Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 1 din 13 octombrie 1994

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 294 din 18 octombrie 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    La venituri, comparativ cu nivelurile prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, se aproba urmatoarele influente:

                                                     - miliarde lei -
                                                     -----------------
    VENITURI - TOTAL                                        -  56,2
    1. Venituri curente                                     -  59,1
    a) venituri fiscale                                     - 395,8
       din care:
       - impozite directe                                   -  27,0
       - impozite indirecte                                 - 368,8
    b) venituri nefiscale                                   + 336,7
    2. Venituri din capital                                 +   2,9
    Art. 2
    La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevazute in Legea nr. 36/1994, se aproba urmatoarele influente:

                                                       - miliarde lei -
                                                       -----------------
  CHELTUIELI - TOTAL                                      - 180,6
  din care:
  1. Cheltuieli curente                                   - 187,9
    1.1. Cheltuieli de personal                           + 109,2
    1.2. Cheltuieli materiale si servicii                  + 34,3
    1.3. Subventii si transferuri                         - 104,8
      1.3.1. Subventii pentru institutii publice            - 0,9
      1.3.2. Subventii pe produse si activitati            + 36,4
      1.3.3. Subventii pentru acoperirea diferentelor
             de pret si tarif                             - 178,6
      1.3.4. Prime acordate producatorilor agricoli        - 87,1
      1.3.5. Transferuri                                  + 125,4
    1.4. Dobanzi aferente datoriei publice                - 242,8
    1.5. Sume prevazute in pozitii globale ca rezerve      + 16,2
   2. Cheltuieli de capital                                + 16,9
   3. Imprumuturi                                           - 3,9
    3.1. Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor
         obiective aprobate prin conventii bilaterale
         si acorduri interguvernamentale                    - 3,9
  4. Rambursari de credite externe si plati de dobanzi
     si comisioane aferente acestora                        - 5,7
    4.1. Rambursari de credite externe                      + 4,8
    4.2. Plati de dobanzi si comisioane                    - 10,5

    Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta, includ si influentele din imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar.
    In cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1994, ordonatorii de credite pot asigura si plata premiilor anuale, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    In vederea incadrarii in nivelul cheltuielilor de personal pe anul 1994, incepand cu data de 1 noiembrie 1994 se amana ocuparea posturilor vacante existente in cadrul numarului mediu de personal finantat pe anul 1994, stabilit prin Legea nr. 36/1994, actualizat cu modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale, precum si a celor care devin vacante dupa aceasta data, cu exceptia organelor autoritatii judecatoresti si Ministerului Justitiei.
    Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele si lucrarile cuprinse in listele anexe la Legea nr. 36/1994 de catre ordonatorii principali de credite, corespunzator cu derularea procesului investitional. Listele de investitii astfel modificate se vor prezenta de catre ordonatorii principali de credite la bancile finantatoare, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Listele de investitii modificate, anexe la bugetele locale, se aproba de autoritatile publice locale cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Modificarea listelor de investitii in conditiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 36/1994 se poate efectua pana la 30 noiembrie 1994.
    Art. 3
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale prevazute in bugetul de stat pe anul 1994 se majoreaza cu suma de 163,4 miliarde lei pentru cheltuieli de personal si cu 32,6 miliarde lei pentru cheltuieli materiale si servicii si se diminueaza cu 4,0 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.
    In vederea incadrarii in noile niveluri aprobate pentru cheltuielile de personal in domeniile invatamantului si sanatatii, ministerele respective vor proceda la punerea in aplicare a programului de reforma in aceste domenii.
    Art. 4
    Cheltuielile pentru apararea tarii se diminueaza cu 18,4 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publica cu 42,2 miliarde lei.
    Art. 5
    Cheltuielile pentru autoritatile publice se diminueaza cu 56,0 miliarde lei, din care pentru:

                                                       - miliarde lei -
                                                       -----------------
    - Senat                                                  -  3,5
    - Camera Deputatilor                                     -  2,5
    - autoritatea judecatoreasca                             - 35,4
    - autoritatea executiva                                  - 13,9
    Art. 6
    Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majoreaza cu 31,3 miliarde lei, iar in structura se majoreaza cu 4,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 62,5 miliarde lei pentru cheltuieli materiale si servicii, 32,8 miliarde lei pentru cheltuieli de capital si se diminueaza cu 62,3 miliarde lei pentru subventii si transferuri.
    Pe actiuni economice, aceste influente se repartizeaza astfel:

                                                            - miliarde lei -
                                                            -----------------
  - industria extractiva, energetica, metalurgica, chimica
    si alte subramuri ale industriei                               + 68,6
  - agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator             -  4,8
  - transporturi si comunicatii                                    - 21,8
  - alte actiuni economice                                         - 10,7

    Sumele alocate pentru aplicarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli sunt de 560,5 miliarde lei.
    Art. 7
    Suma de 10,0 miliarde lei, prevazuta conform art. 20 lit. b) din Legea nr. 36/1994, pentru asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export acordate in anul 1994, se poate utiliza pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele pe termen scurt si mediu acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si de bancile comerciale in anii 1993 si 1994 pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Deficitul bugetului de stat pe anul 1994 se stabileste in suma de 1.754,0 miliarde lei.
    Sinteza modificarilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, pe anul 1994, este prezentata in anexa nr. 1.
    Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1994, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1994, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, modificate, precum si subventiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice la care finantarea cheltuielilor de functionare si investitii se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt prezentate in anexa nr. 3*).
-------------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 10
    Prevederile art. 23 din Legea nr. 36/1994 se modifica astfel: "In vederea respectarii deficitului bugetului de stat in limita aprobata, diferenta dintre creditele bugetare anuale, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanta, si creditele bugetare deschise pentru primele 10 luni din acest an se blocheaza in proportie de 50% . Aceste fonduri nu pot fi angajate si utilizate de catre ordonatorii principali de credite decat dupa deblocarea acestora cu aprobarea primului-ministru, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor, in functie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat.
    Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent urmatoarele cheltuieli: alocatiile de stat si alte ajutoare pentru copii, pensiile, ajutoarele si indemnizatiile acordate potrivit legii, bursele pentru elevi si studenti, cheltuielile de personal, dobanzile aferente datoriei publice, fondurile de rezerva prevazute in bugetul de stat, sumele destinate promovarii si sprijinirii exportului".
    Art. 11
    Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau altor cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amanate si de a propune anularea sau reducerea lor pentru majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
    Prin hotarare a Guvernului, economiile realizate in conditiile alineatului precedent se pot aloca Ministerului Industriilor pentru finantarea cheltuielilor de capital la obiectivul "Centrala Nuclearo-electrica Cernavoda - Unitatea 1", in vederea punerii in functiune a acestui obiectiv.
    Art. 12
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Limitele minime pe actiuni pentru asigurarea finantarii cheltuielilor materiale si a celor privind prestarile de servicii, cu exceptia medicamentelor si materialelor sanitare aferente unitatilor sanitare, precum si a cheltuielilor aferente actiunii de asistenta sociala, pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 13
    Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale se repartizeaza pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov potrivit anexei nr. 6, fiind prevazute cu afectatie speciala, astfel:
    - pentru asigurarea protectiei sociale vizand energia termica livrata populatiei, la care pretul cu ridicata al producatorilor cumulat cu tariful de distributie depaseste nivelul maxim al pretului de livrare stabilit pentru populatie, si numai pentru distributia aferenta energiei termice livrate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pentru populatie, precum si pentru asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban in comun, de calatori, potrivit dispozitiilor legale, care pot fi acoperite, in completarea, si din venituri proprii si din sume defalcate din impozitul pe salarii;
    - pentru cheltuielile de capital la obiectivele si lucrarile de investitii noi sau in continuare, de natura celor prevazute in anexa nr. 7 la Legea nr. 36/1994, integral sau in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele locale.
    Art. 14
    Prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 36/1994 se modifica astfel: "Sumele incasate din avansuri si din ratele lunare ale pretului pentru locuinte construite din fondurile statului si vandute persoanelor fizice care la data vanzarii-cumpararii aveau calitatea de chiriasi se varsa integral la bugetele municipiilor, oraselor sau comunelor pe teritoriul carora se afla situate locuintele respective, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat".
    Art. 15
    In vederea continuarii lucrarilor la autostrada Bucuresti-Fetesti si pentru realizarea programului contractat cu antreprenorii, Banca Nationala a Romaniei disponibilizeaza din profitul net realizat pe primul semestru al anului 1994 suma de 44 miliarde lei pe care o pune la dispozitia Ministerului Transporturilor pentru efectuarea platilor la lucrarile nedecontate, precum si a celor in curs de executie.
    De asemenea, Banca Nationala a Romaniei aloca din profitul net realizat in anul 1994 suma de 10,0 miliarde lei pentru urmatoarele cheltuieli:
    - procurarea unor materiale, piese de schimb si alte cheltuieli curente, precum si achizitionarea din import de aparatura si utilaje de catre Societatea Romana de Radiodifuziune, in suma de 4,0 miliarde lei;
    - continuarea unor lucrari de investitii social-culturale (camine, cantina studenteasca si sala de sport) de catre Academia de Studii Economice, in suma de 4,0 miliarde lei;
    - asigurarea fondurilor necesare aprovizionarii cu apa a municipiului Zalau, in suma de 2,0 miliarde lei.
    Banca Nationala a Romaniei aloca din profitul net realizat in anul 1994 suma de 77.438,9 milioane lei in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 1/1994 privind acoperirea financiara a unor cheltuieli ramase neregularizate prin preluarea lor la datoria publica interna, reprezentand restituiri de dobanzi platite de agentii economici la credite pentru investitii sistate, plata catre agentii economici a influentelor nefavorabile din modificarea cursului valutar, nealinierea preturilor de livrare interne la preturile modificate ale materiilor prime din import si restituiri de cheltuieli efectuate pentru productia in diferite stadii de executie destinata unor obiective de investitii sistate.
    Pentru asigurarea surselor necesare executarii lucrarilor agricole din toamna anului 1994, preluarii produselor agricole de baza de la producatori si constituirii stocurilor de produse agroalimentare necesare consumului populatiei in perioada toamna-iarna 1994-1995, se acorda credite cu dobanda bonificata. Suma aferenta dobanzii bonificate se suporta din profitul net realizat in anul 1994 de Banca Nationala a Romaniei in limita a 200 miliarde lei.
    Guvernul si Banca Nationala a Romaniei vor lua masurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi.
    Art. 16
    Veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificarile corespunzatoare, sunt redate in anexele nr. 7-12.
    Art. 17
    Pierderile provocate de actiunea negativa a factorilor naturali in anul 1994 asupra culturilor agricole vegetale se acopera din fondurile alocate cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si din soldul Fondului special pentru agricultura, existent la data prezentei ordonante, ce s-a constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993.
    Nivelul despagubirilor de care vor beneficia producatorii agricoli indiferent de natura proprietatii si forma de exploatare a terenurilor pe fiecare cultura calamitata in functie de cheltuielile efectuate, zonele calamitate, precum si metodologia de acordare se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 18
    Ordonatorii principali si secundari de credite, in termen de 10 zile de la data prezentei ordonante, vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3.
    In cadrul aceluiasi termen se vor aproba de catre Guvern bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1994, din subordinea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 19
    In anul 1994, ratele pentru datoria publica interna preluata in conditiile Legii nr. 7/1992, scadente pana la 31 decembrie, si dobanzile aferente se vor rambursa, respectiv plati, din sumele stabilite si aprobate cu aceasta destinatie de catre Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor pe care statul le detine la societatile comerciale.
    Art. 20
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor pentru a introduce modificarile aprobate prin prezenta ordonanta in bugetul de stat si in bugetele fondurilor speciale pe anul 1994, precum si modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 21
    Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta ordonanta.


               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

    ANEXA 1

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1994
                            - Sinteza -
                                                               - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                                     Program
                                    actualizat
                                   buget de stat
----------------------------------------------------------------------------
             0                           1
----------------------------------------------------------------------------
                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
  Credite            Influente           Program        Credite
  externe     -----------------------   rectificat      externe     Total
               Buget          Credite   buget de stat
              de stat         externe
----------------------------------------------------------------------------
    2            3            4         5=1+3           6=2+4        7=5+6
----------------------------------------------------------------------------
I. VENITURI - TOTAL                  9.863.731.000
            -56.200.000              9.807.531.000             9.807.531.000
 A. VENITURI CURENTE                 9.858.231.000
            -59.100.000              9.799.131.000             9.799.131.000
  1. VENITURI FISCALE                9.644.051.000
           -395.755.000              9.248.296.000             9.248.296.000
   1.1. IMPOZITE DIRECTE             4.599.760.000
            -26.985.000              4.572.755.000             4.572.775.000
   IMPOZITUL PE PROFIT               2.071.000.000
                                     2.071.000.000             2.071.000.000
   IMPOZITUL PE SALARII              2.469.675.000
            -39.300.000              2.430.375.000             2.430.375.000
Impozitul pe salarii - Total -       2.978.600.000
            122.000.000              3.100.600.000             3.100.600.000
Sume defalcate din impozitul pe
salarii pentru bugetele locale        -508.925.000
           -161.300.000               -670.225.000              -670.225.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE               59.085.000
            12.315.000                  71.400.000                71.400.000
Impozitul pe veniturile realizate
de persoanele fizice si juridice
nerezidente                              1.200.000
              2.800.000                  4.000.000                 4.000.000
Impozitul pe sumele din vanzarea
activelor societatilor comerciale
cu capital de stat                       6.000.000
                                         6.000.000                 6.000.000
Impozitul pe dividende la societatile
comerciale                              51.100.000
              8.900.000                 60.000.000                60.000.000
Impozitul pe profit obtinut din
activitati comerciale ilicite sau din
nerespectarea Legii privind protectia
consumatorilor                             750.000
                250.000                  1.000.000                 1.000.000
Alte incasari din impozite directe          35.000
                365.000                    400.000                   400.000
    1.2. IMPOZITE INDIRECTE          5.044.291.000
           -368.770.000              4.675.521.000             4.675.521.000
    ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE  1.207.577.000
           -190.680.000              1.016.897.000             1.016.897.000
Impozitul pe circulatia marfurilor      24.000.000
             11.000.000                 35.000.000                35.000.000
Accize                                 770.277.000
           -201.680.000                568.597.000               568.597.000
Impozitul pe titeiul din productia
interna si gaze naturale               413.300.000
                                       413.300.000               413.300.000
    TAXE VAMALE                        646.100.000
            -15.600.000                630.500.000               630.500.000
Taxe vamale de la persoane juridice    601.100.000
            -15.600.000                585.500.000               585.500.000
Taxe vamale si alte venituri incasate
de la persoane fizice prin unitatile
vamale                                  45.000.000
                                        45.000.000                45.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE             65.934.000
            81.066.000                 147.000.000               147.000.000
Majorari si penalitati de intarziere
pentru venituri nevarsate la termen     52.250.000
             62.750.000                115.000.000               115.000.000
Taxe pentru acordarea licentelor in
vederea practicarii jocurilor de noroc   6.000.000
              4.000.000                 10.000.000                10.000.000
Taxa asupra deplasarilor in strainatate  4.000.000
             16.000.000                 20.000.000                20.000.000
Alte incasari din impozite indirecte     3.684.000
             -1.684.000                  2.000.000                 2.000.000
    TAXA PE VALOAREA ADAUGATA        3.124.680.000
           -243.556.000              2.881.124.000             2.881.124.000
   2. VENITURI NEFISCALE               214.180.000
            336.655.000                550.835.000               550.835.000
      VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL
      BANCII NATIONALE A ROMANIEI       87.900.000
            280.000.000                367.900.000               367.900.000
      VARSAMINTE DIN PROFITUL NET
      AL REGIILOR AUTONOME              28.000.000
              9.000.000                 37.000.000                37.000.000
      VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
      PUBLICE                           53.450.000
              7.650.000                 61.100.000                61.100.000
Taxe de metrologie                         200.000
                100.000                    300.000                   300.000
Taxe pentru brevete de inventii si
inregistrarea marcilor de fabrica        2.100.000
               -400.000                  1.700.000                 1.700.000
Venituri din activitatea de navigatie
si alte prestari de servicii in
porturi si taxe pentru folosirea
drumurilor si aeroporturilor civile      4.200.000
                                         4.200.000                 4.200.000
Taxe consulare                          37.100.000
                                        37.100.000                37.100.000
Taxe pentru analize efectuate de
laboratoare, altele decat cele sanitare,
de pe langa institutii                     600.000
                                           600.000                   600.000
Venituri din incasarea contravalorii
lucrarilor de combatere a daunatorilor
si bolilor in sectorul vegetal           1.200.000
                700.000                  1.900.000                 1.900.000
Veniturile unitatilor de reproductie
si selectie a animalelor                   200.000
                100.000                    300.000                   300.000
Veniturile circumscriptiilor,
laboratoarelor si dispensarelor
veterinare                               3.000.000
              3.000.000                  6.000.000                 6.000.000
Varsaminte din veniturile institutiilor
publice si activitatilor autofinantate     250.000
                550.000                    800.000                   800.000
Taxe si alte venituri din protectia
mediului                                   100.000
                100.000                    200.000                   200.000
Alte venituri de la institutiile publice 4.500.000
              3.500.000                  8.000.000                 8.000.000
     DIVERSE VENITURI                   44.830.000
             40.005.000                 84.835.000                84.835.000
Venituri din aplicarea prescriptiei
extinctive                                 800.000
              4.200.000                  5.000.000                 5.000.000
Venituri din amenzile aplicate potrivit
dispozitiilor legale                    11.000.000
                                        11.000.000                11.000.000
Incasari din cota retinuta conform
Legii nr. 6/1973                         1.000.000
                                         1.000.000                 1.000.000
Restituiri de fonduri din finantarea
bugetara a anilor precedenti             8.500.000
             26.025.000                 34.525.000                34.525.000
Varsaminte de la unitatile economice
comerciale din sectorul public,
reprezentand plusuri de marfuri si
produse, constante cu ocazia
inventarierilor ramase definitive        1.200.000
                                         1.200.000                 1.200.000
Venituri din concesiuni                     30.000
                -20.000                     10.000                    10.000
Venituri din penalizari incasate
conform Hotararii Guvernului
nr. 90/1991                                500.000
                                           500.000                   500.000
Incasarea dobanzilor aferente ratelor
lunare din vanzarea locuintelor
construite din fondurile statului        1.600.000
                                         1.600.000                 1.600.000
Incasari din alte surse                 18.000.000
                                        18.000.000                18.000.000
Incasari din valorificarea bunurilor
confiscate si alte sume constatate o
data cu confiscarea, potrivit legii      2.200.000
              9.800.000                 12.000.000                12.000.000
B. VENITURI DIN CAPITAL                  5.500.000
              2.900.000                  8.400.000                 8.400.000
    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
    BUNURI ALE STATULUI                  5.500.000
              2.900.000                  8.400.000                 8.400.000
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale institutiilor publice                2.500.000
              2.900.000                  5.400.000                 5.400.000
Venituri din valorificarea stocurilor
de la rezerva de stat si de mobilizare   3.000.000
                                         3.000.000                 3.000.000
II. CHELTUIELI - TOTAL -            11.742.126.102
269.172.500*)-180.628.580-28.514.90011.561.497.522240.657.600*11.802.155.122
    CHELTUIELI CURENTE               9.892.663.034
106.404.500 -187.921.390   6.195.500 9.704.741.644 112.600.000 9.817.341.644
     CHELTUIELI DE PERSONAL          3.130.776.375
             109.184.885             3.239.961.260             3.239.961.260
     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.501.791.609
 7.804.500    34.318.668  37.885.500 1.536.110.277  45.690.000 1.581.800.277
     SUBVENTII SI TRANSFERURI        4.212.898.890
 98.600.000 -104.805.121 -31.690.000 4.108.093.769  66.910.000 4.175.003.769
      Subventii pentru institutiile
      publice                          151.619.960
                -938.644               150.681.316               150.681.316
      Subventii pe produse si
      activitati                       642.948.366
              36.366.000               679.314.366               679.314.366
      Subventii pentru acoperirea
      diferentelor de pret si tarif    669.882.178
            -178.552.178               491.330.000               491.330.000
      Prime acordate producatorilor
      agricoli                         376.355.000
             -87.129.316               289.225.684               289.225.684
      Transferuri                    2.372.093.386
 98.600.000  125.449.017 -31.690.000 2.497.542.403  66.910.000 2.564.452.403
    DOBANZI AFERENTE DATORIEI
    PUBLICE                          1.040.286.800
            -242.786.000               797.500.800               797.500.800
    SUME PREVAZUTE IN POZITII
    GLOBALE CA REZERVE                   6.909.360
              16.166.178                23.075.538                23.075.538
  CHELTUIELI DE CAPITAL              1.677.361.120
162.768.000   16.949.690 -34.710.400 1.694.310.810  128.057.6001.822.368.410
  IMPRUMUTURI                          105.540.000
              -3.900.000               101.640.000               101.640.000
   Imprumuturi acordate pentru
   finalizarea unor obiective aprobate
   prin conventii bilaterale si
   acorduri interguvernamentale         93.700.000
              -3.900.000                89.800.000                89.800.000
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                     66.561.948
              -5.756.880                60.805.068                60.805.068
   Rambursari de credite externe        31.691.087
               4.815.187                36.506.274                36.506.274
   Plati de dobanzi si comisioane       34.870.861
             -10.572.067                24.298.794                24.298.794
    Partea I - Cheltuieli social-
    culturale                        3.264.460.545
 98.900.000   94.133.665  -5.330.000 3.358.594.210  93.570.000 3.452.164.210
CHELTUIELI CURENTE                   3.097.128.356
  5.500.000   98.821.365  39.070.000 3.195.949.721  44.570.000 3.240.519.721
CHELTUIELI DE PERSONAL               1.835.309.950
             163.433.750             1.998.743.700             1.998.743.700
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       426.070.670
  5.500.000   32.585.800  39.070.000   458.656.470  44.570.000   503.226.470
SUBVENTII SI TRANSFERURI               835.747.736
             -97.198.185               738.549.551               738.549.551
  Subventii pentru institutiile
  publice                               74.351.250
                  77.900                74.429.150                74.429.150
  Transferuri                          761.396.486
             -97.276.085               664.120.401               664.120.401
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 141.980.050
 93.400.000   -3.962.700 -44.400.000   138.017.350  49.000.000   187.017.350
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
 PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                      25.352.139
                -725.000                24.627.139                24.627.139
INVATAMANT                           1.383.174.295
  5.500.000  181.034.200  -5.330.000 1.564.208.495     170.000 1.564.378.495
  CHELTUIELI CURENTE                 1.321.726.170
  5.500.000  181.034.200  -5.330.000 1.502.760.370     170.000 1.502.930.370
    CHELTUIELI DE PERSONAL           1.033.931.200
             162.784.500             1.196.715.700             1.196.715.700
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   234.099.370
  5.500.000   18.145.800  -5.330.000   252.245.170     170.000   252.415.170
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            53.695.600
                 103.900                53.799.500                53.799.500
     Subventii pentru institutiile
     publice                             6.818.200
                  73.900                 6.892.100                 6.892.100
     Transferuri                        46.877.400
                  30.000                46.907.400                46.907.400
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 61.380.600
                                        61.380.600                61.380.600
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                         67.525
                                            67.525                    67.525
   Plati de dobanzi si comisioane           67.525
                                            67.525                    67.525
SANATATE                             1.019.900.914
 93.400.000   19.893.200             1.039.794.114  93.400.000 1.133.194.114
  CHELTUIELI CURENTE                   926.093.800
              24.628.900  44.400.000   950.722.700   44.400.000  995.122.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL             793.061.000
             682.900                   793.743.900               793.743.900
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   133.032.800
              23.946.000  44.400.000   156.978.800   44.400.000  201.378.800
    CHELTUIELI DE CAPITAL               68.522.500
 93.400.000   -4.010.700 -44.400.000    64.511.800   49.000.000  113.511.800
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                     25.284.614
                -725.000                24.559.614                24.559.614
   Rambursari de credite externe         9.304.624
               1.167.956                10.472.580                10.472.580
   Plati de dobanzi si comisioane       15.979.990
              -1.892.956                14.087.034                14.087.034
CULTURA SI ARTA                        108.092.000
                 300.000               108.392.000               108.392.000
  CHELTUIELI CURENTE                    97.242.050
                 252.000                97.494.050                97.494.050
    CHELTUIELI DE PERSONAL               8.222.900
                 -35.000                 8.187.900                 8.187.900
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    41.950.500
                                        41.950.500                41.950.500
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            47.068.650
                 287.000                47.355.650                47.355.650
     Subventii pentru institutiile
     publice                            36.725.650
                 300.000                37.025.650                37.025.650
     Transferuri                        10.343.000
                 -13.000                10.330.000                10.330.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 10.849.950
                  48.000                10.897.950                10.897.950
ASISTENTA SOCIALA                       43.983.950
             -26.350.735                17.633.215                17.633.215
  CHELTUIELI CURENTE                    42.756.950
             -26.350.735                16.406.215                16.406.215
  CHELTUIELI DE PERSONAL                    94.850
                   1.350                    96.200                    96.200
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      16.988.000
              -9.506.000                 7.482.000                 7.482.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              25.674.100
             -16.846.085                 8.828.015                 8.828.015
   Subventii pentru institutiile
   publice                               1.524.100
                                         1.524.100                 1.524.100
   Transferuri                          24.150.000
             -16.846.085                 7.303.915                 7.303.915
  CHELTUIELI DE CAPITAL                  1.227.000
                                         1.227.000                 1.227.000
ALOCATII SI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII 449.377.086
             -80.600.000               368.777.086               368.777.086
  CHELTUIELI CURENTE                   449.377.086
             -80.600.000               368.777.086               368.777.086
  SUBVENTII SI TRANSFERURI             449.377.086
             -80.600.000               368.777.086               368.777.086
    Transferuri                        449.377.086
             -80.600.000               368.777.086               368.777.086
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII       226.769.000
                 153.000               226.922.000               226.922.000
  CHELTUIELI CURENTE                   226.769.000
                 153.000               226.922.000               226.922.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI             226.769.000
                 153.000               226.922.000               226.922.000
    Transferuri                        226.769.000
                 153.000               226.922.000               226.922.000
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET      33.163.300
                -296.000                32.867.300                32.867.300
  CHELTUIELI CURENTE                    33.163.300
                -296.000                32.867.300                32.867.300
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              33.163.300
                -296.000                32.867.300                32.867.300
    Subventii pentru institutiile
    publice                             29.283.300
                -296.000                28.987.300                28.987.300
    Transferuri                          3.880.000
                                         3.880.000                 3.880.000
    Partea a III-a - Gospodarie
    comunala si locuinte               148.250.500
             -20.094.000               128.156.500               128.156.500
GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE        148.250.500
             -20.094.000               128.156.500               128.156.500
  CHELTUIELI CURENTE                    82.194.000
              -5.394.000                76.800.000                76.800.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              82.194.000
              -5.394.000                76.800.000                76.800.000
    Transferuri                         82.194.000
              -5.394.000                76.800.000                76.800.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 66.056.500
             -14.700.000                51.356.500                51.356.500
    Partea a IV-a - Apararea
    nationala                        1.260.298.654
             -18.400.000             1.241.898.654             1.241.898.654
APARARE                              1.260.298.654
             -18.400.000             1.241.898.654             1.241.898.654
  CHELTUIELI CURENTE                   922.157.000
             -18.400.000               903.757.000               903.757.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL               494.822.200
             -24.400.000               470.422.200               470.422.200
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     427.334.800
               6.000.000               433.334.800               433.334.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL                323.427.000
                                       323.427.000               323.427.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
 PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                      14.714.654
                                        14.714.654                14.714.654
    Rambursari de credite externe       14.152.875
                                        14.152.875                14.152.875
    Plati de dobanzi si comisioane         561.779
                                           561.779                   561.779
    Partea a V-a - Ordinea publica     711.494.325
 56.575.000  -42.198.000               669.296.325   56.575.000  725.871.325
ORDINEA PUBLICA                        711.494.325
 56.575.000  -42.198.000               669.296.325   56.575.000  725.871.325
  CHELTUIELI CURENTE                   610.087.600
             -37.997.608               572.089.992               572.089.992
  CHELTUIELI DE PERSONAL               280.215.800
             -13.788.900               266.426.900               266.426.900
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     252.974.100
             -23.208.708               229.765.392               229.765.392
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              76.897.700
              -1.000.000                75.897.700                75.897.700
    Subventii pentru institutiile
    publice                             76.897.700
              -1.000.000                75.897.700                75.897.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 87.640.100
 56.575.000   -1.000.000                86.640.100   56.575.000  143.215.100
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
 PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                      13.766.625
              -3.200.392                10.566.233                10.566.233
  Rambursari de credite externe          5.645.488
               3.703.531                 9.349.019                 9.349.019
  Plati de dobanzi si comisioane         8.121.137
              -6.903.923                 1.217.214                 1.217.214
  Partea a VI-a - Autoritatile publice 594.485.175
  4.872.500  -56.022.700    -589.900   538.462.475    4.282.600  542.745.075
 CHELTUIELI CURENTE                    485.283.295
  1.204.500  -58.479.300  -1.204.500   426.803.995               426.803.995
 CHELTUIELI DE PERSONAL                288.816.400
             -21.882.250               266.934.150               266.934.150
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      165.663.095
  1.204.500  -37.392.450  -1.204.500   128.270.645               128.270.645
 SUBVENTII SI TRANSFERURI               30.803.800
                 795.400                31.599.200                31.599.200
  Transferuri                           30.803.800
                 795.400                31.599.200                31.599.200
  CHELTUIELI DE CAPITAL                105.828.300
  3.668.000    2.548.200     614.600   108.376.500    4.282.600  112.659.100
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
 PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
 AFERENTE ACESTORA                       3.373.580
                 -91.600                 3.281.980                 3.281.980
CHELTUIELI PENTRU PRESEDINTIA
ROMANIEI                                 6.022.100
                -674.500                 5.347.600                 5.347.600
  CHELTUIELI CURENTE                     5.425.500
                -477.900                 4.947.600                 4.947.600
  CHELTUIELI DE PERSONAL                   996.000
                 -35.000                   961.000                   961.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     4.429.500
                -442.900                 3.986.600                 3.986.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL                    596.600
                -196.600                   400.000                   400.000
 CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
 AUTORITATII LEGISLATIVE                62.441.100
              -5.999.000                56.442.100                56.442.100
  CHELTUIELI CURENTE                    33.193.500
              -5.659.000                27.534.500                27.534.500
    CHELTUIELI DE PERSONAL              26.188.300
              -5.312.400                20.875.900                20.875.900
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     7.005.200
                -346.600                 6.658.600                 6.658.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 29.247.600
                -340.000                28.907.600                28.907.600
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
AUTORITATII JUDECATORESTI              142.487.100
             -35.400.000               107.087.100               107.087.100
  CHELTUIELI CURENTE                   131.628.700
             -36.100.000                95.528.700                95.528.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL              64.906.900
              -5.700.000                59.206.900                59.206.900
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    66.721.800
             -30.400.000                36.321.800                36.321.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 10.858.400
                 700.000                11.558.400                11.558.400
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
AUTORITATII EXECUTIVE                  359.375.275
  4.872.500  -13.949.200   -589.900    345.426.075     4.282.600 349.708.675
  CHELTUIELI CURENTE                   293.727.895
  1.204.500  -15.241.800 -1.204.500    278.486.095               278.486.095
    CHELTUIELI DE PERSONAL             180.468.800
              -9.834.850               170.633.950               170.633.950
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    82.455.295
  1.204.500   -6.202.350 -1.204.500     76.252.945                76.252.945
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            30.803.800
                 795.400                31.599.200                31.599.200
     Transferuri                        30.803.800
                 795.400                31.599.200                31.599.200
     Contributii si cotizatii la
     organisme internationale           30.103.800
                 795.400                30.899.200                30.899.200
     Alte transferuri                      700.000
                                           700.000                   700.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 62.273.800
  3.668.000    1.384.200    614.600     63.658.000    4.282.600   67.940.600
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                      3.373.580
                 -91.600                 3.281.980                 3.281.980
    Rambursari de credite externe        2.588.100
                 -56.300                 2.531.800                 2.531.800
    Plati de dobanzi si comisioane         785.480
                 -35.300                   750.180                   750.180
CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE
AUTORITATII PUBLICE                     24.159.600
                                        24.159.600                24.159.600
  CHELTUIELI CURENTE                    21.307.700
              -1.000.600                20.307.100                20.307.100
    CHELTUIELI DE PERSONAL              16.256.400
              -1.000.000                15.256.400                15.256.400
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     5.051.300
                    -600                 5.050.700                 5.050.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL                  2.851.900
               1.000.600                 3.852.500                 3.852.500
    Partea a VII-a - Actiuni
    economice                        3.763.119.814
108.825.000   31.323.205 -22.595.000 3.794.443.019  86.230.000 3.880.673.019
  CHELTUIELI CURENTE                 2.735.154.254
 99.700.000    4.198.903 -31.670.000 2.739.353.157  68.030.000 2.807.383.157
  CHELTUIELI DE PERSONAL               160.392.125
               4.033.785               164.425.910               164.425.910
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     172.570.275
  1.100.000   62.504.226      20.000   235.074.501   1.120.000   236.194.501
  SUBVENTII SI TRANSFERURI           2.402.191.854
 98.600.000  -62.339.108 -31.690.000 2.339.852.746  66.910.000 2.406.762.746
    Subventii pentru institutiile
    publice                                371.010
                 -16.544                   354.466                   354.466
    Subventii pe produse si activitati 642.948.366
              36.366.000               679.314.366               679.314.366
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif      669.882.178
            -178.552.178               491.330.000               491.330.000
    Prime acordate producatorilor
    agricoli                           376.235.000
             -87.129.316               289.105.684               289.105.684
    Transferuri                        712.755.300
 98.600.000  166.992.930 -31.690.000   879.748.230  66.910.000   946.658.230
  CHELTUIELI DE CAPITAL                924.910.610
  9.125.000   32.764.190   9.075.000   957.674.800  18.200.000   975.874.800
  IMPRUMUTURI                           93.700.000
              -3.900.000                89.800.000                89.800.000
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                      9.354.950
              -1.739.888                 7.615.062                 7.615.062
CERCETARE STIINTIFICA                   48.287.330
                                        48.287.330                48.287.330
  CHELTUIELI CURENTE                    46.758.930
                                        46.758.930                46.758.930
  CHELTUIELI DE PERSONAL                13.378.300
                -489.725                12.888.575                12.888.575
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      33.009.620
                 506.269                33.515.889                33.515.889
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                 371.010
                 -16.544                   354.466                   354.466
    Subventii pentru institutiile
    publice                                371.010
                 -16.544                   354.466                   354.466
  CHELTUIELI DE CAPITAL                  1.528.400
                                         1.528.400                 1.528.400
PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE
DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE
ZACAMINTE NOI                           74.347.000
                 -50.000                74.297.000                74.297.000
  CHELTUIELI CURENTE                    74.347.000
                 -50.000                74.297.000                74.297.000
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      74.347.000
                 -50.000                74.297.000                74.297.000
INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA,
METALURGICA, CHIMICA SI ALTE
SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI             1.191.432.720
  1.100.000   68.626.112      20.000 1.260.058.832  1.120.000  1.261.178.832
  CHELTUIELI CURENTE                   703.085.766
  1.100.000   18.366.000      20.000   721.451.766  1.120.000    722.571.766
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
  1.100.000                   20.000                1.120.000      1.120.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           703.085.766
              18.366.000               721.451.766               721.451.766
     Subventii pe produse si
     activitati                        607.045.766
              28.366.000               635.411.766               635.411.766
     Transferuri                        96.040.000
             -10.000.000                86.040.000                86.040.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                488.284.904
              50.000.000               538.284.904               538.284.904
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                         62.050
                 260.112                   322.162                   322.162
    Plati de dobanzi si comisioane          62.050
                 260.112                   322.162                   322.162
AGRICULTURA, SILVICULTURA, APE,
MEDIU INCONJURATOR                   1.216.165.178
  9.125.000   -4.762.164   9.075.000 1.211.403.014  18.200.000 1.229.603.014
  CHELTUIELI CURENTE                 1.100.858.178
              -4.351.964             1.096.506.214             1.096.506.214
    CHELTUIELI DE PERSONAL             126.894.100
               3.467.900               130.362.000               130.362.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    48.897.300
              63.439.700               112.337.000               112.337.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           925.066.778
             -71.259.564               853.807.214               853.807.214
     Subventii pentru acoperirea
     diferentelor de pret si tarif     544.882.178
            -161.552.178               383.330.000               383.330.000
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                          376.235.000
             -87.129.316               289.105.684               289.105.684
     Transferuri                         3.949.600
             177.421.930               181.371.530               181.371.530
  CHELTUIELI DE CAPITAL                112.569.500
  9.125.000     -410.200   9.075.000   112.159.300   18.200.000  130.359.300
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                      2.737.500
                                         2.737.500                 2.737.500
     Plati de dobanzi si comisioane      2.737.500
                                         2.737.500                 2.737.500
TRANSPORTURI SI COMUNICATII            648.665.231
 98.600.000  -21.799.000 -31.690.000   626.866.231   66.910.000  693.776.231
  CHELTUIELI CURENTE                   520.768.455
 98.600.000 -12.979.000  -31.690.000   507.789.455   66.910.000  574.699.455
    CHELTUIELI DE PERSONAL               4.185.000
                450.000                  4.635.000                 4.635.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     6.915.155
             -1.000.000                  5.915.155                 5.915.155
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           509.668.300
 98.600.000 -12.429.000  -31.690.000   497.239.300   66.910.000  564.149.300
     Subventii pe produse si activitati 35.902.600
               8.000.000                43.902.600                43.902.600
     Transferuri                       473.765.700
 98.600.000  -20.429.000 -31.690.000   453.336.700   66.910.000  520.246.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL                121.341.376
              -6.820.000               114.521.376               114.521.376
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                      6.555.400
              -2.000.000                 4.555.400                 4.555.400
     Plati de dobanzi si comisioane      6.555.400
              -2.000.000                 4.555.400                 4.555.400
ALTE ACTIUNI ECONOMICE                 584.222.355
             -10.691.743               573.530.612               573.530.612
  CHELTUIELI CURENTE                   289.335.925
               3.213.867               292.549.792               292.549.792
    CHELTUIELI DE PERSONAL              15.934.725
                 605.610                16.540.335                16.540.335
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     9.401.200
                -391.743                 9.009.457                 9.009.457
  SUBVENTII SI TRANSFERURI             264.000.000
               3.000.000               267.000.000               267.000.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif      125.000.000
             -17.000.000               108.000.000               108.000.000
    Transferuri                        139.000.000
              20.000.000               159.000.000               159.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                201.186.430
             -10.005.610               191.180.820               191.180.820
  IMPRUMUTURI                           93.700.000
              -3.900.000                89.800.000                89.800.000
    Imprumuturi acordate pentru
    finalizarea unor obiective aprobate
    prin conventii bilaterale si
    acorduri interguvernamentale        93.700.000
              -3.900.000                89.800.000                89.800.000
    Partea a VIII-a - Alte actiuni     164.840.029
              -2.960.000               161.880.029               161.880.029
  CHELTUIELI CURENTE                   137.321.469
              -4.260.000               133.061.469               133.061.469
    CHELTUIELI DE PERSONAL              71.219.900
               1.788.500                73.008.400                73.008.400
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    57.178.669
              -6.170.200                51.008.469                51.008.469
    SUBVENTII SI TRANSFERURI             8.922.900
                 121.700                 9.044.600                 9.044.600
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                              120.000
                                           120.000                   120.000
     Transferuri                         8.802.900
                 121.700                 8.924.600                 8.924.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 27.518.560
               1.300.000                28.818.560                28.818.560
ALTE ACTIUNI                           158.880.729
              -2.960.000               155.920.729               155.920.729
  CHELTUIELI CURENTE                   131.362.169
              -4.260.000               127.102.169               127.102.169
    CHELTUIELI DE PERSONAL              71.219.900
               1.788.500                73.008.400                73.008.400
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    57.178.669
              -6.170.200                51.008.469                51.008.469
    SUBVENTII SI TRANSFERURI             2.963.600
                 121.700                 3.085.300                 3.085.300
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                              120.000
                                           120.000                   120.000
     Transferuri                         2.843.600
                 121.700                 2.965.300                 2.965.300
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 27.518.560
               1.300.000                28.818.560                28.818.560
CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENTIE     5.959.300
                                         5.959.300                 5.959.300
  CHELTUIELI CURENTE                     5.959.300
                                         5.959.300                 5.959.300
    SUBVENTII SI TRANSFERURI             5.959.300
                                         5.959.300                 5.959.300
     Transferuri                         5.959.300
                                         5.959.300                 5.959.300
     Partea a IX-a - Transferuri       776.140.900
              60.209.072               836.349.972               836.349.972
TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT        776.140.900
              60.209.072               836.349.972               836.349.972
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetele locale pentru
     asigurarea protectiei sociale a
     populatiei pentru energie termica
     si transport urban de calatori    295.140.900
             -13.300.000               281.840.900               281.840.900
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetele locale pentru
     investitii                        476.000.000
              57.000.000               533.000.000               533.000.000
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetul fondului de risc
     si accident                         5.000.000
              14.000.000                19.000.000                19.000.000
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetul asigurarilor
     sociale de stat
               2.509.072                 2.509.072                 2.509.072
     Partea a X-a - Imprumuturi         11.840.000
                                        11.840.000                11.840.000
IMPRUMUTURI                             11.840.000
                                        11.840.000                11.840.000
     Imprumut acordat din fondul pentru
     infiintarea Corpului Gardienilor
     Publici                            11.840.000
                                        11.840.000                11.840.000
     Partea a XI-a - Datoria publica 1.040.286.800
            -242.786.000               797.500.800               797.500.800
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE    1.040.286.800
            -242.786.000               797.500.800               797.500.800
    Dobanzi aferente datoriei publice
    interne                            983.048.800
            -242.786.000               740.262.800               740.262.800
    Dobanzi aferente datoriei publice
    externe                             13.585.000
                                        13.585.000                13.585.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea
    si plasarea titlurilor de stat si
    de riscul garantiilor date de stat
    in conditiile legii                 43.653.000
                                        43.653.000                43.653.000
      Partea a XII-a - Rezerve           6.909.360
              16.166.178                23.075.538                23.075.538
    Fondul de rezerva bugetara la
    dispozitia Guvernului                4.708.660
              14.166.178                18.874.838                18.874.838
    Fondul de interventie la dispozitia
    Guvernului                              40.700
               1.000.000                 1.040.700                 1.040.700
    Fondul la dispozitia Guvernului
    Romaniei pentru relatiile cu
    Republica Moldova
               1.000.000                 1.000.000                 1.000.000
    Fondul de infiintare a Corpului
    Gardienilor Publici                  2.160.000
                                         2.160.000                 2.160.000
    DEFICIT                         -1.878.395.102
-269.172.500 124.428.580 28.514.900 -1.753.966.522  -240.657.600
----------------------------------------------------------------------------
    *) In functie de derularea programelor de imprumut, in intelegere cu imprumutatorii, se vor putea efectua modificari in structura si pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului.
    *) Alocatiile si alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati in cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.

    ANEXA 2

                         SINTEZA
         CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1994
            (detalierea pe articole de cheltuieli)
                                                            - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                                     Program
                                    actualizat
                                   buget de stat
----------------------------------------------------------------------------
              0                           1
----------------------------------------------------------------------------
                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
 Credite            Influente           Program
 externe     -----------------------  rectificat     Credite        Total
              Buget         Credite  buget de stat   externe
             de stat        externe
----------------------------------------------------------------------------
    2           3             4         5=1+3        6=2+4          7=5+6
----------------------------------------------------------------------------
II. CHELTUIELI - TOTAL              11.742.126.102
269.172.500*)-180.628.580-28.514.90011.561.497.522240.657.600*11.802.155.122
  CHELTUIELI CURENTE                 9.892.663.034
106.404.500 -187.921.390 6.195.500   9.704.741.644  112.600.000 9.817.341.644
    CHELTUIELI DE PERSONAL           3.130.776.375
             109.184.885             3.239.961.260              3.239.961.260
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.501.791.609
  7.804.500   34.318.668 37.885.500  1.536.110.277   45.690.000 1.581.800.277
    SUBVENTII SI TRANSFERURI         4.212.898.890
 98.600.000 -104.805.121-31.690.000  4.108.093.769   66.910.000 4.175.003.769
     Subventii pentru institutiile
     publice                           151.619.960
                -938.644               150.681.316                150.681.316
     Subventii pe produse si
     activitati                        642.948.366
              36.366.000               679.314.366                679.314.366
     Subventii pentru acoperirea
     diferentelor de pret si tarif     669.882.178
            -178.552.178               491.330.000                491.330.000
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                          376.355.000
             -87.129.316               289.225.684                289.225.684
     Transferuri                     2.372.093.386
 98.600.000 125.449.017 -31.690.000  2.497.542.403   66.910.000 2.564.452.403
  DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE  1.040.286.800
            -242.786.000               797.500.800                797.500.800
  SUME PREVAZUTE IN POZITII GLOBALE
  CA REZERVE                             6.909.360
              16.166.178                23.075.538                 23.075.538
 CHELTUIELI DE CAPITAL               1.677.361.120
162.768.000   16.949.690 -34.710.400 1.694.310.810  128.057.600 1.822.368.410
  IMPRUMUTURI                          105.540.000
              -3.900.000               101.640.000                101.640.000
    Imprumuturi acordate pentru
    finalizarea unor obiective
    aprobate prin conventii bilaterale
    si acorduri interguvernamentale     93.700.000
              -3.900.000                89.800.000                 89.800.000
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                     66.561.948
              -5.756.880                60.805.068                 60.805.068
    Rambursari de credite externe       31.691.087
               4.815.187                36.506.274                 36.506.274
    Plati de dobanzi si comisioane      34.870.861
             -10.572.067                24.298.794                 24.298.794
INVATAMANT                           1.383.174.295
  5.500.000  181.034.200  -5.330.000 1.564.208.495      170.000 1.564.378.495
  CHELTUIELI CURENTE                 1.321.726.170
  5.500.000  181.034.200  -5.330.000 1.502.760.370      170.000 1.502.930.370
    CHELTUIELI DE PERSONAL           1.033.931.200
             162.784.500             1.196.715.700              1.196.715.700
     Cheltuieli cu salariile           793.074.865
             125.213.210               918.288.075                918.288.075
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                   197.846.497
              30.806.054               228.652.551                228.652.551
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                           39.561.441
               6.262.541                45.823.982                 45.823.982
     Deplasari, detasari, transferari    3.448.397
                 502.695                 3.951.092                  3.951.092
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     234.099.370
  5.500.000   18.145.800  -5.330.000   252.245.170     170.000    252.415.170
    Drepturi cu caracter social         24.670.903
    547.500                 -547.500    24.670.903                 24.670.903
    Hrana                               42.470.991
                  59.000                42.529.991                 42.529.991
    Medicamente si materiale sanitare      643.254
                                           643.254                    643.254
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                         114.659.449
               9.972.412               124.631.861                124.631.861
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional               5.136.653
               5.993.425                11.130.078                 11.130.078
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament     14.834.757
                  -1.271                14.833.486                 14.833.486
    Reparatii curente                   21.792.669
               1.122.400                22.915.069                 22.915.069
    Reparatii capitale                   7.627.460
               1.010.000                 8.637.460                  8.637.460
    Carti si publicatii                  2.005.108
                     857                 2.005.965                  2.005.965
    Alte cheltuieli                        258.126
  4.952.500      -11.023  -4.782.500       247.103    170.000         417.103
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              53.695.600
                 103.900                53.799.500                 53.799.500
    Subventii pentru institutiile
    publice                              6.818.200
                  73.900                 6.892.100                  6.892.100
    Transferuri                         46.877.400
                  30.000                46.907.400                 46.907.400
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 61.380.600
                                        61.380.600                 61.380.600
    Investitii ale institutiilor
    publice                             61.380.600
                                        61.380.600                 61.380.600
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                         67.525
                                            67.525                     67.525
    Plati de dobanzi si comisioane          67.525
                                            67.525                     67.525
SANATATE                             1.019.900.914
 93.400.000   19.893.200             1.039.794.114   93.400.000 1.133.194.114
  CHELTUIELI CURENTE                   926.093.800
              24.628.900  44.400.000   950.722.700   44.400.000   995.122.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL             793.061.000
                 682.900               793.743.900                793.743.900
     Cheltuieli cu salariile           605.403.650
                 635.390               606.039.040                606.039.040
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                   156.064.700
                  35.420               156.100.120                156.100.120
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                           29.986.140
                  12.090                29.998.230                 29.998.230
     Deplasari, detasari, transferari    1.606.510
                                         1.606.510                  1.606.510
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     133.032.800
              23.946.000  44.400.000   156.978.800   44.400.000   201.378.800
    Drepturi cu caracter social            864.200
                                           864.200                    864.200
    Hrana                                8.273.596
                 -55.000                 8.218.596                  8.218.596
    Medicamente si materiale sanitare   83.712.191
              21.377.400  44.400.000   105.089.591   44.400.000   149.489.591
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                          10.209.220
                  55.000                10.264.220                 10.264.220
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional               4.095.600
                  -1.500                 4.094.100                  4.094.100
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament      1.895.680
                  10.000                 1.905.680                  1.905.680
    Reparatii curente                   14.627.200
                  10.000                14.637.200                 14.637.200
    Reparatii capitale                   6.230.000
               2.520.000                 8.750.000                  8.750.000
    Carti si publicatii                    130.713
                     100                   130.813                    130.813
    Alte cheltuieli                      2.994.400
                  30.000                 3.024.400                  3.024.400
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 68.522.500
 93.400.000   -4.010.700 -44.400.000    64.511.800   49.000.000   113.511.800
    Investitii ale institutiilor
    publice                             68.522.500
 93.400.000   -4.101.700 -44.400.000    64.511.800   49.000.000   113.511.800
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                     25.284.614
                -725.000                24.559.614                 24.559.614
    Rambursari de credite externe        9.304.624
               1.167.956                10.472.580                 10.472.580
    Plati de dobanzi si comisioane      15.979.990
              -1.892.956                14.087.034                 14.087.034
CULTURA SI ARTA                        108.092.000
                 300.000               108.392.000                108.392.000
  CHELTUIELI CURENTE                    97.242.050
                 252.000                97.494.050                 97.494.050
    CHELTUIELI DE PERSONAL               8.222.900
                 -35.000                 8.187.900                  8.187.900
     Cheltuieli cu salariile             5.241.080
                                         5.241.080                  5.241.080
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                     1.310.510
                                         1.310.510                  1.310.510
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                              262.480
                                           262.480                    262.480
     Deplasari, detasari, transferari    1.408.830
                 -35.000                 1.373.830                  1.373.830
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      41.950.500
                                        41.950.500                 41.950.500
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                        1.060.000
                                         1.060.000                  1.060.000
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              24.291.500
                                        24.291.500                 24.291.500
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament         62.000
                                            62.000                     62.000
    Reparatii curente                      291.000
                                           291.000                    291.000
    Reparatii capitale                  11.965.000
                  20.000                11.985.000                 11.985.000
    Carti si publicatii                    153.000
                                           153.000                    153.000
    Alte cheltuieli                      4.128.000
                 -20.000                 4.108.000                  4.108.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              47.068.650
                 287.000                47.355.650                 47.355.650
    Subventii pentru institutiile
    publice                             36.725.650
                 300.000                37.025.650                 37.025.650
    Transferuri                         10.343.000
                 -13.000                10.330.000                 10.330.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 10.849.950
                  48.000                10.897.950                 10.897.950
    Investitii ale institutiilor
    publice                             10.844.950
                  48.000                10.892.950                 10.892.950
    Investitii ale regiilor autonome
    si societatilor comerciale de stat       5.000
                                             5.000                      5.000
ASISTENTA SOCIALA                       43.983.950
             -26.350.735                17.633.215                 17.633.215
  CHELTUIELI CURENTE                    42.756.950
             -26.350.735                16.406.215                 16.406.215
    CHELTUIELI DE PERSONAL                  94.850
                   1.350                    96.200                     96.200
     Cheltuieli cu salariile                72.913
                     852                    73.765                     73.765
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                        18.230
                     215                    18.445                     18.445
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                                3.646
                      44                     3.690                      3.690
     Deplasari, detasari, transferari           61
                     239                       300                        300
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      16.988.000
              -9.506.000                 7.482.000                  7.482.000
    Drepturi cu caracter social         16.786.100
              -9.506.000                 7.280.100                  7.280.100
    Hrana                                   85.700
                                            85.700                     85.700
    Medicamente si materiale sanitare        2.500
                                             2.500                      2.500
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                              27.500
                                            27.500                     27.500
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament          8.000
                                             8.000                      8.000
    Reparatii curente                       62.000
                                            62.000                     62.000
    Alte cheltuieli                         16.200
                                            16.200                     16.200
  SUBVENTII SI TRANSFERURI              25.674.100
             -16.846.085                 8.828.015                  8.828.015
    Subventii pentru institutiile
    publice                              1.524.100
                                         1.524.100                  1.524.100
    Transferuri                         24.150.000
             -16.846.085                 7.303.915                  7.303.915
  CHELTUIELI DE CAPITAL                  1.227.000
                                         1.227.000                  1.227.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                              1.227.000
                                         1.227.000                  1.227.000
ALOCATII SI ALTE AJUTOARE PENTRU
COPII                                  449.377.086
             -80.600.000               368.777.086                368.777.086
  CHELTUIELI CURENTE                   449.377.086
             -80.600.000               368.777.086                368.777.086
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           449.377.086
             -80.600.000               368.777.086                368.777.086
     Transferuri                       449.377.086
             -80.600.000               368.777.086                368.777.086
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII       226.769.000
                 153.000               226.922.000                226.922.000
  CHELTUIELI CURENTE                   226.769.000
                 153.000               226.922.000                226.922.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           226.769.000
                 153.000               226.922.000                226.922.000
     Transferuri                       226.769.000
                 153.000               226.922.000                226.922.000
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET      33.163.300
                -296.000                32.867.300                 32.867.300
  CHELTUIELI CURENTE                    33.163.300
                -296.000                32.867.300                 32.867.300
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            33.163.300
                -296.000                32.867.300                 32.867.300
     Subventii pentru institutiile
     publice                            29.283.300
                -296.000                28.987.300                 28.987.300
     Transferuri                         3.880.000
                                         3.880.000                  3.880.000
GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE        148.250.500
             -20.094.000               128.156.500                128.156.500
  CHELTUIELI CURENTE                    82.194.000
              -5.394.000                76.800.000                 76.800.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            82.194.000
              -5.394.000                76.800.000                 76.800.000
     Transferuri                        82.194.000
              -5.394.000                76.800.000                 76.800.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 66.056.500
             -14.700.000                51.356.500                 51.356.500
    Investitii ale institutiilor
    publice                             66.056.500
             -14.700.000                51.356.500                 51.356.500
APARARE                              1.260.298.654
             -18.400.000             1.241.898.654              1.241.898.654
  CHELTUIELI CURENTE                   922.157.000
             -18.400.000               903.757.000                903.757.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL             494.822.200
             -24.400.000               470.422.200                470.422.200
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   427.334.800
               6.000.000               433.334.800                433.334.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL                323.427.000
                                       323.427.000                323.427.000
     Investitii ale institutiilor
     publice                           323.427.000
                                       323.427.000                323.427.000
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                     14.714.654
                                        14.714.654                 14.714.654
    Rambursari de credite externe       14.152.875
                                        14.152.875                 14.152.875
    Plati de dobanzi si comisioane         561.779
                                           561.779                    561.779
ORDINEA PUBLICA                        711.494.325
 56.575.000  -42.198.000               669.296.325  56.575.000    725.871.325
  CHELTUIELI CURENTE                   610.087.600
             -37.997.608               572.089.992                572.089.992
    CHELTUIELI DE PERSONAL             280.215.800
             -13.788.900               266.426.900                266.426.900
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII   252.974.100
             -23.208.708               229.765.392                229.765.392
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            76.897.700
              -1.000.000                75.897.700                 75.897.700
     Subventii pentru institutiile
     publice                            76.897.700
              -1.000.000                75.897.700                 75.897.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 87.640.100
 56.575.000   -1.000.000                86.640.100  56.575.000    143.215.100
    Investitii ale institutiilor
    publice                             87.640.100
 56.575.000   -1.000.000                86.640.100  56.575.000    143.215.100
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                     13.766.625
              -3.200.392                10.566.233                 10.566.233
    Rambursari de credite externe        5.645.488
               3.703.531                 9.349.019                  9.349.019
    Plati de dobanzi si comisioane       8.121.137
              -6.903.923                 1.217.214                  1.217.214
CHELTUIELI PENTRU PRESEDINTIA
ROMANIEI                                 6.022.100
                -674.500                 5.347.600                  5.347.600
  CHELTUIELI CURENTE                     5.425.500
                -477.900                 4.947.600                  4.947.600
    CHELTUIELI DE PERSONAL                 996.000
                 -35.000                   961.000                    961.000
     Cheltuieli cu salariile               675.100
                 -26.900                   648.200                    648.200
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                       166.900
                  -6.750                   160.150                    160.150
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                               33.400
                  -1.350                    32.050                     32.050
     Deplasari, detasari, transferari      120.600
                                           120.600                    120.600
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       4.429.500
                -442.900                 3.986.600                  3.986.600
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                             528.700
                                           528.700                    528.700
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional                 664.200
                                           664.200                    664.200
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament         13.100
                                            13.100                     13.100
    Reparatii curente                      266.500
                                           266.500                    266.500
    Carti si publicatii                     39.300
                                            39.300                     39.300
    Alte cheltuieli                      2.917.700
                -442.900                 2.474.800                  2.474.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL                    596.600
                -196.600                   400.000                    400.000
    Investitii ale institutiilor
    publice                                596.600
                -196.600                   400.000                    400.000
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
AUTORITATII LEGISLATIVE                 62.441.100
              -5.999.000                56.442.100                 56.442.100
  CHELTUIELI CURENTE                    33.193.500
              -5.659.000                27.534.500                 27.534.500
    CHELTUIELI DE PERSONAL              26.188.300
              -5.312.400                20.875.900                 20.875.900
     Cheltuieli cu salariile            11.905.900
              -3.159.800                 8.746.100                  8.746.100
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                     2.976.500
                -789.900                 2.186.600                  2.186.600
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                              595.300
                -158.100                   437.200                    437.200
     Deplasari, detasari, transferari   10.710.600
              -1.204.600                 9.506.000                  9.506.000
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       7.005.200
                -346.600                 6.658.600                  6.658.600
    Cheltuieli pentru intretinere
    si gospodarie                        3.901.800
                -668.900                 3.232.900                  3.232.900
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional                 267.400
                 -43.600                   223.800                    223.800
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament         48.700
                                            48.700                     48.700
    Reparatii curente                      384.500
                                           384.500                    384.500
    Carti si publicatii                    224.100
                                           224.100                    224.100
    Alte cheltuieli                      2.178.700
                 365.900                 2.544.600                  2.544.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 29.247.600
                -340.000                28.907.600                 28.907.600
    Investitii ale institutiilor
    publice                             29.247.600
                -340.000                28.907.600                 28.907.600
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
AUTORITATII JUDECATORESTI              142.487.100
             -35.400.000               107.087.100                107.087.100
  CHELTUIELI CURENTE                   131.628.700
             -36.100.000                95.528.700                 95.528.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL              64.906.900
              -5.700.000                59.206.900                 59.206.900
     Cheltuieli cu salariile            49.521.800
              -4.383.800                45.138.000                 45.138.000
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                    12.380.500
              -1.098.500                11.282.000                 11.282.000
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                            2.476.200
               -217.700                  2.258.500                  2.258.500
     Deplasari, detasari, transferari      528.400
                                           528.400                    528.400
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      66.721.800
             -30.400.000                36.321.800                 36.321.800
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                           6.181.900
                -755.100                 5.426.800                  5.426.800
    Materiale si prestari de servicii
    cu caracter functional              16.429.800
             -11.644.600                 4.785.200                  4.785.200
    Obiecte de inventar de mica valoare
    sau scurta durata si echipament        749.200
                                           749.200                    749.200
    Reparatii curente                   11.868.800
              -6.705.500                 5.163.300                  5.163.300
    Reparatii capitale                  30.583.700
             -11.193.700                19.390.000                 19.390.000
    Carti si publicatii                    523.600
                 -68.000                   455.600                    455.600
    Alte cheltuieli                        384.800
                 -33.100                   351.700                    351.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 10.858.400
                 700.000                11.558.400                 11.558.400
    Investitii ale institutiilor
    publice                             10.858.400
                 700.000                11.558.400                 11.558.400
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE
AUTORITATII EXECUTIVE                  359.375.275
  4.872.500  -13.949.200   -589.900    345.426.075   4.282.600    349.708.675
  CHELTUIELI CURENTE                   293.727.895
  1.204.500  -15.241.800 -1.204.500    278.486.095                278.486.095
    CHELTUIELI DE PERSONAL             180.468.800
              -9.834.850               170.633.950                170.633.950
     Cheltuieli cu salariile           134.535.000
              -9.692.250               124.842.750                124.842.750
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                    27.283.433
              -1.684.160                25.599.273                 25.599.273
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata
     ajutorului de somaj                 5.456.867
                -337.090                 5.119.777                  5.119.777
     Deplasari, detasari, transferari   13.193.500
               1.878.650                15.072.150                 15.072.150
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    82.455.295
  1.204.500    -6.202.350 -1.204.500    76.252.945                 76.252.945
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                      44.502.600
               -6.616.150               37.886.450                 37.886.450
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional              3.424.300
                  323.800                3.748.100                  3.748.100
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament     1.390.000
                   25.000                1.415.000                  1.415.000
     Reparatii curente                   7.048.100
               1.076.600                 8.124.700                  8.124.700
     Reparatii capitale                  7.811.300
                -416.600                 7.394.700                  7.394.700
     Carti si publicatii                 1.336.720
                  32.500                 1.369.220                  1.369.220
     Alte cheltuieli                    16.942.275
  1.204.500     -627.500  -1.204.500    16.314.775                 16.314.775
    SUBVENTII SI TRANSFERURI            30.803.800
                 795.400                31.599.200                 31.599.200
     Transferuri                        30.803.800
                 795.400                31.599.200                 31.599.200
     Contributii si cotizatii la
     organisme internationale           30.103.800
                 795.400                30.899.200                 30.899.200
     Alte transferuri                      700.000
                                           700.000                    700.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 62.273.800
  3.668.000    1.384.200   614.600      63.658.000   4.282.600     67.940.600
     Investitii ale institutiile
     publice                            62.273.800
  3.668.000    1.384.200   614.600      63.658.000   4.282.600     67.940.600
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                      3.373.580
                 -91.600                 3.281.980                  3.281.980
     Rambursari de credite externe       2.588.100
                 -56.300                 2.531.800                  2.531.800
     Plati de dobanzi si comisioane        785.480
                 -35.300                   750.180                    750.180
CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE
ALE AUTORITATII PUBLICE                 24.159.600
                                        24.159.600                 24.159.600
  CHELTUIELI CURENTE                    21.307.700
              -1.000.600                20.307.100                 20.307.100
    CHELTUIELI DE PERSONAL              16.256.400
              -1.000.000                15.256.400                 15.256.400
     Cheltuieli cu salariile            12.099.200
                -999.230                11.099.970                 11.099.970
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                     3.024.800
                -250.307                 2.774.493                  2.774.493
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                              605.000
                 -50.463                   554.537                    554.537
     Deplasari, detasari, transferari      527.400
                 300.000                   827.400                    827.400
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     5.051.300
                    -600                 5.050.700                  5.050.700
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                       1.443.000
                                         1.443.000                  1.443.000
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional                 71.000
                                            71.000                     71.000
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament        58.800
                                            58.800                     58.800
     Reparatii curente                     325.200
                                           325.200                    325.200
     Reparatii capitale                  2.603.900
                                         2.603.900                  2.603.900
     Carti si publicatii                   230.700
                                           230.700                    230.700
     Alte cheltuieli                       318.700
                    -600                   318.100                    318.100
  CHELTUIELI DE CAPITAL                  2.851.900
               1.000.600                 3.852.500                  3.852.500
     Investitii ale institutiilor
     publice                             2.851.900
               1.000.600                 3.852.500                  3.852.500
CERCETARE STIINTIFICA                   48.287.330
                                        48.287.330                 48.287.330
  CHELTUIELI CURENTE                    46.758.930
                                        46.758.930                 46.758.930
    CHELTUIELI DE PERSONAL              13.378.300
                -489.725                12.888.575                 12.888.575
     Cheltuieli cu salariile             9.510.972
                 -11.659                 9.499.313                  9.499.313
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                     2.377.249
                  -2.914                 2.374.335                  2.374.335
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                              475.547
                    -583                   474.964                    474.964
     Deplasari, detasari, transferari    1.014.532
                -474.569                   539.963                    539.963
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    33.009.620
                 506.269                33.515.889                 33.515.889
     Drepturi cu caracter social             6.430
                                             6.430                      6.430
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                       1.591.600
                                         1.591.600                  1.591.600
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional              7.388.300
                                         7.388.300                  7.388.300
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament        33.900
                                            33.900                     33.900
     Reparatii curente                     129.000
                                           129.000                    129.000
     Reparatii capitale                  1.519.000
                                         1.519.000                  1.519.000
     Carti si publicatii                   193.000
                                           193.000                    193.000
     Alte cheltuieli                    22.148.390
                 506.269                22.654.659                 22.654.659
    SUBVENTII SI TRANSFERURI               371.010
                 -16.544                   354.466                    354.466
     Subventii pentru institutiile
     publice                               371.010
                 -16.544                   354.466                    354.466
  CHELTUIELI DE CAPITAL                  1.528.400
                                         1.528.400                  1.528.400
     Investitii ale institutiilor
     publice                             1.528.400
                                         1.528.400                  1.528.400
PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE
DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI
DE ZACAMINTE NOI                        74.347.000
                 -50.000                74.297.000                 74.297.000
  CHELTUIELI CURENTE                    74.347.000
                 -50.000                74.297.000                 74.297.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    74.347.000
                 -50.000                74.297.000                 74.297.000
     Alte cheltuieli                    74.347.000
                 -50.000                74.297.000                 74.297.000
INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA,
METALURGICA, CHIMICA SI ALTE
SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI             1.191.432.720
  1.100.000   68.626.112    20.000   1.260.058.832   1.120.000  1.261.178.832
  CHELTUIELI CURENTE                   703.085.766
  1.100.000   18.366.000    20.000     721.451.766   1.120.000    722.571.766
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
  1.100.000                 20.000                   1.120.000      1.120.000
     Alte cheltuieli
  1.100.000                 20.000                   1.120.000      1.120.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           703.085.766
              18.366.000               721.451.766                721.451.766
     Subventii pe produse si
     activitati                        607.045.766
              28.366.000               635.411.766                635.411.766
     Transferuri                        96.040.000
             -10.000.000                86.040.000                 86.040.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                488.284.904
              50.000.000               538.284.904                538.284.904
     Investitii ale regiilor autonome
     si societatilor comerciale
     de stat                           488.284.904
              50.000.000               538.284.904                538.284.904
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                         62.050
                 260.112                   322.162                    322.162
     Plati de dobanzi si comisioane         62.050
                 260.112                   322.162                    322.162
AGRICULTURA, SILVICULTURA, APE,
MEDIU INCONJURATOR                   1.216.165.178
  9.125.000   -4.762.164  9.075.000  1.211.403.014  18.200.000  1.229.603.014
  CHELTUIELI CURENTE                 1.100.858.178
              -4.351.964             1.096.506.214              1.096.506.214
    CHELTUIELI DE PERSONAL             126.894.100
               3.467.900               130.362.000                130.362.000
     Cheltuieli cu salariile            96.152.385
               2.668.500                98.820.885                 98.820.885
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                    24.038.096
                 666.175                24.704.271                 24.704.271
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                            4.807.619
                 133.225                 4.940.844                  4.940.844
     Deplasari, detasari, transferari    1.896.000
                                         1.896.000                  1.896.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    48.897.300
              63.439.700               112.337.000                112.337.000
     Drepturi cu caracter social             2.500
                                             2.500                      2.500
     Hrana                                 254.280
                                           254.280                    254.280
     Medicamente si materiale sanitare   2.125.496
                                         2.125.496                  2.125.496
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                       4.147.978
                 -30.000                 4.117.978                  4.117.978
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional             27.956.758
                -100.000                27.856.758                 27.856.758
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament     2.442.224
                  -1.000                 2.441.224                  2.441.224
     Reparatii curente                   1.647.382
                 -10.000                 1.637.382                  1.637.382
     Reparatii capitale                  1.190.045
                 -10.000                 1.180.045                  1.180.045
     Carti si publicatii                    47.380
                                            47.380                     47.380
     Alte cheltuieli                     9.083.257
              63.590.700                72.673.957                 72.673.957
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           925.066.778
             -71.259.564               853.807.214                853.807.214
     Subventii pentru acoperirea
     diferentelor de pret si tarif     544.882.178
            -161.552.178               383.330.000                383.330.000
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                          376.235.000
             -87.129.316               289.105.684                289.105.684
     Transferuri                         3.949.600
             177.421.930               181.371.530                181.371.530
  CHELTUIELI DE CAPITAL                112.569.500
  9.125.000     -410.200  9.075.000    112.159.300  18.200.000    130.359.300
     Investitii ale institutiilor
     publice                            12.944.953
                -341.793                12.603.160                 12.603.160
     Investitii ale regiilor autonome
     si societatilor comerciale de
     stat                               99.624.547
  9.125.000      -68.407  9.075.000     99.556.140  18.200.000    117.756.140
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
  PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                      2.737.500
                                         2.737.500                  2.737.500
     Plati de dobanzi si comisioane      2.737.500
                                         2.737.500                  2.737.500
TRANSPORTURI SI COMUNICATII            648.665.231
 98.600.000  -21.799.000 -31.690.000   626.866.231  66.910.000    693.776.231
  CHELTUIELI CURENTE                   520.768.455
 98.600.000  -12.979.000 -31.690.000   507.789.455  66.910.000    574.699.455
    CHELTUIELI DE PERSONAL               4.185.000
                 450.000                 4.635.000                  4.635.000
     Cheltuieli cu salariile             3.168.600
                 290.000                 3.458.600                  3.458.600
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                       792.000
                 110.000                   902.000                    902.000
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                              158.400
                  50.000                   208.400                    208.400
     Deplasari, detasari, transferari       66.000
                                            66.000                     66.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     6.915.155
              -1.000.000                 5.915.155                  5.915.155
     Drepturi cu caracter social            40.000
                                            40.000                     40.000
     Hrana                                 470.100
                                           470.100                    470.100
     Medicamente si materiale sanitare       1.400
                                             1.400                      1.400
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                         647.600
                                           647.600                    647.600
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional              1.360.000
                                         1.360.000                  1.360.000
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament       132.200
                                           132.200                    132.200
     Reparatii curente                     951.700
                                           951.700                    951.700
     Reparatii capitale                    439.800
                                           439.800                    439.800
     Carti si publicatii                   385.555
                                           385.555                    385.555
     Alte cheltuieli                     2.486.800
              -1.000.000                 1.486.800                  1.486.800
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           509.668.300
 98.600.000  -12.429.000 -31.690.000   497.239.300  66.910.000    564.149.300
     Subventii pe produse si activitati 35.902.600
               8.000.000                43.902.600                 43.902.600
     Transferuri                       473.765.700
 98.600.000  -20.429.000 -31.690.000   453.336.700  66.910.000    520.246.700
  CHELTUIELI DE CAPITAL                121.341.376
              -6.820.000               114.521.376                114.521.376
     Investitii ale institutiilor
     publice                             2.982.000
                                         2.982.000                  2.982.000
     Investitii ale regiilor autonome
     si societatilor comerciale de
     stat                              118.359.376
              -6.820.000               111.539.376                111.539.376
  RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
  SI PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
  AFERENTE ACESTORA                      6.555.400
              -2.000.000                 4.555.400                  4.555.400
     Plati de dobanzi si comisioane      6.555.400
              -2.000.000                 4.555.400                  4.555.400
ALTE ACTIUNI ECONOMICE                 584.222.355
             -10.691.743               573.530.612                573.530.612
  CHELTUIELI CURENTE                   289.335.925
               3.213.867               292.549.792                292.549.792
    CHELTUIELI DE PERSONAL              15.934.725
                 605.610                16.540.335                 16.540.335
     Cheltuieli cu salariile            12.021.133
                 462.800                12.483.933                 12.483.933
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                     3.005.334
                 115.700                 3.121.034                  3.121.034
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                              601.026
                  20.023                   621.049                    621.049
     Deplasari, detasari, transferari      307.232
                   7.087                   314.319                    314.319
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     9.401.200
                -391.743                 9.009.457                  9.009.457
     Hrana                                     780
                                               780                        780
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                       4.398.749
                 -71.545                 4.327.204                  4.327.204
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional                217.500
                                           217.500                    217.500
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament       966.338
                -280.000                   686.338                    686.338
     Reparatii curente                   1.443.744
                 -11.898                 1.431.846                  1.431.846
     Reparatii capitale                  1.123.550
                                         1.123.550                  1.123.550
     Carti si publicatii                    29.300
                                            29.300                     29.300
     Alte cheltuieli                     1.221.239
                 -28.300                 1.192.939                  1.192.939
    SUBVENTII SI TRANSFERURI           264.000.000
               3.000.000               267.000.000                267.000.000
     Subventii pentru acoperirea
     diferentelor de pret si tarif     125.000.000
             -17.000.000               108.000.000                108.000.000
     Transferuri                       139.000.000
              20.000.000               159.000.000                159.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                201.186.430
             -10.005.610               191.180.820                191.180.820
     Stocuri pentru rezerva de stat
     si de  mobilizare                 200.640.330
             -10.023.210               190.617.120                190.617.120
     Investitii ale institutiilor
     publice                               546.100
                  17.600                   563.700                    563.700
  IMPRUMUTURI                           93.700.000
              -3.900.000                89.800.000                 89.800.000
     Imprumuturi acordate pentru
     finalizarea unor obiective
     aprobate prin conventii bilaterale
     si acorduri interguvernamentale    93.700.000
              -3.900.000                89.800.000                 89.800.000
ALTE ACTIUNI                           158.880.729
              -2.960.000               155.920.729                155.920.729
  CHELTUIELI CURENTE                   131.362.169
              -4.260.000               127.102.169                127.102.169
    CHELTUIELI DE PERSONAL              71.219.900
               1.788.500                73.008.400                 73.008.400
     Cheltuieli cu salariile            14.464.200
                -535.600                13.928.600                 13.928.600
     Contributii pentru asigurari
     sociale de stat                     3.524.800
                                         3.524.800                  3.524.800
     Cheltuieli pentru constituirea
     fondului pentru plata ajutorului
     de somaj                              705.000
                                           705.000                    705.000
     Deplasari, detasari, transferari       21.600
                                            21.600                     21.600
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    57.178.669
              -6.170.200                51.008.469                 51.008.469
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                          90.100
                                            90.100                     90.100
     Materiale si prestari de servicii
     cu caracter functional                147.000
                                           147.000                    147.000
     Obiecte de inventar de mica valoare
     sau scurta durata si echipament         2.300
                                             2.300                      2.300
     Reparatii curente                       4.800
                                             4.800                      4.800
     Carti si publicatii                     3.300
                                             3.300                      3.300
     Alte cheltuieli                       512.500
                -300.500                   212.000                    212.000
    SUBVENTII SI TRANSFERURI             2.963.600
                 121.700                 3.085.300                  3.085.300
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                              120.000
                                           120.000                    120.000
     Transferuri                         2.843.600
                 121.700                 2.965.300                  2.965.300
  CHELTUIELI DE CAPITAL                 27.518.560
               1.300.000                28.818.560                 28.818.560
     Investitii ale institutiilor
     publice                            27.518.560
               1.300.000                28.818.560                 28.818.560
CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENTIE     5.959.300
                                         5.959.300                  5.959.300
  CHELTUIELI CURENTE                     5.959.300
                                         5.959.300                  5.959.300
    SUBVENTII SI TRANSFERURI             5.959.300
                                         5.959.300                  5.959.300
     Transferuri                         5.959.300
                                         5.959.300                  5.959.300
     Partea a IX-a - Transferuri       776.140.900
              60.209.072               836.349.972                836.349.972
TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT        776.140.900
              60.209.072               836.349.972                836.349.972
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetele locale pentru
     asigurarea protectiei sociale a
     populatiei pentru energie termica
     si transport urban de calatori    295.140.900
             -13.300.000               281.840.900                281.840.900
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetele locale pentru
     investitii                        476.000.000
              57.000.000               533.000.000                533.000.000
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetul fondului de risc
     si accident                         5.000.000
              14.000.000                19.000.000                 19.000.000
     Transferuri din bugetul de stat
     catre bugetul asigurarilor
     sociale de stat
               2.509.072                 2.509.072                  2.509.072
     Partea a X-a - Imprumuturi         11.840.000
                                        11.840.000                 11.840.000
 IMPRUMUTURI                            11.840.000
                                        11.840.000                 11.840.000
     Imprumut acordat din fondul
     pentru infiintarea Corpului
     Gardienilor Publici                11.840.000
                                        11.840.000                 11.840.000
     Partea a XI-a - Datoria publica 1.040.286.800
            -242.786.000               797.500.800                797.500.800
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE    1.040.286.800
            -242.786.000               797.500.800                797.500.800
     Partea a XII-a - Rezerve            6.909.360
              16.166.178                23.075.538                 23.075.538
     Fondul de rezerva bugetara la
     dispozitia Guvernului               4.708.660
              14.166.178                18.874.838                 18.874.838
     Fondul de interventie la
     dispozitia Guvernului                  40.700
               1.000.000                 1.040.700                  1.040.700
     Fondul la dispozitia Guvernului
     Romaniei pentru relatiile cu
     Republica Moldova
               1.000.000                 1.000.000                  1.000.000
     Fondul de infiintare a Corpului
     Gardienilor Publici                 2.160.000
                                         2.160.000                  2.160.000
DEFICIT                             -1.878.395.102
-269.172.500 124.428.580 28.514.900 -1.753.966.522  -240.657.600
-----------------------------------------------------------------------------
    *) In functie de derularea programelor de imprumut, in intelegere cu imprumutatorii, se vor putea efectua modificari in structura si pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului.
    *) Alocatiile si alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati in cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.

    ANEXA 4
                          SUME DEFALCATE
                      din impozitul pe salarii
                                                                - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                   Program
                                                                  rectificat
    JUDETUL              Program 1994         Influente            pe anul
                                                                     1994
-----------------------------------------------------------------------------
      0                       1                  2                     3
-----------------------------------------------------------------------------
   TOTAL                  508.925.000         161.300.000        670.225.000
 1. ALBA                    6.837.200           2.800.000          9.637.200
 2. ARAD                   11.696.800           4.300.000         15.996.800
 3. ARGES                   8.392.400           4.600.000         12.992.400
 4. BACAU                  13.677.000           4.000.000         17.677.000
 5. BIHOR                  12.729.000           4.500.000         17.229.000
 6. BISTRITA-NASAUD         8.269.400           2.100.000         10.369.400
 7. BOTOSANI               12.152.900           4.000.000         16.152.900
 8. BRASOV                 15.958.000           5.000.000         20.958.000
 9. BRAILA                  8.635.100           2.600.000         11.235.100
10. BUZAU                  11.132.800           3.600.000         14.732.800
11. CARAS-SEVERIN          11.999.600           4.300.000         16.299.600
12. CALARASI                7.834.800           2.800.000         10.634.800
13. CLUJ                   15.753.600           6.500.000         22.253.600
14. CONSTANTA              15.998.700           4.700.000         20.698.700
15. COVASNA                 6.077.300           2.700.000          8.777.300
16. DIMBOVITA              10.226.300           3.800.000         14.026.300
17. DOLJ                   14.851.000           3.300.000         18.151.000
18. GALATI                  8.548.100           4.000.000         12.548.100
19. GIURGIU                 7.272.300           2.400.000          9.672.300
20. GORJ                    8.628.300           2.000.000         10.628.300
21. HARGHITA                6.139.400           2.550.000          8.689.400
22. HUNEDOARA              12.143.700           4.800.000         16.943.700
23. IALOMITA                5.406.100           1.600.000          7.006.100
24. IASI                   16.537.300           7.500.000         24.037.300
25. MARAMURES              14.778.500           4.500.000         19.278.500
26. MEHEDINTI               7.353.600           2.800.000         10.153.600
27. MURES                  13.226.100           5.100.000         18.326.100
28. NEAMT                  11.306.600           2.500.000         13.806.600
29. OLT                    10.443.000           2.400.000         12.843.000
30. PRAHOVA                14.852.400           6.600.000         21.452.400
31. SATU MARE              12.661.300           2.400.000         15.061.300
32. SALAJ                   9.167.800           2.850.000         12.017.800
33. SIBIU                  14.161.100           2.800.000         16.961.100
34. SUCEAVA                14.168.800           4.700.000         18.868.800
35. TELEORMAN               6.679.900           2.000.000          8.679.900
36. TIMIS                  19.309.400           5.600.000         24.909.400
37. TULCEA                  4.808.700           2.700.000          7.508.700
38. VASLUI                 11.584.600           3.800.000       15.384.600*)
39. VILCEA                  8.348.000           2.600.000         10.948.000
40. VRANCEA                13.688.600           4.100.000         17.788.600
41. MUNICIPIUL BUCURESTI   60.521.900          12.300.000         72.821.900
42. SECTORUL AGRICOL ILFOV  4.967.600           1.100.000          6.067.600
----------------------------------------------------------------------------
--------------
    *) Include si suma de 700.000 mii lei pentru acoperirea costurilor necesare pomparii apei din raul Prut prin aductiune Prut-Vasluiet in vederea asigurarii volumului de apa pentru municipiul Vaslui, fonduri ce se vor aloca din bugetul local in conditiile prevederilor art. 9 din Legea nr. 15/1990.

    ANEXA 5
    I - Sanatate
    II - Asistenta sociala
                       NIVELURILE
minime de cheltuieli aferente actiunilor transferate autoritatilor publice locale

                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                  Program
                                                                  rectificat
  JUDETUL             Program 1994            Influente            pe anul
                                                                     1994
-----------------------------------------------------------------------------
      0                     1                       2                    3
----------------------------------------------------------------------------
   TOTAL             I    180.000.000           67.900.000       247.900.000
                    II     72.025.000            7.300.000        79.325.000
 1. ALBA             I      2.756.000              500.000         3.256.000
                    II      1.815.700              100.000         1.915.700
 2. ARAD             I      3.623.000            2.000.000         5.623.000
                    II        874.800              300.000         1.174.800
 3. ARGES            I      3.716.000            1.500.000         5.216.000
                    II      2.650.400              200.000         2.850.400
 4. BACAU            I      5.469.000              800.000         6.269.000
                    II      3.103.300              200.000         3.303.300
 5. BIHOR            I      6.211.000            2.500.000         8.711.000
                    II      1.202.100                 -            1.202.100
 6. BISTRITA-NASAUD  I      2.466.000              500.000         2.966.000
                    II      1.067.700              100.000         1.167.700
 7. BOTOSANI         I      3.754.000            1.500.000         5.254.000
                    II      2.029.100              200.000         2.229.100
 8. BRASOV           I      4.800.000            2.500.000         7.300.000
                    II      1.058.000              400.000         1.458.000
 9. BRAILA           I      3.306.000            1.000.000         4.306.000
                    II      1.051.700                 -            1.051.700
10. BUZAU            I      4.170.000            1.500.000         5.670.000
                    II        839.000              100.000           939.000
11. CARAS-SEVERIN    I      3.067.000            2.000.000         5.067.000
                    II      1.492.300              300.000         1.792.300
12. CALARASI         I      2.990.000            1.200.000         4.190.000
                    II      1.125.200                 -            1.125.200
13. CLUJ             I      6.514.000            3.500.000        10.014.000
                    II      1.118.000              100.000         1.218.000
14. CONSTANTA        I      6.309.000            1.500.000         7.809.000
                    II      2.118.400              200.000         2.318.400
15. COVASNA          I      2.398.000            1.000.000         3.398.000
                    II        279.200              200.000           479.200
16. DIMBOVITA        I      3.730.000            2.000.000         5.730.000
                    II      3.124.400                 -            3.124.400
17. DOLJ             I      5.728.000            1.000.000         6.728.000
                    II      1.726.600              300.000         2.026.600
18. GALATI           I      4.043.000            2.000.000         6.043.000
                    II      1.160.700              200.000         1.360.700
19. GIURGIU          I      1.473.000            1.000.000         2.473.000
                    II      1.266.800              300.000         1.566.800
20. GORJ             I      3.054.000              800.000         3.854.000
                    II        925.100                 -              925.100
21. HARGHITA         I      2.549.000            1.000.000         3.549.000
                    II        637.400              150.000           787.400
22. HUNEDOARA        I      5.056.000            2.000.000         7.056.000
                    II      1.068.800              400.000         1.468.800
23. IALOMITA         I      1.507.000              500.000         2.007.000
                    II        335.300              100.000           435.300
24. IASI             I      8.169.000            3.500.000        11.669.000
                    II      2.789.300              200.000         2.989.300
25. MARAMURES        I      5.560.000            1.500.000         7.060.000
                    II      1.449.300              400.000         1.849.300
26. MEHEDINTI        I      2.416.000            1.000.000         3.416.000
                    II        437.700              400.000           837.700
27. MURES            I      4.191.000            2.200.000         6.391.000
                    II      2.978.600              500.000         3.478.600
28. NEAMT            I      4.817.000              500.000         5.317.000
                    II      2.361.900                 -            2.361.900
29. OLT              I      3.012.000              600.000         3.612.000
                    II      1.290.100              200.000         1.490.100
30. PRAHOVA          I      6.406.000            3.200.000         9.606.000
                    II      2.127.900              100.000         2.227.900
31. SATU MARE        I      2.825.000              800.000         3.625.000
                    II      1.280.500              100.000         1.380.500
32. SALAJ            I      2.586.000            1.300.000         3.886.000
                    II      1.001.600               50.000         1.051.600
33. SIBIU            I      3.639.000            1.200.000         4.839.000
                    II      1.867.200              200.000         2.067.200
34. SUCEAVA          I      4.519.000            1.200.000         5.719.000
                    II      3.096.400              400.000         3.496.400
35. TELEORMAN        I      3.156.000              500.000         3.656.000
                    II        729.900                 -              729.900
36. TIMIS            I      7.385.000            3.000.000        10.385.000
                    II      4.519.700                 -            4.519.700
37. TULCEA           I      1.992.000              800.000         2.792.000
                    II      1.175.800                 -            1.175.800
38. VASLUI           I      3.743.000            1.300.000         5.043.000
                    II      1.499.700                 -            1.499.700
39. VILCEA           I      3.297.000              500.000         3.797.000
                    II      1.391.500              100.000         1.491.500
40. VRANCEA          I      3.262.000            2.500.000         5.762.000
                    II      1.765.700              500.000         2.265.700
41. MUNICIPIUL
    BUCURESTI        I     19.199.000            8.000.000        27.199.000
                    II      7.416.500              300.000         7.716.500
42. SECTORUL AGRICOL
    ILFOV            I      1.137.000              500.000         1.637.000
                    II        775.700                 -              775.700
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

    I - Total transferuri
    II - Asigurarea protectiei sociale a
         populatiei pentru energie termica
         si transport urban de calatori
    III - Investitii

                         TRANSFERURILE
din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete si municipiul Bucuresti

                                                                - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                                                   Program
                                                                  rectificat
  JUDETUL               Program 1994          Influente             pe anul
                                                                      1994
-----------------------------------------------------------------------------
    0                       1                     2                   3
-----------------------------------------------------------------------------
  TOTAL              I    771.140.900           43.700.000       814.840.900
                    II    295.140.900         - 13.300.000       281.840.900
                   III    476.000.000           57.000.000       533.000.000
 1. ALBA             I     11.849.800            2.500.000        14.349.800
                    II      2.336.300                 -            2.336.300
                   III      9.513.500            2.500.000        12.013.500
 2. ARAD             I     14.156.100            2.000.000        16.156.100
                    II      4.393.000                 -            4.393.000
                   III      9.763.100            2.000.000        11.763.100
 3. ARGES            I     10.573.600             -500.000        10.073.600
                    II      3.500.100             -500.000         3.000.100
                   III      7.073.500                 -            7.073.500
 4. BACAU            I     16.065.000            -2.000.000       14.065.000
                    II      8.190.600            -2.500.000        5.690.600
                   III      7.874.400               500.000        8.374.400
 5. BIHOR            I     12.135.300               500.000       12.635.300
                    II      3.973.000                  -           3.973.000
                   III      8.162.300               500.000        8.662.300
 6. BISTRITA-NASAUD  I      6.652.500               500.000        7.152.500
                    II      1.012.200                  -           1.012.200
                   III      5.640.300               500.000        6.140.300
 7. BOTOSANI         I     11.703.500              -500.000       11.203.500
                    II      2.981.200              -500.000        2.481.200
                   III      8.722.300                  -           8.722.300
 8. BRASOV           I     18.050.800             5.700.000       23.750.800
                    II      9.540.000             1.700.000       11.240.000
                   III      8.510.800             4.000.000       12.510.800
 9. BRAILA           I     13.177.600              -500.000       12.677.600
                    II      4.704.900            -1.500.000        3.204.900
                   III      8.472.700             1.000.000        9.472.700
10. BUZAU            I      6.697.000             1.100.000        7.797.000
                    II      2.263.600                  -           2.263.600
                   III      4.433.400             1.100.000        5.533.400
11. CARAS-SEVERIN    I      9.979.400             1.500.000       11.479.400
                    II      3.029.800                  -           3.029.800
                   III      6.949.600             1.500.000        8.449.600
12. CALARASI         I     13.898.600            -2.000.000       11.898.600
                    II      7.555.700            -2.000.000        5.555.700
                   III      6.342.900                  -           6.342.900
13. CLUJ             I     18.194.600             6.500.000       24.694.600
                    II      8.094.600             2.500.000       10.594.600
                   III     10.100.000             4.000.000       14.100.000
14. CONSTANTA        I     23.325.600             2.500.000       25.825.600
                    II     11.215.500             1.000.000       12.215.500
                   III     12.110.100             1.500.000       13.610.100
15. COVASNA          I      3.337.000             2.100.000        5.437.000
                    II      1.533.300               600.000        2.133.300
                   III      1.803.700             1.500.000        3.303.700
16. DIMBOVITA        I      9.907.200             1.500.000       11.407.200
                    II      1.272.000                  -           1.272.000
                   III      8.635.200             1.500.000       10.135.200
17. DOLJ             I     14.445.200             1.400.000       15.845.200
                    II      5.346.100               400.000        5.746.100
                   III      9.099.100             1.000.000       10.099.100
18. GALATI           I     13.545.100             4.400.000       17.945.100
                    II      3.963.000               400.000        4.363.000
                   III      9.582.100             4.000.000       13.582.100
19. GIURGIU          I      5.028.600             1.500.000        6.528.600
                    II      1.093.300                  -           1.093.300
                   III      3.935.300             1.500.000        5.435.300
20. GORJ             I     10.983.100               800.000       11.783.100
                    II      3.064.800                  -           3.064.800
                   III      7.918.300               800.000        8.718.300
21. HARGHITA         I      7.806.800              -300.000        7.506.800
                    II      3.071.500              -300.000        2.771.500
                   III      4.735.300                  -           4.735.300
22. HUNEDOARA        I     16.681.100             4.000.000       20.681.100
                    II      4.581.100             1.000.000        5.581.100
                   III     12.100.000             3.000.000       15.100.000
23. IALOMITA         I      8.134.300             2.000.000       10.134.300
                    II      2.156.600               500.000        2.656.600
                   III      5.977.700             1.500.000        7.477.700
24. IASI             I     19.180.700             1.000.000       20.180.700
                    II      8.142.200                  -           8.142.200
                   III     11.038.500             1.000.000       12.038.500
25. MARAMURES        I     15.176.100             1.500.000       16.676.100
                    II      4.021.200                  -           4.021.200
                   III     11.154.900              1.500.000      12.654.900
26. MEHEDINTI        I     10.134.300                400.000      10.534.300
                    II      1.831.300               -600.000       1.231.300
                   III      8.303.000              1.000.000       9.303.000
27. MURES            I      7.657.800              1.300.000       8.957.800
                    II      2.762.600                   -          2.762.600
                   III      4.895.200              1.300.000       6.195.200
28. NEAMT            I     13.497.300                200.000      13.697.300
                    II      3.331.100               -800.000       2.531.100
                   III     10.166.200              1.000.000      11.166.200
29. OLT              I     14.344.400               -100.000      14.244.400
                    II      6.819.400             -1.600.000       5.219.400
                   III      7.525.000              1.500.000       9.025.000
30.PRAHOVA           I     14.695.600              4.000.000      18.695.600
                    II      5.644.600                   -          5.644.600
                   III      9.051.000              4.000.000      13.051.000
31. SATU MARE        I      9.101.400              1.000.000      10.101.400
                    II      3.146.000                   -          3.146.000
                   III      5.955.400              1.000.000       6.955.400
32. SALAJ            I      8.122.400                900.000       9.022.400
                    II      3.065.800               -400.000       2.665.800
                   III      5.056.600              1.300.000       6.356.600
33. SIBIU            I     16.192.400              2.000.000      18.192.400
                    II      4.042.100              1.500.000       5.542.100
                   III     12.150.300                500.000      12.650.300
34. SUCEAVA          I     15.319.100              2.000.000      17.319.100
                    II      5.653.700                   -          5.653.700
                   III      9.665.400              2.000.000      11.665.400
35. TELEORMAN        I      8.905.600                500.000       9.405.600
                    II      4.710.500             -1.000.000       3.710.500
                   III      4.195.100              1.500.000       5.695.100
36. TIMIS            I     23.663.900              2.800.000      26.463.900
                    II     12.603.600             -1.200.000      11.403.600
                   III     11.060.300              4.000.000      15.060.300
37. TULCEA           I     11.752.200               -500.000      11.252.200
                    II      4.683.500               -500.000       4.183.500
                   III      7.068.700                   -          7.068.700
38. VASLUI           I     23.585.900             -3.200.000      20.385.900
                    II     11.452.500             -5.700.000       5.752.500
                   III     12.133.400              2.500.000      14.633.400
39. VILCEA           I     10.920.700              2.000.000      12.920.700
                    II      2.764.900             -1.000.000       1.764.900
                   III      8.155.800              3.000.000      11.155.800
40. VRANCEA          I     17.201.300             -1.300.000      15.901.300
                    II      5.050.700             -1.800.000       3.250.700
                   III     12.150.600                500.000      12.650.600
41. MUNICIPIUL       I    234.573.800              9.000.000     243.573.800
    BUCURESTI       II    104.573.800                   -        104.573.800
                   III    130.000.000              9.000.000     139.000.000
42. SECTORUL AGRICOL I      4.788.200                   -          4.788.200
    ILFOV           II      1.969.200             -1.000.000         969.200
                   III      2.819.000              1.000.000       3.819.000
43. Sume rezervate*) I     16.000.000            -14.500.000       1.500.000
                    II           -                      -               -
                   III     16.000.000            -14.500.000       1.500.000
----------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Investitii urbane de urgenta finantate intr-o proportie de 45% din bugetul de stat, ca participare a Guvernului la imprumuturile initiale de unele organisme financiare internationale.
    Ministerul Finantelor va repartiza suma respectiva pe judete si pe obiective de investitii.

    ANEXA 7

                          BUGETUL
             Fondului special pentru invatamant
                                                               - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                      Prevederi      Total        Program
            Explicatii                anuale         influente    actualizat
                                      actualizate
----------------------------------------------------------------------------
VENITURI - TOTAL                      60.668.600    -3.552.550    57.116.050
I. VENITURI CURENTE                   60.668.600    -3.552.550    57.116.050
 B. VENITURI NEFISCALE                60.668.600    -3.552.550    57.116.050
   VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
   PUBLICE                            60.668.600    -3.552.550    57.116.050
   - Venituri din sumele ce se
     incaseaza de catre institutii
     drept regie de camin si cantina   3.495.000          -        3.495.000
     - Taxa de admitere in
       invatamantul superior             600.000          -          600.000
   - Taxe de la studentii romani
     admisi peste cifra de
     scolarizare aprobata              1.304.200          -        1.304.200
   - Venitul net al activitatii de
     integrare a invatamantului
     superior cu productia,
     cercetarea, proiectarea si
     prestarea de servicii               200.000      +300.000       500.000
   - Venituri din contributia
     unitatilor pentru acoperirea
     cheltuielilor cursurilor
     postuniversitare                    750.000          -          750.000
   - Venituri din valorificarea
     cursurilor si publicatiilor
     neperiodice                         200.000          -          200.000
   - Venituri din manifestarile
     artistice ale institutiilor de
     invatamant superior artistic         50.000       -45.000         5.000
   - Taxe de scolarizare de la
     cetatenii straini care studiaza
     pe cont propriu valutar, inclusiv
     diferente de curs valutar
     aferente                         50.772.200    -1.310.350    49.461.850
   - Diferenta de curs valutar al
     soldului ramas la 31.12.1993
     la dispozitia unitatilor de
     invatamant superior               2.797.200    -2.797.200             0
   - Alte venituri ale institutiilor
     de invatamant                       500.000      +300.000       800.000
CHELTUIELI TOTAL                      67.110.800    -3.552.550    63.558.250
   din care:
 A. CHELTUIELI CURENTE                53.413.995   -10.052.550    43.361.445
     CHELTUIELI DE PERSONAL            3.598.500          -        3.598.500
     CHELTUIELI MATERIALE SI
     SERVICII                         49.815.495   -10.052.550    39.762.945
 B. CHELTUIELI DE CAPITAL             13.696.805    +6.500.000    20.196.805
INVATAMANT                            65.765.800    -3.642.994    62.122.806
 A. CHELTUIELI CURENTE                52.068.995   -10.102.994    41.966.001
     CHELTUIELI DE PERSONAL            3.573.500       -47.444     3.526.056
     - Deplasari, detasari,
       transferari                     3.573.500       -47.444     3.526.056
     CHELTUIELI MATERIALE SI
     SERVICII                         48.495.495   -10.055.550    38.439.945
     - cheltuieli cu caracter
       social                            105.000          -          105.000
     - cheltuieli pentru
       intretinere si gospodarie      15.444.500    -3.100.000    12.344.500
     - materiale si prestarii
       servicii cu caracter
       functional                     4.360.000       -160.000     4.200.000
     - obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata
       si echipamente                 3.140.000           -        3.140.000
     - reparatii curente             16.800.000     -6.000.000    10.800.000
     - reparatii capitale             5.500.000       -395.000     5.105.000
     - carti  si publicatii           1.300.000           -        1.300.000
     - alte cheltuieli                1.845.995       -400.550     1.445.445
 B. CHELTUIELI DE CAPITAL            13.696.805     +6.460.000    20.156.805
     - investitii ale institutiilor
       publice                       13.696.805     +6.460.000    20.156.805
 DIN TOTAL CAPITOL:                  65.765.800     -3.642.994    62.122.806
     Invatamantul superior           62.365.800     -3.942.994    58.422.806
     Alte institutii si actiuni
     de invatamant:                   3.400.000       +300.000     3.700.000
     - cheltuieli pentru
       sprijinirea activitatii
       desfasurate in statiunile
       didactice din subordinea
       institutelor de invatamant
       superior in care isi
       desfasoara studentii
       activitatea practica           2.500.000       +500.000     3.000.000
     - cheltuieli pentru finantarea
       unor actiuni cultural -
       stiintifice a studentilor in
       casele de cultura studentesti    600.000           -          600.000
     - cheltuieli pentru finantarea
       unor actiuni din invatamantul
       preuniversitar (participarea
       la olimpiade si concursuri
       internationale)                  300.000       -200.000       100.000
CULTURA SI ARTA                       1.345.000        +37.444     1.382.444
 A. CHELTUIELI CURENTE                1.345.000        +37.444     1.382.444
     CHELTUIELI DE PERSONAL              25.000        +37.444        62.444
     - Deplasari, transferari,
       detasari                          25.000        +37.444        62.444
     CHELTUIELI MATERIALE SI
     SERVICII                         1.320.000           -        1.320.000
     - carti si publicatii            1.295.000           -        1.295.000
     - alte cheltuieli                   25.000           -           25.000
 DIN TOTAL CAPITOL:                   1.345.000        +37.444     1.382.444
     Biblioteci nationale,
     universitare, judetene si
     orasenesti                       1.295.000           -        1.295.000
   - cheltuieli pentru procurarea
     fondului de carte necesar
     procesului de invatamant,
     pentru bibliotecile centrale
     universitare si Biblioteca
     centrala pedagogica             1.295.000            -        1.295.000
     Muzee                              50.000         +37.444        87.444
   - cheltuieli pentru finantarea
     unor actiuni didactico -
     stiintifice la Muzeul de
     istorie naturala "Gr. Antipa"
     Bucuresti                          50.000         +37.444        87.444
CERCETARE STIINTIFICA                     -            +53.000        53.000
 A. CHELTUIELI CURENTE                    -            +13.000        13.000
     CHELTUIELI DE PERSONAL               -            +10.000        10.000
   Deplasari, detasari,
   transferari                            -            +10.000        10.000
     CHELTUIELI MATERIALE SI
     SERVICII                             -             +3.000         3.000
     - Carti si publicatii                -             +1.000         1.000
     - Alte cheltuieli                    -             +2.000         2.000
 B. CHELTUIELI DE CAPITAL                 -            +40.000        40.000
     - Investitii ale institutiilor
       publice                            -            +40.000        40.000
 DIN TOTAL CAPITOL:                       -            +53.000        53.000
     Unitati de cercetare                 -            +53.000        53.000
 (Institutul de Stiinte ale
  Educatiei)
 EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)           -6.442.200*)          -      -6.442.200*)
-----------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anii precedenti.

    NOTA:
    Veniturile realizate de unitatile de invatamant preuniversitar, care, potrivit dispozitiilor legale, se cuvin acestora, se vor administra pe regimul extrabugetar potrivit prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.

    ANEXA 8
                                BUGETUL
                    Fondului special pentru sanatate

                                                                - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                    Prevederi       Total          Program
       Explicatii                   anuale          influente      actualizat
                                    actualizate
-----------------------------------------------------------------------------
VENITURI - TOTAL                     270.488.800          -      270.488.800
I. VENITURI CURENTE                  270.488.800          -      270.488.800
  A. VENITURI FISCALE                262.700.000          -      262.700.000
  A.1. IMPOZITE DIRECTE              248.500.000      +200.000   248.700.000
       Contributii de asigurari
       sociale                       248.500.000      +200.000   248.700.000
  A.2. IMPOZITE INDIRECTE             14.200.000      -200.000    14.000.000
        ALTE IMPOZITE INDIRECTE       14.200.000      -200.000    14.000.000
         Taxa asupra unor activitati
         si din publicitatea lor      14.200.000      -200.000    14.000.000
  B. VENITURI NEFISCALE                7.788.800          -        7.788.800
        VARSAMINTE DE LA
        INSTITUTIILE PUBLICE           7.788.800          -        7.788.800
       Alte venituri de la
       institutiile publice            7.788.800          -        7.788.800
  CHELTUIELI - TOTAL                282.582.800           -      282.582.800
  A. CHELTUIELI CURENTE             263.088.800       +130.000   263.218.800
      CHELTUIELI DE PERSONAL               -        +1.550.000     1.550.000
      CHELTUIELI MATERIALE SI
      SERVICII                      263.088.800     -1.420.000   261.668.800
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL           19.494.000       -130.000    19.364.000
  SANATATE                          199.982.800           -      199.982.800
  CHELTUIELI CURENTE                180.488.800       +130.000   180.618.800
      CHELTUIELI DE PERSONAL               -        +1.550.000     1.550.000
      CHELTUIELI MATERIALE SI
      SERVICII                      180.488.800     -1.420.000   179.068.800
     Drepturi cu caracter social            502           -              502
     Hrana                               77.180           -           77.180
     Medicamente si materiale
     sanitare                       170.866.056     -1.420.000   169.445.956
     Cheltuieli pentru intretinere
     si gospodarie                    1.617.112           -        1.617.112
     Materiale si prestari servicii
     cu caracter functional           1.111.732           -        1.111.732
     Obiecte de inventar de mica
     valoare sau scurta durata          207.247           -          207.247
     Reparatii curente                1.110.118           -        1.110.118
     Reparatii capitale               3.010.118           -        3.010.118
     Carti si publicatii                100.323           -          100.323
     Alte cheltuieli                  2.388.512           -        2.388.512
  CHELTUIELI DE CAPITAL              19.494.000       -130.000    19.364.000
  DIN TOTAL CAPITOL: 199.982.800           -      199.982.800
     Dispensare medicale             45.864.956           -       45.864.956
     Spitale                        116.967.952           -      116.967.952
     Sanatorii, preventorii si
     dispensare cu stationar
     T.B.C.                           2.593.400           -        2.593.400
     Crese                            5.589.760           -        5.589.760
     Leagane                          4.588.400           -        4.588.400
     Centre de recoltare si
     conservare a sangelui            1.798.039           -        1.798.039
     Statii de salvare                6.386.977           -        6.386.977
     Alte institutii si actiuni
     sanitare                        16.193.316           -       16.193.316
  ALTE CHELTUIELI SOCIALE            82.600.000           -       82.600.000
  CHELTUIELI CURENTE                 82.600.000                   82.600.000
      CHELTUIELI MATERIALE SI
      SERVICII                       82.600.000           -       82.600.000
     Cheltuieli pentru compensarea
     preturilor la medicamente       80.200.000           -       80.200.000
     Alte drepturi cu caracter
     social prevazute de
     dispozitiile legale              2.400.000           -        2.400.000
  DIN TOTAL CAPITOL:
     Cheltuieli pentru compensarea
     preturilor la medicamente       80.200.000           -       80.200.000
     Cheltuieli pentru compensarea
     preturilor la proteze si unele
     materiale sanitare               2.400.000           -        2.400.000
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)          -12.094.000*)               -12.094.000*)
----------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anii precedenti.

    ANEXA 8a

    MINISTERUL SANATATII

                             BUGETUL
                  Fondului special pentru sanatate
                                                                - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                                   Prevederi        Total         Program
          Explicatii               anuale           influente     actualizat
                                   actualizate
-----------------------------------------------------------------------------
VENITURI - TOTAL                    270.000.000            -      270.000.000
I. VENITURI CURENTE                 270.000.000            -      270.000.000
  A. VENITURI FISCALE               262.700.000            -      262.700.000
  A.1. IMPOZITE DIRECTE             248.500.000        +200.000   248.700.000
      Contributii de asigurari
      sociale                       248.500.000        +200.000   248.700.000
  A.2. IMPOZITE INDIRECTE            14.200.000        -200.000    14.000.000
       ALTE IMPOZITE INDIRECTE       14.200.000        -200.000    14.000.000
        Taxa asupra unor
        activitati si din
        publicitatea lor             14.200.000        -200.000    14.000.000
  B. VENITURI NEFISCALE               7.300.800            -800     7.300.000
        VARSAMINTE DE LA
        INSTITUTIILE PUBLICE          7.300.800            -800     7.300.000
          Alte venituri de la
          institutiile publice        7.300.800            -800     7.300.000
  CHELTUIELI - TOTAL                282.094.800            -800   282.094.000
  A. CHELTUIELI CURENTE             262.730.800            -800   262.730.000
        CHELTUIELI DE PERSONAL             -         +1.550.000     1.550.000
        CHELTUIELI MATERIALE SI
        SERVICII                    262.730.800      -1.550.800   261.180.000
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL           19.364.000            -       19.364.000
     SANATATE                       199.494.000            -      199.494.000
     CHELTUIELI CURENTE             180.130.800            -800   180.130.000
        CHELTUIELI DE PERSONAL             -         +1.550.000     1.550.000
        CHELTUIELI MATERIALE SI
        SERVICII                    180.130.800      -1.550.800   178.580.000
       Medicamente si materiale
       sanitare                     170.744.100      -1.550.100   169.194.000
       Cheltuieli pentru
       intretinere si gospodarie      1.500.000            -        1.500.000
       Materiale si prestari
       servicii cu caracter
       functional                     1.100.000            -        1.100.000
       Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata        200.000            -          200.000
       Reparatii curente              1.100.000            -        1.100.000
       Reparatii capitale             3.000.000            -        3.000.000
       Carti si publicatii              100.000            -          100.000
       Alte cheltuieli                2.386.000            -        2.386.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL              19.364.000            -       19.364.000
  DIN TOTAL CAPITOL: 199.494.000            -      199.494.000
       Dispensare medicale           45.684.000            -       45.684.000
       Spitale                      116.704.000            -      116.704.000
       Sanatorii, preventorii si
       dispensare cu stationar
       T.B.C.                         2.593.400            -        2.593.400
       Crese                          5.585.800            -        5.585.800
       Leagane                        4.588.400            -        4.588.400
       Centre de recoltare si
       conservare a sangelui          1.795.400            -        1.795.400
       Statii de salvare              6.383.800            -        6.383.800
       Alte institutii si actiuni
       sanitare                      16.159.100            -       16.159.100
  ALTE CHELTUIELI SOCIALE            82.600.000            -       82.600.000
  CHELTUIELI CURENTE                 82.600.000            -       82.600.000
        CHELTUIELI MATERIALE SI
        SERVICII                     82.600.000            -       82.600.000
       Cheltuieli pentru compensarea
       preturilor la medicamente     80.200.000            -       80.200.000
       Alte drepturi cu caracter
       social prevazute de
       dispozitiile legale            2.400.000            -        2.400.000
  DIN TOTAL CAPITOL :
       Cheltuieli pentru compensarea
       preturilor la medicamente     80.200.000            -       80.200.000
       Cheltuieli pentru compensarea
       preturilor la proteze si
       unele materiale sanitare       2.400.000            -        2.400.000
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)         -12.094.000*)                -12.094.000*)
----------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anii precedenti.

    ANEXA 8b

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                BUGETUL
                    Fondului special pentru sanatate

                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                   Prevederi       Total        Program
        Explicatii                 anuale          influente    actualizat
                                   actualizate
-----------------------------------------------------------------------------
VENITURI TOTAL                         488.800              -        488.800
I. VENITURI CURENTE                    488.800              -        488.800
    VENITURI NEFISCALE                 488.800              -        488.800
      VARSAMINTE DE LA
      INSTITUTIILE PUBLICE             488.800              -        488.800
     Alte venituri de la
     institutiile publice              488.800              -        488.800
    CHELTUIELI - TOTAL                 488.800              -        488.800
    A. CHELTUIELI CURENTE              358.800          +130.000     488.800
        CHELTUIELI MATERIALE SI
        SERVICII                       358.800          +130.000     488.800
    B. CHELTUIELI DE CAPITAL           130.000          -130.000        -
  SANATATE                             488.800              -        488.800
    CHELTUIELI CURENTE                 358.800          +130.000     488.800
        CHELTUIELI MATERIALE SI
        SERVICII                       358.800          +130.000     488.800
       Drepturi cu caracter social         502              -            502
       Hrana                            77.180              -         77.180
       Medicamente si materiale
       sanitare                        121.956          +130.000     251.956
       Cheltuieli pentru intretinere
       si gospodarie                   117.112              -        117.112
       Materiale si prestari
       servicii cu caracter functional  11.732              -         11.732
       Obiecte de inventar de mica
       valoare sau scurta durata         7.247              -          7.247
       Reparatii curente                10.118              -         10.118
       Reparatii capitale               10.118              -         10.118
       Carti si publicatii                 323              -            323
       Alte cheltuieli                   2.512              -          2.512
    CHELTUIELI DE CAPITAL              130.000          -130.000        -
    DIN TOTAL CAPITOL:                 488.800              -        488.800
       Dispensare medicale             180.856              -        180.856
       Spitale                         263.952              -        263.952
       Crese                             3.960              -          3.960
       Centre de recoltare si
       conservare a sangelui             2.639              -          2.639
       Statii de salvare                 3.177              -          3.177
       Alte institutii si actiuni
       sanitare                         34.216              -         34.216
    EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)              -                 -           -
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 9

                                 BUGETUL
FONDULUI DE RISC SI ACCIDENT PENTRU PROTECTIA SPECIALA A PERSOANELOR HANDICAPATE
                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                    Prevederi       Total        Program
        Explicatii                  anuale          influente    actualizat
                                    actualizate
-----------------------------------------------------------------------------
VENITURI - TOTAL                     112.024.820    +17.871.205   129.896.025
I. VENITURI CURENTE                  106.974.820     +3.871.205   110.846.025
  A. VENITURI FISCALE                104.307.120     +3.871.205   108.178.325
   A.1. Impozite directe             104.307.120     +3.871.205   108.178.325
        Contributia agentilor
        economici                    104.307.120     +3.871.205   108.178.325
  B. VENITURI NEFISCALE                2.667.700           -        2.667.700
     Diverse venituri                  2.667.700           -        2.667.700
     Varsaminte de la persoane
     juridice pentru persoane
     handicapate neincadrate           2.667.700     -2.651.800        15.900
     Incasari din alte surse
     (Dobanzi)                              -        +2.651.800     2.651.800
IV. SUBVENTII                          5.000.000    +14.000.000    19.000.000
     Subventii de la bugetul de
     stat pentru completarea
     fondului de risc si accident
     pentru protectia speciala a
     persoanelor handicapate           5.000.000    +14.000.000*)  19.000.000
V. DONATII                                50.000           -           50.000
CHELTUIELI - TOTAL                   123.412.210    +14.000.000   137.412.210
  CHELTUIELI CURENTE                 123.412.210    +14.000.000   137.412.210
   CHELTUIELI DE PERSONAL                272.740           -          272.740
   CHELTUIELI MATERIALE SI
   SERVICII                           53.150.790     +7.575.000    60.725.790
   TRANSFERURI                        69.988.680     +6.425.000    76.413.680
  ALOCATII SI ALTE AJUTOARE
  PENTRU COPII                         3.010.680     +1.800.000     4.810.680
  CHELTUIELI CURENTE                   3.010.680     +1.800.000     4.810.680
   TRANSFERURI                         3.010.680     +1.800.000     4.810.680
     - Alocatii si alte ajutoare
       pentru copii                    3.010.680     +1.800.000     4.810.680
  DIN TOTAL CAPITOL:                   3.010.680     +1.800.000     4.810.680
   Alocatii de stat pentru copii       3.010.680     +1.800.000     4.810.680
  PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII    66.978.000     +4.625.000    71.603.000
   CHELTUIELI CURENTE                 66.978.000     +4.625.000    71.603.000
    TRANSFERURI                       66.978.000     +4.625.000    71.603.000
    - Alte transferuri                66.978.000     +4.625.000    71.603.000
  DIN TOTAL CAPITOL:                  66.978.000     +4.625.000    71.603.000
    Pensii sociale                    28.704.000*)         -       28.704.000
    Ajutoare sociale                  38.244.000     +3.200.000    41.444.000
    Ajutor de urmas                       30.000        -25.000         5.000
    Ajutoare pentru incalzirea
    locuintelor                             -        +1.450.000     1.450.000
  ALTE CHELTUIELI SOCIALE             48.661.590     +8.571.250    57.232.840
    CHELTUIELI CURENTE                48.661.590     +8.571.250    57.232.840
    CHELTUIELI MATERIALE SI
    SERVICII                          48.661.590     +8.571.250    57.232.840
      - medicamente si materiale
        sanitare                       4.341.250     -4.281.250        60.000
      - alte drepturi stabilite de
        dispozitiile legale           44.320.340    +12.852.500    57.172.840
  DIN TOTAL CAPITOL:                  48.661.590     +8.571.250    57.232.840
   Asigurarea asistentei medicale      4.341.250     -4.281.250        60.000
     Plata taxelor de abonament
     pentru detinatorii de aparate
     radio si televizoare                 33.600        +16.400        50.000
   Acoperirea reducerii costului
   biletelor de intrare la spectacole,
   muzee, manifestari artistice si
   sportive                              100.000        -80.000        20.000
   Plata taxelor de instalare,
   transferare si abonament telefonic,
   precum si a costului unui numar
   de impulsuri                          100.000       +500.000       600.000
     Acoperirea gratuitatii
     transportului urban cu mijloace
     de transport in comun             1.800.000     +1.500.000     3.300.000
     Acoperirea gratuitatii
     transportului interurban          3.503.900     -3.383.900       120.000
     Indemnizatii pentru persoanele
     care au in ingrijire,
     supraveghere si acorda ajutor
     permanent minorului sau
     adultului handicapat             38.782.840    +14.300.000    53.082.840
  CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
  A FONDULUI                           4.761.940       -996.250     3.765.690
   CHELTUIELI CURENTE                  4.761.940       -996.250     3.765.690
     CHELTUIELI DE PERSONAL              272.740           -          272.740
     - cheltuieli cu salariile           203.340           -          203.340
     - contributia pentru asigurari
       sociale de stat                    50.850           -           50.850
     - cheltuieli pentru constituirea
       fondului pentru plata
       ajutorului de somaj                10.150           -           10.150
     - deplasari, detasari, transferari    8.400           -            8.400
  CHELTUIELI MATERIALE SI
  SERVICII                             4.489.200       -996.250     3.492.950
     - cheltuieli pentru intretinere
       si gospodarie                   4.489.200       -996.250     3.492.950
  DIN TOTAL CAPITOL:    4.761.940       -996.250     3.765.690
    Cheltuieli ocazionate de plata
    drepturilor                        4.489.200       -996.250     3.492.950
    Cheltuieli pentru personalul
    care gestioneaza fondurile           272.740           -          272.740
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)          -11.387.390*)  +3.871.205  -7.516.185*)
-----------------------------------------------------------------------------
---------------
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990.
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anilor precedenti.

    ANEXA 10

                         BUGETUL
FONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA PUNCTELOR DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI, PRECUM SI A CELORLALTE UNITATI VAMALE
                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                   Prevederi       Total         Program
       Explicatii                  anuale          influente     actualizat
                                   actualizate
-----------------------------------------------------------------------------
VENITURI - TOTAL                     135.434.683           -      135.434.683
I. VENITURI CURENTE                  135.434.683           -      135.434.683
  A. VENITURI FISCALE                105.131.683    -23.131.683    82.000.000
   A.1. Impozite directe             105.131.683    -23.131.683    82.000.000
        Alte impozite directe        105.131.683    -23.131.683    82.000.000
         Incasari din comisionul
         pentru servicii vamale      105.131.683    -23.131.683    82.000.000
  B. VENITURI NEFISCALE               30.303.000    +23.131.683    53.434.683
         Diverse venituri             30.303.000    +23.131.683    53.434.683
         Incasari din alte surse      30.303.000    +23.131.683    53.434.683
  CHELTUIELI - TOTAL                  77.459.075    -17.488.000    59.971.075
    CHELTUIELI DE CAPITAL             77.459.075    -17.488.000    59.971.075
         Investitii ale institutiilor
         publice                      77.459.075    -17.488.000    59.971.075
  ALTE ACTIUNI ECONOMICE              77.459.075    -17.488.000    59.971.075
    CHELTUIELI DE CAPITAL             77.459.075    -17.488.000    59.971.075
  DIN TOTAL CAPITOL:
    Dezvoltarea si modernizarea
    punctelor de control pentru
    trecerea frontierei, precum
    si a celorlalte unitati vamale    77.459.075    -17.488.000    59.971.075
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)           +57.975.608    +17.488.000   +75.463.608
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 11

                               BUGETUL
          FONDULUI SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC

                                                                - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                    Prevederi      Total        Program
      Explicatii                    anuale         influente    actualizat
                                    actualizate
----------------------------------------------------------------------------
VENITURI - TOTAL                     288.600.000    -38.395.200   250.204.800
I. VENITURI CURENTE                  288.600.000    -38.395.200   250.204.800
  A. VENITURI FISCALE                288.600.000    -38.395.200   250.204.800
    A.2. Impozite indirecte          288.600.000    -38.395.200   250.204.800
         Alte impozite indirecte     288.600.000    -38.395.200   250.204.800
          Taxa de dezvoltare
          cuprinsa in tariful
          energiei electrice si
          termice                    288.600.000    -38.395.200   250.204.800
CHELTUIELI - TOTAL                   288.600.000    -38.395.200   250.204.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL              288.600.000    -38.395.200   250.204.800
  INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA,
  METALURGICA, CHIMICA SI ALTE
  SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI           288.600.000    -38.395.200   250.204.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL              288.600.000    -38.395.200   250.204.800
          - Investitii ale regiilor
            autonome si societatilor
            comerciale de stat       288.600.000    -38.395.200   250.204.800
  DIN TOTAL CAPITOL:
            Industria energetica     288.600.000    -38.395.200   250.204.800
  EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)                 -              -             -
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 12

                              BUGETUL
        FONDULUI SPECIAL PENTRU MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE

                                                                 - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                                     Prevederi     Total        Program
      Explicatii                     anuale        influente    actualizat
                                     actualizate
-----------------------------------------------------------------------------
VENITURI - TOTAL                     41.500.000*)   +2.000.000   43.500.000*)
I. VENITURI CURENTE                  41.500.000     +2.000.000   43.500.000
  A. VENITURI FISCALE                41.500.000     +2.000.000   43.500.000
  A.1. Impozite directe              41.500.000     +2.000.000   43.500.000
       Alte impozite directe         41.500.000     +2.000.000   43.500.000
       Cota de 5% din incasarile
       realizate de producatori si
       importatori din vanzarea
       carburantilor auto livrati
       la intern, indiferent de
       forma de plata (conform
       Legii nr. 13/1994)            41.500.000     +2.000.000   43.500.000
II. CHELTUIELI - TOTAL               43.249.214     +2.000.000   45.249.214
  CHELTUIELI CURENTE                 26.375.000           -      26.375.000
    CHELTUIELI MATERIALE             26.375.000           -      26.375.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL              16.874.214*)   +2.000.000  18.874.214*)
    TRANSPORTURI SI COMUNICATII      43.249.214     +2.000.000   45.249.214
  CHELTUIELI CURENTE                 26.375.000           -      26.375.000
    CHELTUIELI MATERIALE             26.375.000           -      26.375.000
      - reparatii curente            26.375.000           -      26.375.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL              16.874.214*)   +2.000.000  18.874.214*)
      - cheltuieli de capital
        efectuate in conditiile
        Legii nr. 13/1994            16.874.214*)   +2.000.000  18.874.214*)
  DIN TOTAL CAPITOL:
    Drumuri si poduri                43.249.214     +2.000.000   45.249.214
 EXCEDENT (+)/DEFICIT (-)          -1.749.214*)         -     -1.749.214*)
-----------------------------------------------------------------------------
--------------
    *) Din care, suma de 6.000.000 mii lei pentru continuarea lucrarilor de investitii la autostrada Bucuresti-Constanta, tronsonul Bucuresti-Fetesti.
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile din anii precedenti.
SmartCity5

COMENTARII la OUG 1/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 1 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu