnice prevazute la art. 9 alin. (3) - (6) si art. 10 se bazeaza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a recomanda folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice, dar luandu-se in considerare:
    a) caracteristicile tehnice ale instalatiei;
    b) amplasarea geografica;
    c) conditiile locale de mediu.
    (2) Autorizatia integrata de mediu contine prevederi pentru limitarea efectelor poluarii la lunga distanta sau transfrontiera si asigurarea unui nivel inalt de protectie a mediului in intregul sau.
    Art. 12
    (1) Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare corespunzatoare, frecventa si metodologia specifica de masurare, proceduri de evaluare si obligatii privind furnizarea catre autoritatea competenta a datelor solicitate pentru verificarea conformarii functionarii instalatiei cu cerintele prevazute de autorizatie.
    (2) Pentru instalatiile care desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1 pct. 6.6, masurile prevazute la alin. (1) se aplica luandu-se in considerare rezultatele analizei cost-beneficiu.
    Art. 13
    Autorizatia integrata de mediu contine masuri referitoare la alte conditii de exploatare decat cele normale, in scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, in urmatoarele situatii:
    a) pornire;
    b) pierderi datorate functionarii necorespunzatoare;
    c) intrerupere temporara a functionarii;
    d) incetare definitiva a functionarii.
    Art. 14
    (1) Autorizatia integrata de mediu contine, dupa caz, derogari temporare de la prevederile art. 9 daca printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competenta se realizeaza reducerea poluarii si, in cel mult 6 luni, se asigura respectarea valorilor limita de emisie.
    (2) Pentru instalatiile prevazute in anexa nr. 5 dispozitiile alin. (1) se aplica numai dupa expirarea perioadei de tranzitie.
    Art. 15
    Autorizatia integrata de mediu contine, dupa caz, si alte conditii specifice impuse de autoritatea competenta.
    Art. 16
    Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate impune, dupa caz, pentru anumite categorii de instalatii, cerinte speciale, stabilite prin reguli general obligatorii, fara a mai fi necesara includerea acestora in autorizatiile integrate de mediu, in conditiile garantarii unei abordari integrate si asigurarii unui nivel echivalent de protectie a mediului in intregul sau.
    Art. 17
    Autoritatea competenta emite autorizatii integrate de mediu, le revizuieste si actualizeaza conditiile prevazute de acestea.
    Art. 18
    (1) Autoritatea competenta impune operatorului, prin autorizatia integrata de mediu sau, dupa caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea conditiilor din autorizatie, ca, nu mai tarziu de 30 octombrie 2007, exploatarea instalatiilor existente sa se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9 - 16, 20, art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 si art. 32 alin. (1).
    (2) In procedura de autorizare integrata de mediu autoritatile competente urmaresc aplicarea prevederilor art. 1, 2, 21, art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26, 27, 28 - 30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (2) - (4).
    (3) Autoritatea competenta impune operatorilor, prin autorizatia integrata de mediu sau, dupa caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea conditiilor din autorizatie, ca exploatarea instalatiilor existente prevazute in anexa nr. 5 sa se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9 - 16, 20, art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 si art. 32 alin. (1), nu mai tarziu de data indicata in aceasta anexa pentru fiecare instalatie.
    Art. 19
    (1) Daca in cursul procesului de autorizare integrata de mediu a instalatiilor existente, dupa evaluarea conditiilor, rezulta ca instalatiile nu pot respecta cerintele din prezenta ordonanta de urgenta, operatorul are obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni astfel incat conformarea sa se realizeze cel mai tarziu la termenele prevazute la art. 18.
    (2) Proiectul acestui plan de actiuni se negociaza cu autoritatea competenta, iar dupa aprobare devine obligatoriu.
    (3) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in planul de actiuni atrage suspendarea autorizatiei integrate de mediu in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 20
    Acolo unde standardele de calitate a mediului impun conditii mai restrictive decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competenta impune in autorizatia integrata de mediu masuri suplimentare, fara a afecta alte masuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului.
    Art. 21
    Autoritatea competenta urmareste si se informeaza cu privire la dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile.
    Art. 22
    (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta prin ordin valorile limita de emisie stabilite la nivel comunitar, pentru:
    a) instalatiile in care se desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia depozitelor de deseuri incadrate la pct. 5.1 si 5.4;
    b) substantele poluante prevazute in anexa nr. 2, pentru care, pe baza schimbului de informatii prevazut la art. 28 - 30, a fost identificata necesitatea unei actiuni la nivel comunitar.
    (2) In absenta unor valori limita de emisie stabilite potrivit alin. (1) se utilizeaza cel putin valorile limita de emisie prevazute de alte reglementari.
    (3) Cerintele tehnice aplicabile depozitelor de deseuri prevazute la pct. 5.1 si 5.4 din anexa nr. 1, stabilite la nivel comunitar, se adopta de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    Art. 23
    (1) In cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului constata ca exploatarea unei instalatii poate avea efecte negative semnificative asupra mediului unui alt stat sau daca un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicita, aceasta transmite, in cadrul relatiilor bilaterale, catre autoritatea competenta a statului respectiv orice informatie disponibila solicitata, potrivit prevederilor anexei nr. 4, in acelasi timp cu informarea propriilor cetateni.
    (2) Aceste informatii sunt utilizate in cadrul consultarilor necesare dintre cele doua state, pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta.
    (3) In contextul relatiilor bilaterale, ambele state trebuie sa se asigure ca in cazurile prevazute la alin. (1) solicitarile de emitere a autorizatiei integrate de mediu sunt, de asemenea, disponibile, pentru o perioada corespunzatoare de timp, publicului statului posibil a fi afectat, astfel incat sa ii permita exercitarea dreptului de a transmite comentarii inainte de luarea deciziei.
    (4) Rezultatele oricaror consultari organizate in conditiile alin. (1) - (3) sunt luate in considerare de catre autoritatea competenta in vederea adoptarii deciziei cu privire la emiterea autorizatiei integrate de mediu.
    (5) Autoritatea competenta are obligatia de a informa statul ori statele care au fost consultate potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (1) si (2) cu privire la decizia adoptata referitoare la solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu si ii/le transmite informatiile prevazute la art. 33.
    (6) In situatia de stat afectat sau potential afectat autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pune la dispozitie propriului public interesat informatiile primite in cadrul relatiilor bilaterale, intr-o maniera corespunzatoare.
    Art. 24
    (1) Operatorul respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu in modul de exploatare a instalatiei.
    (2) Operatorul informeaza cu regularitate autoritatea competenta cu privire la rezultatele monitorizarii emisiilor si, in termenul cel mai scurt, cu privire la producerea oricarui incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.
    (3) Operatorul asigura reprezentantilor autoritatii competente intreaga asistenta necesara pentru a le permite sa desfasoare orice inspectie a instalatiei, prelevare de probe, culegerea oricaror informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

    CAP. 5
    Revizuirea autorizatiei integrate de mediu

    Art. 25
    Autoritatea competenta evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata de mediu si, acolo unde este necesar, le revizuieste. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:
    a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;
    b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;
    c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici;
    d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

    CAP. 6
    Modificari in exploatarea instalatiei

    Art. 26
    (1) Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta cu privire la orice modificari planificate in exploatarea instalatiei.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) autoritatea competenta revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile din aceasta.
    Art. 27
    (1) Orice modificare substantiala planificata in exploatarea instalatiei nu va fi realizata fara a avea autorizatie integrata de mediu, potrivit prevederilor legislatiei in domeniul evaluarii impactului asupra mediului si celor din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu si autorizatia integrata de mediu emisa se refera la acele parti ale instalatiei si acele aspecte prevazute la art. 5 si 6 care pot fi afectate de modificare.
    (3) Prevederile art. 3 - 6, 9 - 16, 20, 22 si 34 se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 7
    Schimbul de informatii

    Art. 28
    In scopul realizarii schimbului de informatii, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, incepand cu data aderarii, toate datele reprezentative disponibile cu privire la limitele valorilor de emisie pentru fiecare categorie de activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si cu privire la cele mai bune tehnici disponibile care au condus la stabilirea valorilor limita de emisie, potrivit prevederilor art. 9 - 16.
    Art. 29
    (1) Raportarea implementarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta si compararea efectiva cu alte instrumente de evaluare a calitatii mediului se stabilesc potrivit prevederilor legislatiei nationale in vigoare.
    (2) Primul raport trebuie sa cuprinda date din 3 ani consecutivi, inainte de data aderarii.
    (3) In cazul prevazut la alin. (1), datele pot fi suplimentate.
    Art. 30
    Autoritatea competenta desemnata pentru realizarea schimbului de informatii si transmiterea rapoartelor catre Comisia Europeana, potrivit prevederilor art. 28 si 29, este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

    CAP. 8
    Accesul la informatie, participarea publicului si accesul la justitie, in legatura cu procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu

    Art. 31
    (1) Autoritatea competenta ia masuri pentru ca publicului interesat sa i se asigure posibilitatea de a participa, din timp si in mod efectiv, la procedura pentru:
    a) emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru instalatii noi;
    b) emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru orice modificare substantiala in exploatarea instalatiei;
    c) revizuirea autorizatiei integrate de mediu sau actualizarea conditiilor unei autorizatii integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 25.
    (2) Participarea publicului se realizeaza potrivit prevederilor anexei nr. 4.
    Art. 32
    (1) Autoritatea competenta pune la dispozitie publicului rezultatele pe care le detine, referitoare la monitorizarea emisiilor, asa cum este prevazut in conditiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 7 - 14.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului furnizeaza Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, incepand cu data aderarii, inventarul principalelor emisii si al surselor responsabile de poluare, pe baza formatului si particularitatilor necesare pentru transmiterea informatiilor, stabilite de catre Comisia Europeana.
    (3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta masurile propuse de Comisia Europeana pentru asigurarea intercomparabilitatii si complementaritatii intre datele din inventarul emisiilor, prevazut la alin. (2), si datele din alte registre si surse de date privind emisiile.
    (4) Accesul publicului la informatie prevazut la alin. (1) - (3) si art. 33 se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) - e), art. 12, 14 si art. 15 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005.
    Art. 33
    Autoritatea competenta informeaza publicul asupra deciziei luate si pune la dispozitie acestuia urmatoarele informatii:
    a) continutul deciziei si o copie a autorizatiei integrate de mediu, precum si orice conditii sau modificari aduse autorizatiei integrate de mediu;
    b) motivele si consideratiile pe care se intemeiaza decizia, in urma examinarii opiniilor si comentariilor exprimate de publicul interesat, incluzand si informatiile referitoare la procedura de participare a publicului;
    c) procedura de revizuire prevazuta la art. 34 si 35.
    Art. 34
    (1) Orice persoana care face parte din publicul interesat si care are un interes legitim sau se considera lezata intr-un drept al sau se poate adresa instantei de contencios administrativ, competenta pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participarii publicului, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
    (2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste cerintele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. k), considerandu-se ca acestea au un interes legitim sau sunt lezate intr-un drept al lor.
    (3) Solutionarea cererii se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004.
    Art. 35
    (1) Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 34 trebuie sa solicite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizatiei integrate de mediu, revocarea, in tot ori in parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la indeplinire a actelor sau actiunilor considerate a fi fost omise si care fac obiectul participarii publicului.
    (2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.
    (3) Procedura administrativa prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) este gratuita si trebuie sa fie echitabila si corecta.

    CAP. 9
    Sanctiuni

    Art. 36
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON):
    a) nerespectarea prevederilor privind obligatia operatorului de a obtine autorizatia integrata de mediu, in scopul exploatarii instalatiei;
    b) obligatia operatorului de a intocmi un plan de masuri obligatorii, in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu;
    c) obligatia operatorului de a respecta oricare dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu;
    d) obligatia operatorului de a informa autoritatile competente despre orice modificare in exploatare si modificare substantiala pe care doreste sa o aduca instalatiei;
    e) obligatia operatorului de a comunica la termenele stabilite prin autorizatia integrata de mediu rezultatele monitorizarii emisiilor provenite din instalatie sau, in termen de maximum 24 de ore din momentul producerii, a oricaror emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.
    (2) Faptele prevazute la alin. (1) lit. c) - e) se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei integrate de mediu potrivit prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul autoritatii competente.
    Art. 37
    Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 36 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 39
    (1) Cuantumul taxei pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu este de 100 lei (RON) care se constituie venit la Fondul pentru mediu.
    (2) Cuantumul tarifelor pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu se stabileste prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 40
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002.
    Art. 41
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta transpun Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, impreuna cu completarile si modificarile aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe referitoare la mediu si de modificare a directivelor 85/337/CEE si 96/61/CE cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, si Directiva 2003/87/CE in vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in interiorul Comunitatii si modificarea Directivei 96/61/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       p. Ministrul economiei si comertului,
                       Darius Mesca,
                       secretar de stat

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Doina-Elena Dascalu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                    CATEGORIILE DE ACTIVITATI INDUSTRIALE
pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005

    NOTA:
    1. Nu se afla sub incidenta prezentei reglementari instalatiile sau parti ale instalatiilor care:
    (a) sunt folosite in scop de cercetare, dezvoltare si testare a unor produse noi care nu sunt supuse comercializarii;
    (b) sunt folosite in scop de cercetare, dezvoltare sau testare a unor procese noi.
    2. Valorile de prag se refera la capacitatea maxima de productie a instalatiei. In cazul in care un operator desfasoara in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament mai multe activitati prevazute in aceeasi subcategorie, se insumeaza capacitatile activitatilor componente.

    1. Industrii energetice
    1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW;
    1.2. Instalatii pentru rafinarea titeiului si prelucrarea gazelor;
    1.3. Cuptoare de cocs;
    1.4. Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunelui.

    2. Productia si prelucrarea metalelor
    2.1. Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu continut de sulf);
    2.2. Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara), inclusiv instalatii pentru turnarea continua, cu o capacitate maxima de productie ce depaseste 2,5 tone/ora;
    2.3. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase, care indeplinesc conditiile prevazute la punctele a), b), c):
    a) laminoare cu o capacitate ce depaseste 20 tone otel brut/ora;
    b) forje cu ciocane a caror energie de lovire depaseste 50 kJ/ciocan si care utilizeaza o putere calorifica mai mare de 20 MW;
    c) pentru aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu o capacitate de tratare ce depaseste 2 tone otel brut/ora.
    2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate de productie mai mare de 20 tone/zi;
    2.5. Instalatii pentru:
    a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate, materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;

    NOTA:
    In sensul prezentei anexe, materie prima secundara reprezinta: deseuri metalice curate (degresate si lipsite de alte categorii de impuritati decat cele metalice), namoluri, zguri metalice etc.

    b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate, (rafinare, turnare etc.) cu o capacitate mai mare de 4 tone/zi pentru plumb sau cadmiu, ori 20 tone/zi pentru toate celelalte metale.
    2.6. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depaseste 30 mc.

    NOTA:
    Nu constituie cuve de tratare acele cuve folosite pentru pregatirea si spalarea probelor.

    3. Industria mineralelor
    3.1. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 tone/zi, instalatii pentru producerea varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 50 tone/zi si instalatii pentru producerea clincherului de ciment sau a varului in alte tipuri de cuptoare, nerotative, cu o capacitate de productie mai mare de 50 tone/zi;
    3.2. Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe baza de azbest;
    3.3. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;
    3.4. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;
    3.5. Instalatii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor, a caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie sau de faianta:
    a) cu o capacitate de productie mai mare de 75 tone/zi; si/sau
    b) cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 mc si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.

    4. Industria chimica

    NOTA:
    In sensul prezentei categorii, productie reprezinta productia realizata la scara industriala, prin procese chimice, a substantelor sau a grupelor de substante prevazute in categoriile mentionate la subpunctele 4.1 pana la 4.6.

    In sensul prezentei categorii termenii utilizati au urmatoarea semnificatie:
    a) proces chimic reprezinta orice proces care presupune reactii chimice ce determina schimbari in molecula substantei;
    b) scara industriala reprezinta producerea de bunuri in scopul comercializarii prin folosirea materiilor prime si materialelor in cantitati ce pot determina efecte negative asupra mediului.
    4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi:
    a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
    b) hidrocarburi ce contin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice;
    c) hidrocarburi cu continut de sulf;
    d) hidrocarburi ce contin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, azotati sau azotiti, nitrili, cianati, izocianati;
    e) hidrocarburi cu continut de fosfor;
    f) hidrocarburi halogenate;
    g) compusi organometalici;
    h) materiale plastice de baza (fibre sintetice polimerice si fibre pe baza de celuloza);
    i) cauciucuri sintetice;
    j) vopseluri si pigmenti;
    k) agenti activi de suprafata si agenti tensioactivi.
    4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi:
    a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil;
    b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi;
    c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;
    d) saruri, in principal: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;
    e) nemetale, oxizi metalici ori alti compusi anorganici, in principal: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu.
    4.3. Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu;
    4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor de baza de uz fitosanitar si a biocidelor;
    4.5. Instalatii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza;
    4.6. Instalatii chimice destinate fabricarii explozibililor.

    5. Gestiunea deseurilor
    5.1. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi;
    5.2. Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 3 tone deseuri/ora;
    5.3. Instalatii pentru eliminarea deseurilor nepericuloase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, cu o capacitate mai mare de 50 tone deseuri/zi;
    5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte.

    6. Alte activitati
    6.1. Instalatii industriale pentru producerea de:
    a) celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase;
    b) hartie si carton, avand o capacitate de productie mai mare de 20 tone/zi.
    6.2. Instalatii pentru pretratare (operatiuni precum: spalare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 tone/zi;
    6.3. Instalatii pentru tabacirea blanurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare ce depaseste 12 tone produse finite/zi;
    6.4. a) Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 tone/zi;
    b) tratare si procesare in scopul fabricarii produselor alimentare din:
    (1) materii prime de origine animala (altele decat laptele), avand o capacitate de productie mai mare de 75 tone produse finite/zi;
    (2) materii prime de origine vegetala, avand o capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala).
    c) tratarea si procesarea laptelui, atunci cand cantitatea de lapte supusa tratarii sau procesarii depaseste 200 tone/zi de exploatare (valoarea medie anuala).

    NOTA:
    In sensul prezentei anexe, se considera zi de exploatare intervalul orar corespunzator functionarii instalatiei, in decursul a 24 de ore.

    6.5. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 tone/zi;
    6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:
    a) 40.000 de locuri pentru pasari;
    b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 de kg); sau
    c) 750 de locuri pentru scroafe.
    6.7. Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/ora sau 200 tone/an;

    NOTA:
    In sensul acestei categorii, capacitatea de consum exclude cantitatea de solventi organici recuperata in scopul refolosirii.

    6.8. Instalatii pentru producerea de carbune (carbune sarac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare

    ANEXA 2

    SUBSTANTE POLUANTE RELEVANTE PENTRU A FI LUATE IN CONSIDERARE LA STABILIREA VALORILOR LIMITA DE EMISIE

    Aer
    1. Dioxidul de sulf si alti compusi ai sulfului
    2. Oxizi de azot si alti compusi ai azotului
    3. Monoxidul de carbon
    4. Compusi organici volatili
    5. Metalele si compusii acestora
    6. Pulberi
    7. Azbest (particule in suspensie, fibre)
    8. Clorul si compusii acestuia
    9. Fluorul si compusii acestuia
    10. Arsenul si compusii acestuia
    11. Cianuri
    12. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului
    13. Dibenzenodioxine policlorinate si dibenzofurani policlorurati.

    Apa
    1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma compusi de acest tip in mediul acvatic
    2. Compusi organofosforici
    3. Compusi organici cu staniu
    4. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea in sau prin intermediul mediului acvatic
    5. Hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente
    6. Cianuri
    7. Metalele si compusii acestora
    8. Arsenul si compusii acestuia
    9. Biocide si produse de uz fitosanitar
    10. Materii in suspensie
    11. Substante implicate in procesul de eutrofizare (in special, azotati si fosfati)
    12. Substante care au o influenta nefavorabila asupra balantei de oxigen (si care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc).

    ANEXA 3

    CONSIDERATII AVUTE IN VEDERE LA DETERMINAREA CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE

    Consideratiile luate in calcul, in general sau in situatii specifice la determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite in art. 2 lit. c), tinandu-se seama de costurile si beneficiile fiecarei masuri si principiile precautiei si prevenirii, sunt urmatoarele:
    1. utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri;
    2. utilizarea substantelor mai putin periculoase;
    3. promovarea valorificarii si reciclarii substantelor generate si utilizate in proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul;
    4. procese, instalatii si metode comparabile de exploatare care au fost testate cu succes la scara industriala;
    5. tehnologii avansate si schimburi de informatie si cunoastere stiintifica;
    6. natura, efectele si volumul emisiilor avute in vedere;
    7. date confirmate si autorizate pentru instalatiile noi sau existente;
    8. perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;
    9. consumul si natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate in proces si eficienta energetica a acestora;
    10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de acesta;
    11. necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarea consecintelor acestora pentru mediu;
    12. informatia publicata de Comisia Uniunii Europene sau de organizatiile internationale.

    ANEXA 4

              PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR

    1. Inca din faza incipienta, sau imediat ce informatiile sunt disponibile, publicul trebuie sa fie informat, prin anunturi publice sau orice alte mijloace specifice, cum ar fi cele de comunicare electronica, acolo unde sunt disponibile, cu privire la subiectele asupra carora urmeaza sa se ia o decizie, cum ar fi:
    a) documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu sau, daca este cazul, propunerea de reexaminare a conditiilor incluse in autorizatia integrata de mediu potrivit prevederilor art. 31, inclusiv descrierea elementelor prevazute de art. 5;
    b) faptul ca decizia urmeaza sa fie subiectul unor evaluari a impactului asupra mediului in context transfrontier ori a consultarilor bilaterale intre state, in conditiile prevazute de art. 23, daca este necesar;
    c) datele de contact ale autoritatii competente cu privire la luarea deciziei, a autoritatii competente de la care pot fi obtinute informatiile relevante ori catre care pot fi trimise intrebarile sau comentariile publicului, precum si precizari cu privire la intervalul de timp in care pot fi trimise, respectiv primite, intrebarile sau comentariile publicului;
    d) natura deciziei posibil a fi adoptata, sau, daca este cazul, a proiectului de autorizatie integrata de mediu;
    e) detalii cu privire la actualizarea autorizatiei integrate de mediu sau de reexaminare a conditiilor acesteia;
    f) indicarea datei si a locului la care informatia poate fi facuta disponibila, sau a mijloacelor folosite;
    g) detalii cu privire la organizarea dezbaterilor ori consultarilor publice, potrivit prevederilor de la punctul 5.
    2. Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca, in intervale corespunzatoare de timp, urmatoarele informatii sunt puse la dispozitia publicului interesat:
    a) potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, principalele rapoarte si recomandari trimise autoritatii competente sunt puse la dispozitia publicului interesat potrivit dispozitiilor punctului (1);
    b) potrivit dispozitiilor legale ce reglementeaza accesul publicului la informatia de mediu, orice informatie, alta decat cea mentionata la punctul (1) si care este relevanta pentru luarea deciziei in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se aduce la cunostinta publicului interesat.
    3. Publicul interesat este indrituit sa transmita opinii si comentarii catre autoritatea competenta inainte de luarea unei decizii.
    4. Rezultatele consultarilor organizate in conditiile prezentei anexe trebuie luate in considerare in momentul adoptarii deciziei.
    5. Detaliile cu privire la informarea publicului, spre exemplu prin anuntul facut, pe o anumita arie, ori prin publicarea intr-un cotidian local, precum si consultarea publicului interesat, depunerea in scris a opiniilor, se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Trebuie sa se asigure ca pentru fiecare etapa din procedura, se aloca o perioada de timp suficienta pentru a permite informarea publicului, iar publicul interesat sa formuleze comentarii, opinii, intrebari si sa participe efectiv in procesul de luare a deciziei de mediu, care face obiectul prezentei anexe.

    ANEXA 5

         LISTA INSTALATIILOR CARE BENEFICIAZA DE PERIOADA DE TRANZITIE

    NOTA:
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, perioada de tranzitie reprezinta perioada de timp cuprinsa intre 1 ianuarie 2007 si data limita stabilita prin negociere cu Comisia Uniunii Europene, in scopul conformarii cu prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, in baza estimarilor de costuri si a justificarii solicitarilor, furnizate de operatorii de activitate.

    Pana la 31 Decembrie 2008:
    1. S.C. CARBID FOX S.A. Tarnaveni (activitate principala 4.2)
    2. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Garleni - Bacau (activitate principala 6.6 a)
    3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX S.R.L. Bistrita-Nasaud (activitate principala 6.6)

    Pana la 31 Decembrie 2009:
    4. S.C. UCM Resita - Caras-Severin (activitate principala 2.2)
    5. S.C. SICERAM S.A. Mures (activitate principala 3.5)
    6. S.C. BEGA UPSOM S.A. Alba (activitate principala 4.2)
    7. S.C. CELROM S.A. Mehedinti (activitate principala 6.1)
    8. S.C. COMCEH S.A. Calarasi - Calarasi (activitate principala 6.1 b)
    9. S.C. ECOPAPER S.A. Zarnesti - Brasov (activitate principala 6.1 b)
    10. S.C. RIFIL S.A. Neamt (activitate principala 6.2)
    11. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Razboieni - Iasi (activitate principala 6.6 a)
    12. S.C. AVIMAR S.A. Maramures (activitate principala 6.6 a)
    13. S.C. AVICOLA S.A. Iasi - Ferma Letcani - Iasi (activitate principala 6.6 a)
    14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici - Arad (activitate principala 6.6 b)
    15. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Bora - Ialomita (activitate principala 6.6 a)
    16. S.C. SUINTEST Oarja S.A. - Arges (activitati principale 6.6 b, c)
    17. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Andrasesti - Ialomita (activitate principala 6.6 a)
    18. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Perieti - Ialomita (activitate principala 6.6 a)
    19. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Gheorghe Doja - Ialomita (activitate principala 6.6 a)

    Pana la 31 Decembrie 2010:
    20. S.C. ROMPLUMB S.A. Maramures (activitate principala 2.5)
    21. S.C. ROMRADIATOARE S.A. Brasov (activitate principala 2.5 b)
    22. S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucuresti (activitate principala 2.6)
    23. HOLCIM (Romania) - Ciment Campulung Arges (activitate principala 3.1)
    24. S.C. ETERMED S.A. Medgidia - Constanta (activitate principala 3.2)
    25. S.C. CONGIPS S.A. (Azbest) Bihor (activitate principala 3.2)
    26. S.C. HELIOS S.A. Astileu - Bihor (activitate principala 3.5)
    27. S.C. SOFERT S.A. Bacau (activitati principale 4.3 si 4.2 b)
    28. S.C. CHIMOPAR S.A. Bucuresti (activitate principala 4.1)
    29. S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iasi (activitate principala 4.5)
    30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L. Constanta (activitate principala 4.1)
    31. S.C. LETEA S.A. Bacau (activitate principala 6.1 a)
    32. S.C. ZAHAR Corabia S.A. - Olt (activitate principala 6.4 b)
    33. S.C. TARGO S.R.L. Timis (activitate principala 6.4)
    34. S.C. SUINPROD Roman - Neamt (activitate principala 6.6 b)
    35. S.C. LUCA SUINPROD S.A. Codlea - Brasov (activitate principala 6.6 b)
    36. S.C. AVICOLA Costesti Arges - Arges (activitate principala 6.6 b)
    37. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Brad - Bacau (activitate principala 6.6 a)
    38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. Olt (activitate principala 6.6 a)
    39. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gheraiesti - Bacau (activitate principala 6.6 a)
    40. S.C. CARNIPROD S.R.L. Tulcea - Tulcea (activitate principala 6.6 b)
    41. S.C. PIGCOM S.A. Satu Nou - Tulcea (activitate principala 6.6 b)
    42. S.C. AGROPROD IANCU S.R.L. Urziceni - Ialomita (activitate principala 6.6 b)
    43. S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L. Dedulesti - Braila (activitate principala 6.6)
    44. S.C. AGROFLIP Bontida Cluj (activitati principale 6.6 b, c)
    45. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Amara - Ialomita (activitate principala 6.6 a)
    46. S.C. ISOVOLTA GROUP S.A. Bucuresti (activitate principala 6.7)
    47. S.C. SAMOBIL S.A. Satu Mare (activitate principala 6.7)
    48. S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina - Olt (activitate principala 6.8)
    49. S.C. TRANSGOLD S.A. Baia Mare - Maramures (activitate principala 2.5)

    Pana la 31 Decembrie 2011:
    50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brasov (activitate principala 2.6)
    51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (activitate principala 3.1)
    52. CARMEUSE Romania S.A. Arges (activitate principala 3.1)
    53. S.C. RESIAL S.A. Alba (activitate principala 3.5)
    54. SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI PETROM S.A. Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim - Dolj (activitati principale 4.2, 4.1)
    55. S.C. USG S.A. Valcea (activitate principala 4.2 d)
    56. S.C. ULTEX S.A. Tandarei - Ialomita (activitate principala 6.4 b)
    57. S.C CARMOLIMP S.R.L. Vistea de Sus - Sibiu (activitate principala 6.6 b)
    58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (activitate principala 6.6 a)
    59. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Hemeius - Bacau (activitate principala 6.6 a)
    60. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Zimnicea - Teleorman (activitate principala 6.6 b)
    61. S.C. SUINPROD S.A. Bilciuresti - Dambovita (activitate principala 6.6)
    62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila S.A. Baldovinesti - Braila (activitate principala 6.6 b)
    63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Braila S.A. Tichilesti - Braila (activitate principala 6.6 b)
    64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principala 6.6 a)
    65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu S.R.L. Filiala Mavrodin - Teleorman (activitate principala 6.6 a)
    66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principala 6.6 a)
    67. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activitate principala 6.6 b)
    68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (activitate principala 6.6 b)
    69. S.C. AVIPUTNA S.A. Golesti - Vrancea (activitate principala 6.6 a)
    70. S.C. NUTRICOM S.A. Oltenita - Calarasi (activitate principala 6.6 b)
    71. S.C. PIGALEX S.A. Alexandria - Teleorman (activitate principala 6.6 b)
    72. S.C. PIC ROMANIA S.R.L. Vasilati - Calarasi (activitate principala 6.6 c)
    73. S.C. SUINTEST S.A. Fierbinti - Ialomita (activitate principala 6.6 b)
    74. S.C. AGRIVAS S.R.L. Vaslui (activitate principala 6.6 a)
    75. S.C. AVICOLA Buftea S.A. Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (activitate principala 6.6 a)
    76. S.C. C+C S.A. Resita (activitate principala 6.6 b)

    Pana la 31 Decembrie 2012:
    77. SNP PETROM S.A. Sucursala ARPECHIM Pitesti - Arges (activitati principale 1.2 si 4.1)
    78. S.C. ROMPETROL Rafinare S.A. Constanta (activitate principala 1.2)
    79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Targoviste - Dambovita (activitati principale 2.2 si 2.3)
    80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU S.A. Cluj (activitati principale 2.2 si 2.3 b)
    81. S.C. IAIFO Zalau - Salaj (activitati principale 2.3 b si 2.4)
    82. S.C. ALTUR S.A. Olt (activitate principala 2.5)
    83. CNCAF MINVEST S.A. DEVA Filiala DEVAMIN S.A. Deva, Exploatarea miniera Deva - Hunedoara (activitate principala 2.5)
    84. S.C. MONDIAL S.A. Lugoj - Timis (activitate principala 3.5)
    85. S.C. MACOFIL S.A. Targu Jiu - Gorj (activitate principala 3.5)
    86. S.C. Ceramica S.A. Iasi (activitate principala 3.5)
    87. S.C. FIBREXNYLON S.A. Neamt (activitati principale 4.1 b, d, 4.2 b, 4.3)
    88. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - Bacau (activitati principale 4.1 a, b, c, d, f, 4.2 b, c, d si 4.4)
    89. S.C. PEHART S.A. Petresti - Alba (activitate principala 6.1 b)
    90. S.C. TABACO - CAMPOFRIO S.A. Tulcea (activitate principala 6.4 a)
    91. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Ion Ghica - Ialomita (activitate principala 6.6 a)
    92. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Aviasan - Bacau (activitate principala 6.6 a)
    93. S.C. ITAL TRUST Racovita S.A. - Sibiu (activitate principala 6.6 b)
    94. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Parta - Timis (activitate principala 6.6 b)
    95. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Padureni - Timis (activitate principala 6.6 b)
    96. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Peciu Nou - Timis (activitate principala 6.6 b)
    97. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Periam - Timis (activitate principala 6.6 b)
    98. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Ciacova - Timis (activitate principala 6.6 b)
    99. S.C. AVICOLA LUMINA S.A. - Constanta (activitate principala 6.6 a)

    Pana la 31 Decembrie 2013:
    100. S.C. UNIO S.A. Satu Mare (activitate principala 2.3 b)
    101. S.C. ARTROM S.A. Slatina + Olt (activitati principale 2.3 b si 2.6)
    102. S.C. IAR S.A. Brasov (activitate principala 2.6)
    103. S.C. ARIO S.A. Bistrita-Nasaud (activitate principala 2.4)
    104. S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. Medgidia - Constanta (activitate principala 3.1)
    105. S.C. CARS S.A. Tarnaveni - Mures (activitate principala 3.5)
    106. S.C. CASIROM S.A. Cluj (activitate principala 3.5)
    107. S.C. TURNU S.A. Turnu Magurele - Teleorman (activitati principale 4.3 si 4.2 b)
    108. S.C. COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE S.A. Navodari - Constanta (activitate principala 4.3)
    109. S.C. AMBRO Suceava S.A. - Suceava (activitati principale 6.1 a, b)
    110. S.C. ROMSUIN TEST Peris S.A. - Ilfov (activitate principala 6.6 a)
    111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sf. Gheorghe - Covasna (activitate principala 6.6 b)
    112. S.C. HADITON GRUP S.R.L. Arges (activitate principala 6.6 a)

    Pana la 31 Decembrie 2014:
    113. S.C. PETROM S.A. Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (activitate principala 1.2)
    114. S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. Ploiesti - Prahova (activitate principala 1.2)
    115. S.C. ROMPETROL Rafinaria VEGA - Prahova (activitate principala 1.2)
    116. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. - Prahova (activitate principala 1.2)
    117. S.C. ISPAT SIDEX S.A. Galati (activitati principale 2.2, 2.3)
    118. S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara (activitati principale 2.2, 2.3)
    119. S.C. KVAERNER IMGB S.A. Bucuresti (activitate principala 2.4)
    120. S.C. SOMETRA S.A. Copsa Mica - Sibiu (activitati principale 2.5 a, 2.5 b, 2.1, 2.4)
    121. S.C. FERAL S.R.L. Tulcea (activitate principala 2.5 a)
    122. S.C. METALURGICA S.A. Aiud - Alba (activitati principale 2.4 si 2.3 b)
    123. S.C. NEFERAL S.A. Ilfov (activitate principala 2.5 b)
    124. S.C. INDUSTRIA SARMEI S.A. Campia Turzii - Cluj (activitati principale 2.2, 2.3, 2.6)
    125. S.C. METALURGICA S.A. Vlahita - Harghita (activitate principala 2.5 b)
    126. S.C. UPETROM 1 Mai S.A. Prahova (activitate principala 2.2)
    127. S.C. LAMINORUL S.A. Braila (activitate principala 2.3)
    128. S.C. AVERSA S.A. Bucuresti (activitate principala 2.4)
    129. S.C. FORMA S.A. Botosani (activitate principala 2.3)
    130. S.C. ISPAT TEPRO S.A. Iasi (activitate principala 2.3 c)
    131. S.C. URBIS Armaturi Sanitare S.A. - Bucuresti (activitate principala 2.6)
    132. S.C. BALANTA S.A. Sibiu (activitate principala 2.6)
    133. S.C. COMMET S.A. Galati (activitate principala 2.6)
    134. CNACF MINVEST S.A. Deva Filiala <<DEVAMIN>> Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (activitate principala 2.5)
    135. S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Noua - Caras-Severin (activitate principala 2.5)
    136. S.C. FIROS S.A. Bucuresti (activitate principala 3.3)
    137. S.C. SINTER - REF S.A. Azuga - Prahova (activitate principala 3.5)
    138. S.C. PRESCOM Brasov S.A. - Brasov (activitate principala 3.1)
    139. S.C. MELANA IV S.A. Neamt (activitate principala 4.1)
    140. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea - Valcea (activitati principale 4.1, 4.2, 4.3)
    141. S.C. AMONIL S.A. Slobozia - Ialomita (activitati principale 4.3, 4.2)
    142. CAROM S.A. Bacau (activitati principale 4.1 a, b, i)
    143. AZOCHIM S.A. Savinesti - Neamt (activitate principala 4.2)
    144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras S.A. Brasov (activitate principala 4.6)
    145. S.C. SINTEZA S.A. Oradea - Bihor (activitati principale 4.1 g, 4.2 d, e si 4.4)
    146. S.C. CHIMPROD S.A. Bihor (activitati principale 4.1 b si 4.5)
    147. S.C. AZUR S.A. Timisoara - Timis (activitate principala 4.1)
    148. S.C. PUROLITE S.A. Victoria - Brasov (activitati principale 4.1 d, h)
    149. S.C. CELHART DONARIS S.A. Braila (activitate principala 6.1)
    150. S.C. VRANCART S.A. Adjud - Vrancea (activitate principala 6.1 b)
    151. S.C. PIM S.A. Sibiu (activitate principala 6.3)
    152. S.C. DANUBIANA Roman S.A. Neamt (activitate principala 6.4 b)
    153. S.C. ZAHARUL Romanesc S.A. Tandarei - Ialomita (activitate principala 6.4 b)
    154. S.C. VASCAR S.A. Vaslui (activitate principala 6.4 a)
    155. S.C. MULTIVITA S.A. Negru Voda - Constanta (activitate principala 6.5)
    156. S.C. SUINPROD S.A. Prahova (activitate principala 6.6 a)
    157. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Serbanesti - Bacau (activitate principala 6.6 a)
    158. S.C. AVICOLA BUCURESTI S.A. Punct de lucru CSHD Mihailesti (activitate principala 6.6 a)
    159. S.C. SUINPROD S.A. Bumbesti Jiu - Gorj (activitate principala 6.6 a)
    160. S.C. SIBAVIS S.A. Sibiu - Sibiu (activitate principala 6.6 a)
    161. S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea Ferma 1 Francesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)
    162. S.C. AVIA AGROBANAT S.R.L. Bocsa - Resita (activitate principala 6.6 a)
    163. S.C. AVICOLA Gaiesti S.A. - Dambovita (activitate principala 6.6 a)
    164. S.C. VENTURELLI PROD S.R.L. Sibiu (activitate principala 6.6 b)
    165. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Ferma Budesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)
    166. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)
    167. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Ferma 2 Francesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)
    168. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Ferma Babeni - Valcea (activitate principala 6.6 a)
    169. S.C. AVICOLA Bucuresti S.A. Sucursala Cluj - Saliste - Cluj (activitate principala 6.6 a)
    170. S.C. AVICOLA Bucuresti S.A. Sucursala CSHD Codlea - Brasov (activitate principala 6.6 a)
    171. S.C. Cereal Prod S.A. - Galati (activitate principala 6.6 a)
    172. S.C. AVICOLA Mangalia S.A. Constanta (activitate principala 6.6 a)
    173. S.C. AVICOLA S.A. Constanta - Constanta (activitate principala 6.6 a)
    174. S.C. AVICOLA BUCURESTI S.A. Punct de lucru Butimanu - Dambovita (activitate principala 6.6 a)
    175. S.C. EUROPIG S.A. Poiana Marului - Brasov (activitate principala 6.6 b)
    176. S.C. SUINPROD S.A. Let - Covasna (activitate principala 6.6 b)
    177. S.C. AVICOLA Sivita S.A. Galati (activitate principala 6.6 a)
    178. S.C COLLINI S.R.L. Bocsa - Resita (activitate principala 6.6 b)
    179. S.C. AGROSAS S.R.L. Timisoara - Timis (activitati principale 6.6 b, c)
    180. S.C. FLAVOIA S.R.L. Platforma Hereclean - Salaj (activitate principala 6.6 a)
    181. S.C. ELSID S.A. Titu - Dambovita (activitate principala 6.8)

    Pana la 31 Decembrie 2015:
    182. S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A. Campina - Prahova (activitate principala 1.2)
    183. S.C. TRACTORUL UTB S.A. Brasov (activitati principale 2.3 b, 2.4, 2.6, 6.7)
    184. S.C. ISPAT Petrotub S.A. Neamt (activitati principale 2.3, 6.7)
    185. S.C. ARO S.A. Arges (activitati principale 2.3 b, 2.6)
    186. S.C. STIMET S.A. Sighisoara - Mures (activitate principala 3.3)
    187. S.C. BEGA REAL S.A. Plesa - Prahova (activitate principala 3.5)
    188. S.C. AZOMURES S.A. Tg. Mures - Mures (activitati principale 4.2 si 4.3)
    189. S.C. COLOROM S.A. Codlea - Brasov (activitate principala 4.1 j)
    190. S.C. SOMES S.A. Dej - Cluj (activitati principale 6.1. a, b)
    191. S.C. OMNIMPEX Hartia S.A. Busteni - Prahova (activitate principala 6.1 b)
    192. S.C. PERGODUR International S.A. Neamt (activitate principala 6.1 b)
    193. S.C. PROTAN S.A. - Popesti-Leordeni - Ilfov (activitate principala 6.5)
    194. S.C. PROTAN S.A. Bucuresti Sucursala Codlea - Brasov (activitate principala 6.5)
    195. S.C. PROTAN S.A.   Cluj (activitate principala 6.5)

                                             


SmartCity5

COMENTARII la OUG 152/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 152 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 12 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Am acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Legea 716 2001
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu