E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (11) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.10 din 27.02.2013

pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 28 februarie 2013SmartCity1

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte plata despăgubirilor acordate potrivit Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2006, având în vedere necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind plata despăgubirilor acordate potrivit Legii nr. 9/1998, republicată, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, se face în tranşe anuale egale, eşalonat pe o perioadă de 10 ani, începând cu anul următor datei emiterii titlului de plată. Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 20.000 lei.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi titlurilor de plată emise şi neachitate integral până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata tranşelor se face începând cu 1 ianuarie 2014.
(3) Prin titlu de plată se înţelege hotărârea comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2006, respectiv decizia de plată emisă de către vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006.(4) Sumele acordate cu titlu de despăgubiri în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează prin aplicarea indicelui preturilor de consum aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare celei în care a fost emis titlul de plată şi sfârşitul lunii anterioare datei plăţii efective a fiecărei tranşe.
Articolul II(1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 analizează şi soluţionează cererile de acordare a compensaţiilor, rămase nesoluţionate, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În această perioadă comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 au obligaţia să comunice solicitanţilor ale căror dosare nu au fost soluţionate încă modificările aduse legii.(2) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Articolul IIILegea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Prejudiciul rămas neacoperit se determină prin calcularea diferenţei dintre valoarea bunurilor abandonate în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria de la 7 septembrie 1940, dobândite în proprietate cu orice titlu, şi valoarea bunurilor dobândite în România după anul 1940 cu titlu de despăgubire, inclusiv prin Reforma Agrară şi prin contractele de vânzare-cumpărare încheiate între colonişti şi statul român prin Oficiul Naţional al Colonizării după data de 7 septembrie 1940, pentru care statul român nu a mai perceput sumele datorate de aceştia, ca urmare a Decretului nr. 553/1953 pentru anularea sumelor datorate de coloniştii evacuaţi din Dobrogea de Sud şi reaşezaţi în alte părţi, reprezentând preţul terenurilor şi construcţiilor ce li s-au atribuit pe bază de contracte. 2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Compensaţiile acordate cetăţenilor români îndreptăţiţi se suportă din bugetul de stat, iar plăţile către persoanele fizice se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 3. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. Articolul IVLegea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) De prevederile prezentei legi beneficiază foştii proprietari, moştenitorii legali ai acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv, sau moştenitorii testamentari ai acestora, dacă au la data formulării cererii cetăţenia română. Dovada calităţii de moştenitor se face prin certificatul de moştenitor, prin certificatul de calitate de moştenitor sau prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se atestă calitatea de moştenitor. 2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Persoanele îndreptăţite vor depune cereri proprii, până la data de 1 mai 2007, la comisiile constituite în cadrul prefecturilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Cererile trebuie însoţite de acte doveditoare, certificate de autorităţi, care pot fi completate cu declaraţii autentificate. 3. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă. Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a)art. 10 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006; b)art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 22 martie 2004; c)art. 38 alin. (5) şi (6) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; d)art. 2 alin. (4) şi (5) , precum şi art. 18 alin. (5) şi (6) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.120/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 5 septembrie 2006, cu modificările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, George Băeşu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe


SmartCity5

COMENTARII la OUG 10/2013

 
29.06.2013 18:18:39  Anonim  a scris :
braconioan@yahoo.com Ruşine mare pentru cel ce a scris aşa de urât. Acela nu poate fi numit om şi nici bolnav pshic, pentru a nu-i agrava boala. Dar pentru a-l determina pe acel individ, să-şi ceară scuze publicului, il rog să solicite anularea comentariului său, administaţiei de comentarii . România, are un singur exemplar de tipul comentatorului, dar care sper să înţeleagă că a greşit şi că în toată viaţa sa, nu va mai comenta sub formă pornografică . Ai tot respectul meu cel ce ai comentat, dacă crezi că eu te ajut şi nu-ţi doresc nici un rău. Succes în gânduri bune.
   
 
25.06.2013 14:39:02  Anonim  a scris :
Sa Suga Pula ponta Si Cu guvernul...
   
 
12.04.2013 15:02:36  Anonim  a scris :
Oameni buni, banii au fost dati,dar guvernantii i au folosit in alta parte.10 ani sa asteptam!mult unii mai invarsta nici nu mai apuca nici un ban.sa se fure mai putin si o sa aiba bani.S-au vazut votati si nu le mai pasa de despagubiri Rusine Ponta....tot comunist ai ramas.Dracu osa va mai voteze...
   
 
12.04.2013 14:58:06  Anonim  a scris :
Ponta = mincinos 10 ani foarte mult.
   
 
11.04.2013 08:30:11  Anonim  a scris :
sa va fie rusine mincinosilor
   
 
09.04.2013 19:39:51  Anonim  a scris :
09.04.2013 Nu a-ti rezolvat nimic pina acum ,pentru cei indreptatiti si care au acte legale de proprietate. Veniti acum cu tot felul de modificarii si anulari de acte care nu au fost cerute in momentul intocmirii dosarului.Titulara dosarului in asteptarea rezolvarii acestei probleme a murit.De unde eu mostenitorul legal, sa scot niste acte "inscrisuri", care sa probeze unde a fost initial integistrata refugiata cind a venit in Romania? Toti acolii PUTERII au obtinut propietati care nu le apartineau de fapt,cu tot felul de "acte" masluite,iar eu cu acte de propietate in regula cu bunica ascunsa, de vecinii din Basarabia ,in pivnita pentru a nu fi exilata in Siberia ,nu pot sa recuperez despagubirea.Asteptati probabil ca sa piara toti care au dreptul de revendicare .Intre timp nu este exclus ca sa mai scoateti ceva normative noi (grupa sangvina,locul de nastere acasa sau la spital cu certificarea de catre 2 martori,cu ce mijloc de transport s-a refugiat ,etc.)RUSINE!RUSINE!
   
 
09.04.2013 19:39:49  Anonim  a scris :
09.04.2013 Nu a-ti rezolvat nimic pina acum ,pentru cei indreptatiti si care au acte legale de proprietate. Veniti acum cu tot felul de modificarii si anulari de acte care nu au fost cerute in momentul intocmirii dosarului.Titulara dosarului in asteptarea rezolvarii acestei probleme a murit.De unde eu mostenitorul legal, sa scot niste acte "inscrisuri", care sa probeze unde a fost initial integistrata refugiata cind a venit in Romania? Toti acolii PUTERII au obtinut propietati care nu le apartineau de fapt,cu tot felul de "acte" masluite,iar eu cu acte de propietate in regula cu bunica ascunsa, de vecinii din Basarabia ,in pivnita pentru a nu fi exilata in Siberia ,nu pot sa recuperez despagubirea.Asteptati probabil ca sa piara toti care au dreptul de revendicare .Intre timp nu este exclus ca sa mai scoateti ceva normative noi (grupa sangvina,locul de nastere acasa sau la spital cu certificarea de catre 2 martori,cu ce mijloc de transport s-a refugiat ,etc.)RUSINE!RUSINE!
   
 
05.04.2013 10:55:29  Anonim  a scris :
RUSINE, statul bulgar a platiti despagubiri pentru bunurile pe care le-au avut colonistii romani, unde sunt banii ? legea 9 nu este de felul 290 si 393, e pe bani, ce sa mai vorbim de actualizarea sumelor datorate de statul roman incepand din 1998, macar ?, ati omarat oamenii umbland dupa acte si au crezut in aplicarea administrativa a legii 9, dupa 15 ani le spuneti ca vor primii banii in urmatorii 10, au platit avocati si executori, ca si aici pluteste suspiciunea ca nu se puteau incasa banii numai prin executori, de ce oare, si numai NISTE executori ?????, oug trebuie atacat ca NECONSTITUTIONAL macar pe legea 9/1998 asteptam OUG cu esalonarea datoriilor cetatenilor fata de statul roman pe urmatorii 10 ani si cu calcularea dobanzilor si penalitatilor pentru aceste datorii cu indicelui preturilor sau rata inflatiei, de unde dobanzile si penalitatile colosale si titlul executoriu in favoarea statului roman de a doua zi dupa inregistrarea datoriei ? cine e statul asta mult mai egal fata de cetatenii lui egali ? RUSINE, luati de sub scaunul lui isarescu si platiti-va datoriile fata de cetateni, nu va imprumutati pe spatele nostru pentru nu stim ce ca sa platim 10 generatii, ca sa tineti euro ?, ma p-- pe el euro ce treaba am eu, pe mine ma platiti in euro ?, noi avem energie, gaze si petrol si acum avem si energie din vant si soare pe banii nostri, nu avem nevoie de euro, sa stimulati capitalul romanesc sa nu se mai duca in cipru, sa faceti locuri de munca ca va ajunge 16 si 24% din banii nostri munciti, ce mai vreti ? RUSINE
   
 
01.03.2013 22:36:25  Anonim  a scris :
De-asta v-am votat? Sa va bateti joc de noi? Pai nu va ganditi ca suntem deja in procedura de executare silita? Halal voua, guvernantii nostri! Sa dea Dumnezeu de atata bine sa aveti si voi, asa cum ne dati noua banii cu taraita! De ce nu ati intervenit atunci cand samsarii au cumparat drepturile litigioase si intr-un timp record au obtinut banii de la ANRP? Ati stiut sa sariti la gatul vechii guvernari atunci cand aveau in proiect o astfel de ordonanta si v-ati batut cu pumnii in piept ca tineti cu poporul roman si ca nu veti accepta niciodata o astfel de jignire la adresa celor care au de primit despagubiri! Si acum ce ati facut? Dupa arhicunoscuta metoda copy-paste ati schimabt doar semnaturile si ati lasat-o in varianta in care ati mostenit-o in faza de proiect de la vechea guvernare! Repet: sa va dea Dumnezeu atata sanatate cat ne scapati voi printre degete cu taraita banii la care suntem indreptatiti si pe care ii asteptam de 10 ani, asta dupa ce Comisiile judetene s-au cacait pana au solutionat dosarele iar instantele ne-au dat termene de 1 an. Si nu am decat sa le urez sanatate mostenitorilor in varsta de peste 80 de ani. Si viata lunga...sa mai traiti macar inca 10 ani!
   
 
01.03.2013 13:08:23  Anonim  a scris :
10/2013 este o jignire ,o umilinta pe care guvernul a dat-o unor oameni,majoritatea lor de varsta a 3-a,care au suferit si au muncit.,,saracia"tarii se datoreaza coruptiei la nivel inalt,a celor care au dat pe nimic bogatiile tarii, care au distrus indusria,agricultura,pa- durile,care s-au imbogatit peste noapte,care au imprumutat bani de la camatarii europei fara asentimentul poporului si care acum duc o viata de lux.N-am vazut nici o avere ,,ilicita"nici cofiscata,nici un vinovat.Oare se stie cati avocati au cerut comisioane de la 10% la50%,pen- tru obtinerea despagubirilor?La 50% comision plata pe loc-oare cam isi recuperau baniide la ANRP? Doar ANRP a recunoscut ca platile s-au facut aleatoriu.ALEATORIU ?????
   
12
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 10/2013
Legea 393 2006
privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924
Hotărârea 1120 2006
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 286 2004
pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Legea 290 2003
privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Hotărârea 753 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
Legea 9 1998
privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu