Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.6 din 14.08.2013

privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 521 din 20 august 2013SmartCity1

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 7 august 2013 prin care s-a adoptat Norma privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 3 lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: Capitolul IOrganizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale Articolul 1(1) Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID, este o societate de asigurare-reasigurare constituită prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) PAID îşi desfăşoară activitatea în baza propriului act constitutiv, a
Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor emise în aplicarea acesteia şi a prezentei norme. Articolul 2PAID are următoarele atribuţii: a)să emită, cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară, organigrama şi regulamentul privind organizarea şi funcţionarea societăţii; b)să încheie, cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară, protocoale de colaborare cu societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, în care să se precizeze fluxurile financiare şi de informaţii, referitoare la modurile de decontare a primelor de asigurare încasate, a comisionului reţinut, a despăgubirilor plătite, a cheltuielilor efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, precum şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea societăţii, în condiţiile Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)să tipărească sau să emită în sistem electronic poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi certificatul de asigurare, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal; d)să urmărească îndeplinirea obligaţiilor de încheiere a asigurării obligatorii de locuinţe în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi la art. 10 din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e)să creeze şi să administreze baza de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv locuinţă socială, pe baza listei furnizate de primari, prin compartimentele de specialitate, conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f)să transmită lunar primarilor, direct sau prin asigurătorii autorizaţi, lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare; g)să avertizeze proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţă despre expirarea sau neîncheierea asigurării obligatorii pentru locuinţe, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h)să pună la dispoziţia asigurătorilor autorizaţi să practice riscuri de catastrofă, cu care are încheiate protocoale de colaborare, lista proprietarilor care nu au contractat asigurarea şi a persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a primei obligatorii; i)să negocieze şi să contracteze reasigurarea; j)să îndeplinească funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural acoperit prin PAD, desfăşurată de societăţile de asigurări autorizate să practice riscuri de catastrofă; k)să facă propuneri privind modificarea legislaţiei care guvernează activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor; l)să îndeplinească alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale; m)să constituie rezerve tehnice de prime şi de daune în conformitate cu prevederile legale în vigoare; n)să deconteze asigurătorilor autorizaţi cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu; o)să efectueze plata despăgubirilor în baza centralizatorului transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor. Capitolul IICondiţiile şi documentele în baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară acordă PAID autorizaţia de desfăşurare a activităţii de asigurare obligatorie a locuinţelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acţionarii şi persoanele semnificative ale PAID Articolul 3(1) Capitalul social vărsat trebuie să fie depus în contul unei bănci autorizate din România şi nu poate fi mai mic decât echivalentul în euro a 12 milioane lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării subscrierii sau a vărsării acestuia.(2) Actul constitutiv al PAID se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile societăţilor pe acţiuni.
(3) Un acţionar/grup care deţine participaţii la societăţi de asigurare care urmează să devină acţionari ai PAID poate deţine cel mult 15% din capitalul social al societăţii.(4) Pentru asigurătorii acţionari direcţi ai PAID, marja de solvabilitate disponibilă nu va fi diminuată cu valoarea participaţiilor pe care aceştia le deţin la PAID. Articolul 4Pentru a putea obţine calitatea de acţionar direct al PAID, fondatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să fie societăţi de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele prudenţiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, emise în aplicarea legii; b)sumele destinate participării la capitalul social al PAID să nu provină din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, asociaţii, fundaţii, uniuni ori ligi sindicale, cu excepţia sumelor puse la dispoziţia unei filiale de către societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia. Articolul 5(1) Organele statutare şi cele de conducere executivă ale PAID sunt desemnate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii executive a PAID sunt cele stabilite prin actul constitutiv şi prin contractele de mandat, respectiv de administrare, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general şi un director general adjunct, în condiţiile
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Membrii consiliului de administraţie şi persoanele din conducerea executivă ale PAID trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin
Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare PAID, persoanele desemnate prin actul constitutiv vor depune la registratura Autorităţii de Supraveghere Financiară următoarele documente: 1. cererea-standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 2. proiectul actului constitutiv; 3. copiile documentelor care atestă vărsarea integrală, în numerar, a aportului la capitalul social de către fiecare acţionar, conform prevederilor legale în vigoare; documentele vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către persoanele care semnează cererea-standard sau de către bancă; 4. extrasul de cont privind vărsarea integrală a capitalului social; sumele reprezentând aport la capitalul social şi depuse în valută se calculează la cursul comunicat de Banca Naţională a României din data vărsării acestora, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării subscrierii sau a vărsării acestuia; 5. în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4, societăţile de asigurare acţionare ale PAID trebuie să depună documentele prevăzute în anexă; 6. documentele prevăzute de Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aprobării persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (4); 7. programul de reasigurare întocmit în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea acoperirii dezastrelor naturale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, PAID va prezenta Autorităţii de Supraveghere Financiară calculul expunerii (sau acumulării) maxime pe clasa de asigurare practicată, modul de estimare a daunei maxime posibile, precum şi programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care să rezulte capacitatea PAID de a le subscrie, respectiv reţinerea netă; 8. bilanţul se va transmite anual în conformitate cu prevederile legale în vigoare, însoţit de bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor. Articolul 7Autoritatea de Supraveghere Financiară va decide, după prezentarea documentaţiei complete, asupra acordării autorizaţiei de funcţionare, în vederea înregistrării PAID ca asigurător la oficiul registrului comerţului. Articolul 8Pe baza autorizaţiei de funcţionare acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, PAID se înregistrează la oficiul registrului comerţului. Orice modificare a documentelor sau a condiţiilor în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare se face numai cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară. Articolul 9După obţinerea autorizaţiei de funcţionare, în baza căreia PAID va putea desfăşura activitate de asigurare obligatorie a locuinţelor, acesta va depune la registratura Autorităţii de Supraveghere Financiară copiile documentelor care atestă înregistrarea societăţii ca persoană juridică: actul constitutiv atestat de un consilier juridic/avocat sau autentificat de un notar public, hotărârea judecătorească de înfiinţare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului şi certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale societăţii. Articolul 10 (1) Cerinţele privind condiţiile şi documentele solicitate acţionarilor PAID se aplică şi în cazul asigurătorilor care devin acţionari direcţi după obţinerea autorizaţiei de funcţionare.(2) Cerinţele privind condiţiile şi documentele solicitate persoanelor semnificative ale PAID se aplică şi în cazul persoanelor fizice, care devin persoane semnificative ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare, cu respectarea prevederilor Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11În termen de 3 luni de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare, PAID are obligaţia: 1. să transmită studiul de fezabilitate pentru următorii 3 ani, care va cuprinde următoarele: a)estimarea marjei de solvabilitate minime; b)elementele fondului minim de siguranţă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; c)estimarea cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor cu comisioanele, precum şi sursele de finanţare ale acestora; d)estimarea cheltuielilor aferente membrilor consiliului de administraţie, persoanelor din conducerea executivă şi persoanelor care ocupă funcţiile de conducere menţionate la art. 23 din Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia conducătorului activităţii de asigurări de viaţă şi a medicului. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie în parte; e)proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul contului de profit şi pierdere, proiectul contului tehnic al asigurării generale, proiectul contului netehnic; f)estimarea primelor subscrise şi a daunelor ce vor fi plătite; g)resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor;2. să transmită copia contractului/contractelor de reasigurare, lista cuprinzând reasigurătorii, cu menţionarea cotei de participare a fiecăruia, dovada plăţii ratelor primelor de reasigurare, precum şi alte documente sau informaţii solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 3. să încadreze persoane care îndeplinesc condiţiile de pregătire şi de competenţă profesională şi să prezinte documentaţia în vederea aprobării, pentru funcţiile menţionate la art. 23 din Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia conducătorului activităţii de asigurări de viaţă şi a medicului, cu respectarea şi în conformitate cu prevederile normelor mai sus menţionate; 4. să permită accesul societăţilor de asigurare cu care încheie protocoale la platforma informatică de emitere a poliţelor de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale - PAD şi a certificatelor de asigurare. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 12Dispoziţiile prezentei norme se completează în mod corespunzător cu prevederile legale în vigoare. Articolul 13Anexa face parte integrantă din prezentele norme. Articolul 14Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 79 şi 80 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, republicată. Articolul 15(1) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Radu Ruşanu
ANEXĂDOCUMENTELE pe care acţionarii PAID au obligaţia de a le depune la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară 1. documentele oficiale din care să reiasă denumirea, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare; 2. cazierul fiscal valabil la data depunerii documentaţiei; 3. documentele care să ateste provenienţa fondurilor de participare la capitalul social al PAID; 4. extrasul din hotărârea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a consiliului de administraţie privind participarea la constituirea capitalului PAID şi cota de participare; 5. documente care să ateste autorizarea pentru încheierea asigurărilor obligatorii pentru locuinţe; 6. declaraţia, atestată de un consilier juridic/avocat sau autentificată de un notar public, a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că sunt îndeplinite prevederile art. 4 lit. a) şi b) din norme. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (data, semnătura reprezentantului şi ştampila societăţii, după caz)


SmartCity5

COMENTARII la Norma 6/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 6 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu