Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.100 din 15.12.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1052 din 27 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condiţiilor legislative şi instituţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente şi integrate a teritoriului naţional şi, pe de altă parte, necesitatea continuării corelării domeniilor amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor cu principiile europene ale dezvoltării teritoriale şi urbane durabile asumate de România prin semnarea Cartei de la Leipzig privind oraşele europene durabile, a Convenţiei europene a peisajului şi a Noii Agende Urbane - Habitat III şi a Pactului de la Amsterdam,luând în considerare faptul că în condiţiile unei dinamici de dezvoltare la nivel naţional, susţinută atât de mediul privat, cât şi de disponibilitatea fondurilor europene, sursă esenţială ce accelerează investiţiile, inclusiv în domeniul construcţiilor, planificarea urbană şi teritorială devine din ce în ce mai importantă, dezvoltarea dinamică presupunând luarea a tot mai multor decizii care trebuie coordonate şi corelate, inclusiv în plan teritorial, întrucât planificarea şi programarea dezvoltării în plan teritorial se realizează prin intermediul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care reglementează dezvoltarea coerentă a localităţilor în raport cu o viziune de dezvoltare asumată ce fundamentează programul de investiţii publice şi private şi stau la baza emiterii autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, inclusiv în scopul asigurării procesului de construire în condiţii de calitate, eficienţă şi siguranţă,recunoscând că profesionalizarea actului de planificare a dezvoltării locale, judeţene, regionale, naţionale, potrivit rigorilor domeniilor de referinţă, este fundamentală pentru transparentizarea actului de planificare a dezvoltării la nivel sectorial, instituţional şi al comunităţilor locale,ca urmare a identificării în teritoriu a unor practici de elaborare, avizare şi aprobare a unor documentaţii de urbanism de tip plan urbanistic zonal prin care se reglementează o singură parcelă - cea a investitorului privat - forţare a cadrului legal existent, cu intenţia de a minimaliza demersurile de consultare publică în raport cu punerea de acord a tuturor proprietarilor de imobile din zonă, reglementând punctual, ca urmare a cărora se constată o degradare a calităţii şi imaginii mediului construit urban, în unele cazuri chiar cu afectarea siguranţei cetăţenilor, a zonelor protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor,întrucât se remarcă o tendinţă de extindere necontrolată a intravilanelor unităţilor administrativ-teritoriale fără corelarea judicioasă cu strategiile locale de dezvoltare şi fără o determinare a suprafeţelor din extravilan necesare ori o planificare a investiţiilor publice destinate bunei funcţionări a noilor zone, având consecinţe negative asupra calităţii mediului şi a calităţii vieţii, deoarece pentru stoparea abuzurilor şi fenomenelor de corupţie este imperios necesară consolidarea profesionalismului structurilor de specialitate de la nivelul autorităţilor locale construcţii odată cu clarificarea competenţelor acestora şi creşterea disciplinei în domeniul urbanismului şi autorizării lucrărilor de construcţii, în urma identificării existenţei unor probleme organizatorice la nivelul structurilor de specialitate responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismul şi autorizarea construcţiilor ale administraţiilor publice locale ce determină vulnerabilităţi în capacitatea acestora de a emite actele administrative prevăzute de lege,întrucât se constată o tendinţă de deprofesionalizare a domeniului construcţiilor prin existenţa unor documentaţii tehnice pentru autorizarea construcţiilor incomplet detaliate sau necalitative, determinând scăderea masivă a calităţii construcţiilor private sau chiar publice, iar construirea fără proiecte tehnice de execuţie generează riscuri asupra siguranţei cetăţenilor cu afectarea mediului construit şi natural,deoarece au fost semnalate deficienţe în posibilitatea de urmărire judicioasă a cheltuirii banilor publici în condiţii de eficienţă şi eficacitate cauzate de lipsa unor proiecte tehnice corecte şi complete, potrivit legii,deoarece la nivelul teritoriului naţional se constată un fenomen îngrijorător de construire fără respectarea prevederilor legale din domeniul urbanismului şi construcţiilor, impunându-se o întărire a disciplinei în construcţii prin reconsiderarea sistemului de constatare şi aplicare a sancţiunilor odată cu majorarea amenzilor,ţinând cont de faptul că din practica acumulată în aplicarea prevederilor legale se constată existenţa unor proceduri birocractice împovărătoare şi insuficienta utilizare a instrumentelor de e-guvernare în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor, instrumente ce ar conduce la creşterea calităţii serviciilor, accelerarea termenelor de emitere a actelor administrative necesare şi la reducerea riscului de corupţie,prin constatarea faptului că întârzierile majore în elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism sunt cauzate în principal de dificultăţile majore de obţinere a avizelor, din punctul de vedere al duratei de avizare extrem de lungi şi a solicitărilor necorelate ale avizatorilor, fapt ce generează întârzieri majore în implementarea investiţiilor în construcţii,constatând că, deşi legislaţia prevede mecanisme prin care, în mod excepţional, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire să fie emise de consiliile judeţene acolo unde la nivelul comunelor nu există cel puţin un angajat care să îndeplinească cerinţele de studii prevăzute de lege, în realitate această normă cu caracter excepţional are aplicabilitate generală, fapt ce a generat un real blocaj în implementarea investiţiilor, prin transferul tuturor acestor competenţe la nivel judeţean, unde nu există suficientă capacitate administrativă, blocaj ce va avea efecte negative inclusiv privind absorbţia de fonduri europene şi va genera situaţii litigioase,apreciind ca esenţială necesitatea adoptării unor precizări legislative adecvate în vederea corelării şi clarificării unora dintre prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare efectele negative ce pot fi generate de nesoluţionarea în regim de urgenţă a problemelor, în raport cu dezvoltarea durabilă şi competitivă a teritoriului naţional, cu siguranţa cetăţenilor, cu asigurarea calităţii în construcţii, cu procesul absorbţiei fondurilor europene şi implicit creării de noi locuri de muncă,deoarece, în caz contrar, nu se poate asigura îndeplinirea obligaţiei autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la un mediu înconjurător sănătos şi durabil prin activităţile de urbanism şi amenajare a teritoriului, iar neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la agravarea situaţiilor mai sus menţionate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La al articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) -( 8 ), cu următorul cuprins:(6) Pentru sprijinirea implementării strategiei de dezvoltare teritorială a României, la nivelul autorităţii publice centrale responsabile cu amenajarea teritoriului şi urbanismul, în cadrul direcţiei de specialitate, se va constitui un secretariat tehnic cu activitate permanentă.(7) Parteneriatele prevăzute la alin. (4) lit. d) vor fi dezvoltate pe baza unor protocoale de cooperare ale autorităţilor publice centrale cu autorităţile publice locale, mediul de afaceri, asociaţiile profesionale, universităţile şi instituţiile de cercetare şi societatea civilă.(8) Conţinutul-cadru al protocoalelor prevăzute la alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 2. La articolul 18 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) , cu următorul cuprins: i)elaborarea reglementărilor tehnice pentru standardizarea redactării şi gestionării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în vederea asigurării interoperabilităţii cu infrastructura naţională de date spaţiale. 3. Articolul 241 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 241 Preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean, condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef, are următoarele atribuţii: a)organizează procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului judeţean şi le supune aprobării consiliului judeţean; b)asigură corelarea strategiei de dezvoltare integrată a judeţului cu planul de amenajare a teritoriului judeţean; c)coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale şi elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană pe care le supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef/urbanistului-şef. d)propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului, cu comunele şi oraşele interesate. 4. Articolul 271 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 271 Primarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuţii: a)organizează procesul de elaborare a planului urbanistic general şi îl supune aprobării consiliului local/general; b)asigură corelarea strategiei de dezvoltare integrată a unităţii administrativ-teritoriale cu planul urbanistic general; c)coordonează şi monitorizează elaborarea documentaţiilor de urbanism aflate în competenţa autorităţilor publice locale; d)supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef/urbanistului-şef, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator; e)acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare aprobate. 5. La articolul 29, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Certificatul de urbanism pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter special, elaborate şi aprobate de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile legii. 6. La articolul 31, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)regimul de actualizare, modificare sau detaliere a documentaţiilor de urbanism, distinct, în cazul în care realizarea investiţiei propuse nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism în vigoare. Regimul de actualizare, modificare sau detaliere a documentaţiilor de urbanism cuprinde informarea solicitantului cu privire la, după caz:1. imposibilitatea modificării prevederilor documentaţiilor în vigoare; 2. necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal în baza unui aviz de iniţiere, în condiţiile prezentei legi; 3. necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal fără aviz de iniţiere, pentru zonele pentru care prin planul urbanistic general a fost instituită interdicţie temporară de construire până la reglementarea urbanistică a zonelor respective prin planuri urbanistice zonale; 4. necesitatea elaborării unui plan urbanistic de detaliu, în condiţiile prezentei legi. 7. La articolul 32, alineatele (1) - (4) , (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 32(1) În cazul în care realizarea investiţiei pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism necesită modificarea sau detalierea prevederilor documentaţiilor de urbanism în vigoare pentru zona respectivă ori condiţiile specifice ale amplasamentului sau natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică competentă are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:a)să respingă în mod justificat realizarea investiţiei propuse; b)să condiţioneze autorizarea investiţiei propuse de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal, în condiţiile prezentei legi; c)să condiţioneze autorizarea investiţiei propuse de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finanţat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz de iniţiere a documentaţiei de urbanism, întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef al judeţului, municipiului, oraşului sau de structura de specialitate condusă de arhitectulşef/urbanistul-şef al comunei după consultarea prealabilă a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul judeţului, şi aprobat, după caz, conform competenţei:de primarul localităţii; de primarul general al municipiului Bucureşti; de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul prealabil al primarilor localităţilor interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puţin două unităţi administrativ-teritoriale şi în cazurile prevăzute în lege; d)să condiţioneze autorizarea investiţiei propuse de elaborarea şi aprobarea unui plan urbanistic de detaliu; e)să permită întocmirea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, fără condiţia elaborării unei documentaţii de urbanism, în situaţia construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel solicitat, prin racordarea la fronturile existente.
(2) În lipsa existenţei structurilor de specialitate ale autorităţilor publice locale prevăzute la alin. (1) lit. c), avizul de iniţiere va fi întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef al judeţului şi aprobat de preşedintele consiliului judeţean.
(3) Avizul de iniţiere a elaborării planului urbanistic zonal se emite în baza unei solicitări scrise cuprinzând următoarele elemente: a)piese scrise, constând în memoriu tehnic pe specialităţi care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii urbanistici propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale, propuneri privind metodele de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal; b)piese desenate, constând în încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu, conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor.
(4) Prin avizul de iniţiere a elaborării planului urbanistic zonal, autoritatea publică competentă stabileşte următoarele: a)teritoriul care urmează să fie studiat, ce cuprinde zona care urmează să fie reglementată prin planul urbanistic zonal şi zona de influenţă a acesteia, avându-se în vedere că, pentru planurile urbanistice zonale elaborate pentru zone din intravilan, zona ce va fi reglementată va fi delimitată de cel puţin 3 drumuri publice sau de limite impuse de elemente ale cadrului natural stabile în timp, iar, pentru planurile urbanistice zonale privind extinderea intravilanului, zona ce va fi reglementată va fi de minimum 5000 mp; este interzisă crearea de trupuri izolate de intravilan în baza unui plan urbanistic zonal, cu excepţia cazului în care infrastructura de acces şi de utilităţi necesare obiectivului de investiţii care a generat elaborarea documentaţiei de urbanism este preexistentă sau se prevede în planul urbanistic zonal şi se realizează concomitent cu obiectivul de investiţii care a generat documentaţia de urbanism. În acest caz, suprafaţa de teren introdusă în intravilan se va dimensiona în funcţie de destinaţia investiţiei; b)pentru lucrări de amplasare a construcţiilor inginereşti precum turnuri, stâlpi, piloni componente ale infrastructurilor tehnico-edilitare şi infrastructurii de comunicaţii electronice, zona care urmează să fie reglementată prin planul urbanistic zonal şi zona de influenţă a acesteia vor fi stabilite după caz; c)categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi; d)indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime; e)dotările de interes public necesare, asigurarea accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utilităţilor; f)capacităţile de transport admise în raport cu funcţiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii; g)operaţiuni cadastrale necesare în vederea implementării obiectivelor de interes public şi privat. ........ ................ ................ ................ ................ ...............(6) După aprobarea Planului urbanistic zonal se poate solicita certificatul de urbanism în vederea construirii şi, în baza lui, se poate întocmi documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, potrivit legii. ........ ................ ................ ................ ................ ...............(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii.
8. La articolul 32, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61 ) , cu următorul cuprins: (61 ) După aprobarea planului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, fără a se solicita un nou certificat de urbanism, potrivit legii. 9. La articolul 32, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71 ) , cu următorul cuprins: (71 ) La modificarea planurilor urbanistice zonale legal aprobate care conţin majorări ale coeficientului de utilizare a terenului (CUT), prin noi planuri urbanistice zonale, nu se acceptă o altă majorare a acestui coeficient. 10. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau/şi cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate ori a prevederilor actelor normative aplicabile, atrage răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. 11. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi arhitecţii-şefi/urbaniştii-şefi ai judeţelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (2) prin:a)elaborarea şi actualizarea procedurilor de control în domeniu; b)informarea permanentă privind disciplina în domeniu şi luarea măsurilor ce se impun; c)elaborarea de ghiduri şi îndrumare pentru cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice. 12. La articolul 36, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:(12) Structura de specialitate condusă de arhitectul-şef/urbanistul-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al municipiului, oraşului sau al sectorului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b)avizează strategiile de dezvoltare integrată; c)convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; d)întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de iniţiere, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; e)urmăreşte punerea în aplicare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi a strategiilor de dezvoltare integrată şi a politicilor urbane; f)asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; g)transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism. 13. După articolul 361 se introduce un nou articol, articolul 362 , cu următorul cuprins: Articolul 362 În cazul existenţei unei poziţii de arhitect-şef/urbanist-şef vacante sau temporar vacante, până la ocuparea prin concurs în condiţiile legii, atribuţiile pot fi exercitate de către un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, având formaţia profesională prevăzută la art. 361, numai prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante, pe o perioadă de maximum 6 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 14. La articolul 37, alineatele (1) , (12 ) , (13 ) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 37(1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii, oraşe şi a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef/urbanistului-şef. ........ ................ ................ ................ ................ ............... (12 ) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef/urbanistului-şef. (13 ) Avizul arhitectului-şef/urbanistului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. ........ ................ ................ ................ ................ ...............(3) Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se aprobă de consiliul judeţean, consiliul local, consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, a primarului sectorului municipiului Bucureşti, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza nominalizărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef/urbanistului-şef, cu asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai mult de două mandate. 15. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) În componenţa comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti există cel puţin un membru din cadrul structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului organizată la nivelul aparatului de specialitate al primarului general al municipiului Bucureşti, care asigură relaţionarea sector-capitală. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 16. La articolul 37, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membrii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului, să nu încheie sau să nu execute contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică locală/judeţeană din a cărei comisie fac parte şi să se abţină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la elaborarea unei documentaţii depuse spre avizare la comisia din care fac parte. 17. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38(1) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se elaborează de către colective de specialitate, conduse de specialişti cu drept de semnătură, şi se semnează pe toate piesele scrise şi desenate de persoanele care le-au elaborat, în limitele dreptului de semnătură legal obţinut, respectiv pentru elaborarea unor secţiuni de specialitate sau pentru coordonarea documentaţiei. 18. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. 19. La articolul 46, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Planul urbanistic general şi strategia de dezvoltare durabilă şi integrată, parte integrantă din acesta, se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale unităţii administrativ-teritoriale, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică. 20. La articolul 47, alineatele (1) şi (32 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 47(1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general. Zona minim reglementată care face obiectul unui plan urbanistic zonal se stabileşte conform prevederilor art. 32 alin. (4)......... ................ ................ ................ ................ ........ ............ (32 ) Pentru infrastructura transeuropeană de transport şi pentru conductele subterane care transportă gaze naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre, amplasate în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor, planul urbanistic zonal se elaborează numai dacă afectează teritoriul intravilan al localităţilor. 21. La articolul 481, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) La iniţierea elaborării planurilor urbanistice generale, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară pun la dispoziţia autorităţii administraţiei publice care a iniţiat documentaţia de urbanism, cu titlu gratuit, în format digital, ortofotoplanul georeferenţiat în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970 şi asigură accesul la harta digitală a României, iar fişele localităţilor, datele statistice şi evoluţia istorică a acestora se preiau inclusiv din Observatorul teritorial naţional.(5) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate se fac publice de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene responsabile cu aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin instituţia arhitectului-şef/urbanistului-şef, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a primăriei şi a consiliului judeţean a conţinutului documentaţiilor, constând în piesele scrise şi piesele desenate, şi prin publicarea acestora de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în Observatorul teritorial naţional. 22. La articolul 481, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi documentaţiile de urbanism, împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente, se pun în original la dispoziţia publicului la cerere, pentru consultare la sediul consiliului judeţean/ primăriei, cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 23. La articolul 56, alineatele (4) - (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia. Perioada de valabilitate a strategiilor de dezvoltare integrată, parte a PATZ, PATJ, PUG, se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia prin hotărârea de aprobare. În lipsa stabilirii unui termen explicit, documentaţiile rămân valabile până la aprobarea altor documentaţii de acelaşi tip sau de rang superior care să le modifice sau înlocuiască.(5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii pentru care a fost emis certificatul de urbanism în scopul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii, în timpul perioadei de valabilitate a documentaţiilor, până la finalizarea lucrărilor autorizate.(6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, pentru care au fost obţinute avizele/acordurile necesare conform legii şi au fost achitate tarifele de exercitare a dreptului de semnătură de către specialiştii care au elaborat documentaţiile, se promovează, în limita competenţelor stabilite potrivit legii, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean sau de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului judeţean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef/urbanistului-şef de judeţ în cazul comunelor care nu au organizate structuri de specialitate, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete la registratura consiliului judeţean/primăriei.(7) În termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea proiectului de hotărâre în baza expunerii de motive elaborate de primar/preşedintele consiliului judeţean şi a raportului de specialitate elaborat de către arhitectul-şef/urbanistul-şef, potrivit competenţelor, consiliul judeţean/local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism. 24. La articolul 56, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71 ) , cu următorul cuprins: (71 ) Consilierii judeţeni sau locali vor depune la preşedintele de şedinţă motivaţia în scris pentru votul exprimat prin care aprobă/resping documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, care se va anexa la procesul-verbal al şedinţei. 25. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:a)refuzul instituţiilor sau al operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public de a furniza informaţii care, prin natura lor, sunt publice, precum şi refuzul operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice de a pune cu titlu gratuit, la dispoziţia autorităţilor publice, documentele cartografice privind traseele reţelelor de utilităţi publice, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform prevederilor art. 5 alin. (2) şi realizate cu respectarea normelor de aplicare a Directivei INSPIRE elaborate de Comisia Europeană; b)neconstituirea de către primar a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, conform prevederilor art. 37; c)neconvocarea şi neasigurarea dezbaterii lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism conform prevederilor art. 36; d)supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaţii de urbanism incomplete, conform prevederilor art. 44-49, ori care conţine date eronate; e)avizarea şi aprobarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege, conform prevederilor art. 38; f)propunerea spre aprobare a modificărilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în vigoare de către autorităţile locale fără reluarea procedurii privitoare la avizarea acestora, conform prevederilor art. 25, 37 şi 56; g)iniţierea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii care nu au autorizaţie de construire sau nu respectă prevederile autorizaţiei de construire, conform prevederilor art. 561; h)neîndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform prevederilor art. 35; i)nerespectarea termenelor privitoare la promovarea documentaţiilor spre aprobare, conform prevederilor art. 56; j)nerespectarea prevederilor privitoare la informarea şi consultarea populaţiei, conform prevederilor art. 57-61; k)neemiterea hotărârii de aprobare sau respingere a documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform prevederilor art. 56, ca urmare a neincluderii pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu judeţean/local; l)neluarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform prevederilor art. 64; m)aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la documentaţiile de urbanism aprobate; n)semnarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism care conţin date eronate, dacă nu intră sub incidenţa legii penale, conform prevederilor art. 38; o)nerealizarea demersurilor de elaborare a planurilor de urbanism zonale cu caracter obligatoriu prevăzut de lege, conform prevederilor art. 47; p)nerealizarea demersurilor de elaborare sau actualizare a planului de amenajare a teritoriului judeţean sau a planului urbanistic general, conform prevederilor art. 42 şi 46. 26. Articolul 631 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 631 Contravenţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a)de la 20.000 lei la 50.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a), j), k), l), o), p); b)de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. b)-i); c)de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. m) şi n); 27. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 64(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 28. La articolul 64, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) Hotărârea privind aprobarea unei documentaţii de urbanism, adoptată cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulată de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea hotărârii poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect sau de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în urma activităţii proprii de control.(4) Odată cu introducerea acţiunii se poate solicita instanţei judecătoreşti şi suspendarea certificatelor de urbanism şi/sau autorizaţiilor de construire subsecvente documentaţiei de urbanism, precum şi a actelor administrative deja emise în baza documentaţiei astfel aprobate. 29. La articolul 65, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) În situaţia suspendării/anulării aplicării planului urbanistic general prin hotărâre judecătorească, pot fi autorizate fără elaborarea unui plan urbanistic zonal, cu respectarea Regulamentului general de urbanism, lucrări de intervenţii în primă urgenţă, lucrări de consolidare, restaurare, conservare, reparare a construcţiilor, instalaţiilor şi căilor de comunicaţii, fără modificarea caracteristicilor acestora şi a indicatorilor urbanistici. 30. La anexa nr. 2, expresia „ Zonă protejată " şi definiţia acesteia, aflată după expresia „Unitate teritorială de referinţă (UTR)", se modifică după cum urmează: Zonă protejată - zonă coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe, înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantaţii şi care sunt stabilite prin lege sau documentaţii de urbanism specifice aprobate.
Articolul IIÎn cuprinsul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" şi „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", sintagma „aviz de oportunitate" se înlocuieşte cu sintagma „aviz de iniţiere" şi sintagma „Ministerul Culturii prin serviciile judeţene" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz". Articolul IIIÎn cuprinsul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „arhitect-şef" se înlocuieşte cu sintagma „arhitect-şef/urbanist-şef". Articolul IVAvizele de oportunitate emise în condiţiile legii anterior aprobării prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru documentaţii deja iniţiate, aflate în curs de elaborare şi avizare sau propuse spre aprobare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi păstrează valabilitatea şi se consideră avize de iniţiere. Articolul VÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu consultarea ministerelor cu competenţe de avizare, va elabora şi aproba prin ordin norme procedurale şi conţinutul standardizat al documentaţiilor necesare avizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului, de urbanism. Articolul VILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VII Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (21 ) se modifică şi va avea următorul cuprins: (21 ) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu obţinerea certificatului de urbanism eliberat pentru executarea lucrărilor de construire, în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a)emiterea certificatului de urbanism; b)emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c)notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; d)emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e)elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; f)depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente; g)emiterea autorizaţiei de construire. 2. La articolul 2 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot emite autorizaţii de construire şi fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau documentaţii de urbanism, după caz, pentru: 3. La articolul 2 alineatul (4), litera a^1) se modifică şi va avea următorul cuprins: a^1) lucrări de amenajare şi schimbare de destinaţie a spaţiilor aferente subsolurilor, podurilor, mansardelor, în volumul existent al clădirii, fără modificări aduse la dimensiunile exterioare iniţiale ale construcţiei; 4. La articolul 2 alineatul 4, după litera a^3) se introduce o nouă literă, litera a^4) , cu următorul cuprins: a^4) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora, precum şi lucrări de întreţinere sau reparare privind conductele subterane care transportă gaze naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre, amplasate în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor. 5. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; 6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), precum şi pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv a echipamentelor componente, în măsura în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 7. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale; 2. pentru toate categoriile de construcţii prevăzute de lege a fi executate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, dacă legea nu dispune altfel; 3. pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele individuale şi anexele gospodăreşti, branşamente şi împrejmuiri ale acestora, prevăzute de lege a fi executate în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale care nu au la nivelul structurii de specialitate a primarului niciun angajat funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii care îndeplineşte condiţiile de formare profesională prevăzute de lege; 4. pentru comunele şi oraşele pe al căror teritoriu există staţiuni turistice sau monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial ori monumente istorice clasate în grupa A potrivit legii, în condiţiile în care la nivelul primăriilor comunelor nu există niciun angajat funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii care îndeplineşte condiţiile de formare profesională prevăzute de lege, iar la nivelul oraşelor în condiţiile în care nu este ocupat postul de arhitect-şef/urbanist-şef potrivit legislaţiei în vigoare; 5. la căile de comunicaţii de interes judeţean. 8. La articolul 4 alineatul (1) litera e), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedura de clasare potrivit legii, precum şi cele din zonele de protecţie ale acestora, definite conform legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef/urbanistului-şef al judeţului. 9. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11 ) şi (12 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia unităţilor administrativ-teritoriale unde este organizată comisia de acord unic, avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se pot obţine direct de către autorităţile administraţiei publice locale prin intermediul ghişeului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii însoţită de documentaţiile de avizare specifice, depuse în format tipărit şi electronic. Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu poate fi obţinut prin intermediul comisiei de acord unic şi al ghişeului unic. (12 ) Avizele solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării investiţiei, fiind interzisă solicitarea de avize care nu au relevanţă în raport cu obiectul acesteia. 10. La articolul 6, după alineatul (31 ) se introduce un nou alineat, alineatul (32 ) , cu următorul cuprins: (32 ) În cazul emiterii certificatului de urbanism în format electronic, semnatarii prevăzuţi la alin. (3) vor utiliza semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu condiţia ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată şi semnătura olografă. 11. La articolul 7 alineatul (1), literele c) , d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D. sau Proiectul pentru autorizarea organizării execuţiei lucrărilor - P.O.E.; d)avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, după caz, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia, precum şi acordul vecinilor, în situaţiile expres prevăzute de actele normative şi reglementările tehnice în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ f)dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaţiei de construire. 12. La articolul 7, alineatele ( 2) - (5) , (51 ) , (8) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, se întocmeşte şi se semnează de către specialişti potrivit prezentei legi şi se verifică de verificatori atestaţi, potrivit legii.(3) În situaţia depunerii unei documentaţii de autorizare incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 10 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.(4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic de execuţie, inclusiv a detaliilor de execuţie, potrivit legii. Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 3 şi se adaptează de către operatorii economici care prestează în condiţiile legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei. (5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. Începerea lucrărilor se notifică de către beneficiar/investitor la autoritatea administraţiei publice emitente a autorizaţiei şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., inclusiv prin transmiterea înştiinţării în format electronic prin intermediul punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.(51 ) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport şi amenajările hidrotehnice, autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 24 de luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(8) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor şi cu graficul de lucrări aferent, începând cu data începerii lucrărilor notificată către autorităţi. În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, durata de execuţie se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(21) Autorizaţia de construire şi anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire stabilită potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz. 13. La articolul 7, după alineatul (52 ) se introduce un nou alineat, alineatul (53 ) , cu următorul cuprins: (53 ) Investitorul are obligaţia să depună la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., odată cu înştiinţarea, în format electronic, proiectul tehnic de execuţie complet însoţit de referatele de verificare, proiect care se introduce în registrul naţional al construcţiilor. 14. La articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81 ) , cu următorul cuprins: (81 ) Investitorul are obligaţia ca la începerea lucrărilor să monteze pe amplasamentul investiţiei, la loc vizibil, panoul de identificare al acesteia. 15. La articolul 7, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:(20) Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii:a)să stabilească, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/ acordurilor, precum şi lista altor documente şi condiţii specifice necesare, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice competente pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu; b)să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete. Prin excepţie, avizul Ministerului Culturii sau al structurilor deconcentrate ale acestuia se emite în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentaţiei specifice complete, iar autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va emite punctul de vedere/actul administrativ în conformitate cu legislaţia specifică; c)să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate, conţinute de documentaţiile solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui conţinut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevăzut la lit. b); d)să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate, conţinute de documentaţiile solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevăzute prin certificatul de urbanism emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui conţinut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului prevăzut la lit. b); e)să ofere posibilitatea ca documentaţia şi răspunsul privind avizarea acesteia să poată fi transmise în sistem electronic; f)în cel mult 10 zile de la primirea documentaţiei să transmită solicitantului, în scris şi prin poşta electronică doar în situaţia în care acesta şi-a declarat adresa de corespondenţă electronică, dacă sunt necesare completări la documentaţia transmisă; 16. La articolul 7, alineatul (201 ) se abrogă. 17. La articolul 7, după alineatul (201 ) se introduc patru noi alineate, alineatele ( 202 )-( 205 ), cu următorul cuprins: (202 ) Avizele/Acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării investiţiilor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz. (203 ) În cazul avizelor care nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într-o comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 10 zile prevăzută la alin. (20) lit. f) nu este permisă. (204 ) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport şi amenajările hidrotehnice, şi proiectele din domeniul energetic declarate de importanţă naţională, în sensul Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, să emită avizele/acordurile pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiţii, şi memoriului tehnic, care vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier. (205 ) Fac excepţie de la prevederile alin. (204) autorităţile competente pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate cu legislaţia specifică. 18. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 73 , cu următorul cuprins: Articolul 73 În vederea îndeplinirii atribuţiilor cu privire la control şi disciplina în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, prevăzute de lege, autorităţile administraţiei publice emitente a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire comunică inspectoratului judeţean în construcţii, precum şi structurii de specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului de la nivel judeţean, în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna anterioară, următoarele documente, în format tipărit şi în format electronic: a)lista planurilor urbanistice aprobate, bază pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizării construcţiilor; b)lista anunţurilor de începere a execuţiei lucrărilor de construcţii; c)lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite; d)lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise sau prelungite; e)lista proceselor-verbale de recepţie, întocmite potrivit legii. 19. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă. 20. La articolul 11 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)modificări de compartimentare nestructurală realizate din materiale demontabile; 21. La articolul 11 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o) , cu următorul cuprins: o)introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinaţie, precum şi introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice interioare existente. 22. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maxim 5 mp, care nu cauzează congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, precum şi lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea. 23. La articolul 11, după alineatul (23 ) se introduc trei noi alineate, alineatele ( 24 )-( 26 ), cu următorul cuprins: (24 ) Lucrările pentru amplasarea de tonete pupitre acoperite sau închise, prevăzute la alin. (2), vor fi realizate în conformitate cu hotărârea consiliului local privind Regulamentul pentru organizarea comerţului stradal şi condiţiile în care această activitate este permisă fără o autorizaţie de construcţie, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate. (25 ) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări geofizice de cercetare şi prospecţiune a potenţialului petroligen, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului: prospecţiuni seismice, vibrare controlată, prospecţiuni gravimetrice, prospecţiuni magnetometrice, prospecţiuni geoelectrice, prospecţiuni radiometrice, teledetecţie, în condiţiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcţii. (26 ) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează materialul, forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, precum şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate. 24. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e), j) şi n), se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire. 25. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect sau de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în urma activităţii proprii de control. 26. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) , cu următorul cuprins: (4) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile din extravilan este permisă exclusiv pentru construcţiile speciale, căile ferate, infrastructura rutieră, suprafeţe de mişcare aeroportuare, căi navigabile, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, realizarea de surse de apă, construcţiile agricole, infrastructura aferentă reţelelor de comunicaţii electronice, centrale şi capacităţi energetice pentru producerea de energie din surse regenerabile şi altele asemenea, cu respectarea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi realizarea planurilor parcelare aferente avizate de primărie şi recepţionate de oficiul de cadastru, în condiţiile legii. În această categorie nu pot fi incluse construcţiile de locuinţe, case de vacanţă, pensiuni, garaje sau alte construcţii sau amenajări cu caracter permanent.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), construcţiile speciale se autorizează potrivit prevederilor art. 43 lit. a). 27. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează astfel:a)executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, dar nu mai mult de cinci ori valoarea taxei de autorizare prevăzută de lege pentru respectiva investiţie; b)executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire, în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în raport cu clasa de importanţă a construcţiei şi gravitatea faptei în raport cu impactul asupra vecinătăţilor; c)aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate, se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; d)menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate, în situaţia în care afectează domeniul public, ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în raport cu perioada de depăşire a termenului şi impactul generat; e)neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază, se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; f)neîndeplinirea obligaţiei de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii, prevăzuţi la art. 71 alin. (2), la desfiinţarea acestora se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei; g)neafişarea panoului investiţiei se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; h)împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; i)neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (53), se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; j)emiterea certificatelor de urbanism cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei; k)neemiterea autorizaţiilor de construire şi a avizelor în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1), precum şi neemiterea avizelor/acordurilor în termenele prevăzute la art. 7 alin. (20), se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei; l)se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:1. în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare; 2. în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii; 3. în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu reglementările urbanistice în vigoare, cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau/şi care nu sunt întocmite de specialişti şi verificate potrivit legii sau/şi care nu respectă normele de proiectare în vigoare; 4. în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare; 5. în lipsa extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi; 6. în regim de urgenţă/în primă urgenţă pentru alte cazuri decât cele prevăzute de lege; 7. în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege; m)neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3), se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei; n)neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. la controlul anterior cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei; o)refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000; p)neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 40.000 lei, în raport cu clasa de importanţă a construcţiei şi cu valoarea investiţiei; r)neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 73 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; s)nedepunerea la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. a proiectului tehnic de execuţie, conform art. 7 alin. (53), se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei. 28. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă. 29. La articolul 27, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Arhitectul-şef/urbanistul-şef al judeţului şi organele de control din compartimentul de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor, constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), h), i) şi p) pe teritoriul administrativ al judeţului.(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. g), j), k), l)-n) şi r) se constată şi se sancţionează şi de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale/poliţia locală ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. g), j), k), l)-n) şi q) şi aplicarea sancţiunilor se fac numai de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.. 30. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ) , cu următorul cuprins: (41 ) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) - f), h) i) şi p) şi aplicarea sancţiunilor se fac şi de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 31. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., pe întreg teritoriul ţării, care dispune măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, atunci când se constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic de execuţie ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. Odată cu dispunerea măsurii de oprire a executării lucrărilor se dispun şi măsuri de conservare a lucrărilor deja executate, pe cheltuiala investitorului. 32. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) controlul statului privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se realizează concomitent controlului statului privind urbanismul, inclusiv prin verificarea demersului de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism care fundamentează emiterea autorizaţiei de construire şi verificarea legalităţii emiterii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. 33. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31 Dreptul de a aplica amenzile prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei. 34. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii sunt obligate să permită accesul în şantier al organelor de control abilitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum şi în domeniul calităţii în construcţii. De asemenea, sunt obligate să prezinte la control proiectul tehnic întocmit potrivit legii, precum şi toate documentele şi actele solicitate de către organele de control. 35. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Odată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi cota prevăzută la art. 30 alin. (1) şi vor prezenta comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, în vederea admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor, documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., care să certifice că au fost confirmate plăţile efectuate în vederea regularizării acestei cote. 36. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. 37. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 38. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul VIII(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile emitente ale autorizaţiilor, constituie şi gestionează registrul naţional al construcţiilor, bancă de date ce se actualizează lunar, cuprinzând toate lucrările publice şi construcţiile autorizate care se realizează din fonduri publice sau private, cu excepţia construcţiilor speciale autorizate de instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.(2) Structura registrului naţional al construcţiilor, procedurile necesare constituirii şi actualizării acesteia se vor aproba prin ordin al ministrului de resort.(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., Instituţia arhitectului-şef/urbanistului-şef şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară vor avea acces la registrul naţional al construcţiilor constituit în conformitate cu prevederile alin. (1). Articolul IXComunicarea între consiliile judeţene/primării şi autorităţile emitente de avize poate fi realizată electronic, utilizându-se semnătura electronică, potrivit legii, cu condiţia ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată şi semnătura olografă. Articolul XÎn vederea simplificării procedurilor administrative, a reducerii costurilor şi a respectării obligaţiilor ce derivă din strategia pentru agenda digitală la nivel european şi naţional, se instituie următoarele obligaţii: a)toţi emitenţii de avize au obligaţia să primească documentaţiile de avizare în format electronic, cu semnătura electronică a specialiştilor, potrivit legii, cu condiţia ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată şi semnătura olografă; b)autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura măsurile necesare înscrierii acestora în portalul aferent punctului de contact unic electronic, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, şi de a primi documentaţiile pentru emiterea certificatelor de urbanism, pentru prelungirea acestora şi pentru prelungirea autorizaţiilor de construire/ desfiinţare, precum şi pentru emiterea avizelor/acordurilor şi certificatelor în format electronic, online, condiţionată de semnarea prin semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi abrogare a Directivei 1999/93/CE, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar, a documentaţiilor, prin intermediul portalului, după cum urmează:1. consiliile judeţene şi consiliile locale ale municipiilor - în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 2. consiliile locale ale oraşelor - în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă: 3. consiliile locale ale comunelor care au structuri de specialitate organizate în condiţiile legi şi exercită competenţe de autorizare a lucrărilor de construcţii - în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; c)actele emise în format electronic vor fi emise şi în format tipărit. În cazul emiterii sau imprimării pe hârtie a documentului cu semnătură electronică calificată sau avansată se va adăuga şi semnătura olografă a emitenţilor; d)în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a asigura măsurile necesare primirii tuturor documentaţiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare în format electronic, online, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010. Articolul XISolicitările de eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi avizelor/acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii depuse înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi soluţionate potrivit prevederilor legale în vigoare la data înregistrării acestora de către autorităţile publice/instituţiile publice/operatorii economici competente/competenţi. Articolul XIIÎn cuprinsul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". Articolul XIIIÎn cuprinsul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „arhitect-şef" se înlocuieşte cu sintagma „arhitect-şef/urbanist-şef", sintagma „documentaţie tehnică - D.T." se înlocuieşte cu sintagma „proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare". Articolul XIVNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 17 martie 2016, şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 şi 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se vor actualiza în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul XV(1) Certificatele de urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea, iar autorizaţiile de construire vor fi emise de autorităţile emitente ale certificatelor, cu excepţia situaţiei în care nu sunt îndeplinite condiţiile cu privire la existenţa structurii de specialitate organizată potrivit legii, caz în care autorizaţiile vor fi emise potrivit prezentului act normativ. (2) În cazul în care competenţele de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare se modifică în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în intervalul scurs de la emiterea certificatului de urbanism până la solicitarea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, autoritatea publică ce primeşte competenţele de emitere va putea emite autorizaţia de construire în baza certificatului de urbanism deja eliberat, aflat în valabilitate. (3) Operaţiunile legate de transferul documentelor şi documentaţiilor prevăzute de lege între cele două autorităţi, respectiv reglementarea relaţiilor cu solicitanţii, sunt în sarcina şi responsabilitatea autorităţilor implicate. În cazul în care autoritatea care a dobândit noile competenţe de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare nu poate confirma certificatul de urbanism emis de prima autoritate publică, din motive ce ţin de conţinutul incomplet al certificatului de urbanism, de cuprinderea de date eronate în conţinutul acestuia sau de neconformitatea unor date din conţinut cu prevederile legislaţiei modificate între timp şi în vigoare la data transmiterii certificatului de urbanism între cele două autorităţi, autoritatea publică ce primeşte certificatul de urbanism poate emite un nou certificat de urbanism care îl va înlocui pe cel anterior, urmând ca procedurile de avizare şi autorizare să se desfăşoare în baza noului certificat de urbanism. Articolul XVI Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul culturii, Corina Şuteu Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Delia Popescu Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul energiei, Victor Vlad Grigorescu Ministrul transporturilor, Petru Sorin Buşe Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul apărării naţionale, Mihnea Ioan Motoc Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991) A. Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. I. Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

clima şi fenomenele naturale specifice;

geologia şi seismicitatea;

categoria de importanţă a obiectivului.2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de: arhitectură;

structură;

instalaţii;

dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;

amenajări exterioare şi sistematizare verticală.2.3. Date şi indicatori urbanistici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare: suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

volumul construcţiilor;

procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor. II. Piese desenate 1. Planuri generale 1.1 Plan de încadrare în teritoriu plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:• imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz; • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele 3 dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea); • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale, în situaţia în care declivitatea terenului este mai mare de 10%; • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii. 1.3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare. 2. Planşe pe specialităţi 2.1. Arhitectura Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;

planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;

toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.2.2. Structura 2.2.1. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva: modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;

măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.2.2.2. Proiect de structură 2.3. Instalaţii 2.3.1. Schemele instalaţiilor Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. B. Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D. I. Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;

descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;

fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.II. Piese desenate 1. Plan de încadrare în teritoriu planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.2. Plan de situaţie a imobilelor planşa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; • modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; • plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare. Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz. 3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 -- care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente: planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;

principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;

toate faţadele.În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, denumirea investiţiei, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. C. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR P.O.E. P.O.E. este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează: I. Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu Acesta va cuprinde: descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;

asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;

asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;

precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;

precizări privind protecţia muncii.Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construcţii, după caz. II. Piese desenate Plan general a)la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; b)la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Legea nr. 50/1991) PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE conţinutul-cadru - Capitolul I A. Părţi scrise I. Memoriu tehnic general 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Amplasament 1.3. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, actul administrativ prin care a fost aprobat, în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 1.4. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, ordonatorul principal de credite 1.5. Investitorul 1.6. Beneficiarul investiţiei 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic 2. Particularităţi ale amplasamentului a)descrierea amplasamentului; b)topografia; c)clima şi fenomenele naturale specifice zonei; d)geologia, seismicitatea; e)devierile şi protejările de utilităţi afectate; f)sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; g)căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; h)căile de acces provizorii; i)prezenţa pe amplasament a unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural.3. În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice şi instalaţii specifice se vor prezenta informaţiile relevante. 4. Modul în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii obiectivului de investiţii, din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile. 5. În cazul investiţiilor privind monumentele istorice sau imobilele amplasate în zone construite protejate se vor prezenta concluziile studiilor de fundamentare specifice (studiu istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv, de raportul de cercetare arheologică preventivă, după caz). II. Memorii tehnice pe specialităţi 1. Memoriu de arhitectură: conţine descrierea lucrărilor de arhitectură cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii; 2. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii; 3. Memorii corespondente specialităţilor instalaţii cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii; 4. Memorii corespondente domeniilor peisagistică şi spaţii verzi, după caz. III. Breviare de calcul Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate. IV. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, precum şi pentru cele finanţate din fonduri private, după caz: 1. Liste cu cantităţi de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: a)centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv; b)centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte; c)listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări; d)listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări; e)fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări; f)listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).2. Graficul general de realizare a investiţiei publice, după caz Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. B. Părţi desenate Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din: 1. Planuri generale 1.1. Plan de încadrare în zonă planşă de încadrare în zonă a lucrării, pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei - planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial , întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi; cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.); denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.1.3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 2. Planşe pe specialităţi 2.1. Arhitectură Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect arhitectura clădirii, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură. Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor; planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile; secţiuni caracteristice, minimum două - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate; toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat; în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.2.2. Structura Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 2.2.1. Planul de săpătură cu reprezentarea soluţiilor tehnice de sprijinire 2.2.2. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva: modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.2.2.3. Detalii de fundaţii 2.2.4. Proiect de structură complet, inclusiv cu secţiuni şi descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul 2.3. Instalaţii Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 2.3.1. Schemele instalaţiilor şi branşamente Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic 2.5. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice Vor cuprinde, după caz, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: • planşe de ansamblu; • scheme ale fluxului tehnologic; • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 2.6. Planşe de dotări, după caz Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: • piese de mobilier; • elemente de inventar gospodăresc; • dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; • dotări necesare securităţii muncii; • alte dotări necesare în funcţie de specific. 2.7. Planşe de amenajare peisageră pentru lucrări având ca obiect amenajări de: spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement: • planşele cuprinzând releveul vegetaţiei existente pe paliere de vegetaţie şi tipuri de elemente compoziţionale, după caz; • planul privind propunerea de amenajare; • planuri privind extragerile şi înlocuirile propuse în cazul vegetaţiei lemnoase, vegetaţia nou-plantată pe toate palierele de vegetaţie cu indicaţii privind speciile şi standardele pentru materialul săditor ce urmează a fi plantat. Fiecare planşă prezentată în cadrul lit. B „Părţi desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. C. Detalii de execuţie Detaliile de execuţie sunt obligatorii la executarea lucrărilor de construcţii şi sunt elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. În funcţie de complexitatea proiectului şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel). Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri: a)detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant; b)detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii acestora; c)detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora. Capitolul IIProiectul tehnic de execuţie a lucrărilor de desfiinţare cuprinde: Secţiunea IPiese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice; descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva; fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii; descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare; precizări cu privire la protejarea monumentelor istorice, după caz.2.2. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism. Secţiunea IIPiese desenate 1. Plan de încadrare în teritoriu Planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz. 2. Plan de situaţie a imobilelor Planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz. 3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac, şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente: planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz; toate faţadele.În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.SmartCity5

COMENTARII la OUG 100/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 100 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu