Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 164 din  7 martie 1991

privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 din 26 martie 1991


SmartCity3


    In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in lista-anexa nr. 1.
    Art. 2
    Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit prezentei hotariri se organizeaza si functioneaza in conformitate cu statutele prevazute in anexele nr. 2.1*) - 2.5*).
    Art. 3
    Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile legii.
    Activul si pasivul unitatii de stat care isi inceteaza activitatea se preiau de catre societatile comerciale nou infiintate.
    Art. 4
    Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de diferenta pina la salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri de salarizare mai mici.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si nr. 2.1 - 2.5 fac parte integranta din prezenta hotarire.
--------------
    *) Anexele nr. 2.1 - 2.5 se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 2.

                            p. PRIM-MINISTRU
                             ANTON VATASESCU

    ANEXA 1

                                 LISTA
         societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza
------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea     Sediul         Principalul       Capitalul   Unitatea
crt.  societatii    (localitatea,  obiect de         social      care se
      comerciale    strada,        activitate        initial     desfiinteaza
                    numarul,                         (mii lei)
                    judetul)
------------------------------------------------------------------------------
1. "Comsan" - S.A.  Bucuresti,     Aprovizionarea    4.500       Baza de
                    sos. Berceni   si desfacerea de              aprovizionare
                    nr. 12 - 14    produse catre
                                   unitatile
                                   sanitare
2. "Editura         Bucuresti,     Editare,          6.000       Editura
   medicala - S.A.  str. Smardan   tiparire si                   medicala
                    nr. 5          multiplicare
                                   de carti,
                                   publicatii si
                                   materiale
                                   predominant pe
                                   profil medical
                                   si farmaceutic
3. "Spital          Bucuresti,     Studii,           2.530       Sectorul de
   proiect" - S.A.  str. Ilfov     modernizari,                  proiectare in
                    nr. 6          amenajari si                  constructii
                                   reparatii la
                                   obiective de
                                   investitii din
                                   ramura sanatatii
4. "Elsynth" - S.A. Bucuresti,     Cercetarea,      30.000       Centrul de
                    b-dul 1 Mai    testarea,                     cercetare
                    nr. 11         producerea si                 si productie
                                   comercializarea               medicamente
                                   de medicamente                antitumorale
                                   cosmetice,
                                   arome, uleiuri
                                   volatile,
                                   odoranti si alte
                                   produse chimice,
                                   precum si
                                   prestatii de
                                   analize de
                                   specialitate
5. "Farmexim" -     Bucuresti,     Exportul de       3.000       "Farmexim"
   S.A.             str.           produse
                    Ministerului   biologice
                    nr. 2 - 4      si medicamente,
                                   aparatura,
                                   instrumentar
                                   medical si alte
                                   materiale
                                   similare,
                                   precum si
                                   importul de
                                   medicamente,
                                   materii prime
                                   farmaceutice,
                                   reactivi
                                   specifici,
                                   produse
                                   biologice,
                                   aparatura
                                   medicala,
                                   instrumentar,
                                   echipament
                                   medical si de
                                   laborator,
                                   piese de
                                   schimb,
                                   aparatura si
                                   tehnologii
                                   farmaceutice.
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                              STATUTUL*)
          Societatii comerciale "................." - S.A.

    *) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea comerciala "............." - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A,", de sediul societatii, capitalul social si numarul de inmatriculare in registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala "..............." - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea ............
    Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este activitatea de comercializare a produselor necesare retelei sanitare.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii este:
..............................................................................................................................

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este fixat la suma de .......... lei, impartit in ......... actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
    Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de 5.000 lei fiecare este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
    d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului general, a membrilor comitetului de directie si ai comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
    e) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
    f) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiului;
    g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
    n) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
    Hotaririle in problemele prevazute la lit. i), j) si k) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale extraordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii.
    Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii acestora detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit din 11 persoane si numit de Ministerul Sanatatii.
    Consiliul imputernicitilor statului are urmatoarea componenta:
    - reprezentantul Ministerului Sanatatii;
    - reprezentantul Ministerului Finantelor;
    - reprezentantul Ministerului Comertului si Turismului;
    - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi, specialisti in domeniul de activitate al societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
    Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care respectivele societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizatii stabilite de aceste consilii.
    Periodic, consiliul imputernicitilor statului prezinta Ministerului Sanatatii un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati desfasurate.
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare.
    Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
    Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept, la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, al comisiei de cenzori si de director persoanele care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
    Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentei acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6

    Art. 20
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
    Presedintele indeplineste si functia de director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, si aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie in limitele activitatii societatii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii

    Art. 21
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de cenzori li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate cere convocarea adunarii extraordinare a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    Sint incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub incidenta art. 18 alin. 4, precum si cei care sint rude sau afini pina la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate.

    CAP. 8
    Activitatea societatii

    Art. 22
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 23
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Sanatatii.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Art. 24
    Amortizarea fondurilor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si alte fonduri stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Din profitul anual se stabilesc fondul de rezerva, care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
    Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind profitul cuvenit actionarilor care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
    Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 28
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 29
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - hotarirea adunarii generale;
    - faliment;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
    Art. 30
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 31
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 164/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 164 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu