E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 106 din 27 iunie 2001

pentru finalizarea procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 353 din 30 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Banca Agricola - S.A. este exonerata de drept de orice fel de obligatii fata de autoritatile administratiei publice centrale ale caror cauze sunt anterioare datei semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, altele decat cele aferente activitatii de recuperare a creditelor si dobanzilor pentru care au fost emise titluri de stat pe numele acesteia potrivit legislatiei aplicabile.
    (2) Dupa finalizarea privatizarii Bancii Agricole - S.A. sumele preluate la datoria publica pentru care s-au emis titluri de stat pe numele bancii nu se supun controlului Curtii de Conturi si nu sunt supuse la recalculari sau regularizari.
    Art. 2
    (1) Angajamentele extrabilantiere in limita sumei de 4,2 miliarde lei si a echivalentului a 8,7 milioane dolari S.U.A. sunt garantate irevocabil si neconditionat de stat si se urmaresc in continuare de catre Banca Agricola - S.A.
    (2) Angajamentele extrabilantiere care la data exigibilitatii lor devin creante neperformante, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi predate la Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare.
    (3) In contrapartida activelor preluate de Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare Banca Agricola - S.A. va primi titluri de stat de valoare egala, in lei sau in valuta, dupa caz. Emisiunea titlurilor de stat se va efectua cu data predarii activelor neperformante la Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare. Cu valoarea angajamentelor extrabilantiere exigibile comunicate de Banca Agricola - S.A. se va diminua valoarea garantiei statului prevazuta la alin. (1).
    (4) Titlurile de stat emise conform prevederilor alin. (3) sunt negociabile, au scadenta la 30 de luni de la data emisiunii si sunt purtatoare de dobanda a carei rata se situeaza la nivelul ratei ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, lansata de Ministerul Finantelor Publice anterior perioadei pentru care se calculeaza si se plateste dobanda. Dobanda aferenta titlurilor de stat emise se va calcula si se va plati trimestrial in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata.
    (5) Banca Agricola - S.A. poarta intreaga raspundere cu privire la realitatea si corectitudinea sumelor pentru care solicita emisiunea de titluri de stat.
    Art. 3
    (1) Creditele acordate de Banca Agricola - S.A. in baza prevederilor Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, anterior datei intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2001 si pentru care Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nu a alocat fondurile necesare conform legii, se suporta din surse proprii de catre Banca Agricola - S.A., in limita sumei totale de 21,9 miliarde lei.
    (2) Dobanzile pentru aceste credite, ce se calculeaza de catre Banca Agricola - S.A., si bonificatiile aferente cuvenite producatorilor agricoli se regularizeaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru sumele acordate cu titlu de credit Banca Agricola - S.A. va calcula un cost al surselor egal cu dobanda la titlurile de stat emise conform dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 122/2001;
    b) bonificatia de dobanda cuvenita si acordata producatorilor agricoli, precum si diferenta dintre dobanda calculata potrivit prevederilor lit. a) si dobanda pe care producatorii agricoli o achita bancii, conform Legii nr. 165/1998, se vor retine de Banca Agricola - S.A. din sumele datorate Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    c) Banca Agricola - S.A. va restitui Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor sumele trase din fond pentru acordarea de credite si dobanzile aferente diminuate cu retinerile prevazute la lit. b) numai dupa rambursarea creditelor acordate din resursele proprii ale bancii.
    Art. 4
    (1) Se aproba transferul cu plata, din proprietatea Bancii Agricole - S.A. in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", al cladirilor pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, precum si protocolul de predare-preluare incheiat in acest scop intre partile interesate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Transferul imobilelor prevazute in anexa se face fara plata taxei pe valoarea adaugata si fara recuperarea chiriilor sau a redeventelor achitate anticipat de Banca Agricola - S.A.
    (3) Cladirile pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, prevazute in anexa, care nu pot fi transmise ulterior in administrarea ministerelor sau a institutiilor publice centrale si locale, vor fi trecute din domeniul public in domeniul privat al statului prin hotarare a Guvernului, urmand sa fie valorificate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" la valoarea de piata, stabilita pe baza de raport de evaluare.
    (4) Din sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor, prevazuta la alin. (3), se acopera cheltuielile facute de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu preluarea, administrarea si valorificarea bunurilor in cauza, iar diferenta se varsa la bugetul de stat.
    Art. 5
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 23 noiembrie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 122/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 29 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1^1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Protocolul de predare-preluare in domeniul public al statului a cladirilor pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, prevazute in anexa <<Lista cuprinzand cladirile pentru birouri, utilitati social-economice, dotarile si terenurile aferente, supuse transferului cu plata in domeniul public al statului>> la prezenta ordonanta de urgenta se incheie in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."
    2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Plata activelor fixe prevazute la alin. (1) se va face dupa incheierea protocolului de predare-preluare prin titluri de stat emise cu data de 3 ianuarie 2001, care sunt negociabile, au scadenta la 30 de luni si sunt purtatoare de dobanda a carei rata se situeaza la nivelul ratei ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile, lansata de Ministerul Finantelor Publice anterior perioadei pentru care se calculeaza si se plateste dobanda. Dobanda se va calcula si se va plati trimestrial in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata."
    3. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) La solicitarea detinatorilor legali ai titlurilor de stat emise in conditiile prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice, in termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare, va proceda la rascumpararea in avans a titlurilor de stat numai in situatia in care in interiorul calendarului de 30 de luni de la data emiterii titlurilor are loc unul dintre urmatoarele evenimente:
    a) in cadrul sedintelor de licitatie pentru titluri de stat Ministerul Finantelor Publice nu organizeaza licitatii pentru titluri de stat cu scadenta la 91 de zile;
    b) daca, oricand pana la data scadentei, nivelul ratei dobanzii utilizate drept rata de referinta la calculul dobanzilor titlurilor de stat este mai mic cu 8%, in termeni relativi, decat media aritmetica a ratelor medii de dobanda adjudecate in cadrul ultimelor patru licitatii de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile anterioare licitatiei de adjudecare a ratei de referinta.
    (2) Solicitarea de rascumparare in avans a titlurilor de stat se va efectua in scris in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data licitatiei de adjudecare a ratei de referinta, termen a carui depasire conduce la exonerarea Ministerului Finantelor Publice de obligatia de rascumparare in avans a titlurilor de stat."
    4. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Lista cuprinzand cladirile pentru birouri, utilitati social-economice, dotarile si terenurile aferente, supuse transferului cu plata in domeniul public al statului".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                               LISTA
cuprinzand bunurile transferate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Localitate | val. de |         |         |                    |         |
|crt.|            | inventar| constr. |  teren  |                    | Nr. PV  |
|    |            |_________|_________|_________|       Adresa       |   de    |
|    |            | Preluat | Preluat | Preluat |                    |preluare |
|    |            |de RAPPS |de RAPPS |de RAPPS |                    |         |
|____|____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    Caracteristici tehnice                                                    |
|    Observatii                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    Jud. ALBA
 ______________________________________________________________________________
|  1 |Alba Iulia  | 4,174.2 |   384.4 |   108.0 |Str. Iuliu Maniu, 13|  1975/  |
|    |   cladiri  | 3,994.7 |         |         |                    |16.05.01;|
|    |   terenuri |    30.8 |         |         |                    |  1238/  |
|    |   utilitati|    39.5 |         |         |                    |16.05.01;|
|    |   dotari   |   109.2 |         |         |                    |  3882/  |
|    |            |         |         |         |                    |21.05.01 |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Etajele 3, 5 si 6 in imobil comun cu alte institutii (13,8 mp cota      |
|    | indiviza neinclusa in suprafata totala). Dispozitiv alarma.             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  2 |Blaj        | 2,595.7 |   774.8 |     -   |Str. Timotei        |  1232/  |
|    |   cladiri  | 2,122.3 |         |         |Cipariu, bl. T6     |15.05.01;|
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |  3882   |
|    |   utilitati|    31.5 |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   dotari   |   441.9 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Dotari.                                                                 |
|    | S partial + P partial + etaj                                            |
|    | 1. Utilitati. Dotari.                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|  3 |Alba Iulia  |17,631.0 | 2,118.0 |   699.0 |Str. I.C. Bratianu, |  1976/  |
|    |   cladiri  |17,631.0 |         |         |20                  |16.05.01;|
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |  1240/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |16.05.01;|
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |  3882/  |
|    |            |         |         |         |                    |21.05.01 |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Partea de 2118 mp sistata dintr-o investitie de 4118 mp, structura si   |
|    | inchiderile exterioare terminate, sediul de banca este pus in functiune.|
|    | Partial: S + P + M + I + II + III + Pod                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |24,400.9 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. ARAD
 ______________________________________________________________________________
|  4 |Vinga       |   151.4 |    97.0 |   203,0 |Com. Vinga, 478     |  1213/  |
|    |            |         |         |    75,6 |                    |11.05.01 |
|    |   cladiri  |   115.9 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |    24.2 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    11.3 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala.                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  5 |Pecica      | 1,224.3 |   415.0 |   792.0 |Com. Pecica, 20     |  1212/  |
|    |   cladiri  | 1,018.6 |         |         |                    |11.05.01 |
|    |   terenuri |   118.5 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    30.9 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    56.3 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala.                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  6 |Arad        |14,505.9 | 2,550.00|   817.0 |Str. Lacului        |  1210/  |
|    |   cladiri  |14,505.9 |         |         |                    |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 2 investitie in curs.                                           |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Plati necuvenite in fav. construct; cupola executata necorespunzator    |
|    | pentru care BA are titlu executoriu.                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  7 |Nadlac      | 2,949.2 | 1,740.0 | 1,260.0 |Str. Victoriei,     |  1214/  |
|    |   cladiri  | 2,949.2 |         |         |45 - 47             |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 2 investitie in curs.                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |18,830.8 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. ARGES
 ______________________________________________________________________________
|  8 |Campulung   | 9,399.7 | 1,560.0 |   283.0 |Str. Matei Basarab, |  1110/  |
|    |Muscel      |         |         |         |68                  |04.05.01;|
|    |   cladiri  | 8,969.3 |         |         |                    |  3881/  |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   430.4 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala D + P + 4. Dotari.                                  |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Diferenta provine din inscrierea eronata a valorii cladirii in L 122 si |
|    | din rotunjiri.                                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|  9 |Topoloveni  | 6,615.4 | 1,323.0 | 1,500.0 |Calea Bucuresti,    |  1086/  |
|    |   cladiri  | 6,218.3 |         |         |107A                |02.05.01;|
|    |   terenuri |     7.5 |         |         |                    |  3881/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   dotari   |   389.6 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala D + P + 2. Diverse utilitati; imprejmuiri. Dotari.  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 10 |Pitesti     |    27.6 |    52.5 |     7.0 |Str. Popa Sapca,    |  1114/  |
|    |   cladiri  |    27.6 |         |         |bl. D1, sc. D, ap. 3|04.05.01;|
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |  3881/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | 2 camere + dependinte, decomandat, parter, bl. P + 4, nou (1980) din    |
|    | prefabricate beton. Racord termoficare; racord la reteaua electrica;    |
|    | gaze; pardoseli reci cu mozaic, linoleum; partial faianta la bucatarie. |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |16,042.7 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. BACAU
 ______________________________________________________________________________
| 11 |Podu        |   252.2 |    70.00|    80.60|Str. Tudor          |  1117/  |
|    |Turcului    |         |         |         |Vladimirescu, 117   |28.05.01 |
|    |   cladiri  |   252.2 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu 70 mp din constructie.                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 12 |Podu        | 1,227.9 |   809.00|   260.40|Str. Tudor          |  1116/  |
|    |Turcului    |         |         |         |Vladimirescu, 117   |28.05.01 |
|    |   cladiri  | 1,222.3 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     5.6 |         |         |                    |         |
|____|____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | 6 apartamente x 2 camere + 2 apartamente x 3 camere                     |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Din dotari                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 13 |Sascut      | 1,643.7 |   934.00|   263.18|Str. Pietii         |  1119/  |
|    |   cladiri  | 1,597.2 |         |         |                    |28.05.01 |
|    |   terenuri |    46.5 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Et. 1 - 3 din P + 3.                                                    |
|    | 9 apartamente x 2 camere + 3 apartamente x 3 camere                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| 14 |Buhusi      |   915.4 |   228.36|   120.30|Str. N. Balcescu    |  1118/  |
|    |   cladiri  |   864.4 |         |         |                    |28.05.01 |
|    |   terenuri |    37.0 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    14.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P din bloc.                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 15 |Onesti      | 7,150.0 | 1,187.00|  1200.00|Str. Republicii, 43 |  1120/  |
|    |   cladiri  | 6,466.0 |         |         |                    |28.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   684.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 2 investitie in curs.                                           |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Retinut de BA                                                           |
|    | Bunuri pentru care urmeaza sa se clarifice situatia                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |            |11,189.2 |                                                  |
|____|____________|_________|__________________________________________________|

    Jud. BIHOR
 ______________________________________________________________________________
| 16 |Suncuius    |   314.3 |   226.0 |   173.0 |Str. Unirii, 20     |  1183/  |
|    |   cladiri  |   302.9 |         |         |                    |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    11.4 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter din bloc P + 3.                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 17 |Diosig      |   496.5 |   179.0 |   250.0 |Str. Livezilor, 64  |  1184/  |
|    |   cladiri  |   441.8 |         |         |                    |11.05.01 |
|    |   terenuri |    31.2 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    23.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter din bloc P + 2.                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 18 |Stei        | 1,899.8 |   571.0 |   205.0 |Str. Cuza Voda, 1   |  1185/  |
|    |   cladiri  | 1,707.2 |         |         |                    |11.05.01 |
|    |   terenuri |     1.7 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    55.4 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   135.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 1 + M                                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 19 |Sacuieni    |   989.7 |   328.0 |   600.0 |Str. Morii, 16      |  1186/  |
|    |   cladiri  |   892.3 |         |         |                    |10.05.01 |
|    |   terenuri |    86.7 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    10.7 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Etajul din P + 1.                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
| 20 |Alesd       | 2,323.3 | 1,775.0 | 1,645.0 |Str. Bobalnei,      |  1187/  |
|    |   cladiri  | 2,323.3 |         |         |23 - 25             |10.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 1 investitie in curs.                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 6,023.6 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. BOTOSANI
 ______________________________________________________________________________
| 21 |Bucecea     | 1,189.5 |   142.50|   200.00|Com. Bucecea        |   925/  |
|    |   cladiri  |   716.0 |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |   254.5 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|   128.9 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    90.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Etajul 1 din cladire individuala P + 1.                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
| 22 |Saveni      |   455.2 |   932.80|   233.00|Saveni              |   924/  |
|    |   cladiri  |     -   |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 3 in executie.                                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| 23 |Cotusca     |   564.9 |   115.00|  1320.00|Comuna Cotusca      |   923/  |
|    |   cladiri  |   372.1 |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |   166.8 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    26.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    |   P                                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| 24 |Trusesti    |  2,382.7| 1,004.40|  2961.00|Comuna Trusesti     |  1113/  |
|    |   cladiri  |  1,955.7|         |         |                    | 28.05.  |
|    |   terenuri |    400.2|         |         |                    |         |
|    |   utilitati|      -  |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     26.7|         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    |   P + 1                                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 4,592.3 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. BRASOV
 ______________________________________________________________________________
| 25 |Predeal     | 5,559.2 |   443.00|   240.00|Str. M. Saulescu, 71|   994/  |
|    |   cladiri  | 4,686.7 |         |         |                    |18.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    93.0 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   779.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | D + P + 1 + M                                                           |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Centrala termica omisa din Lege                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| 26 |Brasov      | 8,365.8 |   481.00|    -    |Str. Kogalniceanu, 3|/22.06.01|
|    |   cladiri  | 8,038.0 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   327.8 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | D + P + 9                                                               |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Centrala termica omisa din Lege                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |13,925.0 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. BRAILA
 ______________________________________________________________________________
| 27 |Braila      | 1,314.1 |     -   | 1,252.0 |Str. M. Sebastian,  |  2142/  |
|    |   cladiri  |     -   |         |         |17 - 19             |  14.05. |
|    |   terenuri | 1,314.1 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Teren                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 28 |Ianca       | 6,452.6 |   813.0 |   607.0 |Str. Sarateni, 1    |  2143/  |
|    |   cladiri  | 6,452.6 |         |         |                    |  14.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1 in executie.                                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| 29 |Braila      |    63.4 | 47,89 + |    29.0 |Str. Unirii, 72,    |  2141/  |
|    |   cladiri  |    63.4 |  5,71%  |         |bl. turn, et. 3,    |  14.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |ap. 9               |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|____|____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
| 30 |Faurei      |   948.0 |   264.0 |   500.0 |Str. Republicii, 46 |  2144/  |
|    |   cladiri  |   874.3 |         |         |                    |  14.05. |
|    |   terenuri |    73.7 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 8,778.1 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Municipiul BUCURESTI
 ______________________________________________________________________________
| 31 |Magazin Sora|10,678.1 |         |         |                    |         |
|    |   cladiri  |10,678.1 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|____|____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
| 32 |Hotel       |19,405.6 |         |         |                    |         |
|    |Dunarea     |         |         |         |                    |         |
|    |   cladiri  |19,405.6 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|____|____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
  33 |Bucuresti   |108,584.3|  5274.00|   880.00|Str. Smardan, 3,    |R/4370/  |
|    |   cladiri  |108,584.3|         |         |sect. 3             |22.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Sediu banca S + p + 4.                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 34 |Bucuresti   | 3,239.2 |   168,50|     -   |Str. Traian,        |         |
|    |   cladiri  | 3,239.1 |         |         |bl. L 111B, sect. 3 |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter bloc L 111B.                                                     |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Eronat Lege.                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 35 |Bucuresti   | 3,022.4 |   105.00|     -   |Str. M. Basarab, 71,|         |
|    |   cladiri  | 3,022.4 |         |         |bl. L 111A, sect. 3 |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter bloc L 111A.                                                     |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Eronat Lege.                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 36 |Bucuresti   | 9,088.8 |   316.35|     -   |Str. M. Basarab, 73,|         |
|    |   cladiri  | 9,088.8 |         |         |bl. L 113A, sect. 3 |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter bloc L 113A.                                                     |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Eronat Lege.                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |154,018.4|                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. BUZAU
 ______________________________________________________________________________
| 37 |Rm. Sarat   |12,390.7 |  1423.80|  1270.40|Str. Victoriei, 104 |  2352/  |
|    |   cladiri  |11,927.2 |         |         |                    |  03.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|   292.6 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   170.9 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                |
|    | Cladire individuala.                                                    |
|    | S + P + 1.                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 38 |Buzau       | 2,261.5 |   505.00|    70.47|Str. N. Balcescu, 43|   552/  |
|    |   cladiri  | 2,215.1 |         |         |                    |03.05.01 |
|    |   terenuri |    13.7 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    32.7 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1 in cladire individuala.                                           |
|    | S + P + 1.                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |14,652.2 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. CALARASI
 ______________________________________________________________________________
| 39 |Lehliu Gara | 2,751.3 |   752.97|  2261.57|Str. Industriei, 1  |   679/  |
|    |   cladiri  | 2,662.3 |         |         |                    |24.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    89.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Sediu banca et. 1.                                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| 40 |Jegalia     |   255.5 |   708.37|  2536.00|Com. Jegalia        |   619/  |
|    |   cladiri  |   178.8 |         |         |                    |14.05.01 |
|    |   terenuri |    76.7 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala parter 10 camere, hol, dependinte.                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 41 |Budesti     | 3,309.4 |   960.11|  2000.00|Com. Budesti        |   378/  |
|    |   cladiri  | 3,309.4 |         |         |                    |14.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Investitie in curs. Structura de rezistenta 80% S + P + 1.              |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 6,316.2 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. CARAS SEVERIN
 ______________________________________________________________________________
| 42 |Resita      |    56.8 |    29.9 |     4.97|Piata 1 Decembrie   |  1185/  |
|    |   cladiri  |    56.4 |         |         |1918,9              | 11.05.; |
|    |   terenuri |     0.4 |         |         |                    |  3990/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    | 23.05.  |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Ansamblu garaje la subsolul unui imobil S + P + 10, pereti din beton    |
|    | armat. L = 8,15 m si l = 3,15 m. Racord termofic, apa, canal, iluminat  |
|    | electric.                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 43 |Bocsa       | 3,748.7 | 1,080.0 | 1,546.0 |Str. Funicularului, |  1183/  |
|    |   cladiri  | 3,692.2 |         |         |67                  | 11.05.; |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |  3991/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    | 23.05.  |
|    |   dotari   |    56.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala P + 1.                                              |
|    | Centrala termica.                                                       |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Centrala termica este mentionata in lege pentru a fi preluata, dar s-a  |
|    | omis valoarea: 44.160.562 lei; trapa de acces si usa de tezaur nu sunt  |
|    | prevazute a fi preluate, valoarea lor: 1.534.000 lei, respectiv         |
|    | 10.822.016 lei. Nepreluarea implica cheltuieli suplimentare pentru      |
|    | demontare si stricaciuni imobilului.                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| 44 |Oravita     | 2,137.9 |   642.7 |     -   |Str. 1 Decembrie    |  1187/  |
|    |   cladiri  | 2,119.2 |         |         |1918, nr. 1         | 11.05.; |
|    |   terenuri |    13.0 |         |         |                    |  3990/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    | 23.05.  |
|    |   dotari   |     5.7 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire S part. + I + M. Dotari.                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 45 |Bozovici    |    52.9 |    84.5 |   27.63 |Str. Mihai Eminescu,|  1189/  |
|    |   cladiri  |    42.4 |         |         |250B, bl. IF, et. 2,| 11.05.; |
|    |   terenuri |     -   |         |         |ap. 10              |  3990/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    | 23.05.  |
|    |   dotari   |    10.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Apartament 3 camere in cladire S + P + 2; boxa la subsol de 16,20 mp.   |
|    | Dotari.                                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 5,996.3 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. CLUJ
 ______________________________________________________________________________
| 46 |Cluj        |   249.0 |    67.37|    21.0 |Str. Pata, 24       |  1217/  |
|    |   cladiri  |   196.4 |         |         |                    |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    52.6 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | 1 apartament x 3 camere. Spatii sociale.                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| 47 |Cluj        |19,929.7 | 2,600.0 |   784.0 |Str. Cuza Voda, 1   |  1216/  |
|    |   cladiri  |19,929.7 |         |         |                    |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Etaj 1 - 5 din cladire S + P + M + 5. Constructie noua.                 |
|____|_________________________________________________________________________|
| 48 |Turda       | 4,513.0 | 1,047.7 |   315.0 |Str. Piata Romana,  |   643/  |
|    |   cladiri  | 4,416.0 |         |         |15B                 |13.06.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    97.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + D + P + M                                                           |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | preluat in plus in compensare cu Gherla                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |24,691.7 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. CONSTANTA
 ______________________________________________________________________________
| 49 |Baneasa     |   761.1 |   190.0 |   152.0 |Str. Trandafirilor, |  2158/  |
|    |   cladiri  |   683.6 |         |         |79, com. Baneasa,   |14.05.01 |
|    |   terenuri |    41.3 |         |         |jud. Constanta      |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    36.2 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1 locuinta.                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| 50 |Eforie Sud  |89,678.5 | 6,873.0 |17,270.0 |Str. Inginerilor, 2 |  2157/  |
|    |   cladiri  |76,338.1 |         |         |                    |13.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati| 3,982.5 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   | 9,357.9 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Complex hotelier "Flamingo"                                             |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Eronat Lege.                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 51 |Hotel Zefir | 8,837.2 | 2,069.4 | 1,715.0 |Str. Teilor nr. 7   |  3342/  |
|    |   cladiri  | 7,704.4 |         |         |                    |21.06.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   | 1,132.8 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Hotel Zefir                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |99,276.8 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. COVASNA
 ______________________________________________________________________________
| 52 |Covasna     | 1,415.7 |   947.00|   850.00|Str. Gh. Doja, 2A   |  3792/  |
|    |   cladiri  | 1,018.1 |         |         |                    |  17.05. |
|    |   terenuri |     3.6 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|   112.3 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   281.7 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 5 minihotel.                                                    |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Redeventa                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 53 |Sf. Gheorghe| 3,215.9 |   718.2 |   404.2 |Str. Gabor Aron     |  1296/  |
|    |   cladiri  | 2,763.3 |         |         |nr. 1               |20.06.01 |
|    |   terenuri |    83.5 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   369.1 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu la demisol si et. 1 in cladire birouri D + P + 2                 |
|____|_________________________________________________________________________|
| 54 |Covasna     | 2,412.5 |   759.0 |   282.7 |Str. Ghe. Doja      |  1297/  |
|    |   cladiri  | 2,156.5 |         |         |nr. 2A              |20.06.01 |
|    |   terenuri |     3.9 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   252.1 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu in cladire S + P + 2 + M                                         |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | rotunjiri                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 7,044.1 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. DAMBOVITA
 ______________________________________________________________________________
| 55 |Pucioasa    | 2,906.2 |   604.00|    263.00|Str. Republicii, 1 |  1699/  |
|    |   cladiri  | 2,295.5 |         |          |                   |  26.04. |
|    |   terenuri |    50.5 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|   175.3 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   384.9 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala.                                                    |
|    | S + P + 1.                                                              |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Se scade val. racord gaze.                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 56 |Targoviste  | 1,142.1 |   276.00|    105.02|Str. Avram Iancu, 3|  1699/  |
|    |   cladiri  |   880.0 |         |          |                   |  26.04. |
|    |   terenuri |    26.6 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   235.5 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter bloc proprietate personala.                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| 57 |Gaesti      | 8,026.5 |  1581.00|   2489.65|Str. 13 Decembrie, |  1699/  |
|    |   cladiri  | 6,542.0 |         |          |84                 |  26.04. |
|    |   terenuri |   241.8 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|    80.8 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   | 1,161.9 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala.                                                    |
|    | S + P + 1.                                                              |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Eronat Lege.                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 58 |Titu        |   825.6 |   585.00|   1413.83|Str. Garii, 2      |  1699/  |
|    |   cladiri  |   825.6 |         |          |                   |  26.04. |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Investitie in curs. P + 1                                               |
|    | Structura de rezistenta 80% .                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |12,900.4 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. DOLJ
 ______________________________________________________________________________
| 59 |Segarcea    |16,248.6 |   613.92|  1,053.5 |Str. Unirii, 90    |   401/  |
|    |   cladiri  |15,532.5 |         |          |                   |  26.04. |
|    |   terenuri |    61.2 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|   480.6 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   174.3 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire D + P + 1 + M                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 60 |Celaru      |   951.9 |   272.0 |    750.0 |Com. Celaru        | 11486/  |
|    |   cladiri  |   920.9 |         |          |                   | 26.04.  |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    31.0 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire P + 1. Dotari.                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |17,200.5 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. GALATI
 ______________________________________________________________________________
| 61 |Tg. Bujor   | 1,320.5 |   348.0 |  1,500.0 |Str. General Eremia|  2138/  |
|    |   cladiri  |   933.4 |         |          |Grigorescu, 77     |  14.05. |
|    |   terenuri |   154.6 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|   140.0 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    92.5 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P sediu bancar.                                                     |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Valoare teren necuprinsa in Lege.                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
| 62 |Tg. Bujor   |   772.9 |   282.7 |     -    |Str. General Eremia|  2138/  |
|    |   cladiri  |   758.3 |         |          |Grigorescu, 77     |  14.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    14.6 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatii sociale: 2 apartamente x 2 camere + 2 apartamente x 3 camere     |
|____|_________________________________________________________________________|
| 63 |Liesti      | 1,255.5 |   488.15|  2,078.4 |Com. Litesti       |  2139/  |
|    |   cladiri  |   873.3 |         |          |                   |  14.05. |
|    |   terenuri |   302.6 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|    25.3 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    24.3 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P                                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
| 64 |Cudalbi     |   328.4 |   160.8 |     58.6 |Com. Cudalbi       |  2140/  |
|    |   cladiri  |   320.0 |         |          |                   |  14.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     8.4 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter din bloc P + 2                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 65 |Galati      |   613.2 |   104.0 |      8.93|Str. Brailei (Ada  |  2137/  |
|    |   cladiri  |   609.3 |         |          |Marinescu), 232,   |  14.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |          |bl. E4             |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     3.9 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter din bloc S + P + 10                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 4,260.5 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. GIURGIU
 ______________________________________________________________________________
| 66 |Hotarele    |   563.9 |   251.60|   3000.15|Sat Heresti        |  1372/  |
|    |   cladiri  |   561.6 |         |          |                   |  09.05. |
|    |   terenuri |     2.3 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire P + beci                                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |   563.9 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. GORJ
 ______________________________________________________________________________
| 67 |Tg.         |         |         |          |                   |         |
|    |Carbunesti  |   506.6 |   307.0 |    190.0 |Str. Eroilor, 6    |  1084/  |
|    |   cladiri  |   468.0 |         |          |                   |  02.05.;|
|    |   terenuri |    12.0 |         |          |                   |  3879/  |
|    |   utilitati|    24.2 |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |     2.4 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    |Cladire individuala P + 1. Garaj structura metalica. Utilitati. Dotari.  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 68 |Bumbesti    |         |         |          |                   |         |
|    |Pitic       |    88.6 |   163.0 |    600.0 |Com. Bumbesti Pitic|  1085/  |
|    |   cladiri  |    56.7 |         |          |                   |  02.05.;|
|    |   terenuri |     4.8 |         |          |                   |  3879/  |
|    |   utilitati|    26.2 |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |     0.9 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire compusa din:                                                    |
|    | parter, avand 5 birouri, hol si extindere cu intrare separata din       |
|    | exterior, alipita la cladirea principala; anexe continuate in spatele   |
|    | cladirii. Utilitati. Dotari                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |   595.2 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. HARGHITA
 ______________________________________________________________________________
| 69 |Sanmarin    |   323.9 |    -    |      -   |Str. Principala,   |  1195/  |
|    |   cladiri  |   290.5 |         |          |bl. F              |11.06.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    33.4 |         |          |                   |         |
|____|____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter bloc P + 3                                                       |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | dotari nepreluate                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |   323.9 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. HUNEDOARA
 ______________________________________________________________________________
| 70 |Baru Mare   |   367.3 |   148.0 |     -    |Str. Principala,   |  1244/  |
|    |   cladiri  |   367.3 |         |          |bl. J, parter      |  16.05.;|
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |  3878/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Parter bloc caramida.                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 71 |Hateg -     |         |         |          |                   |         |
|    | total      |   203.4 |   100.0 |     63.5 |Str. Bisericilor, 2|  1242/  |
|    |   cladiri  |   177.8 |         |          |                   |  16.05.;|
|    |   terenuri |    25.6 |         |          |                   |  3878/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire parter.                                                         |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Diferenta provine de la valoarea cladirii: 177,8 mil. lei fata de       |
|    | 178.0 mil. lei (in L122).                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 72 |Orastie     |   200.0 |    74.2 |     34.2 |Str. N. Balcescu, 4|   167/  |
|    |   cladiri  |   199.2 |         |          |                   |16.05.01;|
|    |   terenuri |     0.8 |         |          |                   |   169/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |16.05.01;|
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |  1246/  |
|    |            |         |         |          |                   |  16.05. |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire parter in S + P + 1.                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 73 |Calan       |   373.5 |   120.0 |     -    |Str. Independentei,|  1269/  |
|    |   cladiri  |   367.1 |         |          |13                 |  17.05.;|
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |  3878/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |     6.4 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire parter.                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| 74 |Deva        | 9,031.3 |   992.0 |    480.0 |B-dul. Iuliu Maniu,|  1267/  |
|    |   cladiri  | 8,772.8 |         |          |18                 |  17.05.;|
|    |   terenuri |    10.0 |         |          |                   |  3878/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |   248.5 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu partial: S + P + I + II.                                         |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Redeventa                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |10,175.5 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. IASI
 ______________________________________________________________________________
| 75 |Vladeni     |    38.8 |   128.63|     40.70|Com. Vladeni       |   975/  |
|    |   cladiri  |    38.8 |         |          |                   |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P din bloc P + 2.                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
| 76 |Mircesti    |   804.7 |   178.91|    627.00|Com. Mircesti      |   976/  |
|    |   cladiri  |   777.9 |         |          |                   |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    26.8 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 77 |Tibanesti   |   192.6 |   204.10|     60.00|Com. Tibanesti     |   974/  |
|    |   cladiri  |   170.9 |         |          |                   |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    21.7 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P din bloc P + 3.                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
| 78 |Tg. Frumos  | 1,993.5 |  1135.80|    765.00|Str. Cuza Voda, 40b|   972/  |
|    |   cladiri  | 1,427.8 |         |          |                   |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   565.7 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 3                                                               |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Din dotari                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 79 |Iasi        |46,271.1 |  5349.80|   1986.24|Str. Sf. Lazar     |  1349/  |
|    |   cladiri  |28,837.6 |         |          |nr. 3              |21.06.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|15,521.0 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   | 1,912.5 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Sediu banca                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 80 |Harlau      |   808.7 |   187.50|     40.00|Harlau             |   973/  |
|    |   cladiri  |   784.4 |         |          |                   |11.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    24.3 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Et. 1 din P + 8.                                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |50,109.4 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. IALOMITA
 ______________________________________________________________________________
| 81 |Cazanesti   |   738.5 |   239.39|   1231.61|Com. Cazanesti     |  1929/  |
|    |   cladiri  |   526.0 |         |          |                   |  10.05. |
|    |   terenuri |   143.1 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    68.8 |         |          |                   |         |
|____|____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala 9 camere.                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 82 |Slobozia    | 6,963.6 |   909.82|    464.25|B-dul Chimiei nr.  |  2505/  |
|    |   cladiri  | 6,583.8 |         |          |2 - 4              |18.06.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|    44.7 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   335.1 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala S + P + 2                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 83 |Fetesti     | 2,309.5 |   520.90|    399.70|Str. Ceahlau nr.   |  1865/  |
|    |   cladiri  | 1,959.1 |         |          |1 - 3              |19.06.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|    84.0 |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   266.4 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala S + P + 1                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |10,011.6 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. MEHEDINTI
 ______________________________________________________________________________
| 84 |Drobeta -   |         |         |          |                   |         |
|    |Turnu       |         |         |          |                   |         |
|    |Severin     |   492.4 |   142.9 |    -     |Str. Iulius Cezar, |  1181/  |
|    |   cladiri  |   444.4 |         |          |3, bl. P1, parter. |  11.05.;|
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |  3989/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  23.05. |
|    |   dotari   |    48.0 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu amenajat (8 camere) la parter bloc locuinte, prin cumparare a 2  |
|    | apartamente cu 3 camere, intrare separata.                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 85 |Strehaia -  |         |         |          |                   |         |
|    |total       |   268.7 |    75.7 |    -     |Str. Unirii, 1A,   |  1179/  |
|    |   cladiri  |   254.7 |         |          |bl. A1, sc. 2,     |  10.05.;|
|    |   terenuri |     -   |         |          |et. 1, ap. 3       |  3989/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  23.05. |
|    |   dotari   |    14.0 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Dotari.                                                                 |
|    | Apartament cu 3 camere situat in bloc locuinte.                         |
|    | Dotari.                                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |   761.1 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. MURES
 ______________________________________________________________________________
| 86 |Iernut      | 9,311.1 |     -   |  1,500.0 |Str. Dacia Traiana |  15/06/ |
|    |   cladiri  | 9,056.4 |         |          |4                  |   2001  |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   254.7 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala S + P + 1                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 87 |Sighisoara  | 3,580.8 |     -   |    460.00|Str. Justitiei,    |  15/06/ |
|    |   cladiri  | 3,507.2 |         |          |nr. 2              |   2001  |
|    |   terenuri |    73.6 |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu in cladire S + P + 1                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 88 |Reghin      |   786.2 |     -   |     97.2 |Str. Republicii    |  16/06/ |
|    |   cladiri  |   765.9 |         |          |nr. 1A             |   2001  |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |    20.3 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu in cladire individuala S + P + 2                                 |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | din rotunjiri                                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 89 |Tarnaveni   |   554.9 |     -   |    118.8 |Str. 22 Decembrie  |  15/06/ |
|    |   cladiri  |   554.9 |         |          |nr. 2              |   2001  |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu S + P in bloc locuinte                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 90 |Sovata      | 4,366.9 |     -   |  3,834.0 |Str. Trandafirilor |  15/06/ |
|    |   cladiri  | 4,225.3 |         |          |nr. 90             |   2001  |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   141.6 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Minihotel cladire individuala S + P + 1                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |18,599.9 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. NEAMT
 ______________________________________________________________________________
| 91 |Tg. Neamt   | 2,072.3 |   663.65|    110.61|Str. M. Eminescu,  |  1123/  |
|    |   cladiri  | 1,894.3 |         |          |bl. M11            |  28.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |   178.0 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu din bloc S + P + M.                                              |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Valoare marita proportional cu spatiul preluat                          |
|____|_________________________________________________________________________|
| 92 |Piatra Neamt| 4,327.2 | 3,341.60|    800.00|Str. Cuza Voda     |  1121/  |
|    |   cladiri  | 4,327.2 |         |          |                   |  28.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     -   |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 4 investitie in curs.                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 93 |Roznov      | 3,149.2 | 1,340.00|   1954.05|Str. Tineretului   |  1122/  |
|    |   cladiri  | 3,145.8 |         |          |                   |  28.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |         |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |         |
|    |   dotari   |     3.4 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 2 investitie in curs.                                           |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Neprevazuta in Lege usa blindata                                        |
|    |_________________________________________________________________________|
|    |            | 9,548.7 |                                                  |
|____|____________|_________|__________________________________________________|

    Jud. OLT
 ______________________________________________________________________________
| 94 |Caracal     | 7,906.1 | 1,531.0 |  1.500.0 |Str. Cuza Voda, 8  |  1141/  |
|    |   cladiri  | 7,750.8 |         |          |                   |  08.05.;|
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |  3877/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |   155.3 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala S + P + 2. Dotari.                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
| 95 |Slatina     | 3,025.5 |   583.0 |    224.75|Str. Unirii, 2B    |  1145/  |
|    |   cladiri  | 2,693.9 |         |          |                   |  08.05.;|
|    |   terenuri |    50.7 |         |          |                   |  3877/  |
|    |   utilitati|    91.0 |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |   189.9 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Partial: S + P + 1 in bloc cu 4 etaje. Utilitati. Dotari.               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 96 |Corabia     | 5,367.5 | 1,033.0 |  1,500.0 |str. Carpati, 5    |  1143/  |
|    |   cladiri  | 5,161.7 |         |          |                   |  08.05.;|
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |  3877/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |   205.8 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S partial + 1 + 2. Dotari.                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 97 |Bals        | 1,592.0 |   376.0 |      -   |Str. N. Balcescu,  |  1217/  |
|    |   cladiri  | 1,557.7 |         |          |6B                 |  14.05.;|
|    |   terenuri |     -   |         |          |                   |  3877/  |
|    |   utilitati|     -   |         |          |                   |  21.05. |
|    |   dotari   |    34.3 |         |          |                   |         |
|    |____________|_________|_________|__________|___________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala P + 1. Dotari.                                      |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |17,891.1 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. PRAHOVA
 ______________________________________________________________________________
| 98 |Ploiesti    |   349.3 |   129.00|   533.00|B-dul.              |  3320/  |
|    |   cladiri  |   194.4 |         |         |Independentei, 12   |20.06.01 |
|    |   terenuri |   154.8 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Locuinta 2 camere + dependinte P.                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
| 99 |Puchenii    | 1,965.9 |    -    |   382.00|Comuna              |  3321/  |
|    |Mari        |         |         |         |Puchenii Mari       |20.06.01 |
|    |   cladiri  | 1,846.4 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   119.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Investitie in curs.                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|100 |Ploiesti    | 2,120.8 |   834.00|   672.00|B-dul.              |  2236/  |
|    |   cladiri  | 1,578.8 |         |         |Independentei, 12   |  04.05. |
|    |   terenuri |   195.2 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   346.7 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Sediu banca S + P + 1.                                                  |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Miscari de MF si repartizarea valorii pe corpurile de cladire ce comp.  |
|    | sediul BA.                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|101 |Urlati      |   107.6 |    70.00|   608.00|Str. Tudor          |  2237/  |
|    |   cladiri  |    80.6 |         |         |Vladimirescu, 13    |  04.05. |
|    |   terenuri |    27.0 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Locuinta 2 camere + dependinte P.                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|102 |Mizil       | 6,270.8 |  1175.00|   970.00|Str. Unirii, 14     |  2306/  |
|    |   cladiri  | 6,270.8 |         |         |                    |  08.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Investitie in curs S + P + M + E                                        |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | - materiale in stoc retinute de BA. - valoare eronata in Lege.          |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |10,814.4 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. SATU MARE
 ______________________________________________________________________________
|103 |Livada      | 1,560.8 |   421.8 |   248.0 |Str. Satu Mare, 18  |  1203/  |
|    |   cladiri  | 1,240.9 |         |         |                    |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|   234.4 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    85.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 1 + M                                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|104 |Supur       |   488.7 |   112.9 |   971.0 |Str. Teilor, 18,    |  1204/  |
|    |   cladiri  |   338,7 |         |         |Supuru de jos       |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    27.8 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   122,2 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Constructie individuala P                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 2,049.5 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. SIBIU
 ______________________________________________________________________________
|105 |Sibiu       |24,318.6 | 5,509.0 | 1,514.0 |Calea Dumbravii     |    -    |
|    |   cladiri  |24,318.6 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | 2S + M + P + 5                                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |24,318.6 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. Suceava
 ______________________________________________________________________________
|106 |Suceava     |14,270.7 |  2858.00|   520.00|Bd. 1 Mai, 5A       |   903/  |
|    |   cladiri  |14,127.2 |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |    45.5 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    98.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Etajele 3, 4, 5 si scara de acces din cladire individuala S + P + 5     |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Prel. redev. platita anticipat                                          |
|    | Redeventa                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|107 |Suceava     |    18.7 |    42.00|   122.00|Str. Ana Ipatescu, 2|   905/  |
|    |   cladiri  |    18.7 |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P garaj.                                                                |
|____|_________________________________________________________________________|
|108 |Radauti     | 3,049.4 |   707.00|   360.00|Str. Piata Unirii,  |   902/  |
|    |   cladiri  | 2,426.9 |         |         |33                  |04.05.01 |
|    |   terenuri |    27.8 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    61.2 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   533.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S partial, et. 1 si scara de acces din cladire individuala S + P + 1.   |
|    |   Observatii:                                            |
|    | Eronat Lege; centrala ventilatie proprie bancii                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|109 |Vatra Dornei| 1,380.8 |   443.00|    -    |Str. Tudor          |   900/  |
|    |   cladiri  | 1,200.0 |         |         |Vladimirescu, 10    |04.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   180.8 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Etaj + M din P + 1 + M minihotel.                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|110 |Plesesti    | 1,483.0 |   403.30|  1440.00|Com. Vulturesti     |   908/  |
|    |   cladiri  | 1,440.7 |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |    20.9 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    21.2 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     0.2 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|111 |Bogdanesti  |   302.7 |   195.00|   500.00|Com. Bogdanesti     |   906/  |
|    |   cladiri  |   237.1 |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |    10.0 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    55.6 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P                                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|112 |Calafindesti|   360.4 |   132.00|   700.00|Com. Calafindesti   |   907/  |
|    |   cladiri  |   342.1 |         |         |                    |04.05.01 |
|    |   terenuri |     7.2 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    11.1 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P                                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|113 |Dolhesti    |    57.5 |   132.00|    60.00|Com. Dolhesti       |  1115/  |
|    |   cladiri  |    57.5 |         |         |                    |  28.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Etaj 1 din P + 1.                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|114 |Udesti      |    35.7 |    -    |    -    |Com. Udesti         |    -    |
|    |   cladiri  |    35.7 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Apartament 3 camere                                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |20,958.9 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. TELEORMAN
 ______________________________________________________________________________
|115 |Alexandria  |19,204.0 |  1874.00|  1213.40|Str. Av. Alex.      |  2823/  |
|    |   cladiri  |16,088.1 |         |         |Colfescu, 63        |  30.05. |
|    |   terenuri |   184.0 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati| 1,636.4 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   | 1,295.5 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire sediu banca D + P + 2                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|116 |Zimnicea    |   711.4 |   364.00|   156.00|Str. Primaverii, 2  |  2446/  |
|    |   cladiri  |   531.6 |         |         |                    |  07.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   179.8 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire sediu banca et. 1 partial corp C.                               |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | - redev. teren centrala termica + transf. prel. de regie in totalitate; | |    | - sistem de securitate + centrala telefonica ramase la BA               |
|____|_________________________________________________________________________|
|117 |Alexandria  | 1,132.7 |   569.24|   174.60|Str. Ion Creanga,   |  2444/  |
|    |   cladiri  |   902.6 |         |         |52 - 54             |  07.05. |
|    |   terenuri |     8.4 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   221.7 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Et. 2 in cladire P + 6.                                                 |
|____|_________________________________________________________________________|
|118 |Alexandria  |    22.6 |    35.50|    66.00|Sos. Turnu Magurele,|  2445/  |
|    |   cladiri  |    19.5 |         |         |fn                  |  07.05. |
|    |   terenuri |     3.1 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Garaje cladire individuala.                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|119 |Draganesti  |         | 511.10  |    -    |Com. Draganesti     |  2826/  |
|    |Vlasca      | 1,369.0 |         |         |Vlasca              |  30.05  |
|    |   cladiri  | 1,297.2 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    71.8 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala D + P.                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|120 |Vartoape    |   627.3 |   276.04|   700.00|Com. Vartoape       |  2825/  |
|    |   cladiri  |   627.3 |         |         |                    |  30.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala.                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|121 |Piatra      |   352.3 |   251.30|     -   |Com. Piatra         |  2824/  |
|    |   cladiri  |   294.3 |         |         |                    |  30.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    25.8 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    32.2 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Cladire individuala P.                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |23,419.3 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. TIMIS
 ______________________________________________________________________________
|122 |Gataia      |   430.2 |   128.8 |   141.2 |Str. Carpati, 10    |  1208/  |
|    |   cladiri  |   430.2 |         |         |                    |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P                                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|123 |Timisoara   |    34.1 |    45.6 |    49.6 |Bd. C. D. Loga, 40  |  1207/  |
|    |   cladiri  |    34.1 |         |         |                    |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | garaje                                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|
|124 |Lugoj       |20,058.4 |    -    | 1,197.8 |Str. Timisorii,     |  1206/  |
|    |   cladiri  |14,147.0 |         |         |27 - 33             |  11.05. |
|    |   terenuri |    32.2 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati| 4,417.8 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   | 1,461.4 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 2 + M sediu banca.                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|125 |Lugoj       |   213.3 | 2,606.0 |    64.2 |Str. Timisorii,     |  1206/  |
|    |   cladiri  |   213.3 |         |         |27 - 33             |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Constructie metalica, garaj.                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|126 |Lugoj       |   625.0 |    -    |   405.0 |Str. Timisorii,     |  1206/  |
|    |   cladiri  |   625.0 |         |         |27 - 33             |  11.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 2 + M spatii cazare.                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|127 |Deta        | 1,358.7 |   400.0 |   576.0 |Str. Victoriei      |  2822/  |
|    |   cladiri  | 1,194.0 |         |         |nr. 3A              |14.06.01 |
|    |   terenuri |    34.3 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   130.4 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatiu in cladire                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|128 |Deta        | 1,720.9 |   924.8 |   623.0 |Str. Victoriei      |  2822/  |
|    |   cladiri  | 1,606.6 |         |         |nr. 3A              |14.06.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   114.3 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Spatii cazare S + P + 1E + M                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|      TOTAL      |24,440.6 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. TULCEA
 ______________________________________________________________________________
|129 |Peceneaga   |   531.4 |   238.0 |   703.0 |Com. Peceneaga      |  2148/  |
|    |   cladiri  |   453.1 |         |         |                    |  14.05. |
|    |   terenuri |    78.3 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P                                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|130 |Macin       | 2,176.3 | 1,403.0 | 1,500.0 |Str. 1 Decembrie,   |  2146/  |
|    |   cladiri  | 2,176.3 |         |         |49 - 53             |  14.05. |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1 + M                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|131 |Tulcea      |13,198.8 | 2,290.0 |   480,0 |Str. Salciilor, 9   |  2145/  |
|    |            |         |         |   388,0 |                    |  14.05. |
|    |   cladiri  |13,198.8 |         |         |                    |         |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 4 + M                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|132 |Horia       |   792.2 |   422.0 |   843.0 |Com. Horia          |  2147/  |
|    |   cladiri  |   704.6 |         |         |                    |14.05.01 |
|    |   terenuri |    87.6 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                    |
|    | P + 1                                                                   |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Nu s-a retinut valoare teren.                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |16,698.7 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. VALCEA
 ______________________________________________________________________________
|133 |Rm. Valcea  | 1,863.2 |    -    | 1,186.0 |Str. G-ral.         |  2110/  |
|    |   cladiri  | 1,863.2 |         |         |Praporgescu, 17     |27.04.01 |
|    |   terenuri |         |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|         |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |         |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Teren + proiect tehnic executat si achitat.                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|134 |Calimanesti | 1,863.7 |   885.0 | 1,160.0 |Str. Calea lui      |  2111/  |
|    |   cladiri  | 1,863.7 |         |         |Traian, 295, bl. 3, |  27.04.;|
|    |   terenuri |     -   |         |         |parter              |  1062/  |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |  27.04.;|
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |  3876/  |
|    |            |         |         |         |                    |  21.05. |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | Investitie in curs de realizare, inchideri executate 20% .              |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Valoare dif. supraf. 92,03 mp.                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 | 3,726.9 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. VASLUI
 ______________________________________________________________________________
|135 |Barlad      |10,341.3 |  1580.00|  1153.00|Str. Republicii, 235|  1051/  |
|    |   cladiri  |10,272.3 |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    69.0 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 2                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|136 |Murgeni     |    69.6 |   118.68|   508.00|Str. Principala, 1  |  1052/  |
|    |   cladiri  |    65.0 |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   terenuri |     4.6 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P                                                                       |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Din dotari                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|137 |Vaslui      |14,217.2 |  2828.00|  2538.00|Str. Stefan cel     |  1053/  |
|    |   cladiri  |13,112.2 |         |         |Mare, 39            |21.05.01 |
|    |   terenuri | 1,105.0 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |     -   |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 2 investitie in curs.                                           |
|    |   Observatii:                                                           |
|    | Nepreluat corp 1 fiind in litigiu (proces pe rol)                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|                 |24,628.1 |                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

    Jud. VRANCEA
 ______________________________________________________________________________
|138 |Focsani     |   447.9 |   159.00|   159.00|Str. Cuza Voda, 28  |  1114/  |
|    |   cladiri  |   420.1 |         |         |                    |28.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    27.8 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P din bloc.                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|139 |Focsani     | 1,232.8 |   307.00|   249.00|Str. Maresal        |  1057/  |
|    |   cladiri  | 1,031.0 |         |         |Antonescu, 21       |21.05.01 |
|    |   terenuri |    82.4 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     8.0 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   111.4 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P din bloc.                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|140 |Maicanesti  |   514.0 |   238.10|  2881.00|Com. Maicanesti     |  1054/  |
|    |   cladiri  |   258.8 |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   terenuri |   239.0 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    16.2 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|141 |Dumbraveni  | 2,019.9 |   210.00|  6511.00|Com. Dumbraveni     |  1055/  |
|    |   cladiri  | 1,062.8 |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   terenuri |   751.0 |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|    15.5 |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |   190.6 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | P + 1                                                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|142 |Vidra       | 2,891.7 |   480.00|   760.00|Com. Vidra          |  1056/  |
|    |   cladiri  | 2,861.9 |         |         |                    |21.05.01 |
|    |   terenuri |     -   |         |         |                    |         |
|    |   utilitati|     -   |         |         |                    |         |
|    |   dotari   |    29.8 |         |         |                    |         |
|    |____________|_________|_________|_________|____________________|_________|
|    |   Caracteristici tehnice:                                               |
|    | S + P + 1                                                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |            |  7,106.3|                                                  |
|    |Observatii: |         |                                                  |
|    |Eronat Lege.|         |                                                  |
|____|____________|_________|__________________________________________________|
|                 |726,881.2|                                                  |
|_________________|_________|__________________________________________________|

           Regia Autonoma                         Banca Agricola - S.A.
   "Administratia Patrimoniului                Nr. 4.001 din 26 iunie 2001
       Protocolului de Stat"
    Nr. 4.902 din 26 iunie 2001

                                PROTOCOL
                           de predare-preluare

    Incheiat astazi, 26 iunie 2001, intre:
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", reprezentata prin domnul Eugen Bejinariu, director general, si doamna Emilia Serban, director economic, in calitate de primitor,
    si
    Banca Agricola - S.A., reprezentata prin domnul Constantin Marin, directorul Directiei resurse umane si logistica, si domnul Marin Ilie, directorul Directiei contabilitate, in calitate de predator
    In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/2001, s-a incheiat prezentul protocol pentru predarea, respectiv preluarea din proprietatea Bancii Agricole - S.A. in proprietatea publica a statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a cladirilor pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, prevazute in procesele-verbale de predare-preluare intocmite pentru fiecare unitate teritoriala.
    Predarea-preluarea s-a efectuat in prezenta comisiilor de preluare, numite prin deciziile Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" nr. 141/10 aprilie 2001 si nr. 149/11 aprilie 2001, si a comisiilor de predare, numite in baza Ordinului presedintelui Bancii Agricole - S.A. nr. 84/10 aprilie 2001, prin inventarierea faptica a obiectivelor mentionate in anexa nr. 1*) (valoare in milioane lei, pe obiective), completata cu anexa nr. 2 (valoare in lei, pe judete), ce fac parte integranta din prezentul protocol.
------------
    *) Anexa nr. 1 are continutul listei-anexa la ordonanta de urgenta care aproba prezentul protocol.

    Rezultatele operatiunii de predare-preluare au fost consemnate in procesele-verbale intocmite de fiecare comisie, care fac parte integranta din prezentul protocol.
    Dupa inventarierea faptica si potrivit datelor din evidenta contabila Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin sucursalele sale, a preluat active in valoare totala de inventar de 726.881.203.708,74 lei, conform anexei nr. 2.
    Se mentioneaza ca valoarea obiectivelor preluate a fost reevaluata de Banca Agricola - S.A., conform prevederilor hotararilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992, nr. 500/1994 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/1998.
    Starea tehnica, precum si situatia juridica a constructiilor si terenurilor sunt mentionate in procesele-verbale intocmite de comisiile de preluare, iar pentru anumite pozitii preluate cu diferite probleme s-a intocmit anexa nr. 3*) care face parte integranta din prezentul protocol.
------------
    *) Anexa nr. 3 contine date tehnice care intereseaza numai partile intre care s-a incheiat protocolul si institutiile publice carora acesta se comunica.

    Banca Agricola - S.A. isi asuma intreaga responsabilitate asupra valorii bunurilor transmise, situatiei juridice si titlurilor de proprietate, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" nefiind tinuta de drepturile si obligatiile Bancii Agricole - S.A. in legatura cu bunurile (cladiri, terenuri, dotari etc.) preluate in administrarea regiei.
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" isi va exercita drepturile si obligatiile ce ii revin in calitate de administrator, o data cu semnarea prezentului protocol.
    Pana la data semnarii protocolului cheltuielile aferente utilitatilor, precum si plata taxelor si impozitelor vor fi suportate de Banca Agricola - S.A.
    Prezentul protocol s-a intocmit in 5 (cinci) exemplare, din care:
    - 1 exemplar la Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat";
    - 1 exemplar la Banca Agricola - S.A.;
    - 1 exemplar la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
    - 1 exemplar la Ministerul Finantelor Publice;
    - 1 exemplar la Secretariatul General al Guvernului.

            Am predat                              Am primit
      Banca Agricola -  S.A.                    Regia Autonoma
                                          "Administratia Patrimoniului
                                              Protocolului de Stat"

        Directorul Directiei                    Director general,
     resurse umane si logistica,
    .............................           .........................

  Directorul Directiei contabilitate,           Director economic,
  ....................................      .........................

           Oficiul juridic                       Oficiul juridic
       .......................               .......................

    ANEXA 2

                             SITUATIA
privind obiectivele preluate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" de la Banca Agricola - S.A. conform Legii nr. 122/2001
                                                                    - lei -
__________________________________________________________________________
Nr.                           Sucursala          Total valoare
crt.        Judetul        care a preluat         de inventar
===========================================================================
     Cladiri           Terenuri           Utilitati             Dotari
___________________________________________________________________________
  1.  Alba                  S.R.P. Olanesti     24.400.875.948,00
 23.747.957.964,00      30.764.286,0       70.968.403,0      551.185.295,00

  2.  Arad                  S.R.P. Cluj         18.830.779.107,00
 18.558.376.731,00     142.743.681,0       42.215.298,0       87.443.397,00

  3.  Arges                 S.R.P. Olanesti     16.042.676.941,00
 15.215.233.767,00       7.500.000,0                0,0      819.943.174,00

  4.  Bacau                 S.R.P. Suceava      11.189.153.743,28
 10.401.980.885,00      83.567.444,0                0,0      703.605.414,28

  5.  Bihor                 S.R.P. Cluj          6.023.659.232,00
  5.667.540.734,00     119.642.362,0      139.461.683,0       97.014.453,00

  6.  Botosani              S.R.P. Suceava       4.592.316.871,67
  3.499.064.644,00     821.610.341,0      128.882.654,0      142.759.232,00

  7.  Brasov                S.R.P. Predeal      13.924.976.735,00
 12.724.630.290,00               0,0      239.228.681,0      961.117.764,00

  8.  Braila                S.R.P. Neptun        8.778.087.208,00
  7.390.280.248,00   1.387.806.960,0                0,0                0,00

  9.  Buzau                 S.A.I.P.S.A.P       14.652.221.659,83
 14.142.271.253,81      13.357.693,0      292.646.418,0      203.946.295,02

 10.  Caras-Severin         S.R.P. Olanesti      5.996.297.230,00
  5.910.107.454,00      13.430.205,0                0,0       72.759.571,00

 11.  Calarasi              S.A.I.P.S.A.P.       6.316.166.291,00
  6.150.480.896,00      76.680.000,0                0,0       89.005.395,00

 12.  Cluj                  S.R.P. Cluj         24.691.692.089,78
 24.542.076.005,00               0,0                0,0      149.616.084,78

 13.  Constanta             S.R.P. Neptun       99.276.817.795,00
 84.726.125.381,00      41.283.194,0    3.982.473.637,0   10.526.935.583,00

 14.  Covasna               S.R.P. Predeal       7.044.102.553,66
  5.937.927.367,00      90.930.247,0      112.309.784,0      902.935.155,66

 15.  Dambovita             S.A.I.P.S.A.P.      12.900.423.758,77
 10.543.229.374,77     318.769.959,0      256.072.725,0    1.782.351.700,00

 16.  Dolj                  S.R.P. Olanesti     17.200.495.274,00
 16.453.401.414,00      61.193.630,0      494.016.104,0      191.884.126,00

 17.  Galati                S.R.P. Neptun        4.260.474.682,00
  3.494.309.807,00     457.128.457,0      165.246.894,0      143.789.524,00

 18.  Giurgiu               S.A.I.P.S.A.P.         563.900.000,00
    561.600.000,00       2.300.000,0                0,0                0,00

 19.  Gorj                  S.R.P. Olanesti        595.191.864,82
    524.657.117,00      16.814.113,0       50.449.289,0        3.271.345,82

 20.  Harghita              S.R.P. Predeal         323.954.647,00
    290.507.660,00               0,0                0,0       33.446.987,00

 21.  Hunedoara             S.R.P. Olanesti     10.175.494.224,00
  9.884.131.059,00      36.458.166,0                0,0      254.904.999,00

 22.  Ialomita              S.A.I.P.S.A.P.      10.011.587.231,00
  9.069.465.516,00     143.132.207,0      128.644.241,0    1.210.345.267,00

 23.  Iasi                  S.R.P. Suceava      50.109.396.390,50
 32.037.453.765,00               0,0   15.520.931.749,0    2.551.010.876,50

 24.  Mehedinti             S.R.P. Olanesti        761.072.691,95
    699.101.691,00               0,0                0,0       61.971.000,95

 25.  Mures                 S.R.P. Predeal      18.599.929.217,00
 18.109.644.355,00      73.600.000,0                0,0      416.684.862,00

 26.  Neamt                 S.R.P. Suceava       9.548.726.509,28
  9.367.336.424,28               0,0                0,0      181.390.085,00

 27. Olt                    S.R.P. Olanesti     17.891.097.802,54
 17.164.102.853,00      50.678.000,0       90.979.792,0      585.337.157,54

 28.  Prahova               S.R.P. Sinaia       10.814.268.623,50
  9.970.909.643,00     377.069.611,0                0,0      466.289.369,50

 29.  Satu Mare             S.R.P. Cluj          2.049.540.803,00
  1.579.571.153,00               0,0      262.261.710,0      207.707.940,00

 30.  Sibiu                 S.R.P. Olanesti     24.318.644.176,00
 24.318.644.176,00               0,0                0,0                0,00

 31.  Suceava               S.R.P. Suceava      20.958.925.925,00
 19.885.984.160,00     111.251.914,0       82.383.593,0      879.306.258,00

 32.  Teleorman             S.A.I.P.S.A.P.      23.419.266.266,00
 19.760.586.309,00     195.347.842,0    1.662.278.709,0    1.801.053.406,00

 33.  Timis                 S.R.P. Cluj         24.440.647.923,00
 18.250.208.705,00      66.482.896,0    4.417.805.546,0    1.706.150.776,00

 34.  Tulcea                S.R.P. Neptun       16.698.667.940,16
 16.532.739.006,16     165.928.934,0                0,0                0,00

 35.  Vaslui                S.R.P. Suceava      24.628.045.105,00
 23.449.503.753,00   1.109.596.367,0                0,0       68.944.985,00

 36.  Valcea                S.R.P. Olanesti      3.726.855.383,00
  2.549.555.383,00   1.177.300.000,0                0,0                0,00

 37.  Vrancea               S.R.P. Suceava       7.106.351.326,00
  5.634.617.242,00   1.072.376.737,0       23.506.707,0      375.850.640,00

 38.  Municipiul Bucuresti  S.A.I.P.S.A.P.     154.018.422.540,00
154.018.422.540,00               0,0                0,0                0,00
___________________________________________________________________________
      TOTAL:                                   726.881.203.708,74
662.763.736.726,02   8.264.745.246,0   28.162.763.617,0   27.689.958.119,72
___________________________________________________________________________

            Regia Autonoma                        Banca Agricola - S.A.
     "Administratia Patrimoniului              Nr. 4.002 din 26 iunie 2001
         Protocolului de Stat"
    Nr. 4.944 din 26 iunie 2001-06-28

                           ACT ADITIONAL
la Protocolul de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001

    Incheiat astazi, 26 iunie 2001, intre:
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", reprezentata prin domnul Eugen Bejinariu, director general, si doamna Emilia Serban, director economic, in calitate de primitor,
    si
    Banca Agricola - S.A., reprezentata prin domnul Constantin Marin, directorul Directiei resurse umane si logistica, si domnul Marin Ilie, directorul Directiei contabilitate, in calitate de predator,
    In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. in vederea privatizarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 122/2001, s-a incheiat prezentul act aditional in completarea Protocolului nr. 4.902/26 iunie 2001 pentru predarea, respectiv preluarea din proprietatea Bancii Agricole - S.A. in proprietatea publica a statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a cladirilor pentru birouri si utilitati social-economice, impreuna cu terenurile si dotarile aferente, prevazute in procesele-verbale de predare-preluare, prin inventarierea faptica a bunurilor mentionate in anexa care face parte integranta din prezentul act aditional.
    La valoarea de inventar (reevaluata) de 726.881.203.708,74 lei, prevazuta in protocolul initial, dupa inventarierea faptica si potrivit datelor din evidenta contabila se adauga valoarea de inventar de 3.118.560.320 lei, valoare rezultata din procesele-verbale de predare-preluare suplimentare care fac parte integranta din prezentul act aditional.
    Astfel se completeaza anexele nr. 1 si 2 la Protocolul nr. 4.902/26 iunie 2001 cu valorile aferente bunurilor preluate conform proceselor-verbale de predare-preluare intocmite de comisiile de predare, respectiv preluare, si prezentate in anexa la prezentul act aditional.
    Astfel valoarea totala de inventar aferenta bunurilor preluate conform Legii nr. 122/2001 devine 729.999.764.028,74 lei.
    Se mentioneaza ca Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin preluarea celei de-a doua cupole aferente investitiei in curs din Arad, judetul Arad (pozitia D2 din lista-anexa la Legea nr. 122/2001), va cuprinde valoarea de 1.077.328.174 lei, in valoarea activului disponibilizat.
    Contravaloarea cupolei ce face obiectul litigiului aflat pe rolul instantei de judecata, daca va fi recuperata de Banca Agricola - S.A., se va vira in contul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" care va dispune de aceasta conform prevederilor legale.
    De asemenea, in baza Adresei nr. 3.999/26 iunie 2001 a Bancii Agricole S.A. - Administratia centrala, valoarea obiectivului de investitii in curs "Magazinul Sora" (Calea Grivitei nr. 140) se completeaza cu suma de 44.056.000 lei, deoarece, conform raportului de expertiza tehnica intocmit de expertul desemnat de Tribunalul Municipiului Bucuresti, valoarea debitului Cibela este de 2.086,3 milioane lei, suma bunurilor predate devenind 10.722,1 milioane lei.
    Prezentul act aditional constituie parte integranta din Protocolul nr. 4.902/26 iunie 2001 si s-a intocmit in cinci exemplare:
    - 1 exemplar la Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat";
    - 1 exemplar la Banca Agricola - S.A.;
    - 1 exemplar la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
    - 1 exemplar la Ministerul Finantelor Publice;
    - 1 exemplar la Secretariatul General al Guvernului.

            Am predat                             Am primit
      Banca Agricola - S.A.                     Regia Autonoma
                                         "Administratia Patrimoniului
                                              Protocolului de Stat"

           Directorul Directiei                 Director general,
        resurse umane si logistica,
      .............................            ...................

    Directorul Directiei contabilitate,          Director economic,
   ...................................       ........................

             Oficiul juridic                      Oficiul juridic
         .......................              .......................

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              SITUATIA
privind activele preluate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" de la Banca Agricola - S.A. conform Legii nr. 122/2001
    - completare la anexele nr. 1 si 2 la Protocolul nr. 4.902/26 iunie 2001 -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Localitate| Valoare de inventar totala  |    Adresa   | Nr. PV  |   Poz. |
|crt.|          |_____________________________|             |   de    |   din  |
|    |          |  Cf.   |  Preluat de   |Dif.|             |preluare |L122/'01|
|    |          |L122/'01|    regie      |    |             |         |        |
|    |          |mil. lei|    - lei -    |    |             |         |        |
|____|__________|________|_______________|____|_____________|_________|________|

    Jud. ARAD
 ______________________________________________________________________________
|  1 |Arad      | 1.077,3|1.077.328.174,0| -  |Str. Lacului |  1210/  |   D/2  |
|    | cladiri  | 1.077,3|1.077.328.174,0| -  |             |11.05.01 |        |
|    | terenuri |    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    | utilitati|    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    | dotari   |    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    |__________|________|_______________|____|_____________|_________|________|
|    |    Caracteristici tehnice:                                              |
|    | Cupola                                                                  |
|____|_________________________________________________________________________|

    Jud. BRASOV
 ______________________________________________________________________________
|  2 |Brasov    |     0,0|1.798.443.161,0| -  |Str.         |/22.06.01|   D/7  |
|    | cladiri  |    -   |       -       | -  |Kogalniceanu,|         |        |
|    | terenuri |    -   |       -       | -  |nr. 3        |         |        |
|    | utilitati|    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    | dotari   |     0,0|1.798.443.161,0| -  |             |         |        |
|____|__________|________|_______________|____|_____________|_________|________|

    Municipiul BUCURESTI
 ______________________________________________________________________________
|  3 |Magazin   |        |               |    |             |         |  D/25  |
|    |Sora      |     0,0|   44.056.000,0| -  |             |         |        |
|    | cladiri  |     0,0|   44.056.000,0| -  |             |         |        |
|    | terenuri |    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    | utilitati|    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    | dotari   |    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    |__________|________|_______________|____|_____________|_________|________|
|    |Observatii:                                                              |
|    |Cf. Adresa BA nr. VII/3999/26.06.2001                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  4 |Bucuresti |     0,0|  198.732.985,0| -  |Str. Smardan,| R/4370/ |  A/63  |
|    | cladiri  |    -   |       -       | -  |nr. 3,       |22.05.01 |        |
|    | terenuri |    -   |       -       | -  |sect. 3      |         |        |
|    | utilitati|    -   |       -       | -  |             |         |        |
|    | dotari   |     0,0|  198.732.985,0| -  |             |         |        |
|____|__________|________|_______________|____|_____________|_________|________|
|        TOTAL  | 1.077,3|3.118.560.320,0|    |                                |
|_______________|________|_______________|____|________________________________|

 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Localitate |   Adresa    |    Supraf. constr.   |    Supraf. teren     |
|crt.|            |             |        - mp -        |        - mp -        |
|    |            |             |______________________|______________________|
|    |            |             |  Cf.   |Preluat |Dif.|  Cf.   |Preluat |Dif.|
|    |            |             |L122/'01|de regie|    |L122/'01|de regie|    |
|____|____________|_____________|________|________|____|________|________|____|

    Jud. ARAD
 _____________________________________________________________________________
|  1 |Arad        |Str. Lacului |        |        |    |        |        |    |
|    |   cladiri  |             |        |        |    |        |        |    |
|    |   terenuri |             |        |        |    |        |        |    |
|    |   utilitati|             |        |        |    |        |        |    |
|    |   dotari   |             |        |        |    |        |        |    |
|____|____________|_____________|________|________|____|________|________|____|

    Jud. BRASOV
 _____________________________________________________________________________
|  2 |Brasov      |Str.         |        |        |    |        |        |    |
|    |   cladiri  |Kogalniceanu,|        |        |    |        |        |    |
|    |   terenuri |nr. 3        |        |        |    |        |        |    |
|    |   utilitati|             |        |        |    |        |        |    |
|    |   dotari   |             |        |        |    |        |        |    |
|____|____________|_____________|________|________|____|________|________|____|

    Municipiul BUCURESTI
 _____________________________________________________________________________
|  3 |Magazin Sora|             |        |        |    |        |        |    |
|    |   cladiri  |             |        |        |    |        |        |    |
|    |   terenuri |             |        |        |    |        |        |    |
|    |   utilitati|             |        |        |    |        |        |    |
|    |   dotari   |             |        |        |    |        |        |    |
|____|____________|_____________|________|________|____|________|________|____|
|  4 |Bucuresti   |Str. Smardan,|        |        |    |        |        |    |
|    |   cladiri  |nr. 3        |        |        |    |        |        |    |
|    |   terenuri |sect. 3      |        |        |    |        |        |    |
|    |   utilitati|             |        |        |    |        |        |    |
|    |   dotari   |             |        |        |    |        |        |    |
|____|____________|_____________|________|________|____|________|________|____|SmartCity5

COMENTARII la OUG 106/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 106 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu